آزمون تعیین صلاحیت
وزارت نفت و نیرو

شیوه‌نامه تعیین حقوق و پرداخت فوق‌‎العاده‌های كاركنان قراردادی موقت (مدت معین) وزارت نفت

شیوه‌نامه تعیین حقوق و پرداخت فوق‎‌العاده‌های كاركنان قراردادی موقت (مدت معین) وزارت نفت (موضوع اطلاعیه شماره ت ه م/…….. مورخ 11/10/1400)

سابقه: این شیوه‌نامه و جداول مربوط، پیوست «دستورالعمل ساماندهی مشاغل نیروهای قرارداد مدت موقت وزارت نفت و جبران خدمات مرتبط با آن» است.

شیوه‌نامه تعیین حقوق و پرداخت فوق‌العاده‌های كاركنان قراردادی موقت (مدت معین)

الف: الزامات قبل از تعیین و پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها

۱- ساماندهی مشاغل

۱-۱- به منظور اجرای یکنواخت و یکپارچه در سطح صنعت نفت، از روش زیر جهت کددهی به مشاغل تحت تصدی کارکنان مشمول این شیوه نامه استفاده گردد.

۱-۲- مدیریت‎های توسعه منابع انسانی شرکت اصلی/ منابع انسانی ستاد ملزم می‎باشند تا پایان دی‎ماه سالجاری نسبت به روزآمدسازی اطلاعات کارکنان مشمول در سیستم جامع نیروی انسانی اقدام نمایند. پس از پایان مهلت مذکور، امکان تغییر اطلاعات در سیستم جامع نیروی انسانی وجود نداشته و در شرایط خاص صرفاً با اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‎پذیر می‎باشد.

۱-۳- اطلاعات کارکنان مشمول منضم به کد مشاغل تحت تصدی به شرح پیش‌گفته توسط مدیریت‎های توسعه منابع انسانی شرکت‎های اصلی/ منابع انسانی ستاد به مدیریت‎ مهندسی ساختار شرکت متبوع / اداره کل تشکیلات، روش‎ها و تعالی سازمانی ارسال گردد. حرفه سازماندهی پس از دریافت اطلاعات مذکور، تعداد نیروهای قراردادی مشمول این شیوه‎نامه را نهایی شده تلقی می‌نماید.

۲- بروزرسانی اطلاعات پرسنلی:

۲-۱- شرکت‌های تابعه نسبت به تغذیه/ بروزرسانی اطلاعات شغلی و اعتبارسنجی شده کارکنان مشمول برابر مفاد بند (۱) فوق اقدام نمایند.

۲-۲- اطلاعات پرسنلی کارکنان مشمول در سیستم جامع نیروی انسانی توسط شرکت‌ ذیربط تغذیه/به روزرسانی شده و سپس شرکت اصلی مربوطه نسبت به تخصیص کدهای مندرج در بند (۱) فوق برای کارکنان مشمول در سیستم جامع نیروی انسانی اقدام نماید.

تبصره ۱: اطلاعات مدرک تحصیلی (رشته/مقطع تحصیلی) که منحصراً متناسب با وظایف و فعالیت‎های سنوات شغلی و تجربه کاری غالب دوره قراردادی کارکنان مشمول و مرتبط با شرایط احراز شغل محوله است توسط شرکت ذیربط در سیستم جامع نیروی انسانی بروزرسانی می‌‎گردد.

تبصره ۲: تشخیص اعتبار مدارک تحصیلی رسمی ارایه شده از سوی کارمند بر عهده شرکت ذیربط و صحت‎سنجی اقدامات انجام شده در اجرای مفاد این بند بر عهده مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت اصلی/ منابع انسانی ستاد ‌می‌باشد.

۲-۳- پذیرش مدرک تحصیلی جدید (بعد از به‌روز رسانی مندرج در این بند) حین قرارداد ممنوع و پذیرش مدرک در طول خدمت صرفاً برای یک نوبت (یک مقطع بالاتر از مدرک ملاک در زمان تبدیل وضعیت از پیمانکاری به قراردادی مدت موقت) در ابتدای عقد/ تجدید قرارداد (حسب مورد) مشروط به مرتبط بودن مدرک تحصیلی با شغل ارجاعی دارای کد شغل و سنوات و تجربه کاری، با تأیید برنامه¬ریزی نیروی انسانی شرکت اصلی بلامانع می¬باشد.‎

ب: نحوه تعیین حقوق و پرداخت فوق‎العاده‌ها

۱- مبنای تعیین حقوق:

۱-۱- مبنای تعیین حقوق (دستمزد ماهانه) اولیه کارکنان مشمول این شیوه‌نامه، مبالغ مندرج در جدول حقوق بدو استخدام به شرح ذیل به عنوان حقوق اصلی می‎باشد. (منظور از حقوق اصلی دستمزد روزانه *۳۰ می‎باشد).

مدرک تحصیلی مبلغ(ریال) مدرک تحصیلی مبلغ(ریال)
زیر دیپلم 26,554,950 فوق لیسانس غیرفنی 29,545,900
دیپلم 27,919,590 فوق لیسانس نیمه فنی 29,864,070
فوق دیپلم 28,466,300 فوق لیسانس فنی 30,174,990
لیسانس غیرفنی 29,235,030 دکتری غیرفنی 29,923,810
لیسانس نیمه فنی 29,392,030 دکتری نیمه فنی وفنی 30,960,690
لیسانس فنی 29,545,900

۱-۲- پس از تعیین سوابق کار قبلی مرتبط با شغل (پس از کد دهی-موضوع بند (۱) قسمت الف فوق)، مورد تأیید شورای بررسی و تعیین سوابق کار طبق مصوبه (۱۰۶۱) به ازای هر سال سابقه کار قابل قبول ۵/۲ (دو ونیم) درصد به صورت ساده و غیرتراکمی به حقوق اصلی جدول فوق حسب مقطع تحصیلی اضافه می‎گردد.

۱-۳- جهت تسهیل و هماهنگی در طرح سوابق کارکنان مشمول، مستند به مفاد بند (۹) از قسمت ( ۲۴-۰۱-۲) با تعیین تکلیف توسط مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت اصلی، سوابق کارکنان مشمول در جلسات شورای بررسی و تعیین سوابق براساس گروه شغلی کارکنان (به روز شده براساس بند (۲) قسمت (الف)) صورت پذیرد. اولویت طرح سوابق در شورای مذکور به ترتیب از بالاترین دستمزدهای روزانه کارکنان مشمول به نحوی اجرایی گردد که هرگونه پرداخت فوق‎العاده بر اساس این شیوه‎نامه، برای کارکنان مشمول دستمزدهای بالا (به تشخیص شرکت اصلی) بعد از تعیین سوابق مفید و منطبق مورد تائید شورای بررسی سوابق صورت پذیرد.

۱-۴- پرداخت حقوق و مزایا و همچنین افزایشات سالانه مطابق با مبالغ اعلامی از طرف شورای عالی کار، وفق مفاد بندهای (۳ و۶) قسمت (ب) اطلاعیه صدرالاشاره خواهد بود.

۲- فوق‌‎العاده‌های جذب، مخصوص و تخصصی شغل

۲-۱- فوق‌‎العاده جذب: به میزان ۵۰% (پنجاه درصد) حقوق اصلی.

۲-۲- فوق‌‎العاده مخصوص: به کارکنان با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر و برای مناطق و مشاغل عملیاتی با مدرک تحصیلی کاردانی با پیشنهاد مدیر/مدیرعامل شرکت فرعی/ مدیر کل منابع انسانی ستاد (حسب مورد) و تائید مدیر عامل شرکت اصلی ذی‌ربط/ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت (حسب مورد) بر اساس ماهیت تخصصی شغل تا حداکثر۵۰% حقوق اصلی قابل پرداخت می باشد. به جهت بررسی ماهیت تخصصی شغل و ایجاد وحدت رویه در پرداخت فوق‌العاده در شرکت‌ها/مدیریت‌های تابعه، لازم است نفرات واجد شرایط و درصد پرداختی، قبل از تایید مدیر عامل شرکت اصلی توسط مدیر توسعه منابع انسانی شرکت اصلی کنترل و هماهنگی لازم بر حسب ماهیت مشاغل صورت پذیرد.

۲-۳- فوق‌‎العاده تخصصی شغل: فوق‌العاده تخصصی شغل در مناطق متناظر با کارکنان مشمول مدت معین فعلی (مصوبه۱۶۶۲)-مناطق مشمول فوق‌العاده مخصوص جذب منطقه قدیم – به شرح فرمول مندرج در قسمت (۴-۱۰-۸) فصل هشتم مجموعه مقررات اداری و استخدامی بر حسب مدرک تحصیلی (طبق رویه بند (۶) قسمت مذکور) به مشمولین مصوبه قابل پرداخت می‌باشد.

۳- فوق‌‎العاده‎‌های محل خدمت و زندگی

۳-۱- فوق‌‎العاده متمم مناطق گرمسیر جنوب: به کارکنان شاغل در مراکز عملیات شرکت در نقاط گرمسیر (بند (۲) از قسمت ( ۸-۱۰-۲) فصل هشتم مجموعه مقررات اداری و استخدامی) به میزان ۲۵% حقوق اصلی قابل پرداخت می‌باشد.

۳-۲- فوق‌‎العاده محرومیت از تسهیلات زندگی: به منظور جبران محرومیت‎های ناشی از کمبود تسهیلات زندگی در مراکز عملیات شرکت و نقاط دور از مرکز، به کارکنان مشمول که خارج از تهران به خدمت اشتغال دارند بر اساس درصدهای پیش‎بینی شده برای مناطق مختلف مندرج در قسمت (۲-۱۰-۸) فصل هشتم مجموعه مقررات اداری و استخدامی (بر اساس حقوق اصلی) قابل پرداخت می‎باشد.

۳-۳- فوق‌‎العاده شرایط محیط کار و زندگی مناطق و مراکز بزرگ تولیدی/ فراورشی:

۳-۳-۱- این فوق‎العاده به کارکنان مشمول ساکن و شاغل به میزان ماهانه ۳۰ درصد حقوق اصلی پرداخت می‎گردد. ضمناً برای منطقه عملیاتی پارس جنوبی به میزان ماهانه ۴۵ درصد حقوق اصلی قابل پرداخت می‎باشد.

۳-۳-۲- فوق‌‎العاده مذکور به کارکنان مشمول طرح اقماری به ازاء هر روز کار یک درصد حقوق اصلی پرداخت می‎گردد و برای منطقه پارس جنوبی در طرح اقماری (۱-۱) به میزان یک و نیم درصد حقوق اصلی قابل اقدام است.

۳-۳-۳- مناطق مشمول فوق‌‎العاده شرایط محیط کار و زندگی و مراکز بزرگ تولیدی/ فرآورشی به میزان تعیین شده در بندهای فوق: پارس جنوبی، پارس شمالی، جم، پارسیان و میادین نفت و گاز (تابناک، هما، وراوی و شانول )، نار و کنگان، آغار و دالان و حومه (قیر و کارزین)، نفت شهر ، تنگ بیجار ، مراکز بهره برداری دهلران و چشمه خوش و میادین مربوط، مناطق تولید نفت و گاز (نرگسی، بی بی حکیمه یک، قلعه نار، لب سفید و پارسی دره نی/ کلاستر)، سرکان و ماله کوه، سرخس و خانگیران، حوزه عملیات شرکت اروندان و شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) در جنوب، آبادان، خرمشهر، ماهشهر (منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر)، مناطق آغاجاری (مرکزی، امیدیه و بیدبلند)، گچساران، مسجد سلیمان، بهرگان و مناطق طرحهای اقماری غیر ثابت (سیار) در خشکی، پالایشگاه گاز ایلام، میدان نفتی خشت، تقویت فشار گاز (سردشت، آبپخش، خورموج، کاوه پیشه، خنج)، ایستگاه تقویت فشار گاز و بهره¬ برداری خطوط لوله فراشبند، مرکز بهره‌‌برداری خطوط لوله سردشت، تأسیسات شهید آتش پنجه، شهید دستیاری، ایستگاه مصطفوی، مراکز انتقال نفت (شهید باغبان – بیدوریه، تأسیسات اندیمشک- اندیمشک، شهید زنگنه- سبزآب، شهید شمعونی-ابدالخان، شهید لرستانی- ناهید، شهید علیان – خوردورق، مارون ۲- رامهرمز، مارون ۳- باغملک، ایذه، دهدز، تنگ فنی، آسار، افرینه، نورآباد)، پالایشگاه نفت امام خمینی شازند.

۳-۳-۴- مناطق مشمول پرداخت فوق‌‎العاده شرایط محیط کار و زندگی مناطق و مراکز بزرگ تولیدی / فرآورشی به میزان ۱۵ درصد حقوق اصلی:

– ایلام شامل: ” مجتمع پتروشیمی و مرکز جمع آوری گاز و کلیه کارکنان واجد شرایط شاغل در داخل محدوده شهر ایلام”

– بندرعباس شامل: “سرخون، گشوی جنوبی، شرکت پالایش نفت، انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی، مرکز انتقال نفت خطوط لوله و مخابرات در جوار شرکت مذکور، ایستگاه تقویت فشار گاز آب شیرین و منطقه یک نظارت بر صادرات مواد نفتی و کلیه کارکنان واجد شرایط شاغل در داخل محدوده شهر بندر عباس”

– اهواز شامل: ” اهواز مرکزی، مارون و کارون “.

– منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد، ایستگاه نظارت بر صادرات و عملیات اندازه گیری شلمچه، بهره¬برداری نفت وگاز سراجه، و تأسیسات ذخیره سازی گاز سراجه، مرکزبهره‎برداری خطوط لوله حسینیه، مراکز انتقال نفت (سروستان، قطب¬آباد، مهرآران، گندمکار، پایطاق، برداسبی)، انبار و مرکز انتقال نفت و تأسیسات دره شهر، تاسیسات بوشهر.

۳-۴- فوق‌‎العاده سکونت در جزیره خارک، کیش و استان سیستان و بلوچستان:

– سکونت در جزیره خارک و استان سیستان وبلوچستان: به کارکنان مشمول که به همراه خانواده خود در جزیره خارک یا استان سیستان و بلوچستان ساکن و شاغل می‎باشند فوق‌العاده سکونت به میزان ۳۰% حقوق اصلی قابل پرداخت می‎باشد.

– سکونت در جزیره کیش: به کارکنان مشمول که به همراه خانواده خود در جزیره کیش ساکن و شاغل می‎باشند فوق‎العاده سکونت به میزان ۲۰ درصد حقوق اصلی قابل پرداخت می‎باشد.

۳-۵- فوق‌‎العاده مسافرت ویژه جزایر خارک، سیری و لاوان: به کارکنان ساکن و شاغل در جزایر خارک، سیری و لاوان و افراد خانواده بلافصل واجد شرایط وی ۶ (شش) بار در سال و هر بار معادل ۲ (دو) روز هزینه روزانه ماموریت موقت پرداخت می‎گردد.

۳-۶- فوق‌العاده جبران صرف وقت اضافی: در مواردی که محل کار کارکنان، خارج از حوزه شهر محل سکونت وی واقع و یا به‌طور غیر عادی دور باشد، فوق‎العاده جبران صرف وقت اضافی متناسب با زمان مصروفه در ایاب و ذهاب از مرکز تجمع تا محل کار و بالعکس (بر اساس حقوق اصلی) پرداخت می‎گردد.

۴- فوق‌‎العاده‌های نوع کار

۴-۱- فوق‌‎العاده‌های طرح اقماری:

۴-۱-۱- دوری از خانواده طرح اقماری: به کارکنان شاغل در طرح اقماری (۱-۱) به میزان ۲۲.۵% حقوق اصلی و برای کارکنان شاغل در طرح اقماری ۱-۱ شاغل در جزایر خارک،لاوان، سیری و سکوهای دریایی به میزان ۳۳% حقوق اصلی.

۴-۱-۲- جبران صرف وقت اضافی(ایاب و ذهاب): به کارکنان شاغل در طرح اقماری به میزان ۱۵% حقوق اصلی.

۴-۱-۳- صعوبت شرایط محیط کار در جزایر خلیج فارس و دریا: به کارکنان شاغل در طرح اقماری (۱-۱) در جزایر خلیج فارس و دریا از جمله سکوهای بهره‎برداری در دریا، شناورهای دریایی کرانه پیما و جزایر نفتی خلیج فارس به میزان ۴۸% حقوق اصلی و در سکوهای حفاری در دریا و سکوهای بهره‌برداری/حفاری در آبهای عمیق (بیش از ۱۵۰ متر) دریای خزر، سکوهای بهره‎برداری (unmanned) دریایی و کشتی مخزنی سورنا به میزان ۵۶% حقوق اصلی.

۴-۱-۴- کار روی سکوی حفاری یا بهره‎برداری در دریا (خلیج فارس): به شاغلین در سکوهای حفاری یا بهره‌برداری در خلیج فارس به ازای هر روز کار روی سکوهای حفاری یا بهره‎برداری در دریا (خلیج فارس) به میزان ۸% حقوق اصلی.

۴-۱-۵- کار روی سکوی حفاری در خشکی: به شاغلین در سکوهای حفاری در خشکی به ازای هر روز کار روی سکوی حفاری در خشکی به میزان ۴% حقوق اصلی.

تبصره- فوق‎العاده‌های کار روی سکوی حفاری / بهره‌‎برداری در دریا (خلیج فارس) و فوق‎العاده کار روی سکوی حفاری در خشکی به نفراتی که در برنامه طرح اقماری مشغول فعالیت باشند قابل پرداخت بوده و در موارد تردد موردی به سکوها قابل پرداخت نمی‎باشد.

۴-۱-۶- فوق‎العاده نوبتکاری: به کارکنان نوبتکار شاغل در برنامه اقماری فوق‌العاده نوبتکاری به میزان ۳۵% حقوق اصلی.

۴-۱-۷- فوق‎العاده محرومیت از تسهیلات زندگی: به کارکنان شاغل در طرح اقماری (۱-۱) به میزان یک دوم درصدهای مربوط به محل کار و مربوط به محل سکونت بر اساس درصدهای پیش‌بینی شده در قسمت (۲-۱۰-۸) فصل هشتم مجموعه مقررات اداری و استخدامی و بر مبنای حقوق اصلی.

تبصره- برای مناطقی از شرکت‎ها در سازمان اقماری که طرح اقماری (۱-۲) اجرا ‌می‌گردد، فوق‌العاده‌های طرح اقماری (۱-۲) با اطلاع و هماهنگی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی قابل پرداخت می‌باشد.

۴-۲- فوق‌‎العاده‌‎های نوبتکاری: پرداخت فوق‌العاده نوبتکاری با توجه به تنوع برنامه کاری به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف نوع نوبتکاری برنامه کار فوق‌العاده نوبتکاری
1 سه نوبتکار 3 روز کار و 1 روز استراحت 35 درصد
2 سه نوبتکار 6 روز کار و 1 روز استراحت 35 درصد
3 دو نوبتکار صبح و عصر 3 روز کار و 1 روز استراحت 14 درصد
4 دو نوبتکار صبح و عصر 6 روز کار و 1 روز استراحت 14 درصد
5 دو نوبتکار عصر و شب 3 روز کار و 1 روز استراحت 42 درصد
6 دو نوبتکار عصر و شب 6 روز کار و 1 روز استراحت 42 درصد
7 عصر کار ثابت (دائم) 3 روز کار و 1 روز استراحت 21 درصد
8 عصر کار ثابت (دائم) 6 روز کار و 1 روز استراحت 21 درصد
9 دو نوبتکار صبح و شب گردان 12 ساعته طرح اقماری یک / یک

دو / یک

35 درصد

35 درصد

10 12 ساعته غیر اقماری یک روز کار و یک روز استراحت 7 درصد

۴-۳- فوق‎العاده صعوبت مناطق عملیاتی شاغلین طرح‌های اقماری غیر ثابت (سیار): برای کارکنان شاغل در فعالیت‎ها و مناطق عملیاتی حفاری اکتشافی/ تولیدی که برنامه کار طرح اقماری و محل خدمت و اقامت آنها در خشکی دائماً تغییر می‌بابد، به ازای تعداد روزکار به میزان ۱.۶% حقوق اصلی.

۴-۴- فوق‎العاده تعطیل رسمی مصادف با روزکار: برای کارکنان نوبتکار و یا اقماری که در ایام تعطیل رسمی مصادف با روزکار به کار اشتغال دارند، به ازای هر روز کار مصادف با ایام مذکور به میزان (یک سی ام) مجموع حقوق اصلی و فوق‌العاده نوبتکاری(حسب مورد).

۵- سایر فوق‌‎العاده‌ها و کمک هزینه‌ها

۵-۱- فوق‌العاده عملیات کشتیرانی: برای کارکنان عملیات کشتیرانی که بین اسکله و کشتی به تناوب انجام وظیفه می‌نمایند و روزانه به طور متوسط ۳.۵ ساعت ( از ۱۲ ساعت اقماری ۵ ساعت و ۱۵ دقیقه ) روی کشتی به کار اشتغال دارند با در نظر گرفتن مدت زمان کار در دربا و عملیات، برای هر روز کار به میزان ۴% حقوق اصلی.

۵-۲- فوق‌العاده کار در ارتفاع و فوق‌العاده کار آلاینده و خیلی آلاینده:

ردیف عنوان فوق‌العاده درصد حقوق
1 کار آلاینده:

الف- آلاینده

ب- خیلی آلاینده

 

3

5

2 کار در ارتفاع:

1-ارتفاع 5 تا25 متر

2-ارتفاع بالاتر از 25 تا5 متر

3-ارتفاع بالاتر از 50 متر

4-دکلبان حفاری(خشکی و دریا)

 

4

6

8

15

تبصره – این فوق‌العاده (۵-۲) درصورتی که کارکنان مشمول عملاً در تمام ماه به کارهای مذکور (حسب مورد) اشتغال داشته باشند به ازای یک ماه کار محاسبه و به نسبت روزهای کار پرداخت می‎شود.

۵-۳- فوق‎العاده جوشکاران(جوشکار و برشکار): به کارکنانی که به کار جوشکار / برشکاری اشتغال داشته باشند به ازای هر روز کار جوشکاری/برشکاری فوق‎العاده‎ای به شرح ذیل پرداخت می‎گردد:

۵-۳-۱- جوشکار معمولی: ۳۰ درصد دستمزد روزانه

۵-۳-۲- جوشکار برشکار: ۱۰۰ درصد دستمزد روزانه

۵-۴- حق عضویت اعضای کمیسیون مناقصه هیأت ترک تشریفات مناقصه و کمیته‎های فنی و بازرگانی:

۵-۴-۱- برای اعضای ثابت و متغییر کمیسیون مناقصه/ هیأت ترک تشریفات مناقصه به ازای هر جلسه پنج (۵) درصد حقوق اصلی که در مجموع از بیست (۲۰) درصد حقوق اصلی در هرماه تجاوز ننماید.

۵-۴-۲- برای اعضای ثابت و متغییر کمیته‎های فنی و بازرگانی به ازای هر جلسه سه (۳) درصد حقوق اصلی که در مجموع از دوازده (۱۲) درصد حقوق اصلی در هر ماه تجاوز ننماید.

۵-۵- فوق‎العاده کار با اشعه: به کارکنانی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال دارند، با توجه به مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی در محیط کار با رعایت کلیه ضوابط و شرایط مربوطه، فوق‌العاده کار با اشعه به شرح ذیل پرداخت می‎شود:

۵-۵-۱- پرتوکاران گروه الف: صفر تا ۵۰ درصد حقوق اصلی

۵-۵-۲- پرتوکاران گروه ب: صفر تا ۳۰ درصد حقوق اصلی

تبصره- فوق‎العاده کار با اشعه صرفاً به کارکنانی تعلق می‎گیرد که کار آن‎ها برای واحد قانونی توجیه‎پذیر باشد. میزان فوق‎العاده ماهانه پرداختی جنبه ثابت و مقطوع نخواهد داشت و حسب کارآیی و نحوه اشتغال (شرایط محیط کار، تجربه و تبحر، گرایش هسته‎ای یا گذراندن دوره‎های تخصصی و بکارگیری وسایل استحفاظی) با نظر مسئولین ذیربط متغییر خواهد بود.

۵-۶- فوق‌‎العاده معادل ریالی طبقه شغلی مناطق عملیاتی و فوق‎العاده مناطق عملیاتی دفاع مقدس:

به کارکنان مشمول فوق‌‎العاده مذکور بر اساس اطلاعیه شماره ت‌ه‌م/۴۱۰۷۶۴ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۰ قابل پرداخت خواهد بود.

۵-۷- فوق‌‎العاده ایثارگری ماده ۵۱ قانون جامع ایثارگری:

به کارکنان مشمول فوق‌‎العاده مذکور بر اساس اطلاعیه شماره ت‌ه‌م/۱۹۳۶۳۵ مورخ۲۰/۵/۱۴۰۰ به میزان ۵،۶۱۷،۰۰۰ ریال بصورت ماهانه قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره- با توجه به ماهیت فوق‌العاده‌های بندهای (۵-۱) الی (۵-۵)، فوق‎العاده‎های مذکور پس از انطباق با کد شغلی قسمت (الف) و شرح وظایف مشخص و تعریف شده توسط مهندسی ساختار شرکت اصلی ذیربط قابل پرداخت خواهد بود.

۵-۸- کمک هزینه‌ها:

۵-۸-۱- کمک هزینه عائله‎مندی (به ازای هر فرزند ۲،۶۵۵،۴۹۵ ریال)، کمک هزینه مسکن (۴،۵۰۰،۰۰۰ ریال)، بن اقلام مصرفی (۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال)، کمک هزینه مهد کودک (۱،۵۹۰،۰۰۰ ریال) و کمک هزینه حمایت از بانوان دارای فرزند زیر شش سال (کلان شهر تهران و کرج ۲،۰۱۲،۵۰۰ ریال، سایر کلان شهرها (اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، مشهد، قم) ۱،۵۰۹،۳۷۵ ریال، مراکز استان‎ها و سایر شهرستان‎ها ۱،۰۰۶،۲۵۰ ریال) بصورت ماهانه به کارکنان مشمول قابل پرداخت خواهد بود.

۵-۸-۲- کمک هزینه ایاب و ذهاب: کمک هزینه ایاب و ذهاب (درون شهری) کارکنان شاغل به‌شرح ذیل بصورت ماهانه می‎باشد:

– در تهران به میزان۰۰۰/۰۰۰/۲ (دو میلیون) ریال

– در شهرهای با جمعیت بالای۰۰۰/۵۰۰ هزار نفر به میزان۰۰۰/۲۷۰/۱(یک میلیون و دویست و هفتاد هزار) ریال

– در دیگر نقاط کشور۰۰۰/۰۰۰/۱(یک میلیون) ریال

۵-۸-۳- تسهیلات رفاهی: اقلام رفاهی به شرح جدول ذیل قابل پرداخت خواهد بود:

کمک هزینه غذا(ریال) کمک رفاهی(ریال)

مابه تفاوت هزینه غذا

کمک هزینه ورزش جمع کل
ماهانه ماهانه ماهانه ماهانه
2,420,000 2,287,000 متاهل: 4,837,500

مجرد: 3,967,500

متاهل: 9,544,500

مجرد: 8,674,500

تبصره ۱- به کارکنان شاغل در مناطق مشمول بهره‎مند از یک وعده غذای روزانه تهیه شده توسط کارفرما، کمک هزینه غذا و کمک رفاهی مندرج در جدول قابل پرداخت نمی‎باشد.

تبصره ۲- مبالغ کمک هزینه‌ها براساس افزایشات سالیانه تعدیل می‎گردد.

۵-۹- مأموریت روزانه: در صورتیکه کارکنان مشمول جهت انجام وظیفه به محلی غیر از محل اصلی خدمت از طرف صنعت نفت به مأموریت اعزام گردند فوق‎العاده مأموریت روزانه طبق قانون کار به ایشان پرداخت می‎گردد. هزینه‎های مربوط به اقامت (استراحت شبانه، غذا و ایاب و ذهاب) در طول مأموریت تابع ضوابط و مقررات صنعت نفت می‎باشد.

۶- سایر موارد

۶-۱- از تاریخ اجرای این شیوه نامه، فوق‎العاده‎های متمم کمک رفاهی و ایاب و ذهاب، علی‎الحساب کمک رفاهی و ایاب و ذهاب، تفاوت تطبیق (موضوع بند (۱۰) ابلاغیه شماره ۱۸۸-۲/۲۰ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷) و فوق‎العاده ترمیمی ملغی‎الاثر و همچنین موارد مغایر با بندهای پیش‎گفته، توسط شرکت‎ها قابل پرداخت نمی‎باشند.

۶-۲- ضوابط مربوط به بیمه عمر و تکمیلی به قوت خود باقی می‎باشد. کارکنان مشمول در حد اعتبارات مصوب و امکانات هر شرکت، از خدمات باشگاه‎ها و دیگر امکانات رفاهی، فرهنگی و ورزشی شرکت محل خود استفاده و براساس نیاز شغلی و در حد اعتبارات مصوب و امکانات هر شرکت از امکانات و برنامه‎های آموزشی آن نیز بهره‎مند می‎گردند.

۶-۳- پرداخت توامان “فوق‎العاده‎های صعوبت شرایط محیط کار در دریا”، “فوق‌‎العاده شرایط محیط کار و زندگی مناطق و مراکز بزرگ تولیدی/ فراورشی”،” فوق‌‎العاده صعوبت مناطق عملیاتی شاغلین طرح‎های اقماری غیر ثابت (سیار)” ممنوع می‎باشد.

۶-۴- منحصراً پرداخت فوق‌العاده تخصصی شغل در مناطق گرمسیر، بر مبنای حقوق اصلی بعلاوه فوق‌‎العاده متمم مناطق گرمسیر جنوب (حسب مورد) محاسبه می‎شود.

۶-۵- فوق‌العاده‌ اضافه‌کاری براساس فرمول (دستمزد روزانه *۱۹۱/۰*میزان ساعت اضافه کار ماهانه) محاسبه و پرداخت می¬گردد. سقف اضافه‌کاری قابل پرداخت به کارکنان شاغل در برنامه اقماری و نوبتکاری هشتاد (۸۰) ساعت می‎باشد.

۶-۶- چنانچه انجام محاسبات نظام پرداخت به شرح بندهای فوق، موجب کاهش ناخالص دریافتی کارکنان مشمول گردد، مابه¬التفاوت به عنوان تفاوت تطبیق، در همان شرایط قبلی (بدون تغییر محل خدمت، نوع کار)، پرداخت و در حکم حقوق پرداختی بدون تغییر باقی می‌ماند. تغییر شرایط محل خدمت (از گرمسیر به غیرگرمسیر) و نوع کار (اقماری/نوبتکار به روزکار) بعد از تعیین مبلغ تفاوت تطبیق باعث تعدیل مبلغ تفاوت تطبیق می¬گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی نیز منظور می‌گردد. محاسبه ناخالص دریافتی شامل بر آخرین دریافتی دوره قراردادی مدت موقت (قبل از تاریخ ۱/۱۱/۱۴۰۰) بدون احتساب فوق‌العاده اضافه‌کار تعیین می‌گردد.

۶-۷- خدمات درمانی، بیمه و بازنشستگی، غرامت و حوادث ناشی و غیرناشی از کار، کسور بیمه و بازنشستگی، برنامه و ساعت کار و تعطیلات و مرخصی و سایر موارد، طبق مفاد ذیل قسمت (۲۴-۰۱-۲) فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی لازم¬الرعایه است.

۶-۸- تدوین روش‎ها و مقررات مالی شرکت‎های اصلی نسبت به ایجاد تمهیدات اجرایی و کنترلی مربوط به کدهای پرداخت /کسر اقدام لازم بعمل آورند. پرداخت حقوق و مزایا صرفاً از طریق سیستم رایانه متمرکز دستمزد در شرکت ملی نفت/ گاز ایران (حسب مورد) با دریافت اطلاعات از سیستم جامع نیروی انسانی صورت می‎گیرد و امور مالی شرکت¬ها مجاز به پرداخت خارج از سیستم مذکور نمی‌باشند. مدیریت‌های فاوای شرکت‌های ملی نفت و ملی گاز ایران و امور راهبری سیستم جامع نیروی انسانی با همکاری مدیریت‌های مالی و توسعه منابع انسانی شرکت‌های اصلی با محوریت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، نسبت به توسعه و روزآمدسازی زیرساخت‌های مربوطه، اقدام نمایند به گونه‌ای که هوشمندسازی نظام پرداخت تا حداکثر (۶) ماه از تاریخ اجرای این مصوبه محقق گردد.

۶-۹- اجرای این شیوه‌نامه درخصوص هر یک از کارکنان مشمول تفاوت تطبیق موضوع بند (۶-۶) فوق درصورت موافقت کتبی ایشان با اجرای مفاد کامل مصوبه از جمله روش اعمال تفاوت تطبیق، قابلیت اجرا خواهد داشت. مشمولین این شیوه نامه لازم است در شرکت ذیربط نمونه قرارداد پیوست را امضا و با تائید و امضای نماینده کارفرما اقدامات اجرایی پرداخت حقوق و فوق‎العاده‌ها و مزایای این شیوه‌نامه انجام گیرد.

۶-۱۰- امور راهبری سیستم جامع نیروی انسانی، مسیرها و سطح دسترسی برای بروزرسانی اطلاعات موضوع بندهای (۱و۲) قسمت (الف) و سایر مفاد شیوه‌نامه را برای شرکت ذیربط فراهم نماید.

۶-۱۱- رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان مشمول، تابع قانون کار می‌باشد.

تاریخ اجرای این شیوه نامه از ۱/۱۱/۱۴۰۰ می‌باشد.

20 دیدگاه

  1. سلام وخسته بنباشی به مسولان شرکت نفت من جانباز ۲۵ درصد در شرکت نفت مشغول بکار هستم که حدود ۱۰ سال کارمند مدت موقعت هستم و هنوز چشم انتظار تبدیل وضعیت هستم و امروز فردا می‌کنند حالا بگید من چیکار کنم

  2. دقیقا
    متاسفانه بعد از سالها تحصیل توی بهترین دانشگاههای این مملکت باید با کسانی که یک روز هم زحمت تحصیل و تحقیق نکردن و با آشنابازی به سازمان واردشدند یک جا قرار بگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام