کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

دستورالعمل مربوط به ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها (سال ۱۳۷۰)

دستورالعمل مربوط به ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها (بخشنامه شماره ۲۶۳۸۰/ن مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۰ اداره کل طبقه بندی مشاغل وزارت کار)

در اجرای تبصره بند ۳ مصوبه ۱۷/۴/۶۹ شورای عالی کار، ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول قانون کار که در این دستورالعمل اختصاراً کمیته نامیده می شود به شرح زیر می باشد:

دستورالعمل مربوط به ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها

۱- ترکیب اعضاء

کمیته متشکل از افراد زیر است:

الف- دو نفر نماینده کارکنان از بین یا به انتخاب شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکیلات قانونی کارگاه.

ب- دو نفر نماینده مدیریت (کارفرما) که باید حداقل یکی از آنان از مسؤولین امور اداری یا کارگزینی کارگاه باشد.

ج- یک نفر نماینده سرپرستان کارگاه به انتخاب سرپرستان. منظور از سرپرستان، افرادی هستند (غیراز مدیران) که براساس شغل سازمانی عهده دار مسؤولیت یک قسمت یا واحد سازمانی بوده و دارای عناوینی از قبیل سرپرست، رئیس و نظایر آن می باشد.

تبصره- در کارگاه‌هایی که فاقد شورای اسلامی کار یا تشکیلات قانونی می باشند نمایندگان کارکنان با رای اکثریت کارکنان انتخاب می شوند.

۲- مدت عضویت

عضویت درکمیته تابع محدودیت زمانی نیست. در صورت عزل، استعفاء، قطع رابطه خدمتی و یا فوت هریک از اعضای کمیته، انتخاب جانشین به ترتیب مقرر در بند یک و سایر موارد آتی صورت می گیرد.

۳- شرایط عضویت در کمیته

الف- اشتغال در یکی از مشاغل سازمانی کارگاه

ب- دارا بودن حداقل دو سال سابقه خدمت در کارگاه درمورد نمایندگان کارکنان و سرپرستان.

ج- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره اول متوسطه (سوم متوسطه یا پایان دوره راهنمایی تحصیلی).

د- طی دوره آموزشی طبقه بندی مشاغل و موفقیت در‌آزمون مربوطه.

تبصره ۱- در کارگاههایی که به لحاظ شرایط استثنایی، امکان انتخاب برخی از اعضای کمیته با شرایط تحصیلی مقرر در بند ج وجود نداشته باشد انتخاب کنندگان می توانند با نظر اداره کار وامور اجتماعی محل، فرد یا افراد دیگری را که دارای حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی باشند انتخاب و معرفی نمایند.

تبصره ۲- اعضای کمیته هایی که قبل از صدور این دستورالعمل انتخاب و شروع به فعالیت نموده اند مادامی که عضویت آنان معتبر است از محدودیت بند ج مستثنی خواهند بود.

۴- آموزش اعضای کمیته:

هریک از اعضای کمیته باید پس از انتخاب شدن، دوره آموزشی لازم را براساس ضوابط اداره کل طبقه بندی مشاغل، مزد و بهره وری طی نموده و در آزمون مقرر موفقیت حاصل نمایند. در صورت دو بار عدم قبولی در‌آزمون مقرر، با اعلام اداره کل مذکور، انتخاب کنندگان باید بارعایت این دستورالعمل، فرد دیگری را انتخاب و معرفی نمایند.

تبصره- اعضای کمیته هایی که قبل از صدور این دستورالعمل شروع به فعالیت نموده اند طبق برنامه هایی که از طریق اداره کل طبقه بندی مشاغل، مزد و بهره وری اعلام می شود باید در دوره‌های آموزشی شرکت و در آزمون مقرر موفقیت حاصل نمایند.

۵- پایان فعالیت اعضاء در کمیته

پایان دادن به فعالیت هریک اعضا در کمیته با تصمیم انتخاب کنندگان آنها امکان پذیر است در این صورت باید بلافاصله نسبت به انتخاب و معرفی جانشین اقدام شود.

تبصره- در کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار یا سایر تشکیلات کارگری جدید بخواهند افراد دیگری را به عنوان نمایندگان کارکنان انتخاب کنند مادام که افراد جدید دوره آموزشی لازم را طی ننموده و در آزمون مربوطه موفقیت حاصل نکرده باشند افراد قبلی به فعالیت خود در کمیته ادامه می دهند و افراد جدید بدون داشتن حق رای در جلسات کمیته شرکت خواهند نمود.

یادآوری: در هریک از حالات فوق و نیز در صورت استعفاء یا قطع رابطه خدمتی یا فوت هر یک از اعضاء باید موضوع ضمن معرفی عضو یا اعضای جدید جهت طی دوره آموزشی به اداره کل امور اجتماعی محل و نیز به اداره کل طبقه بندی مشاغل، مزد و بهره وری کتباٌ اعلام شود.

۶- وظایف کمیته

الف- قبل از تصویب طرح طبقه بندی مشاغل: مشارکت و همکاری با مدیریت و دفتر مشاوره فنی ذیربط در مراحل تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه در زمینه‌های:

– جمع آوری اطلاعات لازم

– تنظیم شناسنامه‌های شغلی

– تنظیم لیست تطبیق وضع

– تنظیم جدول مزد

– تنظیم و تدوین مجلدات طرح

ب- بعداز تصویب طرح طبقه بندی مشاغل: انجام وظایفی که طبق دستورالعمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل منوط به اظهار نظر یا تأیید کمیته طبقه بندی مشاغل می باشد.

۷- اعتبار تصمیمات کمیته

تصمیمات کمیته در چهارچوب وظایف آن،‌ با رأی حداقل ۳ نفر از اعضاء که حداقل یک نفر آنان بایستی از نمایندگان کارکنان باشد معتبر است. تصمیمات کمیته از طریق مدیریت جهت اقدامات بعدی به واحدهای ذیربط اعلام می شود.

۸- موارد مختلف:

الف- در مواردی که انجام آنها مستلزم طرح در کمیته و اخذ نظر آن می باشد هرگاه مدیریت بدون رعایت نظر کمیته اقدام نماید کمیته یا هریک از اعضای آن در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار مراتب را به محض اطلاع به اداره کار و امور اجتماعی محل کتباً گزارش و درخواست رسیدگی می نمایند.

ب- مدیریت امکانات مناسب از قبیل محل کار و ابزار و وسایل لازم را برای تشکیل جلسات کمیته و نیز اطلاعات و سوابق مورد لزوم را در زمینه موارد ارجاعی در اختیار کمیته قرار می دهد.

ج- مدیریت، کلیه مقررات، ضوابط، بخشنامه ها و نظایر آنها که از سوی مراجع ذیربط در زمینه طبقه بندی مشاغل و یا وظایف مرتبط با کمیته ابلاغ می شود را به کمیته اعلام می نماید مگر آن که درموارد ابلاغ شده ترتیب دیگری مشخص شده باشد. این دستورالعمل از تاریخ صدور، جایگزین کلیه ضوابط قبلی در این زمینه می گردد.

1 دیدگاه

  1. با توجه به اینکه در تمام کمیته ها و جلسات جهت جمع آوری، هماهنگی و انجام امور نیاز به دبیر کمیته می باشد، آیا برای کمیته طرح طبقه بندی مشاغل کارگران بودن دبیر کمیته موردی دارد؟
    در صورتی که مورد ندارد لطفا در جدول لحاظ گردد.
    سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام