کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات محاسباتی

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران (تصویبنامه شماره 130940/ت49062هـ مورخ 28/7/1372)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۷۶۱۳ مورخ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران به عنوان حسابدار رسمی -مصوب ۱۳۷۲- تصویب نمود:

مواد (۵)و (۶) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ، موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۰/ت?????ک مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷به شرح زیر اصلاح می شوند:

الف – ماده (۵)به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- در متن ماده، عبارت “در اجرای ماده(۲۷۲)قانون مالیاتهای مستقیم و در صورت قبول درخواست مؤدی طبق ماده (۲۷)قانون مالیات بر ارزش افزوده “قبل از واژه” مکلفند” الحاق می شود.

۲-در بند “الف،عبارت “و قانون مالیات بر ارزش افزوده” بعد از عبارت “قانون مالیاتهای مستقیم” الحاق می شود.

۳- متن زیر جایگزین بند “ب” می شود:

ب- تعیین درآمد مشمول مالیات، مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی حسب مورد بر اساس قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط.

۴- در بند “ج”، عبارت “مالیاتهای مستقیم” بعد از واژه “قانون” الحاق می شود.

۵-در تبصره (۱)،عبارت “مالیات بر ارزش افزوده”جایگزین عبارت” مالیاتهای غیرمستقیم” می شود.

۶-در تبصره(۲)، عبارت “و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی” بعد از عبارتهای “تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات”، “درآمد مشمول مالیات” و “تعیین درآمد مشمول مالیات” و عبارت “و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی” بعد از عبارت “محاسبه درآمد مشمول مالیات” الحاق می شود.

۷- در تبصره(۳)، عبارت “و اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی” بعد از عبارت “برگ تشخیص مالیات” الحاق می شود.

۸- در بند “ج” تبصره (۳)، عبارت “قسمت اخیر تبصره (۱)ماده (۲۷۲)قانون مالیاتهای مستقیم و” حذف و واژه “قوانین” جایگزین واژه “قانون” می شود.

ب – ماده (۶)به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- متن زیر جایگزین متن ماده می شود:

ماده۶- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه صادر می نماید.

۲- در تبصره(۱)، عبارت های “یا اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی” و “و خرید و عرضه کالا و خدمات” به ترتیب بعد از عبارت “برگ تشخیص مالیات” و واژه “استهلاکات” الحاق و عبارت “مالیات بر ارزش افزوده” جایگزین عبارت “مالیاتهای غیرمستقیم” می شود.

۳-در بند “الف” تبصره (۱)، عبارت “و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی” بعد از عبارت “مالیاتهای تکلیفی” الحاق می شود.

۴-در بند “ب” تبصره (۱)، عبارت “با توجه به قسمت اخیر تبصره(۱)ماده (۲۷۲)قانون مالیاتهای مستقیم “حذف و واژه “قوانین” جایگزین واژه “قانون” می شود.

۵-در تبصره(۴)، عبارت “با اکثریت” جایگزین عبارت “به اتفاق” و عبارت “گزارش مربوط را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه و” بعد از عبارت “سازمان امور مالیاتی کشور” الحاق می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام