کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

حقوق و مزایای مشمولین قانون کار در شرکت‌های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو در سال ۱۴۰۱

حقوق و مزایای مشمولین قانون کار شاغل در شرکت‌های وابسته (غیردولتی) (بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۷۴۴۸/۱۴۰۱ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۱  وزارت نیرو)

شرکت‌های مادر تخصصی

به پیوست بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل اجرایی آن به شماره ۲۶۶۳۱۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ و تصویب‌نامه شماره ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳هـ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ هیأت محترم وزیران، موضوع نحوه محاسبه و افزایش حقوق و مزایای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا مطابق با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت‌های وابسته (غیردولتی) ابلاغ می‌گردد. مقتضی است پس از طرح و تصویب موضوع در مجمع عمومی ذیربط، نسبت به اجرای مفاد مصوبات مذکور از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ اقدام گردد.

علی اکبر محرابیان- وزیر نیرو

پیوست‌های بخشنامه:

مشاهده فایل ابلاغی بخشنامه

شیوه‌نامه اجرایی افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های وابسته (غیردولتی) در سال ۱۴۰۱ (بخشنامه شماره ۵۰۰/۲۷۸۴۷/۱۴۰۱ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۱ وزارت نیرو)

شرکت‌های مادر تخصصی

در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۷۴۴۸/۱۴۰۱ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۱ وزیر محترم نیرو، ضمن ارسال صورتجلسه شماره (۸۹) مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۱ کمیته سرمایه انسانی به پیوست «شیوه‌نامه اجرایی افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های وابسته (غیردولتی) در سال ۱۴۰۱» موضوع پیوست شماره دو صورتجلسه مذکور جهت اجرا پس از طرح و تصویب در مجامع عمومی ذیربط ابلاغ می‌گردد.

محمد شهرابی فراهانی- سرپرست معاونت تحقیقات و منابع انسانی

شیوه‌نامه اجرایی افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های وابسته (غیردولتی) در سال ۱۴۰۱

(موضوع مصوبه جلسه شماره ۸۹ مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۱ کمیته سرمایه انسانی وزارت نیرو)

در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۷۴۴۸/۱۴۰۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۱ وزارت نیرو، تصویب‌نامه شماره ۴۲۲۸۳/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ و بند (۹) تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران، بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل اجرایی آن به شماره ۲۶۶۳۱۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ و بر اساس طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت های وابسته (غیردولتی)، «شیوه نامه اجرایی افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌‎های وابسته (غیردولتی) در سال ۱۴۰۱» به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱- ضریب ریالی موضوع ماده (۵) آیین‌نامه طرح، با (۳۸) درصد افزایش، به میزان دوهزار و سیصد و چهل و یک (۲.۳۴۱) ریال تعیین می‌گردد.

۲- علاوه بر افزایش مندرج در بند (۱)، رقم ثابت سالیانه موضوع بند (د) ماده (۲) آیین‌نامه طرح، روزانه به میزان یکصد و هفتاد و یک هزار و هفتصد و بیست و دو (۱۷۱.۷۲۲) ریال اضافه می‌گردد. این مبلغ براساس ضریب ریالی موضوع بند (۱) به دوهزار و دویست و یک (۲.۲۰۱) امتیاز، تبدیل و به امتیاز رقم ثابت سالیانه سال ۱۴۰۰ که متناسب با ضریب ریالی سال مذکور به یک‌هزار و چهارصد و شصت و پنج (۱.۴۶۵) امتیاز تبدیل شده است، اضافه می‌گردد. لذا با توجه به توضیحات فوق، مجموع امتیاز رقم ثابت سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به میزان سه هزار و ششصد و شصت و شش (۳.۶۶۶) امتیاز می‌باشد که به لحاظ ماهیت شغلی آن لازم است برای کلیه شاغلین مشمول طرح اعمال گردد.

همچنین حقوق سنوات کارکنان موضوع بند (ج) ماده مذکور در ازای یک سال سابقه خدمت و ارزشیابی عملکرد سالیانه، بر اساس جدول شماره (۶) طرح و جدول نرخ پایه (سنوات) مندرج در دستورالعمل اجرایی فوق‌الذکر محاسبه گردد.

۳- حداقل مزد روزانه کارکنان دارای قرارداد دائم و مدت موقت مشمول قانون کار، یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه (۱.۳۹۳.۲۵۰) ریال تعیین می‌گردد. چنانچه مجموع حقوق شخص، شغل و رقم ثابت سالیانه بعد از اعمال بندهای (۱) و (۲) کمتر از مبلغ مذکور گردد، مبلغ حداقل مزد روزانه ملاک خواهد بود.

۴- کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، ماهیانه به میزان هشت میلیون و پانصد هزار (۸.۵۰۰.۰۰۰) ریال پرداخت گردد.

۵- کمک هزینه مسکن به میزان پنج میلیون و پانصد هزار (۵.۵۰۰.۰۰۰) ریال پرداخت گردد.

۶- مزایای انگیزشی غیرمستمر خارج از حکم کارگزینی یا قرارداد کار (شامل مناسبت‌ها، پاداش تحصیلی، اعیاد، کارآیی، بهره‌وری، رضایت‌مندی و سایر موارد)، موضوع بند (ب) تبصره (۳) ماده (۴) آیین‌نامه طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت‌های وابسته (غیردولتی) در صورت رضایت‌مندی از عملکرد کارکنان و تأمین منابع مالی مورد نیاز و تصویب مجمع عمومی شرکت ذیربط حداکثر تا سقف عملکرد سال ۱۴۰۰ قابل پرداخت است.

۶-۱- شرکت‌ها موظف می‌باشند برای آن دسته از مدیران و کارکنانی که از امکانات و تسهیلات رفاهی (اعم از منزل سازمانی یا استیجاری) استفاده می‌نمایند، پس از تعیین و محاسبه قیمت امکانات در اختیار بر اساس مصوبه هیأت مدیره، نسبت به کسر مبلغ مربوطه از حقوق ومزایای آنان اقدام نمایند.

۶-۱-۱- در مواردی که این گونه امکانات در چارچوب مجوزهای قانونی در اختیار مأموران یا سایر کارکنان صنعت آب و برق قرار گرفته باشد، شرکت مربوطه مکلف است در چارچوب بند مذکور همانند سایر کارکنان نسبت به وصول اجاره ماهیانه به قیمت کارشناسی از طریق واحد محل خدمت آنان اقدام نماید.

۶-۱-۲- شرکت‌ها می‌توانند به منظور نگهداشت کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته (موضوع فهرست تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ و استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، ایلام، بوشهر، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و کردستان)، متناسب با شرایط منطقه، تخفیفاتی را در این بند، پس از تصویب مجمع عمومی ذیربط اعمال نمایند.

۷- رعایت قوانین کار جمهوری اسلامی ایران و تأمین اجتماعی و سایر ضوابط و بخشنامه‌های ابلاغی الزامی می‌باشد و هر گونه پرداخت مزایای کارکنان با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط ذیربط (قانون کار و طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت‌های وابسته (غیردولتی) و…) با پیش‌بینی اعتبار آن و بدون ایجاد بار مالی اضافی و بالا بردن هزینه‌ها با رعایت موارذ ذیل قابل پرداخت است:

۷-۱- پرداخت فوق‌العاده نوبت کاری به کارکنان مشمول کارهای نوبت کاری با رعایت مواد (۵۵) و (۵۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و پس از تصویب هیأت مدیره شرکت‌های ذیربط انجام گیرد.

۷-۲- ارجاع کار اضافی موضوع مواد (۵۹) و (۶۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران به کارکنان حداکثر تا سقف ۱۲۰ ساعت صورت گیرد.

۷-۳- بر اساس ماده (۶۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان اور انجام می دهند، ممنوع است.

۷-۴- فوق‌العاده مأموریت روزانه صرفاً در صورت اعزام کارکنان مشمول، جهت انجام وظایف محوله به خارج از محل خدمت و در چارچوب ماده (۴۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت می‌باشد. پرداخت مأموریت خارج از چارچوب و ضوابط ذیربط تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.

۷-۵- جمع کاری با رعایت ماده (۶۲) قانون کار جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت است.

۷-۶- رعایت ماده (۱۱) آیین‌نامه نظام پرداحت حقوق و مزایای طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل در شرکت‌های وابسته (غیردولتی) مبنی بر لغو کلیه رویه‌ها و عرف‌های قبلی الزامی است.

۷-۷- شرکت‌ها مکلف می‌باشند در ارجاع کار اضافی، انجام کار در شب، نوبت کاری، جمعه‌کاری، پرداخت مزایای انگیزشی، اعزام مأموریت و… به نحوی اقدام نمایند که سقف خالص پرداختی متوسط سالانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها (مجموع ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها پس از کسر کسورات قانونی بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی اصلی و تبعهی درجه یک و مالیات) از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ در کلیه مناطق کشور از مبلغ سیصد و نود و دو میلیون (۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز ننماید. پرداخت مازاد بر این مبلغ، تحت هر عنوان و از هر محل و هر نوع اعتبار به مدیران عامل، مدیران و کارکنان ممنوع است. ضمناً بند (۶-۴) دستورالعمل حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های وابسته موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۲۲۱۵/۱۴۰۰ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۰ لغو می‌گردد.

۷-۸- هر گونه پرداخت حقوق و مزایای خارج از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و طرح طبقه‌بندی مشاغل از قبیل فوق‌العاده کشیک کاری و … تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.

۷-۹- پرداخت هر گونه حقوق و مزایا اعم از مستمر و غیرمستمر، مزایای انگیزشی، پاداش و سایر موارد پرداختی به کارکنان مأمور، با رعایت قوانین و مقررات مرتبط و این بخشنامه، صرفاً از یک محل و با تأیید مدیر ذیربط محل مأموریت صورت گیرد.

۷-۱۰- شرکت‌های مادرتخصصی مکلف می‌باشند به منظور امکان نظارت مستمر بر پرداخت حقوق و مزایا در شرکت‌های وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه نسبت به استقرار سامانه ثبت حقوق و مزایای متمرکز و ایجاد دسترسی به دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو اقدام نمایند. شرکت‌های وابسته مکلف می‌باشند هر گونه پرداختی اعم از مستمر و غیرمستمر و از هر محل را در سامانه مذکور ثبت نمایند.

۸- رعایت سایر بخشنامه‌های ابلاغی، الزامی بوده و مدیران عامل شرکت‌های مادر تخصصی مسئول نظارت دقیق بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.

مشاهده فایل ابلاغی بخشنامه

9 دیدگاه

 1. باسلام عرض ادب آیا حقوق اداره راهداره راه کمترین پایین تریپ حقوق نیست وجدان خود را قزاوت کنید همه بدبختی ها مال ماست حقوق مال کسی دیگری

 2. درنیروگاهی به امور فنی مشغولم وتجهیزاتی که اگر دست پیمانکاران باشد یا خارج نیروگاه دستمزدش میلیونی وبالاست..متاسفانه با ۱۵سال سابقه نیروگاهی و۶سال سابقه مرتبت هنوز استخدام نیستم ولی جدیدا با سابقه ۵ سال باامتیازهای ایثارگری وووو استخدام شدندوچون تجربه کاری ندارد ضررهای میلیونی به تجهیزات می زنند ..این چه روش ومنطقی هست در استخدام نیرو…..

 3. ۲۵سال سابقه بامدرک کارشناسی باغبانی کارمی کنم ازهرگونه رفاهی ومزایا وارتقاشغلی درسازمان آب وبرق خوزستان محرومیم آنهایی که دیروزآمدنددوبرابرماحقوق ومزایای سازمانی ازهرنوعش بهره میبرندجز…

 4. جناب آقای محرابیان عزیز
  وزیر محترم نیرو
  با عرض ادب و احترام فراوان
  همچنانکه مستحضرید وزارتخانه مورد تصدی جنابعالی شامل شرکتهای آب منطقه ای . شرکت توسعه آب نیرو . شرکتهای آب و فاضلاب و شرکتهای توزیع برق می باشد که هر کدام از شرکتهای مذکور دستورالعمل جداگانه ای برای صدور احکام کارگزینی کارکنان خود دارند که این موضوع باعث تفاوت فاحش حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای تابعه شده لذا از جنابعالی به عنوان وزیر محترم استدعا دارد امر و مقرر فرمایید تا معاونتهای محترم مالی و پشتیبانی نسبت به یکسان و همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان زیر مجموعه آن وزارتخانه اقدام مقتضی معمول فرموده تا ضمن ایجاد روحیه و انگیزه در کارکنان . در پیشبرد اهداف اداری مصمم و همگان به نسبت مساوی از الطاف نظام مقدس جمهوری اسلامی برخوردار باشیم . اجرکم عندالله

  1. سلام وعرض ادب ، اولا شرکتهای توزیع و آبفا خصوصی هستن و مشکلات خاص خودشان را دارند دوسال قبل دولتی ها ۵۰ درصد افزایش اضافه شدن و خصوصی ۲۵ درصد و افزایش حقوق های بخش دولتی و خصوصی جداست و مظلوم ترین قشر کارمندان رسمی شرکت های توزیع هستند که با آزمون استخدامی سنجش قبول شده اند و حقوق با تأخیر ، کم شدن رفاهیات و…در مقایسه با رسمی های نفت وگاز و پتروشیمی و… خیلی کم میگیرن

 5. باسلام بنده قردادکارگری هستم ومدت 21سال سابقه کاردارم دروزارت راه شهرسازی شرکت ساخت توسعه زیرساخت.وقتی صبحت ازکارگری میشه ما میشیم کارمند وقتی صحبت ازکارمندی میشه ما میشیم کارگر این وسط ما گیر کردیم مگه جناب آقای ریس جمهور نگفت تو یه اتاق تو یه اداره حقوق ها نباید از اون کارمند چهارپنج میلیون فاصله داشته باشه پس کو من بااین همه سابقه میگیرم کل 8میلبون با اینکه میگن حقوق کارگر رفته بالا فقط حرف تو اداره ماه هستن ازمن چندسال سابقه پایین تر بالا11میلیون کارشناسش که 14تا 16میلیون داره میگیره این کجای انصافه ازصبح که میان اداره دارن با کامپیوتر بازی میکنن بعد حرفیم میشه میگن ما مسولیت داریم تو این چند سال ندید یکی بخاطر کارش دادگاهی بشه واقعا دیگه عدالتی وجود نداره تاکی باید اینجوری باشه

 6. تکنسین های برق شرکت های توزیع با حداقل حقوق مزد میگیرن مگه این شرکت های واسطه دزد و زالو صفت اجازه میدن پولی به دست کارگر برسه

 7. باسلام واحترام
  وقتی شرکتهای وابسته ازشما خطی نمیخونند تمام حقوق متعلق به یک طایعه است بیشترازاین توروخدا مارا عذیت نکنید من یک فوف لییانس سی ودوساله مهندسی بدون پست یازمانیم بارها خودتوانیر مجوز بهمن داده ولی از کی باید بترسن جبهه مال ما درس دانشگاه مالما…ِِ.ِِِِِپست وپول مال پارتی…….ِِِِِِِِِِِوالسلام

 8. باسلام فکری برای رفع تبعیض بین شرکت های آب منطقه ای و شرکت های آب و فاضلاب کنید .چرا در یک وزارتخانه کارکنان شرکت های آب و فاضلاب دو برابر کارمندان شرکت‌های آب منطقه ای حقوق می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام