کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

دستورالعمل نحوه اعطای امتیازات ایثارگری به قضات مشمول

دستورالعمل نحوه اعطای امتیازات ایثارگری به قضات مشمول (مصوب ۱۳۸۳,۱۲,۲۲)

باستناد تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ ، نحوه اجرای بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۷۱ و بخشنامه شماره ۵۳۴۰۰/۴۱ مورخ ۲۷/۱۲/۷۵، امتیازات قضات ایثارگر بترتیب زیر اعمال می گردد.

دستورالعمل نحوه اعطای امتیازات ایثارگری به قضات مشمول

ماده ۱- کلیه قضات آزاده و جانباز از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود و در صورتیکه مستخدم نتواند از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نماید ۱۰ واحد علاوه بر مبنای گروه استحقاقی مستخدم به وی اعطاء می شود.

ماده ۲- آزادگان و اسراء و مفقودین ، جانبازان از حداقل ۱۰ درصد و تا حداکثر ۴۰٪ از کارافتادگی، رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه خدمت متوالی یا ۹ ماه متناوب در جبهه در فاصله زمانی ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ (تاریخ آتش بس) همواره معادل یک گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود برخوردار خواهند شد.

ماده ۳- آزادگان اسرا و مفقودین با بیش از ۱۸ ماه سابقه اسارت یا مفقودیت،‌ جانبازان با بیش از ۴۰٪ از کارافتادگی، رزمندگان با بیش از ۱۸ ماه سابقه خدمت در جبهه در فاصله زمانی فوق الذکر همواره معادل دو گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود برخوردار می گردند.

ماده ۴- امتیازات مواد ۲ و ۳ پس از اعمال بند یک اعطاء خواهد شد.

ماده ۵- میزان فوق العاده شغل براساس مقطع تحصیلی بالاتر و آخرین مبنای گروه استحقاقی و تشویقی مربوط تعیین و پرداخت خواهد گردید.

ماده ۶- برای هر گروه تشویقی ۵ واحد به عدد مبنای گروه استحقاقی مستخدم اضافه می گردد.

ماده ۷- درصد میزان افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به ترتیب ذیل محاسبه می گردد:

الف: به ازاء هر ماه سابقه خدمت داوطلبانه (حداقل ۶ ماه) در جبهه و همچنین مدت زمان معالجه جانبازان تا تاریخ ۲۳/۵/۱۳۶۹ به میزان نیم واحد

ب: به ازاء هر ماه سابقه خدمت غیر داوطلبانه در جبهه تا تاریخ ۲۳/۵/۱۳۶۹ به میزان ۴/۱ واحد

ج: به ازاء هر ماه اسارت و مفقودیت به میزان نیم واحد

د:‌ به ازای هر سال سابقه عضویت در بسیج با توجه به دستورالعمل اجرایی مربوط از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۳ به میزان نیم تا ۵/۱ واحد

تبصره ۱- افزایش سنوات تشویقی در هر یک از موارد فوق الذکر علاوه بر افزایش سنواتی استحقاقی بر مبنای آخرین گروه مربوط اعطاء می گردد.

تبصره ۲- در مورد جانبازان هر ۵٪ از کارافتادگی آنان به منزله شش ماه سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه از نظر افزایش سنواتی تشویقی قابل احتساب می باشد. (از حداقل ۱۰ درصد از کارافتادگی محاسبه می گردد.)

تبصره ۳- افزایش سنواتی تشویقی پیش بینی شده در این آئین نامه برای آن دسته از آزادگانی اعمال می گردد که از مزایای مقرر در ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی برخوردار نشده باشند.

ماده ۸- در صورت اجتماع عوامل ایثارگری اعم از جانبازی ،‌اسارت ،‌مفقودیت، شهادت، رزمندگی اعطاء گروه تشویقی به ایثارگران موصوف حداکثر تا سقف دو گروه مجاز می باشد. در صورت عدم امکان اعطاء گروه بالاتر گروه‌های فرضی با افزایش عدد مبنائی که ما بین گروههای شغلی رعایت شده است محاسبه می گردد.

این دستورالعمل مشتمل بر ۸ ماده و ۳ تبصره با برقراری اعتبار از تاریخ ۱/۱/۸۴ لازم الاجرا می باشد.

سید محمود هاشمی شاهرودی- رئیس قوه قضائیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام