کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

ضوابط اجرایی مشاغل رسته کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

ضوابط اجرایی رسته کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

مقدمه

با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین همگام با برنامه های تحول در نظام اداری، مشاغل اختصاصی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه و سازمان حفاظت محیط زیست مورد بازنگری قرار گرفته است که مجموعه پیوست مشتمل بر ۷۳ عنوان شغل در همین راستا تهیه و با رعایت ضوابط زیر برای اجراء ابلاغ می شود.

تعریف:

۱- مشاغل اختصاصی: به مشاغلی اطلاق می گردد که در راستای تحقق اهداف، مأموریت ها، وظایف و مسئولیت های ذاتی دستگاه بوده و فلسفه وجودی دستگاه قائم به تحقق آنها می باشد.

۲- مدارک همتراز: در شرایط احراز مشاغل، به مدارکی اطلاق می شود که دارای ارزش استخدامی بوده و با تأیید مراجع ذی ربط صادر شده باشد.

تغییرات انجام شده:

1) کلیات:

– عنوان “رسته کشاورزی و محیط زیست” به “رسته کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست” تغییر می یابد.

– عبارت “رشته شغلی” به “شغل” تغییر می یاید.

– شماره تشخیص در این رسته، به ترتیب مبین شماره رسته و مشاغل اختصاصی است.

– با تجمیع مشاغل طرح طبقه بندی خاص جهادکشاورزی (مورد عمل) و مشاغل رسته کشاورزی و محیط زیست، پس از اصلاحات انجام شده، از تاریخ ابلاغ رسته کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، مشاغل این رسته ملاک عمل می باشد و مقررات قبلی لغو می گردد.

– شغل تاکسیدرمیست از رسته آموزشی و فرهنگی به این رسته تحت عنوان کارشناس پوست آرایی انتقال یافت.

۲) مشاغل حذف شده:

– مشاغل با عناوین کمک تکنیسین و تکنیسین از مجموعه مشاغل وزارت جهاد کشاورزی حذف می گردد. لیکن ادامه خدمت و ارتقای طبقه و رتبه متصدیان مشاغل مذکور بلامانع می باشد.

– مشاغل کمک کارشناسی و کارشناسی با عناوین: کمک کارشناس سازه های دریایی، کمک کارشناس فنآوری صید، کمک کارشناس تولید و بهره برداری، کمک کارشناس کنترل کیفی آبزیان، کمک کارشناس تحقیقات فرآورده های شیلاتی، کمک کارشناس ارزیابی ذخایر آبزیان، کمک کارشناس حفاظت منابع آبزیان، کمک کارشناس مدیریت بنادر صیادی، کمک کارشناس اقیانوس شناسی، کمک کارشناس صنایع و فرآوری محصولات آبزی، کمک کارشناس فرماندهی کشتی صید صنعتی، کمک کارشناس آموزش و ترویج آبزیان، کمک کارشناس علوم چوب و کاغذ، کمک کارشناس صنایع چوب، کمک کارشناس ژئوانفورماتیک، کمک کارشناس برنامه ریزی کشاورزی، کمک کارشناس اقتصاد کشاورزی، کمک کارشناس صنایع کشاورزی، کمک کارشناس توسعه روستایی، کمک کارشناس آزمایشگاه جنگل و مرتع، کمک کارشناس گیاه شناسی، کمک کارشناس ژنتیک و فیزیولوژی، کمک کارشناس خاک شناسی و حاصلخیزی خاک، کمک کارشناس مهندسی زراعی، کمک کارشناس امور زمین، کمک کارشناس محیط زیست، کارشناس فنآوری صید،کارشناس مدیریت بنادر صیادی، کارشناس فرماندهی کشتی صید صنعتی، کارشناس آزمایشگاه گیاه شناسی، کارشناس تحقیقات ژنتیک و فیزیولوژی، کارشناس محیط زیست، از مجموعه مشاغل وزارت جهاد کشاورزی حذف می شود.

– مشاغل با عناوین کاردان محیط زیست ، کاردان موزه تاریخ طبیعی از مجموعه مشاغل رسته فرعی حفاظت محیط زیست حذف می شود.

۳) مشاغل ادغام شده: 

– مشاغل تحت عناوین کمک کارشناس تکثیر و پرورش آبزیان و کمک کارشناس تولید و بهره برداری در یکدیگر ادغام و تحت عنوان شغل جدید کاردان تولید، تکثیر و پرورش آبزیان ایجاد شد.

– مشاغل تحت عناوین کمک کارشناس دفع آفات و بیماری های جنگل و مرتع و کمک کارشناس بررسی و دفع آفات و بیماری های گیاهی و کمک کارشناس آزمایشگاه کشاورزی در یکدیگر ادغام و تحت عنوان شغل جدید کاردان آزمایشگاه و دفع آفات کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد شد.

– مشاغل تحت عناوین کارشناس تکثیر و پرورش آبزیان و کارشناس تولید و بهره برداری در یکدیگر ادغام و تحت عنوان شغل جدید کارشناس تولید، تکثیر و پرورش آبزیان ایجاد شد. – – مشاغل تحت عناوین کارشناس آزمایشگاه آبزیان و کارشناس کنترل کیفی آبزیان در یکدیگر ادغام و تحت عنوان شغل جدید کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی آبزیان ایجاد شد.

– مشاغل تحت عناوین کارشناس ارزیابی ذخایر آبزیان و کارشناس حفاظت منابع آبزی در یکدیگر ادغام و تحت عنوان شغل جدید کارشناس ارزیابی ذخایر و حفاظت منابع آبزیان ایجاد شد.

– مشاغل تحت عناوین کارشناس دفع آفات و بیماری های جنگل و مرتع و کارشناس بررسی و دفع آفات و بیماری های گیاهی و کارشناس آزمایشگاه کشاورزی در یکدیگر ادغام و تحت عنوان شغل جدید کارشناس آزمایشگاه و دفع آفات کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد شد.

۴) تغییر عنوان مشاغل:

– عناوین مشاغل کمک کارشناس مهندسی آبزیان، کمک کارشناس آزمایشگاه آبزیان، کمک کارشناس تغذیه و بهداشت آبزیان، کمک کارشناس جنگل و مرتع، کمک کارشناس آبخیزداری، کمک کارشناس امور تشکل های تولیدی و کشاورزی، کمک کارشناس ترویج کشاورزی، کمک کارشناس آموزش کشاورزی، کمک کارشناس مهندسی زراعی، کمک کارشناس ماشین آلات، کمک کارشناس پنبه، کمک کارشناس اصلاح نباتات و زراعت، کمک کارشناس امور باغبانی، کمک کارشناس حفظ نباتات، کمک کارشناس دامپروری، کمک کارشناس تغذیه دام به ترتیب به عناوین کاردان فنی آبزیان، کاردان آزمایشگاه آبزیان، کاردان تغذیه و بهداشت آبزیان، کاردان جنگل و مرتع، کاردان آبخیزداری، کاردان امور تشکل های تولیدی و کشاورزی، کاردان ترویج کشاورزی، کاردان آموزش کشاورزی، کاردان فنی زراعی، کاردان ماشین آلات کشاورزی، کاردان پنبه، کاردان اصلاح نباتات و زراعت، کاردان امور باغبانی، کاردان حفظ نباتات، کاردان دامپروری، کاردان تغذیه دام تغییر یافت.

– عناوین مشاغل کاردان ژئوانفورماتیک و کارشناس ژئوانفورماتیک به ترتیب به کاردان اطلاعات جغرافیا و سنجش از دور و کارشناس اطلاعات جغرافیا و سنجش از دور تغییر یافت.

– عنوان شغل کارشناس تحقیقات فرآورده های شیلاتی به کارشناس مطالعات و تحقیقات فرآورده های شیلاتی تغییر یافت.

– عنوان شغل کارشناس اقیانوس شناسی به کارشناس اکولوژی دریا تغییر یافت.

– عنوان شغل کارشناس ماشین آلات به کارشناس ماشین آلات کشاورزی تغییر یافت.

– عنوان شغل کارشناس ارشد تحقیقات جنگل و مرتع به کارشناس مطالعات و تحقیقات جنگل و مرتع تغییر یافت. – عنوان شغل تاکسیدرمیست به کارشناس پوست آرایی تغییر یافت.

۵) مشاغل ایجادشده:

– مشاغل جدید تحت عناوین کارشناس پیشگیری و مقابله با مخاطرات کشاورزی و کارشناس سازه ها و راه های جنگلی در مجموعه مشاغل وزارت جهادکشاورزی ایجاد گردید.

– عنوان شغل کارشناس محیط زیست از مجموعه مشاغل رسته فرعی حفاظت محیط زیست حذف شده و مشاغل جدید تحت عناوین کارشناس زیستگاه های خشکی، کارشناس زیستگاه های آبی، کارشناس حیات وحش، کارشناس بیماری های حیات وحش، کارشناس بیوسیستماتیک و ژنتیک تنوع زیستی، کارشناس بررسی آلودگی هوا و جو، کارشناس بررسی آلودگی آب و خاک، کارشناس آزمایشگاه محیط زیست، کارشناس ارزیاب توان اکولوژیک سرزمین، کارشناس زیباشناختی و طراحی محیط زیست، کارشناس پایش محیط زیست، ایجاد گردید.

الزامات

– از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در استخدام، انتصاب و ارتقای طبقه متصدیان مشاغل این رسته، رعایت آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، شرایط احراز مشاغل و موارد زیر الزامی است.

– ادامه خدمت و ارتقای طبقه و رتبه کارمندانی که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه، بر اساس ضوابط قبلی در مشاغل ذی ربط اشتغال داشته اند، و به موجب این اصلاحیه غیرواجد شرایط محسوب می شوند، بلامانع است.

– از تاریخ ابلاغ این مصوبه سوابق تجربی مربوط متصدیان مشاغلی که در یکدیگر ادغام و یا حذف گردیده اند و طبق ضوابط ابلاغی در مشاغل جدید تخصیص یافته اند، در شغل جدید قابل محاسبه می باشد.

– سوابق تجربی متصدیان شغل کارشناس محیط زیست، که در مشاغل جدید (ایجادشده) تخصیص می یابند، به عنوان تجربه مربوط قابل احتساب است.

– برخورداری از امتیازات استخدامی گواهینامه های نوع دوم نظام آموزش کارکنان دولت ، صرفاً در همان شغل مورد تصدی امکانپذیر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام