کتاب استخدامی اداری ها
سازمان برنامه و بودجه کشور

تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور

تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور (مصوبه شماره ۷۹۲۰۵۴ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۵ شورای عالی اداری)

سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای عالی اداری در یکصدوهفتادوششمین جلسه مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) و با توجه به اختیارات اصل ۱۲۶ قانون اساسی، به منظور سازماندهی و انسجام بخشی به مأموریت ها و وظایف مربوط به حوزه های “امور اداری و استخدامی” و “برنامه و بودجه” و تعیین سازمان های متولی انجام دهنده هر یک از وظایف مذکور، تصویب نمود:

تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور

ماده ۱- وظایف ریس جمهور در امور اداری و استخدامی، در قالب سازمان اداری و استخدامی کشور توسط “معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور” و همچنین وظایف رییس جمهور در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه و بودجه کشور توسط “معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور”، اداره خواهد شد.

ماده ۲- اهم مأموریت های دو سازمان:

الف- سازمان اداری و استخدامی کشور

– ایجاد هماهنگی لازم برای اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری.

– تبیین نقش و مأموریت های بخش های مختلف دولتی، عمومی و سازمان های مردم نهاد از منظر مدیریتی و اداری.

– سیاست گذاری، برنامه ریزی، راهبری و مدیریت، هماهنگی و نظارت بر وظایف مربوط به امور اداری و استخدامی در سطح کشور به خصوص در بخش دولتی شامل: ساختارهای سازمانی، توسعه سرمایه انسانی دولت، آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی، راهبری توسعه دولت الکترونیک، مدیریت فرآیندهای سازمانی، اصلاح سیستم ها و روش ها، مدیریت دانش، جبران خدمت، سلامت اداری، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل، مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد، صیانت از حقوق شهروندی و حقوق کارکنان دولت در نظام اداری.

– طراحی، بهینه سازی و استقرار نظام های اداری و مدیریتی مورد نیاز برای تحقق برنامه های توسعه با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور.

– توسعه و ترویج آموزش های کاربردی و حرفه ای در حوزه نظام اداری کشور و تربیت مدیران توسعه گرا و آینده نگر در نظام اداری.

– برنامه ریزی، هدایت و راهبری ارتقای اثربخشی و کارآیی نظام اداری و مدیریت بهره وری ملی.

– تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حوزه اداری و استخدامی کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها.

ب- سازمان برنامه و بودجه کشور

– راهبری و رصد توسعه کشور.

– انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

– انجام مطالعات و بررسی های علمی برای بهبود نظام های برنامه ریزی و بودجه ریزی.

– تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت.

– ارایه پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های مربوط به بودجه کل کشور به مراجع ذیربط.

– تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و ارائه آن به مراجع ذیربط.

– نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و بودجه و پیشرفت دوره ای سالانه آنها و ارائه گزارش های لازم.

– تهیه و تدوین طرح آمایشی.

– ارزیابی عملکرد مدیریت.

– مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی کشور و تشخیص صلاحیت، رتبه بندی و ارزشیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران در سطح کشور.

– هماهنگی و راهبری روش ها و برنامه های آماری در چارچوب نظام آماری کشور.

– تهیه نقشه و ارائه اطلاعات مکانی کشور.

تبصره ۱- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که در آنها از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس و یا سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس و یا سازمان برنامه و بودجه، معاون و یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاون، و یا  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نام برده شده است، حسب مورد بر عهده رییس و سازمان اداری و استخدامی کشور و رییس و سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

تبصره ۲- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که بر عهده رییس و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محول شده است، حسب مأموریت های مندرج در این ماده تفکیک و بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، بین دو سازمان تقسیم می شود.

ماده ۳- اعتبارات، تعهدات، امکانات، تجهیزات، تأسیسات، املاک و ابنیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ها با توافق رؤسای سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، بین دو سازمان تقسیم می شود.

ماده ۴- بودجه و اعتبارات مربوط به هر کدام از دو سازمان “اداری و استخدامی کشور” و “برنامه و بودجه کشور” طبق ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوب اسفندماه سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، بر اساس برنامه ها و فعالیت های مصوب مربوط به هر یک از سازمان های مذکور، از محل بودجه و اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ردیف های متفرقه مربوط، تعیین و ابلاغ می گردد. تا زمان اجرای این ماده، هزینه های کماکان بر اساس ردیف بودجه و اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ردیف های متفرقه مربوط صورت می گیرد.

ماده ۵- کارکنان حوزه مرکزی (ستادی) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که قبل از تشکیل سازمان مذکور (سال ۱۳۹۳) در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) و یا در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (سابق)، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل بوده اند، به ترتیب در سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور جانمایی می شوند. پست های حوزه مرکزی دو سازمان از محل پست های سازمانی سال ۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق)، برای سازمان اداری و استخدامی کشور و پست های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (سابق)، برای سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می گردد.

ماده ۶- مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری با تفکیک قسمت آموزش مدیریت دولتی و انتقال آن به سازمان اداری و استخدامی با عنوان مرکز آموزش مدیریت دولتی ایفای نقش خواهند نمود و وظایف پژوهش های توسعه و آینده نگری آن با عنوان مرکز پژوه های توسعه و آینده نگری به سازمان برنامه و بودجه منتقل می گردد. همچنین سازمان ملی بهره وری کشور، به عنوان سازمان های وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران، سازمان نقشه برداری کشور و سازمان هدفمندی یارانه ها، به عنوان سازمان های وابسته به سازمان برنامه و بودجه خواهند بود.

ماده ۷- تفکیک دو حوزه اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در استان ها، متعاقبا با توافق روسای دو سازمان انجام خواهد شد. تا زمان تفکیک واحدهای استانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها کماکان با همان ساختار و وظایف مربوط، به فعالیت خود ادامه می دهند. رییس سازمان های استان توسط رییس سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود و معاونین و مسئولین حوزه اداری و استخدامی سازمان های استانی توسط رییس سازمان اداری و استخدامی انتخاب و توسط رییس سازمان استان منصوب می شوند.

ماده ۸- نمامی مصوبات قبلی شورای عالی اداری در صورت مغایرت با این مصوبه ملغی الاثر اعلام می گردد. رؤسای سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور، مسئول حسن اجرای آن می باشند.

حسن روحانی- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام