کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی سازمان ملی استاندارد ایران

مشاغل تخصصی سازمان ملی استاندارد ایران (نامه شماره ۶۳۲۶۵۵ مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۲۳۰ مورخ ۱/۷/۱۳۹۴ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های «۱» و «۲» بند «ب» بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل زیر را با عنایت به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل اختصاصی سازمان ملی استاندارد ایران تلقی نمود.

۱- کارشناس تدوین و ترویج استاندارد

۲- کارشناس نظارت و ارزیابی کیفیت

۳- کارشناس تأیید صلاحیت

۴- کارشناس اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها

کارشناس تدوین و ترویج استاندارد

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی استکه متصدیان آن عهده دار انجام امور مطالعاتی، برنامه ریزی و فنی در زمینه تدوین و ترویج استاندارد می باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

اهم وظایف و مأموریت ها:

الف) تدوین

۱. شناسایی و طبقه بندی نیازهای تدوین استانداردهای ملی در سطح کشور

۲. تنظیم و بازنگری استانداردهای ملی و نیز دستورالعمل ها و روش های اجرایی برای تدوین آنها

۳. تهیه پیش نویس آیین نامه ها، روش های اجرایی، دستورالعمل ها، فرایندها، فرم های مرتبط با تدوین و ترویج استاندارد

۴. شناسنایی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی و ذی صلاح برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی جهت جلب همکاری و مشارکت

۵. اختصاص شماره استانداردهای ملی بر اساس دستورالعمل های مصوب و انتشار آنها بر روی شبکه اطلاع رسانی

۶. به روز رسانی فهرست استانداردهای ملی بر اساس ضوابط مربوطه

۷. انجام امور مرتبط با تشکیل و نظارت بر فعالیت کمیته های فنی متناظر با سازمان ها بین المللی و منطقه ای برای تحقق مشارکت ملی در تدوین استانداردهای بین المللی

۸. جمع آوری اطلاعات و مدارک مرتبط با نیازهای تدوین استانداردهای ملی

۹. شناسایی مزیت های ملی در حوزه های مختلف برای ارتقای عضویت و مشارکت فعال در مراکز بین المللی و منطقه ای استانداردسازی

ب) ترویج

۱۰. برنامه ریزی برای استفاده از توان رسانه های جمعی در توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد

۱۱. تهیه و تدوین سیاست ها، خط مشی ها، راهبردها و برنامه های ترویجی معطوف به امر وسعه استاندارد در سطح کشور

۱۲. سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجراء و پایش امور آموزشی مربوط به مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان استاندارد

۱۳. انجام اقدام های لازم به منظور توسعه و ترویج استانداردهای ملی در سطح کشور

۱۴. انتشار الکترونیکی مستندات علمی، آموزشی و ترویجی استاندارد

۱۵. انجام امور مرتبط با تشکیل سمینارها، کنفرانس ها و سمپوزیوم های داخلی و بین المللی با ماهیت آموزش و ترویج استاندارد

۱۶. ینازسنجی آموزشی از متقاضیان برگزاری دوره های آموزشی در ارتباط با دوره های استانداردسازی و اجرایی نمودن آنها

۱۷. تهیه و تنظیم سرفصل های دوره های آموزشی و ترویجی استانداردسازی

۱۸. نظارت فنی بر عقد تمامی قراردادهای آموزشی و ترویجی استانداردسازی

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

دارا بودن گواهینامه دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:

مهندسی سیستم های انرژی (همه گرایش ها)، نانوشیمی (همه گرایش ها)، علوم و فناوری نانو- نانو شیمی (همه گرایش ها)، فناوری نانو (همه گرایش ها)، مهندسی پزشکی (همه گرایش ها)، مهندسی شیمی (همه گرایش ها)، شیمی کاربردی، شیمی- شیمی پلیمر، شیمی، شیمی (همه گرایش ها)، علوم و صنایع غذایی (شیمی مواد غذایی)، مهندسی برق (همه گرایش ها)، مهندسی مکانیک (همه گرایش ها)، مهندسی عمران (سازه/ ژئوتکنیک/ زلزله/ مهندسی و مدیریت ساخت/ مهندسی محیط زیست)، فیزیک (اتمی و مولکولی/ حالت جامد/ هسته ای)، نانوفیزیک، نانوفیزیک (همه گرایش ها)، علوم و فناوری نانو- نانوفیزیک (همه گریاش ها)، مهندسی معدن (فراوری مواد معدنی)، مهندسی نساجی (همه گرایش ها)، مهندسی صنایع، مهندسی نفت (مخازن)، زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی، میکروبیولوژی، زیست شناسی- ژنتیک مولکولی، زیست شناسی- سلولی و مولکولی، علوم زمین شناسی، زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی زیست محیطی، صنایع خمیر و کاغ، فرآورده های چندسازه چوب، مکانیزاسیون کشاورزی

و یا گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی:

مهندسی سیستم های انرژی (همه گرایش ها)، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر، مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها/ مدیریت نوآوری و فناوری/ مدیریت سیستم و بهره وری)، مهندسی معدن (فراوری مواد معدنی/ معدن و محیط زیست)، فراوری مواد معدنی، معدن و محیط زیست، مهندسی برق (همه گرایش ها)، مکاترونیک، فیزیک (حالت جامد/ هسته ای/ اتمی و مولکولی)، نانو فیزیک، علوم و فناوری نانو- نانوفیزیک، مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، مهندسی عمران (سازه/ ژئوتکنیک/ مهندسی زلزله/ مهندسی محیط زیست/ حمل و نقل)، مهندسی نساجی (همه گرایش ها)، مهندسی تکنولوژی نساجی، شیمی نساجی و علوم الیاف، مهندسی نفت (همه گرایش ها)، مهندسی نفت (حفاری و بهره برداری)، مهندسی نفت (مفاری) مهندسی نفت (مخازن هیدروکروبوی)، مهندسی نفت (بهره برداری)، مهندسی پلیمر- نانوفناوری، مدیریت تکنولوژی (نوآوری تکنولوزی/ انتقال تکنولوژی/ سیاست های تحقیق و توسعه)، مهندسی منابع طبیعی (صنایع چوب/ صنایع خمیر و کاغذ)، صنایع چوب، صنایع خمیر و کاغذ، نانو فناوری (نانو مواد)، مهندسی شیمی (همه گرایش ها)، مهندسی هسته ای، علوم و مهندسی صنایع غذایی (صنایع غذایی/ علوم مواد غذایی)، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی (همه گرایش ها)، نانو مهندسی شیمی، مهندسی شیمی- صنایع غذایی، مهندسی مکانیک (همه گرایش ها)، ساخت تولید، تبدیل انرژِی، سیستم محرکه خودرو، سازه، بدنه خودرو، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، جوشکاری، مهندسی متالوژی و مواد (جوشکاری)، مهندسی خوردگی و حفاظت مواد، مهندسی مواد (همه گرایش ها)، مهندسی سرامیک، سرامیک، مهندسی پژشکی (همه گرایش ها)، مهندسی پلیمر (صنایع پلیمر/ نانو پلیمر)، مهندسی پلیمر- نانوفناوری، شیمی (همه گرایش ها)، شیمی پلیمر، شیمی دارویی، نانو شیمی، علوم و فناوری نانو- نانو شیمی، مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، مکانیزاسیون کشاورزی، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (همه گرایش ها)، زراعت، اصلاح نباتات

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی:

مهندسی صنایع، مهندسی معدن، مهندسی برق، مهندسی برق (همه گرایش ها)، مهندسی شیمی (همه گرایش ها)، شیمی (همه گرایش ها)، شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک (همه گرایش ها)، مهندسی پژشکی (همه گرایش ها)، مهندسی مواد، مهندسی متالوژی و مواد (همه گرایش ها)، مهندسی مواد (همه گرایش ها)، مهندسی مواد و متالوژی (همه گرایش ها)، مهندسی صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر (همه گرایش ها)، مهندسی عمران، مهندسی نساجی، مهندسی نساجی (مهندسی الیاف/ مهندسی شیمی نساجی مهندسی پوشاک/ مهندسی منسوجات صنعتی/ مهندسی شیمی نساجی و علوم و الیاف مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوری/ حفاری و استخراج نفت/ بهره برداری از منابع نفت)، مهندسی انرژی، فیزیک (مولکولی/ فیزیک حالت جامد/ هسته ای/ اتمی)، علوم و صنایع غایی، علوم و مهندسی صنایع غذایی، مهندسی چوب و کاغذ (همه گرایش ها)، علوم و صنایع چوب و کاغذ، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی (زراعی و باغی)، مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی (باغبانی /زراعت/ ماشین های کشاورزی)، مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات (همه گرایش ها)، زراعت و اصلاح نباتات (همه گرایش ها)، مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی، علوم باغبانی، مهندسی کشاورزی- زیست فناوری کشاورزی (بیوتکنولوژی کشاورزی)، علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)، مهندسی فناوری صنایع غذایی (همه گرایش ها).

تبصره: سایر رشته های تحصیلی مطلوب و مورد نیاز برای تصدی این شغل با پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید و ابلاغ امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها، در شرایط احراز شغل قابل پیش بینی خواهند بود.

۲- مهارت ها

تسلط به زبان انگلیسی

توانایی بکارگیری نرم افزارهای تخصصی مربوطه

توانایی برنامه ریزی آموزشی و ترویجی

قدرت بیان و ارتباط مؤثر و تسلط بر فنون مذاکره

۳- دوره های آموزشی

آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم های مدیریت کیفیت و استانداردهای سری ایزو

آشنایی با اصول و نحوه تدوین استانداردهای ملی، بین المللی و کارخانه ای

آشنایی با قوانین و مقررات و اهداف سازمان ملی استاندارد

۴- ویژگی های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، خلاقیت و ابتکار، دقت نظر، مسئولیت پذیری، مشارکت جویی و تعهد کاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام