کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه قوانین

قانون اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس موضوع: دو شوری شدن بررسی لایحه بودجه

قانون اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع: اصلاح سازوکار بررسی لایحه بودجه

قانون اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ماده واحده ـ ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در صدر ماده (۱۸۲) قانون، بعداز عبارت «تسلیم نماید» عبارت «رسیدگی به لایحه بودجه به ترتیب زیر به صورت دوشوری خواهد بود:» جایگزین عبارت« نحوه رسیدگی به لایحه بودجه یک شوری خواهد بود و ترتیب رسیدگی به شرح ذیل می‌باشد:» می‌گردد.

۲ـ جزء (۱) ماده (۱۸۲) ، به شرح زیر اصلاح می‌شود: «۱ـ ابتدا لایحه بودجه به همراه پیوست‌ها و جداول به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز از زمان وصول لایحه، گزارش خود را در مورد کلیات منتشر کند. گزارش کمیسیون تلفیق مطابق آئین‌نامه داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در جلسه رسیدگی به کلیات، بعداز گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز به مدت ده دقیقه استماع می‌شود، سپس مطابق بند ج ماده (۱۰۸) قانون آیین‌نامه داخلی کلیات لایحه بودجه مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی‌گیری به‌عمل می‌آید، چنانچه کلیات به تصویب مجلس برسد، نمایندگان می‌توانند حداکثر ظرف مدت ده روز پیشنهاد‌های خود را به کمیسیون‌های تخصصی تقدیم نمایند.

پس از انتشار گزارش شور دوم نیز کمیسیونهای تخصصی و نمایندگان ده روز فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را ثبت نمایند. در صورتی که کلیات لایحه بودجه به تصویب مجلس نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف مدت پانزده روز لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند تا در صورت تصویب کلیات در مجلس، رسیدگی به جزئیات مطابق فرآیند این ماده انجام شود، مدت مذکور با موافقت هیأت رئیسه حداکثر تا مدت ده روز قابل تمدید است.

۳ـ در جزء (۲) ماده (۱۸۲) قانون، عبارت «تصویب کلیات لایحه در صحن» جایگزین عبارت «چاپ و توزیع لایحه» می‌شود.

۴ـ در جزء (۴) ماده (۱۸۲) قانون، عبارت «پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن» حذف می‌شود.

۵ ـ تبصره (۳) ماده (۱۸۲) قانون حذف می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم دی‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۸/۱۰/۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

متن تنقیح شده ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس

شناسنامه قانون- طبق این اصلاحیه، ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس به این شرح اصلاح خواهد شد:

ماده ۱۸۲- دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. به ترتیب زیر به صورت دوشوری رسیدگی می شود و ترتیب رسیدگى به شرح ذیل مى‏باشد:

۱- ابتدا لایحه بودجه به همراه پیوست ها و جداول به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود.کمیسیون تلفیق موظف است حداکثرظرف مدت پنج روز از زمان وصول لایحه، گزارش خود را در مورد کلیات منتشر کند.گزارش کمیسیون تلفیق مطابق آئین نامه داخلی در اولین جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد. در جلسه رسیدگی به کلیات، بعداز گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز به مدت ده دقیقه استماع می شود، سپس مطابق بند ج ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی در مورد کلیات لایحه بودجه دولت رأی گیری به عمل می آید، چنانچه کلیات به تصویب مجلس برسد، نمایندگان می توانند حداکثر ظرف مدت ده روز پیشنهادهای خود را به کمیسیون های تخصصی تقدیم نمایند.

پس از انتشار گزارش شور دوم نیز کمیسیون های تخصصی و نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ثبت کنند، در صورتیکه کلیات لایحه بودجه به تصویب مجلس نرسد، مراتب به دولت اعلام می شود تا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند تا در صورت تصویب کلیات در مجلس، رسیدگی به جزئیات مطابق فرایند این ماده انجام شود. این مدت با موافقت هیات رئیسه حداکثر تا مدت ۱۰ روز قابل تمدید است.

۲- کمیسیون‏هاى تخصصى موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم نمایند.

۳- کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به گزارش کمیسیون‏هاى تخصصى گزارش نهائى خود را تنظیم و به مجلس شوراى اسلامى تقدیم نماید. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید می‌باشد.

۴- در جلسه علنى، به پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن به ‏تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهادهاى مربوط به تبصره‏ها و ردیف‌ها رسیدگى مى‏گردد.

تبصره ۱- در جلسه علنى، تنها پیشنهادهایى که توسط نمایندگان و کمیسیون‏ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح مى‏باشد. پیشنهادهایی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید. تشخیص موارد مذکور با رئیس جلسه خواهد بود.

تبصره ۲- نحوه رسیدگى به متمم، اصلاحیه‏هاى بودجه و سایر مواردى که در این ماده پیش‏بینى ‏نشده طبق مقررات معمول در این آیین‏نامه خواهد بود.

تبصره۴- دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورتهای مالی حسابرسی‌شده، بودجه تفصیلی سال‌جاری و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال‌جاری تمامی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتها و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل: شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخصهای کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخصهای مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بلافاصله گزارشها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر، گزارش خود را ظرف مدت بیست روز جهت تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد./

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام