کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات محاسباتی

آیین نامه اجرایی قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب

آیین نامه اجرایی قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۶۶ بنا به پیشنهاد مشترک مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب

ماده ۱- صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور صورتحسابی است که ارقام مربوط به کلیه درآمدهای قطعی وصول شده و هزینه های قطعی و غیر قطعی انجام یافته را برطبق عناوین و تقسیمات مندرج در قانون بودجه سال مربوط و اصلاحات قانونی آن به نحوی نشان دهد که امکان مقایسه ارقام پیش بینی شده با عملکرد واقعی فراهم آید. صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر نیز بایستی در جداول جداگانه های تنظیم و ضمیمه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور گردد:

الف: دریافتهای خزانه شامل:

۱- موجودی اول سال خزانه .

۲- درآمدهای وصولی سال مورد عمل بودجه .

۳- سایر منابع تامین اعتبار.

۴- واریز پیش پرداختها و علی الحسابهای سالهای قبل .

ب- پرداختهای خزانه شامل:

۱- هزینه های سال مورد عمل بودجه .

۲- پیش پرداختها و علی الحسابها.

۳- پیش پرداختها و علی الحسابهای سالهای قبل که به هزینه قطعی منظور شده .

۴- موجودی آخر سال خزانه .

و همچنین صورت وضعیت اقلام سنواتی حاوی اطلاعات زیر:

۱- پیش پرداختها و علی الحسابهای انتقالی از سنوات قبل .

۲- هزینه محل پیش پرداختها یا علی الحسابهای سنوات قبل جمعی و خرجی.

۳- واریز نقدی پیش پرداختها یا علی الحسابهای سنوات قبل .

۴- مانده پیش پرداختها و علی الحسابهای سنوات قبل .

ماده ۲- صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا واحدهای تابعه دستگاه‌های مذکور در شهرستان و استان ، صورتحسابی است که گردش و نتیجه فعالیتهای مالی یک ماه رانشان می دهد.

ماده ۳- حساب نهایی وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا واحدهای تابعه دستگاه‌های مذکور در شهرستان و استان حسابی است که علاوه بر نشان دادن گردش فعالیتهای مالی یکساله ، حاصل عملیات مربوط به بستن حسابهای موقت و همچنین انتقال مانده حسابهای دایمی به سال بعد را منعکس نماید.

ماده ۴- حساب سالانه نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌های که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند حسابی است که علاوه برنشان دادن گردش و نتیجه فعالیتهای مالی یک ساله دستگاه‌های مذکور از محل درآمد اختصاصی منظور در بودجه و اعتبارات جاری و عمرانی دریافتی از محل درآمد عمومی ، حاصل عملیات مربوط به بستن حسابهای موقت و انتقال مانده حسابهای دایمی به سال بعد را منعکس نماید.

ماده ۵- کلیه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در شهرستان و استان مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهایی هر سال مالی را در مواعد مقرر در بند الف ماده دو قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب در سه نسخه که طبق مفاد این آیین نامه هر سه نسخه آن به امضاهای مجاز رسیده باشد تهیه و تنظیم و به شرح زیر اقدام نمایند:

الف- نسخه اول صورتحسابهای دریافت و پرداخت ماهانه و حساب نهایی به انضمام اصل اسناد و مدارک به ترتیب مقرر در ماده ۴۰ قانون دیوان محاسبات کشور مصوب یازدهم بهمن ماه ۱۳۶۱ و دستورالعمل های مربوط جهت حسابرسی و یا رسیدگی موضوع قانون اصلاح قانون و مقررات دیوان محاسبات کشور مصوب پانزدهم تیر ماه ۱۳۶۲ توسط دستگاه مربوط نگهداری می شود و مراتب را به دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

نحوه تحویل صورتحسابها و حساب نهایی و اسناد و مدارک منضم به آن توسط دیوان مذکور تعیین خواهد شد.

ب- نسخه دوم صورتحسابهای دریافت و پرداخت ماهانه و حساب نهایی به انضمام مدارکی که وزارت تمور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید در مواعد مقرر به وزارت مذکور ارسال می گردد.

ج- نسخه سوم صورتحسابهای دریافت و پرداخت ماهانه و حساب نهایی به عنوان سابقه در بایگانی ذیحسابیها نگهداری می شود.

ماده ۶- در اجرای تکالیف مقرر در ماده ۲ قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب و ماده ۶ این آیین نامه کلیه دستگاه‌های اجرایی که طبق قانون محاسبات عمومی دارای ذیحساب هستند مکلفند امکانات تشکیلاتی و پرسنلی لازم را به منظور نگهداری و تنظیم حسابها در اختیار ذیحسابان قرار داده و با تشریک مساعی لازم موجبات انجام به موقع تنظیم حساب دستگاه مربوط را فراهم نمایند.

ماده ۷- وزارت برنامه و بودجه مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه هر سال اطلاعات مربوط به بودجه اصلاح شده اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی سال قبل کلیه دستگاه‌های اجرایی را جهت بررسی و تطبیق با ارقام بودجه مندرج در حساب نهایی دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

ماده ۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور هر سال را حداکثر تا پانزدهم آذرماه سال بعد تنظیم و جهت تایید به هیات وزیران تسلیم نماید.

ماده ۹- هیات وزیران حداکثر ظرف مدت یک ماه صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور را بررسی و پس از تایید به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می نماید تا از طریق وزارت مذکور در مهلت مقرر در ماده یک قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب به دیوان محاسبات کشور تسلیم گردد.

ماده ۱۰- آن تعداد از دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب که تات تاریخ تصویب این آیین نامه نتوانسته اند حسابهای نهایی و سالانه سنوات ۱۳۶۱ و بعد از آن را در مواعد مقرر تنظیم و به مراجع ذیربط تسلیم نمایند مکلفند حسابهای سنوات ۱۳۶۱ لغایت ۱۳۶۴ خود را حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۳۶۷ به شرح زیر تنظیم و به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات تسلیم نمایند:

الف- حساب نهایی و سالانه سال ۱۳۶۱ حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۶۶

ب- حساب نهایی و سالانه سال ۱۳۶۲ حداکثر تا پایان آبان ۱۳۶۶

ج- حساب نهایی و سالانه سال ۱۳۶۳ حداکثر تا پایان اسفند ۱۳۶۶

د- حساب نهایی و سالانه سال ۱۳۶۴ حداکثر تا پایان مرداد۱۳۶۷

ماده ۱۱- در اجرای ماده ۳ قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور مربوط به سال ۱۳۶۱ و سالهای بعد از آن را با رعایت قانون مذکور طبق برنامه زمان بندی مشروح زیر:

صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور مربوط به سنوات ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ تا اردیبهشت سال ۱۳۶۷

صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور مربوط به سنوات ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ تا اردیبهشت سال ۱۳۶۸ تهیه و به هیات وزیران تسلیم نماید.

هیات وزیران ظرف مدت یک ماه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور هریک از سنوات مذکور را بررسی و پس از تایید به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می نماید تا به دیوان محاسبات کشور تسلیم گردد.

ماده ۱۲- هرگونه اصلاح یا تغییری در هر یک از مواد این آیین نامه منوط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تایید دیوان محاسبات کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام