کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررت ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب، ج) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررت ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب، ج) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1391 و در جهت اجرای مطلوب تر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده مذکور که در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون یا اتحادیه ذیربط توافق نشده باشد را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از مؤدیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم گردد، مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود:

شرایط خوداظهاری:

1- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 بصورت الکترونیکی یا غیرالکترونیکی (دستی) مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر قانونی.

2- اظهارنامه مالیاتی شامل «ترازنامه و حساب سود و زیان»، «حساب درآمد و هزینه» و «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» حسب مورد برای هر یک از مؤدیان بندهای الف، ب و ج ماده 95 قانون مالیات های مستقیم تکمیل شده باشد.

3- در مورد تقسیط مالیات ابرازی حداقل 40% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1392 تقسیط گردد. بدیهی است مؤدیانی که اظهارنامه خود را به صورت غیرالکترونیکی (دستی) تسلیم نمایند، مالیات ابرازی را بایستی کلاً همراه اظهارنامه پرداخت نمایند.

4- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سر رسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود.

5- مؤدیانی که پرونده آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مؤدیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1391 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود. (پلمب دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 30/9/1391 مورد قبول است).

6- اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1391 آنها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1390 از حداقل به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت بندهای 1 الی 3 فوق مشمول خوداظهاری خواهد بود.

صاحبان مشاغل شهر تهران و مراکز استان‌ها سایر نقاط کشور

صاحبان مشاغل دارای پروانه تولیدی ۱۴ درصد ۱۲ درصد

سایر مشاغل ۱۶ درصد ۱۴ درصد

نمونه انتخابی و سایر شرایط:

7- در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری حداکثر به میزان 15% (پانزده درصد) آن، انتخاب خواهند شد و مابقی بدون رسیدگی مورد قبول واقع و درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی قطعی خواهد بود.

8- با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1391، مؤدیانی که ظرف 5 سال متوالی (عملکرد سال های 1386 تا 1390) مالیات آنها بر اساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال 1391 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

9- مؤدیان ردیف های 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

10- مؤدیانی که اظهارنامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهارشده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

11- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیات های مستقیم، چنانچه طبق اسناد و مدارک به دست آمده ثابت شود، مؤدی فعالیت هایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

12- مبنای تشخیص عمده فروشی از خرده فروشی مؤدیان، پروانه کسب صادر یا فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1391 از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد، خواهد بود. در مورد آن دسته از مؤدیانی که فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادر مشخص و تصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1391 تسلیم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد.

علی عسگری- رییس سازمان امور مالیاتی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام