کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

میزان معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 99

میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات و درآمد حقوق سال 99 وفق مقررات قانون بودجه سال 1399 کل کشور (بخشنامه شماره 10/99/210 مورخ 26/1/1399 سازمان امور مالیاتی کشور)

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

با توجه به مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 99 کل کشور مقرر می‌دارد:

1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 مبلغ سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تعیین می‌شود.

2- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و چنح درصد (25%) می‌باشد.

اشخاصی که از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم بهره مند هستند، ممشول معافیت ماده 84 قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی‌شوند.

3- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود.

4- بر اساس ماده 5 قانون اصلاح پاره ای مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی: “از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر ده درصد (10%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد.” با توجه به اینکه در جزء (2) بند (الف) تبصره 12 مذکور عبارت “کارانه” خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی (با رعایت بخشنامه 518/98/200 مورخ 21/11/98) مشمول نرخ ده درصد (10%) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

خاطر نشان می‌گردد معافیت حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی اعمال می گردد، در صورتیکه معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضای هیأت علمی نیز خواهد بود.

5- با توجه به استثنای احکام تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره 12 یاد شده، کلیه احکام تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/4/1396 (اعم از نرخ و…) مطابق مقررات، در سال 1399 کماکان لازم الاجرا می باشد.

6- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند 2 به شرح ذیل می باشد.

درآمد مشمول مالیات حقوق (ریال) نرخ مالیات
از تا نسبت به مازاد
1 360.000.000  ——– معاف
360.000.001 900.000.000 360.000.000 10% 
900.000.001 1.260.000.000 900.000.000 15%
1.260.000.001 1.800.000.000 1.260.000.000 20%
نسبت به مازاد 1.800.000.000   25%

 محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

دانلود جدول محاسباتی در تلگرام

(برای ورود به تلگرام با فیلترشکن وارد شوید)

جدول محاسبه مالیات بر حقوق 99

مقررات مرتبط:

– لایحه بودجه سال 1399

– میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1398

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام