کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

شناسنامه های شغلی استاندارد مشاغل پیمانکاری صنعت نفت

شناسنامه های شغلی استاندارد مشاغل پیمانکاری صنعت نفت

(شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت صنایع پتروشیمی و سایر شرکت‌های تابعه)

مقدمه

امروزه به واسطه توسعه و گسترش روزافزون اطلاعات و تنوع فعاليت‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي دچار تحولات گســترده اي شــده اند و براي تطبيق با چنين شــرايطي ناگزير به جذب نيروي انســاني با مهارت‌هاي گوناگون مي با شند. از اين رو شناخت مشاغل و تقسيم وظايف و مسئوليت ها در بين كاركنان به منظور تحقق اهداف ســـازماني، اجتناب ناپذير بوده و براي رسـيدن به چنين جايگاهي استفاده از استانداردسازي مشاغل ضروري است.

يكي از حوزه هايي كه با توجه گستردگي جغرافيايي و گسترش حجم و تنوع فعاليت ها با گوناگوني مشاغل و تخصص كاركنان مواجه است، مشاغل پيمانكاري حوزه صنعت نفت و شركت هاي وابسته مي باشد. فقدان يك الگوي واحد موجب پراكندگي بيش از حد مشاغل و ناهماهنگي در دامنه وظايف شغلي و ويژگي ها و مشخصه هاي كاري و تخصصي كاركنان شاغل در اين حوزه شده است.

به منظور هماهنگ‌ســازي، ايجاد وحدت رويه و شناساندن ويژگي ها و مشخصه‌هاي مشــاغل پيمانكاري حوزه صنعت نفت و شركت هاي وابسته، اداره كل روابط كار و جبران خدمت در اجراي ماده (48) قانون كار با بهره‌گيري از توان كارشناسي معاونت توســعه مديريت و سرمايه انســاني وزارت نفت با هدف پاسخگويي به نيازهاي جامعه هدف، پس از مطالعه و احصاء عناوين شغلي نسبت به تدوين شنا سنامه هاي شغلي استاندارد م شاغل پيمانكاري شركت‌هاي طرف قرارداد با حوزه صنعت نفت شامل شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، شركت صنايع پتروشيمي و ساير شركت هاي تابعه نمود.

شناسنامه های شغلی استاندارد مشاغل پیمانکاری صنعت نفت

فهرست مشاغل (به تفکیک رسته)

رسته : اداري

فعاليت : خدمات اداري

فهرست مشاغل :

–  كارمند ارشد خدمات اداري

–  كاردان خدمات اداري

–  متصدي خدمات اداري و دفتري

–  مسئول دفتر مديريت

–  منشي ومسئول دفتر

–  متصدي دبيرخانه

–  تايپيست

–  بايگان

–  متصدي اموربيمه كاركنان

–  كارمند ثبت و توزيع اطلاعات

–  متصدي اطلاعات

–  متصدي آمار واطلاعات

–  متصدي آموزش

–  متصدي امورمسافرت

–  كتابدارارشد

–  كتابدار

–  متصدي امور مشتركين

–  متصدي وصول مطالبات

–  متصدي ارشد خدمات پيمانها

–  متصدي خدمات پيمانها

 

رسته : اداري

فعاليت : خدمات حفاظت فيزيكي و نگهباني (اماكن فاقد رده حفاظتي)

فهرست مشاغل :

–  سرپرست انتظامات

–  سرنگهبان

–  اپراتور مانيتورينگ دوربين هاي مدار بسته

–  مامور انتظامات و نگهباني

 

رسته : اداري

فعاليت : خدمات عمومي

فهرست مشاغل :

–  متصدي چاپ و تكثير

–  نامه رسان

–  تكنسين ارشد فضاي سبز

–  سركارگر خدمات فضاي سبز

–  سرباغبان

–  باغبان

–  كارگرخدمات فضاي سبز

–  متصدي ارشد خدمات عمومي

–  سركارگرخدمات عمومي

–  مسئول پذيرائي وتشريفات

–  متصدي پذيرائي وتشريفات

–  كارگرخدمات عمومي آبدارخانه/نظافت

–  پاكبان رفتگر

–  سمپاش

–  خادم مسجد

–  آرايشگر

–  تكنسين ارشد تغذيه

–  تكنسين تغذيه

–  متصدي ارشد رستوران

–  ناظر رستوران

–  متصدي رستوران

–  سرآشپز

–  آشپز

–  كمك آشپز

–  متصدي توزيع غذا

–  ظرفشوي

–  كارگر آشپزخانه

–  انباردار رستوران

–  سرميزبان

–  ميزبان

–  كمك ميزبان

–  نانوا

–  كمك نانوا

–  قصاب

–  قناد

–  متصدي امحاءزباله

–  خياط

–  متصدي سردخانه

 

رسته : اداري

فعاليت : خدمات حقوقي

فهرست مشاغل :

–  كارمند ارشد خدمات حقوقي(ثبتي/تحصيل اراضي)

–  كاردان خدمات حقوقي(ثبتي/تحصيل اراضي)

–  كارمندخدمات حقوقي(ثبتي/تحصيل اراضي)

 

رسته : اداري

فعاليت : خدمات روابط عمومي

فهرست مشاغل :

–  كارمند ارشد روابط عمومي

–  كاردان روابط عمومي

–  كارمند روابط عمومي

–  متصدي سمعي و بصري

–  عكاس وفيلمبردار

–  خبرنگار

–  تدوينگر

–  متصدي چاپخانه

–  گرافيست و ليتوگراف

–  ويراستار

–  استادكار چاپ و صحافي

–  صحاف

–  متصدي ارشد كانون فرهنگي و هنري

–  متصدي امورفرهنگي

 

رسته : اداري

فعاليت : خدمات اجتماعي و رفاهي

فهرست مشاغل :

–  تكنسين ارشدكنترل ترافيك و اجرائيات

–  سرگشت كنترل ترافيك

–  متصدي كنترل ترافيك

–  سرگشت اجرائيات

–  گشت اجرائيات

–  سرمربي مهد كودك

–  مربي مهدكودك

–  كارمند ارشد ورزش و تفريحات سالم

–  كارمند ورزش و تفريحات سالم

–  مسئول سالن ورزش

–  متصدي سالن ورزش

–  متصدي رختكن سالن ورزش

–  سر مربي ورزشي

–  مربي ورزشي

–  سرناجي

–  ناجي غريق

–  مسئول مهمانسرا

–  متصدي پذيرش

–  مسئول كمپ

–  سراتاق دار

–  اتاقدار

–  سرايدار / اتاق دار

–  مسئول رختشويخانه

–  رختشوي واطوكش

–  مسئول خياط خانه

–  سرگروه رانندگان و متصدي نقليه

–  متصدي هماهنگي نقليه

–  تكنسين بازرسي تصادفات و تخلفات وكنترل تردد

–  متصدي بازرسي تصادفات و تخلفات وكنترل تردد

 

رسته : مالي

فعاليت : خدمات مالي (صورت برداري و شماره گذاري اموال)

فهرست مشاغل :

متصدي ارشدخدمات مالي

متصدي خدمات مالي

صندوقدارفروش

كاردان ارشد دارايي فيزيكي

كاردان دارايي فيزيكي

جمعداراموال

تحصيلدار

 

 

رسته : بازرگاني

فعاليت : خدمات بازرگاني

فهرست مشاغل :

–  كارمند ارشد خدمات بازرگاني

–  كاردان خدمات بازرگاني

–  كارمند خدمات بازرگاني

 

رسته : بازرگاني

فعاليت : خدمات كالا

فهرست مشاغل :

–  كارمندارشدتداركات

–  كاردان تداركات

–  كارمند تداركات

–  تكنسين ارشد سفارشات قطعات

–  تكنسين سفارشات قطعات

–  متصدي سفارشات قطعات

–  كارمندارشدكدگذاري وطبقه بندي كالا

–  كاردان كدگذاري وطبقه بندي كالا

–  متصدي كدگذاري وطبقه بندي كالا

–  فروشنده

–  كارپرداز

–  ترخيصكار ارشد

–  ترخيصكار

–  متصدي باسكول

–  متصدي ارشد انبار

–  سرانباردار

–  كارمندارشد انبار

–  كارمند انبار

–  انبار دار

–  ابزارمند

–  كمك انباردار

–  كارگر انبار

–  متصدي بسته بندي وبارگيري

–  كارگر بسته بندي وبارگيري

–  تكنسين ارشد عمليات تخليه و بارگيري

–  تكنسين عمليات تخليه و بارگيري

–  متصدي عمليات تخليه و بارگيري

–  كارگر عمليات تخليه و بارگيري

–  متصدي توزيع بار-موزع

–  متصدي عمليات انبار

 

رسته : تعميرات

فعاليت : خدمات مكانيك نگهداري و تعميرات

فهرست مشاغل :

–  تكنسين ارشدنصب ونگهداري دوربين هاي مداربسته

–  تكنسين نصب ونگهداري دوربين هاي مداربسته

–  متصدي نصب ونگهداري دوربين هاي مداربسته

–  تكنسين ارشد نگهداري و تعميرات رله هاي حفاظتي مخابرات

–  متصدي ارشد نگهداري و تعميرات رله هاي حفاظتي مخابرات

–  تكنسين نگهداري و تعميرات رله هاي حفاظتي مخابرات

–  استادكار نگهداري و تعميرات رله هاي حفاظتي مخابرات

–  اپراتور نگهداري و تعميرات رله هاي حفاظتي مخابرات

–  تكنسين تعميرسيستمهاي صوتي وتصويري

–  استادكار تعميرات سيستمهاي صوتي وتصويري

–  متصدي تعميرات سيستمهاي صوتي وتصويري

–  تكنسين ارشدنگهداري و تعميرات مخابرات

–  متصدي ارشدنگهداري و تعميرات مخابرات

–  تكنسين نگهداري و تعميرات مخابرات

–  استادكار نگهداري و تعميرات مخابرات

–  متصدي نگهداري و تعميرات مخابرات

–  كارگرفني نگهداري و تعميرات مخابرات

–  استادكار تعميرات تلفن

–  متصدي تعميرات تلفن

–  تكنسين ارشد مكانيك وسائط نقليه سنگين

–  متصدي ارشد مكانيك وسائط نقليه سنگين

–  تكنسين مكانيك وسائط نقليه سنگين

–  استادكار مكانيك وسائط نقليه سنگين

–  مكانيك وسائط نقليه سنگين

–  كارگرفني مكانيك وسائط نقليه سنگين

–  تكنسين ارشد مكانيك وسائط نقليه سبك

–  متصدي ارشد مكانيك وسائط نقليه سبك

–  تكنسين مكانيك وسائط نقليه سبك

–  استادكار مكانيك وسائط نقليه سبك

–  مكانيك وسائط نقليه سبك

–  كارگرفني مكانيك وسائط نقليه سبك

–  تكنسين ارشدنگهداري و تعميرات جرثقيل هاي ثابت ومتحرك

–  متصدي ارشد نگهداري و تعميرات جرثقيل هاي ثابت ومتحرك

–  استادكارمكانيك وسائط نقليه و ماشينهاي متحرك ساختماني ويژه

–  مكانيك وسائط نقليه و ماشينهاي متحرك ساختماني ويژه

–  استادكارصافكار

–  صافكار

–  استادكار جلوبندي ساز

–  جلوبندي ساز

–  استادكار نقاش اتومبيل

–  نقاش اتومبيل

–  استادكار برق خودرو

–  برقكار خودرو

–  سرويسكاروآپاراتي

–  تكنسين ارشد برنامه ريزي تعميرات

–  متصدي ارشد برنامه ريزي تعميرات

–  تكنسين برنامه ريزي تعميرات

–  متصدي برنامه ريزي تعميرات

–  تكنسين ارشد نگهداري و تعميرات (PM (

–  متصدي ارشد نگهداري و تعميرات (PM (

–  تكنسين نگهداري و تعميرات (PM (

–  استادكار نگهداري و تعميرات (PM (

–  متصدي نگهداري و تعميرات (PM (

–  تكنسين ارشد كنترل وپايش (CM (

–  متصدي ارشدكنترل وپايش (CM (

–  تكنسين كنترل وپايش (CM (

–  استادكار كنترل وپايش (CM (

–  متصدي كنترل وپايش (CM (

–  تكنسين ارشد عمليات و تعميرات درون چاهي

–  متصدي ارشد عمليات و تعميرات درون چاهي

–  تكنسين عمليات و تعميرات درون چاهي

–  استادكار عمليات و تعميرات درون چاهي

–  اپراتور عمليات و تعميرات درون چاهي

–  كارگر عمليات و تعميرات درون چاهي

–  تكنسين ارشد تعميرات زيرآب (غواص)

–  تكنسين تعميرات زيرآب (غواص)

–  تكنسين ارشد فني عمران وساختمان

–  متصدي ارشد فني عمران وساختمان

–  تكنسين فني عمران وساختمان

–  سركارگر فني ساختمان

–  استادكارراه سازي

–  استادكار آسفالت كار

–  آسفالت كار

–  استادكاركوره ساز

–  كوره ساز

–  استادكارايرانيت بند

–  ايرانيت بند

–  استادكاربنا

–  بناء

–  مقني

–  استادكارنجار

–  نجار

–  كارگر فني نجاري

–  استادكارقالب بند وآرماتوربند

–  قالب بند وآرماتوربند

–  كارگر قالب بند وآرماتوربند

–  استادكار پيلوت بند

–  پيلوت بند 

–  كارگر پيلوت بند

–  متصدي ارشد داربست بندي

–  تكنسين داربست بند

–  استادكار داربست بند

–  داربست بند

–  كارگر داربست بندي

–  تكنسين دكل بندي

–  استادكار دكل بند

–  دكل بند

–  متصدي تزئينات ساختمان

–  كارگر فني ساختمان

–  متصدي ارشد رنگ وعايق و سندبلاست

–  تكنسين عايقكاري

–  استادكار عايقكاري

–  عايقكار

–  ايزوگام كار

–  كارگرفني عايقكاري

–  استادكارنقاش ساختماني

–  نقاش

–  كارگرنقاشي

–  استادكارنقاش صنعتي

–  نقاش صنعتي

–  تكنسين رنگ و سندبلاست كار

–  استادكار سندبلاست كار

–  سندبلاست كار

–  كارگر سندبلاست كار

–  تكنسين ارشد فني تاسيسات حرارتي و برودتي

–  متصدي ارشد فني تاسيسات حرارتي و برودتي

–  تكنسين تاسيسات حرارتي و برودتي

–  استادكار تاسيسات حرارتي و برودتي

–  اپراتور تاسيسات حرارتي و برودتي 

–  كارگرفني تاسيسات حرارتي و برودتي

–  استادكار لوله كشساختمان

–  لوله كشساختمان

–  كارگرفني لوله كشي ساختمان

–  تكنسين ارشد نگهداري و تعميرات تجهيزات ايستگاه گاز

–  متصدي ارشد نگهداري و تعميرات تجهيزات ايستگاه گاز

–  تكنسين نگهداري و تعميرات تجهيزات ايستگاه گاز

–  استادكار نگهداري و تعميرات تجهيزات ايستگاه گاز

–  متصدي نگهداري و تعميرات تجهيزات ايستگاه گاز

–  مراقب تجهيزات ودستگاههاي ايستگاه گاز

–  كارگر تعميرات تجهيزات ايستگاه گاز

–  تكنسين ارشد تصفيه گاز

–  تكنسين تصفيه گاز

–  تكنسين ارشد فني تعميرات گاز

–  متصدي ارشد فني تعميرات گاز

–  تكنسين فني تعميرات گاز

–  استادكار فني تعميرات گاز

–  متصدي فني تعميرات گاز

–  كارگر فني تعميرات گاز

–  كارگرحفار تعميرات

–  تكنسين ارشد تعميرات دستگاه گازسوز

–  متصدي ارشد تعميرات دستگاه گازسوز

–  تكنسين تعميرات دستگاه گازسوز

–  استادكار تعميرات دستگاه گازسوز

–  متصدي تعميرات دستگاه گازسوز

–  كارگر دستگاه گازسوز

–  تكنسين ارشد نگهداري و تعميرات پيگراني

–  متصدي ارشد نگهداري و تعميرات پيگراني

–  تكنسين نگهداري و تعميرات پيگراني

–  استادكار نگهداري و تعميرات پيگراني

–  متصدي نگهداري و تعميرات پيگراني

–  كارگر نگهداري و تعميرات پيگراني

–  تكنسين ارشدجوشكاري، مونتاژ و مبدل

–  جوشكارارشد

–  جوشكار غواص

–  استادكارجوشكاركد

–  جوشكاركد

–  استادكارجوشكار آلياژي

–  جوشكار آلياژي

–  استادكارجوشكار و آهنگر

–  جوشكار و آهنگر

–  استادكارجوشكار پلي اتيلن

–  جوشكار پلي اتيلن

–  استادكار برق و آرگون

–  جوشكار برق و آرگون

–  كارگرفني جوشكاري

–  استادكاربرشكار

–  برشكار

–  كارگرفني برشكاري

–  متصدي نقل وانتقال تجهيزات

–  تكنسين ارشد كارگاه ماشينري

–  متصدي ارشد ماشينري

–  تكنسين ماشينري

–  استادكار ماشينري

–  ماشينكار

–  كارگر ماشينكاري

–  استادكار جت كار

–  جت كار

–  كارگرفني جت كار

–  تكنسين ارشد تراشكاري

–  متصدي ارشدتراشكاري

–  تكنسين تراشكاري

–  استادكار تراشكاري

–  تراشكار

–  استادكار حلبي ساز

–  حلبي ساز

–  كارگر حلبي ساز

–  استادكار ريخته گري

–  ريخته گر

–  كارگرفني ريخته گري

–  استادكارلاستيك كار

–  لاستيك كار

–  استادكار شابلون كار

–  شابلون كار

–  فرزكار

–  تكنسين ارشد فني تعمير و نگهداري آسانسور/بالابر

–  تكنسين تعمير و نگهداري آسانسور/بالابر

–  راهبر آسانسور/بالابر

–  تعميركار لوازم خانگي

–  تعميركارماشين آلات اداري

–  قفل ساز و شيشه بر

–  تكنسين ارشد تعميرات ابزارآلات تجهيرات كارگاهي

–  متصدي ارشد تعميرات ابزارآلات تجهيرات كارگاهي

–  تكنسين تعميرات ابزارآلات تجهيرات كارگاهي

–  استادكار تعميرات ابزارآلات تجهيرات كارگاهي

–  متصدي تعميرات ابزارآلات تجهيرات كارگاهي

–  كارگرفني تعميرات ابزارآلات تجهيرات كارگاهي

–  تكنسين ارشد تعميرات مخازن و رنگ كاري صنعتي

–  متصدي ارشد تعميرات مخازن و رنگ كاري صنعتي

–  تكنسين تعميرات مخازن و رنگ كاري صنعتي

–  اپراتور تعميرات مخازن و رنگ كاري صنعتي

–  كارگر تعميرات مخازن و رنگ كاري صنعتي

–  تكنسين ارشد مكانيك عمومي

–  متصدي ارشد مكانيك عمومي

–  تكنسين مكانيك عمومي

–  استادكار مكانيك عمومي

–  مكانيك عمومي

–  كارگرفني مكانيك عمومي

–  تكنسين ارشد مكانيك ماشين آلات و دستگاهها

–  متصدي ارشد مكانيك ماشين آلات و دستگاهها

–  تكنسين مكانيك ماشين آلات و دستگاهها

–  استادكار مكانيك ماشين آلات و دستگاهها

–  مكانيك ماشين آلات و دستگاهها

–  كارگر مكانيك ماشين آلات و دستگاهها

–  تكنسين ارشد فني مكانيك لوله

–  متصدي ارشد فني مكانيك لوله

–  تكنسين مكانيك لوله

–  استادكار مكانيك لوله

–  مكانيك لوله

–  كارگر مكانيك لوله

–  تكنسين ارشد تعمير شيرآلات صنعتي

–  متصدي ارشد تعمير شيرآلات صنعتي

–  تكنسين تعمير شيرآلات صنعتي

–  استادكار تعمير شيرآلات صنعتي

–  مكانيك تعمير شيرآلات صنعتي

–  كارگر مكانيك تعمير شيرآلات صنعتي

–  تكنسين ارشد مكانيك پمپ و توربين و كمپرسور

–  متصدي ارشد مكانيك پمپ و توربين و كمپرسور

–  تكنسين مكانيك پمپ و توربين و كمپرسور

–  استادكار مكانيك پمپ و توربين و كمپرسور

–  مكانيك پمپ و توربين و كمپرسور

–  كارگر پمپ و توربين و كمپرسور

–  تكنسين ارشد تعمير ابزارآلات هيدروليك و پنوماتيك

–  متصدي ارشد تعمير ابزارآلات هيدروليك و پنوماتيك

–  تكنسين تعميرابزارآلات هيدروليك و پنوماتيك

–  استادكار تعميرابزارآلات هيدروليك و پنوماتيك

–  مكانيك تعمير ابزارآلات هيدروليك و پنوماتيك

–  كارگر تعمير ابزارآلات هيدروليك و پنوماتيك

–  تكنسين ارشد تعميرات دستگاه آب و برق و بخار

–  متصدي ارشد تعميرات دستگاه آب و برق و بخار

 

رسته : عمليات

فعاليت : خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات

فهرست مشاغل :

–  تكنسين ارشدرايانه

–  تكنسين ارشد رايانه(نرم افزار)

–  تكنسين رايانه(نرم افزار)

–  تكنسين ارشد رايانه(سخت افزار )

–  تكنسين رايانه(سخت افزار )

–  تكنسين ارشد IT

 IT تكنسين – 

–  متصدي خدمات رايانه

–  تكنسين ارشد شبكه

–  تكنسين شبكه

–  متصدي خدمات شبكه

–  كارمند ارشد تحليل سيستم ها

–  كاردان تحليل سيستم ها

–  كارمند تحليل سيستم ها

 

رسته : عمليات

فعاليت : بهره برداري

فهرست مشاغل :

–  اپراتور/راننده جرثقيل هاي سنگين ويژه ثابت ومتحرك

–  اپراتور/راننده جرثقيل هاي سنگين ثابت ومتحرك

–  اپراتور/راننده جرثقيل هاي نيمه سنگين ثابت ومتحرك

–  اپراتور/راننده جرثقيل هاي سبك ثابت ومتحرك

–  راننده خودروهاي سنگين ويژه

–  راننده خودروهاي سنگين

–  راننده خودروهاي نيمه سنگين

–  راننده خودروهاي سبك

–  راننده ماشين آلات راه سازي سنگين ويژه

–  راننده ماشين آلات راه سازي سنگين

–  راننده ماشين آلات راه سازي نيمه سنگين

–  راننده ماشين آلات راه سازي سبك

–  اپراتورويژه جرثقيل هاي ثابت ساختماني

–  كمك راننده خودروهاي سنگين

–  راننده تانكر

–  راننده دامپر/تراكتور/ليفتراك

–  راننده بالابر

–  استادكار ريگر/طناب بند

–  ريگر/طناب بند

–  ماشين شوي سبك

–  ماشين شوي سنگين

–  تكنسين ارشد برآورد مصارف صنعتي

–  تكنسين برآورد مصارف صنعتي

–  تكنسين ارشد كارگاه

–  متصدي ارشد كارگاه

–  تكنسين ارشد خدمات فني

–  متصدي ارشد خدمات فني

١٢٠٣

–  تكنسين خدمات فني

–  استادكار خدمات فني

–  متصدي خدمات فني

–  كارگرخدمات فني

–  كارمندارشداسنادفني

–  كارمندفني

–  تكنسين ارشد آزمايشگاه صنعتي

–  متصدي ارشد آزمايشگاه صنعتي

–  تكنسين آزمايشگاه صنعتي

–  سرآزمايشگر آزمايشگاه صنعتي

–  متصدي آزمايشگاه صنعتي

–  نمونه گير آزمايشگاه صنعتي

–  كارگرخدمات آزمايشگاه

–  تكنسين ارشد كنترل كيفيت

–  متصدي ارشد كنترل كيفيت

–  تكنسين كنترل كيفيت

–  متصدي كنترل كيفيت

–  تكنسين ارشد ارتعاشات و آناليز روغن

–  متصدي ارشد ارتعاشات و آناليز روغن

–  تكنسين ارتعاشات و آناليز روغن

–  متصدي آزمايشگاه ارتعاشات و آناليز روغن

–  تكنسين ارشد كاليبراسيون

–  متصدي ارشد كاليبراسيون

–  تكنسين كاليبراسيون

–  استادكاركاليبراسيون

–  متصدي كاليبراسيون

–  تكنسين ارشد تنظيفات صنعتي

–  متصدي ارشد تنظيفات صنعتي

–  استادكار تنظيفات صنعتي

–  متصدي تنظيفات صنعتي

–  كارگر تنظيفات صنعتي

–  تكنسين ارشد كنترل ضايعات صنعتي

–  كارگرخدمات لايروبي فاضلاب

–  تكنسين ارشد خدمات عمليات بهره برداري

–  متصدي ارشد خدمات عمليات بهره برداري

–  تكنسين خدمات عمليات بهره برداري

–  استادكار خدمات عمليات بهره برداري

–  متصدي عمليات بهره برداري

–  كارگر خدمات عمليات بهره برداري

–  تكنسين ارشد دستگاه بهره برداري

–  متصدي ارشد دستگاه بهره برداري

–  تكنسين دستگاه بهره برداري

–  استادكارمراقب دستگاه بهره برداري

–  مراقب دستگاه بهره برداري

–  تكنسين ارشد بهره برداري و نم زدايي

–  متصدي ارشد بهره برداري و نم زدايي

–  تكنسين بهره برداري و نم زدايي

–  مراقب محوطه واحد نمزدائي گاز و سرد سازي محصولات

–  اپراتورSRU) بازيابي گوگرد)

–  تكنسين ارشد اتاق كنترل

–  متصدي ارشداتاق كنترل

–  تكنسين اتاق كنترل

–  استادكار اتاق كنترل

–  اپراتور اتاق كنترل

–  تكنسين دستگاه آب و برق و بخار

–  استادكارمراقب دستگاه آب و برق و بخار

–  مراقب دستگاه آب و برق و بخار

–  كارگرفني دستگاه آب و برق و بخار

–  تكنسين ارشد تصفيه خانه فاضلاب

–  متصدي ارشد تصفيه خانه فاضلاب

–  تكنسين تصفيه خانه فاضلاب

–  اپراتور تصفيه خانه فاضلاب 

١٢٠٥

–  كارگرفني تصفيه خانه فاضلاب

–  تكنسين ارشد عمليات بهره برداري آبرساني

–  متصدي ارشد عمليات بهره برداري آبرساني

–  تكنسين عمليات بهره برداري آبرساني

–  اپراتور عمليات بهره برداري آبرساني

–  كارگر عمليات بهره برداري آبرساني

–  تكنسين ارشد خدمات بهره برداري آب شيرين كن

–  متصدي ارشد خدمات بهره برداري آب شيرين كن

–  تكنسين خدمات بهره برداري آب شيرين كن

–  اپراتور خدمات بهره برداري آب شيرين كن

–  كارگر خدمات بهره برداري آب شيرين كن

–  تكنسين ارشد خدمات فني حفاري

–  متصدي ارشد خدمات فني حفاري

–  تكنسين خدمات فني حفاري

–  تكنسين ارشد تعميرات مكانيك حفاري

–  متصدي ارشد تعميرات مكانيك حفاري

–  تكنسين تعميرات مكانيك حفاري

–  استادكار تعميرات مكانيك حفاري

–  مكانيك تعميرات حفاري

–  كارگرفني تعميرات مكانيك حفاري

–  تكنسين ارشد ابزار در گردش حفاري

–  متصدي ارشد ابزار در گردش حفاري

–  تكنسين ابزار در گردش حفاري

–  استادكار ابزار در گردش حفاري

–  متصدي ابزار در گردش حفاري

–  استادكارمراقب دستگاه حفاري

–  مراقب دستگاه حفاري

–  تكنسين ارشد عمليات لوله مغزي سيار

–  متصدي ارشد عمليات لوله مغزي سيار

–  تكنسين عمليات لوله مغزي سيار

–  مكانيك عمليات لوله مغزي سيار

–  كارگرفني عمليات لوله مغزي سيار

–  تكنسين ارشد مواد شيميايي حفاري

–  متصدي ارشد مواد شيميايي حفاري

–  تكنسين مواد شيميايي حفاري

–  گل شناس ارشد حفاري

–  گل شناس حفاري

–  متصدي هماهنگي گل شناسي حفاري

–  تكنسين ارشد سكو حفاري

–  متصدي ارشد سكو حفاري

–  تكنسين حفاري

–  متصدي هماهنگي سكو

–  استادكار حفاري

–  حفارسكو

–  كمك حفارسكو

–  كارگرحفاري سكو

–  سكوبان حفاري

–  دكل بان حفاري

–  تكنسين ارشد چاه

–  متصدي ارشد چاه

–  تكنسين چاه

–  استادكار فني چاه

–  اپراتور چاه

–  مراقب چاه

–  صنعتگر

–  كمك صنعتگر

–  كارگرخدمات فني چاه

–  متصدي هماهنگي با ارگانهاي حفار

–  تكنسين ارشدپسماند حفاري

–  متصدي ارشد پسماند حفاري

–  تكنسين پسماند حفاري

–  استادكار پسماند حفاري

–  متصدي پسماند حفاري

–  كارگرفني پسماند حفاري

–  متصدي ارشدنقل و انتقالات فرآورده هاي نفتي

–  اپراتور نقل و انتقالات فرآورده هاي نفتي

–  كارگر نقل و انتقالات فرآورده هاي نفتي

–  اپراتور دروازه خروجي فراوده هاي نفتي

–  متصدي توزيع بار فرآورده هاي نفتي

–  متصدي نوبت دهي صدور تحويل و تحول فرآورده هاي نفتي

–  متصدي پلمپ

–  تلمبه چي

–  متصدي كنترل بار

–  تكنسين ارشد بهره برداري مخازن فرآورده هاي نفتي

–  متصدي ارشد بهره برداري مخازن فرآورده هاي نفتي

–  تكنسين بهره برداري مخازن فرآورده هاي نفتي

–  استادكار خدمات بارگيري فرآورده هاي نفتي

–  اپراتور خدمات بارگيري فرآورده هاي نفتي

–  كارگر عمليات بارگيري فرآورده هاي نفتي

–  لايروب گر مخازن فرآوره هاي نفتي

–  مراقب واحد مخازن و بارگيري

–  استادكاراندازه گيري

–  سراندازه گير

–  اندازه گير

–  متصدي ارشد جايگاه سوختگيري

–  متصدي جايگاه پمپ سوختگيري(تلمبه چي)

–  متصدي كنترل سوخت خودروها

–  اپراتور سوخت رسان هواپيما

–  راننده سوخت رسان هواپيما

–  مراقب اسكله

–  تكنسين ارشد تعميرات شناورها

–  متصدي ارشد تعميرات شناورها

–  تكنسين تعميرات شناورها

–  تكنسين ارشد موتورخانه شناور

–  تكنسين موتورخانه شناور

–  استادكارتعميرات موتورخانه

–  موتورچي

–  متصدي هماهنگي پهلوگيري شناورها

–  تكنسين ارشد گاز و گاز مايع، تقويت فشار و تزريق گاز

–  متصدي ارشد گاز و گاز مايع، تقويت فشار و تزريق گاز

–  تكنسين گاز و گاز مايع، تقويت فشار و تزريق گاز

–  استادكار گاز و گاز مايع، تقويت فشار و تزريق گاز

–  متصدي گاز و گاز مايع، تقويت فشار و تزريق گاز

–  كارگرفني گاز و گاز مايع، تقويت فشار و تزريق گاز

–  متصدي نصب، تعمير و تعويضكنتور

–  تكنسين ارشد نشت يابي

–  تكنسين نشت يابي

–  نشت ياب

–  مامور قطع و وصل

–  سرامدادگر

–  امدادگر گاز

–  امدادگر گاز (راننده/موتورسوار)

–  امدادگرنگهبان گاز

–  سركنتورخوان

–  بازرس قرائت كنتور

–  كنتورخوان

–  گازبان

–  خط بان

–  امداد نگهبان ايستگاه تقليل فشار دروازه شهر cgs

–  امداد نگهبان ايستگاههاي مخابراتي

–  تكنسين ارشد نصب و انشعابات

–  تكنسين نصب و انشعابات

–  ناظر نصب و انشعابات

–  متصدي نصب و انشعابات

–  متصدي تست كنتور

–  تكنسين ارشد عمليات توزيع گاز

–  تكنسين عمليات توزيع گاز

–  متصدي عمليات توزيع گاز

–  بازرس عمليات توزيع گاز

–  تكنسين ارشد ايستگاه تقليل و تقويت فشار گاز

–  متصدي ارشد ايستگاه تقليل و تقويت فشار گاز

–  تكنسين ايستگاه تقليل و تقويت فشار گاز

–  متصدي ايستگاه تقليل و تقويت فشار گاز

–  سرشيفت مارشالري(هدايت زميني هواپيما)

–  مارشالر(هدايت زميني هواپيما)

–  غواص

–  ناخدا

–  كمك ناخدا

–  سرملوان

–  ملوان

 

رسته : درمان

فعاليت : خدمات پيرا پزشكي

فهرست مشاغل :

–  كارشناس تغذيه(درماني)

–  سوپروايزر

–  دستيار دندان پزشك

–  روانشناس

–  تكنسين دارويي

–  نسخه پيچ

–  انباردار داروخانه

–  تكنسين ارشدتداركات داروئي

–  تكنسين تداركات داروئي

–  متصدي تداركات داروئي

–  پرستار ارشد

–  پرستار/كارشناس

–  پرستار/كاردان

–  كمك پرستار/بهيار

–  كمك بهيار

–  متصدي اتوكلاو

–  كارشناس تغذيه

–  كارشناس اپتومتري/بينائي سنجي

–  كارشناس اديومتري/شنوائي سنجي

–  كارشناس اسپرومتري

–  كارشناس مامايي

–  تكنسين مامايي

–  كارشناس اتاق عمل

–  تكنسين اتاق عمل

–  كارشناس هوشبري

–  تكنسين هوشبري

–  امدادگر اورژانس

–  كارشناس فوريتهاي پزشكي

–  تكنسين فوريتهاي پزشكي

–  متصدي پذيرش درمانگاه

–  تكنسين ارشد تجهيزات پزشكي

–  تكنسين تجهيزات پزشكي

–  كارشناس اسنادومدارك پزشكي

–  متصدي بايگاني اسنادومدارك پزشكي

–  كارشناس گفتاردرماني

–  راديولوژيست

–  تكنسين راديولوژي

–  پرتونگار

–  فيزيوتراپيست

–  مسئول آزمايشگاه(طبي)

–  كارشناس آزمايشگاه(طبي)

–  تكنسين آزمايشگاه(طبي)

–  متصدي آزمايشگاه(طبي)

–  نمونه گير آزمايشگاه(طبي)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام