کتاب استخدامی اداری ها
مجلس شورای اسلامی

آیین نامه هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین

آیین نامه هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین (شماره ۲۷۷۴۶ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی)

در اجرای بند (۱۶) شرح وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مصوب کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۸، آیین نامه هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین به شرح زیر تصویب گردید:

آیین‌نامه هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین

تعاریف

ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه دارای معانی زیر است:

الف- معاون: معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی

ب- هیأت: هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین

ج- کمیته های تخصصی: کمیته های تخصصی تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین

تعداد، ترکیب و شرایط اعضاء 

ماده ۲- هیأت مرکب از حداقل چهارده و حداکثر بیست و پنج نفر از افراد صاحب نظر با دانش و تجربه حقوقی است.

ماده ۳- اعضای هیأت به پیشنهاد و حکم معاون پس از هماهنگی با رئیس مجلس شورای اسلامی منصوب می شوند.

ماده ۴- معاون قوانین رئیس هیأت می باشد. نایب رئیس و دبیر هیأت پس از تأیید رئیس مجلس توسط معاون از بین اعضای هیأت انتخاب و منصوب خواهند شد.

نحوه عملکرد

ماده ۵- تشکیل و اداره جلسات به عهده رئیس هیأت می باشد و در غیاب وی به ترتیب به عهده نایب رئیس و دبیر خواهد بود.

ماده ۶- هیأت در هر ماه دو جـلسه خواهد داشت. تشکیل جلسات فوق العاده به تشخیص رئیس خواهد بود.

ماده ۷- دستور هر جلسه قبل از تشکیل جلسات توسط دبیر به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

ماده ۸- هرگونه تصمیم گیری در هیأت با نصاب اکثریت نسبی آرا خواهد بود.

شرح وظایف هیأت

ماده ۹- اهم وظایف هیأت به شرح زیر است:

الف- تهیه و تنظیم اصول و ضوابط مربوط به تدوین و تفسیر قوانین، ضوابط و فنون قانون گذاری و قانون نگاری و اصول نگارش طرحها و لوایح و پیشنهاد آن به معاون

ب- تهیه و تنظیم عناوین موضوعات اصلی مجموعه های قوانین (کد) و پیشنهاد آن به معاون 

ج- تهیه و تنظیم دستورالعملهای تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین و پیشنهاد آن به معاون

د- نظارت بر فرایند تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین براساس دستورالعمل مربوطه

هـ- نظارت بر تهیه نرم افزارهای مربوط به فرایند تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین

کمیته های تخصصی 

ماده ۱۰- کمیته های تخصصی برای انجام وظایف تخصصی هیأت در سه حوزه تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین از بین اعضای هیأت تحت نظارت معاون تشکیل می شوند.

ماده ۱۱- رؤسای کمیته  های تخصصی پس از تأیید رئیس مجلس توسط معاون منصوب می شوند.

این آیین نامه مشتمل بر یازده ماده در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ به تصویب رئیس مجلس شورای اسلامی رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام