کتاب استخدامی اداری ها
وزارت جهاد کشاورزی

تفاهم‌نامه فيمابين وزارت جهاد كشاورزي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در خصوص انسجام و بهبود هرم منابع انساني و انجام بهينه‌ي مأموريت‌ها و وظايف قانوني

در راستاي انسجام و بهبود هرم منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي و به منظور انجام بهينه‌ي مأموريت‌ها و وظايف قانوني و در اجراي احكام قانون مديريت خدمات كشوري و مصوبه‌ شماره ۶۶۵۱/۲۶۰ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۰ شوراي عالي اداري، اين تفاهم‌نامه ميان وزارت جهاد كشاورزي (كه در اين تفاهم‌نامه وزارت ناميده مي‌شود) از يك طرف و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور (كه در اين تفاهم‌نامه معاونت ناميده مي‌شود) از سوي ديگر، به شرح زير تنظيم و امضا مي‌گردد:

۱- وزارت وظايف و پست‌هاي سازماني (شغل) حاكميتي و تصدي‌گري مربوط به حوزه‌ي ستادي، سازمان‌هاي وابسته و تابعه و واحدهاي خارج از مركز را ظرف مدت ۱۰ روز پس از امضاي اين تفاهم‌نامه احصاء و به معاونت ارائه مي‌نمايد.

۲- برنامه بهبود ساختار منابع انساني متناسب با وظايف حاكميتي و تصدي‌گري احصا شده در چارچوب تفاهم‌نامه توسط وزارت اجرا مي‌شود.

۳- آمار و فهرست خروجي‌هاي نيروي انساني حوزه ستادي، سازمان‌هاي وابسته و تابعه و واحدهاي خارج از مركز بر اساس مشاغل حاكميتي و تصدي‌گري جهت اخذ مجوز توسط وزارت به معاونت ارائه‌ مي‌گردد.

تبصره- بر اساس مجوزهاي صادره از سوي معاونت، جذب نيروي انساني با اولويت مناطق دورافتاده و جذب مهندسين ناظر توليدات كشاورزي توسط وزارت به اجرا گذارده مي‌شود.

۴- وزارت فهرست ۱۱۶۲۷ رديف پست سازماني را به تفكيك واحدهاي سازماني حوزه‌ي ستادي، سازمان‌هاي وابسته و تابعه و واحدهاي خارج از مركز ظرف مدت يكماه پس از امضاي تفاهم‌نامه از مجموعه تشكيلاتي خود حذف و در اختيار معاونت قرار مي‌دهد.

۵- وزارت موظف است نمودار سازماني سازمان‌هاي وابسته را حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از امضاي تفاهم‌نامه تنظيم و به معاونت ارسال و تشكيلات تفصيلي سازمان‌هاي مذكور را حذاكثر سه ماه پس از ابلاغ نمودار سازماني آنها تهيه و به معاونت ارائه نمايد.

۶- وزارت تشكيلات واحدهاي خارج از مركز را در چارچوب قوانين، مقررات و سياست‌ها و ضوابط تشكيلات ابلاغي ظرف مدت سه ماه پس از امضاي تفاهم‌نامه تنظيم و به معاونت ارائه نمايد.

۷- جداول برنامه بهبود ساختار منابع انساني وزارت (پيوست تفاهم نامه) كه مشتمل بر خروجي‌هاي مشاغل حاكميتي و تصدي‌گري در طي سال‌هاي اجراي برنامه مي‌باشد، به تفكيك حوزه ستادي، سازمان‌هاي وابسته و تابعه و واحدهاي خارج از مركز توسط وزارت به معاونت ارايه مي‌گردد.

۸- مجوز جذب تعداد ۱۸۸۱۵ نفر نيروي انساني متخصص طي سه سال غير ستاد (سال اول ۶۲۷۱ نفر، سال دوم ۶۲۷۱ نفر، سال سوم ۶۲۷۳ نفر) پس از ارايه ليست خروجي‌ها به تفكيك مشاغل حاكميتي و تصدي‌گري توسط معاونت براي وزارت و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه به غير از شركت‌هاي مشمول اصل ۴۴ صادر مي‌گردد.

۹- وزارت نسبت به احصاء و مستندسازي فرآيندهاي انجام كاري خود و الكترونيكي كردن آنها اقدام و ضمن هماهنگي با معاونت گزارش‌هاي ادواري لازم را ارائه مي‌نمايد.

۱۰- معاونت در صدور مجوزهاي استخدامي براي برنامه پنجم توسعه، خروجي نيروي انساني وزارت در سال ۱۳۸۹ را محاسبه خواهد  كرد.

۱۱- پس از امضاي اين تفاهم‌نامه كليه‌ خروجي‌ها و مجوزها و در اختيار قرار دادن پست‌هاي سازماني بلاتصدي در چهارچوب اين تفاهم‌نامه عمل خواهد شد و واحدهاي خارج از مركز وزارت پاسخگوي مقامات محلي استاني نخواهند بود.

۱۲- تمهيدات لازم جهت تفويض اختيارات مواد ۱۰، ۷ و ۱۱ آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص تأييد امتيازات به بخش غيردولتي، تعيين اجاره و قيمت اماكن و ساختمان‌هاي مشمول واگذاري و تعريف ارايه خدمات واگذار شده و تعيين هزينه سرانه خدمات در فعاليت‌هاي واگذار شده به وزير جهاد كشاورزي توسط معاونت فراهم مي‌گردد.

۱۳- نمايندگان معاونت و وزارت پيگيري اجراي اين تفاهم‌نامه را برعهده دارند.

اين تفاهم‌نامه در ۱۳ بند و ۱ تبصره‌ در تاريخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ در ۴ نسخه كه هر يك حكم واحد دارند، تنظيم گرديد و از تاريخ امضاي طرفين قابل اجرا مي‌باشد.

صادق خليليان- وزير كشاورزي

لطف‌الله فروزنده دهكردي- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام