کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگیمجموعه قوانین

قانون نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص

قانون نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص (مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۲)

نامه شماره ۳۵۷۷۴ مورخ ۲/۳/۱۴۰۲

سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/۲/۱۴۰۲ به تأیین شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۴۶۹۵/۱۱- ۱۴۷ مورخ ۳۰/۲/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

سید ابراهیم رئیسی- رئیس‌جمهور

دانلود دانلود فایل پی‌دی‌اف قانون

دانلود آیین نامه اجرایی قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص

قانون نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص

ماده ۱– اصطلاحات بکار رفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:

الف- صندوق بازنشستگی: به کلیه سازمان ها و صندوق های بیمه گر فعال در حوزه بیمه های اجتماعی دولتی و غیر دولتی اطلاق می‌شود.

ب- بیمه شده: شخصی است که در چهارچوب قوانین و مقررات مورد عمل هر یک از صندوق های بازنشستگی مشترک صندوق محسوب می‌شود و با پرداخت حق بیمه امکان بهره مندی از حقوق و مزایای قانونی را دارد.

پ- سوابق بیمه ای: مدت زمانی که بیمه شده مشترک هر یک از صندوق های بازنشستگی بوده و طبق مقررات صندوق مربوط حق بیمه پرداخت نموده است.

ت- مستمری استحقاقی: وجوهی است که برابر ضوابط مورد عمل هر صندوق بازنشستگی در صورت احراز شرایط بازنشستگی یا از کارافتادگی به بیمه شده و در صورت فوت وی به بازماندگان واجد شرایط متناسب با سنوات بیمه پردازی پرداخت می گردد.

ث- مستمری جمع :وجوهی است که مطابق ضوابط این قانون به بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی بر اساس تجمیع سوابق بیمه ای جهت برقراری مستمری به نسبت مدت زمان بیمه پردازی (سنوات) پرداخت حق بیمه در هر یک از صندوق های بازنشستگی پرداخت می‌گردد

ج- صندوق مبدأ: صندوق بازنشستگی است که بیمه شده سابقاً به موجب قوانین و مقررات مربوط مشترک آن صندوق بوده است.

چ- صندوق مقصد: صندوق بازنشستگی است که بیمه شده در زمان ارائه درخواست مشترک فعال آن محسوب شده و قصد دارد سوابق بیمه ای خود را از صندوق مبدأ به این صندوق منتقل نماید.

ماده ۲- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی در مورد اشخاصی که به علت، انتقال، استعفاء، بازخرید خدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام انحلال و واگذاری‌ها، رابطه استخدامی آنان با کارفرمای متبوع قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوط خارج  یا به سبب بیمه پردازی و یا تبدیل وضع استخدامی مشترک صندوق بازنشستگی جدید شده یا بشوند امکان پذیر می باشد.

تبصره ۱- نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی پس از برقراری حقوق بازنشستگی از کارافتادگی و یا مستمری بازماندگان از صندوق پرداخت کننده مستمری به سایر صندوق ها ممنوع است.

تبصره ۲- کلیه اشخاصی که کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به هر علت از صندوق بازنشستگی ذی ربط دریافت نموده یا بنمایند انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان ممنوع می باشد.

ماده ۳- حق بیمه یا کسور بازنشستگی مشمولین ماده (۲) که به هر یک از صندوق‌های بیمه بازنشستگی پرداخت شده است بر اساس تقاضای کتبی بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی پس از بروزرسانی از صندوق مبدأ به صندوق مقصد منتقل می شود. بیمه شده ذی نفع یا سایر بازماندگان قانونی واجد شرایط وی تقاضای انتقال سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی را به صورت کتبی به صندوق مقصد ارائه نموده و صندوق مزبور پس از بررسی و انطباق تقاضا با ضوابط و مقررات ذیربط انتقال وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی را از صندوق مبدأ ظرف یک ماه تقاضا مینماید صندوق مبدأ مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تقاضای صندوق مقصد، وجوه قابل انتقال را به آن صندوق منتقل کند.

تبصره ۱- در مواردی که به سبب تبدیل وضعیت استخدامی گروهی یا تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحلال و واگذاری به موجب اجرای قوانین، پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازپرداخت به روز حق بیمه ها توسط صندوق مبدا به صندوق مقصد باعث اختلاث در پیش بینی منابع مالی صندوق مبدا می‌گردد، ضمن انتقال سوابق بیمه شده، هزینه تحمیل شده به صندوق مبدا با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقسیط یا تهاتر خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی که صندوق های مشمول این ماده طبق مقررات علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی از کار افتادگی اعم از کلی وجزئی و فوت مشترکان خود را در برابر بیماری‌ها، کمک هزینه ازدواج، بارداری، حقوق ایام بیماری و غرامت نقص عضو بیمه نموده باشند هنگام انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق مقصد سهم درمان به علاوه یک درصد (۱) بابت مزایای یادشده از جمع وجه قابل انتقال کسر می‌شود.

ماده ۴- صندوق مبدأ مکلف است وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی سالهای قابل انتقال به صندوق مقصد را بر اساس آخرین نرخ سود اوراق مشارکت یکساله اعلامی از سوی بانک مرکزی به صورت سالانه و با نرخ سود ساده (غیر مرکب)  محاسبه و بروزرسانی و به صندوق پرداخت کند مابه‌التفاوت مربوط به وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی براساس آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق مبدأ یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق مقصد بر مقصد (هر کدام که بیشتر است) ضرب در تعداد ماه های سنوات قابل قبول در صندوق مقصد و بر اساس نرخ مورد عمل صندوق های بازنشستگی قبل از تصویب این قانون توسط صندوق مقصد محاسبه می‌گردد که پس از کسر وجوه منتقله از سوی صندوق مبدأ از بیمه شده اخذ می‌شود.

تبصره- اعتبارات لازم برای اجرای این قانون از محل منابع داخلی و سود سرمایه گذاری صندوق ها و سازمانهای بازنشستگی و افراد ذی نفع تأمین می‌شود و ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.

ماده ۵- نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به سایر سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و یا بالعکس در چهارچوب ضوابط قانونی حاکم بر صندوق مقصد، امکان پذیر بوده و مابه التفاوت وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی این افراد مطابق ماده (۴) این قانون محاسبه و از متقاضی وصول می‌گردد.

ماده ۶- آن دسته از مشمولان ماده (۲) این قانون که تمایل به نقل و انتقال سوابق بیمه مطابق مواد (۳) و (۴) این قانون ندارند و یا به صورت اختیاری با اجباری و یا به هر دلیلی از شمول قوانین و مقررات صندوق مربوط خارج شده و مشترک صندوق دیگری محسوب می‌شوند در چهارچوب شرایط مذکور در بندهای ذیل میتوانند درخواست برقراری مستمری جمع نمایند سوابق بیمه‌ای این افراد طبق قانون تا زمان احراز شرایط برقراری مستمری بازنشستگی از کار افتادگی و فوت کماکان در صندوق مبدأ محفوظ می‌ماند:

الف- نحوه احراز شرایط برقراری مستمری با احتساب مجموع سوابق پرداخت حق بیمه نزد صندوق مبدأ، صرفاً تابع قوانین و مقررات مورد عمل آخرین صندوق (مقصد) می باشد. شرط برقراری مستمری جمع ارائه درخواست از سوی بیمه شده و حسب مورد کارفرمای ذیربط به آخرین صندوق مقصد می‌باشد.

ب- شناسایی بازماندگان واجد شرایط (افراد تبعی یا تحت پوشش بیمه شده اصلی، برقراری و استمرار مستمری، میزان سهم و افزایش مستمری سالانه آنان، مطابق مقررات هر یک از صندوق های بازنشستگی ذی ربط می‌باشد.

پ- میزان افزایش مستمری سالانه و شیوه برخورد با اشتغال بکار مجدد بازنشستگان و از کار افتادگان کلی تابع قوانین هر یک از صندوق های ذی ربط خواهد بود.

ت- میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از صندوق های بازنشستگی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و طبق ضوابط این قانون به روش زیر محاسبه می‌گردد:

«مستمری قابل پرداخت برابر است با معدل نسبت حقوق یا دستمزد مشمول کور هر سال به حداقل حقوق یا دستمزد همان سال طی دو سال آخر بیمه‌پردازی ضرب در حداقل دستمزد زمان بازنشستگی تقسیم بر سی ضرب در سنوات بیمه پردازی»

ث- در برقراری مستمری، جمع صندوق مقصد مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر با احتساب مجموع ایام بیمه پردازی نزد هر یک از صندوق ها، نسبت به برقراری مستمری استحقاقی متناسب با سنوات بیمه پردازی در آن صندوق اقدام نماید. سهم هر یک از صندوق های بازنشستگی به تناسب سوابق بیمه ای به طور مجزا و مطابق بند ت این ماده با صدور احکام مربوط محاسبه و توسط صندوق ذی ربط پرداخت می‌شود.

ج- صندوق‌های بازنشستگی ذی ربط مکلفند به بیمه شدگان از کارافتاده کلی و یا بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی که شرایط برقراری مستمری قانونی در آخرین صندوق بازنشستگی را احراز نمی نمایند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه مستمری پرداخت کنند.

چ- بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی در استفاده از سایر خدمات مزایا و انجام تعهدات مربوط که در این قانون تعیین تکلیف نشده است، تابع قوانین و مقررات آخرین صندوق بازنشستگی بیمه شده می باشند.

تبصره ۱- صندوق های بازنشستگی و دستگاه های اجرائی ذی ربط با رعایت مفاد این ماده مکلف به پذیرش تقاضای مستمری جمع از سوی بیمه شده و انجام اقدامات لازم در این رابطه می‌باشند.

تبصره ۲- سوابق بیمه ای افرادی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون و به موجب قوانین مربوط از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگری منتقل شده است و همچنین افرادی که در گذشته به دلیل استعفاء، اخراج ترک خدمت انفصال یا محرومیت دائم از خدمات دولتی و یا عمومی بازخرید خدمت و یا سایر موارد از خدمت خارج شده و کسورات بیمه ای متعلقه را از صندوق بازنشستگی ذی ربط دریافت و تسویه کامل نمودهاند مشمول مقررات این ماده نمی باشند.

تبصره ۳- مشترکان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند.

ماده ۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور پرداخت کامل مستمری بیمه شدگان موضوع ماده (۶) این قانون زیر ساخت های اجرائی لازم را از طریق پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان فراهم نماید به نحوی که هر یک از صندوق های بیمه گر به تناسب مدت پرداخت حق بیمه سهم مستمری خود را در وجه متقاضیان مشمول پرداخت نماید.

تبصره- کلیه صندوق های بازنشستگی به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات مکلفند اطلاعات مربوط به سوابق بیمه پردازی بیمه شدگان و مشمولین این قانون را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند وزارت مزبور مکلف است زیر ساخت لازم را برای اطلاع فرد ذی نفع از سوابق خود فراهم نماید.

ماده ۸- آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۹- قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ١٣۶۵/٣/٢٧ و ماده (۱) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ١٣۶۶/۱۰/۲۷ نسخ می گردد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و نه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

21 دیدگاه

 1. باسلام ، طرح نقل وانتقال که مطرح شد به این دلیل بود که افرادی که سالها کار کرده اند راحتتر بازنشسته شوند و نیروهای جوان سر کار بیایند ، نه اینکه هزینه هنگفتی بعنوان پول زور به صندوق بپردازند ،با اینکه قبلا بیمه پرداخت کرده اند ، با این طرحي كه چنين مطرح شده کسی نمی تواند بازنشست شود و اجبارا” بجای ۳۰ سال باید ۴۰ یا ۵۰ سال کار کنند!!!!!

 2. سلام اشکال اینجاست که مابه تفاوت زمانی ایجاد میشود که بیمه پرداختی مبدا به مقصد را برای همان سال در نظر نمیگیرند یعنی اگر شخصی 5سال در سال 70 تا 75 سابقه بیمه تامین داشته و بخواهددر 25 سال پرداخت بیمه به خدمات انتقال دهد 5سال تامین برای همان سالها منظور نمی گردد بلکه آنرا را بعنوان سنوات خدمتی 5سال آخر در نظر میگیرند در حالی بیمه شده حق بیمه خود را پرداخت کرده پس اگر بیمه پرداختی مبدا هر سال برای سنوات همان سال در صندوق مقصدتعین شود مابه التفاوتی ندارد

  1. سلام تقاضا مندم ازمسیولین محترم باتوجه به اینکه ماها قشر ضعیف جامعه هستیم ونداریم ماالتفاوت پرداخت کنیم دولت کریمه جمهوری اسلامی بذل محبت بفرمائید وما را مورد لطف خود قرار دهد واگر مبلغی قرارشد مابدهیم متقبل شوند وما وخانواده های مظلوممان را خوشحال کنند

 3. باعرض سلام وادب مشکل اساسی در این مصوبه این است که هرگاه شخص بیمه شده ولو به اجبار در موقع تغییر وضعیت مکلف است شخصا مبلغ ماب التفاوت به نرخ روز صندوق جدید را پرداخت نماید.مثلا همسر اینجانب کارمند آموزش وپرورش شهر قدس بوده که حدود10سال اولیه استخدام را اداره شهریار علیرغم کسر بیمه از حقوق هیچگونه واریزی به تامین اجتماعی نداشته که بعد از32 سابقه و شکایت و شکایت کشی ودرخواست بازنشستگی و دستور دیوان به محاسبه و واریز سنوات دریافتی وحق کارفرما به نرخ روز اکنون صندوق بازنشستگی حدود2برابرهمان مبلغ دریافتی تامین اجتماعی را بابت ماب التفات انتقال از صندوق تامین به بازنشستگی محاسبه وشروع به کسر از حقوق بازنشستگی ایشان کرده.بعداز اعتراض صندوق بازنشستگی اعلام کرد که ما نفعی نداشتیم و این پولی را که تامین از شما گرفته بابت حق سنوات خودش بود شما بایستی ماب التفاوت صندوق را شخصا پرداخت نماید.
  لذا چه درخواست بدهی وچه اجبارا صندوقت را عوض بکنی 2بارنقره داغت میکنندو باید پول بدهی.هیچ جای دنیا اینطوری نیست کسی که بعداز30سال تلاش برای اجتماع وواریزحق بیمه در زمان بازنشستگی ولو درخواست انتقال چرا جبران کننده منابع صندوق های قدیم وجدید باید باشد؟چرا کارمندی که از اول علاقه ای به یک صندوق نداردولی سازمان مربوطه اش او را وادار وکسر از حقوقش میکند که بیمه اش را آنجا کند باید تاوان این تبدیل را پرداخت کند؟

 4. با سلام
  آقای لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی اعلام کرد در جلسه امروز 1401/5/30 بررسی ماده 4 طرح مذکور که مربوط به بروز رسانی حق بیمه ها از صندوق مبدا به صندوق مقصد بود مورد توافق و تصویب نرسید و صندوق ها اختلاف دارند که بررسی مجدد آن به هفته بعد موکول گردید لازم به ذکر است مجلس سه هفته یک بار به منظور رسیدگی نمایندگان به امور شهر و منطقه که منتخب آن هستند تعطیل است،حالا خدا میداند چه مدت زمان طول می کشد تا این ماده مهم طرح در کمیسیون تایید و مجددا به صحن علنی بیاید و پس از تصویب باید کل طرح برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال و در آنجا اگر خدا بخواهد بی حرف و حدیث تصویب شود.نکته جالب اینکه روز ارسال طرح پس از شور دوم ظاهرا بر سر ماده 4 توافق شده بود ولی در روز رسیدگی به این ماده رییس مجلس پس از بحث و گفتگو اعلام کرد این ماده یک سری اشکالات دارد و باید به کمیسیون برگردد!!!! صندوق ها نمیخواهند مبلغی را که سالیان سال با آن سود کردند به روز کرده و به صندوق دیگر پرداخت نمایند، مثال خود بنده 6 سال بیمه پرداخت کرده ام و حدود 23 سال در صندوق مبدا بلاتکلیف مانده و اجازه انتقال نمی دهند البته که 23 سال سود بردند.بنابرابن به دوستان توصیه می کنم حتی المقدور با صندوق اولی که بیمه پردازی را شروع کردید ادامه دهید و آن را تا پایان خدمت ادامه دهید.تشکر

  1. سلام
   متاسفانه مجلس هر طرحی که به سلیقه خود بخواهد تصویب کند به سرعت و بدون معطلی بررسی و تصویب و امور آن را انجام میدهد مثل طرح تغییر ساعت رسمی کشور که سریعا کار بررسی و تصویب و ارسال به شورای نگهبان و سپس رفع ایراد آن شورا انجام و در نهایت به قانون تبدیل شد،ولی طرح هایی که نخواهد انجام دهد مثل نقل و انتقال سوابق بیمه،بیمه کارگران ساختمانی، تبدیل وضعیت و ساماندهی کارکنان و…..ماه ها و سال ها طول می دهند و در نهایت مشخص نیست بالاخره تصویب بشود یا خیر.

 5. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
  با سلام
  در ماده ۴ ارجاعی آمده است: صندوق مبدا مکلف است وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی سال‌های قابل انتقال به صندوق مقصد را براساس نرخ سود اوراق مشارکت اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه و به روز رسانی ‌نموده و به صندوق مقصد پرداخت نماید. مابه‌التفاوت مربوط به وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق قبلی یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق مقصد (هر کدام که بیشتر است) ضرب در تعداد ماه‌های سنوات قابل قبول در صندوق بازنشستگی مقصد و بر اساس نرخ مورد عمل صندوق‌های بازنشستگی توسط صندوق مقصد محاسبه می‌گردد که پس از کسر وجوه منتقله از سوی صندوق مبدا از بیمه شده اخذ می‌گردد.
  حال اگر نرخ بانک مرکزی را 20% بگیریم وکسی از سال1378 مبلغ500.000 تومان از صندوق مبداء طلب داشته باشد حالا از صندوق مبدا با فرمول نرخ بهره فوق حداکثر 33.000.000 تومان تعلق میگیرد
  حساب کنید: 33.000.00=23^〖1.20〗*500.0000
  در صورتیکه صندوق مقصد 13برابر آنرا میخواهد تا سوابق را قبول نماید
  پس این نرخ بهره بانک مرکزی باید چیزی حدود 35% باشد نه 20%
  لطفاً این نرخ بهره را عادلانه کنید تا کمی به نفع بیمه شده باشد.
  -در مورد ماده 2و3 هم کسانیکه مبلغ ذخیره مبدا را به مقصد منتقل کرده اند و لی سوابق را نتوانستند منتقل کنند هم یک فکری کنید که چیز ی در اینمورد نیامده.
  این ماده4 گویا در کمیسون اجتماعی خاک میخورد پیگیری کنید نرخ بانک مرکزی را عادلانه ئصویب کنند وگرنه بود ونبود این قانون فرقی ندارد.

   1. سلام چقدر باید انتظار بکشیم تا اجرا گردد نقل وانتقال پرداخت وجوهی که برابر نرخ بانک مرکزی بطور مثال هفده سال وهشت ماه سوابق اولیه من که نزدسازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح بوده به سازمان تامین اجتماعی شما را قسم میدهیم به خون پاک شهدا که من وامثالهم را حمایت کنید که درزمان پیری محتاج کسی نباشیم ممنون از همه مسئولین زحمت کش نظام مقدس جمهوری اسلامی

 6. در مورد اینکه کسانی که بیش از ده سال سابقه واریزحق بیمه دارند و قبلا باز خرید شده اند و تازه به سن شصت سالگی رسیده اند آیا میتوانند با آن سابقه باز نشست شوند ؟

شناسنامه قانون در تلگرام