کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه قوانین

فهرست قوانین ناسخ و منسوخ صریح در بازه زمانی ۱۳۳۵- ۱۲۸۵ هجری شمسی

فهرست قوانین ناسخ و منسوخ صریح در بازه زمانی ۱۳۳۵- ۱۲۸۵ هجری شمسی

نامه شماره ۱۰۱۴۶ مورخ ۲/۳/۱۳۹۱

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

مستنداً به بند (۵-۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ و ماده (۷) دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مصوب ۱۳۸۹/۵/۱۹، بدینوسیله اولین فهرست موارد موضوع بند یادشده (مربوط به بازه زمانی ۱۳۳۵- ۱۲۸۵ هجری شمسی) جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد و لازم به توضیح می‌باشد: 

۱- فهرست مذکور که جنبه اعلامی دارد، تنها حاوی قوانین نسخ‌شده صریح می‌باشد که کل متن قانون نسخ گردیده است. 

۲- هرگونه استناد به قوانین یادشده صرفاً برای اعمال در دوره اعتبار آن‌ها با رعایت اصول حقوقی، قوانین ناظر و موازین شرعی -در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- مجاز می‌باشد. 

۳- در ستون دلیل و تاریخ نسخ، مطابقت‌های تاریخی (هجری شمسی ـ هجری قمری) لحاظ و منظور گردیده است. 

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی- سیدمحمدحسن ابوترابی

فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۱۳۳۵- ۱۲۸۵ هجری شمسی

۱- نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/07/1285

ناسخ:

ماده 150 ‌نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288

 

۲- قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي مصوب 01/03/1286

ناسخ:

۱- ماده 65 قانون تشكيل انجمنهاي شهرستان و استان ‌مصوب 30/03/1349

۲- ماده 84 ‌قانون اصلاح قانون تشكيل انجمنهاي شهرستان و استان مصوب 26/03/1355

 

۳- ‌قانون بلديه مصوب 10/03/1286

ناسخ:

ماده 7 ‌قانون بلديه ‌مصوب 30/2/ 1309

 

۴- قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/09/1286

ناسخ:

ماده 26 ‌قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران مصوب 16/8/1316

 

۵- ‌قانون مطبوعات مصوب 18/11/1286

ناسخ:

1- ماده 45 لايحه قانوني مطبوعاتمصوب 15/11/1331 نخست وزير

2- ماده 41 لايحه قانوني مطبوعاتمصوب 08/05/1334

 

۶- ‌نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 17/10/1288

ناسخ:

ماده 221 اجراي موقت آيين‌نامه مصوب کميسيون اصلاح آيين‌نامه داخلي مصوب 25/02/1328

 

۷- قانون انحصار نمك مصوب 24/12/1288

ناسخ:

‌ماده واحده­ي قانون الغاي ماليات نمك مصوب 11/03/1290

 

۸- ‌قانون ماليات بلدي بر وسايط نقليه مصوب 26/12/1288

ناسخ:

۱- ماده 4 قانون ماليات راه و الغاء عوارض و ماليات هاي بلديمصوب 19/11/1304

۲- ماده 7 ‌قانون اصلاح قانون ماليات راه مصوب 8 شهريور ماه 1311 شمسي

 

۹- قانون راجع به روده مصوب 08/02/1289

ناسخ:

۱- ماده 4 قانون ماليات روده مصوب 18/11/1304

2- قانون الغا عوارض راجع به روده مصوب 15/9/1305

 

۱۰- ‌قانون قبول و نكول بروات تجارتي مصوب 29/02/1289

ناسخ:

ماده 242 قانون تجارت مصوب 12/03/1304

 

۱۱- ‌اصلاح ماده 70 نظامنامه داخلي مصوب 13/08/1289

ناسخ:

ماده 221 اجراي موقت آيين‌نامه مصوب کميسيون اصلاح آيين‌نامه داخلي مصوب 25/2/1328

 

۱۲- ‌قانون محاسبات عمومي مصوب 03/12/1289

ناسخ:

ماده 53 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312

 

۱۳- قانون ديوان محاسبات مصوب 04/12/1290

ناسخ:

ماده 41 ‌قانون راجع به ديوان محاسبات مصوب 24/10/1312

 

۱۴- اصلاح عوض جمله دوم ماده (۱۲۰) نظام نامه داخلي (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب:21/01/1290)

ناسخ:

ماده 221 اجراي موقت آيين‌نامه مصوب کميسيون اصلاح آيين‌نامه داخلي مصوب 25/2/1328

 

۱۵- قانون ثبت اسناد مصوب 21/02/1290

ناسخ:

‌ماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسناد مصوب 28/01/1302

 

 

 

۱۶- قانون اصلاح «قانون قبول و نكول بروات» مصوب 04/03/1290

ناسخ:

ماده 242 قانون تجارت مصوب 12/03/1304

 

۱۷- ‌قانون تشكيل ترتيبات مالياتي مملكت ايران 23/03/1290

 

ماده 1 قانون نسخ قانون 23 جوزا 1329

مصوب 26/12/1293

 

 

۱۸- ‌اصلاح مواد 60 و 62 نظامنامه داخلي مصوب 26/04/1290

ناسخ:

ماده 221 اجراي موقت آيين‌نامه مصوب کميسيون اصلاح آيين‌نامه داخلي مصوب 25/02/1328

 

۱۹- ‌قانون تفسير فقره دوم و سوم ماده هشتاد و پنجم نظامنامه داخلي مصوب 26/04/1290

 

 

ماده 221 اجراي موقت آيين‌نامه مصوب کميسيون اصلاح آيين‌نامه داخليمصوب 25/02/1328

 

 

 

 

 ۲۰- ‌قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب كميسيون قوانين عدليه مصوب 18/08/1290

 ناسخ:

باب ششم (مواد 599 تا 749) را ماده 180  قانون اجراي احکام مدنيمصوب 01/08/1356 و بقيه ي مواد را ماده 789 قانون آيين دادرسي مدنيمصوب 25/06/1318 نسخ کرده است.

 

۲۱- قانون محاكم تجارت مصوب 20/04/1294

ناسخ:

1- ماده 76 قانون تسريع محاکماتمصوب 03/04/1309

2- ماده 76 قانون تسريع محاکمات مصوبه سوم تيرماه 1309 با اصلاحاتي که به موجب قانون اعسار و افلاس مصوبه 25 آبان ماه 1310 بعمل آمدهمصوب 25/08/1310

 

۲۲- ‌قانون ماليات مستغلات مصوب 09/06/1294

ناسخ:

ماده 22 قانون ماليات بر درآمد مصوب 19 آبان ماه 1322

 

۲۳- قانون ماليات دخانيات (مرجع تصويب:مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 06/07/1294)

ناسخ:

۱- ماده 10 قانون اصلاح قانون ماليات دخانيات مصوب 6 ميزان 1333 (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 27/12/1303)

۲- ماده 12 قانون انحصار دولتي دخانيات (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 29/12/1307)

 

۲۴- قانون سربازگيري مصوب 09/08/1294

ناسخ:

ماده 35 قانون خدمت نظام اجباري (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 16/03/1304)

 

۲۵- قانون منع صدور پوست بره مصوب 30/3/1301

ناسخ:

ماده 1 قانون الغاي قانون مصوب 30 جوزاي 1301 راجع به منع صدور پوست بره (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 14/04/1304)

 

۲۶- قانون موقت امتحان حکام و صاحبان مناسب و اجزاء و مستخدمين عدليه 21/4/1301

ناسخ:

ماده 48 قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرين ثبت اسناد (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 28/12/1306)

 

۲۷- قانون موقتي رسيدگي به شکايات از احکام صادره از محاضر شرعيه مصوب 27/5/1301

ناسخ:

ماده 18 قانون رسيدگي به شکايات از احکام صادره از محاضر شرعيه (مرجع تصويب: کميسيون عدليه مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 21/11/1304)

 

۲۸- قانون موقتي راجع به تأسيس محاکم صلح نواحي و اصلاح بعضي از مواد اصول محاکمات حقوقي مصوب 3/6/1301

ناسخ:

ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 25/06/1318)

 

 ۲۹- قانون شرايط اساسي کنترات مستخدمين خارجي مصوب 23/8/1301

ناسخ:

ماده 2 قانون استخدام متخصصين فني خارجي (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 07/1349

 

 ۳۰- قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب 1/10/1301

 ناسخ:

ماده 4 اصلاح قانون اول جدي 1301 راجع به کاپوتاژ وضع خروج طلا و نقره مصوب 30جوزا 1302 شمسي (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 30/03/1302)

 

۳۱- قانون تشکيل اداره خزانه داري کل مصوب 5/12/1301

ناسخ:

ماده 14 قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصصين مالي از سويس و آلمان (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 26/11/1306)

 

۳۲- قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21/1/1302

ناسخ:

ماده 255 قانون ثبت اسناد و املاک (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 21/11/1308)

۳۳- قانون استخدام حکام محاکم عدليه و صاحب منصبان پارکه مصوب 25/1/1302

ناسخ:

ماده 48 قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرين ثبت اسناد (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 28/12/1306)

 

۳۴- قانون موقت راجع به تقسيم محاکم ابتدائي به درجات مختلفه و تشکيل صلحيه هايي با صلاحيت نامحدود مصوب 3/3/1302

ناسخ:

ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 25/06/1318)

 

۳۵- قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 31/3/1302

ناسخ:

ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 25/06/1318)

 

۳۶- قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوق راجع به محاکم صلحيه مصوب 31/3/1302

ناسخ:

ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 25/06/1318)

 

۳۷- اصلاح قسمت سوم ماده يکصد و بيستم نظام نامه داخلي راجع به غيبت نمايندگان در جلسات کميسيون‌ها وشعب مصوب 29/6/1303

ناسخ:

ماده 221 اجراي موقت آيين‌نامه مصوب کميسيون اصلاح آيين‌نامه داخلي (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 25/2/1328)

 

۳۸- قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون وسائط نقليه مورخ پنجم ربيع الاول 1328 مصوب 13/7/1303

ناسخ:

1- ماده 4 قانون ماليات راه و الغاء عوارض و ماليات‌هاي بلدي (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 19/11/1304)

2- ماده 7 ‌قانون اصلاح قانون ماليات راه مصوب 8 شهريور ماه 1311 شمسي

 

۳۹- قانون اجازه پرداخت حقوق ورثه حاجي علي باباي تاجر تبريزي همه ساله از قرار توماني يک تومان مصوب 22/7/1303

ناسخ:

ماده 3 قانون برقراري هيجده فقره شهريه و مستمري (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 21/11/1304)

 

۴۰- ‌قانون موقت اصلاح جمله اخير ماده (110) قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 3/10/1303

ناسخ:

ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 25/06/1318)

 

۴۱- ‌قانون اختصاص رياست عاليه كل قواي دفاعيه و تأمينيه مملكتي به آقاي رضاخان سردار سپه

مصوب 25/11/1303

ناسخ:

ماده واحده نسخ قانون راجع به رياست عاليه کل قواي دفاعيه و تامينيه مملکتي که در جلسه هفتم اسفند ماه 1310 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 07/11/1320)

 

۴۲- ‌قانون اصلاح قانون ماليات دخانيات مصوب 6 ميزان 1333 مصوب 27/12/1303

ناسخ:

ماده 12 قانون انحصار دولتي دخانيات مصوبه بيست و نهم اسفند هزار و سيصد و هشت (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 29/12/1307)

 

۴۳- ‌قانون علامات صنعتي و تجارتي مصوب 9/1/1304

ناسخ:

ماده 50 قانون ثبت علايم و اختراعات مصوبه اول تيرماه 1310 (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 01/04/1310)

 

۴۴- ‌قانون اوزان و مقياسها مصوب 10/3/1304

ناسخ:

ماده 5 قانون اوزان و مقياس‌ها (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 18/10/1311)

 

۴۵- قانون تجارت مصوب 12/3/1304

ناسخ:

ماده 600 قانون تجارت (مرجع تصويب: کميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 13/02/1311)

 

۴۶- ‌قانون سجل احوال مصوب 14/3/1304

ناسخ:

ماده 16 قانون سجل احوال (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 20/05/1307)

 

۴۷- ‌قانون خدمت نظام اجباري مصوب 16/3/1304

ناسخ:

ماده 166 قانون خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب 29 خرداد ماه 1317 (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 29/03/1317)

 

۴۸- قانون اجازه پرداخت پنجاه هزار تومان براي مخارج انتخاب اعضاي مجلس مؤسسان مصوب 17/8/1304

ناسخ: ماده 2 قانون اجازه پرداخت نود هزار تومان اعتبار مخارج مجلس موسسان و الغاي پنجاه هزار تومان اعتبار سابق (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 06/11/1304)

 

۴۹- قانون تکميل و اصلاح قانون اعتبار پنجاه هزار تومان براي مخارج تشکيل مجلس موسسان (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 24/08/1304)

ناسخ:

ماده دوم قانون اجازه پرداخت نود هزار تومان اعتبار مخارج مجلس موسسان و الغاي پنجاه هزار تومان اعتبار سابق (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 06/11/1304)

 

۵۰- قانون اصلاح فقره 8 ماده 124 قانون ثبت اسناد راجع به ثبت شركت‌نامه‌ها و اوراق تجارتي مصوب 27/8/1304

ناسخ:

ماده 255 قانون ثبت اسناد و املاک (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 21/11/1308)

 

۵۱- ‌قانون ماليات املاك اربابي و دواب مصوب 20/10/1304

ناسخ: ماده 1 قانون الغاء ماليات ارضي و دواب مصوب 24 آذر 1313 (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 24/09/1313)

 

۵۲- ‌قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304

ناسخ:

قانون اصلاح دو ماده و الحاق يک ماده و يک تبصره به قانون مجازات اسلامي (مرجع تصويب: مجلس شوراي اسلامي – تاريخ تصويب: 27/02/1377)

 

۵۳- ‌قانون تشكيل محاكم تجارت مصوب 14/11/1304

ناسخ:

1- ماده 76 قانون تسريع محاکمات (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 03/04/1309)

2- ماده 76 قانون تسريع محاکمات مصوبه سوم تيرماه 1309 با اصلاحاتي که به موجب قانون اعسار و افلاس مصوبه 25 آبان ماه 1310 بعمل آمده (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 25/08/1310)

 

۵۴- قانون ماليات روده مصوب 18/11/1304

ناسخ:

ماده واحده قانون الغاء عوارض راجع به روده مصوب 15 آذر ماه 1305 شمسي

 

۵۵- ‌قانون ماليات راه و الغاء عوارض و مالياتهاي بلدي مصوب 19/11/1304

ناسخ:

ماده 7 قانون اصلاح قانون ماليات راه مصوب 8/6/1311

 

۵۶- ‌قانون رسيدگي به شكايات از احكام صادره از محاضر شرعيه مصوب 21/11/1304

ناسخ:

ماده 22 قانون محاکم شرع مصوب 9 آذرماه 1310 (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 09/09/1310)

 

۵۷- ‌قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب 24/7/1305

ناسخ:

ماده 50 مجازات مرتکبين قاچاق (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 29/12/1312)

 

۵۸- ‌قانون اصلاح ماده پانزدهم نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 26/7/1305

ناسخ:

ماده 221 اجراي موقت آيين‌نامه مصوب کميسيون اصلاح آيين‌نامه داخلي (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 25/02/1328)

 

۵۹- ‌قانون معافيت ساروج گچ و آهك از تأديه ماليات راه مصوب 27/9/1305

ناسخ:

بند 7 ماده 10 قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي و ماليات راه 22/4/1320

      

۶۰- قانون اعتبار پنج ميليون تومان براي مخارج راه‌آهن در سنه 1306 مصوب 10/2/1306

ناسخ:

ماده 5 قانون اجازه واگذاري نقشه برداري مفصل خط راه‌آهن به سنديکاي متشکل از کمپاني امريکائي و کمپاني‌هاي آلماني (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 30/01/1307)

 

۶۱- قانون تفسير قسمت اخير ماده (279) قانون مجازات عمومي (مرجع تصويب:مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 08/05/1306)

ناسخ: 

بند 4 ماده واحده قانون اصلاح دو ماده و الحاق يک ماده و يک تبصره به قانون مجازات اسلامي (مرجع تصويب: مجلس شوراي اسلامي ايران – تاريخ تصويب: 27/02/1377)

 

۶۲- ‌قانون راجع به ماليات راه و بنزين و نفط مصوب 13/7/1306

ناسخ:

ماده 7 قانون اصلاح قانون ماليات راه (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 08/06/1311)

 

۶۳- ‌قانون اصلاح قسمت اخير ماده 93 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 21/9/1306

ناسخ:

ماده 221 اجراي موقت آيين‌نامه مصوب کميسيون اصلاح آيين‌نامه داخلي (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 25/02/1328)

 

۶۴- ‌قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان مصوب 21/11/1306

ناسخ:

1-  ماده 255 قانون ثبت اسناد و املاک (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 21/11/1308)

2- ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 25/06/1318)

3- ماده 2 قانون تخفيف اجرت اعلان براي ثبت املاک کمتر از يک هزار تومان مصوبه 26 و 30 ارديبهشت 1307 شمسي

 

۶۵- ‌قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 22/12/1306

ناسخ:

ماده 11 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوبه 16 اسفند 1307 (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 16/12/1307)

 

۶۶- ‌قانون حكميت مصوب 29/12/1306

ناسخ:

1-  ماده 38 قانون حکميت مصوب 20 بهمن ماه 1313 (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 20/11/1313)

2-  ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 25/06/1318)

 

۶۷- ‌قانون تعيين مرجع دعاوي بين افراد و دولت 19/2/1307

ناسخ:

ماده 10 قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 13/08/1309)

 

۶۸- ‌قانون امكان تبديل حبس در امور خلافي و حبسي كه مدت آن دو ماه يا كمتر باشد به جزاي نقدي 26/2/1307

ناسخ:

ماده 7قانون اصلاح بعضي از مواد دادرسي کيفري (مرجع تصويب: کميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 06/05/1328)

 

۶۹- ‌قانون راجع به قرار حكميت بين متعاملين و طرز استماع شهود مصوب 2/4/1307

ناسخ:

ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 25/06/1318)

 

۷۰- ‌قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأديه مصوب 2/4/1307  

ناسخ:

ماده 600 قانون تجارت (مرجع تصويب: کميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 13/02/1311)

 

۷۱- قانون اجازه عدم رعايت ماده 27 و قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك‌ملي ايران و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30/4/1307

ناسخ:

ماده 600 قانون تجارت (مرجع تصويب: کميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 13/02/1311)

 

۷۲- ‌قانون محاكمات نظامي مصوب 30/4/1307

ناسخ:

ماده 426 قانون دادرسي و کيفر ارتش (مرجع تصويب: کميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 04/10/1318)

 

۷۳- ‌قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان مصوب 5/10/1307

ناسخ:

ماده 255 قانون ثبت اسناد و املاک (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 21/11/1308)

 

۷۴- ‌قانون مجازات مرتكبين قاچاق ترياك مصوب 16/5/1307

ناسخ:

ماده 50 مجازات مرتکبين قاچاق (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 29/12/1312)

 

۷۵- ‌قانون سجل احوال مصوب 20/5/1307

ناسخ: 

ماده 54 قانون ثبت احوال (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 10/04/1355)

 

۷۶- ‌قانون معافيت تداركات وزارت جنگ و امنيه از تأديه ماليات راه و حقوق و عوارض گمركي 20/9/1307

ناسخ:

بند 3 ماده 10 ‌قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي و ماليات راه مصوب 22/4/1320

 

۷۷- ‌قانون متمم قانون ثبت املاك مصوب 6/10/1307

ناسخ:

بند 6 ماده 255 قانون ثبت اسناد و املاک (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 21/11/1308)

 

۷۸- ‌قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران در داخله مملكت مصوب 6/10/1307

ناسخ:

بند 1 ماده واحده لايحه قانوني الغاء قوانين : متحدالشکل نمودن البسه اتباع ايران در داخله مملکت ، تشديد مجازات اشخاص بدسابقه و شرور، شکاربان‌هاي شکارگاه‌ها و قرق‌هاي سلطنتي، حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت و ماده 39 قانون ثبت احوال (مرجع تصويب: شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران – تاريخ تصويب: 13/11/1358)

 

۷۹- ‌قانون اصلاح بعضي از مواد قانون اصول محاكمات حقوقي راجع به موارد ارجاع دعاوي به محاكم شرع مصوب 11/10/1307

ناسخ:

ماده 22 قانون محاکم شرع مصوب 9 آذرماه 1310 (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 09/09/1310)

 

۸۰- ‌قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي مصوب 13/11/1307

ناسخ:

بند 7 ماده 255 قانون ثبت اسناد و املاک (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 21/11/1308)

 

۸۱- ‌قانون مستثنيات گمركي مصوب 1/12/1307

ناسخ:

ماده 8 قانون تعرفه گمرکي مصوبه 31 ارديبهشت ماه 1315 (مرجع تصويب:مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 31/02/1315)

 

۸۲- ‌قانون تشكيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال دولت مصوب 20/10/1307

ناسخ:

ماده 8 لايحه قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي (مرجع تصويب: شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران – تاريخ تصويب: 20/06/1358)

 

۸۳- ‌قانون متمم قانون جزاء عمال دولتي مصوب 9/12/1307

ناسخ:

ماده 8 لايحه قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي (مرجع تصويب: شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران – تاريخ تصويب: 20/06/1358)

 

۸۴- ‌قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 16/12/1307

ناسخ:

ماده 50 مجازات مرتکبين قاچاق (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 29/12/1312)

 

۸۵- ‌قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 29/12/1307

ناسخ:

ماده 13 قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 26/12/1310)

 

۸۶- ‌قانون اصلاح قانون حكميت مصوب 11/1/1308

ناسخ:

1- ماده 38 قانون حکميت مصوب 20 بهمن ماه 1313 (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 20/11/1313)

2- ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318

 

۸۷- ‌قانون اصلاح قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان راجع به مدت اعتراض مصوب 2/3/1308

ناسخ:

ماده 255 قانون ثبت اسناد و املاک (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 21/11/1308)

 

۸۸- ‌قانون تفسير ماده هفتم قانون مجازات مرتكبين قاچاق راجع به قاچاق اسلحه مصوب 11/3/1308

ناسخ:

قانون تفسير قاچاق اسلحه (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 24/04/1309)

 

۸۹- قانون راجع به محاکم شرع (14/3/1308)

ناسخ:

ماده 22 قانون محاکم شرع (09/09/1310)

 

۹۰- مرور زمان اموال منقوله (2/4/1308)

ناسخ:

ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني (25/6/1318)

 

۹۱- قانون تعيين آخرين رتبه‌ي مستخدمين اداري مجلس شوراي ملي (9/4/1308)

ناسخ: 

ماده 5 قانون بودجه سال 1315 مجلس شوراي ملي (26/ 12/1314)

 

۹۲- قانون مجازات اتباع خارجه که بدون تذکره يا با تذکره غيرمرتب وارد خاک ايران مي‌شوند (11/4/1308)

ناسخ:

ماده 22 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران (19/02/1310)

 

۹۳- قانون اجازه اخذ تامين خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه (28/06/1308)

ناسخ:

ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني (25/6/1318)

 

۹۴- قانون ثبت اسناد و املاک (11/7/1308)

ناسخ:

ماده 255 قانون ثبت اسناد و املاک (21/11/1308)

 

۹۵- قانون تبصره ي الحاقي به ماده پانزدهم نظامنامه ي داخلي مجلس شوراي ملي (2/8/1308)

ناسخ:

ماده 221 تصميم قانوني داير بر اجراي موقت آيين‌نامه ي مصوب کميسيون اصلاح آيين‌نامه ي داخلي (25/2/1328)

 

۹۶- قانون طرز جلوگيري از قاچاق ترياک (3/9/1308)

ناسخ:

ماده 50 قانون مجازات مرتکبين قاچاق (29/12/1312)

 

۹۷- قانون مواد مصوبه به جاي مواد 1 و 7 و ماده 24 قانون تشکيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال دولت مصوب 5/9/1308

ناسخ:

ماده 8 لايحه قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي (مرجع تصويب: شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران – تاريخ تصويب: 20/06/1358)

 

۹۸- قانون معافيت مواد شيميايي و اثاثيه ي فني جهت دفع ملخ از پرداخت حقوق گمرکي (6/11/1308)

ناسخ:

ماده 8 قانون تعرفه ي گمرکي (31/2/1315)

 

۹۹- قانون ثبت اسناد و املاک (21/11/1308)

ناسخ:

ماده ي 142 قانون ثبت اسناد و املاک (26/12/1310)

 

۱۰۰- قانون اجازه ي تفتيش و نظارت در خريد و فروش اسعار خارجي بوسيله‌ي کميسيون نرخ اسعار (6/12/1308)

ناسخ:

ماده 5 قانون راجع به آزادي معامله ونرخ اسعار خارجي (24/11/1310)

 

۱۰۱- قانون تامين مدعي‌به (26/12/1308)

ناسخ:

ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني (25/6/1318)

 

۱۰۲- قانون ماليات بر شرکت‌ها و تجارت و غيره (12/1/1309)

ناسخ:

ماده ي 32 قانون ماليات بر عايدات و حق تمبر (29/8/1312)

 

۱۰۳- قانون حق‌الثبت وسائط نقليه (12/1/1309)

ناسخ:

ماده 1 قانون الغاء قانون حق‌الثبت وسائط نقليه و وضع ماليات بر نفت و بنزين (15/9/1313)

 

۱۰۴- قانون اصلاح ماده 15 نظام نامه ي داخلي مجلس شوراي ملي (21/1/1309)

ناسخ:

ماده 221 تصميم قانوني داير بر اجراي موقت آيين‌نامه مصوب کميسيون اصلاح آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس (25/2/1328)

 

۱۰۵- قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني (14/2/1309)

ناسخ:

ماده 19 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني (6/12/1352)

 

۱۰۶- قانون اجازه ي پرداخت اضافه مخارج محصلين راه‌آهن و معادن (13/3/1309)

ناسخ:

تبصره‌ي ماده 2 ماده‌ي دوم (2) قانون راجع به مخارج تحصيل 90 نفر محصلين فنون علمي و عملي مربوط به راه‌آهن (11/10/1311)

 

۱۰۷- قانون تفسير قاچاق اسلحه مصوب 24/04/1309

ناسخ:

ماده 50 مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 29/12/1312

 

۱۰۸- متمم قانون تفتيش اسعار خارجي مصوب 31/04/1309

ناسخ:

ماده 5 قانون راجع به آزادي معامله و نرخ اسعار خارجي مصوبه 24/11/1310

 

۱۰۹- قانون راجع به ليسانسيه هاي حقوق و وکلاء مصوب 01/05/1309

ناسخ:

ماده 58 قانون وکالت مصوب 25/11/1315

 

۱۱۰- قانون معافيت مواد شيميايي و اثاثيه فني جهت دفع ملخ از حقوق گمرکي و عوارض ديگر مصوب 04/06/1309

ناسخ:

ماده 8 قانون تعرفه گمرکي مصوب 31/02/1315

 

۱۱۱- قانون معافيت صادرات گندمو جو از برداخت حقوق خروجي و عوارض راه مصوب 09/06/1309

ناسخ:

ماده 10 ‌قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي و ماليات راه مصوب 22/04/1320

 

۱۱۲- قانون اجازه تاسيس بانک فلاحتي مصوب 9/06/1309

ناسخ:

ماده 4 قانون اجازه تاسيس بانک فلاحتي و صنعتي و سهامي مصوب 21/03/1312

 

۱۱۳- قانون راجع به اطاق‌هاي تجارت مصوب 10/07/1309

ناسخ:

ماده 28 قانون تاسيس اطاق هاي بازرگاني مصوب 02/04/1321

 

۱۱۴- قانون راجع به ثبت اماکن متبرکه عمومي املاک مفروزي که بعضي از متعلقات آن مشاع باشد مصوب 29/07/1309

ناسخ:

ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310

 

۱۱۵- قانون معافيت اثاثيه و ادوات عوامل کار ايرانيان بي بضاعت در موقع بازگشت به ايران از حقوق گمرکي و تاکس راه مصوب 10/08/1309

ناسخ:

بند 4 ماده 10 قانون اصلاح تعرفه گمرکي و ماليات راه مصوب 22/04/1320

 

۱۱۶- قانون راجع به حقوق انحصار دمار توتون سيگار و دمار توتون چپق مصوب 13/08/1309

ناسخ:

ماده 13 قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات مصوب 26/12/1310

 

۱۱۷- قانون حق‌السهم کاشفين اجناس قاچاق مصوب 13/08/1309

ناسخ:

ماده 50 مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 29/12/1312

 

۱۱۸- قانون مجازات اشخاصي که هاون و ماشين توتون بري دستي در منازل خود نگاه مي دارند مصوب 13/08/1309

ناسخ:

ماده 13 قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات مصوب 26/12/1310

 

۱۱۹- قانون صلاحيت محکمه انتظامي مصوب 13/08/1309

ناسخ:

بند 4 ماده 56 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/07/1390

 

۱۲۰- قانون مرجع محاکمه مامورين نظميه وسجل احوال مصوب 30/12/1309

ناسخ:

ماده 426 قانون دادرسي و کيفر ارتش مصوب 4/10/1318

 

۱۲۱- قانون اصلاح ماده (192) قانون مجازات عمومي مصوب 30/12/1309

ناسخ:

ماده 729 قانون مجازات اسلامي اصلاحي مصوب 1377

 

۱۲۲- قانون اصلاح ماده ( 207 ) قانون مجازات عمومي مصوب 7/02/1310

ناسخ:

ماده واحده اصلاح مواد 207 الي 214 قانون مجازات عمومي (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 29/06/1312)

 

۱۲۳- قانون اصلاح مواد 24 و 25 قانون مجازات عمومي مصوب 4/02/1310

ناسخ:

قانون مجازات عمومي سال 1352 که خود نيز توسط ماده 729 قانون مجازات اسلامي اصلاحي مصوب 1377 نسخ شده است.

 

۱۲۴- قانون اصلاح ماده 81 قانون مجازات عمومي مصوب 11/2/1310

ناسخ:

ماده 729 قانون مجازات اسلامي اصلاحي مصوب 1377

 

۱۲۵- قانون راجع به مجازات قطاع الطريق مصوب 9/3/1310

ناسخ:

ماده 426 قانون دادرسي و کيفر ارتش مصوب 4/10/1318

 

۱۲۶- قانون مجازات مقدمين بر عليه امنيت و استقلال مملکت مصوب 22/3/1310

ناسخ:

ماده واحده قانون اصلاح قسمتي از قانون دادرسي و کيفر ارتش و نسخ بعضي از مواد قانون مجازات عمومي مصوب 18/4/1354

 

۱۲۷- قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 1/4/1310

ناسخ:

ماده 66 قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 3/11/1386

 

۱۲۸- قانون اصلاح ماده ( 244 ) و ماده (249 ) قانون مجازات عمومي مصوب 22/4/1310

ناسخ:

ماده 729 قانون مجازات اسلامي اصلاحي مصوب 1377

 

۱۲۹- قانون مواد متمم قانون مجازات عمومي مصوب 27/04/1310

ناسخ:

ماده 729 قانون مجازات اسلامي اصلاحي مصوب 1377

 

۱۳۰- قانون مجازات مجرمين در امور نظام وظيفه مصوب 23/05/1310

ناسخ:

ماده 426 قانون دادرسي و کيفر ارتش مصوب 4/10/1318

 

۱۳۱- اصلاح قانون خدمت نظامي مصوب 30/06/1310

ناسخ: ماده 166 قانون خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب 29/03/1317

 

۱۳۲- ‌قانون راجع به عوارض صدور ميش و قوچ و بره مصوب 2/8/1310

ناسخ:

بند 5 ماده 10 «قانون اصلاح تعرفه گمرکي و ماليات راه» مصوب 22/4/1320

 

۱۳۳- قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريع محاکمات مصوب 25/8/1310

ناسخ:

ماده 40 قانون اعسار مصوب 20/9/1313

 

۱۳۴- قانون محاکم شرع مصوب 9/9/1310

ناسخ:

ماده 19 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/1358

 

۱۳۵- قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب 11/9/1310

ناسخ:

ماده 54 قانون ثبت احوال 16/4/1355

 

۱۳۶- صلاحيت ديوان جزاي عمال دولت مصوب 23/9/1310

ناسخ:

ماده 8 لايحه قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي (مرجع تصويب: شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران – تاريخ تصويب: 20/06/1358)

 

۱۳۷- قانون راجع به محصلين کلاس اختصاصي وزارت داخله مصوب 28/11/1310

ناسخ:

ماده 4 اصلاح قانون تقسيمات کشور و اصلاح قانون راجع به محصلين کلاس اختصاصي وزارت داخله مصوب 19/10/1316

 

۱۳۸- مواد راجع به ديوان جزاي عمال دولت مصوب 10/12/1310

ناسخ: ماده 8 لايحه قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي (مرجع تصويب: شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران – تاريخ تصويب: 20/06/1358)

 

۱۳۹- اصلاح قانون اطاق هاي تجارت مصوب 15/12/1310

ناسخ: 

ماده 28 قانون تاسيس اطاق هاي بازرگاني مصوب 2/4/1321

 

۱۴۰- قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگي مصوب 3/2/1311

ناسخ:

ماده 50 مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 29/12/1312

 

۱۴۱- قانون راجع به تأمين مدعي به از طرف مدعي العموم ديوان جزاي عمال دولت مصوب15/02/1311

ناسخ: ماده 8 لايحه قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي (مرجع تصويب: شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران – تاريخ تصويب: 20/06/1358)

 

۱۴۲- قانون راجع به جلوگيري از قاچاق اجناس ممنوع الورود مصوب 31/03/1311

ناسخ:

بند 1 ماده پنجم قانون اصلاح قانون بازرگاني خارجي مصوب هشتم تير ماه 1320

 

۱۴۳- قانون اصلاح قانون انحصار دولتي ترياک مصوب 04/05/1311

ناسخ:

ماده50 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند1312

 

۱۴۴- قانون اصلاح قانون ماليات راه مصوب08/06/1311

ناسخ:

بند 2 ماده دهم قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي مصوب 22 تير ماه 1320

 

۱۴۵- قانون مجازات مستخدمين قشوني که بر خلاف حقيقت راپورت مي‌دهند مصوب 18/10/1311

ناسخ:

ماده 426 قانون دادرسي و کيفر ارتش مصوب 4/10/1318

 

۱۴۶- قانون تذکره 20/10/1311

ناسخ:

ماده 42 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351

 

۱۴۷- قانون اصلاح قسمتي از مقررات قانون انحصار تجارت خارجي و اجازه وضع مقررات جديدي در قسمت اسعاري قانون مزبور 19/02/1312

ناسخ:

بند 3 ماده پنجم قانون اصلاح قانون انحصار بازرگان خارجي مصوب هشتم تير 1320

 

۱۴۸- قانون تمديد مدت اعتبار جواز ورود مال التجاره 25/04/1312

ناسخ:

بند 4 ماده پنجم قانون اصلاح قانون انحصار بازرگاني خارجي مصوب هشتم تير ماه 1320

 

۱۴۹- قانون معافيت ماهيهاي موسوم به متو و حشينه صادره از خليج فارس از حقوق گمرکي مصوب 08/05/1312

ناسخ:

بند هشت از ماده (10) قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي و ماليات راه مصوب 22 تير ماه 1320نسخ شده است

 

۱۵۰- قانون مجازات صادر کنندگان چک بدون محل 08/05/1312

ناسخ:

ماده 18 قانون صدور چک مصوب 04/03/1344

 

۱۵۱- قانون اصلاح قانون تذکره مصوب15/06/1312

ناسخ:

ماده 42 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351

 

۱۵۲- قانون الحاق ماده 227 مکرر به قانون مجازات عمومي 18/06/1312

ناسخ:

ماده 4 قانون اصلاح دو ماده و الحاق يک ماده و يک تبصره به قانون مجازات اسلامي27/02/1377

 

۱۵۳- قانون اصلاح مواد 435، 436 و 464 قانون اصول محاکمات جزائي مصوب 18/06/1312

ناسخ:

بند 93 بقيه مواد از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد قانون آيين دادرسي کيفري مصوب:01/05/1337

 

۱۵۴- قانون تعيين تاريخ شروع مدت اعتبار تصديق صدور 19/06/1312

ناسخ:

بند 5 ماده 5 قانون اصلاح قانون انحصار بازرگاني خارجي مصوب هشتم تير ماه 1320

 

۱۵۵- قانون اجازه پرداخت پانصد هزار ريال قرضه به اداره راه‌آهن و کشتي‌راني آذربايجان 02/07/1312

ناسخ:

قانون راجع به عايدات و مخارج قسمت هاي راه‌آهن شمال و جنوب و آذربايجان و زاهدان مصوب 18/08/1312

 

۱۵۶- قانون اصلاح مواد 207 الي 214 قانون مجازات عمومي 29/06/1312

ناسخ:

ماده واحده بند 4 قانون اصلاح دو ماده و الحاق يک ماده و يک تبصره به قانون مجازات اسلامي تاريخ تصويب: 27/02/1377

 

۱۵۷- قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خيابان‌ها مصوب 23/8/1312

ناسخ:

ماده 17 قانون اصلاح توسعه معابر مصوب 01/04/1320

 

۱۵۸- قانون معافيت فلز طلا و نقره واردهبنام دولت از حقوق گمرکي و عوارض مصوب 3/10/1312

ناسخ:

بند 9 ماده 10قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکي و ماليات راه 05/12/1318

 

۱۵۹- قانون راجع به ديوان محاسبات24/10/1312

ناسخ:

ماده 37 قانون ديوان محاسبات مصوب 20/02/1352

 

۱۶۰- قانون اصلاح ماده نهم قانون سجل احوال مصوب 01/11/1312

ناسخ: 

۱) ماده145 قانون خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب 29/03/1317

۲) ماده 54 قانون ثبت احوال مصوب 10/04/1355

 

۱۶۱- قانون راجع به اختلاف صلاحيت بين محاکم عدليه و ديوان محاکمات ماليه (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 05/11/1312)

ناسخ:

ماده 5 لايحه قانوني حذف محاکم اختصاصي (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 29/06/1331)

 

۱۶۲- قانون اصلاح ماده چهارم قانون مرور زمان مصوب 22/11/1312

ناسخ:

ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/06/1318

 

۱۶۳- قانون اصلاح ماده هشتم قانون انحصار تجارت خارجي مصوب 08/12/1312

ناسخ:

بند ششم از ماده پنجم قانون اصلاح قانون انحصار بازرگاني‌خارجي مصوب 8/ 04/ 1320

 

۱۶۴- قانون محاسبات عمومي 10/12/1312

ناسخ:

ماده 98 قانون محاسبات عمومي مصوب15/10/1349

 

۱۶۵- قانون مجازات متصرفين عدواني پس از محکوميت به خلع يد مصوب 15/12/1312

ناسخ:

بند 4 ماده واحده قانون اصلاح دو ماده و الحاق يک ماده و يک تبصره به قانون مجازات اسلامي (مرجع تصويب: مجلس شوراي اسلامي ايران – تاريخ تصويب: 27/02/1377)

 

۱۶۶- قانون اصلاح عبارتي ماده 41 قانون تأمين مدعي به مصوب 16/12/1312

ناسخ:

ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني مصوب25/06/1318

 

۱۶۷- قانون اصلاح ماده 205 قانون مجازات عمومي مصوب 23/12/1312

 ناسخ:

ماده واحده بند 4 قانون اصلاح دو ماده والحاق يک ماده و يک تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 27/02/1377

 

۱۶۸- قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 23/12/1312

ناسخ:

ماده واحده بند 4 قانون اصلاح دو ماده والحاق يک ماده و يک تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 27/02/1377

 

۱۶۹- قانون اصلاح ماده 5 قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت مصوب 27/02/1313

ناسخ: 

1- ماده 1 قانون مربوط به حذف ديوان دادرسي دارايي مصوب 21/11/1337

2- ماده 1 لايحه حذف ديوان دادرسي دارايي14/03/1334

3.ماده 1 لايحه قانوني حذف محاکم اختصاصي29/06/1331

 

۱۷۰- قانون الحاق ماده 269 مکرر به قانون مجازات عمومي مصوب 03/03/1313

ناسخ:

ماده 4 قانون اصلاح دو ماده و الحاق يک ماده و يک تبصره به قانون مجازات اسلامي 27/02/1377

 

۱۷۱- قانون الحاق ماده 175 مکرر به قانون مجازات عمومي 03/03/1313

ناسخ:

ماده 4 قانون اصلاح دو ماده و الحاق يک ماده و يک تبصره به قانون مجازات اسلامي 27/02/1377

 

۱۷۲- قانون الحاق ماده 13 مکرر به قانون ثبت اسناد و املاک 15/03/1313

ناسخ:

ماده واحده اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 10/03/1322

 

۱۷۳- قانون الحاق ماده 45 مکرر به قانون مجازات عمومي مصوب 15/03/1313

ناسخ:

ماده واحده بند 4 قانون اصلاح دو ماده و الحاق يک ماده و يک تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 27/02/1377

 

۱۷۴- قانون راجع به غير قابل تمييز بودن بعضي از محکوميت هاي جزايي مصوب 24/03/1313

ناسخ:

بند 90 بقيه مواد از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 01/05/1337

 

۱۷۵- قانون راجع به معاملات تصديق صدور مصوب 19/04/1313

ناسخ:

1- بند 7 ماده 5 قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانيخارجي مصوب 8/04/1320

2- ماده 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1318 کشور مصوب 14/12/1317

 

۱۷۶- قانون اصلاح قانون ماليات بر عايدات مصوب 24/09/1313

ناسخ:

ماده 8 قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب 28/12/1317

 

۱۷۷- قانون اوقاف مصوب 03/10/1313

ناسخ:

ماده 23 قانون اوقاف 22/04/1354

 

۱۷۸- قانون حکميت مصوب 20/11/1313

ناسخ:

بند 15 ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/06/1318

 

۱۷۹- قانون راجع به تصديق صدور مصوب 14/12/1313

ناسخ:

بند 8 ماده 5 قانون اصلاح قانون انحصار بازرگاني خارجي مصوب 08/04/1320

 

۱۸۰- قانون اصلاح ماده 213 قانون مجازات عمومي28/12/1313

ناسخ: ماده واحده بند 4 قانون اصلاح دو ماده و الحاق يک ماده و يک تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 27/02/1377

 

۱۸۱- قانون راجع به استخدام فارغ التحصيلان مدارس متوسطه و مدارس عالي حقوقي و فلاحتي در وزارت داخله و پرداخت حق الکفاله مصوب 16/01/1314

ناسخ:

ماده 15 قانون متمم بودجه سال 1318 كل كشور (‌دوره يازدهم) اختياري كه در اين قانون به وزارت كشور براي استخدام‌ فارغ‌التحصيلهاي دبيرستانها با پايه دو اداري داده شده لغو شده است.

 

۱۸۲- قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب 16/06/1314

ناسخ:

ماده 4 قانون جمع آوري و فروش کالاي ممنوع و غيرمجاز مصوب 23/12/1349

 

۱۸۳- قانون وکالت 20/06/1314

ناسخ:

ماده 58 قانون وکالت مصوبه 25/11/1315

 

۱۸۴- قانون تفتيش صحي حيوانات مصوب 25/06/1314

ناسخ:

ماده 20 قانون سازمان دامپزشکي کشور 02/03/1350

 

۱۸۵- قانون کدخدائي مصوب 20/09/1314

ناسخ:

ماده 70 قانون تشکيل انجمن ده و دهباني مصوب 25/12/1353

 

۱۸۶- قانون راجع به موسسات حمل و نقل مصوب 7/10/1314

ناسخ:

ماده 6 قانون موسسات حمل و نقل و تعميرگاه هاي اتومبيل و گاراژهاي عمومي مصوب 19/04/1345

 

۱۸۷- قانون تفسير ماده 238 قانون مجازات عمومي 24/10/1314

ناسخ:

ماده واحده بند 4 قانون اصلاح دو ماده و الحاق يک ماده و يک تبصره به قانون مجازات اسلامي 27/07/1377

 

۱۸۸- قانون اصلاح 96-97- 98 قانون ثبت اسناد و املاک 12/12/1314

ناسخ:

ماده 65 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/03/1316

 

۱۸۹- قانون مواد الحاقيه به قانون ديوان محاسبات مصوب 19/12/1314

ناسخ:

ماده 37 قانون ديوان محاسبات مصوب 20/02/1352

 

۱۹۰- قانون تعرفه گمرکي مصوب 31/02/1315

ناسخ:

بند 1 ماده 10 قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکي و ماليات راه مصوب 22/04/1320

 

۱۹۱- ‌قانون مجازات قاچاقچيان مسلح (مصوب ۱۸/۴/۱۳۱۵)

ناسخ:

ماده 426 قانون دادرسي و كيفر ارتش 4/10/1318

 

۱۹۲- ‌قانون متمم قانون ماليات بر درآمد و حق تمبر (مصوب ۱۲/۸/۱۳۱۵)

ناسخ:

ماده 8 قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد (مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۱۷)

 

۱۹۳- ‌قانون اصلاح پاره از مقررات قانون انحصار تجارت خارجي (مصوب ۱۷/۸/۱۳۱۵)

ناسخ:

ماده 5 ‌قانون اصلاح قانون انحصار بازرگاني خارجي مصوب 8/4/1320

 

۱۹۴- اصلاح ماده ششم قانون ديوان محاسبات (مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶)

ناسخ:

ماده 37 قانون ديوان محاسبات 31/2/1352

 

۱۹۵- اجازه تمديد پروانه هاي ورودي مصوب 5/10/1316

ناسخ:

بند 10 ماده 5 اصلاح قانون انحصار بازرگاني خارجي مصوب هشتم تير ماه 1320

 

۱۹۶- اساسنامه بانک ملي ايران (مصوب ۲۲/۵/۱۳۱۷)

ناسخ:

ماده 27 قانون اساسنامه بانک ملي ايران 7/3/1339

 

۱۹۷- متمم مواد الحاقيه به قانون ديوان محاسبات (مصوبه ۳/۷/۱۳۱۷)

ناسخ:

ماده 37 قانون ديوان محاسبات 31/2/1352

 

۱۹۸- اصلاح ماده هفتم قانون قطع و فصل دعاوي بين افراد و دولت (مصوب ۱/۸/۱۳۱۷)

ناسخ:

 1- ماده 5 لايحه قانوني حذف محاکم اختصاصي 29/6/1331

 2- ماده1 لايحه حذف ديوان دادرسي دارايي14/3/1334

3- ماده 1 قانون مربوط به حذف ديوان دادرسي دارايي 21/11/1337

 

۱۹۹- قانون معادن (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۱۷)

ناسخ:

ماده 27 لايحه قانوني معادن مصوب 21/2/1336

 

۲۰۰- قانون راجع به کارشناسان رسمي (مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷)

ناسخ:

ماده 41 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري (مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱)

 

۲۰۱- قانون آيين دادرسي مدني (مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

ناسخ:  

ماده 529 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

 

۲۰۲- قانون دادرسي و کيفر ارتش (مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۸)

ناسخ:

ماده 137 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح (مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲)

 

۲۰۳- قانون اصلاح قانون ثبت احوال (مصوبه ۲۲/۲/۱۳۱۹)

ناسخ:

ماده 54 قانون ثبت احوال16/4/1355

 

۲۰۴- قانون مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي مدني (مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۱۹)

ناسخ

1- ماده 789 لايحه قانوني اصلاح قانون آيين دادرسي مدني (کميسيونهاي مشترک 1/5/1334)

2- ماده 529 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) 21/1/1379

 

۲۰۵- قانون متمم قانون دادرسي و کيفر ارتش (مصوب ۱/۱۱/۱۳۱۹)

ناسخ:

ماده 137 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح (مصوب ۹/۱۰۱/۱۳۸۲)

 

۲۰۶- اجازه فروش املاک زراعتي و قنوات موقوفه (مصوب ۱۴/۲/۱۳۲۰)

ناسخ:

ماده واحده الغاء قانون اجازه فروش املاک زراعتي و قنوات موقوفه مصوب هشتم آبانماه 1320

 

۲۰۷- قانون اصلاح توسعه معابر (مصوب ۱/۴/۱۳۲۰)

ناسخ:

ماده 34 قانون نوسازي و عمران شهري (مصوب ۷/۹/۱۳۴۷)

 

۲۰۸- اضافه ماده 538 مکرر به قانون آيين دادرسي مدني (مصوب ۲/۶/۱۳۲۰)

ناسخ:

ماده 529 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹

 

۲۰۹- قانون راجع به غيرقابل فرجام بودن بعضي از محكوميت‌هاي جزايي (مصوب ۹/۶/۱۳۲۰)

ناسخ: 

ماده 431 اصلاحي قانون بقيه مواد از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد قانون آيين دادرسي کيفري 1/5/1337

 

۲۱۰- آيين‌نامه قانون تشکيل و صلاحيت دادگاه نظامي موقت در زمان حکومت نظامي (مصوب ۱۳/۳/۱۳۲۱)

ناسخ:

ماده 26 آيين‌نامه تشکيل و صلاحيت دادگاه نظامي موقت در زمان حکومت نظامي مصوب 16 خرداد ماه 1322 کميسيون دادگستري16/3/1322

 

۲۱۱- مواد الحاقي به آيين‌نامه قانون تشکيل و صلاحيت دادگاه نظامي موقت در زمان حکومت نظامي 20/4/1321

ناسخ:

ماده 26 آيين‌نامه تشکيل و صلاحيت دادگاه نظامي موقت در زمان حکومت نظامي مصوب 16 خرداد ماه 1322 کميسيون دادگستري16/3/1322

 

۲۱۲- تفويض اختيار اجازه انتشار اسکناس به هيئت نظارت اندوخته مصوب 28/8/1321

ناسخ:

ماده واحده قانون راجع به الغاء قانون اجازه انتشار اسکناس به هيئت نظارت اندوخته اسکناس (مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۲۶)

 

۲۱۳- اصلاح قسمتي از قانون مطبوعات مصوب 3/10/1321

ناسخ:

ماده واحده طرح مربوط به الغاء قوانين مطبوعاتي به استثنا قانون پنجم محرم 1326 قمري (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۲۹)

 

۲۱۴- متمم قانون اصلاح قسمتي از قانون مطبوعات که در جلسه 24 دي ماه 1321 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است 24/10/1321

ناسخ:

ماده واحده طرح مربوط به الغاء قوانين مطبوعاتي به استثنا قانون پنجم محرم 1326 قمري (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۲۹)

 

۲۱۵- قانون طرز استهلاك دو ماه مساعده پرداختي به كارمندان دولتي مصوب 24/10/1321

ناسخ:

تبصره ماده واحده ‌قانون طرز استهلاك دو ماه مساعده پرداختي به كارمندان دولت مصوب 1 بهمن ماه 1321

 

۲۱۶- اجازه تاسيس بنگاه دارويي به وزارت بهداري 18/12/1321

ناسخ:

ماده 6 قانون تاسيس بنگاه کل دارويي ايران مصوب 13/04/1334

 

۲۱۷- اجازه تاسيس آموزشگاه شهرباني مصوب 11/2/1322

ناسخ:

ماده 9 قانون تاسيس دانشکده افسري شهرباني (مصوب ۶/۴/۱۳۳۸)

 

۲۱۸- اصلاح مواد 10 – 11 – 12 – 173 – 273 قانون کيفر عمومي مصوب4/5/1322

ناسخ:

ماده 729 اصلاحي قانون مجازات اسلامي مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷

 

۲۱۹- تشديد مجازات اشخاص بدسابقه و شرور مصوب 13/5/1322

ناسخ:

ماده واحده لايحه قانوني الغاء قوانين : متحدالشکل نمودن البسه اتباع ايران در داخله مملکت، تشديد مجازات اشخاص بدسابقه و شرور، شکاربان‌هاي شکارگاه‌ها و قرق‌هاي سلطنتي، حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت و ماده 39 قانون ثبت احوال (مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۵۸)

 

۲۲۰- اجازه استخدام هياتي از افسران و درجه داران ارتش کشورهاي متحده امريکا براي وزارت جنگ مصوب1/8/1322

ناسخ:

ماده واحده لايحه قانوني الغاء قانون اجازه استخدام <span>هياتي از افسران و درجه‌داران ارتش کشورهاي متحده امريکا مصوب1322 و قرارداد مربوط به قانون مذکور منعقده بين دولت ايران و دولت امريکا مورخ 12 مهر ماه 1326 مصوب 16/3/1358

 

۲۲۱- قانون ماليات بر درآمد مصوب 19/8/1322

ناسخ:

1- تبصره بند 9 ماده واحده تصويب نامه راجع به تجديدنظر در قانون ماليات بر درآمد (مصوب ۷/۱/۱۳۲۵)

2- ماده 32 قانون ماليات املاک مزروعي و ماليات بر درآمد (مصوب ۲۹/۴/۱۳۲۸)

 

۲۲۲- افزايش تبصره بر ماده 42 قانون کيفر و دادرسي ارتش مصوب 26/8/1322

ناسخ:

ماده 137 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 9/10/1382

 

۲۲۳- بيمه کارگران دولتي و غير دولتي مصوب 29/8/1322

ناسخ:

1- ماده 94 لايحه قانوني بيمه هاي اجتماعي کارگران 1/11/1331

2- ماده 111 لايحه قانوني بيمه هاي اجتماعي کارگران 24/4/1334

 

۲۲۴- رسيدگي به جرايم عمومي افسران و افراد ارتش در دادگاه‌هاي عمومي مصوب 29/8/1322

ناسخ:

تبصره 3 ماده واحده قانون طرز رسيدگي به جرايم عمومي افسران و افراد و کارمندان ارتش و ژاندارمري کل کشور 2/3/1339

 

۲۲۵- قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد

ناسخ:

بند 9 ماده واحده تصويب نامه راجع به تجديدنظر در قانون ماليات بر درآمد (مصوب 7/1/1325)

 

۲۲۶- قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۲۷)

ناسخ: 

ماده واحده طرح مربوط به الغاء قوانين مطبوعاتي به استثنا قانون پنجم محرم 1326 قمري (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۲۹)

 

۲۲۷- قانون اجازه اجراي گزارش کميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مربوط به کارگران و کارفرمايان (مصوب ۱۷/۳/۱۳۲۸)

ناسخ:

ماده 68 قانون کار 26/12/1337

 

۲۲۸- قانون کيفر عمومي (مصوب ۷/۴/۱۳۲۸)

ناسخ:

ماده 729 اصلاحي قانون مجازات اسلامي مصوب 27/2/1377

 

۲۲۹- قانون اصلاح ماده ( 19 ) اصلاحي قانون کيفر عمومي (مصوب ۷/۴/۱۳۲۸)

ناسخ:

ماده 729 اصلاحي قانون مجازات اسلامي مصوب 27/2/1377

 

۲۳۰- قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ديوان کيفر (مصوب ۲/۵/۱۳۲۸)

ناسخ:

ماده 8 لايحه قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي (مرجع تصويب: شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران – تاريخ تصويب: 20/06/1358)

 

۲۳۱- قانون اصلاح بعضي از مواد دادرسي كيفري (مصوب ۶/۵/۱۳۲۸)

ناسخ:

ماده493 بقيه مواد از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد قانون آئين‌نامه دادرسي كيفري مصوب 01/05/1337

 

۲۳۲- ‌قانون اجازه اصلاح و اجراي تعرفه گمركي مصوب 12/5/1329

ناسخ:

ماده 34 ‌قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10 تير ماه 1337

 

۲۳۳- قانون مربوط به عفو و آزادي استاد خليل طهماسبي (مصوب ۱۶/۵/۱۳۳۱)

ناسخ:

ماده واحده تصميم قانوني دائر بر رد طرح مربوط به عفو و آزادي خليل طهماسبي مصوب 10 دي ماه 1334

 

۲۳۴- لايحه قانوني شهرداري (مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱)

ناسخ:

ماده 93 قانون شهرداري 11/4/1334

 

۲۳۵- لايحه ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمران كشاورزي مصوب 22/05/1331

ناسخ:

ماده40 لايحه ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمران كشاورزي مصوب 14/07/1331

 

۲۳۶- لايحه الغاء عوارض در دهات (مصوب ۲۲/۵/۱۳۳۱)

ناسخ:

ماده 6 لايحه قانوني الغاء عوارض در دهات 30/09/1331

 

۲۳۷- لايحه قانوني ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران مصوب 28/05/1331

ناسخ: موخره لايحه ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران مصوب 25/4/1334

 

۲۳۸- لايحه راجع به تسويه حساب ماليات‌هاي معوقه مصوب 30/05/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۳۹- لايحه قانوني اراضي باير و موات اطراف شهرهاي غير از تهران 3/6/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۴۰- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني مصوب سي ام مرداد ماه 1331 راجع به حساب‌هاي معوقه ماليات‌ها مصوب 04/06/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۴۱- لايحه قانوني مربوط به منع احتکار قند و شکر مصوب 5/6/1331

ناسخ:

ماده اول لايحه مربوط به منع احتکار قند و شکر که در کميسيون مشترک اقتصاد مجلسين رد شده است (مرجع تصويب:مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب:05/10/1338

 

۲۴۲- لايحه قانوني اصلاح ماده واحده مصوب هفتم خرداد 1330مربوط به لوله‌كشي شهر تهران مصوب 21/06/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۴۳- لايحه قانوني حذف محاكم اختصاصي مصوب 29/06/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۴۴- لايحه قانوني مبارزه با آفات و امراض نباتي مصوب 03/07/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۴۵- لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 06/07/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۴۶- لايحه افزايش سرمايه بانك ملي ايران مصوب 12/07/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۴۷- لايحه ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمران كشاورزي مصوب 14/07/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۴۸- لايحه قانوني چک‌هاي تضمين شده (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب:19/07/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۴۹- لايحه قانوني سازمان دادسراي انتظامي قضات مصوب 22/07/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۵۰- لايحه قانوني مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران مصوب 22/07/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۵۱- لايحه قانوني سازمان قضايي كشور مصوب22/07/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۵۲- لايحه قانوني سازمان مؤسسه سرم و واكسن سازي رازي مصوب 28/07/1331

ناسخ:

موخره­ي لايحه قانوني سازمان موسسه سرم و واکسن سازي رازي (مرجع تصويب:کميسيون مشترک مجلس شوراي ملي و سنا – تاريخ تصويب: 18/10/1333)

 

۲۵۳- لايحه قانوني برنامه پنجساله راهسازي مصوب 28/07/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۵۴- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 29/06/1331 مصوب 29/7/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۵۵- لايحه قانوني واگذاري بعضي مزاياي قانوني به شركت سهامي نفت ايران مصوب 30/07/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۵۶- لايحه قانوني سازمان اداره كل راه و شوسه مصوب 01/08/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۵۷- لايحه قانوني بازنشستگي افسران و کارمندان و افراد و رديف افراد شهرباني (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 06/08/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۵۸- لايحه قانوني بازنشستگي کارمندان شهرداري تهران (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 06/08/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۵۹- لايحه قانوني اصلاح قوانين مربوطه به هزينه هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر پروانه (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 08/08/1331)

ناسخ:

‌ماده 7 تصميم متخذه كميسيون مشترك در مورد هزينه‌هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر پروانه‏ ‌كميسيون مشترك دادگستري مجلسين مصوب 14/10/1333

 

۲۶۰- لايحه قانوني بيمه خسارت شخص ثالث ناشي از وسايط نقليه موتوري 08/08/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۶۱- لايحه قانوني اصلاح اصول تشکيلات اداري وزارت دادگستري 08/08/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۶۲- لايحه قانوني شهرداري11/08/1331

1- طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات 29/08/1333

2- ماده 93 قانون شهرداري 11/04/1334

 

۲۶۳- لايحه قانوني اصلاح ماده 6 قانون ترفيعات ارتش مصوب هفدهم اسفند 131425/08/1331

ناسخ:

موخره قانون اصلاح ماده 6 قانون ترفيعات ارتش (مرجع تصويب:کميسيون هاي مشترک مجلس شوراي ملي و سنا – تاريخ تصويب: 12/11/1333)

 

۲۶۴- لايحه قانوني انحلال ديوان کشور و دادگاه انتظامي 25/08/1331

ناسخ:

۱- قانون راجع به الغاء قوانين موقتي انحلال ديوان کشور و دادرسي و کيفر ارتش30/03/1331

۲- ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۶۵- لايحه قانوني اصلاح ماده 28 قانون ماليات املاک مزروعي و ماليات بردرآمد مصوب 29 تير ماه 1328 28/08/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۶۶- لايحه قانوني حقوق بازنشستگي کارمندان قضايي 02/09/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۶۷- لايحه قانوني مجازات قطع و تخريب وسايل مخابرات و برق 03/09/1331

ناسخ:

موخره لايحه مجازات قطع و تخريب وسائل مخابرات و برق 19/11/1333

 

۲۶۸- لايحه قانوني انتقال املاک و خالصجات دولتي به وزارت کشاورزي 04/09/1331

ناسخ:

موخره­ ي لايحه قانوني انتقال املاک و خالصجات دولت به وزارت کشاورزي (مرجع تصويب:کميسيون مشترک مجلس شوراي ملي و سنا – تاريخ تصويب: 18/10/1333)

  

۲۶۹- اساسنامه شرکت ملي نفت ايران 05/09/1331

ناسخ:

موخره ي اساسنامه شرکت ملي نفت ايران (مرجع تصويب: کميسيون مشترک مجلس شوراي ملي و سنا – تاريخ تصويب: 25/10/1333)

 

۲۷۰- لايحه قانوني واگذاري باقيمانده وجوه دريافتي بابت صدي يک شوراي کشاورزي به صندوق تعاون و عمران شهرستان ها 05/09/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۷۱- لايحه قانوني معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق‌الثبت و نيم عشر اجرايي 05/09/1331

ناسخ:

مقدمه­ي قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق‌الثبت نيم عشر اجرايي (مرجع تصويب:کميسيون هاي مشترک مجلس شوراي ملي و سنا – تاريخ تصويب:10/05/1334)

 

۲۷۲- لايحه قانوني هيئت نظارت صنعتي 05/09/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۷۳- لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات 08/09/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۷۴- لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات 13/09/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۷۵- لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات 18/09/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۷۶- لايحه قانوني مطبوعات 11/09/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۷۷- لايحه قانوني ماليات بر اراضي 12/09/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۷۸- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني حذف محاکم اختصاصي 18/09/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۷۹- لايحه قانوني راجع به تشکيل اداره دعاوي وزارت دارايي 19/09/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۸۰- لايحه قانوني معافيت صندوق هاي روستايي و شرکت‌هاي تعاوني از حق‌الثبت و عوارض تمبر سهام و ماليات بر درآمد (مصوب نخست وزير-تاريخ تصويب19/9/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۸۱- لايحه قانوني راجع به تشکيل اداره دعاوي وزارت دارايي (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب:19/9/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۸۲- لايحه قانوني اصلاح ماده 3 آيين‌نامه کمک خرج به کارمندان دولت (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 23/09/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۸۳- لايحه قانوني مربوط به استفاده از لباس متحدالشکل نظامي (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 23/09/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۸۴- لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد اساسنامه شرکت ملي نفت ايران (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 27/09/1331)

ناسخ:

موخره ي اساسنامه شرکت ملي نفت ايران (مرجع تصويب:کميسيون مشترک مجلس شوراي ملي و سنا – تاريخ تصويب: 25/10/1333)

 

۲۸۵- لايحه قانوني رسيدگي به دعاوي خالصجات دولتي (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 29/09/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۸۶- لايحه قانوني تاسيس پليس گمرک (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 29/09/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۸۷- قانون اضافه اعتبار بودجه وزارت فرهنگ در سال 1331 (مرجع تصويب:مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب: 30/09/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۸۸- لايحه تشويق صادرات و صدور پروانه بازرگاني خارجي (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب:30/9/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۸۹- لايحه قانوني بازنشستگي کارمندان دولت (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 30/9/1331)

ناسخ:

تبصره 2 ماده 5 لايحه قانوني اجراي بودجه سازماني وزارت خانه‌ها و بنگاه هاي دولتي مصوب 9/10/1331

 

۲۹۰- لايحه قانوني الغاء عوارض در دهات (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب:30/9/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۹۱- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني مطبوعات (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب:01/10/1331)

ناسخ: موخره لايحه قانوني مطبوعات مصوب 08/05/1334

 

۲۹۲- لايحه قانوني سازمان اداره پزشکي قانوني وزارت دادگستري (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 01/10/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۹۳- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اساسنامه شرکت ملي نفت ايران (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 02/10/1331)

ناسخ:

موخره ي اساسنامه شرکت ملي نفت ايران (مرجع تصويب: کميسيون مشترک مجلس شوراي ملي و سنا – تاريخ تصويب:25/10/1333)

 

۲۹۴- لايحه قانوني محدوديت ورود اتباع خارجه (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب:02/10/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۹۵- لايحه قانوني اطاق هاي بازرگاني (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 03/10/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۹۶- لايحه قانوني معادن (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 03/10/1331)

ناسخ:

ماده 27 لايحه قانوني معادن مصوب 21/02/1336

 

۲۹۷- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني مطبوعات (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 4/10/1331

ناسخ:

موخره لايحه قانوني مطبوعات مصوب 08/05/1334

 

۲۹۸- لايحه قانوني تسويه و وصول مطالبات غيرمالياتي دولت (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 07/10/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۲۹۹- لايحه قانوني اصلاح ماده ( 50 ) قانون تسريع محاکمات (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 08/10/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۰۰- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني حقوق بازنشستگي کارمندان قضايي (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 08/10/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۰۱- لايحه قانوني راجع به طرز رسيدگي به اختلافات مالياتي (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 09/10/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۰۲- لايحه قانوني اجراي بودجه سازماني وزارتخانه ها و بنگاه هاي دولتي (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 09/10/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۰۳- لايحه قانوني اصلاح قانون خدمت نظام وظيفه (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 11/10/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۰۴- لايحه قانوني استخدام پرستاران فارغ‌التحصيل آموزشگاه هاي پرستاري (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 11/10/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۰۵- لايحه قانوني بازنشستگي افسران و درجه‌داران و همرديفان وزارت دفاع ملي (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 12/10/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۰۶- لايحه قانوني اصلاح قانون آيين دادرسي مدني (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 12/10/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۰۷- لايحه قانوني راجع به حل و فصل دعاوي مربوط به بانک سابق ايران (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 14/10/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۰۸- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اجراي بودجه سازماني وزارتخانه‌ها و بنگاه‌هاي دولتي (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 14/10/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۰۹- لايحه قانوني شوراي عالي فرهنگ (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 18/10/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۱۰- لايحه قانوني مربوط به مقررات تحصيلي و استخدامي بهداران (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 18/10/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۱۱- لايحه قانوني تعديل اجاره بها و احداث خانه‌هاي ارزان (مرجع تصويب : نخست وزير – تاريخ تصويب: 21/10/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۱۲- لايحه قانوني امور مالي دانشگاه (مرجع تصويب : نخست وزير – تاريخ تصويب: 27/10/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۱۳- لايحه قانوني پرداخت مستمري به وراث افسران و درجه داران و هم‌رديفان و ساير مستخدمين ارتش (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 29/10/1331)

ناسخ:

موخره ماده واحده­ي لايحه قانوني مربوط به پرداخت مستمري به وراث افسران و درجه داران و همرديفان و ساير مستخدمين ارتش 12/11/1333

 

۳۱۴- لايحه اصلاحي لايحه قانوني اجراي بودجه سازماني وزارتخانه‌ها و بنگاه‌هاي دولتي (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 29/10/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۱۵- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني شهرداري (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب:29/10/1331)

ناسخ:

۱- ماده 93 قانون شهرداري (مرجع تصويب: کميسيون هاي مشترک مجلس شوراي ملي و سنا – تاريخ تصويب11/4/1334)

۲- ماده 89 لايحه قانوني شهرداري مصوب 25/3/1332

 

۳۱۶- لايحه قانوني بيمه هاي اجتماعي کارگران (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب:01/11/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۱۷- لايحه قانوني اصلاح ماده 430 مکرر آيين دادرسي کيفري (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 01/11/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۱۸- لايحه قانوني مربوط به غير قابل تجديد نظر بودن احکام ديوان کشور در مورد شکايت استخدامي (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 01/11/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۱۹- لايحه قانوني راجع به معافيت خريداران اراضي خالصه سيستان از پرداخت خسارت ديرکرد (مرجع تصويب : نخست وزير – تاريخ تصويب : 01/11/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۲۰- لايحه قانوني تاسيس بانک ساختماني و اساسنامه آن (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 01/11/1331)

ناسخ:

موخره قانون تاسيس بانک ساختماني و اساسنامه آن مصوب 09/03/1334

 

۳۲۱- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني شهرداري (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 02/11/1331)

ناسخ:

1- ماده 93 قانون شهرداري (مرجع تصويب: کميسيون هاي مشترک مجلس شوراي ملي و سنا – تاريخ تصويب: 11/04/1331)

2- ماده 89 لايحه قانوني شهرداري مصوب 25/3/1332 (در بهارستان به عنوان ناسخ قانون ستون 1 نيامده)

 

۳۲۲- لايحه قانوني مجازات اعتصاب کارمندان دولت (مرجع تصويب: نخست وزير- تاريخ تصويب:14/12/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۲۳- لايحه قانوني انتقال وجوه حاصله از فروش اراضي يوسف آباد به بانک ساختماني (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 05/11/1331)

ناسخ:

موخره لايحه قانوني وجوه حاصله از فروش اراضي يوسف آباد به بانک ساختمان (مرجع تصويب:کميسيون مشترک مجلس شوراي ملي و سنا – تاريخ تصويب: 27/11/1333)

 

۳۲۴- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني بيمه خسارت شخص ثالث ناشي از وسايط نقليه موتوري مصوب هشتم آبان ماه 1331 (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 08/11/1331)

ناسخ:

ماده 9 لايحه قانوني بيمه حوادث وسائط نقليه موتوري مصوب 22/4/1332

 

۳۲۵- لايحه قانوني ماليات اتومبيل و راديو (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب : 08/11/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۲۶- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تشويق صادرات و صدور پروانه بازرگاني خارجي مصوب 30 آذر ماه 1331 (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 08/11/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۲۷- لايحه قانوني راجع به پرداخت وظيفه به وراث کارمندان و خدمتگزاران کشوري که به سبب انجام وظيفه تلف يا کشته مي‌شوند (مرجع تصويب: نخست وزير- تاريخ تصويب: 8/11/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۲۸- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اجراي بودجه سازماني وزارتخانه ها و بنگاه هاي دولتي مصوب 29 ديماه 1331 (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 08/11/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۲۹- لايحه قانوني تهيه وسايل مبارزه با قاچاق و تشويق مخبرين و کاشفين (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب:10/11/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۳۰- لايحه قانوني راجع به معاملات شرکت سهامي بيمه ايران (مرجع تصويب: نخست وزير- تاريخ تصويب: 10/11/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۳۱- لايحه قانوني نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداري‌ها (مرجع تصويب: نخست وزير- تاريخ تصويب: 11/11/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۳۲- لايحه قانوني تأسيس بنگاه کل داروئي ايران (مرجع تصويب: نخست وزير- تاريخ تصويب:12/11/1331)

ناسخ:

موخره قانون تاسيس بنگاه کل دارويي ايران مصوب 13/04/1334

 

۳۳۳- لايحه قانوني اصلاحيه ماليات بر درآمد (مرجع تصويب: نخست وزير- تاريخ تصويب: 12/11/1331)

 ناسخ:

موخره قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/05/1334

 

۳۳۴- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني حذف محاکم اختصاصي (مرجع تصويب: نخست وزير- تاريخ تصويب: 15/11/13331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۳۵- لايحه قانوني مطبوعات (مرجع تصويب: نخست وزير- تاريخ تصويب: 15/11/1331)

ناسخ:

موخره لايحه قانوني مطبوعات مصوب 08/05/1334

 

۳۳۶- لايحه قانوني طرز تعقيب مأمورين دولتي در محل خدمت (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 16/11/1331)

ناسخ:

موخره تشکيل ديوان کيفر کارکنان دولت طرز تعقيب مامورين دولتي در محل خدمت مصوب 19/02/1334

 

۳۳۷- لايحه قانوني اصلاح ماده 13 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب : 16/11/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۳۸- لايحه قانوني مجازات پاسخ هاي خلاف واقع (مرجع تصويب: نخست وزير -تاريخ تصويب:21/11/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۳۹- لايحه قانوني اصلاح و تکميل قانون راجع به آموزش و پرورش عمومي (مرجع تصويب: نخست وزير- تاريخ تصويب: 25/11/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

۳۴۰- لايحه قانوني معافيت شرکت سهامي تلفن ايران از پرداخت حقوق و هزينه گمرکي (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 28/11/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۴۱- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني بازنشستگي کارمندان شهرداري تهران

(مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 05/12/1331)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۴۲- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني طرز تعقيب مامورين دولتيدر محل خدمت (مرجع تصويب: نخست وزير – تاريخ تصويب: 05/12/1331)

ناسخ:

موخره تشکيل ديوان کيفر کارکنان دولت طرز تعقيب مامورين دولتي در محل خدمت مصوب 19/02/1334)

 

۳۴۳- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تاسيس بانک ساختماني و اساس نامه آن (مرجع تصويب: نخست وزير- تاريخ تصويب:6/12/1331)

ناسخ:

موخره قانون متمم قانون تاسيس بانک ساختماني و اساسنامه آن مصوب 10/05/1334

 

۳۴۴- لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري (مرجع تصويب: نخست وزير- تاريخ تصويب: 7/12/1331)

ناسخ:

ماده 24 لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 5/12/1333

 

۳۴۵- ‌اساسنامه شركت سهامي تلفن ايران مصوب 16/12/1331

ناسخ:

ماده 16 ‌قانون تأسيس شركت مخابرات ايران 29/03/1350

 

۳۴۶- لايحه قانوني اساسنامه بانك توسعه صادرات مصوب 26/1/1332

ناسخ:

اساسنامه بانك توسعه صادرات مصوب 26/04/1334

 

۳۴۷- لايحه قانوني ساختمان سد سفيدرود مصوب 26/12/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

  

۳۴۸- لايحه قانوني راجع به مرور زمان مالياتي موضوع ماده 23 قانون ماليات املاک مزروعي و ماليات بر درآمد مصوب تير 1328 و مجازات کارمندان متخلف مصوب 27/12/1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۴۹- لايحه قانوني مجازات اخلال در نظم عمومي مصوب 28/12/1331

ناسخ:

ماده 14 لايحه قانوني تشكيل و اختيارات كميسيون امنيت اجتماعي مصوب 18/4/1332

 

۳۵۰- لايحه اصلاح لايحه قانوني تسويه و وصول مطالبات غير مالياتي دولت مصوب 06/01/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۵۱- لايحه قانوني دادگاه نظامي براي رسيدگي به جرايم اشرار مسلح مصوب 09/01/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

  

۳۵۲- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني سازمان قضايي کشور مصوب 11/01/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

  

۳۵۳- لايحه قانوني دادرسيو کيفر ارتش مصوب 16/01/1332

ناسخ:

قانون راجع به الغاء قوانين موقتي انحلال ديوان کشور و دادرسي و کيفر ارتش (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب:30/3/1333)

 

۳۵۴- لايحه قانوني اصلاح تبصره 22 ماده دو قانون بودجه مصوب 18/01/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

  

۳۵۵- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تسويه و وصول مطالبات غير مالياتي دولت مصوب 18/01/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۵۶- لايحه قانوني مجازات و تخريب وسايل نقليه مامورين تعقيب مصوب 28/01/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

  

۳۵۷- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني دادرسي و کيفر ارتش مصوب 31/01/1332

ناسخ: قانون راجع به الغاء قوانين موقتي انحلال ديوان کشور و دادرسي و کيفر ارتش (مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب:30/3/1333)

 

۳۵۸- لايحه قانون متمم لايحه قانوني مطبوعات مصوب 8/2/1332

ناسخ:

موخره لايحه قانوني مطبوعات مصوب 08/05/1334

 

۳۵۹- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني دادرسي و کيفر ارتش مصوب 14/2/1332

ناسخ:

قانون راجع به الغاء قوانين موقتي انحلال ديوان کشور و دادرسي و کيفر ارتش (مرجع تصويب:مجلس شوراي ملي – تاريخ تصويب:30/3/1333)

 

۳۶۰- لايحه قانوني اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 15/02/1332

ناسخ:

1- لايحه مربوط به اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک (مرجع تصويب:کميسيون مشترک مجلس شوراي ملي و سنا – تاريخ تصويب : 05/10/1333)

2- رد تبصره الحاقي به ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 5/10/1338

 

۳۶۱- لايحه قانوني راجع به ادامه عمل کميسيون هاي حل اختلاف مالياتي مصوب 17/02/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۶۲- لايحه قانوني انحصار و صيد ماهيان غضروفي و تهيه خاويار به شرکت سهامي شيلات ايران مصوب 17/02/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۶۳- لايحه قانوني اصلاح ماده هشتم و نهم از قسمت چهارم لايحه قانوني سازمان صنايع کشور مصوب 20 اسفندماه 1331

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

  

۳۶۴- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب 20/02/1332

ناسخ:

موخره اساسنامه شرکت ملي نفت ايران (مرجع تصويب:کميسيون مشترک مجلس شوراي ملي و سنا – تاريخ تصويب: 25/10/1333)

 

۳۶۵- لايحه قانوني بخشودگي ماليات بر ارث موقوفات پرورشگاه ايتام کرمان مصوب 21/02/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

  

۳۶۶- لايحه قانوني بخشودگي جرايم و خسارات دير کرد ماليات املاک مزروعي مصوب 23/02/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

  

۳۶۷- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تشويق صادرات و صدور پروانه بازرگاني خارجي مصوب 23/2/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

  

۳۶۸- لايحه قانوني افزايش سرمايه بانک رهني ايران مصوب 23/2/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

  

۳۶۹- لايحه قانوني تعرفه گمرکي24/2/1332

ناسخ:

موخره قانون تعرفه گمركي 6/4/ 1334

 

۳۷۰- لايحه قانوني متمم لايحه تهيه وسايل مبارزه با قاچاق و تشويق مخبرين و کاشفين مصوب 11 بهمن 1331، مصوب 27/2/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

  

۳۷۱- لايحه قانوني سازمان تربيت بدني و پيش آهنگي مصوب 27/2/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

  

۳۷۲- لايحه قانوني مجازات اخلال گران در امتحانات مصوب 31/2/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۷۳- لايحه قانوني مقررات امور پزشکي و داروئي مصوب 5/3/1332

ناسخ:

موخره قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334

 

۳۷۴- لايحه قانوني مربوط به اصلاح ماده 49 قانون ثبت احوال مصوب 5/3/1332

ناسخ:

موخره لايحه قانوني مربوط به اصلاح ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 26/11/1333

 

۳۷۵- لايحه قانوني حفاظت فني مصوب 6/3/1332

ناسخ:

موخره لايحه حفاظت فني مصوب 8/5/1334

 

۳۷۶- لايحه قانوني شرکت هاي تعاوني مصوب 6/3/1332

ناسخ:

موخره شرکتهاي تعاوني مصوب 11/05/1334

 

۳۷۷- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تعرفه گمرکي مصوب 24 ارديبهشت 1332، مصوب 7/3/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

  

۳۷۸- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تأسيس بانک ساختماني مصوب 7/3/1332

ناسخ:

موخره قانون تاسيس بانك ساختماني و اساسنامه آن مصوب 9/3/1334

 

۳۷۹- لايحه قانوني اساسنامه بانک کشاورزي مصوب 7/3/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۸۰- لايحه قانوني انتقال زندانيان مصوب 11/3/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۸۱- لايحه قانوني تأسيس بنگاه تهيه بذر چغندر قند مصوب 11/3/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۸۲- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اصلاحيه ماليات بر درآمد مصوب 11/3/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۸۳- لايحه متمم لايحه قانوني راجع به طرز رسيدگي به اختلافات مالياتي مصوب 11/3/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۸۴- لايحه قانوني بنگاه خالصجات مصوب 11/3/1332

ناسخ:

موخره قانون تأسيس بنگاه خالصجات کشور مصوب 26/4/1334

 

۳۸۵- لايحه قانوني اجراي ماده واحده مصوب کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي (مرجع تصويب: نخست وزير- مصوب 11/3/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۸۶- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني مجازات اخلال در نظم و امنيت عمومي مصوب 16/3/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

  

۳۸۷- لايحه قانوني ماليات مقطوع کسبه و پيشه‌وران و صنعتگران دست مزدبگير مصوب 16/3/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۸۸- لايحه قانوني اصلاح مواد 23 و 24 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 (مصوب 16/3/1332)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۸۹- لايحه قانوني عوارض فرود و توقف هواپيما مصوب 17/3/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۹۰- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني مطبوعات مصوب 20/3/1332

ناسخ:

موخره لايحه قانوني مطبوعات مصوب 08/05/1334

 

۳۹۱- لايحه قانوني سهميه دولت ايران در سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد مصوب 20/3/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۹۲- لايحه قانوني بودجه سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي براي سال 1332 مصوب 21/3/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۹۳- لايحه قانوني مربوط به نشر آگهي‌هاي دولتي مصوب 25/3/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۹۴- لايحه قانوني شهرداري (اصلاح شده) مصوب 25/3/1332

ناسخ:

موخره قانون شهرداري مصوب 11/04/1334

 

۳۹۵- لايحه قانوني اصلاح قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 25/3/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳) 

 

۳۹۶- لايحه قانوني تأسيس چاپخانه اداره کل انتشارات وتبليغات مصوب 26/3/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۹۷- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني طرز تعقيب مأمورين دولتي در محل خدمت مصوب 27/3/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۹۸- لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالکيت معارض و اراضي مجاور معابر عمومي 28/3/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۳۹۹- لايحه قانوني اصلاح قانون سازمان بنگاه راه‌آهن دولتي ايران مصوب 31/3/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۰۰- لايحه قانوني تأسيس بندر آزاد در بوشهر مصوب 2/4/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۰۱- لايحه قانوني رسيدگي به دعاوي اشخاص بر عليه دولت راجع به املاک مصوب 3/4/1332

ناسخ:

موخره قانون رسيدگي به دعاوي اشخاص عليه دولت راجع به املاک مصوب 2/3/1334

 

۴۰۲- لايحه قانوني اساسنامه شرکت سهامي شيلات ايران مصوب 6/4/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۰۳- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تسويه و وصول مطالبات غير مالياتي دولت مصوب 6/4/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۰۴- لايحه قانوني بانک‌ها

مصوب 8/4/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۰۵- لايحه قانوني رسيدگي به وضع معلمين دانشگاه تبريز و دانشکده‌هاي پزشکي شهرستان ها مصوب 14/4/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۰۶- لايحه قانوني خلع يد از غاصبين رقبات خالصه مصوب 15/4/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۰۷- لايحه قانوني تشکيل و اختيارات کميسيون امنيت اجتماعي مصوب 18/4/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۰۸- لايحه قانوني معافيت نظام وظيفه متولد 1306 الي 1311 مصوب 20/4/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۰۹- لايحه قانوني بيمه حوادث وسائط نقليه موتوري مصوب 22/4/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۱۰- لايحه قانوني معافيت کارگاه هاي ريسندگي و بافندگي از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض مصوب 24/4/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب29/8/1333)

 

۴۱۱- لايحه قانوني آمار و سرشماري مصوب 24/4/1332

ناسخ:

موخره قانون آمار و سرشماري مصوب 21/10/1333

 

۴۱۲- لايحه قانوني واگذاري دويست هزار متر از اراضي آبادان براي احداث گورستان 04/05/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۱۳- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني معافيت مشمولين نظام وظيفه متولد 1306 الي 1311 (مصوب ۶/۵/۱۳۳۲)

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۱۴- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني دادرسي و کيفر ارتش 07/05/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۱۵- لايحه قانوني بنگاه عمراني کشور 07/05/1332

ناسخ: 

موخره قانون بنگاه عمراني کشور مصوب 11/05/1334

 

۴۱۶- لايحه قانوني راجع به الصاق برچسب قيمت 11/05/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۱۷- لايحه قانوني اصلاح ماليات مستغلات 15/05/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۱۸- لايحه قانوني راجع به درآمد حاصل از فروش محصولات مدارس کشاورزي و مصنوعات آموزشگاههاي حرفه اي 15/05/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۱۹- لايحه قانوني راجع به ادامه عمل کميسيون‌هاي حل اختلاف مالياتي 19/05/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۲۰- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تشکيل و اختيارات کميسيون امنيت اجتماعي 19/05/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۲۱- لايحه قانوني تمديد بخشودگي جرائم وزيان ديرکرد ماليات مستغلات 19/05/1332 

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۲۲- لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تشويق صادرات و صدور پروانه بازرگاني خارجي 19/05/1332

ناسخ:

ماده واحده­ي طرح قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات (مرجع تصويب: مجلس سنا – تاريخ تصويب ۲۹/۸/۱۳۳۳)

 

۴۲۳- تعيين نرخ اضافه مکالمات اعم از دولتي و غيردولتي 24/09/1333

ناسخ:

تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قسمتي از اساسنامه شرکت سهامي تلفن ايران مصوب 27/ 02/1350

 

۴۲۴- لايحه قانوني مربوط به تاسيس اطاق‌هاي بازرگاني 07/10/1333

ناسخ:

تبصره 6 ماده واحده قانون تشکيل اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 26/11/1348

 

۴۲۵- ‌قانون اعزام فارغ‌التحصيلهاي رتبه اول دانشكده‌ها و هنرسراي عالي به خارجه 19/10/1333

ناسخ:

ماده 9 قانون مربوط به محصلين ايراني در خارجه 23/04/1336

 

۴۲۶- اجازه استخدام معلمين خارجي دانشکده‌هاي شهرستان ها (مصوب ۲۲/۴/۱۳۳۴)

ناسخ: 

بند 4 ماده 17 قانون هيئت هاي امناي موسسات عالي علمي دولتي 21/12/1350

 

۴۲۷- لايحه قانون فروش خالصجات 20/09/1334

ناسخ:

ماده 16 قانون انحلال بنگاه خالصجات 14/04/1346

 

۴۲۸- ‌قانون راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن 06/08/1333

ناسخ:

‌ماده واحده قرارداد الغاء نفت با كنسرسيوم مصوب سال 1333 و اجازه اجراي قرارداد فروش و خريد نفت بين دولت شاهنشاهي‌ايران و شركتهاي خارجي 08/05/1352

 

۴۲۹- قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک 07/08/1334

ناسخ:

ماده 25 لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرايم مواد مخدر واقدامات تاميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادين 19/03/1359

 

۴۳۰- قانون مربوط به جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي 07/09/1334

ناسخ:

ماده 24 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي 19/12/1380

 

۴۳۱- تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در مورد کارمنداني که با رتبه قضايي در وزارتخانه‌ها و ادارات کل مشغول خدمت مي‌باشند (مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۳۴)

ناسخ:

ماده واحده تصميم متخذه کميسيون بودجه دائر به کان لم يکن بودن تصميم مورخ 24/10/1334 مربوط به حقوق کارمندان قضايي ساير وزارتخانه ها مصوب11/11/1334 کميسيون بودجه

 

۴۳۲- قانون بيمه‌هاي اجتماعي و بازنشستگي و تعاون افزارمندان کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش 29/02/1335

ناسخ:

ماده 5 قانون تعيين وضع استخدامي افزارمندان ارتش شاهنشاهي و تبديل عنوان افزارمند به کارمند فني 24/12/1355

 

۴۳۳- لايحه قانوني اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات 26/04/1335

ناسخ:

ماده 20 لايحه قانوني تشکيل انجمن هاي ده و اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات 04/06/1342

 

۴۳۴- آيين‌نامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي (مصوب ۱۷/۷/۱۳۳۵)

ناسخ:

ماده 24 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي 19/12/1380

 

۴۳۵- لايحه قانوني مربوط به الحاق يک تبصره به ماده 370 قانون امور حسبي و يک تبصره به ماده 56 قانون تسريع محاکمات 19/07/1335

ناسخ:

بند 4 قانون مربوط به الحاق يک تبصره به ماده 361 قانون امور حسبي و اصلاح ماده 364 قانون امور حسبي و الحاق يک تبصره به ماده 56 قانون تسريع محاکمات 20/09/1337

 

۴۳۶- طرح قانوني راجع به شکار (مصوب ۴/۱۲/۱۳۳۵)

ناسخ:

ماده ۳۰ قانون شکار و صيد (مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶)

 

۴۳۷- قانون مربوط به اصلاح مواد 19و 39 قانون دادرسي و کيفر ارتش 16/01/1335

ناسخ:

ماده 137 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 09/10/1382

 

۴۳۸- لايحه قانوني مربوط به اصلاح ماده 650 قانون آيين دادرسي مدني 09/11/1335

ناسخ:

قانون اصلاح ماده 650 قانون آيين دادرسي مدني (مصوب ۹/۹/۱۳۳۷)

 

۴۳۹- قانون مربوط به تشکيل سازمان اطلاعات و امنيت کشور 23/12/1335

ناسخ:

‌قانون انحلال سازمان اطلاعات و امنيت كشور مصوب 21/11/1357

 

۴۴۰- قانون مربوط به تغيير نرخ حق‌الحفاظه بانک کارگشايي (مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۳۵)

ناسخ:

تبصره 6 قانون متمم بودجه سال 1337 کل کشور (مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۳۶)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام