کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

دستورالعمل شماره ۵۳ روابط کار (چگونگی صدور اعتبارنامه اعضای مراجع حل اختلاف کار و نظارت بر عملکرد آنها)

دستورالعمل شماره ۵۳ روابط کار

مقررات مربوط به چگونگی صدور اعتبارنامه اعضای مراجع حل اختلاف و همچنین نظارت بر عملکرد اعضای مراجع مزبور (بخشنامه شماره ۲۲۹۱۰۴ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

دستورالعمل شماره ۵۳ روابط کار

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

ماده ۱- به استناد تبصره ماده ۹، بند ۶ ماده ۱۰ و ماده ۱۱ «آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص» و تبصره ماده ۱۶، بند ۶ ماده ۱۷ و ماده ۲۰ «آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف» مصوب ۰۲/۰۹/۱۳۸۷ و دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار، «مقررات مربوط به چگونگی صدور اعتبارنامه اعضای مراجع حل اختلاف و همچنین نظارت بر عملکرد اعضای مراجع مزبور»، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

مقررات مربوط به چگونگی صدور اعتبارنامه اعضای مراجع حل اختلاف و همچنین نظارت بر عملکرد اعضای مراجع مزبور

فصل اول- صدور اعتبارنامه

ماده ۲- صدور اعتبارنامه تمامی اعضای هیأت های تشخیص و هیأت های حل اختلاف، با احراز شرایط لازم و طبق مقررات آیین نامه های انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و هیأت های حل اختلاف، توسط مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها صورت می‌پذیرد.

ماده ۳- در صورتی که مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، فرماندار و ریس دادگستری محل، شخصاً در جلسه هیأت حل اختلاف شرکت نمایند، نیازی به صدور اعتبارنامه برای مقامات مذکور نمی‌باشد.

ماده ۴- چنان‌چه فرماندار و رییس دادگستری محل، شخصاً در جلسه هیأت حل اختلاف شرکت ننمایند و نماینده به هیأت حل اختلاف معرفی کنند. معرفی‌نامه مزبور در حکم اعتبارنامه نمایندگان فرماندار و رییس دادگستری محل محسوب شده و نیازی به صدور اعتبارنامه برای نماینده فرماندار و نماینده رییس دادگستری محل نمی‌باشد.

ماده ۵- مدت اعتبار اعتبارنامه اعضای مراجع حل اختلاف کار، دو سال می‌باشد و به هیچ‌وجه اعتبارنامه بدون قید مدت اعتبار یا با مدت اعتبار کمتر یا بیشتر از زمان مذکور صادر نخواهد شد. انتخاب مجدد اعضا بلامانع می‌باشد.

فصل دوم- نظارت

ماده ۶- مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی و اختلافات دارای استقلال کامل می‌باشند و هیچ مقام و مرجعی نمی‌تواند، در حین رسیدگی به یک پرونده، نسبت به انجام وظیفه توسط آنان دخالتی داشته باشد.

ماده ۷- مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، مکلف به نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف کار، بعد از اتمام رسیدگی، می‌باشند.

ماده ۸- چنان‌چه نمایندگان کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف کار، برابر مقررات آیین‌نامه‌های انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف، در رسیدگی مرتکب تخلف گردند. مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، موظفند با رعایت مقررات آیین‌نامه‌های مزبور نسبت به تذکر کتبی به آنان اقدام نمایند و در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتری باشد با هماهنگی مرجع انتخاب کننده آنان و تأیید اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبارنامه آن‌ها اقدام نمایند.

ماده ۹- چنان‌چه نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت تشخیص یا نماینده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در هیأت حل اختلاف، برابر «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» یا «مقررات آیین نامه‌های انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف» در رسیدگی مرتکب تخلف گردند، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، موظفند، با رعایت مقررات آیین‌نامه‌های مزبور، نسبت به تذکر کتبی یا با تأیید اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبارنامه آن‌ها اقدام نمایند. همچنین در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتری باشد، موظفند، با تأیید اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبارنامه اقدام نمایند؛ همچنین فرد متخلف را رأساً به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان معرفی کنند.

ماده ۱۰- چنان‌چه در بررسی اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشاهده شود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف در رسیدگی مرتکب تخلف گردیده‌اند، اداره کل روابط کار و جبران خدمت، نسبت به دادن تذکر کتبی به اعضای مزبور اقدام خواهد نمود. همچنین در صورتی که تخلف مستلزم تعلیق یا ابطال اعتبارنامه باشد، در این‌صورت، موضوع به آگاهی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواهد رسید تا برابر مقررات آیین‌نامه‌های انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف، ضمن هماهنگی با مرجع انتخاب کننده آنان، نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبارنامه نامبردگان اقدام نماید.

ماده ۱۱- چنان‌چه در بررسی اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشاهده شود که نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت‌های تشخیص و نمایندگان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت‌های حل اختلاف، در رسیدگی مرتکب تخلف گردیده اند، اداره کل روابط کار و جبران خدمت رأساً نسبت به تذکر کتبی یا تعلیق یا ابطال اعتبارنامه نمایندگان مزبور اقدام خواهد نمود. در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتری باشد، اداره کل روابط کار و جبران خدمت، ضمن تعلیق یا ابطال اعتبارنامه فرد متخلف، وی را به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان معرفی می‌نماید.

ماده ۱۲- مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مسؤول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، ضمن اجرا، مفاد آن را به آگاهی تمامی کارشناسان و کارکنان ذی‌ربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار برسانند.

ماده ۱۳- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، «دستورالعمل شماره ۴۷ روابط کار» منسوخ می‌گردد.

علی حسین رعیتی فرد- معاون روابط کار

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام