کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

جدول حقوق و دستمزد 1401 | حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال ۱۴۰۱

جدول حداقل حقوق و افزایش دستمزد کارگران سال 1401

بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

دانلود بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱


اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی جدول خلاصه بخشنامه مزد سال ۱۴۰۱ را تهیه و منتشر کرد.

جدول خلاصه بخشنامه مزد سال ۱۴۰۱

جدول خلاصه بخشنامه مزد سال ۱۴۰۱
جدول خلاصه بخشنامه حقوق و دستمزد 1401

در ادامه می‌توانید جداول تفصیلی حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را مطالعه نمایید.

حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال ۱۴۰۱

مبلغ برای کارگران بدون سابقه

شرح ماه ۳۰ روز ماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی) ۱۹۰.۰۷۵ ۱۹۰.۰۷۵
حقوق پایه (روزانه) ۱.۳۹۳.۲۵۰ ۱.۳۹۳.۲۵۰
حقوق پایه (ماهانه) ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ۴۳.۱۹۰.۷۵۰
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) ۸.۵۰۰.۰۰۰ ۸.۵۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۶.۵۰۰.۰۰۰ ۶.۵۰۰.۰۰۰
پایه سنوات ۰ ۰
حق اولاد برای هر فرزند ۴.۱۷۹.۷۵۰ ۴.۱۷۹.۷۵۰
حق بیمه سهم کارگر ۳.۹۷۵.۸۲۵ ۴.۰۷۳.۳۵۳
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه ۵۲.۸۲۱.۶۷۵ ۵۴.۱۱۷.۳۹۸
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه ۵۷.۰۰۱.۴۲۵ ۵۸.۲۹۷.۱۴۸
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه ۶۱.۱۸۱.۱۷۵ ۶۲.۴۷۶.۸۹۸
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ۲۶۶.۱۰۵ ۲۶۶.۱۰۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) ۴.۱۷۹.۷۵۰ ۴.۳۱۹.۰۷۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) ۶.۲۶۹.۶۲۵ ۶.۴۷۸.۶۱۳
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) ۹.۴۰۴.۴۳۸ ۹.۷۱۷.۹۱۹

 

مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه

شرح

ماه ۳۰ روز ماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی) ۱۹۰.۰۷۵ ۱۹۰.۰۷۵
حقوق پایه (روزانه) ۱.۳۹۳.۲۵۰ ۱.۳۹۳.۲۵۰
حقوق پایه (ماهانه) ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ۴۳.۱۹۰.۷۵۰
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) ۸.۵۰۰.۰۰۰ ۸.۵۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۶.۵۰۰.۰۰۰ ۶.۵۰۰.۰۰۰
پایه سنوات ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۱۷۰.۰۰۰
حق اولاد برای هر فرزند ۴.۱۷۹.۷۵۰ ۴.۱۷۹.۷۵۰
حق بیمه سهم کارگر ۴.۱۲۲.۸۲۵ ۴.۲۲۵.۲۵۳
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه ۵۴.۷۷۴.۶۷۵ ۵۶.۱۳۵.۴۹۸
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه ۵۸.۹۵۴.۴۲۵ ۶۰.۳۱۵.۲۴۸
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه ۶۳.۱۳۴.۱۷۵ ۶۴.۴۹۴.۹۹۸
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ۲۷۹.۴۷۵ ۲۷۹.۴۷۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) ۴.۳۸۹.۷۵۰ ۴.۵۳۶.۰۷۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) ۶.۵۸۴.۶۲۵ ۶.۸۰۴.۱۱۳
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) ۹.۸۷۶.۹۳۸ ۱۰.۲۰۶.۱۶۹

 

جدول کامل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱

ردیف عنوان مبلغ
۱ حداقل مزد ۱۴۰۱ قانون کار (روزانه) ۱.۳۹۳.۲۵۰
۲ حداقل حقوق ۱۴۰۱ قانون کار (ماهانه) ۴۱.۷۹۷.۴۹۱
۳ میزان افزایش سایر سطوح مزدی ۱۴۰۱ ۱۷۱.۷۲۲+۳۸٪
۴ پایه سنوات ۱۴۰۱ (مزد پایه) ۷۰.۰۰۰
۵ بن کارگری ۱۴۰۱ (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار) ۸.۵۰۰.۰۰۰
۶ حق مسکن ۱۴۰۱ (کمک هزینه مسکن) ۶.۵۰۰.۰۰۰
۷ حق اولاد برای ۱ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) ۴.۱۷۹.۷۴۹
۸ حق اولاد برای ۲ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) ۸.۳۵۹.۴۹۸
۹ حق اولاد برای ۳ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) ۱۲.۵۳۹.۲۴۷
۱۰ مزد ساعتی ۱۴۰۱ (هر ساعت کار عادی) ۱۹۰.۰۷۵
۱۱ فوق العاده مزد ساعتی اضافه کاری ۱۴۰۱ ۲۶۶.۱۰۵
۱۲ فوق العاده مزد ساعتی شب کاری ۱۴۰۱ ۶۶.۵۲۶
۱۳ فوق العاده مزد هر روز جمعه کاری ۱۴۰۱ ۵۵۷.۳۰۰
۱۴ فوق العاده نوبت کاری صبح- عضر-شب ۱۴۰۱ معادل ۱۵٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) ۶.۲۶۹.۶۲۵
۱۵ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۱ معادل ۱۰٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) ۴.۱۷۹.۷۵۰
۱۶ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر-شب ۱۴۰۱ معادل ۲۲.۵٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) ۹.۴۰۴.۴۳۷
۱۷ عیدی و پاداش ۱۴۰۱ برای هر ماه ۶.۹۶۶.۲۵۰
۱۸ سنوات (پایان‌کار) ۱۴۰۱ برای هر ماه ۳.۴۸۳.۱۲۵
۱۹ مانده مرخصی ۱۴۰۱ برای هر ماه ۱.۸۹۳.۲۵۰

جدول مقایسه‌ای افزایش دستمزد کارگران سال ۱۴۰۱

با تصویب و ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ دقیق حداقل حقوق و جداول حقوق و دستمزد مشخص شد.

بیشتر ببینید: جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۰

درصد افزایش حداقل مزد در سال ۱۴۰: ۵۷.۴ درصد

فرمول افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۱ در سایر سطوح مزدی ۳۸ درصد  + ۱۷۱۷۲۲ ریال (روزانه) ۵.۱۵۱.۶۶۰ ریال (ماهانه)
اقلام سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۱ درصد افزایش سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی افزایش اقلام در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰
حداقل مزد- روزانه ۸۸۵.۱۶ ۱.۳۹۳.۲۵۰ ۵۷.۴ ۵۰۷.۰۸۵
حداقل مزد- ماهانه ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ۵۷.۴ ۱۵.۲۴۲.۵۵۰
حق اولاد (هر فرزند) ۲.۶۵۵.۴۹۵ ۴.۱۷۹.۷۵۰ ۵۷.۴ ۱.۵۳۴.۲۵۵
پایه سنواتی ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۵۰ ۷۰۰.۰۰۰
کمک هزینه اقلام مصرفی (بن) ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۵۰۰.۰۰۰ ۴۱.۷ ۲.۵۰۰.۰۰۰
کمک هزینه مسکن ۴.۵۰۰.۰۰۰ ۶.۵۰۰.۰۰۰ ۴۴.۴ ۲.۰۰۰.۰۰۰
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند (ریال) ۴۳.۷۶۵.۹۴۰ ۶۷.۲۵۷.۰۰۰ ۵۳.۷ ۲۳.۴۹۱.۰۶۰
حداقل دریافتی ماهانه کارگران 3/3 نفری (ریال) ۴۱.۹۰۷.۰۹۴ ۶۴.۳۳۱.۱۷۵ ۵۳.۵ ۲۲.۴۲۴.۰۸۲
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند (ریال) ۴۱.۱۱۰.۴۴۵ ۶۳.۰۷۶.۲۵۰ ۵۳.۴ ۲۱.۹۶۶.۸۰۵

حداقل دریافتی ماهانه کارگران بدون فرزند و بدون سابقه (ریال)

۳۷.۰۵۴.۹۵۰ ۵۶.۷۹۷.۵۰۰ ۵۳.۳ ۱۹.۷۴۲.۵۵۰

 

اخبار مرتبط قبلی:

شناسنامه قانون در تلگرام