کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

امکان بهره‌مندی از مأموریت آموزشی برای مشمولین طرح شاهد

امتیازات مندرج در قوانین از جمله بهره‌مندی از مأموریت آموزشی به افرادی که به موجب مقرراتی نظیر اساسنامه طرح شاهد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم برخی ایثارگران قرار گرفته‌اند قابل تسرّی نیست (رأی شماره 9809970906010299 مورخ 25/6/1398 هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری)

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پــرونـده : هـ ع /97/2203

شماره دادنامه: 9809970906010299

تاریخ: 25/6/98

* شاکی : آقای حسین کدخدائیان آرانی

*طرف شکایت :  وزارت آموزش و پرورش

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال و یا اصلاح بند 2 بخشنامه شماره 23/710 مورخ 19/6/97 مبنی بر عدم شمول مأموریت آموزشی به فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر

* شاکی دادخـواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خـواسته ابطال و یا اصلاح بند 2 بخشنامه شماره 23/710 مورخ 19/6/97 مبنی بر عدم شمول مأموریت آموزشی به فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

اداره کل آموزش و پرورش استان

معاونت / سازمان / مرکز / دانشگاه شهید رجایی / دانشگاه فرهنگیان / کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

با سلام- پیرو بخشنامه شماره 19/710 مورخ 21/5/97 تصویر رأی وحدت رویه شماره 1268-1267 مورخ 2/5/97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تصویر نامه شماره 289490 مورخ 7/6/97 امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور به پیوست ارسال و اعلام می‌دارد: تبصره (2) بند (10) بخش چهارم دستورالعمل شماره 47374 مورخ 29/3/95 به شرح ذیل اصلاح می گردد:

1- اعطای مأموریت آموزشی برابر قوانین و مقررات خاص ، صرفاً به جانبازان ، فرزندان شهید و رزمندگان و آزادگانی که سه سال تمام به صورت متوالی یا متناوب سابقه حضور در جبهه و یا اسارت داشته باشند مجاز است.

2- خانواده ایثارگر اعم از پدر- مادر- همسر- فرزند (به جزء فرزندان معزز شهدا) مشمول این حکم نبوده و اعطای مأموریت آموزشی به آنان مجوزی ندارد.

3- رزمندگان و آزادگان موضوع بند (یک) مکلف به سپردن تعهد مأموریت آموزشی بوده لیکن جانبازان و فرزندان شهدا از سپردن تعهد مذکور معاف می باشند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 1268-1267 مورخ 2/5/97 بند 9 آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان 25 درصد و بالاتر موضوع بخشنامه 262756/41459 – 27/12/1388 معاون اول رئیس جمهور را ابطال نموده و وزارت آموزش و پرورش بدون توجه به تبصره مصوب جلسه 498 مورخ 28/3/81 شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن فرزندان و آزادگان جنگ تحمیلی و جانبازانی که متحمل ضایعاتی بیش از 50 درصد شده در حکم فرزندان شاهد محسوب نموده و از مزایای همانند ایشان برای مأموریت آموزشی بهره مند کرده است مبادرت به صدور بخشنامه 23/710 مورخ 19/6/97 را صادر و با استناد به رأی فوق الذکر دیوان عدالت اداری بند 2 بخشنامه را تصویب نموده است.

ضمناً شاکی حسب اخطار رفع نقص صادره از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه صادره را مغایر با تبصره 2 ماده 2 قانون و اساسنامه جامع ایثارگران ( مبنی بر بهره مندی فرزندان آزادگان و جانبازان 69-50 درصد از مزایای قانونی و تسهیلات و خدمات آموزشی ) و آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بند 7 ( که به استناد تبصره مصوب جلسه 498 مورخ 28/3/81 شورای عالی انقلاب فرهنگی فرزندان آزادگان و جانبازان بیش از 50 درصد را در حـکم فرزندان شاهـد محسوب نموده است. ) و نیز مغـایر مواد 66-67 و 90 قانون جامـع خدمت رسانی به ایثارگران و بند الحاقی به دستور العمل شماره 2348/د مورخ 22/6/67 کمیته لوایح و تصویب نامه ها و دستورالعمل های سازمان امور اداری و استخدامی که در آن علاوه بر کلیه ایثارگران مستخدم دولت ( جانبازان – آزادگان – رزمندگان با بیش از 6 ماه خدمت داوطلبانه ) همسر – فرزندان – والدین و برادران و خواهران شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز می توانند با رعایت شرایط از مأموریت آموزشی استفاده می کنند اعلام نموده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت با وصف ابلاغ پاسخی ارسال ننموده است.

 رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

در خصوص شکایت آقای حسین کدخدائیان آرانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 23/710 مورخ 19/6/97 مبنی بر عدم شمول مأموریت آموزشی به فرزندان جانباز 50 درصد و بالاتر ، نظر به اینکه قانونگذار در ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/91 ، ایثارگر را تعریف نموده و فرزندان ایثارگران را مشمول عنوان ایثارگر ندانسته و به موجب مواد 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (ز) ماده 88 قانون برنامه ششم صرفاً فرزندان شهدا از کلیه امتیازات جانبازان پنجاه درصد و بالاتر برخوردار شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً و به موجب دادنامه شماره 1268-1267 مورخ 2/5/97 بند 9 آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر را مبنی بر حاکم بودن مقررات مأموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز را ابطال نموده و دستورالعمل و بخشنامه مورد شکایت دقیقاً منطبق با قانون و رأی یاد شده صادر گردیده ، لذا اعضای هیأت موضوع شکایت را مغایر قانون و قابل ابطال ندانسته و به حکم به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض خواهد بود.

ذبیح اله واحدی- رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام