کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

ضوابط اجرایی رسته کشاورزی و محیط زیست (به همراه شرح رشته‌های شغلی)

ضوابط اجرایی رسته کشاورزی و محیط زیست (به همراه شرح رشته‌های شغلی)

رشته های شغلی رسته کشاورزی و محیط زیست

۶۰۱ رسته فرعی: مدیریت کشاورزی  
  رشته: مدیر کشاورزی شماره تشخیص: ۶-۶۰۱۰۱۰۱
     
۶۰۲ رسته فرعی: اقتصاد در صنایع کشاورزی  
  رشته: کارشناس برنامه ریزی کشاورزی شماره تشخیص: ۸-۶۰۲۰۱۰۱
  رشته: کارشناس اقتصاد کشاورزی شماره تشخیص: ۹-۶۰۲۰۲۰۱
  رشته:‌ کاردان اقتصاد کشاورزی شماره تشخیص: ۶-۶۰۲۰۳۰۱
  رشته: کارشناس صنایع کشاورزی شماره تشخیص: ۹-۶۰۲۰۴۰۱
  رشته: کاردان صنایع کشاورزی شماره تشخیص: ۶-۶۰۲۰۵۰۱
  رشته: کارشناس امور زمین شماره تشخیص: ۹-۶۰۲۰۶۰۱
  رشته: کاردان امور زمین شماره تشخیص: ۶-۶۰۲۰۷۰۱
  رشته: کارشناس امور تشکل‌های تولیدی و کشاورزی شماره تشخیص: ۹-۶۰۲۰۸۰۱
  رشته: کاردان امور تشکل‌های تولیدی و کشاورزی شماره تشخیص: ۶-۶۰۲۰۹۰۱
     
۶۰۳ رسته فرعی: ترویج و آموزش کشاورزی  
  رشته: کارشناس ترویج کشاورزی شماره تشخیص: ۹-۶۰۳۰۱۰۱
  رشته: کاردان ترویج کشاورزی شماره تشخیص: ۶-۶۰۳۰۲۰۱
  رشته:‌ کارشناس آموزش کشاورزی شماره تشخیص: ۹-۶۰۳۰۳۰۱
  رشته: کاردان آموزش کشاورزی شماره تشخیص: ۶-۶۰۳۰۴۰۱
  رشته: مدرس در امور کشاورزی و محیط زیست شماره تشخیص: ۸-۶۰۳۰۵۰۱
     
۶۰۴ رسته فرعی: آفات و بیماری های گیاهی  
  رشته: کارشناس بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی شماره تشخیص: ۹-۶۰۴۰۱۰۱
  رشته: کاردان بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی شماره تشخیص: ۶-۶۰۴۰۲۰۱
  رشته: کارشناس آزمایشگاه کشاورزی شماره تشخیص: ۹-۶۰۴۰۳۰۱
  رشته: کاردان آزمایشگاه کشاورزی شماره تشخیص: ۶-۶۰۴۰۴۰۱
     
۶۰۵ رسته فرعی: خاک شناسی و حاصلخیزی خاک  
  رشته: کارشناس خاک شناسی و حاصلخیزی خاک شماره تشخیص: ۹-۶۰۵۰۱۰۱
  رشته: کاردان خاک شناسی و حاصلخیزی خاک شماره تشخیص: ۸-۶۰۵۰۲۰۱
     
۶۰۶ رسته فرعی: مهندسی زراعی  
  رشته: کارشناس مهندسی زراعی شماره تشخیص: ۹-۶۰۶۰۱۰۱
  رشته:‌ کاردان مهندسی زراعی شماره تشخیص: ۶-۶۰۶۰۲۰۱
     
۶۰۷ رسته فرعی: امور پنبه  
  رشته: کارشناس امور پنبه شماره تشخیص: ۹-۶۰۷۰۱۰۱
  رشته: کاردان امور پنبه شماره تشخیص: ۶-۶۰۷۰۲۰۱
     
۶۰۸ رسته فرعی:‌ اصلاح نباتات و زراعت  
  رشته: کارشناس اصلاح نباتات و زراعت شماره تشخیص: ۹-۶۰۸۰۱۰۱
  رشته: کاردان اصلاح نباتان و زراعت شماره تشخیص: ۶-۶۰۸۰۲۰۱
     
۶۰۹ رسته فرعی: حفظ نباتات  
  رشته: کارشناس حفظ نباتات شماره تشخیص: ۹-۶۰۹۰۱۰۱
  رشته: کاردان حفظ نباتات شماره تشخیص: ۶-۶۰۹۰۲۰۱
     
۶۱۰ رسته فرعی:‌ امور دامپروری  
  رشته: کارشناس دامپروری شماره تشخیص: ۹-۶۱۰۰۱۰۱
  رشته: کاردان دامپروری شماره تشخیص: ۶-۶۱۰۰۲۰۱
     
۶۱۱ رسته فرعی:‌ حفاظت محیط زیست  
  رشته: کارشناس محیط زیست شماره تشخیص: ۹-۶۱۱۰۱۰۱
  رشته: کاردان محیط زیست شماره تشخیص: ۶-۶۱۱۰۲۰۱
  رشته: مأمور اجرایی محیط زیست شماره تشخیص: ۷-۶۱۱۰۳۰۱
  رشته: کارشناس موزه تاریخ طبیعی شماره تشخیص: ۹-۶۱۱۰۴۰۱
  رشته: کاردان موزه تاریخ طبیعی شماره تشخیص: ۶-۶۱۱۰۵۰۱
     
۶۱۲ رسته فرعی: امور باغبانی  
  رشته: کارشناس امور باغبانی شماره تشخیص: ۹-۶۱۲۰۱۰۱
  رشته: کاردان امور باغبانی شماره تشخیص: ۶-۶۱۲۰۲۰۱

ضوابط اجرایی رسته کشاورزی و محیط زیست

از تاریخ اجرای این مصوبه در استخدام، انتصاب و ارتقای گروه مشمولین رسته کشاورزی و محیط زیست، رعایت آیین نامه طرح طبقه‌بندی مشاغل، شرایط احراز رشته‌های شغلی ذیربط، ضوابط اجرایی این رسته و سایر مقررات مربوط الزامی می‌باشد:

۱- روند ارتقای گروه مشمولین این رسته از لحاظ تجربی در کلیه رشته های شغلی با رعایت ماده ۹ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و کلیه مقررات مربوط صورت می پذیرد.

۲- ادامه خدمت و ارتقای گروه مستخدمینی که تا تاریخ ابلاغ این رسته و طبق ضوابط قبلی در پست های تخصیص یافته در رشته های شغلی ذیربط اشتغال داشته و به موجب این اصلاحیه غیرواجد شرایط محسوب می گردند، در همان رشته شغلی بلامانع می باشد.

۳- رشته های شغلی تکنیسین تحت عناوین اقتصاد کشاورزی، امور زمین، امور تشکل های تولیدی و کشاورزی، ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی؛ آزمایشگاه کشاورزی، خاک شناسی و حاصلخیزی خاک، مهندسی زراعی، امور پنبه، اصلاح نباتات و زراعت، حفظ نباتات، دامپروری، محیط زیست، موزه تاریخ طبیعی، امور باغبانی به جهت ارتقبای سطح کیفی مشاغل و انجام وظایف مزبور توسط متصدیان رشته های شغلی کاردانی مربوط از مجموعه شرح رشته های شغلی این رسته حذف می‌گردند. لیکن ادامه خدمت و ارتقای گروه متصدیان مشاغل تخصیص یافته در رشته های شغلی محذوف تا زمان تصدی پست‌ها و یا مشاغل مربوط بلامانع می‌باشد.

۴- رشته های شغلی کمک تکنیسین تحت عناوین آزمایشگاه کشاورزی، حفاظ نباتات، دامپروری و همچنین رشته های شغلی باغبان، مأمور خدمات کشاورزی و جنگل و مرتع و مأمور دامداری به جهت قابل واگذار بودن به بخش های غیردولتی وظایف مربوطه از مجموعه شرح رشته های شغلی این رسته حذف می گردند. لیکن ادامه خدمت و ارتقای گروه مستخدمینی که تا تاریخ ابلاغ رسته در مشاغل قابل تخصیص در رشته های شغلی مزبور به خدمت اشتغال داشته اند، تا زمان تصدی مشاغل مربوط بلامانع می باشد.

۵- رسته فرعی جنگل و مرتبع و به تبع آن رشته های شغلی مربوطه به لحاظ پیش بینی مشاغل مذکور در طرح طبقه‌بندی مشاغل جهادسازندگی سابق از مجموعه این رسته حذف می‌گردد.

۶- عناوین رشته های شغلی کارشناس و کاردان امور شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی به کارشناس و کاردان امور تشکل‌های تولیدی و کشاورزی تغییر می‌یابد.

۷- تصدی پست‌های قابل تخصیص در رشته های شغلی این رسته توسط دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط مستلزم طی دوره آموزشی ذیربط می باشد که دوره‌های مذکور به پیشنهاد دستگاه متبوع و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیش بینی خواهد شد.

۸- رشته های تحصیلی گروه کشاورزی که در شرایط احراز برخی رشته های شغلی این رسته به منظور استفاده صحیح از تخصص ها و مهارت‌های فارغ التحصیلان به صورت عام و تحت عنوان «یکی از رشته های گروه کشاورزی» حسب نیاز دستگاه پیش بینی گردید، به تفکیک مقاطع تحصیلی به شرح زیر می باشد:

الف- کاردانی

تکنولوژی تولیدات گیاهی، تکنولوژی مواد غذایی، تکنولوژی ماشین های کشاورزی، تکنولوژی آبیاری، تکنولوژی تولیدات دامی، تکنولوژی جنگلداری، تکنولوژی چوب، تکنولوژی شیلات، تکنولوژی محیط زیست، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

ب- کارشناسی ناپیوسته

مهندسی آبیاری، مهندسی تولیدات دامی، مهندسی تولیدات گیاهی، مهندسی علوم و صنایع غذایی، مکانیک ماشین های کشاورزی، شیلات، محیط زیست، مرتع و آبخیزداری، جنگلداری، علوم و صنایع چوب و کاغذ

ج- کارشناسی پیوسته

آبیاری، اقتصاد کشاورزی، باغبانی، ترویج و آموزش کشاورزی، خاک شناسی، زراعت و اصلاح نباتات، علوم دامی، علوم و صنایع غذایی، گیاه پزشکی، ماشین های کشاورزی، جنگلداری، علوم و صنایع چوب و کاغذ، مرتع و آبخیزداری، شیلات، محیط زیست، مهندسی فضای سبز، مهندسی کشاورزی- آب، مکانیزاسیون کشاورزی

د- کارشناسی ارشد

اصلاح نباتات، علوم دامی، زراعت، علوم و صنایع غذایی، حشره شناسی کشاورزی، علوم باغبانی، بیماری شناسی گیاهی، مکانیک ماشین های کشاورزی، مرتعدایر، ترویج و آموزش کشاورزی، آبیاری و زهکشی، آبخیزداری، اقتصاد کشاورزی، تأسیسات آبیاری، خاک شناسی، جنگلداری، علوم و صنایع چوب و کاغذ، شیلات، محیط زیست، توسعه روستایی، مکانیزاسیون کشاورزی، بیابان زدایی، مدیریت مناطق بیابانی، بیوتکنولوژی کشاورزی، شناسایی و مبارزه با علف های هرز، مدیریت کشاورزی، مهندسی منابع آب، گیاه پزشکی

هـ- دکترا (P.H.D)

اصلاح نباتات، خاک شناسی، زراعت، حشره شناسی کشاورزی، بیماری شناسی گیاهی، مکانیک ماشین های کشاورزی، علوم باغبانی، ترویج و آموزش کشاورزی، تغذیه دام، اصلاح نژاد دام، اقتصاد کشاورزی، علوم و مهندسی آبیاری، علوم و صنایع غذایی، شیلات، علوم مرتع، علوم و مهندسی آبخیزداری، جنگلداری، علوم و صنایع چوب، محیط زیست، توسعه کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام