کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۲ موضوع: تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۲ موضوع: تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۱۲۳۷/د مورخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ سازمان امور مالیاتی)

در اجرای ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره آن و با رعایت مفاد بند (ج) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان اجرای عدالت مالیاتی تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۲

الف- مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴

۱-تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۲ حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آن‌ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می شود، مشمول مقررات بند (الف) این دستورالعمل بوده و از نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف می‌باشند شمول این معافیت منوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

تبصره – صاحبان مشاغل زیر مشمول تعیین مالیات مقطوع موضوع بند الف این دستورالعمل نمی‌باشند این مؤدیان در اجرای مقررات ماده (۱۰۰) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی (از طریق تایید یا تکمیل اظهارنامه پیش فرض و تسلیم آن در اجرای بند (ب) این دستورالعمل، یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی با تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی حسب مقررات قانونی مربوطه) می‌باشند.

۱-۱- مؤدیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۲ بیش از مبلغ ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده است.

۲-۱- در پرونده‌های مشارکت، مدنی چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور در بند (۱-۱) باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ ۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد.

۳-۱- مؤدیانی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ برای آن‌ها فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم بارگذاری نشده است.

تبصره: حکم بند (۱-۳) مانع از بارگذاری فرم تبصره مذکور با درخواست مؤدیان محترم یا اتاق‌های اصناف و یا تشکل‌های حرفه‌ای ذیربط آن‌ها بعد از تاریخ مذکور نخواهد بود.

۲- سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات و سوابق موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان مالیات مقطوع مشمولین بند (الف) این دستورالعمل را تعیین و مراتب را طی فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir بارگذاری می‌نماید.

در صورتی که فروش و درآمد خالص تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور کمتر از مبلغ فروش و درآمد خالص واقعی مؤدی باشد، مؤدی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج نماید و مالیات مقطوع نیز در صورتی که فروش و درآمد خالص ابرازی مؤدی تا میزان حد نصاب مقرر در جزء‌های (۱۱) و (۱-۲) حسب مورد باشد بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد.

۳- مالیات مقطوع تعیین شده در اجرای بند (الف) این دستورالعمل قطعی است و در صورت عدم پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده توسط مؤدی مؤدی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ می‌باشد.

۴- چنانچه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه اسناد و مدارک مثبته‌ای از مؤدیانی که مالیات آن‌ها در اجرای بند (الف) این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین و قطعی شده باشد به دست آید که مؤید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، باشد:

۱-۴- در صورتی که بیش از حد نصاب‌های مذکور در جزء‌های (۱-۱) و (۱-۲) بند (۱) فوق (مبالغ ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ یا ۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) حسب مورد باشد مؤدی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) آن، قانون مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت‌ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد.

۲-۴- در صورتی که کمتر از حد نصاب موضوع بند (۱) فوق و مبلغ ما به التفاوت نیز بیش از پانزده درصد (۱۵) باشد، مالیات ما به التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. ما به‌التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد شد.

۵- در خصوص صاحبان مشاغلی که بخشی از وجوه واریزی به حساب‌های بانکی آن‌ها از طریق دستگاه‌های کارتخوان (pos) یا سایر ابزار‌های پرداخت، درآمد آن‌ها نمی‌باشد از جمله نمایشگاه‌های اتومبیل و بنگاه‌های معاملات املاک این موضوع در تعیین مالیات مقطوع آن‌ها لحاظ خواهد شد.

۶- چنانچه حسب اسناد و مدارک بدست آمده یا بررسی‌های انجام شده مشخص شود موضوع فعالیت مؤدی در سامانه ثبت نام (اینتاکد یک یا چند فعالیت) که مبنای تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است با موضوع فعالیت واقعی مؤدی در آن سال مغایرت دارد، مابه‌التفاوت مالیات مقطوع با رعایت نصاب مذکور در جزء (۴-۲) این دستورالعمل محاسبه شده و از طریق صدور برگ قطعی در درگاه الکترونیکی سازمان به مؤدی اعلام خواهد شد این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض مؤدی برابر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

۷- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۴۰۲ مشمول حکم جزء (۱) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بوده اند معادل مالیات تعیین شده مطابق این دستورالعمل یا مالیات مکسوره، آن‌ها هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می‌شود.

۸- صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مکلف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی بوده و بر اساس گزارش واصله در سامانه گزارش‌های مردمی فرار مالیاتی و بازدید به عمل آمده، تخلف آن‌ها از حکم مذکور تأیید شده است، مشمول این دستورالعمل نمی‌باشند.

ب- تولید اظهارنامه پیش‌فرض برای صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم با فروش و درآمد خالص بیش از ۱۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال برای سال ۱۴۰۲:

۹- برای تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) این دستورالعمل که میزان فروش و درآمد خالص آن‌ها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان و یا فروش و درآمد خالص ابرازی بیش از نصاب مقرر در جزء‌های (۱-۱) و (۱-۲) بند (۱) این دستورالعمل می باشد سازمان امور مالیاتی اقدام به تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض براساس اطلاعات فوق و بارگذاری آن تا تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۵ در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir می‌نماید چنانچه مؤدیان مذکور نسبت به تأیید و یا تکمیل و تسلیم آن با حداقل مالیات مشخصه شده در اظهارنامه پیش فرض اقدام نمایند اظهارنامه مالیاتی آن‌ها در اجرای ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم ریسک تلقی شده و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی بر مبنای آن صادر و ابلاغ خواهد شد.

۱۰- در خصوص مؤدیان موضوع بند (ب) این دستورالعمل، چنانچه با رعایت قوانین و مقررات متعاقباً اسناد و مدارک مثبته‌ای به‌دست آید که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبات اظهارنامه پیش فرض تأیید یا تکمیل و تسلیم شده قرار گرفته باشد مالیات مابه‌التفاوت و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانونی مطالبه خواهد شد.

ج- سایر مقررات:

۱۱- اطلاعات واصله به سازمان که در محاسبات مالیات مقطوع مؤدیان موضوع بند (الف) و درآمد مؤدیان موضوع بند (ب) این دستورالعمل که اظهارنامه مالیاتی آن‌ها به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم ریسک تلقی، شده محاسبه گردیده است به عنوان اطلاعات برداشت شده محسوب و در محاسبات و رسیدگی‌های بعدی حسب مورد برای اخذ مالیات مابه‌التفاوت، مبنای عمل نمی‌باشد.

۱۲- مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای بند‌های (الف) و (ب) این دستورالعمل تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ می‌باشد. صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع در اجرای بند (۲) این دستورالعمل و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستورالعمل را به صورت یک جا تا تاریخ مذکور نداشته باشند؛ به شرح زیر می‌توانند نسبت به تقسیط و پرداخت مالیات مربوطه اقدام نمایند.

۱-۱۲- در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست، تقسیط دارای بدهی قبلی بابت عملکرد سال‌های قبل همین پرونده مالیاتی نباشد؛ مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستورالعمل حسب مورد به مدت ۹ ماه (۱۰ قسط مساوی) قابل تقسیط می‌باشد. مفاد این بند در مورد مؤدیان دارای بدهی سال‌های قبل همین پرونده مالیاتی چنانچه نسبت به ترتیب پرداخت بدهی‌های مربوط از طریق چک الکترونیک با رعایت مقررات ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر به مدت ۶ ماه (۷ قسط مساوی) اقدام نمایند، نیز جاری است.

۲-۱۲- در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی قبلی بابت مالیات عملکرد‌های قبلی همین پرونده مالیاتی نباشد؛ یا در اجرای قسمت اخیر بند (۱۲-۱) نسبت به ترتیب پرداخت بدهی خود از طریق چک الکترونیکی اقدام نماید، در صورت ترتیب پرداخت مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستورالعمل حسب مورد از طریق چک الکترونیک، مالیات متعلقه به مدت ۱۴ ماه (۱۵ قسط مساوی) تقسیط می‌گردد.

۳-۱۲- در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی بابت عملکرد‌های قبلی همین پرونده مالیاتی باشد؛ حداکثر امکان تقسیط مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی را در اجرای بند (۹) این دستورالعمل به مدت ۴ ماه (۵ قسط مساوی) خواهد داشت.

۱۳- برای مؤدیانی که در اجرای جزء (۳) بند (الف) این دستورالعمل با عدم پذیرش فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند مالیات ابرازی حداکثر به مدت ۲ ماه (۳ قسط مساوی) قابل تقسیط خواهد بود.

۱۴- ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحبان مشاغلی که در اجرای بند‌های (الف) یا (ب) این دستورالعمل (تأیید و ارسال فرم تبصره ماده (۱۰۰) یا تایید و تکمیل فرم اظهارنامه پیش فرض مطابق بند (۹) فوق)، اقدام می‌نمایند امکان بخشودگی ۱۰۰ % (صددرصدی) جرایم موضوع مواد (۱۹۰) (بابت تقسیط بدهی در صورت پرداخت در موعد مقرر) و (۱۶۹) (بابت عدم صدور صورت حساب) و (۲۷۲) قانون فوق را حسب مورد فراهم نمایند.

۱۵- در خصوص مؤدیانی که در املاک استیجاری فعالیت شغلی می‌نمایند هزینه‌های اجاری به شرط احراز در محاسبه مالیات مقطوع مؤثر خواهد بود.

سیدمحمدهادی سبحانیان- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام