کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیروقوانین و مقررات ایثارگران

عدم ابطال دستورالعمل پرداخت فوق العاده معادل ریالی طبقه شغلی مشاغل عملیاتی وزارت نفت

عدم ابطال دستورالعمل پرداخت فوق العاده معادل ریالی طبقه شغلی مشاغل عملیاتی وزارت نفت (دادنامه شماره ۱۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۰۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳

پیام رای: در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره ت هـ م /۲۰۱۴۲۲ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۹ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که راجع به میزان و تعیین مبالغ مقطوع برای سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۹ به عنوان «فوق العاده معادل ریالی طبقه شغلی مشاغل عملیاتی» می باشد با توجه به اینکه نظام پرداخت کارکنان شرکت نفت، مبتنی بر طبقات شغلی نیست و تعیین مبالغ مقطوع به نحو مقرر در این بند به عنوان معادل ریالی طبقه شغلی مشاغل عملیاتی، معادل همان امتیاز مذکور در بند ۲ بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور است که برای کارکنان غیرمشمول قانون مدیریت پیش بینی شده و در هر سال بر اثر افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت تعدیل می گردد لذا هیات تخصصی استخدامی رای به رد شکایت صادر می نماید

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۰۰۰۹۵۷

* شاکی : آقای عقیل جاویدان

* طرف شکایت : وزارت نفت

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ت ه م؍ ۲۰۱۴۲۲ مورخ ۱۲؍۰۶؍۱۳۹۹ مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نفت به خواسته ابطال بخشنامه شماره ت ه م؍ ۲۰۱۴۲۲ مورخ ۱۲؍۰۶؍۱۳۹۹ مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

باسمه تعالی

از: مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی

موضوع : مزایای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس – بندهای (ت) و(ح) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه کشور

به :

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

رئیس محترم دانشگاه صنعت نفت

رئیس محترم پژوهشگاه صنعت نفت

رئیس محترم موسسه مطالعات بین المللی انرژی

رئیس محترم صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

سرپرست محترم اداره کل منابع انسانی ستاد

باسلام

احتراما، به استاد بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مزایای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر قابل پرداخت می باشد :

۱- به کارکنان رسمی، پیمانی، مدت معین و موقت شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس (محدوده اعلامی موضوع شهرستان های مندرج در بند ۱ نامه شماره ۲۸؍۱۳۳۳؍۳۶۱۰ مورخ ۲۸؍۰۹؍۱۳۹۶ رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح- جدول پیوست) رقمی ثابت به عنوان «فوق العاده معادل ریالی طبقه شغلی مشاغل عملیاتی» به میزان ۴۲۴.۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۸ و مبلغ ۴۸۷.۶۰۰ ریال در سال ۱۳۹۹ ماهانه پرداخت گردد.

۲- به کارکنان مدت موقت شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس «فوق العاده مناطق عملیاتی دفاع مقدس» به میزان مشخص شده در بند (۱) بخشنامه صدرالذکر، حسب مدرک تحصیلی مربوط به شرایط شغلی (امتیاز مدرک ضرب در ضریب ریالی حقوق سالانه کارکنان دولت) به شرح جدول ذیل در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پرداخت گردد.

ردیف

مدرک تحصیلی

امتیاز حقوق

مبلغ  ریالی ماهانه فوق العاده

(ضریب 2120 ریال در سال 1398)

مبلغ  ریالی ماهانه فوق العاده

(ضریب 2438 ریال در سال 1399)

1

پایین تر از دیپلم

780

1.653.600

1,901,640

2

دیپلم

850

1,802,000

2,072,300

3

فوق دیپلم

940

1,992,800

2,291,720

4

لیسانس

1060

2,247,200

2,584,280

5

فوق لیسانس

1200

2,544,000

2,925,600

6

دکتری

1340

2,840,800

3,266,920

۳- فوق العاده های مزبور هر سال بر اثر افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت توسط این اداره کل تعدیل می گردد.

۴- با هرگونه انتقال و جابجایی کارکنان منجر به خروج از مناطق عملیاتی مزبور، پرداخت فوق العاده متوقف می گردد. کارمندان مامور به این مناطق در مدت ماموریت از فوق العاده ها (حسب مورد) برخوردار می گردند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس بندهای (ث) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور، کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی مشمول دریافت (ارتقاء) یک پایه شخصی و فوق العاده ماهیانه ای معادل ۲۰ درصد برای کارمندان دارای مدرک فوق دیپلم می گردند. متاسفانه وزارت نفت بعد از دو سال تعلل با صدور بخشنامه متناقض با مقررات ذکر شده، اقدام به تضییع حقوق کارمندان خود نموده است:

۱-در بند ۱ بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، زمان برقراری فوق العاده، سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه (۱؍۱؍۱۳۹۶) تعیین شده است، در حالی که بخشنامه وزارت نفت، تاریخ برقراری را ۱؍۱؍۱۳۹۸ تعیین شده است.

۲-در بند ۱ بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، مبنای محاسبه فوق العاده بر حسب مدرک تحصیلی به صورت درصد بیان شده است در حالی که در بخشنامه وزارت نفت، مبلغ ریالی ثابت و ناچیز در نظر گرفته شده است.

۳-در بند ۲ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، صراحتا ذکر شده که از سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه، طبق مصوبه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، دولت موظف است نسبت به اعطای یک طبقه شغلی به کلیه شاغلان رسمی و پیمانی مشمول اقدام نماید در حالی که در بخشنامه وزارت نفت هیچ اشاره ای به این بند نشده است.

* پاسخ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت نفت :

۱-با امعان نظر به بند (ث) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه کشور و همچنین بند (۱) بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور، سقف فوق العاده پیش بینی شده در بند ۱ ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان رسمی و پیمانی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر به میزان ۲۵ امتیاز حقوق ثابت و برای مشاغل به میزان ۲۰ امتیاز حقوق قابل اعمال می باشند.

۲- مستند به بند (۲) بخشنامه مذکور که اشعار می دارد: «حسب مفاد بند (ج) ماده صدرالاشاره، از سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور، طبق مصوبه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نسبت به اعطای یک طبقه شغلی به کلیه شاغلان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام و برای کارکنان قراردادی، امتیاز یک طبقه معادل (۲۰۰) امتیاز ضربدر ضریب ریالی حقوق سالانه کارکنان دولت را محاسبه و مبلغ ریالی آن در قرارداد آنان منظور گردد.» به منظور اعطای یک طبقه شغلی به کلیه کارکنان رسمی و پیمانی، رقم ثابت به عنوان «فوق العاده ریالی طبقه شغلی مناطق عملیاتی» به مبلغ ۴۲۴.۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۸ و ۴۸۷.۶۰۰ ریال در سال ۱۳۹۹ صورت ماهانه به کارکنان واجد شرایط پرداخت گردید.

۳- در جهت اجرای مفاد بند (۳) بخشنامه فوق، در خصوص لزوم پرداخت فوق العاده، مذکور به کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی برای دستگاه های دارای مقررات خاص، فوق العاده متمم مناطق گرمسیر جنوب (بد آب و هوا) به میزان ۲۵% و فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی بین ۱۵ تا ۴۰% (حسب شرایط جغرافیایی) به کارکنان رسمی شاغل در حال حاضر پرداخت می گردد و مراد قانون گذار مبنی بر پرداخت تا سقف ۲۵ و ۲۰ فوق العاده های مزبور محقق شده است.

در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره ت هـ م /۲۰۱۴۲۲ مورخ ۱۲؍۶؍۱۳۹۹ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که راجع به میزان و تعیین مبالغ مقطوع برای سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۹ به عنوان «وق العاده معادل ریالی طبقه شغلی مشاغل عملیاتی» می باشد ، هیأت تخصصی استخدامی در جلسه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرد :

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

وفق بند ۱ بخشنامه شماره هـ م /۲۰۱۴۲۲ مورخ ۱۲؍۶؍۱۳۹۹ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت “باید کارکنان رسمی، پیمانی، مدت معین و موقت شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس (محدوده اعلامی موضوع شهرستان های مندرج در بند ۱ نامه شماره ۲۸؍۱۳۳۳؍۳۶۱۰ مورخ ۲۸؍۹؍۱۳۹۶ رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح – جدول پیوست) رقمی ثابت به عنوان فوق العاده معادل ریالی طبقه شغلی مشاغل عملیاتی به میزان ۴۲۴۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۸ و مبلغ ۴۸۷۶۰۰ ریال در سال ۱۳۹۹ ماهانه پرداخت گردد”؛ با توجه به اینکه نظام پرداخت کارکنان شرکت نفت، مبتنی بر طبقات شغلی نیست و تعیین مبالغ مقطوع به نحو مقرر در این بند به عنوان معادل ریالی طبقه شغلی مشاغل عملیاتی، معادل همان امتیاز مذکور در بند ۲ بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور است که برای کارکنان غیرمشمول قانون مدیریت پیش بینی شده و در هر سال بر اثر افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت تعدیل می گردد علیهذا نظر به اینکه این قسمت از بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام