کتاب استخدامی اداری ها
نهاد ریاست جمهوریمجموعه قوانین

تصویبنامه تنقیحی نسخ صریح مصوبات هیأت وزیران در بازه زمانی ۱۲۸۸/۱۱/۵ تا ۱۲۹۹/۱۲/۲۹ 

تصویبنامه تنقیحی درباره نسخ صریح مصوبات هیأت وزیران در بازه زمانی ۱۲۸۸/۱۱/۵ تا ۱۲۹۹/۱۲/۲۹ (تصویبنامه شماره ۱۵۷۵۸۱/ت۵۹۶۰۳هـ مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۰ هیئت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه ۴/۱۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۱۵۰۶۲۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۰ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور -مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:

مصوبات هیأت وزیران از تاریخ ۵/۱۱/۱۲۸۸ تا ۲۹/۱۲/۱۲۹۹ به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعم از اینکه اجرا یا منقضی شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب مصوبات لاحق نسخ ضمنی شده باشد، نسخ صریح می گردد. اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمی‌باشد.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

پيوست

قسمت اول)

1 – عدم رسيدگي به دعاوي راجعه به اخذ جرايم – 1288/11/05 – 5811 – 1288/11/05

2 – پرداخت مستمري والده آقا محمود – 1289/12/07 – نامعلوم – 1289/12/07

3 – اختصاص مبلغ پانصد تومان براي مخارج فوق العاده وزارت داخله – 1289/12/18 – 311 – 1289/12/18

4 – پرداخت كمك به آقاي سردار اسعد جهت معالجه – 1290/01/08 – 298 – 1290/01/08

5 – موقوفي منع خريد متاع روس – 1290/01/03 – نامعلوم – 1290/01/03

6 – پرداخت مخارج لازمه وزارت داخله – 1290/01/21 – 319 – 1290/01/21

7 – معرفي مشارالسلطنه معاون دادگستري به مجلس شوراي ملي – 1290/01/23 – 358 – 1290/01/23

8 – مصوبه هيأت وزراء راجع به وزارت دربار اعظم – 1290/02/00 – 854 – 0000/00/00

9 – پرداخت حقوق ورثه مرحوم آقا ميرزا صالح مجتهد – 1290/03/00 – نامعلوم – 0000/00/00

10 – پرداخت انعام در حق مجاهدين – 1290/03/23 – 1017 – 1290/03/23

11 – حواله نمودن ده هزار تومان از بابت تفاوت قيمت آرد شهر تبريز – 1290/03/23 – 1052 – 1290/03/23

12 – اعطاي لقب سردار و امتياز حمايل و نشان به فرزند آقاي علاالملك زيد اقاله – 1290/05/19 – نامعلوم – 0000/00/00

13 – راجع به ياغي گري سالارالدوله – 1290/07/10 – 819 – 0000/00/00

14 – پرداخت مخارج حركت آقايان امير افخم و مرتضي قليخان به طرف كرمانشاهان – 1290/08/00 – 1132 – 0000/00/00

15 – پرداخت مبلغ دويست تومان انعام به آقاي امين حضور – 1291/00/00 – 3838 – 1291/12/28

16 – تحويل مقداري فشنگ به ايالت فارس – 1291/00/00 – 3830 – 1291/12/28

17 – تأسيس پنج باب مدرسه ابتدايي در تهران – 1291/00/00 – نامعلوم – 1291/12/28

18 – پرداخت مخارج تحصيل به ميرزا عبدالحميدخان پسر بزرگ ميرزا ابوالقاسم خان – 1291/00/00 – 3781 – 1291/12/26

19 – اعزام سوار جهت محافظت و انتظام از بكندي تا منجيل – 1291/00/00 – 3822 – 1291/12/26

20 – حقوق شخصي بعضي از افراد قزاق – 1291/00/00 – نامعلوم – 1291/12/25

21 – تقاضاي رييس بريگاد مبني بر صدور فرمان و اعطاي يك رشته حمايل در حق مسيو باك روسكي – 1291/00/00 – 725 – 1291/04/22

22 – پرداخت مخارج جشن و مهماني ولادت شاهنشاه به مفتاح السلطنه – 1291/00/00 – 808 – 1291/05/06

23 – پرداخت مبلغ سيصد تومان به وزارت ماليه بابت مخارج جشن و مهماني مولود اعليحضرت اقدس عليون شاهنشاهي – 1291/00/00 – 809 – 1291/05/06

24 – مذاكره شرايط استخدام يك نفر اروپائي براي تأسيس يك شعبه مكانيسين در اداره تلگرافخانه – 1291/00/00 – 833 – 1291/05/12

25 – راجع به پيشنهاد آنوردرت چلله در باب تغير كسور فرانك – 1291/00/00 – 849 – 1291/05/17

26 – پرداخت حقوق دو نفر از حواري مرحوم ناصرالدين شاه – 1291/00/00 – 3745 – 1291/12/19

27 – اعطاء دو قبضه شمشير به آقايان شهاب السلطنه وضياءالسلطنه – 1291/00/00 – 1444 – 1291/09/11

28 – دادن امتياز سرتيپي و تهيه دو قبض شمشير به رؤساي اردوي غرب – 1291/00/00 – 1439 – 1291/09/11

29 – پرداخت مبلغي از بانك شاهنشاهي براي مخارج ضروري ايالت فارس – 1291/00/00 – 885 – 1291/05/26

30 – اختصاص مبلغ سيصد و پنجاه تومان در وجه اجزاء تلگرافخانه – 1291/00/00 – 1138 – 1291/07/15

31 – پرداخت مخارج فوق العاده در حق مخبر لشگر صاحب منصب گارد گلستان – 1291/00/00 – 7055 – 1291/08/02

32 – پرداخت مبالغي به آقايان سردار محتشم و امير مجاهد بابت قيمت دو قبضه شمشير – 1291/02/18 – 568 – 1303/02/20

33 – پرداخت مخارج ييلاق آقايان وزراء – 1291/03/14 – 441 – 1291/03/16

34 – اختصاص مبلغ شانزده هزار تومان بابت افطاريه به علماء اعلام و سادات دارالخلد – 1291/05/24 – 829 – 1291/05/24

35 – تعيين حقوق وزير فوايد عامه و تجارت و فلاحت – 1291/06/16 – 398 – 0000/00/00

36 – پرداخت حقوق نقدي و ديواني عضدالسطان – 1292/00/00 – نامعلوم – 1292/08/10

37 – پرداخت اعانه به خبازخانه شيراز – 1292/00/00 – نامعلوم – 1292/04/12

38 – تمديد مدت اجازه ورود تفنگ و فشنگ به آقايان سردار محتشم و سردار بهادر – 1292/00/00 – 587 – 1292/03/21

39 – تصويبنامه مربوط به تعيين تكليف مأمورين ماليه با صاحبان خالصه – 10/02/1292 – 301 – 1292/02/10

40 – تهيه بودجه جمع و مخارج مملكتي – 1292/00/00 – نامعلوم – 0000/00/00

41 – اختصاص ماهي مبلغ يكصد تومان به آقاي ممتازالوزرا رييس اداره تأمينات – 1292/01/09 – 65 – 1292/01/12

42 – اجازه پرداخت حقوق رياست اداره تأمينات – 1292/01/10 – 65 – 1292/01/12

43 – پرداخت مقرري حكومت عراق – 1292/01/10 – 2492 – 0000/00/00

44 – پرداخت هزينه سفر آقاي حاجي ميرباقر معروف به نخجواني – 1292/01/12 – 64 – 1292/01/14

45 – اجازه پرداخت كمك خرج جهت معالجه رفائيل خان – 1292/01/24 – 149 – 1292/01/24

46 – پرداخت حقوق ديواني مليح السلطنه و ساره خانم – 1292/01/30 – 262 – 1292/01/30

47 – پرداخت حقوق آقاي قويم السلطنه و اضافه حقوق به ايشان – 1292/01/31 – 206 – 1292/01/31

48 – پرداخت كمك هزينه تحصيلي هادي خان – 1292/01/31 – 222 – 1292/01/31

49 – حقوق سنوات گذشته آقاي سردار اسعد – 1292/01/31 – 207 – 1292/01/31

50 – پرداخت ماهي ده تومان به ورثه مرحوم ميرزا اسمعيل خان – 1292/02/00 – 322 – 1292/02/21

51 – واگذاري قراول خانه روبروي خانه آقاي معيرالممالك به ايشان – 1292/02/06 – نامعلوم – 1292/02/07

52 – تهيه كليه نشان ها و امتيازات دولتي در زرگرخانه سلطنتي – 1292/02/07 – 468 – 1292/02/09

53 – پرداخت شهريه به آقا شيخ اسمعيل هشترودي – 1292/02/07 – 263 – 1292/02/07

54 – طلب سفارت ايران از لندن – 1292/02/08 – نامعلوم – 0000/00/00

55 – پرداخت كمك هزينه تحصيلي به كاظم خان و علي خان – 1292/02/13 – 761 – 1292/04/10

56 – پرداخت مبلغي به عبدالمجيدخان مصباح السلطان – 1292/02/13 – 845 – 1292/04/14

57 – پرداخت اعانه به مدرسه دختران مادام ميزم خان – 1292/02/13 – 291 – 1292/02/11

58 – پرداخت كمك هزينه به مريض خانه انگليس در اصفهان – 1292/02/13 – 293 – 1292/02/13

59 – پرداخت حقوق عقب افتاده حاجي اسكندر خان بادكوبه – 1292/02/13 – 287 – 1292/02/13

60 – تصويبنامه راجع به لزوم تشكيل اردوي فوق العاده در خارج شهر تبريز – 1292/02/15 – 347 – 1292/02/20

61 – راجع به شش ماه مرخصي ژنرال يارماسن – 1292/02/15 – 172 – 0000/00/00

62 – پرداخت اعتبار خريد به ايالت كرمان – 1292/02/25 – 372 – 1292/02/25

63 – پرداخت مبلغي به بعضي از آقايان حجج الاسلام عتبات عاليات – 1292/02/25 – 446 – 1292/02/25

64 – پرداخت حقوق ديواني حاجي ابوالفتح خان – 1292/02/27 – 375 – 1292/02/27

65 – اهدا يك قبضه شمشير به شجاع الدوله امير يونان – 1292/03/00 – 584 – 1292/03/21

66 – پرداخت حقوق ديواني ميرزا علاءالدين – 1292/03/01 – 95 – 1292/02/20

67 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده نصره السلطنه – 1292/03/03 – نامعلوم – 0000/00/00

68 – پرداخت مخارج تعقيب مجاهدين به جليل الممالك – 1292/03/04 – 467 – 1292/03/06

69 – پرداخت مستمري به ذوالفقارخان مبشرالممالك – 1292/03/05 – نامعلوم – 1292/02/11

70 – پرداخت خرج سفر به مشيرالسلطان و ناصر نظام – 1292/03/06 – 471 – 1292/03/06

71 – پرداخت مخارج قرانتين و جلوگيري از مرض طاعون – 1292/03/07 – 638 – 1292/03/24

72 – مخارج مراجعت يك نفر صاحب منصب به تبريز – 1292/03/10 – نامعلوم – 1292/03/11

73 – پرداخت شهريه ماهيانه به ميرزا رضاخان – 1292/03/16 – نامعلوم – 1292/04/17

74 – پرداخت بودجه مريض خانه نظام – 1292/03/16 – 586 – 1292/03/21

75 – پرداخت حقوق شخصي ميرزااسمعيل خان اجودان در حق ورثه آن مرحوم – 1292/03/17 – 323 – 1292/02/21

76 – پرداخت حقوق ديواني آقاي آقاميرزا عبدالرحيم آهي – 1292/03/18 – 585 – 1292/03/21

77 – پرداخت خسارت به آقاي شيخ الملك – 1292/03/21 – 583 – 1292/03/21

78 – اجازه پرداخت بودجه اي جهت پيش گيري از مرض طاعون – 1292/03/22 – 937 – 1292/03/24

79 – پرداخت مخارج راه بيست و پنج نفر سوار – 1292/03/26 – 653 – 1292/03/29

80 – اختصاص ماهي مبلغ يكصدتومان به عنوان فوق العاده ييلاقي مادام كه جلسه هيأت وزراء در ييلاق شميران منعقد مي شود – 1292/04/03 – 710 – 1292/04/03

81 – تصويب نظامنامه تشكيلات پليس – 1292/04/03 – نامعلوم – 1292/04/03

82 – دستور خريد كارابين هاي ژاندارمري – 1292/04/05 – 746 – 1292/04/07

83 – تصويب بودجه اداره نظميه – 1292/04/07 – 910 – 1292/04/15

84 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده اقدس السلطنه – 1292/04/07 – 747 – 1292/04/07

85 – تصميمات راجع به نان شهر – 1292/04/10 – 793 – 1292/04/10

86 – پرداخت مبلغ پانصد تومان به آقاي صدرالمعالي – 1292/04/12 – 790 – 1292/04/14

87 – پرداخت حقوق ديواني حاج اسكندرخان بادكوبه – 1292/04/12 – 22 – 1292/04/12

88 – كنترات چهار نفر معلم فرانسوي براي مدرسه دارالفنون – 1292/04/21 – نامعلوم – 1292/07/16

89 – تصويبنامه راجع به اختلالات ناشي از بحران هاي پي در پي چند سال اخير مملكتي در امور تجارتي به وجود آمده است – 1292/04/22 – نامعلوم – 1292/04/22

90 – كنترات چهار نفر معلم فرانسوي – 1292/04/22 – نامعلوم – 1292/04/24

91 – پرداخت نصف حقوق ديواني آقاي ظهيرالاسلام به طور شهريه – 1292/04/22 – 868 – 1292/04/24

92 – پرداخت حقوق ديواني اشرف السلطنه – 1292/04/24 – 851 – 1292/04/24

93 – پرداخت حقوق اعتبار ديواني تاج الدوله – 1292/04/24 – 853 – 1292/04/24

94 – پرداخت حقوق اعتبار ديواني قدرت السلطنه – 1292/04/24 – 850 – 1292/04/24

95 – پرداخت حقوق اعتبار ديواني تاج السلطنه – 1292/04/24 – 852 – 1292/04/24

96 – اعطا نشان شير و خورشيد و حمايل آن به نوزده نفر مستخدمين اروپايي – 1292/04/31 – 949 – 1292/05/07

97 – استخدام سي نفر مأمور اجراي احكام محاكم صلحيه – 1292/05/01 – 831 – 1292/05/02

98 – پرداخت مخارج مسافرت آقاي دكتر غلام حسين خان سرهنگ – 1292/05/03 – نامعلوم – 1292/05/03

99 – پرداخت حقوق اداري يك ساله مرحوم سلطان جعفرخان – 1292/05/11 – 1166 – 1292/05/12

100 – پرداخت شهريه مدرسه اولاد جلال الممالك – 1292/05/16 – 1082 – 1292/05/16

101 – اجازه پرداخت حقوق ديواني آقاي علاالملك – 1292/05/16 – 1119 – 1292/05/16

102 – پرداخت حقوق اعتبار براي مصارف قشوني به ايالت غرب – 1292/05/16 – 1011 – 1292/05/16

103 – پرداخت حقوق ديواني به ورثه مرحوم ميرزامحمدخان سرتيپ كلاردشتي – 1292/05/18 – نامعلوم – 1292/05/21

104 – پرداخت اعتبار به وزارت جنگ – 1292/05/31 – 1095 – 1292/05/31

105 – پرداخت مبلغ مذكور در وجه فقرا و دراويش – 1292/06/00 – 1371 – 1292/06/26

106 – اجازه پرداخت حقوق ديواني آقاي ظهيرالدوله – 1292/06/03 – 1183 – 1292/06/12

107 – استخدام عده اي سوار قورت پيكلو جهت اداره ژاندارمري – 1292/06/05 – نامعلوم – 1292/06/09

108 – پرداخت مبلغي ماهيانه به معلمين ژاندارمري – 1292/06/05 – نامعلوم – 1292/06/09

109 – پرداخت مخارج معاودت ميرزاهادي خان – 1292/06/10 – نامعلوم – 1292/06/11

110 – اضافه حقوق در وجه آقاي اسماعيل خان – 1292/06/14 – نامعلوم – 1292/06/18

111 – اضافه حقوق معلمين خارجه ژاندارمري – 1292/06/15 – نامعلوم – 1292/06/16

112 – پرداخت مخارج اردوي سيار عراق – 1292/06/16 – 1205 – 1292/06/18

113 – تكميل و تنظيم بودجه مملكتي وصول مالياتي – 1292/06/17 – 864 – 0000/00/00

114 – پرداخت كليه حقوق نقدي و جنسي آقاي حشمت الدوله – 1292/06/21 – نامعلوم – 1292/06/21

115 – ماليات قراء و املاك – 1292/06/22 – 1315 – 1292/06/22

116 – اجازه پرداخت حقوق ديواني جهت تحصيل پسرهاي شاهزاده سالارالسلطنه – 1292/06/22 – 1263 – 1292/06/22

117 – مطالبات كميسيون مذاكرات – 1292/06/26 – 1280 – 1292/06/26

118 – پرداخت مخارج تحصيل به ميرزا حسين خان پسر آقاي حاجي ميرزا رضاخان – 1292/06/27 – 1524 – 1292/07/25

119 – اهداي يك حلقه انگشتري برليان به خانم وزير مختار دولت بلژيك – 1292/07/00 – 1354 – 1292/07/07

120 – بودجه اداره بختياري – 1292/07/05 – 1413 – 1292/07/09

121 – پرداخت پانصد تومان به اداره ژاندارمري – 1292/07/09 – 1488 – 1292/07/09

122 – كمك به بازماندگان ژاندارم هاي واقعه بختياري – 1292/07/09 – 1388 – 1292/07/09

123 – صورت مذاكرات و تصميمات هيأت وزراء در امر نان – 1292/07/10 – نامعلوم – 0000/00/00

124 – پرداخت مقرري و مدد معاش در حق وراث مرحوم ميرزا ابوالقاسم خان – 1292/07/12 – 1402 – 1292/07/12

125 – پرداخت مخارج مسافرت شاهزاده سالارالدوله – 1292/07/14 – نامعلوم – 0000/00/00

126 – پرداخت مبلغ معين شده به اقساط به توسط سفارت به سالارالدوله – 1292/07/14 – نامعلوم – 1292/07/14

127 – استخدام يك نفر معلم جراحي براي مدرسه دارالفنون – 1292/07/16 – 1523 – 1292/07/16

128 – پرداخت انعام به ميرزاعبدالرزاق خان – 1292/07/16 – نامعلوم – 1292/07/21

129 – پرداخت اضافه حقوق با آقاي ميرزاعباس خان – 1292/07/16 – 1549 – 1292/07/21

130 – ماليات نواقل – 1292/07/18 – نامعلوم – 1292/07/21

131 – استخدام عده اي متخصصين بلژيكي براي كارهاي ماليه – 1292/07/24 – نامعلوم – 1292/12/03

132 – پرداخت شهريه علاوه بر حقوق در حق آقاي ميرزا اسحق خان – 1292/07/25 – 1547 – 1292/07/28

133 – اجازه پرداخت قبوض حقوق ديواني اشخاصيي كه ماليات مي پردازند – 1292/07/28 – 1548 – 0000/00/00

134 – اجازه پرداخت حقوق سيصد نفر قراول طهران – 1292/07/28 – نامعلوم – 1292/08/05

135 – پرداخت مخارج مسافرت آقا سيد علي اكبر – 1292/07/28 – 1553 – 1292/07/28

136 – پرداخت حقوق ديواني متولي بقعه سعدي – 1292/08/00 – نامعلوم – 0000/00/00

137 – پرداخت حقوق بصيرالملك و پنجاه نفر قزاق – 1292/08/00 – نامعلوم – 1292/08/19

138 – اجازه پرداخت حقوق نه ماهه سفارت اسلامبول – 1292/08/02 – نامعلوم – 1292/08/03

139 – پرداخت حقوق تقاعدي علينقي خان سرهنگ توپخانه – 1292/08/05 – 1598 – 1292/08/05

140 – منظور نمودن حقوق ديواني مهذب السلطنه و مهذب الدوله – 1292/08/05 – نامعلوم – 1292/08/05

141 – پرداخت مخارج معاودت به آقاي ملك الشعراء – 1292/08/08 – 3181 – 1292/08/10

142 – پرداخت حقوق و ساير ملزومات سربازان همداني – 1292/08/09 – 1703 – 1292/08/10

143 – تهيه مبلغي پول براي خريد كتب جهت شاگردان ايراني كه در نوران تحصيل مي كنند – 1292/08/09 – نامعلوم – 1292/08/10

144 – دادن اسلحه و فشنگ و مونسيون به قشون ساخلوي خراسان – 1292/08/09 – نامعلوم – 1292/08/10

145 – پرداخت مدد خرج تحصيل چهار نفر اولاد دكتر عطاءاله خان – 1292/08/15 – 1989 – 1292/09/04

146 – اعزام دو پسر ارشد مرحوم دكتر حسين خان كمال به اروپا با خرج دولت – 1292/08/16 – 1701 – 1292/08/16

147 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده ملك آراء – 1292/08/21 – نامعلوم – 1292/08/24

148 – پرداخت كمك خرج به نايب صادق – 1292/08/27 – نامعلوم – 1292/08/30

149 – عزل مأموري كه اجازه ورود نامه غيرمجاز به دفتر اعلانات وزارت معارف را داده است – 1292/08/28 – 1782 – 0000/00/00

150 – پرداخت انعام به مجتهد نائيني – 1292/08/29 – 1834 – 1292/09/01

151 – پرداخت حقوق ديواني حاجي تقي خان – 1292/08/30 – نامعلوم – 1292/09/01

152 – پرداخت حقوق ديواني درويش خان – 1292/08/30 – نامعلوم – 1292/08/09

153 – پرداخت حقوق دو نفر اولاد ذكور مرحوم نصرالله خان – 1292/09/00 – نامعلوم – 1292/09/04

154 – پرداخت مبلغي به اعضاي كميسيون في تعيين سرحد – 1292/09/03 – 1844 – 1292/09/03

155 – پرداخت مبلغي جهت مخارج مسافرت و مصارف ملزومات اعضاي كميسيون – 1292/09/03 – 1846 – 1292/09/04

156 – استخدام سه نفر مستخدم بلژيكي به عنوان مفتش اداره پست – 1292/09/07 – نامعلوم – 1292/09/07

157 – اعطاي يك قطعه نشان درجه اول در حقوق موسيو مويتر – 1292/09/07 – نامعلوم – 1292/09/07

158 – پرداخت اضافه حقوق به سردار ظفر – 1292/09/07 – 2036 – 1292/09/07

159 – پرداخت پانصد تومان در ماه حكومت همدان – 1292/09/07 – نامعلوم – 1292/09/05

160 – پرداخت بودجه پنج ماهه وزارت عدليه – 1292/09/07 – 1842 – 0000/00/00

161 – پرداخت ماهي پنجاه تومان به عيال حاجي ميرزا عبدالحسين خان مستوفي – 1292/09/08 – نامعلوم – 1292/09/08

162 – صدور حواله حقوق به نواب بلوكات كرمان – 1292/09/10 – نامعلوم – 1292/09/10

163 – تهيه پنجاه هزار عدد فشنگ – 1292/09/10 – نامعلوم – 1292/09/10

164 – معاف نمودن نصف ماليات نقدي و جنسي املاك وراث مرحومان اعظم الدوله و فخيم السلطنه – 1292/09/22 – 1906 – 1292/09/24

165 – پرداخت مخارج تحصيلات غلامعلي خان و ابوالحسن خان – 1292/09/25 – نامعلوم – 1292/09/26

166 – پرداخت مبلغي در ازا خدمت به آقاي اديب السلطنه – 1292/09/28 – 2027 – 1292/10/05

167 – پرداخت حقوق حكومتي عراق به شاهزاده عضدالسلطان – 1292/09/28 – نامعلوم – 1292/09/28

168 – استخدام چهار نفر مستخدم بلژيكي – 1292/09/28 – نامعلوم – 0000/00/00

169 – پرداخت حقوق ديواني عده اي از كارمندان وزارت جنگ – 1292/09/29 – نامعلوم – 1292/09/01

170 – بودجه يك ماهه حكومت اصفهان – 1292/09/29 – 2000 – 1292/10/05

171 – تخفيف در حق اولاد فاضل نراقي – 1292/10/03 – 2028 – 1292/10/05

172 – تصويب استعداد جهت حكومت كردستان – 1292/10/05 – 1999 – 1292/10/05

173 – پرداخت قيمت اموال پيشكار ماليه مازندران و قيمت اموال سه نفر اجزا ايراني – 1292/10/05 – نامعلوم – 1292/10/06

174 – حقوق قراسواران طرق و شوارع كرمان – 1292/10/06 – 5230 – 1292/10/06

175 – اجازه ورود تفنگ هايي كه آقاي مستوفي الممالك خواسته اند – 1292/10/07 – 2273 – 1292/11/21

176 – پرداخت هزينه تحصيلي به ورثه مرحوم ميرزا ابوالقاسم خان مشاور الدوله – 1292/10/14 – 2131 – 1292/10/17

177 – پرداخت حقوق عده اي سوار و صاحب منصب – 1292/10/19 – 2154 – 1292/10/19

178 – پرداخت مقرري مسيو هانيس و مسيو لكو – 1292/10/20 – 280 – 1292/10/22

179 – پرداخت حقوق ديواني دكتر ابراهيم خان – 1292/10/24 – نامعلوم – 1292/10/24

180 – پرداخت حقوق سيصد و پنجاه و هشت نفر سوار بختياري – 1292/10/24 – نامعلوم – 1292/10/26

181 – پرداخت حقوق ايالتي سردار محتشم – 1292/10/24 – نامعلوم – 1292/10/26

182 – اختصاص عمارت فوقاني دارالفنون براي تأسيس كتابخانه ملي – 1292/10/24 – نامعلوم – 1292/10/24

183 – تعيين نرخ قطعي نان – 1292/10/26 – 54/6 – 1292/10/27

184 – ارسال مقداري فشنگ جهت ايالت غرب – 1292/10/29 – 2123 – 1292/10/29

185 – پرداخت انعام به شاهزاده غلامحسين ميرزا – 1292/10/29 – 2200 – 1292/10/29

186 – فروش نان به قيمت چهارده تومان – 1292/11/02 – نامعلوم – 0000/00/00

187 – پرداخت سالي سه هزار فرانك به مسيو للو – 1292/11/02 – نامعلوم – 0000/00/00

188 – ابتياع دو فروند كشتي كوچك براي سرويس پست در روي درياچه اروميه – 1292/11/04 – نامعلوم – 1292/11/04

189 – ارسال مقداري گلوله توپ شيندر جهت ايالت غرب – 1292/11/05 – نامعلوم – 0000/00/00

190 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مجاهدالدوله – 1292/11/05 – نامعلوم – 1292/10/03

191 – ارسال مقداري فشنگ جهت حكومت گروس – 1292/11/05 – نامعلوم – 0000/00/00

192 – الحاق قزاق هاي همدان به قزاق هاي كرمانشاهان – 1292/11/05 – نامعلوم – 0000/00/00

193 – ارسال مقداري مدال جهت ايالت فارس – 1292/11/05 – نامعلوم – 0000/00/00

194 – اعطاء يك قبضه شمشير مرصع به آقاي قوام الملك – 1292/11/08 – 2215 – 1292/11/08

195 – پرداخت مخارج مسافرت محمدجعفرخان تبريزي – 1292/11/11 – نامعلوم – 1292/11/11

196 – تشكيل اداره نظميه در قزوين و اصفهان و شيراز – 1292/11/11 – 2427 – 1292/12/16

197 – اعاده املاك بلامعارض شاهزاده سالارالدوله به ايشان – 1292/11/17 – 101 – 1292/01/23

198 – پرداخت تمامي حقوق آقاي معظم الملك – 1292/11/19 – 2301 – 1292/11/21

199 – پرداخت حقوق سواران مأمور كرمان – 1292/11/20 – 1272 – 1292/11/20

200 – موضوع طلبكاران سالارالدوله – 1292/11/22 – 2431 – 1292/12/12

201 – اخذ حقوق گمركي از تفنگ و فشنگ هاي سالار مسعود – 1292/11/25 – 2281 – 1292/11/25

202 – نگهداري موقتي علي قهابي – 1292/11/28 – نامعلوم – 1292/12/24

203 – آزادي چند تن از آدم هاي سالارالدوله – 1292/11/28 – نامعلوم – 1292/12/02

204 – پرداخت حقوق شخصي آقاي منتصرالسلطان – 1292/12/01 – نامعلوم – 1292/10/19

205 – دادن گندم به خبازان شيراز – 1292/12/03 – نامعلوم – 1292/12/03

206 – پرداخت حقوق ديواني مخبرالملك – 1292/12/07 – نامعلوم – 1292/12/07

207 – دوسيه كار راجع به اراضي دولت آباد – 1292/12/09 – نامعلوم – 1293/02/13

208 – تحويل سلاح با ايالت كرمان از ذخيره دولت – 1292/12/09 – 2378 – 1292/12/09

209 – پرداخت حقوق چهار نفر جواري مرحوم ناصرالدين شاه – 1292/12/10 – 3388 – 1292/12/10

210 – كسب نظريات ديوان عالي تميز به مورد صدور هر حكم محكمه جنايت – 1292/12/14 – نامعلوم – 1292/12/14

211 – موضوع محكمه جنايت و شرايط صدور حكم توسط اين محكمه – 1292/12/14 – نامعلوم – 1292/12/14

212 – پرداخت مقرري به نايب الحكومه سردشت – 1292/12/15 – نامعلوم – 1292/12/16

213 – موضوع محاكم جنحه و صدور حكم – 1292/12/17 – نامعلوم – 1292/12/17

214 – پرداخت مخارج ملبوس و يراق و ساختمان عليق عده اي ژاندارمري و صاحب منصب – 1292/12/27 – نامعلوم – 0000/00/00

215 – مقررات پرداخت حقوق اشخاص به دانشجويان كه به خارج مي روند – 1292/12/29 – نامعلوم – 1292/12/29

216 – پرداخت حقوق صاحب منصب و قراولان مأمور قزل قلعه و تعميران لازمه انبارهاي آنجا – 1293/00/00 – 1474 – 1293/10/08

217 – پرداخت حقوق مأمورين كردستان و ارسال تفنگ و فشنگ جهت قشون ساخلوي كردستان – 1293/00/00 – 1474 – 1293/10/08

218 – مخارج جشن تاجگذاري در دارالخلافه طهران – 1293/00/00 – نامعلوم – 0000/00/00

219 – تاجگذاري احمدشاه كابينه علاء السلطنه – 1293/00/00 – نامعلوم – 1293/00/00

220 – پرداخت مبلغي به هيأتي كه در وزارت معارف مشغول تصحيح و تهيه كتب درسي مي باشد – 1293/00/00 – نامعلوم – 1293/00/00

221 – پرداخت مخارج حركت با آقاي نظام السلطنه – 1293/01/02 – 348 – 1293/01/02

222 – مساعدت به حكومت لرستان و بروجرد – 1293/01/02 – نامعلوم – 1293/01/02

223 – پرداخت مخارج مسافرت ماژر براندل – 1293/01/07 – نامعلوم – 1293/01/08

224 – ضميمه گرديدن زرق چائي از توابع همدان به حكومت ساوه – 1293/01/10 – 62 – 1293/01/10

225 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم سيد خليل خان به برادر زن آن مرحوم – 1293/01/11 – 63 – 1293/01/11

226 – موضوع كمپاني خالصجات – 1293/01/12 – 317 – 1293/01/15

227 – پرداخت مستمري به عيال و اولاد مارژاوسن – 1293/01/14 – 127 – 1293/01/14

228 – برقراري ماهيانه در حق عيال مرحوم ميرزا عباس خان – 1293/01/17 – 209 – 1293/01/17

229 – پرداخت شهريه درباره حسين آقا و محمد حسين خان – 1293/01/17 – نامعلوم – 1293/01/17

230 – برقراري مستمري ماهيانه درباره عيال عبدالله پليس – 1293/01/17 – 115 – 1293/01/17

231 – برقراري ماهيانه در حق حكومت كازرون – 1293/01/21 – نامعلوم – 1293/01/22

232 – پرداخت مخارج لازم سفارت ايران در لندن – 1293/01/26 – نامعلوم – 1293/01/26

233 – وصول طلب طلبكاران شاهزاده سالارالدوله – 1293/01/28 – 188 – 1293/01/28

234 – به مزايده گذاردن قراول خانه هاي مشهد – 1293/01/31 – 502 – 1293/02/03

235 – پرداخت مخارج جشن شب چهاردهم به آقاي ارباب كيخسرو – 1293/02/02 – نامعلوم – 1293/02/02

236 – پرداخت طلب دكتر استپانيان از اعليحضرت – 1293/02/05 – 390 – 1293/02/13

237 – پرداخت كمك مخارج در ازاء خسارت وارده به شاهزاده سالارالدوله – 1293/02/05 – نامعلوم – 1293/02/13

238 – پرداخت كمك مخارج به كاپيتان كشتي پرسپوليس – 1293/02/05 – 342 – 1293/02/13

239 – برقراري مستمري ماهيانه در حق عيال ژاكوب ژومانسيانس – 1293/02/08 – نامعلوم – 1293/02/08

240 – پرداخت مستمري به بازماندگان ماژر كنت لون هيت – 1293/02/08 – نامعلوم – 0000/00/00

241 – پرداخت مخارج لاروبي قنوات و ساير مخارج باغات صفائيه مرحوم حاجي پيرزاده – 1293/02/17 – 408 – 1293/02/22

242 – پرداخت حقوق ديواني پسر مرحوم حاجي پيرزاده – 1293/02/17 – 407 – 1293/02/17

243 – پرداخت مخارج ايالت غرب و اردوي كرمانشاهان – 1293/02/17 – نامعلوم – 0000/00/00

244 – پرداخت كمك هزينه به بازماندگان مرحوم ثقه الاسلام – 1293/02/22 – 588 – 1293/03/03

245 – تمديد كنترات ورود نقره آقاي معين الرعايا – 1293/02/22 – 423 – 1293/02/22

246 – ارسال تفنگ هاي خريداري شده جهت حكومت بروجرد و لرستان و عربستان – 1293/02/27 – 372 – 1293/02/27

247 – ارسال مقداري تفنگ و فشنگ جهت حكومت بروجرد و لرستان و عربستان – 1293/02/27 – 371 – 1293/02/27

248 – پرداخت اعانه به اهالي خسارت ديده كازرون – 1293/02/29 – 391 – 1293/02/29

249 – واگذاري املاك كردستان شاهزاده سالارالدوله به طلبكاران ايشان – 1293/02/31 – نامعلوم – 1293/02/31

250 – پرداخت مبلغي به آقاي افتخارالواعظين – 1293/03/03 – 451 – 1293/03/03

251 – معافيت گمركي دو قبضه تفنگ و مقداري فشنگ متعلق به آقاي نظام السلطنه – 1293/03/03 – 452 – 1293/03/03

252 – پرداخت مخارج و مصارف جشن تاجگذاري – 1293/03/07 – 549 – 1293/03/14

253 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده ناصرالدين ميرزا – 1293/03/19 – نامعلوم – 1293/03/19

254 – پرداخت مستمري و مخارج سفر عيال مرحوم حصن السلطنه – 1293/03/19 – نامعلوم – 1293/03/19

255 – پرداخت مخارج ايام ترحيم مرحوم آقا سيد محمد طباطبايي – 1293/03/21 – 572 – 1293/03/23

256 – پرداخت حقوق ديواني حاجي غلامرضا خان به طور شهريه – 1293/03/21 – 586 – 1293/03/21

257 – تبديل نام ولايات ثلاثه به ايالت بروجرد و لرستان و عربستان – 1293/03/21 – نامعلوم – 1293/03/23

258 – پرداخت انعام به شاهزاده غلامحسين خان تلگرافچي مخصوص – 1293/03/23 – نامعلوم – 1293/03/23

259 – افزايش شهريه ورثه مرحوم ميرزا باقر – 1293/03/23 – نامعلوم – 1293/03/24

260 – پرداخت مخارج مسافرت مسيو موليتر – 1293/04/21 – 757 – 1293/04/21

261 – پرداخت مخارج ماهانه حضرتي همايون در صاحب قرانيه – 1293/04/23 – 735 – 1293/04/23

262 – اضافه نمودن حقوق شخصي آقاي حاجي ملك اتكلم – 1293/04/25 – 758 – 1293/04/25

263 – پرداخت مخارج شخصي حضرت عليه عاليه آسيه خانم – 1293/05/13 – نامعلوم – 1293/05/13

264 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده حسام السلطنه – 1293/05/16 – 819 – 1293/05/16

265 – برقراري مستمري ماهيانه به ورثه مرحوم حاجي محمد خان مباشر – 1293/06/02 – 857 – 1293/06/02

266 – تجديد كنترات مسيو كوكو و مسيو ليكفر – 1293/06/16 – 894 – 1293/06/16

267 – اضافه ماليات شالي مازندران – 1293/06/23 – نامعلوم – 1293/06/23

268 – پرداخت حقوق تقاعدي به احمد خان توپچي – 1293/06/28 – 951 – 1293/06/28

269 – پرداخت مبلغي به آقاي ميرزا عبدالرحيم الهي به عنوان افطاريه – 1293/07/11 – نامعلوم – 1293/07/11

270 – واگذاري باغات و قصور سلطنتي نامبرده فوق به وزارت دربار – 1293/07/25 – 1138 – 1293/07/25

271 – پرداخت مبلغي به شاهزاده نصرت السلطنه جهت مصارف فوق – 1293/08/09 – نامعلوم – 1293/08/09

272 – پرداخت حقوق ديواني آقاي صمصام الدوله – 1293/08/13 – نامعلوم – 1293/08/13

273 – پرداخت حقوق تقاعدي به ميرزا علي اكبر خان بشارت الممالك – 1293/08/13 – 1284 – 1293/08/13

274 – اعطاء يك ثوب جبه به سفير كبير دولت عليه عثماني – 1293/08/16 – نامعلوم – 1293/08/17

275 – مقرري نوريكانچيان دولتي – 1293/09/06 – 1348 – 1293/09/09

276 – تصويبنامه راجع به كليه خالصجاتي كه تصرف مالكانه متصرفين در آنها متجاوز از سي سال است – 1293/09/07 – 1403 – 1293/09/08

277 – پرداخت مبلغي در ماه به ايالت كرمان – 1293/09/10 – 52528 – 1293/09/10

278 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاجي آقا علي اكبر – 1293/09/10 – 1361 – 1293/09/14

279 – پرداخت حقوق ديواني آقاي صفاءالملك – 1293/09/12 – 1912 – 1293/09/12

280 – حقوق شخصي صاحب منصبان منتظرين خدمت – 1293/09/16 – 1409 – 1293/09/16

281 – اجازه ورود مقداري فشنگ با معافيت گمركي با آقاي شوكت الملك – 1293/09/16 – 1411 – 1293/09/16

282 – منع ورود رنگ هاي غير ثابت جوهري و صدور قالي هايي كه به اين الوان رنگ آميزي شده – 1293/09/16 – نامعلوم – 0000/00/00

283 – پرداخت حقوق آقاي حسينقلي خان نواب از محل حقوق مرحوم عيسي خان نواب – 1293/09/23 – 1471 – 1293/10/08

284 – پرداخت حقوق قشون ساخلو كرمانشاهان – 1293/09/24 – 1411 – 1293/10/04

285 – كسر صدي يك حقوق مستخدمين دولتي به منظور نگاهداري فقراي عجزه شهر طهران – 1293/10/05 – نامعلوم – 1293/10/07

286 – پرداخت حقوق ديواني صباياي مظفرالدين شاه نور السلطنه و قمر السلطنه – 1293/10/12 – نامعلوم – 1293/10/12

287 – پرداخت حقوق شخصي والاحضرت وليعهد و مخارج و مواجب اجزاء شخصي و عليق مركب والا حضرت – 1293/10/19 – نامعلوم – 1293/10/19

288 – تصويب بودجه اداره قصاب خانه از قرار ماهي يكصد وهفتاد تومان – 1293/10/19 – 1506 – 0000/00/00

289 – پرداخت مخارج لازمه يك باب مكتب دهقاني كز آقا ميرزا علي دائر نموده است – 1293/10/22 – نامعلوم – 1293/10/22

290 – پرداخت حقوق شخصي آقاي ميرزا محمد عليخان مستوفي در ازاء تعليم خط به اطفال مدارس دولتي – 1293/10/22 – 1517 – 1293/10/22

291 – بودجه موقتي اداره ژاندارمري – 1293/10/22 – نامعلوم – 1293/10/22

292 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزامهدي رييس و اولاد و كسان ايشان – 1293/10/22 – نامعلوم – 1293/10/23

293 – پرداخت مرتب حقوق اداره ژاندارمري – 1293/10/25 – 1551 – 1293/10/25

294 – صورت احتياجات ساخلو طهران – 1293/10/28 – 2906 – 1293/10/28

295 – پرداخت مستمري ماهيانه جهت مخارج سه نفر طفل قاسم نام صياد – 1293/10/28 – نامعلوم – 1293/10/28

296 – پرداخت مخارج مسافرت آقاي شريف الدوله در آذربايجان – 1293/10/28 – نامعلوم – 1293/10/28

297 – پرداخت قبوض صاحبان حقوق توماني دو ريال – 1293/10/29 – نامعلوم – 1293/10/29

298 – پرداخت قيمت چادري كه جهت ژاندارمري مأمور آذربايجان تهيه گرديده است – 1293/10/29 – 1693 – 1293/10/29

299 – پرداخت حقوق محمود ميرزا – 1293/11/04 – 5415 – 1293/11/04

300 – حقوق ژاندارم هاي اعزامي به آذربايجان – 1293/11/04 – 2242 – 1293/11/04

301 – پرداخت حقوق ديواني آقاي عليخان ملك الشعراء – 1293/11/04 – 2240 – 1293/11/04

302 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا سيد محسن خان مستوفي تفرشي – 1293/11/06 – 2258 – 1293/11/06

303 – تشكيل محاكم جنايي موقت براي رسيدگي به جنايات متهمين – 1293/11/08 – نامعلوم – 1293/11/08

304 – واگذاري خانه حاجي باقر جهت دارالعجزه به اداره بلديه – 1293/11/13 – 1648 – 1293/11/13

305 – پرداخت مدد معاش به عيال و صباياي مرحوم شاهزاده نصرالله خان – 1293/11/15 – نامعلوم – 1293/11/15

306 – پرداخت مخارج حركت وليعهد به آقاي مجدالملك – 1293/11/22 – 1674 – 1293/11/24

307 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مجدالملك به طور شهريه به خانواده ايشان – 1293/11/24 – 1674 – 1293/11/24

308 – پرداخت شهريه به شاهزاده عين الدوله – 1293/11/30 – 1694 – 0000/00/00

309 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده معز الدوله – 1293/11/30 – 1692 – 1293/11/29

310 – پرداخت حقوق ديواني آقاي نظم الدوله – 1293/12/04 – 1695 – 1293/12/04

311 – پرداخت مخارج مجلس ترحيم مرحوم آقا سيدعبدالله مجتهد قمي – 1293/12/04 – 1700 – 1293/12/04

312 – پرداخت مخارج فوق العاده به آقاي نظام الملك در موقع عزيمت به آذربايجان – 1293/12/05 – 1699 – 1293/12/05

313 – پرداخت مساعده به مسيو وستداهل جهت تشكيل نظميه تبريز – 1293/12/08 – نامعلوم – 1293/12/08

314 – پرداخت كمك هزينه به آقاي امين حضور – 1293/12/19 – 2291 – 1293/12/19

315 – پرداخت حقوق ورثه مرحوم آقا سيد احمد طباطبايي و حقوق آقايان نظم السلطنه و آقاي ميرزا رضا مستوفي كرماني – 1293/12/19 – 1782 – 0000/00/00

316 – پرداخت حقوق آقايان نامبرده – 1293/12/19 – نامعلوم – 0000/00/00

317 – پرداخت حقوق ميرزا اشرف اعتصام دفتر – 1293/12/19 – نامعلوم – 1293/12/19

318 – حقوق ديواني آقاي صدرالسادات – 1293/12/20 – 1711 – 0000/00/00

319 – پرداخت حقوق ديواني معوقه قائم مقام – 1293/12/20 – 1709 – 1293/12/20

320 – پرداخت حقوق ديواني آقاي عزيزالسلطان – 1293/12/20 – 1710 – 1293/12/20

321 – انتصاب آقاي مصدق السلطنه به عضويت كميسيون تهيه قوانين عدليه – 1293/12/20 – نامعلوم – 1293/12/20

322 – پرداخت حقوق معوقه ژاندارمري – 1293/12/24 – 1725 – 1293/12/25

323 – تنخواه شب عيد ادارات – 1293/12/26 – 1742 – 1293/12/27

324 – پرداخت مخارج پذيرايي وزراي مختار آلمان به كرمانشاه – 1293/12/27 – 1740 – 1293/12/27

325 – مخارج تعميرات محل اداره پست و تلگراف در وزارت فوائد عامه – 1293/12/30 – نامعلوم – 1294/01/10

326 – پرداخت حقوق اعضا كميسيون تطبيق حوالجات – 1294/00/00 – 1594 – 1294/08/30

327 – بودجه، تشكيلات و حقوق اعضاي ادارات عدليه در ولايات خارج از مركز – 1294/00/00 – 19012 – 1294/09/24

328 – پرداخت حقوق آقاي حاجي موقر الدوله – 1294/00/00 – نامعلوم – 1294/03/23

329 – پرداخت مخارج اضافي اعزام محصلين مقيم اروپا – 1294/00/00 – 1059 – 1294/03/29

330 – استخدام عده اي جهت حفظ نظم حكومت همدان – 1294/00/00 – نامعلوم – 1294/07/02

331 – پرداخت مواجب آقاي ميرزا رضا مستوفي – 1294/01/06 – نامعلوم – 1294/01/06

332 – پردخت حقوق عقب افتاده آقاي سردار اسعد – 1294/01/06 – 37 – 1294/01/06

333 – پرداخت مخارج معاودت محصلين ايراني مقيم اروپا – 1294/01/10 – نامعلوم – 1294/01/14

334 – اعطاء يك قطعه نشان علمي درجه اول به مسيو وستداهل رييس تشكيلات نظميه – 1294/01/11 – 114 – 1294/01/11

335 – اهداء يك حلقه انگشتري فيروزه به رييس پليس تامينات – 1294/01/11 – نامعلوم – 1294/01/11

336 – اعتبار جهت حركت دو عراده توپ از زنجان به گروس – 1294/01/14 – نامعلوم – 1294/01/14

337 – جلوگيري از هجوم اشرار كلباغي به خاك كروس – 1294/01/14 – نامعلوم – 1294/01/14

338 – پرداخت حقوق عده اي سوار بختياري جهت ساخلو طهران – 1294/01/17 – 206 – 1294/01/17

339 – پرداخت مخارج انجمن نظارت زنجان – 1294/01/17 – نامعلوم – 1294/01/17

340 – پرداخت جيره يك ماهه سواره امير افشار مأمور كروس – 1294/01/17 – 205 – 1294/01/17

341 – مخارج مراجعت محصلين دولتي از فرنگستان به ايران – 1294/01/20 – نامعلوم – 1294/01/20

342 – پرداخت مبلغي به عنوان جبران كسري كه به نظميه وارد آمده است – 1294/01/20 – 308 – 1294/01/20

343 – پرداخت حقوق برج گذشته اجزاء وزارت ماليه – 1294/01/22 – 207 – 1294/01/22

344 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا محمد علي خان مستوفي – 1294/01/23 – 252 – 1294/01/23

345 – اهداء يك رشته مرواريد و يك مداليون برليان به خانم وزير مختار دولت انگليس و يك حلقه انگشتري فيروزه به مسيو برگدال – 1294/01/23 – 275 – 1294/01/24

346 – پرداخت ماهيانه در حق نايب الحكومه بندر جاسك – 1294/01/25 – 301 – 1294/01/25

347 – پرداخت مخارج بنايي وزارت فوائد عامه – 1294/01/25 – 294 – 1294/01/25

348 – پرداخت حقوق كامل جناب معدل الدوله – 1294/01/27 – 330 – 1294/01/27

349 – مخارج تنفيذ قنوات خالصه تهران – 1294/01/27 – 331 – 1294/01/27

350 – مخارج مسافرت مدير جريده طوس در خراسان – 1294/01/30 – 377 – 1294/01/30

351 – پرداخت مبلغي از عايدات اداره نواقل ژاندارمري – 1294/01/30 – 378 – 1294/01/30

352 – پرداخت كمك هزينه به آقاي افتخارالواعظين – 1294/02/00 – نامعلوم – 1294/03/18

353 – واگذاري باغات اقدسيه و منظريه به وزارت دربار – 1294/02/18 – نامعلوم – 1294/02/18

354 – تعميرات باغات صاحب قرانيه و فرح آباد و سلطنت آباد – 1294/02/18 – نامعلوم – 1294/02/18

355 – حواله مقرري سنه ماضيه آقاي مشيرالملك از عايدات كمپاني نفط – 1294/02/26 – نامعلوم – 1294/02/26

356 – بودجه كابينه نيابت سلطنت – 1294/03/00 – 1093 – 1294/03/30

357 – توقيف روزنامه عصر انقلاب و كنكاش تا مدت شش ماه – 1294/03/00 – 845 – 1294/03/11

358 – پرداخت حقوق دو ماهه اجزاء جزء هيأت وزراء – 1294/03/04 – 721 – 1294/03/05

359 – مخارج آب پاشي و تنظيف خيابان هاي شهر – 1294/03/06 – 824 – 1294/03/06

360 – برقراري شهريه دربارة ميرزا محمد علي خان فريدالملك – 1294/03/09 – نامعلوم – 0000/00/00

361 – اعطاء نشان درجه اول علمي به مسيو ماژر ادوال مازرنيترم كاپتن كلروب – 1294/03/09 – 909 – 1294/03/11

362 – تعيين بودجه كابينه سلطنتي – 1294/03/09 – 908 – 1294/03/11

363 – برقراري شهريه درباره ميرزا محمدعلي خان فريدالملك – 1294/03/12 – 951 – 1294/03/16

364 – پرداخت حقوق شاهزاده عبدالمجيد ميرزا ضياء الدوله – 1294/03/18 – نامعلوم – 1294/03/18

365 – پرداخت شهريه به آقاي شيردفتر – 1294/03/18 – نامعلوم – 1294/03/18

366 – آفت زدگي و كسر عمل قريه سروآباد – 1294/03/21 – نامعلوم – 1294/00/00

367 – حقوق شاهزاده اعتضاد السلطنه – 1294/03/23 – 1058 – 1294/03/25

368 – اختصاص مبلغ شش هزار تومان بابت مخارج مهماني جشن تاجگذاري اعليحضرت اقدس شهرياري در سلطنت آباد – 1294/03/27 – 1085 – 1294/03/29

369 – پرداخت حقوق جنسي شاهزاده عزالدوله – 1294/03/27 – نامعلوم – 1294/04/08

370 – مخارج مهماني جشن تاجگذاري – 1294/03/27 – 1085 – 1294/03/29

371 – بودجه كابينه سلطنتي – 1294/03/28 – 2215 – 1294/00/00

372 – پرداخت قيمت مبل سفارت وينه و مخارج ميهماني سفير كبير عثماني – 1294/03/29 – 1105 – 1294/03/23

373 – پرداخت حقوق ديواني اسامي فوق – 1294/03/30 – 1057 – 1294/03/29

374 – برقراري شهريه درباره آقاي عين الممالك – 1294/04/07 – 1216 – 1294/04/07

375 – مخارج تأسيس يكباب كتابخانه عام المنفعه – 1294/04/07 – 1217 – 1294/04/08

376 – تهيه لوازم مدرسه صنايع مستظرفه – 1294/04/08 – 1218 – 1294/04/08

377 – پرداخت حقوق سركار عليه اقدس السلطنه – 1294/05/00 – 1328 – 1294/06/08

378 – پرداخت كمك طبع روزنامه به آقاي متين السلطنه مدير روزنامه عصر جديد – 1294/05/19 – نامعلوم – 1294/05/09

379 – تجديد كنترات صاحب منصبان سوئدي – 1294/06/06 – نامعلوم – 1294/06/06

380 – ترتيب تأسيس و برقراري تذكره اقامت اتباع ايران توسط نظارت پطرزبورغ – 1294/06/07 – 1348 – 1294/06/08

381 – برقراري شهريه درباره عيال مرحوم ميرزا حسين خان – 1294/06/07 – نامعلوم – 1294/06/29

382 – كمك به مجروحين و خانه خراب شدگان زلزله اسلامبولي – 1294/06/21 – 1198 – 0000/00/00

383 – شكايت متوالي امام جمعه رانكوهي راجع به وراث مرحوم حاجي سيد حبيب – 1294/06/24 – 929 – 0000/00/00

384 – برقراري شهريه درباره آقا سيدمحمد بروجردي – 1294/07/19 – 1457 – 1294/07/19

385 – پرداخت انعام به شاهزاده غلامحسين خان – 1294/07/21 – 1464 – 1294/07/21

386 – استخدام عده اي براي وزارت جنگ – 1294/07/24 – 1475 – 1294/00/00

387 – پرداخت مبلغي به وزارت جنگ جهت تهيه اثاثيه و ساير ملزومات – 1294/07/24 – 1915 – 1294/08/18

388 – پرداخت حقوق آقايان معتضدالممالك و عظيم الدوله پسران مرحوم قوام الدوله – 1294/07/31 – 1509 – 1294/08/03

389 – پرداخت حقوق آقاي صدرالممالك – 1294/07/31 – نامعلوم – 1294/08/02

390 – پرداخت حقوق آقاي موثق السلطن – 1294/07/31 – نامعلوم – 1294/08/03

391 – پرداخت حقوق سركار عليه شكوه الدوله – 1294/07/31 – 1512 – 1294/08/02

392 – پرداخت اعتبار به ايالت فارس از وزارت ماليه – 1294/07/31 – نامعلوم – 1294/08/02

393 – پرداخت حقوق ديواني حسينعلي خان افغان – 1294/08/00 – نامعلوم – 1294/09/07

394 – تقاضاي نشان درجه اول خارجه جهت ارباب كيخسرو نماينده زرتشتيان – 1294/08/13 – نامعلوم – 1294/08/13

395 – پرداخت حقوق آغاي عميد حضور – 1294/08/14 – 1505 – 1294/08/14

396 – اهداء يك حلقه انگشتري به مادام ادوال – 1294/08/16 – 1543 – 1294/08/27

397 – پرداخت قيمت فشنگ و ساير مخارج دفع اشرار كاشان – 1294/08/20 – 1566 – 1294/09/01

398 – پرداخت اعتبار به وزارت ماليه جهت خريد گندم و مخارج حمل جنس ديواني جهت امر نان – 1294/08/20 – 5696 – 1294/08/20

399 – خريداري مقداري فشنگ جهت سركوبي اشرار كاشان – 1294/08/30 – 1553 – 1294/08/30

400 – پرداخت حقوق آقاي ميرزا رضاي مستوفي – 1294/08/30 – 1565 – 1294/08/30

قسمت دوم)

401 – پرداخت حقوق آقاي وزير دواب – 1294/09/00 – نامعلوم – 1294/09/28

402 – پرداخت حقوق آقاي اعتصام الدوله – 1294/09/00 – نامعلوم – 1294/09/28

403 – پرداخت حقوق آقاي سراج الممالك – 1294/09/00 – نامعلوم – 1294/09/28

404 – پرداخت مخارج اياب و ذهاب آقاي دكتر اميرخان به قم – 1294/09/00 – نامعلوم – 1294/09/28

405 – پرداخت حقوق آقاي نقيب كاشاني – 1294/09/00 – نامعلوم – 1294/09/28

406 – پرداخت حقوق اقاي عباسعلي خان شوكت – 1294/09/04 – 1572 – 1294/09/04

407 – پرداخت حقوق دولتي اوقات تكفل اداره مدرسه مظفري به آقاي حاجي شيخ مهدي – 1294/09/05 – نامعلوم – 1294/09/05

408 – وجوه عقب افتاده موراتوريم – 1294/09/05 – نامعلوم – 1294/09/05

409 – پرداخت حقوق رييس و معاون صاحب منصبان و سواره بختياري كه وارد طهران شده اند – 1294/09/07 – نامعلوم – 1294/09/09

410 – پرداخت حقوق شاهزاده مشكوه الدوله – 1294/09/07 – نامعلوم – 1294/09/07

411 – پرداخت انعام به آقاي محاسب الممالك – 1294/09/07 – 1580 – 1294/09/07

412 – پرداخت حقوق آقاي قائم مقام – 1294/09/07 – نامعلوم – 1294/09/07

413 – پرداخت حقوق سه ماهه آقاي عزالملك – 1294/09/07 – 1581 – 1294/09/07

414 – پرداخت حقوق شاهزاده امير سيف الدين ميرزا – 1294/09/07 – 1583 – 1294/09/07

415 – پرداخت حقوق آقاي شيخ العراقين – 1294/09/07 – 1585 – 1294/09/07

416 – پرداخت حقوق ديواني آقاي معتمدالسلطنه – 1294/09/08 – 1582 – 1294/09/08

417 – مطالبات كميسيون سرحدي ايران و عثماني – 1294/09/11 – 1594 – 1294/09/11

418 – اجازه پرداخت مبلغ هشتصد تومان از بابت اندانيته پنج ماهه – 1294/09/14 – 830 – 1295/01/29

419 – پرداخت حقوق ديواني آقاي امين حضور – 1294/09/19 – 1603 – 1294/09/19

420 – تكميل نواقص قورخانه و دائر نمودن اسباب و مهمات قشوني وزارت جنگ – 1294/09/19 – 1607 – 1294/09/19

421 – پرداخت حقوق آقاي مشاورالممالك – 1294/09/21 – 2-162 – 1294/09/21

422 – پرداخت مخارج تحصيل غلامحسين خان و علي اكبر خان به طور مداوم – 1294/09/21 – 1622 – 1294/09/21

423 – پرداخت مخارج معالجه به آقاي فهيم الملك – 1294/09/25 – نامعلوم – 1294/09/25

424 – مخارج فوق العاده ييلاق رياست وزراء – 1294/09/25 – 1620 – 1294/09/23

425 – پرداخت حقوق نواب والاشاهزاده شمس الشعرا – 1294/09/25 – 1626 – 1294/09/25

426 – تخصيص مبالغي در حق مستخدمين اروپايي بدون كنترات – 1294/09/25 – 1635 – 1294/09/28

427 – پرداخت حقوق حاجي امين السلطنه – 1294/09/28 – نامعلوم – 1294/09/28

428 – پرداخت حقوق آقايان اجودانباشي و مكرم السلطان – 1294/09/28 – 1638 – 1294/09/28

429 – پرداخت حقوق آقايان ميرزاعبدالله خان و حاجي ميرزا فتح الله خان – 1294/09/28 – نامعلوم – 1294/09/28

430 – پرداخت حقوق ديواني آقاي معيرالممالك – 1294/09/28 – 1636 – 1294/09/28

431 – پرداخت حقوق كامل آقاي ميرزا محمد عليخان مستوفي – 1294/09/28 – نامعلوم – 1294/09/28

432 – پرداخت حقوق آقاي مجير الدوله – 1294/09/28 – 1646 – 1294/09/28

433 – برقراري حقوق شخصي درباره آقا مشارالملك – 1294/09/28 – 1645 – 1294/09/26

434 – مخارج تعميرات لازمه عمارات وزارت داخله – 1294/09/29 – 1644 – 1294/09/29

435 – پرداخت مبلغي ماهيانه به آقاي مستشارالسلطان – 1294/09/29 – نامعلوم – 1294/09/29

436 – برقراري مستمري درباره عيال و اولاد مرحوم نير الملك – 1294/09/29 – 1647 – 1294/09/29

437 – پرداخت حقوق آقايان لسان الملك و نصرالدوله – 1294/09/29 – 1643 – 1294/09/29

438 – تجديد كنترات ماژر نيترم – 1294/10/07 – 1665 – 1294/10/07

439 – پرداخت حقوق آقايان حاجي امير نظام و سردار اكرم – 1294/10/13 – نامعلوم – 1294/10/15

440 – پرداخت حقوق عقب مانده حاجي امير نظام – 1294/10/13 – نامعلوم – 1294/10/13

441 – پرداخت مخارج مأموريت افرادي كه به قم و كاشان اعزام گرديده بودند – 1294/10/13 – نامعلوم – 1294/10/13

442 – پرداخت حقوق پليس مأمور آذربايجان تا كسب تكليف قطعي – 1294/10/15 – 1669 – 1294/10/08

443 – پرداخت مخارج تحصيل ميرزا حسن خان و ميرزا ابوطالب خان – 1294/10/15 – نامعلوم – 1294/10/15

444 – فوق العاده عده اي قزاق سواره و پياده جهت اجرائيات ادارات ماليه حومه طهران – 1294/10/15 – 1696 – 1294/10/15

445 – پرداخت مخارج رفت و آمدهاي پرنس داديان – 1294/10/20 – 1720 – 1294/10/20

446 – پرداخت مخارج مسافرت محصلين از انزلي به طهران به ميرزا سيد علي خان – 1294/10/20 – 1705 – 1294/10/20

447 – پرداخت قيمت يك حلقه انگشتري اهدائي به مسيو اسمپر نوف – 1294/10/24 – نامعلوم – 1294/10/24

448 – حقوق موروثه ورثه مرحوم جلال الدوله – 1294/10/24 – 1736 – 1294/10/24

449 – حقوق ميرزا اسمعيل خان مرآت معلم مدرسه دارالقرآن – 1294/10/24 – نامعلوم – 1294/10/24

450 – پرداخت حقوق آقاي سپهبد – 1294/10/25 – 1738 – 1294/10/25

451 – تأديه حقوق ميرزااسمعيل خان مرآت و مير مهدي معلمان مدرسه دارالفنون – 1294/10/25 – 1739 – 1294/10/25

452 – دادن كفايت رياست تعليمات ژاندارمري به ماژور نيترم – 1294/10/29 – 1722 – 1294/10/29

453 – پرداخت مساعده به مباشرين راه هاي پست – 1294/10/29 – نامعلوم – 1294/10/29

454 – پرداخت مخارج عزيمت كلنل ادوال به سوئد – 1294/11/01 – 1830 – 1294/11/04

455 – اضافه مخابرات وزارتخانه ها و كابينه سلطنتي – 1294/11/01 – 1831 – 1294/11/04

456 – منظور داشتن حقوق معاونت پيشكاري آذربايجان درباره آقاي نظم الدوله – 1294/11/01 – 2039 – 1294/12/10

457 – منع دادن امتياز و اجازه طبع روزنامجات و مجلات سياسي – 1294/11/04 – نامعلوم – 1294/11/04

458 – حقوق رييس محكمه جنايي جزو بودجه وزارت عدليه – 1294/11/04 – 1799 – 1294/11/04

459 – پرداخت حقوق عقب افتاده اداري آقاي ميرزا فضلعلي آقا جهت معالجه ايشان – 1294/11/04 – نامعلوم – 1294/11/1

460 – پرداخت خسارات وارده به مباشرين – 1294/11/08 – 1840 – 1294/11/08

461 – پرداخت حقوق حكومت طهران به آقاي قوام الدوله مطابق گذشته – 1294/11/08 – 1839 – 1294/11/08

462 – ماليات كوره پزي ولايات – 1294/11/08 – نامعلوم – 1294/11/08

463 – خريداري دارو از وجوه مورا توريم – 1294/11/08 – 1842 – 1294/11/08

464 – مخارج تعميرات راه طهران دوشان تپه – 1294/11/09 – 1841 – 1294/11/08

465 – پرداخت حقوق معوقه مستخدمين فرانسوي – 1294/11/11 – 1873 – 1294/11/11

466 – حكم مراجعت و آزادي با قيد و شرط امير بهادر – 1294/11/11 – نامعلوم – 1294/11/11

467 – عفو نمودن مجلل السلطان – 1294/11/11 – 1878 – 1294/11/11

468 – مخارج اياب و ذهاب به آقاي ميرزا نصراله خان – 1294/11/11 – 1874 – 1294/11/28

469 – خريد ملبوس جهت اسراي ايراني قزوين – 1294/11/11 – 1877 – 1294/11/12

470 – پرداخت اعانه به فقراي خانمان سوخته رشت – 1294/11/12 – 1872 – 1294/11/12

471 – پرداخت حقوق خرج آمده صادقخان نواب – 1294/11/13 – 1871 – 1294/11/12

472 – پرداخت مخارج مأموريت آقاي حشمت الدوله – 1294/11/13 – 1870 – 1294/11/11

473 – پرداخت كرايه عمارت جهت اجزاء دفتر سفارت پطركراد [گراد] – 1294/11/13 – نامعلوم – 1294/11/13

474 – پرداخت حقوق آقا ميرزا عبدالأحد خان اعتمادالملك – 1294/11/14 – 1922 – 1294/11/14

475 – پرداخت انعام به مسيو پاكه – 1294/11/15 – 1921 – 1294/11/15

476 – پرداخت حقوق ارباب حقوقي كه در مسجد سپهسالار متحصّن شده اند – 1294/11/15 – 1926 – 1294/11/18

477 – پرداخت مستمري ماژر شوبرت صاحب منصب پليس – 1294/11/15 – 1927 – 1294/11/18

478 – حمل جنس هاي قزوين و بلوكات اطراف آن به طهران – 1294/11/15 – 1928 – 1294/11/18

479 – ماليات قريه خوردان – 1294/11/15 – نامعلوم – 1294/11/15

480 – پرداخت مستمري ساطور خان به عيال و دختران آن مرحوم – 1294/11/16 – نامعلوم – 1294/11/18

481 – پرداخت مخارج تغيير و تبديل ناودان هاي چوبي به آهني كليه عمارات دولتي وزارتخانه ها – 1294/11/16 – نامعلوم – 1294/11/18

482 – تصويب مواد سه گانه پيشنهادي وزارت علوم – 1294/11/18 – 1935 – 1294/11/20

483 – تمديد كنترات مسيو ماژفسكي بلژيكي – 1294/11/18 – 1939 – 1294/11/20

484 – پرداخت مبلغ سه هزار و ششصد و چهل تومان و دو هزار و پانصد دينار از بابت مخارج مهماني هاي رسمي – 1294/11/20 – 1956 – 1294/11/20

485 – پرداخت مبلغ سه هزار و چهار صد و نود تومان از بابت قيمت عطاياي دولتي – 1294/11/20 – 1958 – 1294/11/20

486 – پرداخت حقوق يك نفر مدير براي دفتر پاركة بدايت – 1294/11/22 – 1951 – 1294/11/22

487 – اجاره دادن معدن زاج طارم به آقاي نيّر همايون – 1294/11/22 – 1949 – 1294/11/22

488 – پرداخت مخارج فوق العاده و قيمت اشياء لازمه هيأت وزراء – 1294/11/23 – 2066 – 1294/11/23

489 – پرداخت حقوق آقايان مكرم السلطان و اجودان باشي – 1294/11/27 – نامعلوم – 1294/11/25

490 – فروش مقداري گندم در قزوين و مشهد به مباشرين روس – 1294/11/27 – 1969 – 1294/11/27

491 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده ركن الدوله – 1294/11/27 – 1998 – 1294/12/01

492 – پرداخت حقوق خدمه ناصرالدين شاه – 1294/11/27 – 2034 – 1294/11/29

493 – انتصاب آقاي ناظم العلوم به سمت معاونت وزارت فوايد عامه – 1294/11/27 – 1967 – 1294/11/27

494 – پرداخت مخارج و قيمت لباس مستخدمين وزارت امور خارجه – 1294/11/28 – 1957 – 1294/11/25

495 – پرداخت حقوق يك نفر تقرير نويس و يك نفر پيشخدمت يكي از محاكم بدايت وزارت عدليه – 1294/11/28 – 1997 – 1294/11/28

496 – پرداخت پيش كرايه حمل گندم از عراق به طهران – 1294/11/29 – 2017 – 1294/12/03

497 – پرداخت حقوق معاون وزارت عدليه – 1294/11/29 – 1977 – 1294/00/00

498 – تشكيل محكمه صلح ارك – 1294/11/29 – 1995 – 1294/12/01

499 – پرداخت حقوق عيال مرحوم عيسي خان مير پنج – 1294/11/29 – 1999 – 1292/11/25

500 – بودجه مريض خانه دولتي – 1294/12/01 – نامعلوم – 0000/00/00

501 – پرداخت حقوق ديواني آقاي معزالسلطنه به عنوان خرج تحصيل دو پسرشان – 1294/12/01 – 2000 – 1294/12/01

502 – پرداخت حقوق افرادي كه آقاي سردار كبير اجير نموده بود – 1294/12/01 – 2045 – 1294/12/03

503 – پرداخت حقوق مرحوم امان الله ميرزا – 1294/12/01 – 1994 – 1294/12/01

504 – مخارج تعميرات لازمه پل دروازه دولاب – 1294/12/01 – 1996 – 1294/12/01

505 – پرداخت بقيه طلب آقاي ميرزاعنايت الله خان طبيب مريض خانه دولتي – 1294/12/01 – 2050 – 1294/12/03

506 – دريافت ماليات از عايدات قريه خوروان – 1294/12/01 – 2024 – 1294/12/05

507 – پرداخت مواجب ديواني حاج عبدالله خان سرهنگ – 1294/12/03 – 2049 – 1294/12/05

508 – پرداخت حقوق ديواني سادات ارنكه – 1294/12/03 – 2028 – 1294/12/03

509 – برقراري شهريه درباره ميرزاسعيد خان – 1294/12/03 – 2029 – 1294/12/05

510 – پرداخت حقوق شاهزاده مشكوة الدوله و اولاد ايشان – 1294/12/06 – نامعلوم – 1294/12/04

511 – حقوق آقاي حسينقلي خان مقتدر نظام – 1294/12/07 – 2037 – 1294/12/10

512 – مخارج تعميرات قصر سلطنتي گلستان – 1294/12/07 – نامعلوم – 1294/12/22

513 – پرداخت حقوق آقاي سردار اشجع حكمران اصفهان و سواران و اجزاء او – 1294/12/07 – 2023 – 1294/12/23

514 – صدور اجازه حركت مأمورين نظميه از آذربايجان به طهران – 1294/12/07 – 2059 – 1294/12/10

515 – پرداخت شهريه به آقاي يمين الممالك – 1294/12/07 – 2035 – 1294/12/09

516 – حقوق آقاي هدايت قلي خان – 1294/12/07 – 2041 – 1294/12/09

517 – عودت ظفر نظام به قزوين – 1294/12/07 – 30362 – 1294/12/10

518 – شكايات شاهزاده مويد الدوله از وزارت ماليه – 1294/12/08 – 2042 – 1294/12/10

519 – پرداخت شهريه به آقاي سيدعلي ابكم – 1294/12/08 – 2290 – 1294/12/10

520 – حقوق شاهزاده كاشف السلطنه – 1294/12/09 – 2183 – 1294/12/09

521 – انتخاب اعضاي كميسيون تنقيح لوايح قانوني – 1294/12/10 – 2040 – 1294/12/10

522 – حقوق ديواني آقاي مهدي خان – 1294/12/10 – 2038 – 1294/12/10

523 – حقوق آقاي ميرزا ابوالقاسم خان نوري – 1294/12/10 – 2044 – 1294/12/10

524 – پرداخت حقوق شاهزاده مشكوة الدوله – 1294/12/19 – 2088 – 1294/12/18

525 – اعطاي يك قطعه مدال نقره علمي به خانم پارلوسكايا به پاس خدمات ايشان – 1294/12/21 – نامعلوم – 1294/12/24

526 – ارسال تمبرهاي وزارت عدليه به ولايات – 1294/12/21 – 2139 – 1294/12/21

527 – مخارج تعميرات و مرمت ابنيه وزارت عدليه – 1294/12/21 – 2140 – 1294/12/21

528 – پرداخت كمك هزينه به كارگذاري اصفهان – 1294/12/21 – 2142 – 1294/12/21

529 – اغماض از تقصيرات حسينقلي خان – 1294/12/22 – 2144 – 1294/12/22

530 – واگذاري باغ ارباب جمشيدي به حضرت عليه خانم ملكه ايران – 1294/12/24 – 2227 – 1294/12/25

531 – پرداخت مخارج حركت ملكه ايران از عشرت آباد – 1294/12/24 – 2226 – 1294/12/25

532 – درخواست استخلاص لسان الدوله – 1294/12/24 – نامعلوم – 1294/12/25

533 – پرداخت مخارج تعمير و ساختمان عمارت گالري وزارت فوائد عامه – 1294/12/24 – 2225 – 1294/12/25

534 – پرداخت مخارج تعمير پل راه شميران – 1294/12/24 – 2220 – 1294/12/25

535 – پرداخت حقوق آقاي ممتحن الدوله – 1294/12/24 – 2219 – 1294/12/25

536 – حقوق اضافه بر بودجه وزارت امور خارجه – 1294/12/25 – 2217 – 1294/12/25

537 – پرداخت باقيمانده حقوق عدل السلطنه – 1294/12/25 – 28 – 1294/12/28

538 – پرداخت حقوق ميرزا ابوالحسنخان اعتصام الممالك – 1294/12/25 – 2216 – 1294/12/25

539 – پرداخت حقوق اقاي مكرم الدوله – 1294/12/25 – 2218 – 1294/12/25

540 – پرداخت حقوق عزّالسلطنه و افتخار السلطنه – 1294/12/25 – 3333 – 1294/12/26

541 – پرداخت حقوق عيال مسيو بيددرا – 1294/12/25 – 2221 – 1294/12/25

542 – پرداخت شهريه به آقاي قوام – 1294/12/25 – 2224 – 1294/12/25

543 – پرداخت حقوق عقب افتاده آقاي اعتلاءالملك – 1294/12/25 – 2223 – 1294/12/25

544 – ماليات املاك خالصه انتقالي – 1294/12/25 – 2272 – 1294/12/29

545 – اعطاي چهار فقره مدال به افراد نامبرده فوق – 1294/12/26 – 2266 – 1294/12/26

546 – واگذاري قريه تنكيجه در عوض طلب اجزاي وزارت معارف و اوقاف – 1294/12/26 – 2265 – 1294/12/26

547 – پرداخت اعتبار ضروري به وزارت معارف – 1294/12/26 – نامعلوم – 1294/12/26

548 – پرداخت اضافه قيمت ملبوس تابستاني اجزاي وزارت معارف و اوقاف – 1294/12/26 – 2267 – 1294/12/26

549 – پرداخت اعتبار به وزارت معارف جهت مخارج اتفاقيه و ضروريه – 1294/12/26 – 2264 – 1294/12/26

550 – پرداخت حقوق شخصي آقاي سردار شجاع – 1294/12/29 – 176 – 1294/01/15

551 – گذشتن از تقصير اسدالله خان متهم به قتل – 1294/12/30 – 2270 – 1294/12/30

552 – پرداخت حقوق ورثه مرحوم حسن خان معتمد دربار – 1295/01/00 – 216 – 1295/01/16

553 – پرداخت حقوق آقايان مقرب السلطنه و مشاورالسلطان – 1295/01/00 – 217 – 1295/01/16

554 – پرداخت بودجه اداره تشكيلات امنيه دولتي مطابق گذشته – 1295/01/00 – نامعلوم – 1295/01/11

555 – پرداخت حقوق خانم نور الدوله – 1295/01/03 – 132 – 1295/01/03

556 – پرداخت حقوق اداري آقاي ميرزا اسحق خان – 1295/01/05 – 46 – 1295/01/05

557 – پرداخت حقوق چهارساله گذشته آقاي ممتازالملك – 1295/01/05 – 143 – 1295/01/12

558 – پرداخت حقوق ديواني آقاي علاءالملك – 1295/01/05 – 45 – 1295/01/05

559 – پرداخت حقوق مصوبه سنواتي شاهزاده ناصرالدوله – 1295/01/06 – 960 – 1295/02/14

560 – عفو و بخشودگي درباره متهم به قتل مرحوم حاج شيخ مهدي – 1295/01/08 – 367 – 1295/01/22

561 – برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم ميرزا عبدالحسين خان عميد نظام – 1295/01/08 – 159 – 1295/01/15

562 – پرداخت حقوق ميرزا حسن خان نصرالدوله – 1295/01/08 – 165 – 1295/01/12

563 – تخصيص عوايد مستغلات جهت مخارج نظميه – 1295/01/09 – 169 – 1295/01/15

564 – واگذاري قريه كاري گلد مازندران به امير معزز – 1295/01/09 – 129 – 0000/00/00

565 – تجديد كنترات مسيو هنسس – 1295/01/09 – 175 – 1295/01/15

566 – برقراري شهريه درباره پسر صغير مرحوم ميرزا سيد ابوتراب خان – 1295/01/09 – 180 – 1295/01/15

567 – پرداخت حقوق مصوبه عقب افتاده آقاي حاجي يمين الملك – 1295/01/09 – 133 – 1295/01/12

568 – پرداخت حقوق شاهزاده افخم الدوله – 1295/01/09 – 135 – 1295/01/12

569 – اهداء بيست و نه قطعه نشان شير و خورشيد به افراد نامبرده – 1295/01/09 – 260 – 1295/01/15

570 – پرداخت حقوق و مخارج سفر مسيو هاري معمار بلژيكي – 1295/01/10 – 106 – 1295/01/10

571 – پرداخت حقوق ديواني به آقاي ممتحن الدوله – 1295/01/12 – 181 – 1295/01/15

572 – پرداخت حقوق ميرزا حسين خان نظام الممالك – 1295/01/12 – 168 – 1295/01/12

573 – پرداخت حقوق صباياي مرحوم ناصرالدين شاه مطابق اسامي – 1295/01/12 – 174 – 1295/01/15

574 – حقوق ديواني آقاي سيد اسداله خرقاني – 1295/01/12 – نامعلوم – 1295/01/12

575 – پرداخت حقوق معوقه شاهزاده شعاع السلطنه – 1295/01/12 – 131 – 1295/01/12

576 – پرداخت حقوق اولاد شمس الافاضل به طور شهريه – 1295/01/12 – 136 – 1295/01/12

577 – اعطاي مرخصي پنج ماهه به مسيو وسدايل – 1295/01/12 – 144 – 1295/01/12

578 – اختصاص مبلغ چهل و شش تومان و شش هزار و پانصد دينار بابت قيمت نشان اشخاص – 1295/01/12 – 141 – 1295/01/12

579 – اختصاص مبلغ دويست تومان براي مخارج تجديد لوله هاي آهن سفارت در اسلامبول – 1295/01/12 – 142 – 1295/01/12

580 – اختصاص مبلغ شصت و چهار تومان و نه هزار بابت مخارج اياب و ذهاب اطبا و جمع آوري مجروحين رباط كريم – 1295/01/12 – 167 – 1295/01/12

581 – حقوق اداره محاكمات – 1295/01/15 – 170 – 1295/01/15

582 – پرداخت حقوق ديواني آقاي منشورالملك – 1295/01/15 – 157 – 1295/01/15

583 – پرداخت حقوق ديواني محمد ناصر خان ناصر حضور – 1295/01/15 – 158 – 1295/01/15

584 – تصويب اسم تشكيلات امنيه به جاي ژاندارمري – 1295/01/15 – 178 – 1295/01/15

585 – استرداد قبض مبلغ بيست هزار تومان كه توسط وزارت ماليه از حضرت اشرف والد شاهزاده صارم الدوله گرفته شده است – 1295/01/15 – 150 – 1295/01/15

586 – پرداخت مبلغ دويست و شش تومان بابت قيمت مهماني براي حكومت گيلان – 1295/01/15 – 160 – 1295/01/15

587 – پرداخت مبلغ دويست تومان بابت قيمت يك قطعه نشان الماس كه از طرف قرين اشرف به خانم اسدالله خان يمين خاقان داده شده است – 1295/01/15 – 161 – 1295/01/15

588 – اختصاص مبلغ پنج هزار تومان براي مصارف تدارك و تمبر و باندرل براي دواير تحديد و نواقل – 1295/01/15 – 162 – 1295/01/15

589 – اختصاص مبلغ ششصد تومان براي مخارج تحصيل عبدالمجد خان – 1295/01/15 – 177 – 1295/01/15

590 – اختصاص مبلغ يكصد و هشتاد تومان براي مخارج تعمير ريال عشرت آباد – 1295/01/15 – 183 – 1295/01/15

591 – تصويب بودجه مجلس شوراي ملي – 1295/01/16 – 304 – 1295/01/16

592 – پرداخت مبلغي به عنوان طلب آقاي سالار مقتدر – 1295/01/16 – 219 – 1295/01/16

593 – اختصاص مبلغ يكهزار تومان بابت تعميرات سيم و تيرهاي خط خراسان – 1295/01/16 – 261 – 1295/01/16

594 – پرداخت حقوق ميرزا اسمعيل خان سرهنگ – 1295/01/17 – 303 – 1295/01/17

595 – پرداخت حقوق معوقه ميرزا عيسي خان – 1295/01/19 – نامعلوم – 1295/01/20

596 – اختصاص مبلغ هفتصد تومان براي مخارج تنظيف شهر قزوين – 1295/01/19 – 315 – 1295/01/19

597 – پرداخت مبلغ يكصد تومان براي ملبوس و مخارج از همدان تا طهران بيست و سه نفر موريكانچي ژاندارمري – 1295/01/19 – نامعلوم – 1295/01/19

598 – پرداخت مبلغ هفتصد و شصت تومان و هشتهزار و دويست دينار به عنوان خسارت به مسيو للو – 1295/01/20 – نامعلوم – 1295/01/20

599 – پرداخت حقوق خانم عزت الدوله – 1295/01/22 – 383 – 1295/01/22

600 – برقراري شهريه درباره آقاي مخبرالدوله – 1295/01/22 – 385 – 1295/01/22

601 – پرداخت حقوق حاجي ميرزا زكي خان – 1295/01/22 – نامعلوم – 1295/01/22

602 – پرداخت حقوق و برقراري شهريه درباره احمد خان معز نظام – 1295/01/22 – 384 – 1295/01/22

603 – پرداخت حقوق آقاي اقبال الدوله – 1295/01/22 – نامعلوم – 1295/01/22

604 – پرداخت طلب بارون اشتوداخ توسط وزارت ماليه – 1295/01/22 – نامعلوم – 1295/01/22

605 – تصويب حقوق شيخ غلامرضاخان – 1295/01/22 – 263 – 1295/01/22

606 – تعهد وزارت ماليه براي پرداخت حقوق مستخدمين بلژيكي دواير ماليه – 1295/01/22 – 373 – 1295/01/22

607 – برقراري شهريه درباره ورثه مرحوم صديق الدوله – 1295/01/23 – نامعلوم – 1295/01/23

608 – تصويب بودجه وزارت فوايد عامه و تجارت – 1295/01/24 – نامعلوم – 1295/01/24

609 – جمع آوري و مخارج امنيه شيراز – 1295/01/24 – نامعلوم – 1295/01/24

610 – پرداخت قيمت لباس يك نفر رييس اجرا و عده اي آژان هاي نظميه – 1295/01/24 – 169 – 1295/01/24

611 – برقراري شهريه درباره آقاي آقا سيد كمال الدين مجتهد بهبهاني – 1295/01/26 – نامعلوم – 1295/01/26

612 – پرداخت حقوق ابوالحسن خان گرانمايه – 1295/01/26 – نامعلوم – 1295/01/26

613 – بودجه وزارت جنگ – 1295/01/26 – 484 – 1295/01/26

614 – عدم رسيدگي به دعاوي بيست سال قبل در محاكم عدليه – 1295/01/26 – 490 – 1295/01/26

615 – پرداخت مخارج ساختمان عمارت گالري – 1295/01/26 – نامعلوم – 1295/01/26

616 – تصويب بودجه وزارت ماليه – 1295/01/27 – 546 – 1295/01/30

617 – پرداخت شهريه به ورثه مرحوم نصره السلطان – 1295/01/27 – 488 – 1295/01/29

618 – عدم توقيف مواجب پرنس داديان – 1295/01/29 – 511 – 1295/01/30

619 – ماليات خالصجات ساوجبلاغ – 1295/01/29 – 520 – 1295/01/29

620 – اختصاص قطعه زمين معروف به شهر نو واقع در تبريز يراي محل دو دستگاه بنا براي مأمورين اروپايي گمركات تبريز – 1295/01/29 – نامعلوم – 1295/01/29

621 – پرداخت مبلغ پانصد و سي و چهار تومان و هشتهزار دينار بابت تفاوت قند و چاي آبدارخانه و فوق العاده قزاق توسط وزارت ماليه – 1295/01/29 – نامعلوم – 1295/01/29

622 – اختصاص مبلغ دو هزارو سيصد و هشتاد و پنج تومان و نه هزار دينار براي تعميرات عمارت معتمدي انزلي – 1295/01/29 – نامعلوم – 1295/01/29

623 – تعيين مقرري سفارت لندن از عايدات نفط جنوب – 1295/01/29 – 517 – 1295/01/26

624 – اعطاي امتياز كارخانه هاي سيمان سازي به آقاي علي قليخان – 1295/01/31 – نامعلوم – 1295/01/31

625 – مقررات تعيين حدود نقشه برداري از اراضي مسيله قم – 1295/01/31 – نامعلوم – 1295/01/31

626 – ممنوعيت اضافه نمودن بودجه وزارت عدليه – 1295/01/31 – نامعلوم – 1295/01/31

627 – قرارداد تراموي طهران به شميران – 1295/01/31 – 646 – 1295/02/06

628 – امتياز انقوزه جبال و جلگه هاي كرمان – 1295/01/31 – نامعلوم – 1295/01/31

629 – پرداخت انعام به آقاي امين حضور – 1295/01/31 – 560 – 0000/00/00

630 – قرارنامه مطالبه يقين حدود نقشه برداري اراضي قم – 1295/01/31 – نامعلوم – 0000/00/00

631 – پرداخت مخارج آب پاشي و تنظيف خيابان هاي شهر – 1295/02/00 – نامعلوم – 1295/02/28

632 – پرداخت حقوقات شاهزاده ظل السلطان – 1295/02/00 – 149 – 1295/02/00

633 – تأديه مخارج فوق العاده هيأت وزراء – 1295/02/00 – نامعلوم – 1295/02/00

634 – پرداخت حقوق يك نفر ساعت ساز مدرسه دارالفنون – 1295/02/02 – نامعلوم – 1295/02/02

635 – اختصاص مخارج عايدات وزارت معارف به تأسيسات جديده وزارت علوم – 1295/02/02 – نامعلوم – 1295/02/02

636 – اختصاص مبلغ دويست تومان اعانه به مدرسه ارامنه تبريز – 1295/02/02 – نامعلوم – 1295/02/02

637 – اختصاص مبلغ ششصد تومان بابت مخارج تعميرات راه ضرب خانه – 1295/02/02 – 625 – 1295/02/02

638 – پرداخت كرايه خانه به پرنس داديان – 1295/02/05 – نامعلوم – 1295/02/12

639 – اختلاف فيمابين صاحبان مستغلات و مستاجرين آنها – 1295/02/05 – 3900 – 1295/02/05

640 – تعميرات و تسطيح جاده طهران – دماوند – 1295/02/07 – 701 – 1295/02/09

641 – پرداخت خسارات وارده به اجزا و غلامان خط سيم تلگراف – 1295/02/07 – 702 – 1295/02/09

642 – تعيين بودجه وزارت پست و تلگراف – 1295/02/08 – نامعلوم – 1295/02/08

643 – اعطاي مدال به عده اي ماژر مستخدم اداره امنيه – 1295/02/08 – 748 – 1295/02/12

644 – پرداخت شهريه عقب مانده ورثه مرحوم فن كادرن – 1295/02/09 – 753 – 1295/02/09

645 – پرداخت كمك هزينه تحصيلي به ورثه مرحوم شيخ مهدي – 1295/02/09 – 749 – 1295/02/10

646 – تقاضاي تخفيف خالصجات ساوجبلاغ – 1295/02/09 – 1086 – 1295/02/10

647 – اضافه نمودن حقوق آقاي سپهبد اعظم و قوللر آقاي باشي – 1295/02/12 – 798 – 1295/02/12

648 – تجديد كنترات استخدام مسيو بوطن – 1295/02/12 – نامعلوم – 0000/00/00

649 – پرداخت مبلغي به ميرزا عبدالمحمدخان – 1295/02/12 – نامعلوم – 1295/02/13

650 – پرداخت حقوق مصوبه آقاي حاجي ميرزا زكي خان – 1295/02/12 – نامعلوم – 1295/02/13

651 – پرداخت مخارج تعميرات كلي عمارت كارگذاري رشت – 1295/02/13 – نامعلوم – 1295/02/13

652 – پرداخت كليه خسارت و مطالبات كمپاني اسلحه سازي فرانسوي – 1295/02/13 – نامعلوم – 1295/02/13

653 – نظامنامه راجعه به تشكيل كميسيون مختلط ماليه – 1295/02/14 – نامعلوم – 1295/02/22

654 – تحويل مقداري سيم از اداره امنيه به وزارت پست و تلگراف – 1295/02/14 – نامعلوم – 1295/02/17

655 – برقراري شهريه به آقاي مخبر الدوله – 1295/02/16 – 448 – 1295/02/13

656 – پرداخت حقوق نيابت سلطنت – 1295/02/17 – 829 – 1295/02/17

657 – حقوق آقاي مهذب الملك – 1295/02/17 – 934 – 1295/02/19

658 – تأديه حقوق آقاي مكرم الدوله – 1295/02/17 – نامعلوم – 1295/02/19

659 – تأديه حقوق آقاي معتمدالممالك – 1295/02/17 – نامعلوم – 1295/02/19

660 – تأديه حقوق آقاي ميرزا حسن شيخ الاسلام – 1295/02/17 – نامعلوم – 1295/02/28

661 – پرداخت حقوق آقاي معتمدالممالك و متعلقان ايشان – 1295/02/17 – 1078 – 1295/02/19

662 – پرداخت قيمت ملزومات اطاق كميسيون مختلط – 1295/02/19 – نامعلوم – 1295/02/19

663 – اصول سربازگيري و تأديه حقوق آنان – 1295/02/21 – 860 – 1295/05/23

664 – پرداخت مخارج وزارت امور خارجه مطابق سابق – 1295/02/21 – 1079 – 1295/02/28

665 – رسيدگي به مطالبات چوبدارها – 1295/02/21 – نامعلوم – 1295/02/21

666 – موافقت با درخواست مرخصي سه ماهه دكتر نردكريست سوئدي – 1295/02/21 – نامعلوم – 1295/02/23

667 – پرداخت كمك به آقاي سيد ضياالدين مدير روزنامه رعد – 1295/02/23 – 1001 – 1295/02/23

668 – تصويب مواد سه گانه به موجب پيشنهاد ادارة تشكيلات نظميه – 1295/02/23 – 983 – 1295/02/23

669 – پرداخت اضافه حقوق آقايان وزراء – 1295/02/24 – نامعلوم – 1295/02/24

670 – برقراري شهريه درباره آقايان نامبرده – 1295/02/24 – نامعلوم – 1295/02/24

671 – تأديه حقوق آقاي مشارالسلطنه – 1295/02/24 – 1038 – 1295/02/24

672 – تصويب بودجه كميسيون ماليه مختلط – 1295/02/24 – 1061 – 1295/02/24

673 – پرداخت حقوق تقاعدي درباره مير حبيب الله خان – 1295/02/27 – 1153 – 1295/02/28

674 – تشكيل يك محكمه موسوم بارك – 1295/02/27 – 1071 – 1295/02/28

675 – حقوق ديواني آقا مير سيد محمد خان و سيد حسين خان – 1295/02/28 – 1151 – 1295/02/30

676 – پرداخت قيمت يك قطعه تمثال اهدايي به وزير مختار روس – 1295/02/28 – 1074 – 1295/02/29

677 – پرداخت اقساط شيلات – 1295/02/28 – 1075 – 1295/02/28

678 – كارسازي مبلغي به وزارت فوايد عامه از محل اقساط ليانازوف – 1295/02/28 – 1081 – 1295/02/28

679 – جبران خسارات وارده به شاهزاده فرمانفرما از طريق تخفيف ماليات ساليانه – 1295/02/30 – 1155 – 1295/02/30

680 – تخفيف مالياتي به شاهزاده فرمانفرما – 1295/02/30 – 1152 – 1295/02/30

681 – تصويب بودجه مأمورين داخله و خارجه – 1295/02/31 – 1158 – 1295/02/31

682 – پرداخت حقوق شخصي اعتلاءالملك – 1295/03/02 – 1208 – 1295/03/02

683 – عايدات موقوفات ممالك محروسه ايران – 1295/03/02 – 1244 – 1296/02/04

684 – پرداخت قيمت يك قطعه تمثال اهدايي به مانو بيكويج – 1295/03/02 – 1207 – 1295/03/02

685 – پرداخت فوق العاده پنج نفر قزاق مأمور گلپايگان – 1295/03/02 – 1176 – 1295/03/02

686 – پرداخت مطالبات معوقه سفارت ايران در روسيه – 1295/03/03 – 1311 – 1295/03/03

687 – پرداخت اعتبار صدي سه به بودجه وزارت داخله – 1295/03/03 – نامعلوم – 1295/03/04

688 – برقراري شهريه درباره هريك از اولاد ميرزا باقرخان شجاع نظام – 1295/03/03 – 1956 – 1295/04/10

689 – پرداخت شهريه به آقاي شيخ محمدرضا شريعتمدار كاشاني – 1295/03/03 – نامعلوم – 1295/03/04

690 – اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه تومان به عنوان انعام و مخارج ييلاق شاهزاده غلام حسين ميرزاي تلفنچي – 1295/03/04 – نامعلوم – 1295/03/04

691 – پرداخت حقوق سواران شخصي شاهزاده فرمانفرماي مملكت فارس – 1295/03/07 – 1395 – 1295/03/11

692 – حقوق ايالتي فارس براي شاهزاده اسعد فرمانفرما – 1295/03/07 – 1303 – 1295/03/07

693 – اضافه حقوق به معلمين مدرسه دارالفنون – 1295/03/07 – نامعلوم – 1295/03/06

694 – اعطاي مجوز به وزراء براي تغيير يا تبديل شغل يا اضافه و نقصان حقوق – 1295/03/07 – 1447 – 1295/03/16

695 – تشكيل كميسيوني در دربار براي رسيدگي به كارهاي آقايان نصر المملكتي و صدر المملكتي و حاجي امين الدوله – 1295/03/09 – 1693 – 1295/03/09

696 – واگذاري قراولخانه بهارستان به آقا سيد علي قمي در ازاي خسارت وارده به او – 1295/03/11 – نامعلوم – 1295/03/11

697 – پرداخت مبلغي از محل مصارف تسطيح اراضي عشرت آباد به وزير مختار اسپاني جهت مراجعت خانم سفير كبير – 1295/03/12 – نامعلوم – 1295/03/13

698 – اضافه نمودن بودجه وزارت داخله جهت هزينه قراسوران – 1295/03/13 – 1474 – 1295/03/13

699 – مخارج تعميرات عمارات صاحبقرانيه – 1295/03/15 – 1500 – 1295/03/18

700 – تأديه خسارات وارده به شركت سهامي ايران از محل ضبط و حراج املاك ميرزا سليمان خان و سليمان ميرزا – 1295/03/16 – نامعلوم – 1295/03/16

701 – پرداخت شهريه درباره ورثه مرحوم ميرزا علي خان – 1295/03/25 – 1709 – 1295/03/25

702 – نسخ و ابطال امتياز راه باج گيران – 1295/03/25 – نامعلوم – 1295/03/25

703 – تأديه حقوق ايالتي فارس – 1295/03/25 – 1684 – 1295/03/25

704 – پرداخت حقوق آقايان صفاالممالك و اعتلا السلطنه – 1295/03/25 – 1647 – 0000/00/00

705 – پرداخت حقوق آقاي مطمئن الملك – 1295/03/28 – 1733 – 1295/03/28

706 – پرداخت حقوق ايالتي فارس – 1295/03/28 – 1684 – 1295/03/28

707 – اجازه مرخصي سه ماهه به معلم بيطار – 1295/03/28 – نامعلوم – 1295/03/28

708 – اعتبار جهت مخارج پيش بيني نشده وزارت عدليه – 1295/04/03 – 9543 – 0000/00/00

709 – به مصرف رساندن صدي ده از عايدات وزارت ماليه براي مخارج اداري مستغلات – 1295/04/03 – نامعلوم – 0000/00/00

710 – تأديه مخارج والاحضرت وليعهد – 1295/04/06 – 1958 – 1295/04/07

711 – تأديه حقوق ديواني آقاي حاجي صدرالدوله – 1295/04/06 – نامعلوم – 1295/04/06

712 – تمليك ابدي چهار دانگ از كل شش دانگ قريه قديم آباد ملكي نظام السلطنه به آقاي اقبال الدوله – 1295/04/06 – نامعلوم – 1295/04/06

713 – تأديه بودجه ماهانه وزارت داخله – 1295/04/08 – نامعلوم – 1295/04/17

714 – پرداخت مخارج تدارك سوار و پياده جهت اداره امنيه – 1295/04/08 – نامعلوم – 1295/04/17

715 – پرداخت مبلغ پانزده هزار فرانك به عيال مارز اولسن صاحب منصب سوئدي – 1295/04/10 – نامعلوم – 1295/04/10

716 – اختصاص مبلغي براي خاتمه دعوي بين ميرزا زين العابدين خان با مسيو ماربيو – 1295/04/14 – نامعلوم – 1295/04/14

717 – رسيدگي به محاسبات مدت خزانه داري مسيو مرنارد – 1295/04/15 – نامعلوم – 0000/00/00

718 – اضافه نمودن قواي امنيه تحت نظارت كلنل نيسترم – 1295/04/16 – نامعلوم – 1295/04/16

719 – اختصاص مبلغي براي تعميرات و پل سازي از قهلك الي تجريش – 1295/04/17 – نامعلوم – 1295/04/17

720 – حواله مبلغي براي قوه امنيه كه از شيراز به اصفهان مي آيند – 1295/04/18 – نامعلوم – 1295/04/18

721 – پرداخت حقوق يك ماهه عده اي سواره و پياده گروهان در بيرون شهر – 1295/04/18 – 2050 – 1295/04/18

722 – برقراري مستمري آقاي معين الملك درباره قوام الدوله فرزند ايشان – 1295/04/18 – 2241 – 1295/05/01

723 – تهيه عده اي گارد سواره توسط وزارت جنگ – 1295/04/18 – 2048 – 1295/04/17

724 – ارجح شمردن ديپلمه ها در تمامي وزارت خانه ها – 1295/04/19 – نامعلوم – 1295/04/25

725 – پرداخت مخارج نظميه اروميه – 1295/04/19 – نامعلوم – 1295/04/18

726 – اختصاص بودجه اي براي تعميرات و مصارف علمي مدرسه صناعتي و فلاحتي – 1295/04/19 – نامعلوم – 1295/04/19

727 – پرداخت قيمت زين و برگ سواره گارد جديد – 1295/04/21 – 2324 – 1295/04/21

728 – پرداخت حقوق ورثه مرحوم شاهزاده جلال الدوله – 1295/04/26 – نامعلوم – 1295/04/26

729 – پرداخت اعانه به مدرسه اقبال روسي از محل حقوق معلمين اروپايي – 1295/04/26 – نامعلوم – 1295/04/26

730 – حكميت شاهزاده وزير امور خارجه آقاي معين الوزراء براي قرار ادعاي مسيو مرنارد – 1295/04/26 – نامعلوم – 1295/04/26

731 – اختصاص مبلغ يكصد و هشتاد و ششتومان و چهارقران مستمري ديواني به اولاد مرحوم ملاعلي محمد طالقاني – 1295/04/26 – 106 – 1295/04/26

732 – پرداخت حقوق ابوالفتح خان به طور مرتب – 1295/04/28 – 2242 – 1295/04/30

733 – تأديه حقوق شميرانات به آقاي مجدالممالك – 1295/04/30 – 2254 – 1295/04/30

734 – اهداء املاك نايب حين كاشي به عوض خسارات وارده به شاهزاده ضل السلطان – 1295/05/00 – نامعلوم – 1295/05/12

735 – پرداخت حقوق ميرزامحسن خان تا روز عزيمت ايشان – 1295/05/04 – 3700 – 1295/05/06

736 – تأديه مخارج دعوي مورابيو توسط وزارت امور خارجه – 1295/05/08 – نامعلوم – 1295/05/08

737 – اختصاص مبلغ يكهزار تومان براي تعميرات مدرسه صاحبقرانيه – 1295/05/08 – نامعلوم – 0000/00/00

738 – پرداخت مبلغ يكصد تومان براي نگهداري مدرسه ايتام شهر اصفهان – 1295/05/08 – نامعلوم – 1295/05/08

739 – پرداخت مخارج ترحيم و مجلس ختم مرحوم حاجي شريعتمدار گيلاني – 1295/05/10 – 3699 – 1295/05/10

740 – پرداخت حقوق رياست اداره امور عدليه – 1295/05/13 – 883 – 1295/12/13

741 – پرداخت حقوق تقاعدي به آقاي عنوان نكار – 1295/05/20 – 909 – 1295/05/20

742 – تجديد كنترات عده اي صاحب منصب سوئدي – 1295/06/10 – 2884 – 1295/06/17

743 – اعزام مأمورين براي محافظت طرق قم و كاشان و عراق و اصفهان – 1295/06/10 – 2886 – 1295/06/10

744 – ذخيره غله دولتي در طهران و تامين هزينه حمل آن – 1295/06/10 – 2552 – 1295/06/10

745 – مخارج تعميرات ضروريه مدرسه قاجاريه – 1295/06/13 – نامعلوم – 1295/06/17

746 – صورت مصرف كليه عايدات نواقل شهر طهران – 1295/06/13 – 2561 – 1295/06/22

747 – استخدام يك نفر وكيل عمومي اوقاف – 1295/06/13 – 2883 – 1295/06/17

748 – پرداخت مخارج بنائي و تعمير در نقاط معينه – 1295/06/16 – 5214 – 1295/01/31

749 – پرداخت كمك به آقاي سردار انتصار رييس اردوي سيار – 1295/06/17 – نامعلوم – 1295/06/17

750 – تعميرات لازم مكانهايي كه وزارت فوائد عامه معين نموده است – 1295/06/17 – نامعلوم – 1295/06/17

751 – فروش عمارت سابق تلگرافخانه قوچان – 1295/06/17 – 2099 – 1295/06/17

752 – پرداخت مستمري به ورثه مرحوم حسن توپچي – 1295/06/17 – نامعلوم – 1295/06/17

753 – تصويب ايجاد بناي جديد وزارت پست و تلگراف – 1295/06/17 – 2541 – 1295/06/20

754 – عايدات مدارس ابتدايي دولتي جهت تأسيسات جديد وزارت علوم – 1295/06/17 – 2870 – 1295/06/17

755 – تجديد كنترات مستخدمين بلژيكي اداره كل گمركات مركزي – 1295/06/18 – 2902 – 1295/07/17

756 – فروش روزانه بيست و شش خروار گندم به خبازخانه شهر طهران – 1295/06/22 – 2589 – 1295/06/22

757 – پرداخت خسارات وارده در كرمانشاه به دكتر بروني بلژيكي – 1295/06/24 – 2771 – 1295/07/12

758 – پرداخت تفاوت حقوق نفرات بريكاد مركزي – 1295/06/24 – 2588 – 1295/06/27

759 – برقراري مستمري در حق عيال پرنس داديان – 1295/06/27 – 2953 – 1295/07/21

760 – پرداخت بدهي عين الدوله به دولت – 1295/06/27 – نامعلوم – 0000/00/00

761 – پرداخت حقوق قراسواران محل هاي نامبرده – 1295/06/27 – 2614 – 1295/06/27

762 – اضافه نمودن بودجه خراسان جهت پرداخت حقوق حاكم سرجام – 1295/06/29 – 2617 – 1295/06/31

763 – پرداخت بودجه كابينه هاي حكومتي مطابق سابق – 1295/06/29 – 2614 – 1295/06/31

764 – به مزايده گذاشتن زمينهاي معروف به شربت خانه عمارت معتمدي انزلي – 1295/06/29 – نامعلوم – 1295/07/15

765 – اختصاص مبلغ پنجهار تومان بابت مخارج ساخت محبس در گيلان – 1295/06/29 – نامعلوم – 1295/06/29

766 – پرداخت انعام به دكتر منوچهرخان ياور – 1295/06/30 – نامعلوم – 1295/06/31

767 – پرداخت حقوق آقاي حاجي صدرالدوله – 1295/06/31 – نامعلوم – 1295/06/31

768 – تصويب بودجه مريضخانه احمديه – 1295/06/31 – نامعلوم – 1295/06/31

769 – پرداخت اضافه حقوق به آقاي اميراعلم رييس مجلس حفظ الصحه – 1295/06/31 – نامعلوم – 1295/06/31

770 – پرداخت حقوق آقايان معيرالدوله، اديب الملك، مشكوه السلطنه – 1295/06/31 – 2669 – 1295/06/31

771 – پرداخت مخارج تتمه ساختمان مريضخانه باغ شاه – 1295/06/31 – نامعلوم – 0000/00/00

772 – پرداخت اعتبار به وزارت داخله جهت خريد اثاثيه جديد – 1295/06/31 – نامعلوم – 1295/07/05

773 – تشكيل محكمه ابتدايي – 1295/06/31 – نامعلوم – 1295/06/31

774 – پرداخت حقوق موقت عده حاضر ساخلوي ولايات – 1295/06/31 – 2712 – 1295/07/07

775 – پرداخت حقوق آقاي ميرزا مهديخان فخيم الملك – 1295/07/03 – نامعلوم – 1295/07/05

776 – پرداخت قيمت تمثال مرحمتي به آقاي اعتلاء السلطنه – 1295/07/03 – 2666 – 1295/07/05

777 – پرداخت حقوق عده اي سوار حكومت عراق – 1295/07/03 – نامعلوم – 1295/07/05

778 – تهيه گندم جهت رفاه عموم – 1295/07/04 – 2647 – 1295/07/04

779 – پرداخت حقوق اداره مباشرت مجلس – 1295/07/06 – 2751 – 1295/07/08

780 – دريافت بدهي جنس خالصجات گيلان – 1295/07/07 – 2768 – 1295/07/08

781 – پرداخت حقوق هيأت تحريريه – 1295/07/07 – 2750 – 1295/07/08

782 – اضافه نمودن بودجه حكومتي ساوجبلاغ جهت پرداخت حقوق آقاي سردار رشيد – 1295/07/08 – 2770 – 1295/07/12

783 – تشكيل كميسيون مخصوصي در وزارت ماليه مبني بر رسيدگي كليه اموال غيرمنقول و دعاوي و ايصال مطالبات – 1295/07/08 – 3011 – 1295/07/08

784 – برقراري دو ماده مقررات جهت انتظام امر ارزاق عمومي – 1295/07/12 – 2772 – 1295/07/12

785 – اعتبار جهت خريد لباس براي ژاندارمهاي قشون امپراطوري – 1295/07/12 – 2826 – 1295/07/17

786 – پرداخت كمك به وراث كاپيتن هيرتا وكارنس سوئدي – 1295/07/12 – 2908 – 1295/07/18

787 – پرداخت بودجه وزارت فوايد عامه – 1295/07/15 – نامعلوم – 0000/00/00

788 – پرداخت حقوق سواران بختياري حاضر در مركز – 1295/07/16 – 1302 – 0000/00/00

789 – تعمير راه مشهد سر ببار فروش – 1295/07/17 – 2907 – 1295/07/18

790 – پرداخت حقوق سواران بختياري – 1295/07/17 – 2905 – 1295/07/17

791 – پرداخت غرامت انكسار چند فقره آينه و غيره در چراغاني جشن – 1295/07/17 – 2909 – 1295/07/18

792 – رسيدگي به حساب آقاي امير مفخم – 1295/07/17 – 2906 – 1295/07/17

793 – قطع درختان كبود كهن باغ چهل ستون قزوين – 1295/07/17 – 2903 – 1295/07/18

794 – پرداخت كمك تا ششماه به آقاي آقا سيد ضياالدين – 1295/07/17 – 2946 – 1295/07/21

795 – پرداخت حقوق حكام – 1295/07/17 – 2910 – 1295/07/21

796 – ساختمان راه بارفروش و رفع خرابه پل تجن – 1295/07/18 – نامعلوم – 0000/00/00

797 – حراج اشيا غيرلازم وزارت عدليه و خريد لوازم ضروري – 1295/07/18 – 2947 – 1295/07/18

798 – عدم ممانعت از حراج اشيايي كه در گمرك توقيف مي باشند – 1295/07/18 – 2949 – 1295/07/18

799 – تعميرات عمارت ناصرالملكي – 1295/07/19 – 2948 – 1295/07/18

800 – دستور پرداخت بودجه عدليه آذربايجان – 1295/07/19 – نامعلوم – 0000/00/00

قسمت سوم)

801 – تصويب بودجه حكومت اصفهان – 1295/07/21 – 2975 – 1295/07/24

802 – پرداخت حقوق نظميه شهر مشهد – 1295/07/21 – 2985 – 1295/07/22

803 – فسخ اجاره هاي تحديد ترياك – 1295/07/21 – 2989 – 1295/07/21

804 – پرداخت قيمت تفنگ و فشنگ به ايالت فارس – 1295/07/21 – 2974 – 1295/07/22

805 – پرداخت شهريه به آقاي ركن خاقان – 1295/07/21 – 2987 – 1295/07/22

806 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مهذب السلطنه – 1295/07/21 – 2986 – 1295/07/22

807 – عوايد ماليات مستغلات خراسان به منظور تشكيل نظميه در آنجا – 1295/07/21 – 2988 – 1295/07/22

808 – پرداخت حقوق سواران مأمور جلوگيري اشرار شاهسون – 1295/07/21 – 2951 – 1295/07/21

809 – پرداخت حقوق عقب افتاده آقايان وكلاي نامبرده – 1295/07/21 – 2990 – 1295/07/24

810 – اختصاص مبلغ دو هزار و شصت و چهار تومان براي مخارج مقدماتي مدرسه نظامي – 1295/07/25 – 1278 – 0000/00/00

811 – پرداخت مخارج مسافرت و فوق العاده افراد بريگاد مركزي مأمور گيلان – 1295/07/26 – 3034 – 1295/07/30

812 – پرداخت روزي يكصدخروار گندم به خبازخانه تهران – 1295/07/26 – 3012 – 1295/07/28

813 – انحلال گارد احمدي و تحويل اسلحه از سواران – 1295/07/30 – 2769 – 1295/07/14

814 – تجديد كنترات مسيو مليتو رييس كل پست – 1295/08/03 – 3113 – 1295/08/06

815 – تجديد كنترات ماژر شو برك – 1295/08/03 – 3120 – 1295/08/06

816 – تشكيل كميسيون براي عمل منات با حضور آقايان نامبرده – 1295/08/06 – 3164 – 1295/08/09

817 – رسيدگي به تظلمات آقايان جاجي سيدمحمد صراف و حاجي محمدتقي شاهرودي – 1295/08/06 – نامعلوم – 1295/08/09

818 – رسيدگي به تظلمات آقايان حاجي سيد محمد صراف و حاجي محمدتقي شاهرودي در موضوع خالصجات نيشابور – 1295/08/06 – 3183 – 1295/08/12

819 – پرداخت مستمري به اولاد كنت مونت فرت – 1295/08/06 – 3178 – 1295/08/10

820 – پرداخت حقوق رييس اداره حفظ الصحه و منشي او – 1295/08/08 – 3192 – 1295/08/10

821 – پرداخت شهريه آقايان ناصرالوزاره و ميرزا وليخان – 1295/08/08 – 3424 – 1295/09/01

822 – پرداخت مخارج برگرداندن زمين باغ فرح آباد – 1295/08/08 – 3185 – 1295/08/10

823 – برقراري شهريه درباره آقاي اعتلاء الملك – 1295/08/08 – 3177 – 1295/08/10

824 – برقراري شهريه درباره ورثه مرحوم يمين الممالك – 1295/08/08 – 3176 – 1295/08/10

825 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاجي امين السلطنه – 1295/08/08 – 3175 – 1295/08/10

826 – پرداخت مخارج تعمير عمارت دولتي مسكوني اداره عدليه قزوين – 1295/08/08 – 3190 – 1295/08/10

827 – ترميم بودجه مدرسه صاحبقرانيه و تجريش – 1295/08/08 – 3194 – 1295/08/10

828 – پرداخت حقوق ديواني آقاي برهان السلطنه – 1295/08/08 – 3186 – 1295/08/10

829 – پرداخت حقوق تقاعدي به اقاي ناظم الملك – 1295/08/08 – 3180 – 1295/08/10

830 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا اسمعيل خان معاضدالدوله – 1295/08/08 – 3184 – 1295/08/10

831 – پرداخت حقوق ديواني آقاي دكتر احياءالملك – 1295/08/08 – 3191 – 1295/08/10

832 – پرداخت حقوق مدت بيكاري به آقاي فاخر الدوله – 1295/08/08 – 3187 – 1295/08/10

833 – پرداخت حقوق به اسدالله خان كلكو و ساير محافظين راه دير و كاج – طهران – 1295/08/08 – 3182 – 1295/08/10

834 – استهلاك قرض مدرسه ادب – 1295/08/08 – 3195 – 1295/08/10

835 – پرداخت كرايه عمارت كارگزاري خراسان – 1295/08/08 – 3188 – 1295/08/10

836 – پرداخت مخارج تعميرات ضروريه عمارت دولتي عراق – 1295/08/08 – 3193 – 1295/08/10

837 – پرداخت مخارج تعميرات ابنيه توپخانه كرمان – 1295/08/08 – 3189 – 1295/08/10

838 – مصرف عايدات متفرقه اداره بلديه – 1295/08/10 – 3233 – 1295/08/10

839 – مخارج بيرون راندن سارقين فارس از طبس – 1295/08/10 – 3254 – 1295/08/19

840 – پرداخت اعانه در حق اهالي فقير شيراز – 1295/08/10 – 3236 – 1295/08/19

841 – توقيف املاك جهانشاه خان – 1295/08/10 – 3255 – 1295/08/19

842 – پرداخت خسارت قونسول سابق كرمان – 1295/08/10 – 3256 – 1295/08/19

843 – مزايده اراضي چاپارخانه قديم دولتي رفسنجان – 1295/08/10 – 3238 – 1295/08/10

844 – توقيف املاك جهانشاه خانزا – 1295/08/10 – نامعلوم – 1295/08/19

845 – پرداخت تعميرات ضروريه عمارات حكومتي گيلان – 1295/08/10 – 3235 – 1295/08/19

846 – پذيرفتن فارغ التحصيلان مدرسه علوم سياسي به خدمت عدليه – 1295/08/19 – 3234 – 1295/08/20

847 – پرداخت حقوق ديواني آقاي افضل الملك – 1295/08/20 – نامعلوم – 1295/08/22

848 – اجاره خالصجات دولتي – 1295/08/22 – 3293 – 1295/08/24

849 – برقراري مستمري در حق گيندلر تلگرافچي روسي – 1295/08/22 – 3297 – 1295/08/24

850 – پرداخت حقوق كابينه ايالتي فارس – 1295/08/22 – 3296 – 1295/08/24

851 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده كفيل الدوله – 1295/08/22 – 3295 – 1295/08/24

852 – پرداخت تفاوت قيمت پالتو بريكاد مركزي – 1295/08/23 – 3420 – 1295/09/04

853 – مخارج تعمير پل عبدل آباد – 1295/08/24 – 3307 – 1295/08/26

854 – پرداخت قيمت كليه قاليهاي خريداري شده جهت عمارت هيأت وزرا – 1295/08/24 – 3300 – 1295/08/24

855 – تعمير عمارت مخزن قديم – 1295/08/24 – 3329 – 1295/08/29

856 – پرداخت مواجب خانباباخان – 1295/08/24 – 3359 – 1295/08/29

857 – برقراري حقوق تقاعدي درباره آقاي محاسب الممالك – 1295/08/24 – 3364 – 1295/08/29

858 – تصويب اعتبار براي خريد گندم – 1295/08/24 – 3228 – 1295/08/29

859 – پرداخت حقوق دولتي آقاي نيرالملك به چهار اولاد ايشان – 1295/08/26 – 3356 – 1295/08/29

860 – پرداخت حقوق سواران آقاي صادقخان – 1295/08/26 – 3354 – 1295/08/29

861 – پرداخت حقوق ديواني آقاي علاءالسلطان تبريزي – 1295/08/26 – 3355 – 1295/08/29

862 – پرداخت شهريه به شاهزاده شرف الدين ميرزا – 1295/08/26 – 3347 – 1295/08/29

863 – پرداخت مستمري ماهيانه به آقاي مخبر السلطنه – 1295/08/26 – 3349 – 1295/08/29

864 – ضبط حقوق جناب حكيم الهي و اولاد ايشان – 1295/08/27 – 3426 – 1295/09/01

865 – پرداخت حقوق ديواني آقاي اعتصام الدوله – 1295/08/27 – 3351 – 1295/08/29

866 – پرداخت حقوق افراد مطابق ليست – 1295/08/27 – 3357 – 1295/08/29

867 – پرداخت حقوق شاهزاده شمس الشعراء – 1295/08/28 – 3353 – 1295/08/29

868 – پرداخت حقوق آقاي حشمت الدوله – 1295/08/29 – 3362 – 1295/08/29

869 – تمديد قانون تحديد ترياك – 1295/08/30 – 3441 – 0000/00/00

870 – تأسيس مدرسه علوم حقوقي – 1295/09/01 – 3350 – 1295/08/29

871 – پرداخت حقوق ديواني سه نفر صاحب منصبان نامبرده – 1295/09/01 – 3360 – 1295/08/29

872 – پرداخت حقوق ديواني عيال مرحوم شاهزاده محمد مهدي ميرزا – 1295/09/01 – 3358 – 0000/00/00

873 – پرداخت مخارج تعميرات لازمه انبارآبهاي موزيك و ديوار سربازخانه – 1295/09/01 – 3361 – 0000/00/00

874 – تهيه وسايل دارالتاليف – 1295/09/02 – 3602 – 1295/09/27

875 – پرداخت قيمت ملبوس قراسواران ايالت خراسان – 1295/09/03 – 3643 – 1295/10/05

876 – پرداخت حقوق ديواني اقاي هدايت قليخان – 1295/09/03 – 3443 – 1295/09/06

877 – قواي اضافي اداره امنيه – 1295/09/04 – 3425 – 1295/09/06

878 – پرداخت حقوق قراسواران طرق و شوارع اصفهان – 1295/09/04 – 3421 – 1295/09/04

879 – پرداخت فوق العاده و مخارج ابتدايي مأمورين مازندران – 1295/09/04 – 3419 – 1295/09/04

880 – تجديد كنترات پنج نفر مستخدمين بلژيكي نامبرده – 1295/09/04 – 3447 – 1295/09/08

881 – تصويب حقوق آقاي شيخ احمد تفرشي – 1295/09/04 – 3418 – 1295/09/04

882 – پرداخت حقوق ديواني آقاي موسي خان – 1295/09/04 – 3348 – 0000/00/00

883 – تصويب حقوق حيدرخان اسعدالملك و اولاد ايشان – 1295/09/04 – 3415 – 1295/09/05

884 – پرداخت انعام به آقاي ناصح الممالك – 1295/09/04 – 3417 – 1295/09/04

885 – پرداخت حقوق آقاي حاجي ميرزا محمودخان دكتر و متعلقه ايشان – 1295/09/04 – 3416 – 1295/09/04

886 – ترتيب وارد و اداره نمودن مقداري دارو از لندن – 1295/09/04 – 3499 – 1295/09/18

887 – مزايده معدن نمك واقع در محال گروس – 1295/09/05 – 3659 – 1295/09/05

888 – اعزام يكنفر رييس معارف به گيلان – 1295/09/06 – 3473 – 1295/09/08

889 – پرداخت اضافه اعتبار به اداره امنيه جهت مخارج اضافي – 1295/09/08 – 3474 – 1295/09/08

890 – برقراري مستمري ماهيانه در حق آقاي حاجي مخبر السلطنه – 1295/09/08 – 3448 – 1295/09/13

891 – پرداخت حقوق ديواني حاج اعتبار السلطنه – 1295/09/08 – 3472 – 1295/09/08

892 – پرداخت اعتبار به سردار معزز جهت قلع و قمع خدونام قوچاني و همراهانش – 1295/09/09 – 3534 – 1295/09/20

893 – مقررات اخذماليات املاك خالصجات انتقالي – 1295/09/09 – 3536 – 1295/09/20

894 – پرداخت حقوق خدمت آقاي معير السلطنه – 1295/09/15 – 3498 – 1295/09/15

895 – پرداخت مخارج مجلس ترحيم آقاي صدرالعلماء – 1295/09/15 – 3487 – 1295/09/15

896 – پرداخت مخارج سفر آقاي ميرزا عبدالله خان و مسيو وستداهل – 1295/09/18 – 3531 – 1295/09/20

897 – برقراري شهريه درباره بازماندگان مرحوم صدرالعلماء – 1295/09/18 – 3535 – 1295/09/20

898 – پرداخت حقوق و مخارج يكعده صاحب منصب و آژان – 1295/09/19 – 3657 – 1295/10/05

899 – پرداخت حقوق آقاي حاجي امجدالدوله و اولاد او – 1295/09/20 – 3603 – 1295/09/27

900 – موقوف المطالبه بودن ماليات املاك آقاي حاج امجد الدوله – 1295/09/20 – 3750 – 1295/10/14

901 – ماليات املاك نيشابور بعوض حقوق ديواني شاهزاده اسعد نيرالدوله – 1295/09/20 – 3604 – 1295/09/27

902 – برقراري اضافه حقوق در حق ميرزا رضاخان – 1295/09/20 – 3563 – 1295/09/27

903 – پرداخت شهريه مرحوم آقا سيد محمد كلاردشتي به ابوترابعليخان و امام ويردي خان – 1295/09/20 – 3566 – 1295/09/27

904 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا مهديخان مدير الملك – 1295/09/20 – 3595 – 1295/09/27

905 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاجي ميرزا احمدخان مجاهدالدوله – 1295/09/20 – 3597 – 1295/09/27

906 – برقراري شهريه درباره شاهزاده ارسلان ميرزا پسر شاهزاده شهاب الدوله – 1295/09/20 – 3598 – 1295/09/27

907 – برقراري شهريه درباره آقا سيد كمال الدين – 1295/09/20 – 3600 – 1295/09/27

908 – پرداخت مقرري ماهيانه درباره آقاي معاضد الملك – 1295/09/20 – 3599 – 1295/09/27

909 – پرداخت حقوق خواتين نامبرده – 1295/09/20 – 3605 – 1295/09/27

910 – برقراري شهريه درباره دكتر رضاخان معتضدالاطباء – 1295/09/20 – 3601 – 1295/09/27

911 – برقراري شهريه درباره ميرزا عيسي خان – 1295/09/20 – 3596 – 1295/09/27

912 – پرداخت انعام به مسيو وستداهل – 1295/09/25 – 3565 – 1295/05/29

913 – پرداخت حقوق آقاي مويد الممالك مدير روزنامه رسمي – 1295/09/25 – 3533 – 1295/09/25

914 – پرداخت حقوق آقاي ميرزا محمدحسين خان موثق الممالك – 1295/09/25 – 3532 – 1295/09/25

915 – برقراري شهريه درباره وراث مرحوم اديب المجاهدين – 1295/09/25 – 3567 – 1295/09/29

916 – برقراري مستمري درباره بازماندگان ابوالحسن خان پسر اسعد الملك – 1295/09/25 – 3564 – 1295/05/29

917 – صورت مخارج تعميرات و نوسازي و مخارج تخميني امكنه و ابنيه دولتي – 1295/09/29 – نامعلوم – 1295/08/15

918 – پرداخت مخارج تحصيل اولاد آقاي دكتر عطا الله خان – 1295/09/29 – 3658 – 1295/10/05

919 – تحويل بيست هزار فشنگ سيستم مختلف جهت ايالت كرمان – 1295/09/29 – 3655 – 1295/10/05

920 – برقراري مستمري ديواني درباره آقاي مستوفي الممالك – 1295/10/02 – 3570 – 1295/10/02

921 – پرداخت ماهيانه به آقاي اعتلاء الممالك – 1295/10/02 – 3569 – 1295/10/02

922 – پرداخت حقوق اداري شاهزاده مبشرالسلطان – 1295/10/02 – 3610 – 1295/10/02

923 – پرداخت حقوق ايالتي شاهزاده اميركبير – 1295/10/03 – 3984 – 1295/11/08

924 – مسترد نمودن تفنگهاي آقاي امير معزز بدون مطالبه حقوق گمركي – 1295/10/04 – 3608 – 1295/10/05

925 – ساختن جاده كالسكه رو از سرخه حصار تا جاجرود – 1295/10/04 – 3644 – 1295/10/05

926 – پرداخت خسارت سراج الملك پس از نسخ اجازه تحديد ترياك – 1295/10/05 – 3764 – 1295/10/14

927 – پرداخت حقوق به آقاي ممتحن الدوله – 1295/10/07 – 3694 – 1295/10/10

928 – پرداخت مواجب ديواني آقاي ميرزاسيدرضا خان قديم الملك – 1295/10/07 – 3697 – 1295/10/09

929 – اضافه نمودن بودجه مهام – 1295/10/07 – 3701 – 1295/10/09

930 – پرداخت حقوق آقاي ميرزا غلام حسينخان ارفع السلطان – 1295/10/07 – 3661 – 1295/10/10

931 – پرداخت انعام به تيمورخان پسر آقاي مؤدب الملك – 1295/10/07 – 3668 – 1295/10/09

932 – پرداخت مخارج آقاي امجد السلطنه – 1295/10/07 – 3660 – 1295/10/09

933 – برقراري شهريه درباره آقاي نصيرالدوله – 1295/10/07 – 3665 – 1295/10/09

934 – پرداخت حقوق متصدي ارسال تذكره و يكنفر محاسب – 1295/10/07 – 3696 – 1295/10/09

935 – پرداخت مستمري ساليانه درباره ميرزا جواد خان آقايف – 1295/10/07 – 3716 – 1295/10/13

936 – استخدام يك منشي جهت مدعي العمومي وزارت داخله – 1295/10/07 – 3671 – 1295/10/09

937 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاجي مفتح الملك – 1295/10/07 – 3702 – 1295/10/09

938 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مساعد الدوله – 1295/10/07 – 3692 – 1295/10/09

939 – پرداخت حقوق به ميرزا حسنخان نصرالدوله – 1295/10/07 – 3666 – 1295/10/09

940 – پرداخت حقوق ماهيانه به آقاي امير منصور – 1295/10/07 – 3719 – 1295/10/13

941 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزاحسن حكيم الهي كرمانشاهاني – 1295/10/07 – 3709 – 1295/10/07

942 – تصويب حقوق مقرب السلطان – 1295/10/07 – 3693 – 1295/10/09

943 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا حسنخان – 1295/10/07 – 3695 – 1295/10/10

944 – پرداخت طلب كارخانه هارليم بابت قيمت تمبر تاجگذاري – 1295/10/07 – 3721 – 1295/10/13

945 – تعمير ابنيه حكومتي رشت – 1295/10/09 – 3667 – 1295/10/10

946 – پرداخت حقوق آقاي نظم الدوله – 1295/10/09 – 3718 – 1295/10/13

947 – تعيين و پرداخت بودجه وزارت فوايد عامه – 1295/10/14 – نامعلوم – 0000/00/00

948 – تحويل فشنگ سه تير و پنج تير به آقاي امير معزز جهت حكومت يزد – 1295/10/16 – 3787 – 1295/10/16

949 – پرداخت حقوق تقاعدي به مسيو برناردي – 1295/10/17 – 3806 – 1295/10/17

950 – پرداخت مخارج تعمير دروازه دولت – 1295/10/21 – 3880 – 1295/10/23

951 – پرداخت اضافه حقوق علاوه بر حقوق دبيري به آقاي ميرزا محمد قليخان معتمدالعداله – 1295/10/21 – 3874 – 1295/10/23

952 – پرداخت قيمت بيست قطعه مدال اعطايي به نظاميان دولت روس به وزارت جنگ – 1295/10/21 – 3875 – 1295/10/21

953 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مقبل الملك – 1295/10/21 – 3873 – 1295/10/21

954 – پرداخت قيمت آجر براي بنايي محوطه وسط ميدان توپخانه – 1295/10/21 – 3878 – 1295/10/23

955 – پرداخت اضافه حقوق علاوه بر حقوق دبيري به آقاي ميرزا محمد قليخان معتمد الدوله – 1295/10/21 – 4163 – 1295/10/23

956 – پرداخت حقوق ديواني شخصي آقاي نصير حضرت نايب الحكومه سابق ايوانكيف – 1295/10/21 – 3881 – 1295/10/23

957 – پرداخت حقوق نقدي آقاي احمدخان امير تومان – 1295/10/23 – 3872 – 1295/10/23

958 – تدارك وسايل تعمير سه دهنه چشمه جديد و تعمير پل قديم رودخانه كن – 1295/10/24 – 4189 – 1295/10/24

959 – پرداخت مخارج مأمورين نظميه كه به آذربايجان رفته اند – 1295/10/26 – 3934 – 1295/10/26

960 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مخبرالسلطان – 1295/10/26 – 3935 – 1295/11/03

961 – پرداخت صدي دو عايدات امتياز نفت و معادن استرآباد مازندران جهت نشر معارف – 1295/11/01 – 3963 – 1295/11/05

962 – پرداخت حقوق شاهزاده ركن الدوله – 1295/11/03 – نامعلوم – 1295/11/05

963 – پرداخت حقوق حكام جزء و مأموران طرق و شوارع ايالت فارس – 1295/11/03 – 3958 – 1295/11/05

964 – پرداخت حقوق آقاي ميرزا هاشم آشتياني – 1295/11/03 – 3957 – 1295/11/05

965 – پرداخت بودجه مريضخانه دولتي – 1295/11/03 – 3955 – 1295/11/05

966 – بخشودن مقداري از بدهي آقاي قو ام الدوله بدولت بابت خسارات وارده به ايشان – 1295/11/03 – 3960 – 1295/11/05

967 – پرداخت شهريه آقاي افتخار العلماء – 1295/11/03 – 3962 – 1295/11/05

968 – ساختن دو باب مخزن سقف فلزي جهت گمرك محمره – 1295/11/04 – 4164 – 1295/11/24

969 – تصويبنامه راجع به محاكم عدليه – 1295/11/07 – 3954 – 1295/11/07

970 – پرداخت حقوق نظميه فارس – 1295/11/08 – 3986 – 1295/11/08

971 – درج كليه احكام و ابلاغات وزارتي در روزنامه دولتي – 1295/11/12 – 4082 – 0000/00/00

972 – پرداخت حقوق ميرزا محمود پسر رفيع بيك – 1295/11/12 – 4004 – 1295/11/12

973 – پرداخت حقوق كابينه دولتي كرمان – 1295/11/12 – 4369 – 1295/12/06

974 – بخشودن مخارج تعميرات ضروريه ابنيه دوازده دروازه شهر طهران – 1295/11/17 – 4202 – 1295/11/24

975 – فوق العاده مأموريت قزاقهاي مأمور ساوه – 1295/11/17 – 4205 – 1295/11/24

976 – استخدام شش نفر مفتش جهت نظميه گيلان – 1295/11/17 – 4203 – 1295/11/24

977 – پرداخت حقوق آقاي فلك المعالي و اخوي زاده هاي ايشان – 1295/11/17 – 4085 – 1295/11/17

978 – پرداخت حقوق آقاي اعتماد العلماء – 1295/11/17 – 3078 – 1295/11/17

979 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده عميد الدوله – 1295/11/17 – 3078 – 1295/11/17

980 – پرداخت حقوق آژانهاي سواره و پياده رشت و انزلي – 1295/11/17 – 4188 – 1295/11/24

981 – پرداخت مخارج پذيرايي و تشريفات گراندوك يورنس در قزوين – 1295/11/17 – 4204 – 1295/11/24

982 – پرداخت حقوق پنجاه نفر سوار مورد لزوم حكومت مازندران – 1295/11/19 – 4161 – 1295/11/21

983 – اعتبار جهت ملبوس پليس شهر مشهد – 1295/11/19 – 4162 – 1295/11/21

984 – واگذاري امتياز نفت و ساير معادن آذربايجان به محمد ولي ميرزا – 1295/11/21 – نامعلوم – 0000/00/00

985 – رفع خرابيها و مرمت قزل قلعه بر اثر آتش سوزي – 1295/11/21 – 4103 – 1295/11/21

986 – برقراري شهريه درباره ابوالحسن خان و پس از اختتام جنگ پرداخت مخارج تحصيل وي در اروپا – 1295/11/24 – 4225 – 1295/11/26

987 – پرداخت شهريه آقاي ميرزا حسينخان سعيد الملك – 1295/11/24 – 4222 – 1295/11/26

988 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده امير حشمت و اقدس الملوك خانم – 1295/11/24 – 4208 – 1295/11/26

989 – پرداخت حقوق ديواني آقاي اعتصام الملك و آقاي ابوالحسنخان – 1295/11/24 – 4428 – 1295/11/26

990 – پرداخت انعام به حاجي آقا محمدولي ثقه الاسلام – 1295/11/24 – 4227 – 1295/11/26

991 – پرداخت خسارت دونفر آمريكايي بنام دكتر كلاك و مس كاپيس – 1295/11/24 – 4250 – 1295/11/28

992 – دفع آفت سن – 1295/11/24 – 4216 – 1295/11/26

993 – تأديه اضافه مخابرات تلگرافي از بودجه وزارت پست و تلگراف – 1295/11/24 – 4207 – 1295/11/26

994 – ترويج پارچه بافي ايران و معافيت مالياتي صنف زري باف – 1295/11/24 – 4224 – 1295/11/26

995 – پرداخت ماهي چهل تومان در حق ورثه مرحوم سعد السلطان – 1295/11/24 – 4223 – 1295/11/24

996 – پرداخت حقوق دو نفر مستخدم براي اطاق مسيو پرني – 1295/11/24 – 4199 – 1295/11/26

997 – برقراري سه محكمه صلح در ورامين و شاهعوض و قريه لواسان – 1295/11/24 – 4230 – 1295/11/26

998 – پرداخت ماهي پنجاه تومان به آقاي موفق السلطنه – 1295/11/24 – 4197 – 1295/11/26

999 – پرداخت اعتبار جهت تكميل نواقص محبس نظميه رشت – 1295/11/24 – 4200 – 1295/11/26

1000 – پرداخت كرايه منزل موقتي به كارگزاري گيلان – 1295/11/24 – 4206 – 1295/11/26

1001 – پرداخت حقوق تقاعدي درباره آقاي ميرزا حسنخان – 1295/11/26 – 4226 – 1295/11/26

1002 – تخصيص مبلغي از اجاره املاك حضرتي قم جهت تعمير مريضخانه و قبرستان – 1295/11/26 – 4231 – 1295/11/26

1003 – پرداخت حقوق ديواني سيد محمود خان – 1295/11/28 – 4255 – 1295/11/28

1004 – خريداري زمين جهت دفن اموات – 1295/11/28 – 4257 – 1295/11/29

1005 – پرداخت مخارج تعمير مقبره مرحوم ناصر الدين شاه – 1295/11/28 – 4254 – 1295/11/28

1006 – برقراري شهريه در حق اشرف آقاي نظام الملك در عوض حقوق ديواني – 1295/11/28 – نامعلوم – 1295/12/02

1007 – اعتبار خريد و حمل گندم – 1295/11/28 – 4258 – 1295/11/28

1008 – واگذاري محل جهت احداث مريضخانه به وزارت معارف و اوقاف – 1295/11/28 – 4259 – 1295/11/26

1009 – پرداخت مخارج تعميرات لازمه قزل قلعه – 1295/11/28 – 4248 – 1295/11/26

1010 – پرداخت فوق العاده شصت نفر سرباز و سي نفر سوار مأمور خراسان – 1295/11/28 – 4252 – 1295/11/29

1011 – برقراري مستمري در حق آقاي شيخ محمد – 1295/11/28 – 600 – 1295/03/01

1012 – واگذاري اراضي ارك دولتي جهت احداث دوباب مدرسه دولتي – 1295/11/28 – 4251 – 1295/11/29

1013 – پرداخت قيمت نشانهاي نقره مكلّل – 1295/11/28 – 4259 – 1295/11/29

1014 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مويد السلطنه – 1295/11/28 – 4311 – 1295/12/02

1015 – پرداخت مستمري ماهيانه درباره علي اصغر خان شاگرد مدرسه قاجاريه دولتي – 1295/11/28 – 4312 – 1295/12/02

1016 – مأمور گرديدن ماشاء اله خان جهت حفظ راه و امنيت طرق و شوارع – 1295/11/29 – 4318 – 1295/12/04

1017 – پرداخت حقوق فخر التاج خانم – 1295/12/03 – 4368 – 1295/12/06

1018 – مقررات راه شوسه طهران تا دماوند و جاجرود و عوارض آن – 1295/12/04 – 4547 – 1295/11/22

1019 – جمع آوري سن املاك ورامين – 1295/12/07 – 4473 – 1295/12/16

1020 – پرداخت حقوق مرحوم اديب الممالك به عيال آن مرحوم – 1295/12/09 – 4477 – 1295/12/16

1021 – افزوده شدن مبلغ يكهزار و پانصد تومان براي بناي ارك فارس – 1295/12/09 – 4590 – 1296/12/23

1022 – پرداخت مخارج تعمير يك عراده توپ مرواريد – 1295/12/11 – 4400 – 1295/12/11

1023 – پرداخت اضافه حقوق به آقاي سيف السلطنه سردار رييس پرسنل وزارت جنگ – 1295/12/11 – 4398 – 1295/12/11

1024 – پرداخت مخارج تعمير سيصد و بيست و شش قبضه تفنگ ورندل – 1295/12/11 – 4397 – 1295/12/11

1025 – پرداخت مخارج مرمت چهار عراده توپ هاي واقعه در ميدان توپخانه – 1295/12/11 – 4396 – 1295/12/11

1026 – تخفيف مالياتي به اهالي و ملاكين ولايت اروميه – 1295/12/11 – 4430 – 1295/12/11

1027 – ماليات دهات و قراء خالي از سكنه – 1295/12/11 – 4478 – 1295/12/13

1028 – پرداخت شهريه در حق شيخعلي توپچي اردبيلي – 1295/12/11 – 4399 – 1295/12/11

1029 – برقراري حقوق تقاعدي درباره علي اصغر نام مستخدم جزء اداره ماليه اروميه – 1295/12/11 – 4429 – 1295/12/11

1030 – تأديه اضافه مخابرات از بودجه وزارت پست و تلگراف – 1295/12/13 – 4479 – 1295/12/13

1031 – پرداخت حقوق ديواني ميرزا عبدالله خان – 1295/12/13 – 4476 – 1295/12/13

1032 – خريداري شش رأس اسب جهت حمل توپ اردوي اعزامي به ساوه – 1295/12/13 – 4489 – 1295/12/13

1033 – پرداخت مخارج فوق العاده صاحب منصبان مأمور يزد – طهران – 1295/12/13 – 4482 – 1295/12/09

1034 – پرداخت مخارج تعمير و زير پل دوشان تپه و دروازه خاني آباد – 1295/12/13 – 4484 – 1295/12/13

1035 – مخارج شهريه و مخارج ابتدائي وسائل هيأت مميزي علمي – 1295/12/13 – 4474 – 1295/12/13

1036 – پرداخت مخارج تهيه ملبوس و سوخت زمستاني و خرج خيابانهايي كه اداره بلديه نموده است – 1295/12/13 – 4475 – 1295/12/13

1037 – پرداخت مخارج شش ماهه محبوسين اصفهان – 1295/12/13 – 29 – 1295/12/30

1038 – مقررات منع صدور جواز قانوني حاملين پوست بره – 1295/12/16 – 4527 – 1295/12/18

1039 – پرداخت خرج راه حاج شيخ الرييس – 1295/12/16 – 4533 – 1295/12/16

1040 – شرايط ضرب سكه و دادن امتياز ضرب سكه به ميرزا محمود ملكي با رعايت شرايط – 1295/12/16 – 4548 – 1295/12/21

1041 – پرداخت حقوق ديواني شيخ احمد – 1295/12/16 – 4480 – 1295/12/16

1042 – پرداخت حقوق شخصي قوام السلطان – 1295/12/16 – 4483 – 1295/12/13

1043 – افزودن حقوق برياستي امور عدليه – 1295/12/16 – 4531 – 1295/12/16

1044 – پرداخت شهريه آقاي حسنخان تربيت – 1295/12/16 – 4528 – 1295/12/16

1045 – تجديد كنترات مسيو پرني – 1295/12/16 – 4532 – 1295/12/16

1046 – برقراري مستمري درباره مسيو كاستالري – 1295/12/20 – 4545 – 1295/12/20

1047 – پرداخت انعام به عيال اسمعيل خان – 1295/12/20 – 4546 – 1295/12/20

1048 – پرداخت شهريه در حق عليخان سياه كوهي – 1295/12/20 – 4430 – 1295/12/18

1049 – پرداخت مستمري موقتي به آقاي شيخ حمزه استرآبادي – 1295/12/20 – 4529 – 1295/12/18

1050 – پرداخت قيمت آجيده سربازان مأمور كوه قره آقاج – 1295/12/21 – 4589 – 1295/12/23

1051 – اخذ اجاره شيلات و پرداخت وجه آن به دولت ايران – 1295/12/21 – 24 – 1296/01/07

1052 – پرداخت مخارج حمل دو عراده توپ به رشت – 1295/12/23 – 4588 – 1295/12/23

1053 – پرداخت كسري حقوق آقايان ميرزا هاشمخان و امين خلوت – 1295/12/23 – 4603 – 1295/12/23

1054 – بودجه جديد وزارتخانه ها – 1295/12/23 – 15 – 1296/01/07

1055 – اختصاص مبلغ يكهزار تومان بابت قيمت يك قطعه نشان قدس اعطايي به آقاي سپهدار اعظم – 1295/12/23 – 4427 – 1295/12/23

1056 – پرداخت شهريه در حق ورثه مرحوم اعتماد الملك – 1295/12/25 – 4500 – 1295/12/25

1057 – پرداخت مخارج بنائي عمارت اداره بلديه – 1295/12/25 – 4601 – 1295/12/25

1058 – پرداخت مبلغ سيصد و سي تومان به طور شهريه در حق ورثه مرحوم اعتماد الملك – 1295/12/25 – 4591 – 1295/12/25

1059 – واگذاري حق طبع و فروش انحصاري قانون مجازات – 1295/12/27 – 4604 – 1295/12/23

1060 – پرداخت اعانه روزنامه ارشاد به آقاي مؤيد الممالك مؤسس روزنامه – 1295/12/27 – 27 – 1295/12/28

1061 – پرداخت حقوق ديواني آقاي صفر عليخان – 1295/12/27 – 4599 – 1295/12/27

1062 – تجديد قرارداد كنترات مسيو گر و مسيو گيوم – 1295/12/27 – 18 – 1295/12/27

1063 – افزايش بودجه مجلس شوراي ملي – 1295/12/27 – 911 – 0000/00/00

1064 – پرداخت انعام به آقاي يمين السلطنه – 1295/12/27 – 16 – 1295/12/27

1065 – پرداخت مخارج تعمير سقف اطاق هشت قورخانه – 1295/12/27 – 17 – 1295/12/27

1066 – پرداخت حقوق ديواني آقاي اعتماد التوليه – 1295/12/27 – 23 – 1295/12/28

1067 – برقراري حقوق تقاعدي درباره آقاي دبير العداله – 1295/12/27 – 22 – 1295/12/28

1068 – پرداخت حقوق ديواني آقاي احتشام حضور – 1295/12/27 – 28 – 1295/12/27

1069 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مقبل لشكر – 1295/12/27 – 35 – 1295/12/28

1070 – پرداخت حقوق ديواني عباسقلي خان – 1295/12/28 – 4649 – 1295/12/27

1071 – پرداخت حقوق كنتراتي مطبعه دولتي – 1295/12/28 – 4648 – 1295/12/27

1072 – برقراري شهريه درباره ورثه مرحوم نايب باقرخان – 1295/12/28 – 21 – 1295/12/28

1073 – مخارج حمل جنازه مرحوم شاهزاده ركن الدوله و پرداخت قروض او – 1295/12/30 – 19 – 1295/12/13

1074 – تغيير ناپذير بودن قضاة و مقررات آن – 1295/12/30 – 14 – 1296/01/09

1075 – رفع اشكالات امور مالياتي روده – 1296/00/00 – نامعلوم – 1296/00/00

1076 – اختصاص ماهي مبلغ پانصد تومان بابت روزنامه ايران – 1296/01/02 – نامعلوم – 1296/01/10

1077 – پرداخت انعام به آقاي سيد حسن اجاق سلمه الله – 1296/01/09 – 26 – 1296/01/09

1078 – پرداخت انعام به آقاي شريعتمدار و آقا رحيم مجتهد كرمانشاهاني سلمه الله – 1296/01/09 – 47 – 1296/01/09

1079 – پرداخت اعتبار به وزارت ماليه جهت مخارج ضروري – 1296/01/09 – 57 – 1296/01/11

1080 – پرداخت ماهيانه به حكومت هاي تبريز [نيريز] و آباده – 1296/01/09 – 46 – 1296/01/09

1081 – پرداخت قيمت ملبوس تابستاني عده اي سوار بريكاد مركزي – 1296/01/09 – 48 – 1296/01/09

1082 – اعتبار ماهيانه جهت خريد مستمريات – 1296/01/11 – 56 – 1296/01/09

1083 – تصويب مواد نه گانه درخصوص مستمريات – 1296/01/11 – 58 – 0000/00/00

1084 – پرداخت حقوق آقاي عليخان صاحب اختيار و رضاخان فرزند ايشان – 1296/01/12 – 94 – 1296/01/12

1085 – اعتبار جهت خريد گندم – 1296/01/12 – 82 – 1296/01/12

1086 – پرداخت حقوق ديواني آقايان:مهدي خزانه و ميرزايوسف خان بديع السلطان – 1296/01/12 – 95 – 1296/01/16

1087 – پرداخت حقوق ديواني تقي خان و مرتضي خان – 1296/01/12 – 72 – 1296/01/12

1088 – پرداخت مبلغ يكهزار ليره به مسيو هيارد علاوه بر مبلغ سابق – 1296/01/14 – 186 – 1296/01/25

1089 – پرداخت مبلغ پانصد تومان هر ماه به اعتمادالسلطنه در مدت مأموريت عراق – 1296/01/14 – 81 – 1296/01/14

1090 – گرفتن حقوق معمولة ضرب سكه از آقاي مصباح الواعظين – 1296/01/16 – 127 – 1296/01/16

1091 – صرف بودجه هر ماه به مخارج و مصارف همان ماه – 1296/01/16 – نامعلوم – 1296/01/16

1092 – پرداخت عايدات متفرقه به وزارت داخله – 1296/01/16 – 93 – 1296/01/16

1093 – پرداخت شهريه آقاي سيد حسين – 1296/01/16 – 92 – 1296/01/16

1094 – بودجه دارالمجانين – 1296/01/18 – 112 – 1296/01/18

1095 – پرداخت حقوق ديواني زهرا[سكينه]خانم – 1296/01/19 – 1210 – 0000/00/00

1096 – بودجه وزارتخانه ها – 1296/01/20 – 484 – 1296/01/20

1097 – اختصاص روزانه يكصد و شصت خروار جنس به خبازها تا آخر برج حمل – 1296/01/21 – 160 – 1296/01/21

1098 – پرداخت مخارج شام و نهار محبوسين ايراني – 1296/01/21 – 158 – 1296/01/21

1099 – اختصاص يافتن عمارت اعتماد حضوري براي دارالهجره – 1296/01/21 – 254 – 1296/01/25

1100 – پرداخت اعانة به كلوپ اسبدواني شاهنشاهي – 1296/01/21 – 159 – 1296/01/21

1101 – پرداخت حقوق شخصي آقاي سردار مجلل – 1296/01/21 – 161 – 1296/01/21

1102 – پرداخت تفاوت قيمت عليق اصطبل توپخانه و سواره بريكاد مركزي – 1296/01/23 – 199 – 1296/01/23

1103 – پرداخت مخارج رفع نواقص بريكاد مركزي – 1296/01/23 – 207 – 1296/01/23

1104 – مخارج تعميرات لازمه عمارت سلطنت آباد و صاحبقرانيه – 1296/01/23 – 180 – 1296/01/23

1105 – پرداخت كمك هزينه به ماژر لوبرك – 1296/01/25 – 251 – 1296/01/26

1106 – مخارج حمل دو عرّاده توپ – 1296/01/25 – 209 – 1296/01/25

1107 – ساختن خوابكاه[خوابگاه] فرح آباد – 1296/01/25 – 208 – 1296/01/25

1108 – پرداخت حق النظاره طبع تمبرهاي دولتي از محل اعتبار بودجه – 1296/01/26 – 285 – 1296/12/01

1109 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاجي سيدالمحققين – 1296/01/28 – 252 – 1296/01/28

1110 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزاسيداحمدخان مستوفي – 1296/01/30 – 295 – 1296/02/09

1111 – اعتبار جهت مصارف آبله كوبي در بعضي شهرها – 1296/01/30 – 291 – 1296/02/01

1112 – مصرف اعتبار جهت مخارج لازمه وزارت داخله – 1296/01/30 – 255 – 1296/01/30

1113 – دادن دو رأس اسب از ايلخي دولتي آذربايجان براي اصطبل وليعهد – 1296/01/30 – 283 – 1296/02/01

1114 – پرداخت فوق العاده قزاقهاي مأمور گنبد قابوس – 1296/01/30 – 288 – 1296/02/01

1115 – عدم مطالبه طلب دولت از ورثه مرحوم ميرزايوسف مستوفي ولايتي استر آباد – 1296/01/30 – 286 – 1296/02/01

1116 – برقراري حقوق تقاعدي دربارة ميرزا نلياس ترمانوكيانس و ميرزا جعفر خان – 1296/01/30 – 289 – 1296/02/01

1117 – برقراري شهريه تقاعدي دربارة شاهزاده محمد جواد ميرزا – 1296/01/30 – 287 – 1296/02/01

1118 – پرداخت حقوق سوار و پياده هاي مأمور حكومت بروجرد و لرستان – 1296/01/30 – 253 – 1296/01/30

1119 – تصويبنامه راجع به انبارهاي گندم شهر طهران و حومه آن اعم از اينكه متعلق باتباع داخله يا خارجه باشد – 1296/02/01 – 373 – 1296/02/09

1120 – وضع مقررات جديد پيشنهادي وزارت امور خارجه – 1296/02/01 – 290 – 1296/02/01

1121 – مهر نمودن انبارهاي گندم شهر طهران و حومه – 1296/02/01 – 473 – 1296/02/01

1122 – پرداخت دويست و پنجاه عدد تمبر پنج توماني ويكهزار عدد تمبر يكتوماني جهت الصاق به قبوض اعانه كمتر از مبلغ ده تومان به كميسيون اعانه حريق زدگان آمل – 1296/02/02 – 312 – 1296/02/04

1123 – فرستادن لايحه تعرفه گمركي به دول مختلف – 1296/02/03 – 486 – 1296/02/18

1124 – پرداخت كمك هزينه تحصيلي به ميرزا محمد خان فرزند آقاي قوام حضور – 1296/02/04 – 446 – 1296/02/06

1125 – پرداخت حقوق ديواني آقاي معتمد السلطنه – 1296/02/04 – 338 – 1296/02/06

1126 – پرداخت تفاوت حقوق صاحب منصب به آقاي ضياء الدوله – 1296/02/04 – 340 – 1296/02/04

1127 – پرداخت تفاوت يكماهه عليق سواره و توپخانه بريكاد مركزي – 1296/02/04 – 339 – 1296/02/04

1128 – پرداخت حقوق سردار اسعد – 1296/02/04 – 296 – 0000/00/00

1129 – پرداخت ماهيانه به يكنفر طبيب نظام جهت خدمت مأمورين نظامي – 1296/02/04 – 337 – 1296/02/05

1130 – ضميمه گرديدن ماده واحده به نظامنامه كميسيون تطبيق حوالجات – 1296/02/08 – 357 – 1296/02/08

1131 – مذاكره آقاي امين الملك با جنگلي ها – 1296/02/08 – 355 – 1296/02/08

1132 – آبياري زراعتهاي شتوي – 1296/02/08 – 356 – 1296/02/08

1133 – اختصاص مبلغ پانصد تومان بابت مخارج حركت رييس نظميه و مأمورين رشت – 1296/02/09 – 394 – 1296/02/09

1134 – پرداخت حقوق ديواني آقاي معير الممالك – 1296/02/09 – 396 – 1296/02/09

1135 – پرداخت حقوق نقدي شاهزاده عضد السلطان – 1296/02/09 – 358 – 1296/02/09

1136 – پرداخت مخارج ابتدائي و فوق العاده اردوي اعزامي به بروجرد و لرستان – 1296/02/09 – 393 – 1296/02/09

1137 – پرداخت مخارج رييس نظميه رشت و حركت مأمورين آنجا – 1296/02/09 – 394 – 1296/02/09

1138 – پرداخت كمك خرج به آقاي ساعد الملك تا زمان مأموريت بعدي – 1296/02/11 – 445 – 1296/02/16

1139 – افزودن بودجه دارالتأليف – 1296/02/11 – 449 – 1296/02/16

1140 – پرداخت كمك خرج به آقاي حاجي شيخ العراقين – 1296/02/11 – 447 – 1296/02/16

1141 – مخارج كميسيون تطبيق حوالجات – 1296/02/13 – 433 – 1296/02/13

1142 – پرداخت حقوق ديواني آقايان رييس الواعظين و صدر الواعظين تبريزئين – 1296/02/16 – 452 – 1296/02/16

1143 – پرداخت كمك هزينه به اولاد حاجي امام جمعه خوئي – 1296/02/16 – 444 – 1296/02/16

1144 – پرداخت دويست تومان به عنوان انعام به آقاي امين حضور – 1296/02/16 – 443 – 1296/02/16

1145 – پرداخت مستمري ديواني آقاي ميرزا صالح خان آصف الدوله – 1296/02/16 – 450 – 1296/02/16

1146 – پرداخت مخارج تحصيل شاهزاده محمد عليميرزا از حقوق شخص شاهزاده معتضد السلطان – 1296/02/18 – 453 – 1296/02/18

1147 – پرداخت حقوق ديواني عيال آقاي ميرزا عبدالله خان در حق ورثه او – 1296/02/18 – 489 – 1296/02/18

1148 – پرداخت حقوق ديواني آقاي سلطان العلماء – 1296/02/18 – 488 – 1296/02/20

1149 – پرداخت حقوق ديواني خانم احترام الملوك – 1296/02/18 – 483 – 1296/02/18

1150 – پرداخت حقوق ديواني آقاي هاشمخان سالار ناصر – 1296/02/18 – 487 – 1296/02/18

1151 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا حسين خان موثق الممالك براي خرج تحصيل فرزندانش – 1296/02/20 – 502 – 1296/02/20

1152 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا محمد رضا خان سررشته دار – 1296/02/20 – 529 – 1296/02/20

1153 – اعتبار جهت خريد جنس هاي موجودي انبارهاي طهران – 1296/02/20 – 531 – 1296/02/20

1154 – پرداخت حق الوكاله آقاي صديق السلطنه – 1296/02/20 – 524 – 1296/02/20

1155 – پرداخت مخارج ذكر شده بالا به وزارت فوائد عامه – 1296/02/20 – 525 – 1296/02/20

1156 – پرداخت مخارج تعميرات وزارت عدليه – 1296/02/20 – 460 – 1296/02/20

1157 – اعانه جهت حريق زدگان آمل – 1296/02/20 – 485 – 1296/02/20

1158 – پرداخت حقوق ششماهه آقاي ميرزا اسمعيل خان مرآت معلم فيزيك و شيمي – 1296/02/20 – 523 – 1296/02/20

1159 – پرداخت حقوق محمد طاهر خان – 1296/02/20 – 528 – 1296/02/20

1160 – برقراري شهريه شاهين خانم – 1296/02/21 – 657 – 1296/03/05

1161 – پرداخت مخارج ناتمام عمارت دار الحكومه – 1296/02/25 – 523 – 1296/02/27

1162 – اضافه نمودن تاكس درشكه و عرابه – 1296/02/25 – 546 – 1296/02/27

1163 – پرداخت مخارج باغباني باغ گالري – 1296/02/27 – 552 – 1296/02/27

1164 – پرداخت شهريه آقاي عميد حضور و عباسخان – 1296/02/27 – 602 – 1296/03/01

1165 – پرداخت حقوق ديواني ورثه مرحوم صفي عليشاه – 1296/02/27 – 520 – 1296/02/25

1166 – پرداخت شهريه شاهزاده شعاع السلطنه و فاميل محترم او – 1296/02/27 – 598 – 1296/03/01

1167 – پرداخت حقوق ديواني ورثه مرحوم شاهزاده امان الله ميرزا – 1296/02/27 – 522 – 1296/02/27

1168 – پرداخت اعتبار به حكومت قزوين جهت معالجه مرضاي محبوسين قزوين – 1296/02/27 – 547 – 1296/02/27

1169 – رسيدگي به محاسبات آقاي حاج ناصرالسلطنه – 1296/02/27 – 559 – 1296/02/27

1170 – پرداخت حقوق تقاعدي و اضافه حقوق آقاي ميرزا حسينخان – 1296/02/29 – 581 – 1296/02/30

1171 – اختصاص مبلغ سيصد تومان بابت حقوق ششماهه آقاي ميرزا اسماعيل خان مرآت – 1296/02/30 – 10403 – 1296/03/15

1172 – پرداخت حقوق ورثه مرحوم نظام الممالك – 1296/02/30 – 579 – 1296/02/30

1173 – پرداخت حقوق ديواني ماههاي گذشته حسين پاشا خان – 1296/02/30 – 558 – 0000/00/00

1174 – پرداخت حقوق ديواني محمد حسينخان – 1296/02/30 – 580 – 1296/02/30

1175 – پرداخت اعتبار به وزارت پست وتلگراف جهت حمل ونقل پست مشهد به گناباد – 1296/02/30 – 577 – 1296/02/30

1176 – پرداخت انعام به غلامعلي خان قراول – 1296/02/30 – 578 – 1296/02/30

1177 – پرداخت قيمت يك جفت سردوشي مرصع اعطائي به مسيو وستداهي – 1296/03/00 – 654 – 1296/03/08

1178 – پرداخت مبلغ دويست تومان بابت يك حلقه انگشتر به آقاي عباسعلي خان شوكت – 1296/03/01 – 603 – 1296/03/01

1179 – تشكيل كميسيون رسمي تهيه وپيشنهاد لوايح قانوني اعضاء واقدامات آن – 1296/03/01 – 599 – 1296/03/01

1180 – پرداخت حقوق مهديقلي خان وحقوق نهانخان – 1296/03/01 – 601 – 1296/03/01

1181 – افزودن اعتبار وزارت داخله جهت امور انتخابات – 1296/03/01 – 604 – 1296/03/01

1182 – پرداخت اعتباربه وزارت داخله جهت اجرت طبع اعلانات وساير مخارج انتخابات طهران – 1296/03/01 – 597 – 1296/03/01

1183 – پرداخت حقوق ديواني سركارعليه عزيزالدوله – 1296/03/02 – 639 – 1296/03/08

1184 – پرداخت حقوق ديواني نجار باشي – 1296/03/02 – 643 – 1296/03/08

1185 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ناصرالعلماءواخوي ايشان – 1296/03/03 – 610 – 1296/03/03

1186 – پرداخت حقوق ديواني آقاي سالار معظم – 1296/03/03 – 616 – 1296/03/03

1187 – پرداخت شهريه عقب افتاده آقاي ارفع الملك – 1296/03/03 – 617 – 1296/03/03

1188 – پرداخت حقوق نقدي و جنسي چهارساله آقاي مستوفي الممالك – 1296/03/03 – 638 – 1296/03/03

1189 – پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه (150) تومان به عنوان انعام به شاهزاده بشارت السلطنه – 1296/03/03 – 611 – 1296/03/03

1190 – پرداخت قيمت سرحمايل نشان اقدس به كران دوك بوريس – 1296/03/03 – 612 – 1296/03/03

1191 – پرداخت مخارج تعميرات ضروريه مدرسه صنايع مستظرفه – 1296/03/03 – 614 – 1296/03/03

1192 – پرداخت مخارج بنائي سلطنتي – 1296/03/03 – 612 – 1296/03/03

1193 – پرداخت حقوق ديواني آقاي نظم الدوله همه ساله از قرار توماني يكتومان – 1296/03/03 – 641 – 1296/03/03

1194 – پرداخت مخارج جشن مولود و تاج گذاري اعليحضرت – 1296/03/03 – 615 – 1296/03/03

1195 – برقراري مقرري ماهيانه در حق ورثه آژان نمره 4 درجه 2 از محل عايدات جواز حمل اسلحه – 1296/03/05 – 633 – 1296/03/05

1196 – تأسيس يك رشته سيم تلفن و تلگراف از طهران تا ورامين – 1296/03/05 – 642 – 1296/03/05

1197 – رفع اختلاف بين نظميه و امنيه در مورد خلاف مأمورين نظميه يا امنيه – 1296/03/05 – 653 – 1296/03/05

1198 – استخدام مجدد سي نفر سوار حكومتي گلپايگان وكمره و خوانسار – 1296/03/05 – 634 – 1296/03/05

1199 – پرداخت حقوق مشهدي محمد آقاي قربانزاده تركي – 1296/03/05 – 635 – 1296/03/05

1200 – خريداري حقوق شاهزاده امان الله ميرزا – 1296/03/05 – 630 – 0000/00/00

قسمت چهارم)

1201 – مال الاجاره اداره تحديد ترياك يزد – 1296/03/05 – 631 – 1296/03/05

1202 – پرداخت تفاوت قيمت مخارج يكماهه سواره نظام مأمورين گيلان – 1296/03/05 – 636 – 1296/03/05

1203 – پرداخت مخارج آتشبازي سيم و پانزدهم شعبان – 1296/03/05 – 632 – 1296/03/05

1204 – پرداخت تفاوت قيمت ملبوس تابستاني قسمتهاي نظامي مركز – 1296/03/05 – 637 – 1296/03/05

1205 – پرداخت حقوق گذشته مهديخان – 1296/03/05 – 656 – 1296/03/08

1206 – پرداخت حقوق ديواني آقاي سعد الاشراف و سه نفر صباياي ايشان – 1296/03/06 – 640 – 1296/03/08

1207 – حقوق ديواني آقاي ميرزا رضاي مستوفي – 1296/03/08 – نامعلوم – 1296/03/08

1208 – پرداخت حقوق عده اي سوار و پياده – 1296/03/08 – نامعلوم – 1296/03/08

1209 – افزودن بر حقوق اداري آقاي شيخ غلامرضا خان – 1296/03/08 – 1258 – 1296/07/23

1210 – افزودن حقوق آقاي شيخ غلامرضا خان – 1296/03/08 – 659 – 1296/03/08

1211 – تصويب هيأت وزراء راجع به مطالبات وحقوق مأموريتي آقاي مشاورالممالك – 1296/03/13 – نامعلوم – 0000/00/00

1212 – تصويب شهريه ورثه آقاي ميرزا محسن – 1296/03/22 – 711 – 1296/03/23

1213 – پرداخت مخارج جشن شب 27 شعبان به ارباب كيخسرو (بمناسبت ولادت شاهنشاه ) – 1296/03/24 – 679 – 1296/03/24

1214 – پرداخت اعتبار به وزارت امور خارجه جهت پذيرايي سفراء و وزراء مختار در ئيلاق – 1296/03/24 – 683 – 1296/03/24

1215 – پرداخت مخارج فوق العاده ئيلاق به آقايان وزراء – 1296/03/24 – 681 – 1296/03/24

1216 – راجع به بودجه وزارت خانه ها – 1296/03/24 – 682 – 1296/03/24

1217 – پرداخت مصارف چراغاني ادارات دولتي در شب جشن 27 شعبان – 1296/03/26 – 693 – 1296/03/26

1218 – پرداخت ماهي يكصدوهشتاد تومان فوق العاده از موزيك سلطنتي – 1296/03/26 – 692 – 1296/03/26

1219 – پرداخت مصارف چراغاني و جشن شب 27 شعبان حكومت اصفهان – 1296/03/26 – 691 – 1296/03/26

1220 – پرداخت قيمت ملبوس تابستاني پليس تبريز – 1296/03/26 – 690 – 1296/03/26

1221 – دادن جو به اداره ژاندارمري به عوض يونجه – 1296/03/27 – 1808 – 0000/00/00

1222 – پرداخت مخارج حركت محبوسين فارس از قزوين به طهران – 1296/03/29 – 700 – 1296/03/29

1223 – فوق العاده براي اعضاء نخست وزيري – 1296/03/29 – 741 – 1296/03/29

1224 – پرداخت قيمت ملبوس تابستاني نظميه – 1296/03/31 – 708 – 0000/00/00

1225 – توقيف روزنامه ستاره ايران – 1296/03/31 – نامعلوم – 0000/00/00

1226 – پرداخت كمك خرج به آقاي دبير اسرار – 1296/03/31 – 710 – 1296/03/31

1227 – پرداخت قيمت تمثال همايوني مرحمتي به رييس قزاقخانه – 1296/04/00 – 771 – 1296/04/02

1228 – پرداخت حقوق دو ماهه رياست قشون شاهرود – 1296/04/02 – نامعلوم – 1296/04/03

1229 – پرداخت انعام به آقاي ميرزا حميد خان – 1296/04/02 – 709 – 0000/00/00

1230 – پرداخت مخارج تعميرات عمارات كارد [گارد] نظامي خراسان – 1296/04/04 – 714 – 1296/04/04

1231 – پرداخت مخارج تعميرات عمارت دولتي كلات – 1296/04/04 – نامعلوم – 1296/04/04

1232 – پرداخت مخارج تعميرات ضروري ابنيه دولتي ولايات – 1296/04/04 – 715 – 0000/00/00

1233 – تصويب تحويل جو و كاه سنه ماضيه لوئي ئيل – 1296/04/04 – 727 – 0000/00/00

1234 – تصويب حقوق حبيب الله خان ضياء السلطان – 1296/04/04 – 716 – 1296/04/04

1235 – پرداخت مبلغي از عايدات املاك آقاي امير افشار به افراد – 1296/04/09 – 747 – 1296/04/13

1236 – پرداخت مبلغ دويست تومان بابت قيمت يك قطعه انگشتري به آقاي عباسعلي خان شوكت – 1296/04/11 – 745 – 1296/04/14

1237 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا عباسعلي خان شوكت – 1296/04/11 – 746 – 1296/04/13

1238 – اضافه نمودن بودجه بريكاد مركزي جهت ازدياد افراد آن – 1296/04/11 – 756 – 1296/04/13

1239 – پرداخت مصالحه ساختماني جهت بناي كتابخانه ملي – 1296/04/15 – 749 – 1296/04/15

1240 – پرداخت حقوق ديواني آقاي هدايت قليخان – 1296/04/15 – 748 – 0000/00/00

1241 – پرداخت مخارج فوق العاده تابستان امنيه مأمور شميران – 1296/04/23 – 753 – 1296/04/23

1242 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مشاور الممالك – 1296/04/23 – 757 – 1296/04/26

1243 – پرداخت فوق العاده پنجاه نفر قزاق – 1296/04/23 – 766 – 1296/04/23

1244 – پرداخت بودجه چهارماهه اول وزارت جليله جنگ – 1296/04/26 – 758 – 1296/04/26

1245 – پرداخت مستمري آقاشيخ محمدرضا مستجاب الدعوه به طور شهريه – 1296/04/26 – 904 – 1296/04/26

1246 – تصويب بودجه چهار ماهه وزارت جنگ – 1296/04/26 – 758 – 1296/04/26

1247 – مخارج هيأت اعزاميه پطركراد – 1296/04/26 – 761 – 1296/04/26

1248 – برقراري حقوق شاهزاده فريدون ميرزا حسام السلطان و فاطمه خانم نصرة الملوك – 1296/04/26 – 878 – 1296/04/26

1249 – برقراري مستمري تقاعدي درباره مسيو ذاكاري – 1296/04/26 – 902 – 1296/04/26

1250 – پرداخت حقوق ورثه مرحوم ميرعبادالله خان طالش – 1296/04/26 – 816 – 1296/04/26

1251 – حقوق شاهزاده اجلال نظام – 1296/04/26 – 759 – 1296/04/26

1252 – پرداخت حقوق ديواني آقاي امين حضور – 1296/04/26 – 787 – 1296/04/26

1253 – پرداخت كمك معاش به آقاي مشيرالسلطان – 1296/04/26 – 760 – 1296/04/26

1254 – خريداري مستمري ديواني آقاي ميرزا حسين خان معين السلطنه – 1296/04/26 – 817 – 1296/04/26

1255 – برقراري حقوق تقاعدي درباره مشهدي حسين – 1296/04/26 – 815 – 1296/04/26

1256 – پرداخت حقوق آقاي ميرزا فضلعلي آقا در مدت معالجه – 1296/04/28 – 762 – 1296/04/28

1257 – پرداخت مخارج كولاس يك غراده [عراده] توپ هشت توسط وزارت ماليه – 1296/04/31 – 770 – 1296/04/31

1258 – پرداخت حقوق ديواني زهرا خانم صبيه مرحوم ميرزا عباسخان قوام الدوله – 1296/05/01 – 910 – 1296/05/01

1259 – راجع به بودجه وزارت داخله – 1296/05/03 – 838 – 1296/05/03

1260 – پرداخت مخارج افطاريه – 1296/05/04 – 1152 – 1296/05/04

1261 – تصويب اعتبار براي استرداد مال التجاره تجارتخانه زيكلر – 1296/05/04 – نامعلوم – 1296/05/04

1262 – پرداخت مخارج مهماني شب بيست و هشتم شهر شعبان در سلطنت آباد – 1296/05/04 – 784 – 0000/00/00

1263 – پرداخت مخارج حركت از طهران تا انزلي هيأت اعزاميه – 1296/05/04 – 781 – 1296/05/04

1264 – پرداخت حقوق عقب افتاده چهار نفر سوار اصانلو – 1296/05/06 – 779 – 1296/05/06

1265 – پرداخت حقوق عضويت كميسيون اعانه آمل به آقاي ميرزا داود خان – 1296/05/09 – نامعلوم – 1296/05/27

1266 – پرداخت تفاوت قيمت مخارج توپخانه و سوار بريگاد مركزي – 1296/05/09 – 804 – 1296/05/13

1267 – پرداخت اعتبار به وزارت جنگ جهت مصارف فوري و ضروري – 1296/05/09 – 792 – 1296/05/09

1268 – پرداخت مخارج مجلس ترحيم آقاي ميرزا محسن – 1296/05/09 – 807 – 1296/05/09

1269 – پرداخت مخارج حركت يك باطاليون ژاندارم – 1296/05/09 – 796 – 1296/05/09

1270 – تصويب حقوق پيشكاري ايالت خراسان – 1296/05/09 – 795 – 1296/05/09

1271 – پرداخت حقوق سيد آقابزرگ عاجز و سيد حسين اعمي – 1296/05/09 – 813 – 0000/00/00

1272 – بودجه كابينه هاي برخي از ولايات – 1296/05/09 – 798 – 1296/05/09

1273 – پرداخت نصف حقوق صاحب منصبان ژاندارم – 1296/05/09 – 899 – 1296/05/09

1274 – پرداخت حقوق آقايمين السلطنه به اولاد آن مرحوم – 1296/05/11 – 814 – 1296/05/11

1275 – خريد فشنگ و تعمير ملزومات سوارهاي اصانلو – 1296/05/11 – 800 – 1296/05/11

1276 – پرداخت مخارج تعمير قراولخانه و واگذاري آن به اداره پست – 1296/05/13 – 897 – 1296/05/13

1277 – توقيف روزنامه نوبهار و تبعيد مدير روزنامه به خراسان – 1296/05/13 – 805 – 1296/05/13

1278 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده ركن الدوله به ورثه آنمرحوم – 1296/05/13 – 812 – 1296/05/13

1279 – پرداخت مخارج سوخت زمستان مجلس شوراي ملي – 1296/05/13 – 839 – 1296/05/13

1280 – فسخ كنترات تحديد طومانيانس – 1296/05/13 – 809 – 1296/05/14

1281 – توقيف روزنامه نوبهار به جهت توهين به مقام سلطنت – 1296/05/13 – 803 – 1296/05/13

1282 – پرداخت مخارج تعميرات حياط خلوت مخزن و يك اطاق گارد – 1296/05/13 – 840 – 1296/05/16

1283 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاجي ميرزا كاظم آقا وخانم نورالسلطنه – 1296/05/13 – 811 – 1296/05/13

1284 – بودجه ماههاي اسد و سنبله وزارتخانه ها مطابق سابق – 1296/05/13 – 847 – 1296/05/13

1285 – استخدام اجزاء جديده جهت رسيدگي به محاسبات ماليه – 1296/05/13 – 810 – 1296/05/13

1286 – پرداخت حقوق حكومتي اصفهان به شاهزاده اعتضاد السلطنه – 1296/05/13 – 806 – 1296/05/13

1287 – اخذ امتياز روزنامه از هيأت وزراء – 1296/05/16 – 834 – 1296/05/16

1288 – پرداخت اضافه حقوق معاونت حكومت اصفهان به آقاي موفق الدوله – 1296/05/16 – 839 – 1296/05/16

1289 – تصويب مواد دوگانه فوق – 1296/05/16 – 835 – 1296/05/16

1290 – دستورتوقيف روزنامه بامداد روشن – 1296/05/16 – 827 – 1296/05/16

1291 – پرداخت حقوق به شاهزاده شعاع السلطنه به طور مشاهره علاوه بر حقوق دريافتي ايشان – 1296/05/18 – 857 – 1296/05/18

1292 – پرداخت فوق العاده مأمورين ولايات – 1296/05/20 – 845 – 1296/05/20

1293 – تصويب حقوق تقاعد اسمعيل ژاندارم – 1296/05/20 – 907 – 1296/05/20

1294 – پرداخت اعتبار به وزارت پست و تلگراف براي مخارج ضروري – 1296/05/20 – 856 – 1296/05/20

1295 – پرداخت سه تومان حقوق ورثه حسن خان آژان – 1296/05/20 – 854 – 0000/00/00

1296 – پرداخت مقداري از حقوق ميرزا عباس خان – 1296/05/20 – 844 – 0000/00/00

1297 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا محمد مهدي طباطبائي – 1296/05/20 – 900 – 1296/05/20

1298 – پرداخت حقوق ديواني آقاي نظام السلطان براي مخارج تحصيل اولاد ايشان – 1296/05/20 – 908 – 1296/05/20

1299 – برقراري شهريه درباره شاهزاده صفي الله ميرزا – 1296/05/20 – 843 – 0000/00/00

1300 – برقراري شهريه درباره همشيره اعمي رمضانعلي – 1296/05/20 – 842 – 0000/00/00

1301 – برقراري شهريه درباره صبيه مرحوم ميرزا يوسف خان متشار الدوله – 1296/05/20 – 855 – 1296/05/20

1302 – پرداخت حقوق پنجاه نفر آژان پياده و سواره مستخدم نظميه طهران استخدام ميشوند – 1296/05/20 – 848 – 1296/05/20

1303 – پرداخت حقوق ديواني اسامي ذكر شده بالا به طور شهريه – 1296/05/21 – 858 – 1296/05/21

1304 – پرداخت حقوق ديواني آقا سيد مصطفي دزفولي – 1296/05/21 – 866 – 1296/05/21

1305 – پرداخت ماهي پانزده تومان به زاغي خانم صبيه مرحوم ميرزا عباسخان قوام الدواله – 1296/05/21 – 899 – 1296/05/21

1306 – پرداخت حقوق يكصد نفر سوار دولتي خمسه – 1296/05/23 – 867 – 1296/05/23

1307 – پرداخت حقوق رياست نظام – 1296/05/23 – 898 – 1296/05/23

1308 – پرداخت چهارصد و ده تومان حقوق ديواني آقاي سالار معظم – 1296/05/23 – 865 – 1296/05/23

1309 – پرداخت ماهي بيست تومان به سه نفر اولاد و يكنفر عيال مرحوم نظام الدين خان نظام الممالك – 1296/05/23 – 919 – 1296/05/23

1310 – پرداخت حقوق يكصد نفر سوار بختياري – 1296/05/25 – 894 – 1296/05/25

1311 – اضافه نمودن بودجه حكومتي اروميه،خوي وسلماس – 1296/05/25 – 874 – 1296/05/25

1312 – پرداخت حقوق شاهزاده عضدالسلطنه – 1296/05/25 – 875 – 1296/05/27

1313 – پرداخت فوق العاده چهارصدوشانزده نفر قزاق مأمور آذربايجان و خريد وسائل لازم – 1296/05/25 – 876 – 1296/05/25

1314 – پرداخت كمك خرج به كارگزار جديد عراق – 1296/05/25 – 884 – 1296/05/25

1315 – اختصاص مبلغ دوازده هزار و سيصد و هشتاد و چهار تومان براي تأسيس مدرسه نظامي – 1296/05/30 – 927 – 1296/05/30

1316 – پرداخت حقوق ديواني آقاي عميد حضور و عباس خان – 1296/05/30 – 926 – 0000/00/00

1317 – اضافه كردن قيمت مخابرات جهت مخارج ضروريه – 1296/05/30 – 912 – 1296/05/30

1318 – پرداخت اضافه حقوق به اجزاء اداره تلگراف – 1296/05/30 – 950 – 1296/05/30

1319 – پرداخت حقوق به آقاي سردار جنگ – 1296/05/30 – 1031 – 1296/06/16

1320 – پرداخت حقوق به آقاي سردار بها [بهادر] – 1296/05/30 – 1032 – 1296/06/16

1321 – پرداخت فوق العاده پنجاه نفر قزاق سواره مأمور قزوين – 1296/05/30 – 896 – 1296/05/30

1322 – افزايش شهريه آقاي ناصر الوزاره – 1296/05/30 – 928 – 1296/05/30

1323 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده مشكوة الدوله – 1296/05/30 – 917 – 1296/05/30

1324 – پرداخت حقوق و ملبوس زمستاني مأمورين ماليه كردستان – 1296/05/30 – 940 – 1296/05/30

1325 – پرداخت مخارج مسافرت آقاي ميرزا محمد علي خان مدير سابق روزنامه بامداد روشن – 1296/06/02 – 939 – 1296/06/03

1326 – پرداخت مبلغ سيصد تومان به آقاي فخرالدين ميرزا – 1296/06/03 – 953 – 1296/00/00

1327 – پرداخت شهريه حضرت اقدس والد شاهزاده عضد السطان – 1296/06/03 – 930 – 1296/06/03

1328 – پرداخت مخارج تحصيل حميد خان – 1296/06/03 – 951 – 0000/00/00

1329 – پرداخت حقوق ديواني آقا سيد شفيع اعملي اردبيلي – 1296/06/03 – 954 – 1296/06/03

1330 – تصويبنامه راجع به حقوق چند نفر عسس مستحفظ بازار و دكاكين – 1296/06/05 – 981 – 1296/06/05

1331 – پرداخت حقوق ديواني آقاي دهرالعداله به طور شهريه – 1296/06/05 – 1006 – 1296/06/05

1332 – پرداخت اعتبار جهت مخارج متفرقه به وزارت عدليه – 1296/06/05 – 958 – 1296/06/05

1333 – پرداخت مخارج مجلس ترحيم مرحومه ملكه ايران – 1296/06/05 – 980 – 1296/06/05

1334 – پرداخت جيره و حقوق ساخلوي استرآباد – 1296/06/05 – 982 – 1296/06/05

1335 – پرداخت حقوق اجزاء كابينه مستشار عدليه اعظم – 1296/06/05 – 994 – 1296/06/05

1336 – پرداخت حقوق ديواني شهاب الممالك – 1296/06/07 – 957 – 1296/00/00

1337 – پرداخت مبلغ دو هزار و دويست و سه تومان و ششهزار و دويست دينار حقوق آقاي حمزه خان ژنرال – 1296/06/07 – 960 – 1296/00/00

1338 – خريد كسري حقوق ديواني خرج اصفهان آقاي مدير انوراره پسر مرحوم حاجي ميرزا عبدالحسين مستوفي – 1296/06/07 – 959 – 1296/06/07

1339 – اختصاص مبلغ يكهزارو دويست و هشتاد و پنج تومان حقوق خرج ركاب حضرت اشرف آقاي ناصر الملك – 1296/06/07 – 961 – 0000/00/00

1340 – پرداخت حقوق حكومتي آقاي ظهيرالدوله – 1296/06/07 – 985 – 1296/06/09

1341 – پرداخت بودجه ساليانه يك باطاليون چهارصدوسه نفري – 1296/06/07 – 987 – 1296/06/09

1342 – پرداخت مخارج تعمير پل تجن – 1296/06/07 – 1015 – 1296/06/07

1343 – پرداخت مخارج تعميرات لازمه برج پيش راه محلات – 1296/06/07 – 989 – 0000/00/00

1344 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مجدالملك – 1296/06/07 – 1100 – 1296/06/09

1345 – پرداخت اعتبار جهت مخارج متفرقه اداره مركزي وزارت امور خارجه – 1296/06/07 – 956 – 1296/06/07

1346 – پرداخت مخارج تعميرات عمارت خرابه حمام مجلس شوراي ملي – 1296/06/07 – 1005 – 0000/00/00

1347 – بودجه قشون ساخلو آذربايجان – 1296/06/07 – 955 – 1296/06/07

1348 – پرداخت حقوق پنجاه و چهار نفر محافظ شهر شيراز – 1296/06/09 – 1146 – 1296/06/09

1349 – پرداخت حقوق به ميرزا محمد خان پسر مرحوم حاج ميرزا رضاي مستوفي – 1296/06/09 – 979 – 1296/06/09

1350 – دريافت قيمت جو داده شده به مالهاي نظميه مركز – 1296/06/09 – 1023 – 1296/06/09

1351 – پرداخت مخارج تعميرات عمارات دولتي كرمان – 1296/06/09 – 1101 – 1296/06/09

1352 – پرداخت مخارج آب بندي آب انبار و تعمير كف حمام دولتي قزوين – 1296/06/09 – 1014 – 1296/06/09

1353 – پرداخت حقوق سه ماهه ميرزا حسينخان به ورثه آنمرحوم – 1296/06/09 – 1011 – 1296/06/09

1354 – پرداخت حقوق ديواني امين اسلحه – 1296/06/09 – 1009 – 1296/06/09

1355 – پرداخت مخارج تعمير قسمتي از ديوار برج ارك در كوچه اعتمادالسلطنه – 1296/06/09 – 1010 – 1296/06/09

1356 – پرداخت حقوق به مأمورين محافظت اطراف شهر شيراز – 1296/06/09 – 1146 – 1296/06/09

1357 – پرداخت خرج تحصيل محمد علي ميرزا از حقوق شاهزاده معتضدالسلطنه – 1296/06/09 – 983 – 0000/00/00

1358 – پرداخت اعتبار جهت تأسيس اداره نظميه تبريز – 1296/06/09 – 988 – 1296/06/09

1359 – پرداخت حقوق ديواني آقا سيد رضا – 1296/06/12 – 993 – 1296/06/12

1360 – پرداخت كمك هزينه به آقاي ميرزا حسن حكمي – 1296/06/12 – 992 – 1296/06/12

1361 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده علاء السلطان – 1296/06/12 – 996 – 1296/06/12

1362 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده عبدالحسين ميرزا اسعدالسلطان – 1296/06/12 – 995 – 1296/06/12

1363 – پرداخت حقوق آقاي ميرزا سيد محمد خان – 1296/06/12 – 999 – 1296/06/12

1364 – پرداخت حقوق آقاي ميرزا علي محمد خان – 1296/06/12 – 998 – 1296/06/12

1365 – پرداخت مخارج تعمير و ترميم پي ديوار اطاق مسكوني محكمه خلاف – 1296/06/12 – 597 – 1296/06/12

1366 – پرداخت حقوق به آقاي ميرزا علي اكبر خان – 1296/06/14 – 1148 – 1296/06/14

1367 – پرداخت حقوق حكومت سقز – 1296/06/14 – 1007 – 1296/06/14

1368 – پرداخت مخارج تعميرات لازمه پل جاجرود – 1296/06/14 – 1003 – 1296/06/14

1369 – پرداخت حقوق شاهزاده شمس الشعراء – 1296/06/14 – 1008 – 1296/06/14

1370 – پرداخت شهريه مرحوم ميرزا اسمعيل خان به ورثه ايشان – 1296/06/14 – 1025 – 0000/00/00

1371 – پرداخت مطالبات آقاي معاضد السلطنه – 1296/06/14 – 1017 – 1296/06/14

1372 – پرداخت حقوق ديواني آقاي سيد علي مبّشر عماد العلماء – 1296/06/14 – 1012 – 1296/06/14

1373 – پرداخت مبلغي به بلديه شيراز براي تهيه نان فقراء – 1296/06/14 – 1021 – 1296/06/14

1374 – پرداخت چهارصد تومان بابت حقوق نظميه نيشابور با قيمة ملبوس – 1296/06/16 – 1141 – 1296/06/16

1375 – پرداخت ماهي مبلغ يكهزار و ششصد تومان در وجه كارگزاران حكومتي كرمانشاهان – 1296/06/16 – 1034 – 1296/06/16

1376 – عدم دريافت حقوق گمركي چهل هزار فشنگ ساچمه پر – 1296/06/16 – 1048 – 1296/06/16

1377 – پرداخت حقوق ديواني آقاي شيخ الرييس – 1296/06/16 – 1030 – 1296/06/16

1378 – برقراري كمك خرج درباره ورثه مرحوم حسين علي خان افغان – 1296/06/16 – 1038 – 0000/00/00

1379 – اضافه نمودن بودجه نظميه كرمانشاهان – 1296/06/16 – 1034 – 1296/06/16

1380 – پرداخت انعام به شاهزاده مبشر السلطان – 1296/06/16 – 1024 – 1296/06/16

1381 – پرداخت مخارج تعمير جهاز پرس پليس – 1296/06/16 – 1047 – 1296/06/18

1382 – پرداخت تفاوت قيمت مخارج يكماهه بريكاد [بريگاد] مركزي – 1296/06/16 – 1036 – 1296/06/16

1383 – پرداخت حقوق تقاعدي آقاي نعيم السلطنه – 1296/06/16 – 1103 – 1296/06/19

1384 – بودجه حكومتي قصر شيرين – 1296/06/16 – 1039 – 1296/06/16

1385 – پرداخت كمك خرج به كفيل امور حكومتي – 1296/06/16 – 1049 – 1296/06/16

1386 – پرداخت حقوق نظميه نيشابور – 1296/06/16 – 1041 – 1296/06/16

1387 – پرداخت مصارف روشنايي بقاع و مقابر و تعزيه داري و غيره – 1296/06/16 – 1040 – 1296/06/16

1388 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا اسد الله خان منجم – 1296/06/16 – 1035 – 1296/06/16

1389 – اضافه نمودن شهريه آقاي ميرزا علي اكبر خان بشارت الممالك – 1296/06/16 – 1033 – 1296/06/16

1390 – پرداخت قيمت ملبوس تابستاني مستخدمين وزارت عدليه – 1296/06/16 – 1102 – 1296/06/19

1391 – اجازه دادن به شاهزاده ظل السلطان براي احداث چاه آب و غرس اشجار بين حسن آباد و عبدل آباد – 1296/06/16 – 1098 – 1296/06/16

1392 – پرداخت حقوق موروثه وراث مرحوم ركن الدوله – 1296/06/16 – 1037 – 0000/00/00

1393 – توقيف شماره 21 روزنامه درخشان – 1296/06/19 – 1046 – 1296/06/19

1394 – بودجه ساليانه قشون ساخلوي كرمانشاهان – 1296/06/19 – 1056 – 1296/06/23

1395 – پرداخت حقوق ديواني قاسمخان قاجار – 1296/06/19 – 1099 – 1296/06/19

1396 – اختصاص مبلغ سي و پنجهزار و يكصد و چهل تومان بابت قيمت ملبوس زمستاني مأمورين ساخلو ولايات مذكور در تصويبنامه – 1296/06/23 – 1069 – 1296/06/23

1397 – ارسال مقداري فشنگ و يك عراده توپ براي اداره قشوني عراق – 1296/06/23 – 1068 – 1296/06/23

1398 – پرداخت مخارج چراغاني جشن تاجگذاري – 1296/06/23 – 1142 – 1296/06/23

1399 – پرداخت حقوق به ماژرگروپ در مدت قائم مقامي اداره امنيه – 1296/06/23 – 1071 – 0000/00/00

1400 – قيمت ملبوس زمستاني ساخلو ولايات نامبرده بالا – 1296/06/23 – 1069 – 1296/06/23

1401 – پرداخت اعتبار به ادارة امنيه وزارت فوائد عامه جهت قيمت ملبوس تابستاني و زمستاني و مخارج سوخت زمستاني – 1296/06/26 – 1074 – 1296/06/28

1402 – اجراي قانون بودجه مطابق سال گذشته – 1296/06/26 – 1096 – 1296/06/26

1403 – پرداخت مخارج دو ماهه توپخانه و بريكاد [بريگاد] مركزي – 1296/06/26 – 1072 – 1296/06/28

1404 – خريداري ده هزار خروار برنج براي كمك نان شهر طهران – 1296/06/26 – 1147 – 1296/06/26

1405 – صورت عليق افراد بريكاد مركزي – 1296/06/26 – نامعلوم – 0000/00/00

1406 – پرداخت قيمت سي دست ملبوس زمستاني – 1296/06/28 – 1095 – 1296/06/28

1407 – حقوق يكماهه قشون ساخلوي همدان – 1296/06/28 – 1094 – 1296/06/28

1408 – پرداخت حقوق ديواني قمر السلطنه صبيه مظفر الدين شاه – 1296/06/28 – 1073 – 1296/06/28

1409 – پرداخت اضافه حقوق آقاي ميرزا سيد حسينخان – 1296/06/28 – 1112 – 1296/06/28

1410 – پرداخت حقوق ديواني آقاميرزا حسين خان تفرشي – 1296/06/28 – 1111 – 1296/06/28

1411 – پرداخت حقوق يكنفر ضباط و يكنفر پيشخدمت دفتر راكد وزارت عدليه – 1296/06/28 – 1113 – 1296/06/28

1412 – پرداخت حقوق يكنفر ثبات دفتر پاركه بدايت عدليه – 1296/06/28 – 1114 – 1296/06/28

1413 – پرداخت حقوق ديواني آقاي امام الحكماء مدعي عمومي عراق – 1296/06/28 – 1115 – 1296/06/30

1414 – برقراري اضافه حقوق دربارة آقاي ميرزا تقي خان – 1296/06/28 – 1191 – 1296/07/11

1415 – پرداخت مخارج توپخانه و سوار بريكاد[بريگاد] مركزي – 1296/06/28 – 1093 – 1296/06/28

1416 – پرداخت فوق و مخارج قزاقهاي مأمور گنبد قابوس – 1296/06/28 – 1097 – 1296/06/28

1417 – اعتبار جهت مخارج فوري و ضروري بريگاد مركزي – 1296/06/28 – 1104 – 1296/06/28

1418 – پرداخت مخارج مرمت و بنائي عمارت حكومتي ساوه – 1296/07/02 – 1123 – 1296/07/02

1419 – پرداخت مخارج ضروري براي تعمير راه هودان – 1296/07/02 – 1120 – 1296/07/02

1420 – پرداخت مخارج تعمير اطاق جلسه هيأت وزراء – 1296/07/02 – 1124 – 1296/07/02

1421 – پرداخت مخارج تعمير عمارت اندروني شاهزاده اعتضاد السلطنه – 1296/07/02 – 1122 – 1296/07/02

1422 – پرداخت مخارج تعمير عمارت كلاه فرنگي يوسف آباد – 1296/07/02 – 1121 – 1296/07/02

1423 – پرداخت مخارج چهار ماهه سوار و توپخانه بريكاد و توپخانه مركز – 1296/07/02 – 1252 – 1296/07/02

1424 – بودجه مركزي وزارت جليله جنگ – 1296/07/02 – 1119 – 1296/07/02

1425 – پرداخت حقوق ديواني آقايان مدير السلطنه و افخم الملك – 1296/07/02 – 1128 – 1296/07/02

1426 – پرداخت مستمري به آقاي سيد احمد بهبهاني – 1296/07/02 – 1116 – 1296/07/02

1427 – برقراري مستمري درباره حسن پسر سه ساله ابوالقاسم قزاق – 1296/07/04 – 1250 – 1296/07/04

1428 – پرداخت اضافه حقوق مستخدمين جزء وزارت داخله – 1296/07/04 – 1251 – 1296/07/04

1429 – پرداخت اضافه حقوق به افراد وزارت معارف – 1296/07/04 – 1189 – 1296/07/04

1430 – پرداخت مخارج تعميرات يك دستگاه از عمارت درب اندرون مسكوني سليم خان – 1296/07/04 – 1145 – 1296/07/04

1431 – پرداخت مخارج تعميرات عمارات حكومتي عراق – 1296/07/04 – 1143 – 1296/07/04

1432 – تشكيل يك اداره تفتيش تحت نظارت مستقيم وزارت پست و تلگراف – 1296/07/04 – 1127 – 1296/07/04

1433 – تعميرات فرح آباد – 1296/07/04 – 1144 – 1296/07/04

1434 – پرداخت انعام به مسيو موليتر – 1296/07/06 – 1165 – 1296/07/06

1435 – افزودن بودجه نظميه و تخصيص آن براي مخارج اعاشه اطفال خياباني – 1296/07/06 – 1187 – 1296/07/06

1436 – استخدام عده اي سوار علاوه بر عده سابق ساخلوي خمسه – 1296/07/06 – 1170 – 1296/07/07

1437 – پرداخت حقوق اوقات معاونت استرآباد آقاي انتظام الملك – 1296/07/06 – 1169 – 1296/07/06

1438 – پرداخت حقوق وكيل عمومي ديوانعالي تميز به آقاي ميرزا عيسي خان – 1296/07/06 – 1188 – 1296/07/06

1439 – پرداخت حقوق سواران بختياري متعلق به حكومت يزد و عراق – 1296/07/09 – 1212 – 1296/07/16

1440 – پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه تومان مستمري به آقاي سيد احمد بهبهاني از تاريخ استعفا – 1296/07/09 – نامعلوم – 1296/07/09

1441 – پرداخت حقوق آقاي موتمن الممالك – 1296/07/09 – 1186 – 1296/07/09

1442 – پرداخت ماهيانه به خانواده هاي آقايان تنكابني، سادات، مدرس و انجواري – 1296/07/09 – 1173 – 1296/07/09

1443 – خريد اسب جهت باطاليون جديد – 1296/07/09 – 1174 – 1296/07/09

1444 – پرداخت تفاوت عليق نوزده رأس اسب در وجه وزارت جنگ – 1296/07/09 – 1171 – 1296/07/09

1445 – پرداخت مبلغ يكهزار و نهصد و سي و ششتومان مخارج ساليانه اداره نظميه كرمانشاهان – 1296/07/11 – 1195 – 1296/07/11

1446 – پرداخت اعتبار براي مخارج تأسيس يك باب مدرسه دارالمعلمين – 1296/07/11 – 1194 – 1296/07/11

1447 – ارسال صد عدد تير شرنبل به آذربايجان – 1296/07/12 – 1287 – 1296/07/25

1448 – پرداخت حقوق ديواني آقاي علم الهدي بوشهري – 1296/07/14 – 1217 – 1296/07/16

1449 – پرداخت مخارج قلع وقمع نايب حسين كاشي به آقاي سهام السلطنه – 1296/07/14 – 1249 – 1296/07/16

1450 – پرداخت حقوق شخصي آقاي حسن خان – 1296/07/14 – 1215 – 1296/07/16

1451 – پرداخت مستمري به اولاد عليقلي خان مقتول فارس – 1296/07/14 – 1192 – 1296/07/14

1452 – پرداخت حقوق شخصي آقاي موتمن لشكر – 1296/07/14 – 1193 – 1296/07/14

1453 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاجي امين السلطنه – 1296/07/14 – 1205 – 1296/07/16

1454 – پرداخت مبلغ يكصد و شانزده تومان قيمت خلاع مرحمتي آقايان مويد التوليه و سيدمحمدخان تركمان – 1296/07/16 – 1362 – 0000/00/00

1455 – پرداخت مبلغ يكصد و شانزده تومان بابت خلاع مرحمتي – 1296/07/16 – 1200 – 1296/07/16

1456 – پرداخت ماهي مبلغ بيست تومان به آقاي عايدتي خان – 1296/07/16 – نامعلوم – 1296/07/16

1457 – برقراري شهريه درباره آقاي شيخ مرتضي يزدي – 1296/07/16 – 1206 – 1296/07/16

1458 – پرداخت حقوق اداري آقاي ميرزا مهدي خان يمين السلطنه – 1296/07/16 – 1253 – 1296/07/16

1459 – پرداخت حقوق ديواني آقاي نجم الدوله – 1296/07/16 – 1213 – 1296/07/16

1460 – پرداخت حقوق ديواني آقاي عضد الملك – 1296/07/16 – 1214 – 1296/07/16

1461 – پرداخت حقوق آقاي حاجي فخرالملك – 1296/07/16 – 1216 – 1296/07/16

1462 – برقراري مستمري درباره اولاد هاشم خان – 1296/07/16 – 1240 – 1296/07/16

1463 – پرداخت قيمت خلاع مرحمتي به آقايان مؤيد التوليه و سيد محمود خان تركمان – 1296/07/16 – 1200 – 1296/07/16

1464 – پرداخت حقوق سركار عليه حاجيه زهرا خانم – 1296/07/16 – 1207 – 1296/07/16

1465 – پرداخت حقوق ديواني آقاي منظم الملك – 1296/07/16 – 1197 – 1296/07/16

1466 – پرداخت حقوق نايب الحكومه ملاير – 1296/07/16 – 1204 – 1296/07/16

1467 – پرداخت حقوق به آقاي ميرزا هادي خان – 1296/07/16 – 1208 – 1296/07/16

1468 – پرداخت مخارج تحصيل شاهزاده محمد علي ميرزا – 1296/07/16 – 1203 – 1296/07/28

1469 – برقراري مدد معاش درباره شاهزاده عميد الدوله – 1296/07/16 – 1202 – 1296/08/09

1470 – پرداخت حقوق شخصي آقاي مجد الممالك – 1296/07/16 – 1201 – 1296/07/16

1471 – پرداخت حقوق ديواني حاجي محمد علي – 1296/07/16 – 1199 – 1296/07/16

1472 – پرداخت حقوق ديواني آقاي عون الدوله – 1296/07/16 – 1209 – 1296/07/16

1473 – برقراري حقوق درباره حاج شيخ الرييس – 1296/07/16 – 1245 – 1296/07/24

1474 – پرداخت حقوق و اضافه حقوق حاج شيخ الرييس – 1296/07/16 – 1246 – 1296/07/27

1475 – پرداخت فوق العاده به قزاقهاي مأمور كرمانشاهان – 1296/07/17 – 1219 – 1296/07/17

1476 – پرداخت اضافه حقوق به اجزاء وزارت جنگ مطابق صورت مندرج در اين تصويبنامه – 1296/07/17 – 1198 – 0000/00/00

1477 – پرداخت حقوق ديواني آقاي اسدالملك – 1296/07/18 – 1221 – 1296/07/20

1478 – تصويب مواد سه گانه درباره وزارت امور خارجه – 1296/07/20 – 1220 – 1296/07/20

1479 – اختصاص مبلغ يكصد تومان بابت مخارج سفر آقاي حاجي ساعدالسلطنه – 1296/07/20 – 1235 – 1296/07/20

1480 – تغييرات تشكيلاتي در وزارت امور خارجه – 1296/07/20 – 1220 – 1296/07/20

1481 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم غلامرضا خان نديم – 1296/07/21 – 1239 – 1296/07/21

1482 – پرداخت حقوق ديواني خانم عظمت الدوله – 1296/07/21 – 1238 – 1296/07/21

1483 – پرداخت حقوق ديواني سيف الله نطنزي – 1296/07/21 – 1242 – 1296/07/21

1484 – پرداخت حقوق ديواني آقاي محتشم الممالك – 1296/07/21 – 1241 – 1296/07/21

1485 – پرداخت اضافه حقوق به مستخدمين جزو وزارت جنگ – 1296/07/21 – 1237 – 1296/07/21

1486 – اختصاص مبلغ چهارصد تومان بابت مخارج سفر حاجي ساعد السلطنه علاوه بر يكصد تومان قبل – 1296/07/23 – 1247 – 1296/07/23

1487 – اجازه انتشار يك روزنامه به عنوان ارگان حزب اعتدال – 1296/07/23 – 1276 – 1296/07/23

1488 – پرداخت حقوق معلمين دارالفنون – 1296/07/23 – 1289 – 1296/07/23

1489 – پرداخت مستمري به اولاد نايب ميرزا مقتول فارس – 1296/07/23 – 1271 – 1296/07/23

1490 – پرداخت مستمري به پنج نفر همشيره مرحوم سلطان مسعود خان مقتول فارس – 1296/07/23 – 1269 – 1296/07/23

1491 – پرداخت مستمري به خانواده اميرخان مقتول فارس – 1296/07/23 – 1270 – 1296/07/25

1492 – پرداخت مستمري به خانواده هاي مقتولين فارس حيدر خان و حاجي عباسخان – 1296/07/23 – 1273 – 1296/07/23

1493 – برقراري مقرري ماهيانه به دو برادر حسنخان و امام قليخان مقتولين فارس – 1296/07/23 – 1272 – 1296/07/23

1494 – مخارج اتمام مريضخانه باغ شاه – 1296/07/23 – 1259 – 1296/07/23

1495 – پرداخت مبلغ چهارهزار تومان به عنوان كمك به اداره شركت تلفن – 1296/07/23 – 1277 – 1296/07/25

1496 – پرداخت اعتبار به آقاي حاجي ساعد السلطنه جهت مخارج مسافرت – 1296/07/23 – 1247 – 1296/07/23

1497 – پرداخت حقوق ديواني سيد آقا صدر السادات – 1296/07/24 – 1262 – 1296/07/24

1498 – برقراري مستمري در حق عيال و اولاد مرحوم مصطفي خان – 1296/07/24 – 1257 – 1296/07/24

1499 – پرداخت حقوق ديواني آقاميرزا عباسخان – 1296/07/24 – 1261 – 1296/07/24

1500 – پرداخت حقوق ديواني آقاي اسمعيل خان سرهنگ – 1296/07/24 – 1260 – 1296/07/24

1501 – پرداخت حقوق ديواني عيال و دونفر صبيه احسن الملك – 1296/07/24 – 1256 – 1296/07/24

1502 – پرداخت مخارج مجلس ترحيم مرحوم حاجي شيخ عبدالحسين كني – 1296/07/24 – 1255 – 1296/07/24

1503 – پرداخت قرضي به اداره بريكاد مركزي توسط وزارت ماليه – 1296/07/24 – 1282 – 1296/07/25

1504 – پرداخت مطالبات آقاي معاضد السلطنه بابت مدت اقامت در اصفهان – 1296/07/24 – 1254 – 1296/07/24

1505 – اختصاص به مبلغ دوهزار و شصت و چهار تومان است براي مخارج مقدماتي مدرسه نظامي – 1296/07/25 – 1278 – 1296/07/25

1506 – تحويل فشنگ به وزارت داخله – 1296/07/25 – نامعلوم – 1296/07/25

1507 – توقيف روزنامه كوكب ايران به جهت درج مقالات مضره – 1296/07/25 – 1281 – 1296/07/25

1508 – پرداخت حقوق افتخار السادات – 1296/07/25 – 1204 – 1296/07/25

1509 – پرداخت حقوق آقاي صديق الملك – 1296/07/25 – 1280 – 1296/07/25

1510 – برقراري حقوق درباره عيال و دو نفر دختر مرحوم منتظم السلطنه – 1296/07/25 – 1383 – 1296/07/25

1511 – پرداخت حقوق ديواني آقاي عزيزالسلطان سردار محترم – 1296/07/25 – 1279 – 1296/07/25

1512 – پرداخت حقوق شش نفر سرباز مأمور طهران – 1296/07/27 – 1325 – 1296/07/27

1513 – پرداخت حقوق نقدي و جنسي آقاي سيد جعفر جاسبي – 1296/07/27 – 1305 – 1296/07/28

1514 – پرداخت مدد معاش سربازان قشوني كرمان – 1296/07/27 – 1310 – 1296/07/27

1515 – پرداخت مخارج خانواده شاهزاده سليمان ميرزا و عيسي ميرزا – 1296/07/27 – 1303 – 1296/07/27

1516 – پرداخت كمك مخارج به آقاي موتمن لشگر – 1296/07/27 – 1312 – 1296/07/27

1517 – برقراري اضافه حقوق در حق آقاي اسكندر خان رييس شعبه تمبر و باندرل – 1296/07/28 – 1309 – 1296/07/28

1518 – اختصاص مبلغ ده هزار تومان جهت طرق و شوارع خراسان – 1296/07/30 – 1318 – 1296/07/30

1519 – اختصاص مبلغ هفتاد تومان براي مخارج كاهگل مالي بامهاي تلگرافخانه زنجان – 1296/07/30 – 1316 – 1296/08/06

1520 – پرداخت حقوق ديواني سراج الممالك – 1296/07/30 – 1313 – 1296/07/30

1521 – پرداخت قيمت فشنگ هاي وارده توسط شيخ حسنخان – 1296/07/30 – 1306 – 1296/07/30

1522 – پرداخت مخارج تعمير قسمت غربي حياط مخزن در مركز براي شاگردان مدرسه نظام – 1296/07/30 – 1337 – 1296/08/07

1523 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مورخ السلطنه – 1296/07/30 – 1307 – 1296/07/30

1524 – پرداخت مخارج سفر ومخارج ابتدائي مأموران قزوين وكرمانشاهان – 1296/08/01 – 1324 – 1296/08/01

1525 – پرداخت مخارج ابتدائي ده نفر قزاق – 1296/08/01 – 1327 – 1296/08/01

1526 – پرداخت قيمت يكهزار فشنگ به وزارت جنگ – 1296/08/01 – 1321 – 1296/08/01

1527 – تحويل فشنگ به اداره نظميه خراسان – 1296/08/02 – 1342 – 1296/08/02

1528 – پرداخت حقوق ديواني نثرعليخان و صيد عليخان افغان – 1296/08/02 – 1334 – 1296/08/02

1529 – پرداخت حقوق ديواني ميرزا سيد عليخان – 1296/08/02 – 1328 – 1296/08/02

1530 – پرداخت حقوق به آقاي صدرالاشراف – 1296/08/06 – 1340 – 1296/08/06

1531 – پرداخت قيمت فرشهاي خريداري شده براي عمارت وزارت عدليه – 1296/08/06 – نامعلوم – 1296/08/06

1532 – پرداخت قيمت اثاثيه خريداري شده براي عمارت وزارت عدليه – 1296/08/06 – 1366 – 1296/08/09

1533 – پرداخت مبلغي جهت دستگيري از فقرا و تهيه محل و مكان براي آنان – 1296/08/07 – 1373 – 1296/08/16

1534 – پرداخت مستمري ماهيانه به آقاي يمين الممالك – 1296/08/09 – 1349 – 1296/08/09

1535 – پرداخت اعتبار به وزارت فوائد عامه جهت تفاوت قيمت البسه زمستانه و تابستانه مستخدمين – 1296/08/09 – 1346 – 1296/08/09

1536 – پرداخت مخارج هيأت نظارت بر جنگل كاري دولتي و تفكيك آنها – 1296/08/09 – 1348 – 1296/08/09

1537 – تعمير عمارت جديد فرح آباد – 1296/08/09 – 1345 – 1296/08/09

1538 – پرداخت مخارج تعمير پست كافه ژاندارمري بين عزيز آباد و حسن آباد قم – 1296/08/09 – 1347 – 1296/08/09

1539 – افزودن بر شهريه مشهدي تقي مجاهد اردبيلي – 1296/08/09 – 1350 – 1296/08/09

1540 – پرداخت حقوق اداري ميرزا عباسخان – 1296/08/09 – 1351 – 1296/08/09

1541 – پرداخت حقوق ديواني محمد هاشم ميرزا و نصر ا… ميرزا – 1296/08/11 – 1365 – 1296/08/11

1542 – پرداخت حقوق ديواني ورثه مرحوم ميرزا عبد الرحيم مستوفي خلخالي – 1296/08/12 – 1267 – 1296/08/12

1543 – پرداخت ماهي دو هزار تومان به حاجي محتشم السلطنه – 1296/08/18 – 1389 – 1296/08/18

1544 – مخارج مرمت عالي قاپوي تبريز – 1296/08/18 – 1388 – 1296/08/18

1545 – پرداخت فوق العاده مأمورين قزاق – 1296/08/18 – 1363 – 1296/08/18

1546 – پرداخت شهريه شاهزاده عضدالسلطان – 1296/08/18 – 1394 – 1296/08/18

1547 – پرداخت قيمت فرشهايي كه توسط آقاي شريف الدوله خريداري شده – 1296/08/18 – 1393 – 1296/08/18

1548 – پرداخت انعام به آقاي هدايت قلي خان – 1296/08/18 – 1390 – 1296/08/18

1549 – پرداخت قيمت تفنگ و فلز آن براي نظميه مازندران – 1296/08/21 – نامعلوم – 1296/08/22

1550 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا محمود خان و پسر وي در مدتي كه انفصال از خدمت بودند يا حقوق نگرفته بودند – 1296/08/21 – 1402 – 0000/00/00

1551 – تعمير فرح آباد – 1296/08/21 – 1384 – 1296/08/22

1552 – پرداخت اضافه حقوق به مستخدمين جزء وزارت عدليه – 1296/08/21 – 1391 – 1296/08/21

1553 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا محمود خان – 1296/08/21 – 1402 – 1296/01/22

1554 – پرداخت بقيه مخارج تعميرات بنايي عمارات حكومت وبلديه – 1296/08/21 – 1400 – 1296/08/22

1555 – پرداخت فوق العاده دو قزاق مأمور خدمات حكومتي گلپايگان – 1296/08/21 – 1364 – 1296/08/22

1556 – پرداخت حقوق مأمورين وزارت فوائد عامه جزء مخارج آن وزارتخانه – 1296/08/21 – 1388 – 1296/08/22

1557 – پرداخت مقداري تير فشنگ به شاهزاده نيرالدوله به رييس قشون خراسان – 1296/08/22 – 1413 – 1296/08/22

1558 – اقدامات لازمه در نبرد ملك با نصر كلا واقع در مازندران جهت حفظ محصول – 1296/08/22 – 1412 – 1296/08/22

1559 – ارسال تير فشنگ بردان براي اداره قشوني اصفهان – 1296/08/23 – 1423 – 1296/08/23

1560 – پرداخت حقوق ديواني زرين تاج خانم – 1296/08/23 – 1410 – 1296/08/23

1561 – فوق العاده و حقوق سواران اصانلو مأمورين مازندران – 1296/08/23 – 1417 – 1296/08/23

1562 – پرداخت حقوق ديواني حاجيه زهرا خانم افتخار – 1296/08/23 – 1411 – 1296/08/23

1563 – ارسال تير شرنبل و ساچمه به آذربايجان – 1296/08/23 – 1414 – 1296/08/23

1564 – پرداخت هزينه سفر آقاي باصرالممالك – 1296/08/23 – 1422 – 1296/08/23

1565 – پرداخت حقوق ديواني سكينه خانم – 1296/08/25 – نامعلوم – 0000/00/00

1566 – پرداخت فوق العاده و مخارج عده اي قزاق سواره مأمور طالقان – 1296/08/26 – 1434 – 1296/08/26

1567 – پرداخت حقوق يكماهه عده اي توپچي مأمور خراسان – 1296/08/26 – 1441 – 1296/08/26

1568 – پرداخت مخارج مجلس ترحيم سردار اسعد – 1296/08/27 – 1436 – 1296/08/27

1569 – برقراري اضافه حقوق درباره آقاي مفاخر الممالك – 1296/08/27 – 1439 – 1296/08/27

1570 – پرداخت مواجب ششماهه شخصي آقاي اسمعيل خان – 1296/08/27 – 1425 – 1296/08/27

1571 – تامين اعتبار براي تهيه مخارج فوق العاده وزارت ماليه – 1296/08/27 – 1438 – 1296/08/27

1572 – پرداخت مواجب شخصي شاهزاده امير سيف الدين ميرزا – 1296/08/27 – 1433 – 1296/08/27

1573 – دادن مقداري فشنگ به رييس نظميه مازندران – 1296/08/28 – 1468 – 1296/08/28

1574 – بودجه ساليانه خراسان – 1296/08/28 – 1464 – 1296/08/28

1575 – ابتياع مقداري تفنگ براي باطاليان – 1296/08/28 – 1467 – 1296/08/28

1576 – پرداخت مخارج سال مرحوم صدرالعلماء طاب ثراه – 1296/08/29 – 1432 – 1296/08/29

1577 – پرداخت حقوق نقدي و جنسي عضدالسلطان به اولاد ايشان – 1296/08/29 – نامعلوم – 1296/08/29

1578 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ابوالفتح خان – 1296/09/02 – 1534 – 1296/09/02

1579 – پرداخت حقوق خانم شكوه الدوله و شكوه السلطنه – 1296/09/02 – 1461 – 1296/09/02

1580 – كنترات حمل برنج از مازندران به طهران – 1296/09/02 – 1581 – 1296/09/20

1581 – پرداخت پاداش به ماشاء الله خان و وليخان براي تعقيب سارقين – 1296/09/06 – 1496 – 1296/09/06

1582 – كسر يك خمس از قيمت جنس خبازها – 1296/09/06 – 1539 – 1296/09/09

1583 – توقيف روزنامه صداي ايران – 1296/09/06 – 1474 – 1296/09/06

1584 – پرداخت مخارج تعميرات عمارات مركزي عدليه – 1296/09/07 – 1499 – 1296/09/09

1585 – فوق العاده جهت افراد توپخانه و پياده نظام و سواره بريكاد مركزي – 1296/09/07 – 1503 – 1296/09/09

1586 – تصويب يكصدوبيست تومان براي تعمير عدليه قزوين – 1296/09/07 – 1498 – 1296/09/09

1587 – پرداخت مخارج تعميرات لازمه و بنايي عمارات مركزي وزارت امور خارجه – 1296/09/07 – 1500 – 1296/09/09

1588 – تصويب پانصد تومان براي تعميرعمارت حكومت يزد – 1296/09/07 – 1506 – 1296/09/09

1589 – پرداخت اعتبار به وزارت داخله جهت مخارج ضروري و فوري – 1296/09/07 – 1504 – 1296/09/09

1590 – پرداخت حقوق سلطاني به شاهزاده محمود ميرزا – 1296/09/07 – 1502 – 1296/09/09

1591 – برقراي كمك خرج درباره آژانهاي طهران – 1296/09/07 – 1545 – 1296/09/07

1592 – پرداخت شهريه به عيال علي آقا نام شهر بابكي مقتول – 1296/09/07 – 1531 – 1296/09/09

1593 – ارسال تير فشنگ ورنده بلند به اداره قشوني كرمانشاهان – 1296/09/09 – 1501 – 1296/09/09

1594 – پرداخت مخارج ابتدايي و فوق العاده سواران شاهسون مأمور مازندران – 1296/09/09 – 1505 – 1296/09/09

1595 – ارسال فشنگ و ساير لوازم جنگي به بجنورد – 1296/09/09 – 1527 – 1296/09/09

1596 – تصويب بيست هزار تومان براي خريد اسلحه – 1296/09/09 – 1529 – 1296/09/10

1597 – پرداخت فوق العاده به موزيكالچيان سلطنتي و دولتي – 1296/09/09 – 1526 – 1296/09/09

1598 – پرداخت اعتبار جهت مخارج ايالت آذربايجان – 1296/09/10 – 1544 – 1296/09/10

1599 – پرداخت حقوق ديواني آقايان : افضل الملك و نير همايون – 1296/09/10 – 1523 – 1296/09/10

1600 – پرداخت مخارج تعميرات اماكن ولايات – 1296/09/12 – 1524 – 1296/09/12

قسمت پنجم)

1601 – پرداخت مخارج تعميرات توپخانه و قورخانه اروميه – 1296/09/12 – 1540 – 1296/09/12

1602 – برقراري شهريه درباره ورثه مرحوم نايب باقر خان – 1296/09/12 – 1528 – 1296/09/12

1603 – پرداخت شهريه به خانواده مرحوم ميرزا اسمعيل خان مقتول – 1296/09/12 – 1525 – 1296/09/12

1604 – پرداخت حقوق ديواني آقاي وقارالدوله – 1296/09/12 – 1551 – 1296/09/12

1605 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاجي شيخ جواد نجفي و اولاد او – 1296/09/12 – 1575 – 1296/09/12

1606 – پرداخت حقوق سواره يوش وكوكلان مطابق – 1296/09/12 – 1676 – 1296/09/12

1607 – پرداخت مواجب شخصي آقاي اعتصام الدوله – 1296/09/12 – 1572 – 1296/09/12

1608 – تهيه لوازم مريضخانه دولتي – 1296/09/12 – 1533 – 0000/00/00

1609 – پرداخت مخارج تعمير عمارت مسگرخانه كرمانشاهان – 1296/09/12 – 1537 – 1296/09/12

1610 – پرداخت كمك هزينه تحصيلي به محمد ابراهيم و محمد جواد – 1296/09/12 – 1535 – 1296/09/12

1611 – پرداخت قروض محصلين اروپا – 1296/09/12 – 1532 – 1296/09/12

1612 – مخارج تعميرات لازمه مقبره ابوعلي سينا – 1296/09/12 – 1530 – 1296/09/12

1613 – ايجاد كلاس مهندسي در دارالفنون – 1296/09/12 – 1536 – 1296/09/12

1614 – ضميمه گرديدن امور حكومتي و ماليه اردبيل به ايالت آذربايجان – 1296/09/12 – 3722 – 1296/09/12

1615 – پرداخت اعتبار به اداره ماليه آذربايجان جهت فوق العاده قزاقها – 1296/09/12 – 1552 – 1296/09/12

1616 – اعتبار جهت مخارج شش دستگاه دمپخت پزي – 1296/09/13 – 1574 – 1296/09/13

1617 – كسر صدي يك وصدي سه حقوق شهريه بگيران جهت اعانه فقرا – 1296/09/13 – 1582 – 1296/09/19

1618 – پرداخت قسط اول كنترات مسيو الكساندر خان – 1296/09/17 – 1587 – 1296/09/17

1619 – مخارج هيأت اعزاميه روسيه – 1296/09/17 – 1549 – 1296/09/17

1620 – پرداخت مخارج مجلس ترحيم آقا ميرزا ابراهيم – 1296/09/19 – 1583 – 1296/09/19

1621 – خريداري تفنگ و فشنگ جهت باطاليان مأمور مازندران و دماوند و سمنان – 1296/09/20 – 1584 – 1296/09/21

1622 – پرداخت مخارج تعمير مكان سكونت ژاندارمري نعمت آباد – 1296/09/20 – 1626 – 1296/09/20

1623 – پرداخت مخارج تعميرات عمارات حكومتي گيلان – 1296/09/20 – 1624 – 1296/09/20

1624 – پرداخت اضافه كار بنائي مدرسه نظام – 1296/09/20 – 1627 – 1296/09/20

1625 – پرداخت حقوق خدمت آقاي محمود آقاخان – 1296/09/20 – 1628 – 1296/09/20

1626 – پرداخت اعانه به فقرا در مركز خيريه – 1296/09/21 – 1631 – 1296/09/21

1627 – تجديد كنترات ماژر لندبرك – 1296/09/24 – 1672 – 1296/09/24

1628 – پرداخت آذوقه و وجه نقد به قزاقخانه – 1296/09/24 – 1636 – 1296/09/24

1629 – درخواست وام دولت عثماني از دولت ايران – 1296/09/24 – 1638 – 1296/09/24

1630 – دادن مقداري آذوقه به مجمع خيريه مركزي براي مساكين طهران – 1296/09/24 – 1637 – 1296/09/24

1631 – پرداخت حقوق ديواني خانواده مرحوم اقبال الملك – 1296/09/24 – 1673 – 1296/09/22

1632 – بودجه قشوني كرمانشاهان وحقوق آقاي شوكت الممالك – 1296/09/24 – 1671 – 1296/09/24

1633 – اعطاء نشان علمي از درجه اول به آقايان ماژر احمد خان وماژر محمود خان – 1296/09/26 – 1674 – 1296/09/26

1634 – توقيف روزنامه رعد به مدت يك هفته تا دستور ثانوي – 1296/09/26 – 1959 – 1296/09/26

1635 – برقراري اضافه حقوق درباره مستخدمين جزء وزارت امور خارجه – 1296/09/26 – 1665 – 1296/09/26

1636 – پرداخت حقوق ديواني افراد نامبرده فوق – 1296/09/27 – 1703 – 1296/09/27

1637 – برقراري شهريه درباره ورثه مرحوم ميرزا احمدخان صفا – 1296/09/27 – 1731 – 1296/09/27

1638 – پرداخت حقوق انبار داري به آقاي والي نظام – 1296/09/27 – نامعلوم – 1296/09/27

1639 – پرداخت حقوق حكومتي عراق به آقاي امير جنگ – 1296/09/27 – نامعلوم – 1296/09/27

1640 – پرداخت تفاوت قيمت البسه زمستاني ساخلو فارس – 1296/09/27 – 1700 – 1296/09/27

1641 – پرداخت فوق العاده قزاق هاي مأمور ولايات ليست بالا – 1296/09/27 – 1702 – 1296/09/27

1642 – پرداخت حقوق مصوبه مجلس شوراي ملي آقاي حاجي مجدالدوله – 1296/09/27 – نامعلوم – 1296/09/27

1643 – پرداخت قيمت پالتو ساخلو – 1296/09/27 – 1705 – 1296/09/27

1644 – پرداخت اعتبار براي تنظيم عمل جنگلهاي سواحل بحر خزر – 1296/09/27 – 1704 – 1296/09/27

1645 – پرداخت كمك مخارج به آقاي علاء السلطان – 1296/09/27 – نامعلوم – 1296/09/27

1646 – پرداخت فوق العاده به افراد بريكاد مركزي – 1296/09/28 – 1743 – 1296/09/28

1647 – پرداخت حقوق ديواني چهار نفر صاحب منصبان منتظرين خدمت – 1296/09/28 – 1706 – 1296/09/28

1648 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا محمد عليخان مجيرالممالك – 1296/09/28 – 1701 – 1296/09/28

1649 – پرداخت حقوق يكنفر مستنطق – 1296/09/28 – 1722 – 1296/09/28

1650 – پرداخت اعتبار جهت نوشتجات راجع به بيطرفي دولت در جنگ بين المللي – 1296/09/28 – 1720 – 1296/09/28

1651 – استخدام ده نفر سوار جهت حكومت استرآباد – 1296/09/29 – 3717 – 1296/10/13

1652 – بودجه يكماه قشون شاهرود و بسطام و سمنان و دامغان – 1296/10/05 – 1744 – 1296/10/06

1653 – پرداخت فوق العاده و مخارج ابتدايي قزاقهاي مأمورين قزوين – 1296/10/05 – 1741 – 1296/10/05

1654 – حقوق و مخارج يكماهه مأمورين ساخلو خمسه – 1296/10/05 – 1743 – 1296/10/05

1655 – پرداخت حقوق ديواني خانم طلعت السلطنه – 1296/10/05 – 1739 – 1296/10/05

1656 – پرداخت كليه حقوق رييس محاسبات قشوني قزوين – 1296/10/05 – نامعلوم – 1296/10/05

1657 – پرداخت حقوق ديواني آقاي اسد ا.. خان – 1296/10/05 – 1738 – 1296/10/05

1658 – پرداخت مواجب شخصي آقاي محمد قليخان – 1296/10/05 – 1737 – 1296/10/05

1659 – تحويل مقداري فشنگ به شاهزاده امير حشمت – 1296/10/05 – 1740 – 1296/10/05

1660 – پرداخت حقوق سواران مأمورين خدمت حكومت سمنان – 1296/10/05 – 1730 – 1296/10/05

1661 – پرداخت حقوق ديواني به ورثه مرحوم شاهزاده امان الله ميرزا علاوه بر حقوق اداري آنان – 1296/10/06 – 3430 – 1296/10/18

1662 – تشكيل كميسيوني جهت جمع آوري اوراق خسارات وارده توسط دول متحاربه به قشون – 1296/10/06 – 1749 – 1296/10/06

1663 – پرداخت حقوق ديواني اولاد مرحوم ميرزا رضا وزير وظايف آذربايجان – 1296/10/06 – 1750 – 1296/10/06

1664 – پرداخت اضافه حقوق به مستخدمين جزو اداره مباشرت مجلس شوراي ملي – 1296/10/06 – 1746 – 1296/10/06

1665 – پرداخت حقوق ديواني آقاي شيخ حسينعلي جاسبي – 1296/10/06 – 1742 – 1296/10/06

1666 – پرداخت مخارج بطانه كاري آهن سقفهاي عمارت سلطنتي و كسر شيشه هاي نارنجستان – 1296/10/06 – 1748 – 1296/10/06

1667 – پرداخت كمك نقدي به هيأت مساعديه آمريكايي – 1296/10/06 – 1745 – 1296/10/06

1668 – اختصاص ماهي يكصد تومان براي مدرسه ايتام اصفهان پيرو تصويبنامه نمره (2320) – 1296/10/09 – 3691 – 1296/10/09

1669 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مصطفي ذوالفقار درباره ورثه آنمرحوم – 1296/10/22 – 2011 – 1296/10/22

1670 – پرداخت حقوق ديواني سكينه سلطان خانم وقارالدوله – 1296/10/22 – 2009 – 1296/10/22

1671 – پرداخت مبلغي جهت امنيت حكومت كرمانشاهان – 1296/10/29 – 1757 – 1296/10/29

1672 – اجازه نشر روزنامه ايران نو و روزنامه پروين – 1296/11/02 – 1758 – 1296/11/02

1673 – اقدامات لازم براي به موقع اجراء گذاشتن قانون دخانيات – 1296/11/02 – 1760 – 1296/11/04

1674 – تجديد كنترات سه نفر صاحب منصبان سوئدي – 1296/11/03 – نامعلوم – 1296/11/06

1675 – انتخاب عده اي براي رفع مناقشات موجود بين رؤساي وزارت ماليه – 1296/11/04 – 1774 – 1296/11/07

1676 – جلوگيري از پرداخت وجوهي كه در بلاد و شهرها معمول بوده – 1296/11/04 – 1765 – 1296/11/04

1677 – پرداخت مخارج دائر كردن پست مخصوص از انزلي به بادكوبه – 1296/11/04 – 1766 – 1296/11/04

1678 – پرداخت فوق العاده و مخارج دويست قزاق و حمل عراده توپ از مركز به قزوين – 1296/11/06 – 1792 – 1296/11/11

1679 – پرداخت حقوق مأمورين وزارت جنگ – 1296/11/06 – 1770 – 1296/11/06

1680 – پرداخت نصف حقوق به ژاندارمهاي مراجع از عثماني – 1296/11/07 – 1778 – 1296/11/07

1681 – مخارج معاودت آقاي مجد السلطان مهندس – 1296/11/07 – 1773 – 1296/11/07

1682 – مخارج قشون ساخلوي – 1296/11/09 – 1804 – 1296/11/14

1683 – تغيير بودجه آذربايجان جهت تسهيل امر قشوني آذربايجان – 1296/11/09 – 1783 – 1296/11/10

1684 – پرداخت مستمري مادام حصن السلطنه – 1296/11/09 – 1788 – 1296/11/09

1685 – پرداخت حقوق سوارهاي بختياري – 1296/11/09 – 1782 – 1296/11/10

1686 – وصول غله بلوكات طهران – 1296/11/09 – 1779 – 1296/11/09

1687 – پرداخت فوق العاده قزاقهاي مأمور از روي همايوني در فرح آباد – 1296/11/09 – 1784 – 1296/11/10

1688 – دفن فقراي بلا صاحب قم – 1296/11/09 – 1785 – 1296/11/09

1689 – پرداخت حقوق مرحوم مخبر الدوله به ورثه ايشان – 1296/11/10 – 1820 – 1296/11/18

1690 – پرداخت خرج تحصيل به چهارنفر از اولاد ذكور مرحوم مخبر الدوله – 1296/11/10 – 1819 – 1296/11/18

1691 – دادن اعتبار به كميسيون مركزي تعيين خسارات – 1296/11/11 – 1806 – 1296/11/14

1692 – بودجه كارگزاري كل بنادر بوشهر – 1296/11/11 – 1928 – 1296/12/18

1693 – بر قراري شهريه درباره آقاي معاضد السلطان – 1296/11/11 – 1933 – 1296/12/19

1694 – تامين بودجه تأسيس يكباب مريضخانه در آذربايجان – 1296/11/11 – 1809 – 1296/11/11

1695 – پرداخت وام به دولت عثماني – 1296/11/11 – 1844 – 1296/11/20

1696 – پرداخت مساعده به دكتر غزاله – 1296/11/11 – 1843 – 1296/11/20

1697 – افزودن يك نفر منشي دويم به اجزاء دايره رمز وزارت امور خارجه – 1296/11/11 – 1841 – 1296/11/20

1698 – پرداخت حقوق نقدي و جنسي به آ قاي احتشام الممالك به جبران خسارت – 1296/11/11 – 1787 – 1296/11/11

1699 – رفع توقيف از روزنامه صداي ايران – 1296/11/13 – 1810 – 1296/11/14

1700 – پرداخت حقوق ديواني حاجيه خانم خديجه خانم – 1296/11/13 – 1803 – 1296/11/13

1701 – پرداخت شهريه درباره سركار عليه بديع الدوله – 1296/11/14 – 1808 – 1296/11/14

1702 – برقراري اضافه حقوق در باره شاهزاده غلامحسين ميرزا بشارت السلطنه – 1296/11/14 – 1807 – 1296/11/14

1703 – پرداخت اضافه حقوق به مستخدمين جزو اداره حكومتي و بلديه تهران – 1296/11/16 – 1818 – 1296/11/16

1704 – دريافت ماليات جهت مخارج نظميه – 1296/11/16 – 1817 – 1296/11/16

1705 – ارسال تفنگ وفشنگ جهت سوارهاي حكومتي خمسه – 1296/11/16 – 1814 – 1296/11/16

1706 – پرداخت مخارج كفن و دفن اموات فقراء طهران – 1296/11/18 – 1827 – 1296/11/18

1707 – پرداخت اعتبار جهت انتخابات به وزارت داخله – 1296/11/18 – 1836 – 1296/11/18

1708 – پرداخت تفاوت فوق العاده وعليق دو ماهه 25 نفر قزاقهاي مأمور كرمانشاهان – 1296/11/18 – 1821 – 1296/11/18

1709 – فوق العاده و مخارج ابتدايي يكنفر قزاق – 1296/11/18 – 1833 – 1296/11/18

1710 – دادن امتياز جريده هايي بنام ژون پرس به آقاي احياء السلطنه – 1296/11/20 – 1868 – 1296/11/20

1711 – پرداخت نصف حقوق معوقه آقايان : منوچهر خان و شاهزاده محسن ميرزا – 1296/11/20 – 1933 – 1296/11/21

1712 – پرداخت اضافه حقوق موقتي به مستخدمين جزو مريضخانه دولتي – 1296/11/20 – 1863 – 1296/11/27

1713 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حيدر خان اسعدالملك و اولاد ايشان – 1296/11/20 – 1870 – 1296/11/21

1714 – تحويل مقداري كاه موجودي بلوك ورامين به قزاقخانه – 1296/11/20 – 1837 – 1296/11/20

1715 – پرداخت مدد معاش درباره شاهزاده مخاطب الدوله – 1296/11/20 – 1842 – 1296/11/20

1716 – افزودن عده سواران بختياري مأمور خراسان – 1296/11/20 – 1846 – 1296/11/20

1717 – پرداخت نصف حقوق محمد حسنخان شجاع الملك – 1296/11/20 – 1845 – 1296/11/20

1718 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاجي ابوالفتح خان از قرار توماني پنجهزار دينار – 1296/11/20 – 1857 – 1296/11/25

1719 – اخذ عوارض جديد از مراكز بالا جهت نگهداري فقراء و مساكين – 1296/11/21 – نامعلوم – 1296/11/11

1720 – تأمين 9 من گندم به مريضخانه احمدي – 1296/11/21 – 1838 – 1296/11/21

1721 – دادن اعتبار چهارهزار وپانصد تومان به وزارت داخله – 1296/11/21 – 1840 – 1296/11/21

1722 – پرداخت خرج مراجعت آقا ميرزا سيد محمد مجتهد طباطبايي – 1296/11/21 – 1839 – 1296/11/21

1723 – دادن امتياز يك روزنامه به وزارت معارف و اوقاف – 1296/11/23 – 1855 – 1296/11/23

1724 – پرداخت حقوق ديواني شريفه خانم – 1296/11/23 – 1859 – 1296/11/23

1725 – پرداخت اضافه حقوق موقتي به فراش هاي مدرسه علوم سياسي – 1296/11/23 – 1856 – 1296/11/24

1726 – پرداخت اضافه حقوق به ناظم ودفتر دار مدرسه سياسي – 1296/11/23 – 1885 – 1296/11/30

1727 – بقاياي جنسي مالياتي سنوات گذشته – 1296/11/23 – 1850 – 1296/11/23

1728 – پرداخت اعتبار جهت طبع كتاب سبز – 1296/11/23 – 1858 – 1296/11/24

1729 – پرداخت يكصد تومان و پنج هزار بابت قيمت سي و دو پارچه اسباب موزيك – 1296/11/23 – 1860 – 1296/11/23

1730 – افزايش يكصد تومان به حقوق حكومت خمسه – 1296/11/23 – 1849 – 1296/11/23

1731 – پرداخت ساليانه مبلغ سه هزارو پانصد تومان به ورثه صنيع الدوله – 1296/11/24 – 1861 – 1296/11/24

1732 – خريداري اسب جهت ساخلو خمسه – 1296/11/25 – 1944 – 1296/11/25

1733 – پرداخت اعتبار به اداره ماليه براي خريد سي راس اسب ‍ – 1296/11/25 – 1869 – 1296/11/27

1734 – پرداخت ماهي هشتاد تومان به عنوان حقوق به آقاي دكتر مهدي خان ملك زاده – 1296/11/27 – 1865 – 1296/11/27

1735 – افزايش حقوق طبيبان وزارت جنگ آقايان دكتر يونس خان و سراج الحكما – 1296/11/27 – 1871 – 1296/11/27

1736 – ارسال سي هزار فشنگ و رندل جهت اداره قشوني آذربايجان – 1296/11/27 – 1867 – 1296/11/27

1737 – پرداخت چهار خروار برنج ماهيانه به سفارت انگليس جهت فقراء – 1296/11/27 – 1873 – 1296/11/27

1738 – پرداخت اعتبار به اداره قشوني آذربايجان – 1296/11/27 – 1866 – 1296/11/27

1739 – حقوق و مخارج ملبوس وملزومات دو دسته موزيكالچي ساخلو آذربايجان – 1296/11/28 – 1874 – 1296/11/28

1740 – پرداخت مبلغ يكهزار و دويست و بيست و هفت تومان و يكهزار و دويست دينار به عنوان حقوق به آقاي اسدالله امين توپخانه – 1296/11/28 – 1875 – 1296/11/27

1741 – پرداخت مبلغ چهل و پنج تومان به عنوان حقوق به امام جماعت بريكاد مركزي،آقاي سيد محمد تقي گلستانه – 1296/11/28 – 18760 – 1296/11/28

1742 – پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه تومان به عنوان حقوق مديريت كل فلاحت و تجارت به آقاي ميرزا عليمحمدخان ارسي – 1296/11/30 – 1895 – 1296/11/30

1743 – ارسال ده قبضه تفنگ و رندل جهت سواران امنيه ساوه – 1296/11/30 – 1878 – 1296/11/30

1744 – پرداخت حقوق شخصي به آقاي ميرزا اسمعيل خان لشگر نوين – 1296/11/30 – 1954 – 1296/11/30

1745 – پرداخت حقوق ديواني آقاي فتح الدوله – 1296/11/30 – 1956 – 1296/11/30

1746 – پرداخت حقوق اداري به آقاي منتخب الدوله – 1296/11/30 – 1958 – 1296/11/30

1747 – پرداخت حقوق تقاعدي به مشهدي ابوالقاسم – 1296/11/30 – 1982 – 1296/11/30

1748 – پرداخت مستمري ساليانه به آقاي وحيدالملك – 1296/11/30 – 1963 – 1296/11/30

1749 – پرداخت ماهي هشت تومان به ورثه ميرزا احمدخان ثبات محكمه صلحيه – 1296/11/30 – 1900 – 1296/11/30

1750 – پرداخت حقوق يكنفر معاون مدعي عمومي پاركه – 1296/11/30 – 1904 – 1296/11/30

1751 – اطعام فقرا از آشپزخانه دولتي – 1296/11/30 – 1884 – 1396/11/30

1752 – پرداخت مستمري به آقاي ميرزا فضلعلي آقا – 1296/11/30 – 1960 – 1296/11/30

1753 – اضافه حقوق مستخدمين جزء وزارت عدليه – 1296/11/30 – 1957 – 1296/11/30

1754 – پرداخت مخارج نواقص بنائي و تعميرات عمارات ومدرسه صنايع متظرفه – 1296/11/30 – 1962 – 1296/11/30

1755 – تسهيل امر تعميرات لازمه وزارتخانه ها – 1296/11/30 – 1898 – 1296/11/30

1756 – مصرف عايدات مدارس ابتدايي دولتي – 1296/11/30 – 1879 – 1296/11/30

1757 – پرداخت حقوق نقدي وجنسي شاهزاده ظفرالسلطنه – 1296/11/30 – 1926 – 1296/11/30

1758 – پردا خت حقوق يكنفر رييس معارف اعزامي به گيلان – 1296/11/30 – 1881 – 1296/11/30

1759 – افزايش حقوق مديريت كل فلاحت وتجارت وپرداخت آن بآقاي ميرزا عليمحمد خان اويسي – 1296/11/30 – 1895 – 1296/11/30

1760 – برقراري شهريه درباره آقاي مخبر السلطان – 1296/11/30 – 1901 – 1296/11/30

1761 – پرداخت تفاوت قيمت ملبوس زمستاني – 1296/11/30 – 1882 – 1296/11/30

1762 – پرداخت مصارف فوري وزارت معارف واوقاف – 1296/11/30 – 1880 – 1296/11/30

1763 – دوماده راجع به خريد اتومبيل – 1296/11/30 – 1905 – 1296/11/30

1764 – پرداخت مخارج فوق العاده وزارت عدليه – 1296/11/30 – 1902 – 1296/11/30

1765 – پرداخت مخارج معالجه درباره سالار نصرت – 1296/11/30 – 1955 – 1296/11/30

1766 – اضافه حقوق به آقايان ثبات و ضباط وزارت داخله – 1296/11/30 – 1899 – 1296/11/30

1767 – تمديد پرداخت حقوق به احكام رياست وزراء بخاطر افزايش قيمت ارزاق – 1296/12/02 – 1890 – 1296/12/02

1768 – اختصاص ماهي سه تومان به ورثه حسن پسر نصرالله قزاق – 1296/12/02 – 1903 – 1296/12/02

1769 – پرداخت مخارج مجلس ترحيم مرحوم صدر العلماء – 1296/12/02 – 1897 – 1296/12/02

1770 – پرداخت حقوق به آ قاي ميرزا سيد جعفر خان – 1296/12/02 – 1896 – 1296/12/02

1771 – پرداخت حقوق شاهزاده ذبيح اله ميرزا در حق ورثه آنمرحوم – 1296/12/02 – 1915 – 1296/12/02

1772 – پرداخت قيمت تجهيزات جنگي – 1296/12/04 – 1906 – 1296/12/04

1773 – پرداخت شهريه درباره شش نفر اولاد مرحوم سيمين السلطنه – 1296/12/04 – 1952 – 1296/12/05

1774 – پرداخت مدد خرج تحصيل به حسنعلي خان – 1296/12/04 – 1907 – 1296/12/04

1775 – بودجه ومخارج يك ماهه قشون ساخلو استر آباد – 1296/12/04 – 1929 – 1296/12/05

1776 – پرداخت حقوق شاهزاده اجلال نظام – 1296/12/04 – 1977 – 1296/12/05

1777 – برقراري حقوق تقاعدي درباره ي ميرزا آقاي ارباب – 1296/12/04 – 1249 – 1296/12/04

1778 – پرداخت حقوق ميرزا شكر اله خان به ورثه آنمرحوم – 1296/12/04 – 1950 – 1296/12/05

1779 – پرداخت حقوق به آقاي ميرزا حسنخان مهندس – 1296/12/04 – 1936 – 1296/12/05

1780 – پذيرفتن مخارج حمل جنس – 1296/12/04 – 1914 – 1296/12/04

1781 – دادن آذوقه جهت مساكين طهران به مجمع خيريه – 1296/12/04 – 1951 – 1296/12/05

1782 – پرداخت قروض مرحومه تاج الدوله – 1296/12/04 – 1973 – 1296/12/04

1783 – پرداخت مخارج رفتن به مازندران به آقاي سالار سعيد – 1296/12/04 – 1918 – 1296/12/05

1784 – پرداخت وام از طرف دولت ايران به عثماني – 1296/12/04 – 1922 – 1296/12/04

1785 – پرداخت مدد معاش درحق اجزاء كابينه ومديران شعب وزارت پست وتلگراف – 1296/12/04 – نامعلوم – 1296/12/04

1786 – برقراري حقوق تقاعدي درباره مشهدي حسن فراش – 1296/12/05 – 1940 – 1296/12/15

1787 – پرداخت مخارج تحصيل آقاي نيرالملك – 1296/12/05 – 1964 – 1296/12/05

1788 – برقراري كمك مخارج درباره آقاي ميرزا عبدالرحيم خان – 1296/12/05 – 1966 – 1296/12/05

1789 – پرداخت حقوق تقاعدي مهدي خان در حق رحيم خان پسر آنمرحوم – 1296/12/05 – 1948 – 1296/12/05

1790 – پرداخت حقوق سه ماهه آقايان حاجي شيخ اسمعيل و آقاي سيد فاضل گيلاني – 1296/12/05 – 9041 – 1296/12/05

1791 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم سردار اسعد به ورثه اش – 1296/12/05 – 1234 – 1296/12/15

1792 – افزودن بودجه وزارت معارف – 1296/12/16 – 4534 – 1296/12/16

1793 – پرداخت فوق العاده به سالار سعيد – 1296/12/16 – 1926 – 1296/12/16

1794 – ارسال مقداري تير فشنگ گربين جهت اداره قشوني شاهرود – 1296/12/18 – 1932 – 1296/12/18

1795 – دادن دو فقره فشنگ براي بروجرد وحكومتي نيشابور – 1296/12/18 – 1937 – 1296/12/18

1796 – پرداخت ماهيانه به آقاي سحرابخان – 1296/12/18 – 1938 – 1296/12/18

1797 – پرداخت مخارج حمل يكعراده توپ – 1296/12/18 – 1939 – 1296/12/18

1798 – تعيين آقاي حاجي نامه به عنوان كارگذار كلي بنادر بوشهر – 1296/12/18 – 1927 – 1296/12/18

1799 – پرداخت فوق العاده بيست نفر قزاق پياده و سواره قزوين – 1296/12/19 – 1946 – 1296/12/19

1800 – پرداخت حقوق مأموريت ميرزا اسماعيل خان از روز حركت – 1296/12/19 – 1979 – 1296/12/19

1801 – بودجه خبازخانه و اضافه حقوق آقاي شيخ حسن خان رياست خبازخانه – 1296/12/19 – 1947 – 1296/12/19

1802 – پرداخت حقوق شخصي آقاي خدايار خان – 1296/12/21 – 1978 – 1296/12/21

1803 – پرداخت حقوق آقاي سليمان خان و بستگان ايشان مطابق صورت فوق – 1296/12/21 – 1988 – 1296/12/21

1804 – تأسيس مدرسه عملي فلاحت در كرج – 1296/12/22 – 1988 – 1296/12/22

1805 – پرداخت مبلغي به عنوان مساعدت به مدرسه روسي – 1296/12/22 – 1983 – 1296/12/22

1806 – پرداخت مخارج تعميرات عمارات قصر قاجار – 1296/12/22 – 1993 – 1296/12/23

1807 – پرداخت مخارج مجلس ترحيم حاجي محسن آقا نظام العلماء – 1296/12/22 – 1976 – 1296/12/22

1808 – پرداخت حقوق ديواني مريم خانم معروف به آقا شاهزاده خانم – 1296/12/22 – 1993 – 1296/12/22

1809 – پرداخت حقوق ديواني آقاي احمد خان مشير حضور – 1296/12/22 – 1994 – 1296/12/22

1810 – پرداخت حقوق ديواني عصمت‏الشريفه و عزت‏السادات – 1296/12/22 – 1982 – 1296/12/22

1811 – پرداخت حقوق آقاي مجد‏الاسلام – 1296/12/22 – 1984 – 1296/12/22

1812 – پرداخت حقوق مأموريتي افراد مأمور ساخلو يزد – 1296/12/22 – 1981 – 1296/12/22

1813 – پرداخت طلب آقاي حاجي سيد كاظم صراف – 1296/12/23 – 2019 – 1296/12/23

1814 – پرداخت حقوق مأمورين وزارت داخله از روز حركت بمحل مأموريت . – 1296/12/23 – 1989 – 1296/12/23

1815 – جرايم منع كشتار بره – 1296/12/23 – 2051 – 1296/12/29

1816 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا نصرالله خان – 1296/12/25 – 1998 – 1296/12/23

1817 – پرداخت مقرري يكساله آقاي ميرزا عبدالحسينخان – 1296/12/25 – 1999 – 1296/12/25

1818 – پرداخت حقوق آقاي سردار مقتدر – 1296/12/25 – 2023 – 1296/12/26

1819 – پرداخت حقوق ورثه مرحوم رفعت الوزراء – 1296/12/25 – 2000 – 1296/12/25

1820 – پرداخت قيمت اسب و تفنگ وساير اسباب منهوبه – 1296/12/25 – 2013 – 1296/12/25

1821 – مخارج محبوسين فارس – 1296/12/25 – 2003 – 1296/12/25

1822 – پرداخت حقوق شخصي رجبعليخان به ورثه آن مرحوم. – 1296/12/25 – 2012 – 1296/12/25

1823 – پرداخت حقوق ميرزا محمد قليخان نريمباشي – 1296/12/25 – 1997 – 1296/12/23

1824 – پرداخت حقوق ميرزا يونس خان به ورثه آن مرحوم – 1296/12/26 – 2010 – 1296/12/26

1825 – پرداخت مخارج شاهزاده جهانسوز ميرزا در دارالمساكين – 1296/12/26 – 2024 – 1296/12/26

1826 – افزودن بودجه سفارت لندن – 1296/12/26 – نامعلوم – 1296/12/26

1827 – پرداخت نصف حقوق نقدي افراد ژاندارمري – 1296/12/26 – نامعلوم – 1296/12/26

1828 – پرداخت مخارج ماهيانه مدارس نامبرده – 1296/12/27 – 20 – 1296/12/28

1829 – پرداخت حقوق آقاي صدق الدوله – 1296/12/27 – 2043 – 1296/12/27

1830 – احتساب حقوق حاجي محتشم السلطنه – 1296/12/28 – 2033 – 1296/12/28

1831 – اختصاص ماهيانه مبلغ سيصد تومان اعتبار براي مخارج ضروريه – 1296/12/28 – 2036 – 1296/12/28

1832 – تصويب حقوق وزراي پيشكاري خراسان – 1296/12/28 – 2039 – 1296/12/28

1833 – پرداخت حقوق ميرزا حسنخان تلگرافچي – 1296/12/28 – 2032 – 1296/12/28

1834 – پرداخت حقوق مأموريتي بآقاي منتظم الحكماء وضبط شهريه مرحوم يمين السلطنه – 1296/12/28 – 2029 – 1296/12/28

1835 – پرداخت عيدي به مستخدمين جزو وزرات ماليه – 1296/12/28 – 2027 – 1296/12/28

1836 – مأمور نمودن مسيو شوبرت – 1296/12/28 – 2035 – 1296/12/28

1837 – پرداخت فوق العاده حقوق ماهي دويست وپنجاه تومان – 1296/12/28 – 2038 – 1296/12/28

1838 – اختصاص مبلغ پانصد تومان اعتبار براي مخارج ضروريه – 1296/12/28 – 2030 – 1296/12/28

1839 – پرداخت فوق العاده امينه قم ومخارج چريك – 1296/12/28 – 2041 – 1296/12/28

1840 – پرداخت فوق العاده حقوق ماهي سيصد تومان – 1296/12/28 – 2031 – 1296/12/28

1841 – اعزام پانزده نفر امينه به خراسان – 1296/12/28 – 2034 – 1296/12/28

1842 – دادن كمك به دارالمساكين – 1296/12/28 – 2040 – 1296/12/28

1843 – پرداخت خرج سفر سي نفر سوار بامور خراسان وسي نفر مأمور كرمان – 1296/12/29 – نامعلوم – 1296/12/29

1844 – اعتبار شهريه براي ايالت خراسان – 1296/12/29 – 2048 – 1296/12/29

1845 – تصويب مقرراتي جهت حفظ اموال پستي – 1296/12/29 – 2055 – 1296/12/29

1846 – پرداخت حقوق ديوانه ورثه مرحوم شاهزاده رفعت الدوله – 1296/12/29 – 2045 – 1296/12/29

1847 – مقرري مدير اداره تحريرات دول غير همجوار – 1296/12/29 – 2049 – 1296/12/29

1848 – پرداخت حقوق شخصي آقاي قوام السلطنه – 1296/12/29 – 2047 – 1296/12/29

1849 – معافيت نمايش آقاي ميرزا محمد نجات از ماليات بمنظور مصارف دارالايتام – 1297/00/00 – 32515 – 1297/10/24

1850 – پرداخت حقوق ديواني فريدون ميرزاي فرمانفرما – 1297/00/00 – 9675 – 1297/10/22

1851 – استخدام دو نفر نايب جهت سواران مأمورخراسان و كرمان – 1297/01/02 – 3 – 1297/01/02

1852 – خريداري يكصد قطعه تفنگ جهت خراسان – 1297/01/02 – 16 – 1297/01/02

1853 – بودجه ساليانه پنجاه نفر سوار جديد – 1297/01/02 – 4 – 1297/01/02

1854 – دريافت نقدي از مستأجرين خالصجات – 1297/01/02 – 2 – 1297/01/02

1855 – موضوع طلاهاي توقيفي اداره كل گمركات به عنوان قاچاق – 1297/01/02 – 35 – 1297/01/02

1856 – اضافه بودجه اداره نظميه همدان – 1297/01/05 – 17 – 1297/01/09

1857 – اعتبار جهت مخارج دفن اموات – 1297/01/05 – 7 – 1297/01/05

1858 – اختصاص ماهي مبلغ پانصد تومان به بودجه اداره نظميه هدايت – 1297/01/05 – 17 – 1297/01/05

1859 – پرداخت حقوق دو نفر اولاد آقاي سيد مصطفي دزفولي – 1297/01/07 – 109 – 1297/01/07

1860 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاجي معزالممالك – 1297/01/07 – 14 – 1297/01/07

1861 – پرداخت حقوق ديواني آقاي عبدالمجيد – 1297/01/07 – 21 – 1297/01/07

1862 – پرداخت حقوق ديواني آقاي خان شوكت – 1297/01/07 – 15 – 1297/01/07

1863 – پرداخت فوق العاده به معاون ايالت خراسان – 1297/01/07 – 28 – 1297/01/10

1864 – عايدات نواقل شيراز و مشهد به مصرف آبله كوبي و تنظيمات شهري – 1297/01/07 – 11 – 1297/01/07

1865 – پرداخت مخارج بالاجاره و تخفيف موقوفاتي جهت مصارف روشنائي اماكن – 1297/01/07 – 22 – 1297/01/07

1866 – مخارج نهار سه روزه آقايان معاونين وزارتخانه ها – 1297/01/07 – 20 – 1297/01/07

1867 – پرداخت مستمري ساليانه به آقاي وحيد الممالك – 1297/01/09 – 23 – 1297/01/09

1868 – پرداخت مطالبات شاهزاده اسعدالدوله – 1297/01/10 – 29 – 1297/01/10

1869 – واگذاري اطاقهاي توپخانه متصل به مكان وزارت فوائد عامه به آن وزارتخانه – 1297/01/10 – 33 – 1297/01/10

1870 – پرداخت مخارج سفر آقاي ميرزاطاهرتنكابني – 1297/01/10 – 31 – 1297/01/10

1871 – پرداخت حقوق تقاعدي به مسيو بوطن – 1297/01/10 – 47 – 1297/01/14

1872 – پرداخت فوق العاده به معاون حكومت كرمان – 1297/01/10 – 30 – 1297/01/10

1873 – تخصيص مبلغ دو هزار تومان براي مخارج حفظ الصحه – 1297/01/10 – 34 – 1297/01/10

1874 – پرداخت اعتبار به ايالت خراسان – 1297/01/10 – 25 – 1297/01/10

1875 – اعتبار جهت مخارج فوريه و ضروريه وزارت ماليه – 1297/01/10 – 24 – 1297/01/10

1876 – پرداخت مخارج مجلس ترحيم حاج شيخ الرييس – 1297/01/10 – 18 – 1297/01/10

1877 – پرداخت شهريه به روزنامه يوميه ايران – 1297/01/10 – 32 – 1297/01/10

1878 – پرداخت اضافه حقوق اعضاء و ادارات پست و تلگراف – 1297/01/10 – 27 – 1297/01/10

1879 – تحويل مقداري فشنگ به سواران كرمان – 1297/01/12 – 36 – 1297/01/12

1880 – پرداخت مخارج بيست نفر سوار اعزامي به كرمان – 1297/01/12 – 37 – 1297/01/12

1881 – اخذ عوارض جديدجهت نگهداري فقرا ومساكين همدان – 1297/01/14 – 45 – 1297/01/14

1882 – پرداخت حقوق ديواني حضرت اشرف شاهزاده عزالدوله – 1297/01/16 – 55 – 1297/01/17

1883 – تأديه مخارج اضافه بر بودجه آذربايجان – 1297/01/17 – 53 – 1297/01/17

1884 – تصويب نامه راجع به حمل ارزاق عمومي و محمولات پستي – 1297/01/17 – 58 – 0000/00/00

1885 – پرداخت كرايه يكدستگاه درشكه جهت وزارت داخله – 1297/01/17 – 60 – 1297/01/17

1886 – پرداخت مبلغي به وزارت داخله جهت تهيه اوراق و مصارف انتخابات انجمن بلديه طهران – 1297/01/17 – 59 – 1297/01/19

1887 – پرداخت مخارج لازم به مشاورالممالك – 1297/01/17 – 48 – 1297/01/17

1888 – پرداخت اعتبار جهت خريد مستمريات – 1297/01/17 – 51 – 1297/01/17

1889 – پرداخت حقوق ديواني ميرزا آقا و ميرزا حسين ولدان – 1297/01/19 – 108 – 1297/01/15

1890 – پرداخت اضافه حقوق به سردار همايون رييس بريكاد مركزي – 1297/01/20 – 284 – 1297/01/19

1891 – پرداخت مخارج و حقوق كليه وزارتخانها و دوائر دولتي مطابق برج حوت گذشته – 1297/01/20 – 68 – 1297/01/19

1892 – خدمات سرحدي حكومت استرآباد – 1297/01/20 – 110 – 1297/01/19

1893 – مخارج كفن و دفن اموات طهران – 1297/01/20 – 69 – 1297/01/19

1894 – پرداخت مبلغي به مدرسه آلماني – 1297/01/21 – 74 – 1297/01/21

1895 – پرداخت حقوق حاجي مهديخان به طور نصف – 1297/01/21 – 78 – 1297/01/21

1896 – اعتبار براي ساختن خيابانهاي طهران و راه حضرت عبدالعظيم – 1297/01/21 – 73 – 1297/01/21

1897 – اعتبار براي تعميرات عمارات ييلاقي سلطنتي – 1297/01/21 – 70 – 1297/01/21

1898 – پرداخت حقوق عده اي صاحب منصب به طور نصف – 1297/01/21 – نامعلوم – 0000/00/00

1899 – اعاشه فقراء قم – 1297/01/23 – نامعلوم – 1297/01/23

1900 – پرداخت حقوق ديواني آقاي عضد الممالك – 1297/01/26 – 137 – 1297/01/26

1901 – لغو اجازه خالصجات طهران – 1297/01/26 – 89 – 1297/01/26

1902 – حمل برنج از رشت به همدان و طبخ آش براي اطعام فقراء – 1297/01/27 – 97 – 1297/01/27

1903 – برقراري مستمري جهت اولاد مرحوم نايب ميرزا – 1297/01/28 – 111 – 1297/01/28

1904 – مخارج انتخاب نمايندگان بلوكات طهران ولايات – 1297/01/28 – 96 – 1297/01/28

1905 – دادن دم پخت دولتي مجاني به فقرا – 1297/01/28 – 93 – 1297/01/28

1906 – واگذار كردن خالصجات به امانت آقاي اقبال الدوله – 1297/01/28 – 191 – 1297/02/17

1907 – پرداخت خسارت ادعائي اداره تلگراف دولتي انگليس – 1297/01/28 – 95 – 1297/01/30

1908 – صدور قبض حقوق ديواني شاهزاده ضياء الدوله – 1297/01/28 – 4976 – 1297/12/28

1909 – پرداخت حقوق آقا سيد علي ابكم و اصم – 1297/01/30 – 101 – 1297/01/30

1910 – دفن اموات همدان – 1297/01/30 – 103 – 1297/01/30

1911 – معاف نمودن عده اي از كارگران عرابه دار از پرداخت ماليات بمدت يكسال – 1297/02/01 – 121 – 1297/02/01

1912 – تخصيص يافتن مبلغي براي مدرسه ملي اصفهان – 1297/02/01 – 122 – 1297/02/01

1913 – پرداخت مخارج آبدارخانه و لوازم التحرير وزارت معارف – 1297/02/01 – 126 – 1297/02/01

1914 – واگذاري مأمور خريدن جنس از اطراف طهران و ولايات به آقاي ارباب كيخسرو – 1297/02/01 – 1250 – 0000/00/00

1915 – فروش چاپارخانه دولتي سمنان بمصرف تعمير چاپارخانه ها – 1297/02/01 – 1280 – 0000/00/00

1916 – پرداخت فوق العاده و كرايه وتفاوت قيمت عليق و ساير مخارج مأمور اداره ماليات مستقيم – 1297/02/01 – 113 – 0000/00/00

1917 – پرداخت مخارج مأموريت شاهزاده مفاخر السلطنه – 1297/02/03 – 115 – 1297/02/03

1918 – پرداخت مستمري به آقاي حاجي شيخ احمد معروف به سبط الشيخ – 1297/02/04 – 120 – 1297/02/04

1919 – پرداخت حقوق آقاي حشمت الدوله والي كرمان – 1297/02/04 – 130 – 1297/02/15

1920 – پرداخت حقوق اقاي احياء الممالك به طور شهريه – 1297/02/04 – 131 – 1297/02/04

1921 – پرداخت حقوق ميرزا عين الله – 1297/02/04 – 129 – 1297/02/04

1922 – برقراري آقاي مرات المالك به عنوان رياست اداره تشخيص عايدات – 1297/02/04 – 136 – 1297/02/04

1923 – تكميل اعضاءكميسيون تطبيق حوالجات – 1297/02/04 – 134 – 1297/02/04

1924 – پرداخت مقداري فشنگ به ايالت كرمان – 1297/02/04 – 132 – 1297/02/04

1925 – پرداخت چند خروار جو به كميسيون مركزخيريه – 1297/02/04 – 135 – 1297/02/04

1926 – الصاق باندرول ترياك – 1297/02/04 – 133 – 0000/00/00

1927 – تعيين يك نفر طبيب جهت خدمت در صحيه كرمان – 1297/02/14 – 165 – 1297/02/14

1928 – پرداخت حقوق آقا ميرزا عبداله خان منشي سفارت روس – 1297/02/17 – 184 – 0000/00/00

1929 – پرداخت بودجه سفارت واشنگتون – 1297/02/17 – 185 – 0000/00/00

1930 – پرداخت حقوق جنرال قونسولگري كلكته كه به آقاي مفتاح الدوله واگذار گرديده است – 1297/02/17 – 186 – 0000/00/00

1931 – پرداخت مواجب متصدي تحريرات كميسيون جمع آوري و تهيه خسارات تبريز – 1297/02/17 – 187 – 0000/00/00

1932 – پرداخت بودجه سفارت لاهه و مخارج سفر آقاي شجاع الدوله وزير مختار الدوله – 1297/02/17 – 188 – 0000/00/00

1933 – پرداخت اضافه حقوق به اجزاء تلگرافخانه و پستخانه – 1297/02/17 – 175 – 0000/00/00

1934 – پرداخت مخارج صرفه جويي و فوق العاده و قيمت البسه بهسواران بختياري – 1297/02/17 – 249 – 1297/02/17

1935 – پرداخت حقوق معوقه آقاي وزير دواب ميرزا مهديخان – 1297/02/17 – 317 – 1297/02/21

1936 – پرداخت اضافه حقوق به ميرزا مهديخان – 1297/02/17 – 314 – 0000/00/00

1937 – پرداخت اعتبار به آقاي اقبال الدوله – 1297/02/17 – 190 – 1297/02/17

1938 – پرداخت حقوق به بيست و چهار نفر قزاق و يكنفر صاحب منصب – 1297/02/17 – 206 – 0000/00/00

1939 – پرداخت حقوق آقاي اقبال الدوله و اجزاء اداره خالصه – 1297/02/17 – 189 – 0000/00/00

1940 – تعيين بودجه نظميه شهر مشهد – 1297/02/21 – 223 – 0000/00/00

1941 – بودجه قراسوران كرمانشاهي – 1297/02/21 – نامعلوم – 0000/00/00

1942 – پرداخت حقوق ديواني آقاي احتشام الملك كرندي – 1297/02/21 – 218 – 0000/00/00

1943 – قبول نمودن مجاني امانات دولتي – 1297/02/21 – 217 – 0000/00/00

1944 – پرداخت اعتبار به وزارت داخله جهت كفن ودفن – 1297/02/21 – 220 – 0000/00/00

1945 – دادن مقداري آهك به حكومت دارالخلافه – 1297/02/21 – 462 – 1297/04/27

1946 – گزارش كميسيوني براي رسيدگي به قانون دخانيات – 1297/02/21 – 4901 – 0000/00/00

1947 – پرداخت حقوق معوقه و قيمت لباس و مخارج سپاه و ساير مخارج ضروري مأمورين خراسان – 1297/02/22 – 219 – 0000/00/00

1948 – پرداخت اعتبار جهت دفن اموات فقراء به وزارت داخله – 1297/02/22 – 215 – 1297/02/22

1949 – دادن مقداري برنج به فقراء شميران – 1297/02/22 – 225 – 0000/00/00

1950 – دادن انعام به شخصي كه قاتل مرحوم ميرزا مصطفي خان اهتمام را دستگير نمايند – 1297/02/25 – 245 – 1297/02/26

1951 – كسري عايدات استرآباد – 1297/02/26 – 315 – 0000/00/00

1952 – پرداخت حقوق ديواني آقاي وكيل السلطنه – 1297/02/26 – 247 – 1297/02/25

1953 – پرداخت حقوق دونفر معلم قابل براي تدريس مدارس كرمان – 1297/02/26 – 270 – 1297/02/26

1954 – پرداخت انعام به شاهزاده بشارت السلطنه – 1297/02/26 – 269 – 0000/00/00

1955 – پرداخت مخارج اياب و ذهاب دو نفر مأمور حمل نوشتجات و پست دولتي – 1297/02/26 – 472 – 1297/04/29

1956 – پرداخت اعتبار به آقاي وزير امور خارجه – 1297/02/26 – 242 – 1297/02/26

1957 – پرداخت حقوق سواران ايالت كرمان – 1297/02/26 – 280 – 1297/02/26

1958 – پرداخت بقيه قيمت باغ مرحوم امين الملك – 1297/02/26 – 252 – 0000/00/00

1959 – پرداخت اعتبار جهت تشكيل ژنرال قونسولگري تاشكند – 1297/02/26 – 268 – 0000/00/00

1960 – پرداخت اعتبار به شارژ دافر جهت انتشار اخبار و مطالب مفيد بحال ايران – 1297/02/26 – 274 – 1297/02/26

1961 – پرداخت مخارج تعمير سرداب ميدان مشق – 1297/02/28 – 282 – 1297/02/28

1962 – پرداخت قيمت مقداري جو كه آقاي سالار شجاع خريداري نموده بودند – 1297/02/28 – 318 – 1297/02/28

1963 – دادن مقداري برنج روزانه به اجراي وزارت معارف – 1297/02/28 – 254 – 0000/00/00

1964 – تقسيم برنج بين فقرا – 1297/02/28 – 253 – 0000/00/00

1965 – پرداخت مخارج حمل عراده توپ از شاهرود به استرآباد – 1297/02/28 – 313 – 0000/00/00

1966 – خسارت رييس الوزراء از بابت سوارهاي بختياري – 1297/02/29 – 272 – 1297/02/26

1967 – پرداخت حقوق به آقاي احتشام الملك – 1297/02/30 – 1478 – 0000/00/00

1968 – پرداخت حقوق ديواني عيال آقاي صفاء السلطنه – 1297/03/02 – 316 – 0000/00/00

1969 – پرداخت كمك هزينه تحصيلي به اداره آقاي خير السلطنه – 1297/03/02 – 319 – 0000/00/00

1970 – پرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان به آقاي سپهسالار اعظم صرف خريد تفنگ وارد وكشي شود – 1297/03/13 – 2020 – 1297/04/07

1971 – پرداخت اعتبار به حكومت طهران جهت مخارج دفن اموات فقرا و تنظيفات شهري – 1297/03/30 – 350 – 0000/00/00

1972 – پرداخت حقوق شاهزاده شمس الشعراء – 1297/03/30 – 358 – 0000/00/00

1973 – پرداخت اضافه حقوق به اعضاء تلگرافخانه و پستخانه – 1297/03/30 – 357 – 1297/03/30

1974 – اعزام ميرزا عيسي خان صديق به گيلان جهت اصلاح امور معارف – 1297/03/31 – 1293 – 1297/04/04

1975 – پرداخت مخارج ئيلان به هريك از وزراء – 1297/04/06 – 371 – 1297/04/06

1976 – مخارج نقل و انتقال وزارت امور خارجه در مدت تابستان به شميران – 1297/04/06 – 370 – 0000/00/00

1977 – تعيين ماليات اماكن اصفهان سردار اعظم – 1297/04/08 – 5265 – 1297/04/13

1978 – دادن مقام رياست كل اداره تشخيص عايدات به آقاي ميرزا زين العابدين – 1297/04/11 – 378 – 1297/04/13

1979 – اجراء مواد نه گانه تصويبنامه مورخ 11 مهر 1335 – 1297/04/11 – 384 – 1297/04/13

1980 – پرداخت اعتبار به سفارت اطريش – 1297/04/11 – 383 – 1297/04/13

1981 – پرداخت اعتباربه بمسيو براوين جهت حقوق كارمندان سفارت – 1297/04/11 – 391 – 1297/04/14

1982 – پرداخت مبلغي به وزارت داخله – 1297/04/12 – 393 – 1297/04/14

1983 – برداشت مبلغي از صندوق جرايم جهت مخارج دولت – 1297/04/12 – 388 – 1297/04/12

1984 – مقررات راجع به عايدات نواقل – 1297/04/13 – 382 – 1297/04/13

1985 – پرداخت حقوق و ثابت بودن بودجه ادارات تا تصويب بودجه جديد كما في السابق – 1297/04/13 – 379 – 1297/04/13

1986 – مخارج حركت يكصد نفر سوار بختياري – 1297/04/14 – 468 – 1297/04/29

1987 – پرداخت حقوق يكنفر منشي جهت كارگذاري قزوين – 1297/04/18 – 408 – 1297/04/18

1988 – دادن امتياز روزنامه ايران به جناب آقا بزرگ و پرداخت اعانه به ايشان – 1297/04/20 – 410 – 1297/04/22

1989 – پرداخت مستمري به خانواده حاج آقا خان – 1297/04/20 – 423 – 1297/04/22

1990 – پرداخت حقوق آقاي شيخ حسينعلي جامي – 1297/04/22 – 424 – 1297/04/22

1991 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم ميرزا ابوالقاسمخان در حق ورثه او – 1297/04/22 – نامعلوم – 1297/04/01

1992 – پرداخت اضافه حقوق به آقاي مجد الوزراء – 1297/04/22 – نامعلوم – 1297/04/01

1993 – پرداخت نصف مقرري مأموريتي اسلامبول آقاي حاجي ميرزا موسي خان مفخم الملك – 1297/04/22 – 450 – 1297/04/27

1994 – تأديه مخارج جشن اعطاي مشروطيت در مجلس شوراي ملي – 1297/04/22 – 422 – 0000/00/00

1995 – پرداخت فوق العاده جهت مصارف آبدارخانه و روشنائي محكمه فوق العاده نظامي – 1297/04/22 – 433 – 0000/00/00

1996 – پرداخت مبلغي به عنوان كرايه درشكه در حق آقاي منصورالملك مدير تحريرات انگليس – 1297/04/22 – 451 – 1297/04/27

1997 – پرداخت حقوق خانواده آقا ميرزا طاهر تنكابني نماينده طهران – 1297/04/22 – 419 – 1297/04/22

1998 – پرداخت حقوق آقاي مستشار الدوله وزير مشاور مانند ساير وزراء – 1297/04/25 – 447 – 1297/04/25

1999 – پرداخت حقوق قضاوت آقاي ميرزا علي قاضي ساوجبلاغ – 1297/04/25 – 430 – 1297/04/25

2000 – پرداخت اضافه حقوق تقاعدي درباره آقاي نعيم السلطنه – 1297/04/25 – 443 – 1297/04/25

قسمت ششم)

2001 – اجازه عمل تحديد ترياك – 1297/04/25 – 436 – 1297/04/25

2002 – واگذاري يكدستگاه تلفن در منزل كلنل راويج – 1297/04/25 – 438 – 1297/04/25

2003 – تجديد نظر در محاكمه آقايان فهيم الدوله و ترجمان الدوله وقهارهمايون و منجر همايون – 1297/04/25 – 439 – 1297/04/25

2004 – عهده دار گرديدن آقاي معتمد السلطنه به عنوان رييس اداره محاكمات ماليه – 1297/04/27 – 461 – 1297/04/27

2005 – رفع خسارت و عدم اخذ ماليات از غله و صحنه شوارع ملكي آقاي معاون السلطنه – 1297/04/27 – 142 – 0000/00/00

2006 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم ميرزا عبدالكريمخان به ورثه آنمرحوم – 1297/04/27 – 463 – 1297/04/25

2007 – پرداخت اضافه حقوق ديواني آقاي ميرزا هاشم آشتياني – 1297/04/29 – 477 – 1297/04/29

2008 – تأسيس مجلس شوراي عالي تجارتي در طهران جهت پيشرفت امور اقتصادي – 1297/04/29 – 471 – 1297/04/29

2009 – پرداخت حقوق يكنفر منشي جهت وزارت داخله – 1297/04/29 – 473 – 1297/04/29

2010 – پرداخت مستمري ماهيانه به آقاي مجد الممالك – 1297/04/29 – 484 – 1297/04/01

2011 – واگذاري اراضي قديم فيل خانه همدان براي تأسيس مدرسه اي بنام دولت به وزارت معارف – 1297/04/31 – نامعلوم – 1297/04/01

2012 – پرداخت مخارج مجلس ترحيم مرحوم سيد مصطفي مجتهد كاشاني – 1297/04/31 – 503 – 1297/04/01

2013 – پرداخت اضافه حقوق مستخدمين و كاركنان جزء وزارت امور خارجه – 1297/04/31 – 502 – 0000/00/00

2014 – پرداخت حقوق يكنفر متصدي پرسنل وزارت معارف مورد لزوم آن وزارتخانه – 1297/04/31 – نامعلوم – 1297/04/01

2015 – پرداخت كمك خرج علاوه بر حقوق به آقاي شريف العلماء – 1297/04/31 – 501 – 1297/04/01

2016 – پرداخت اضافه مستمري به دختران تاركه دنياي مقيمن اروميه و طهران – 1297/04/31 – 500 – 1297/04/01

2017 – پرداخت اضافه حقوق اجزاء وزارت معارف به كساني كه تا ميران چهل تومان ميگيرند – 1297/04/31 – 510 – 1297/05/02

2018 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم ميرزا ابوالقاسم خان ممتحن الممالك به ورثه آنمرحوم – 1297/04/31 – 434 – 1297/04/01

2019 – پرداخت اضافه شهريه به آقاي ميرزا عباس خان ناصر الوزراء – 1297/04/31 – 498 – 1297/04/01

2020 – پرداخت اضافه شهريه به آقاي ميرزا ابوتراب خان اعتلاء الممالك – 1297/04/31 – 49 – 1297/04/01

2021 – پرداخت كمك هزينه تحصيلي به سه اولاد آقاي ميرزا محسن خان – 1297/04/31 – 489 – 1297/04/01

2022 – تصويب نامه راجع به افزايش حقوق آقاي ارفع الممالك – 1297/04/31 – 496 – 1297/04/31

2023 – پرداخت حقوق عده اي كه وزارت جنگ درخواست نموده است – 1297/05/02 – 511 – 1297/05/02

2024 – تصويب مواد هشتگانه فوق – 1297/05/02 – 512 – 1297/05/02

2025 – پرداخت حقوق عضويت استيناف به آقاي حاج شيخ محمد يزدي – 1297/05/02 – 514 – 1297/05/02

2026 – برقراري مستمري درباره اولاد و عيال مرحوم موتمن شكر – 1297/05/04 – 528 – 1297/05/09

2027 – ضبط حقوق مرحوم حكيم الهي و پرداخت شهريه در باره آقاي ميرزا فضل الله حكيم الهي – 1297/05/04 – 526 – 1297/05/04

2028 – برقراري حقوق تقاعدي ونهااندردوس – 1297/05/04 – 530 – 1297/05/04

2029 – پرداخت كمك هزينه به بازماندگان ارتيساكس ميرزا جانيانس – 1297/05/04 – 533 – 1297/05/04

2030 – استخدام هشت نفر مباشر موقتي – 1297/05/04 – نامعلوم – 1297/05/04

2031 – پرداخت مخارج تحصيل اولاد معير الملك – 1297/05/04 – 525 – 1297/05/04

2032 – پرداخت مخارج تعميرات لازمه عمارت توپخانه بندر – 1297/05/04 – 524 – 1297/05/04

2033 – تأسيس مدرسه در بوشهر – 1297/05/04 – 531 – 1297/05/04

2034 – پرداخت بهاء مخابرات علاوه از ماخذ اعتبار وزارتخانه – 1297/05/04 – 523 – 1297/05/04

2035 – تصويبنامه راجع به ذبح خارج از مسلخ – 1297/05/04 – 529 – 1297/05/04

2036 – پرداخت كمك خرج علاوه بر حقوق به آقاي ظهير الملك – 1297/05/04 – 518 – 1297/05/04

2037 – پرداخت حقوق ديواني آقاي رضا مستوفي – 1297/05/04 – 521 – 1297/05/04

2038 – پرداخت اضافه شهريه شاهزاده نصره السلطنه – 1297/05/07 – 552 – 1297/05/07

2039 – پرداخت شهريه درباره آقاي دكتر لقمان الملك – 1297/05/09 – 564 – 1297/05/06

2040 – پرداخت حقوق سواران مأمور ساخلو استرآباد – 1297/05/09 – 561 – 1297/05/09

2041 – پرداخت حقوق عده اي براي قلع و قمع اشرار خلخالي – 1297/05/09 – 562 – 1297/05/09

2042 – پرداخت مقرري اداري رييس اداره تحقيق – 1297/05/09 – 563 – 1297/05/09

2043 – پرداخت شهريه اولاد و عيال مرحوم رحمت الله خان عمه الوزراء – 1297/05/09 – 565 – 1297/05/09

2044 – پرداخت شهريه به آقاي قاسمخان و تقي خان – 1297/05/09 – 580 – 1297/05/11

2045 – پرداخت شهريه به ورثه مرحوم ميرزا سيد محمد خان – 1297/05/09 – 569 – 1297/05/11

2046 – پرداخت مدد معاش قزاقهاي مأمور – 1297/05/09 – 560 – 1297/05/09

2047 – پرداخت حقوق ديواني ميرزا كريمخان به ورثه آنمرحوم – 1297/05/09 – 579 – 1297/05/11

2048 – استخدام عده اي سوار محلي و پرداخت حقوق آنها از اداره ماليه خراسان – 1297/05/11 – 577 – 1297/05/11

2049 – پرداخت خرج راه وزير مختار كه عازم تبريز هستند – 1297/05/11 – 578 – 1297/05/11

2050 – پرداخت حقوق عده اي سوار بختياري كه مأمور خدمات حكومت ملاير هستند – 1297/05/11 – 574 – 1297/05/11

2051 – پرداخت مخارج تعمير نارنجستان معيري – 1297/05/18 – 620 – 1297/05/21

2052 – پرداخت شهريه در حق آقاي سيد هادي افجه – 1297/05/19 – 624 – 1297/05/21

2053 – پرداخت اضافه حقوق به آقاي ظفر الملك معاون حكومت اردبيل – 1297/05/21 – 658 – 1297/05/23

2054 – پرداخت مساعده به اداره محاسبات وزارت امور خارجه – 1297/05/21 – 694 – 0000/00/00

2055 – استقراض وجه از تجارتخانه اي جهت اصلاح راه قوچان – 1297/05/21 – 696 – 1297/05/28

2056 – پرداخت اضافه حقوق به مأموران حفظ حكومت نظامي – 1297/05/21 – 695 – 1297/05/28

2057 – پرداخت طلب ميرزا علي اكبر نخجواني از مرحوم سعد السلطان – 1297/05/21 – 693 – 1297/05/28

2058 – اداره كليه عمل خالصه باوزارت ماليه و خلع يد آقاي اقبال الدوله از عمل خالصه – 1297/05/21 – 660 – 1297/05/23

2059 – درخواست رييس قزاقخانه در باب جيره و عليق – 1297/05/23 – 767 – 1297/06/01

2060 – پرداخت اضافه خرج مريضخانه احمديه – 1297/05/23 – 771 – 1297/06/01

2061 – تعمير فرح آباد – 1297/05/23 – 794 – 0000/00/00

2062 – صدور قبض مستمريات پرداخته شده – 1297/05/23 – 772 – 0000/00/00

2063 – پرداخت حقوق محمدحسن ميرزاي كمال الدوله به ورثه او – 1297/05/23 – 769 – 1297/06/01

2064 – پرداخت شهريه در حق آقاي قويم السلطنه و ميرزا غلام حسينخان – 1297/05/23 – 706 – 1297/05/28

2065 – پرداخت كمك خرج به آقاي نصر الله طباء – 1297/05/23 – 768 – 1297/06/01

2066 – پرداخت كمك خرج به حكومت استرآباد – 1297/05/25 – 774 – 0000/00/00

2067 – پرداخت حقوق و مخارج سفر سواره بختياري – 1297/05/25 – 775 – 1297/05/25

2068 – اعزام سواران نصرت دامغاني به استرآباد – 1297/05/25 – 773 – 1297/05/25

2069 – ايجاد سفارت در دو كشور سوئد و سوئيس – 1297/05/28 – 832 – 1297/06/04

2070 – پرداخت شهريه آقاي اقتدارالدوله بدون قيد داشتن شغل ديواني ايشان 1412 – 1297/05/28 – 834 – 1297/06/04

2071 – پرداخت شهريه مرحوم آقا شيخ جعفر سلطان العلماء به ورثه او – 1297/05/28 – 793 – 1297/06/02

2072 – رفع توقيف از املاك قزوين آقاي نظام السلطنه – 1297/05/28 – 806 – 1297/06/04

2073 – در خصوص بودجه و طلب سفارت دولت ايران در اسلامبول – 1297/05/28 – 792 – 0000/00/00

2074 – پرداخت حقوق مأموريتي آقاي محسن خان نايب سوم سفارت – 1297/05/28 – 791 – 1297/06/02

2075 – تصويبنامه راجع به تعيين تكليف شش هزار تومان بودجه نظميه خراسان – 1297/05/30 – 905 – 1297/06/06

2076 – پرداخت شهريه سركار عليه عزيز الدوله – 1297/05/30 – 770 – 1297/06/01

2077 – پرداخت اضافه اعتبار به وزارت معارف جهت غذا و دواي مرضاء – 1297/05/30 – 907 – 1297/06/06

2078 – پرداخت ماهي دويست تومان به مدارس ايراني در تركستان – 1297/05/30 – 878 – 1297/06/05

2079 – پرداخت مستمري استاد حيدر علي نجار باشي به ورثه او – 1297/05/30 – 910 – 1297/06/06

2080 – پرداخت مستمري آقاي ميرزا سليمانخان – 1297/05/30 – 906 – 1297/06/06

2081 – پرداخت مستمري آقاي نجد السلطنه – 1297/05/30 – 830 – 1297/06/04

2082 – پرداخت مخارج تعميرات لازمه وزارت معارف و مدرسه دارالفنون – 1297/05/30 – 877 – 1297/06/05

2083 – پرداخت اضافه قيمت ملبوس تابستاني بمستخدمين وزارت معارف – 1297/05/30 – 829 – 1297/06/04

2084 – تعويض و فروش ملبوس كهنه و مقداري آهن آلات بيمصرف وزارت جنگ – 1297/05/30 – 899 – 1297/06/06

2085 – پرداخت خرج راه تا مقصد به متخلصين – 1297/05/30 – 909 – 1297/06/06

2086 – ده خروار جو براي شصت و هشت راس اسبان توپخانه – 1297/05/30 – 898 – 1297/06/06

2087 – پرداخت اعتبار به وزارت معارف توسط وزارت ماليه – 1297/05/30 – 903 – 1297/06/06

2088 – پرداخت حقوق آقاي نصر الله – 1297/05/30 – 904 – 1297/06/06

2089 – پرداخت شهريه در حق ورثه مرحوم آقا شريف – 1297/06/01 – 901 – 1297/06/06

2090 – پرداخت حقوق ديواني آقاي جمشيد خان – 1297/06/01 – 908 – 1297/06/06

2091 – قبول مخارج اثاثيه نظميه سمنان توسط وزارت ماليه – 1297/06/01 – 911 – 1297/06/06

2092 – پرداخت مخارج تعمير اطاق انبار باروط كوبي مهران – 1297/06/06 – 1012 – 0000/00/00

2093 – تشكيل بريكادهاي مختلط – 1297/06/06 – 1011 – 0000/00/00

2094 – تصويبنامه راجع به بودجه نظميه كرمانشاهان – 1297/06/11 – 1016 – 1297/06/18

2095 – پرداخت حقوق ضياء دفتر سررشته دار – 1297/06/11 – 1010 – 0000/00/00

2096 – پرداخت شهريه در حق ورثه مرحوم صدر انعام شيرازي – 1297/06/11 – 1015 – 0000/00/00

2097 – پرداخت حقوق وكلاي مجلس شوراي ملي – 1297/06/11 – 1019 – 0000/00/00

2098 – پرداخت حقوق آقاي نظام العلماء – 1297/06/11 – 1009 – 0000/00/00

2099 – پرداخت حقوق نقدي وآقاي ظهيرالاسلام – 1297/06/11 – 1021 – 1297/06/18

2100 – درخواست عده اي سوار جهت ساخلوي قشوني – 1297/06/11 – 1023 – 1297/06/18

2101 – دادن پاداش به آقاي علي نجم آبادي – 1297/06/11 – 936 – 1297/06/18

2102 – پرداخت اضافه حقوق به سواران خطوط كرمانشاهان – 1297/06/11 – 1022 – 0000/00/00

2103 – پرداخت شهريه مرحوم سپهبد اعظم به امير بهادر – 1297/06/11 – 1013 – 0000/00/00

2104 – پرداخت شهريه حاجي ميرزا زكيخان – 1297/06/11 – 1026 – 0000/00/00

2105 – پرداخت حقوق محمود خان سرتيپ – 1297/06/11 – 1031 – 0000/00/00

2106 – پرداخت مخارج طبع قوانين دوره سيم مجلس شوراي ملي – 1297/06/11 – 1014 – 1297/06/18

2107 – پرداخت مخارج تعمير ديوار باغ بهارستان – 1297/06/11 – 1018 – 0000/00/00

2108 – پرداخت اضافه شهريه به آقاي حاجي شيخ اسماعيل هشترودي – 1297/06/11 – 1030 – 0000/00/00

2109 – پرداخت حقوق آقاي ميرزا عباسخان منشي الممالك – 1297/06/11 – 1029 – 0000/00/00

2110 – پرداخت حقوق محمد حسين خان سردار امنع و سالارمكرم – 1297/06/11 – 1028 – 0000/00/00

2111 – پرداخت شهريه به آقاسيد حسن شوشتري – 1297/06/11 – 1027 – 1297/06/18

2112 – اعزام دو مهندس جهت معاينه سفيد رود و ترتيب آبياري اطراف آن – 1297/06/11 – 1042 – 0000/00/00

2113 – پرداخت حق مأموريت آقاي مقتدرالملك – 1297/06/11 – 1109 – 0000/00/00

2114 – پرداخت طلب شركت فرانسه و مخارج محصلين دولتي كه در فرانسه ميباشد – 1297/06/11 – 1024 – 0000/00/00

2115 – برقراري سرويس حمل و نقل بين خط همدان و كرمانشاهان – 1297/06/11 – 1017 – 0000/00/00

2116 – پرداخت قيمت يك قطعه تمثال همايوني به رييس قزاقخانه – 1297/06/15 – 1069 – 1297/06/22

2117 – پرداخت حقوق و اضافه حقوق به نيابت حكومت دامغان – 1297/06/15 – 1131 – 0000/00/00

2118 – پرداخت ماهي بيست تومان به آقاي حشمت نظام – 1297/06/15 – 1072 – 1297/06/22

2119 – تشكيل قواي مرتبي براي نظم طرق و شوارع و اخذ ماليات دولت – 1297/06/15 – 1135 – 0000/00/00

2120 – جلوگيري از انتشار امراض مسريه – 1297/06/15 – 1070 – 1297/06/22

2121 – پرداخت اضافه حقوق سوار ايالت فارس – 1297/06/15 – 1067 – 1297/06/22

2122 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده محمد باقر ميرزا – 1297/06/15 – 1600 – 0000/00/00

2123 – پرداخت اعتبار اضافي به وزارت پست و تلگراف جهت مخارج و مصارف – 1297/06/15 – 1499 – 0000/00/00

2124 – مخارج تعميرات قسمت شرقي دروازه خاني آباد و سردرب آن – 1297/06/15 – 1493 – 0000/00/00

2125 – پرداخت مخارج اداره نظميه – 1297/06/18 – 1138 – 0000/00/00

2126 – پرداخت قيمت ملبوس و مخارج قشوني به آقاي سردار محيي داده بودند – 1297/06/18 – 1085 – 1297/06/25

2127 – پرداخت مطالبات آقاي سردار محيي – 1297/06/18 – 1663 – 1297/08/03

2128 – تمديد كنترات چهار نفر مستخدمين بلژيكي بمدت سه سال و يكنفر بمدت پنج سال – 1297/06/20 – 1139 – 0000/00/00

2129 – پرداخت مخارج خريد اثاثيه مدرسه بوشهر – 1297/06/20 – 1134 – 0000/00/00

2130 – پرداخت مستمري آقا سيد علي اصم و ابكم – 1297/06/20 – 1132 – 0000/00/00

2131 – پرداخت مقرري آقاي معير السلطنه – 1297/06/20 – 1133 – 0000/00/00

2132 – پرداخت شهريه آقا سيد حسين كمال – 1297/06/20 – 1136 – 0000/00/00

2133 – پرداخت مستمري مرحوم ميرزا سيد احمدخان مستوفي در حق ورثه او – 1297/06/20 – 1137 – 0000/00/00

2134 – پرداخت اعانه به مدرسه تدين مراغه – 1297/06/20 – 1135 – 0000/00/00

2135 – پرداخت مخارج تعميرات ضروريه مدرسه نظامي – 1297/06/20 – 1140 – 0000/00/00

2136 – دريافت خانواري سرباز از مالكين رعايا – 1297/06/20 – 1144 – 0000/00/00

2137 – موقوف المطالبه ماندن خانواري و محلي سنوات گذشته – 1297/06/20 – 1129 – 1297/06/29

2138 – پرداخت كسر بودجه مدرسه نظام جهت شاگردان جديد و احداث يك كلاس ديگر در مدرسه نظامي – 1297/06/21 – 1141 – 0000/00/00

2139 – تنظيم و تكميل اداره ژاندارمري – 1297/06/25 – 1634 – 1297/08/01

2140 – پرداخت شهريه معصومه خانم عيال مرحوم اعتصام نظام – 1297/06/27 – 1487 – 0000/00/00

2141 – پرداخت حقوق يكنفر مشاور ديوانعالي تميز – 1297/06/28 – 1214 – 0000/00/00

2142 – پرداخت حقوق آقاي امير مفخم – 1297/06/29 – 1219 – 0000/00/00

2143 – پرداخت اضافه حقوق در حق عده اي از افراد وزارت داخله – 1297/06/29 – 1222 – 0000/00/00

2144 – پرداخت كسر قيمت ملبوس اجزاء نقارخانه – 1297/06/29 – 1216 – 0000/00/00

2145 – پرداخت شهريه در حق عيال مرحوم دبير افخم – 1297/06/29 – 1220 – 0000/00/00

2146 – پرداخت حقوق ديواني ميرزا محمود خان – 1297/06/29 – 1215 – 0000/00/00

2147 – پرداخت حقوق آقاي سعيد الملك – 1297/06/29 – 1217 – 0000/00/00

2148 – پرداخت شهريه در حق بازماندگان مرحوم مجد السلطنه – 1297/06/29 – 1377 – 0000/00/00

2149 – پرداخت حقوق ديواني آقا ميرزا مصطفي خان وقارالدوله – 1297/06/29 – 1202 – 0000/00/00

2150 – پرداخت شهريه در حق عيال و اولاد ميرزا علي اكبر خان قاضي – 1297/06/29 – 1209 – 0000/00/00

2151 – پرداخت حقوق معوقه آقاي ميرزا صادقخان – 1297/06/29 – 1212 – 0000/00/00

2152 – پرداخت فوق العاده عده اي صاحب منصب و قزاق پياده اداره نظميه – 1297/06/29 – 1203 – 0000/00/00

2153 – پرداخت مخارج طبع اوراق رسمي – 1297/06/29 – 1221 – 0000/00/00

2154 – پرداخت مخارج حركت عرضي مأموران خراسان – 1297/06/29 – 1213 – 0000/00/00

2155 – وضع مقرراتي جهت جلوگيري از اعمال محتكرين و تامين ارزاق پايتخت – 1297/06/29 – 1127 – 1297/06/29

2156 – تشكيل هفت حوزه استينافي در ايالات نامبرده – 1297/06/29 – 5112 – 0000/00/00

2157 – تعديل و تكميل اداره كابينه وزارت عدليه بر طبق قانون تشكيلات مصوب مجلس شوراي ملي – 1297/06/29 – 1626 – 1297/08/01

2158 – پرداخت مخارج تهيه اثاثيه محكمه خلاف – 1297/07/01 – 1205 – 0000/00/00

2159 – پرداخت مخارج اسراي اطريشي و عثماني – 1297/07/01 – 1208 – 1297/07/05

2160 – پرداخت حقوق ديواني آقاي نصرة الملك – 1297/07/01 – 1357 – 0000/00/00

2161 – پرداخت مستمري به ورثه مرحوم معاضد الملك – 1297/07/01 – 1500 – 1297/07/26

2162 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم ابوالفتح خان در حق برادر وي – 1297/07/01 – 1394 – 1297/06/15

2163 – پرداخت مستمري به آقاي ميرزا حسنخان نصر الدوله – 1297/07/01 – 1509 – 0000/00/00

2164 – پرداخت اعتبار به وزارت امور خارجه جهت خرج لازم – 1297/07/01 – 1506 – 1297/07/26

2165 – پرداخت حقوق ديواني سه نفر افراد نامبرده – 1297/07/01 – 1204 – 0000/00/00

2166 – پرداخت حقوق ديواني نقدي و جنسي ميرزا صالح خان آصف الدوله – 1297/07/01 – 1211 – 0000/00/00

2167 – پرداخت حقوق ديواني آقاي افخم الملك – 1297/07/01 – 1207 – 0000/00/00

2168 – پرداخت شهريه مرحوم حاجي شيخ الرييس به ورثه او – 1297/07/01 – 1206 – 0000/00/00

2169 – پرداخت شهريه در حق ورثه مرحوم صلابت السلطان – 1297/07/01 – 1218 – 1297/07/01

2170 – پرداخت حقوق يكنفر آتشه باعضاي سفارت ايران در لاهه اضافه ميگردد – 1297/07/02 – 1395 – 0000/00/00

2171 – اختصاص مبلغ يكهزار و سيصد تومان به دكتر اشتومپ جهت بنايي و مرمت قراولخانه دولتي جهت مدرسه دندانسازي – 1297/07/03 – 1355 – 1297/07/15

2172 – پرداخت مخارج تعمير سربازخانه پياده نظام بريكاد مركزي – 1297/07/03 – 1375 – 0000/00/00

2173 – پرداخت مخارج تعميرات اداره قشوني كرمان – 1297/07/03 – 1359 – 0000/00/00

2174 – پرداخت حقوق ديواني آقاي عظيم الدوله – 1297/07/03 – 1383 – 0000/00/00

2175 – واگذاري قراولخانه دولتي جهت تأسيس مدرسه دندانسازي توسط آقاي دكتر اشتوسب دندانساز – 1297/07/03 – 1355 – 1297/07/15

2176 – واگذاري طويله توپخانه ملاير به وزارت معارف جهت ايجاد مدرسه اي توسط آقاي حاج اسدالله خان – 1297/07/03 – 1399 – 1297/07/03

2177 – مخارج سيمكشي از سيستان بملك ساه كوه – 1297/07/03 – 1373 – 0000/00/00

2178 – خسارات اداره تلگرافي دولتي انگليس – 1297/07/03 – 1363 – 0000/00/00

2179 – پرداخت حقوق ديواني آقاي معتضد الملك – 1297/07/03 – 1382 – 0000/00/00

2180 – پرداخت حقوق ديواني ميرزا حسنخان نصر الدوله تبريزي – 1297/07/03 – 1389 – 0000/00/00

2181 – پرداخت مخارج تهيه اسباب و حمل سفارت ايران در واشنگتن از محل عايدات عقب افتاده معادن نفت – 1297/07/03 – 1398 – 0000/00/00

2182 – پرداخت حقوق سفارت ايران در واشنگتن از محل معادن نفت جنوب – 1297/07/03 – 1396 – 0000/00/00

2183 – پرداخت شهريه ميرزا محمد حسن كرمانشاهي حكمي در حق ورثه او – 1297/07/03 – 1384 – 0000/00/00

2184 – پرداخت اضافه شهريه به آقاي ممتحن السلطنه – 1297/07/03 – 1367 – 0000/00/00

2185 – پرداخت حقوق ديواني افراد نامبرده در تصويبنامه – 1297/07/05 – 1360 – 0000/00/00

2186 – پرداخت حقوق تقاعدي در حق ورثه ميرزا شفيع خان برهان الممالك – 1297/07/05 – 1510 – 0000/00/00

2187 – پرداخت حقوق ديواني ميرزا سيد عيسي خان سررشته دار – 1297/07/05 – نا معلوم – 0000/00/00

2188 – پرداخت حقوق خرج آمد ركاب آقاي حاجي قاسمعلي خان – 1297/07/05 – 1456 – 0000/00/00

2189 – پرداخت حقوق ديواني حاجي محمد حسينخان – 1297/07/05 – 1392 – 0000/00/00

2190 – پرداخت شهريه در حق ورثه مرحوم ميرزا هاشم خان – 1297/07/05 – 1389 – 0000/00/00

2191 – پرداخت حقوق حكومت همدان و كابينه حكومتي آنجا – 1297/07/05 – 1364 – 0000/00/00

2192 – پرداخت كسر شهريه ايام خدمت آقاي سردار همايون – 1297/07/05 – 1489 – 0000/00/00

2193 – پرداخت حقوق تقاعدي مرحوم مويد الممالك مدير روزنامه رسمي درباره ورثه آن مرحوم – 1297/07/05 – 1391 – 0000/00/00

2194 – پرداخت حقوق ديواني حاجي وثوق الملك به ورثه آنمرحوم – 1297/07/05 – 1386 – 0000/00/00

2195 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاجي مشير دفتر – 1297/07/05 – 1385 – 0000/00/00

2196 – پرداخت حقوق ديواني آقايان نامبرده ذيل – 1297/07/05 – نامعلوم – 0000/00/00

2197 – پرداخت حقوق ديواني محمد تقي خان عدل السلطنه – 1297/07/05 – 1379 – 0000/00/00

2198 – استخدام يك دانماركي براي اداره ژاندارمري – 1297/07/05 – 1358 – 0000/00/00

2199 – پرداخت حقوق ديواني عليخان محتشم السلطان – 1297/07/05 – 1387 – 0000/00/00

2200 – پرداخت شهريه در حق ورثه سلطان العلماء – 1297/07/05 – 1374 – 0000/00/00

2201 – پرداخت حقوق تقاعدي ميرزا عباسخان ثبات در حق بازماندگان او – 1297/07/05 – 1368 – 0000/00/00

2202 – پرداخت حقوق ديواني ميرزا عيسي خان به عنوان كمك خرج – 1297/07/05 – 1310 – 0000/00/00

2203 – پرداخت اضافه حقوق حكومتي خراسان جهت مخارج معتمد الوزراء – 1297/07/05 – 1378 – 0000/00/00

2204 – پرداخت نصف حقوق مرحوم ميرزا ابوالقاسمخان در حق ورثه آنمرحوم – 1297/07/05 – 1372 – 0000/00/00

2205 – پرداخت حقوق ديواني ورثه مرحوم حاجي ابوالقاسم – 1297/07/05 – 132 – 1297/07/05

2206 – پرداخت حقوق ديواني آقاي احتشام حضور – 1297/07/05 – 1370 – 0000/00/00

2207 – پرداخت حقوق ديواني اشخاص نامبرده – 1297/07/05 – 1362 – 1297/07/15

2208 – پرداخت اضافه حقوق به حكومت گلپايگان جهت معاش شاهزاده ركن الممالك – 1297/07/05 – نامعلوم – 0000/00/00

2209 – پرداخت مستمري مرحوم ميرزا شمس الدين حكيم الهي در حق ورثه آنمرحوم – 1297/07/05 – 1496 – 0000/00/00

2210 – پرداخت حقوق مدت ناخوشي آقا ميرزا رضا مستوفي – 1297/07/05 – 1507 – 1297/07/26

2211 – پرداخت حقوق آقاي سالار نصرت رييس پياده نظام خراسان – 1297/07/05 – 1497 – 0000/00/00

2212 – پرداخت حقوق مأموريتي ميرزا اسمعيل خان رييس قشون سابق سيستان – 1297/07/05 – 1495 – 1297/07/26

2213 – پرداخت شهريه در حق اولاد صغار مرحوم اجلال نظام – 1297/07/05 – 1494 – 1297/07/26

2214 – پرداخت ماهي بيست تومان به آقاي معين لشكر – 1297/07/05 – 1491 – 1297/07/26

2215 – پرداخت شهريه در حق جناب آقاي شيخ العراتين – 1297/07/05 – 1486 – 0000/00/00

2216 – پرداخت شهريه در حق ميرزا كاظمخان مستخدم سابق ضرابخانه – 1297/07/08 – 1485 – 0000/00/00

2217 – پرداخت اضافه حقوق به شاهزاده اعتضاد السلطنه – 1297/07/08 – 1502 – 0000/00/00

2218 – توضيح تصويبنامه اي راجع به حقوق اولاد شاهزاده شعاع السلطنه – 1297/07/08 – 1503 – 1297/07/26

2219 – تعمير فرح آباد – 1297/07/08 – 1504 – 0000/00/00

2220 – پرداخت تفاوت خرج تعمير سيم و تير خط تلگراف خراسان – 1297/07/08 – 1501 – 0000/00/00

2221 – پرداخت مخارج مسافرت آقاي حاجي سياح قمي – 1297/07/08 – 1498 – 1297/07/26

2222 – پرداخت بقيه حقوق ديواني آقا ميرزا جواد – 1297/07/15 – 1505 – 0000/00/00

2223 – پرداخت حقوق آقاي ميرزا غلام حسينخان – 1297/07/15 – 1762 – 1297/08/06

2224 – پرداخت اضافه حقوق به آقاي صديق السلطنه وزير مختار امريكا – 1297/07/15 – 1492 – 1297/07/26

2225 – پرداخت مخارج تعميرات عمارت وزارت جليله داخله – 1297/07/15 – 1490 – 1297/07/26

2226 – پرداخت مخارج تعميرات عمارت دولتي مشهد – 1297/07/15 – 1508 – 0000/00/00

2227 – پرداخت كسر مبلغ تشكيل بريكاد ملي مختلط – 1297/07/26 – 1664 – 1297/08/03

2228 – پرداخت فوق العاده مخارج ابتدائي عده اي قزاق سواره و پياده مأمور كردستان – 1297/07/26 – 1904 – 1297/08/13

2229 – پرداخت فوق العاده و مخارج عده اي قزاق سواره مأمور مازندران – 1297/07/26 – 1844 – 1297/08/10

2230 – رسيدگي به دعاوي جناب آقاي آقا موسي – 1297/07/26 – 1624 – 1297/08/03

2231 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم ملكه ايران به آقاي ظهير الدوله – 1297/07/26 – 1629 – 1297/08/01

2232 – پرداخت اضافه حقوق به شاهزاده نصرة السلطنه – 1297/07/26 – 1601 – 0000/00/00

2233 – پرداخت نصف حقوق رياست قشون آذربايجان به آقاي مدحت الممالك مادام كه در مركز هستند – 1297/07/26 – 1619 – 1297/08/06

2234 – پرداخت مخارج آوردن اسامي فوق به فارس – 1297/07/27 – 1304 – 0000/00/00

2235 – استرداد اسلحه دولت يا قيمت اسلحه به دولت – 1297/07/27 – 1311 – 1297/07/28

2236 – پرداخت اضافه حقوق روساي ادارات – 1297/07/28 – 3846 – 1297/08/19

2237 – پرداخت حقوق اجزاء وزارت معارف و اوقاف – 1297/07/29 – 13010 – 1297/07/27

2238 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مير سيد محمد سادات اخوي – 1297/07/29 – 1617 – 1297/08/06

2239 – واگذاري قسمتي از اراضي سبزه ميدان آمل جهت ساختمان پستخانه – 1297/07/29 – 1615 – 1297/08/06

2240 – پرداخت شهريه در حق ورثه مرحوم مكرم السلطان – 1297/07/29 – 1614 – 1297/08/06

2241 – پرداخت حقوق عقب مانده ميرزا احمدخان – 1297/07/29 – 4307 – 1297/11/24

2242 – پرداخت حقوق يكنفر نايب اول براي سفارت در واشنگتن – 1297/07/29 – 1625 – 1297/08/01

2243 – پرداخت خسارت وارده به آقاي مجد السلطان – 1297/07/29 – 1616 – 1297/08/06

2244 – پرداخت اضافه حقوق به رييس معارف – 1297/07/30 – 1376 – 0000/00/00

2245 – ممانعت از صادرات كالا به روسيه كه مورد لزوم مملكت است – 1297/07/30 – 1323 – 1297/07/30

2246 – پرداخت مخارج تعمير پل قراسو – 1297/07/30 – 1332 – 1297/07/30

2247 – پرداخت مخارج تعمير عمارت باغ مهديه – 1297/07/30 – 1317 – 1297/07/30

2248 – پرداخت مخارج تعمير عمارت دولتي قزوين – 1297/07/30 – 1336 – 1297/08/07

2249 – پرداخت مخارج تعمير عمارت دولتي ساري – 1297/07/30 – 1338 – 1297/08/07

2250 – پرداخت مخارج تعميرات محل سكونت وزارت فوايد عامه و تجارت – 1297/07/30 – 1339 – 1297/08/07

2251 – پرداخت مخارج كاهكل مالي بامهاي تلگرافخانه زنجان – 1297/07/30 – 1316 – 1297/08/07

2252 – پرداخت اعتبار به ايالت خراسان – 1297/07/30 – 1318 – 1297/07/30

2253 – اختصاص ماهيانه مبلغ چهل تومان بابت مصارف آبدارخانه و قهوه خانه در جزو بودجه رياست وزرا – 1297/08/01 – نامعلوم – 0000/00/00

2254 – پرداخت مخارج تعميرات ابنيه اداره قشوني وسائل گارد نظامي – 1297/08/01 – 1850 – 1297/08/10

2255 – تأسيس در اداره به اسم دارالايتام – 1297/08/01 – 1761 – 1297/08/06

2256 – پرداخت مخارج تعميرات ضروريه حصار شهر بروجرد – 1297/08/03 – 1851 – 1297/08/15

2257 – پرداخت مخارج تعميرات لازمه حوض چهل ستون – 1297/08/03 – 1905 – 1297/08/13

2258 – پرداخت اعتبار خريد فشنگ به دولت كرمان – 1297/08/03 – 1583 – 1297/08/10

2259 – پرداخت اضافه حقوق به آقا شيخ اسمعيل و حسنعلي خان و مخارج متفرقه مدرسه نقاشي – 1297/08/03 – 1683 – 1297/08/03

2260 – پرداخت اضافه اعتبار بابت حقوق و مخارج كابينه كرمانشاهان – 1297/08/03 – 1896 – 1297/08/13

2261 – پرداخت شهريه به وراث مرحوم ميرزا سيد محمد عليخان مخبر السلطان – 1297/08/03 – 1839 – 1297/08/10

2262 – فوق العاده و قيمت ملبوس و سه نفر از مستخدمين جزو وزارت عدليه – 1297/08/03 – 1903 – 1297/08/13

2263 – پرداخت مخارج لازمه وزارت جليله عدليه – 1297/08/03 – 1848 – 1297/08/10

2264 – پرداخت مخارج تعميرات عمارات حكومتي خمسه – 1297/08/03 – 1800 – 1297/08/08

2265 – پرداخت حقوق تقاعدي ميرزا محمد عليخان مشير دربار – 1297/08/03 – نامعلوم – 1297/08/08

2266 – پرداخت حقوق ناصر خان ناصر حضور و ابراهيم خان – 1297/08/03 – 1841 – 1297/08/10

2267 – پرداخت طلب غسالهاي متصدي كفن و دفن فقراء – 1297/08/03 – 1849 – 1297/08/10

2268 – پرداخت تفاوت قيمت سوخت زمستاني وزارت عدليه – 1297/08/03 – 2370 – 1297/09/05

2269 – پرداخت غرامت مسيو هسين وكيل قونسولگري فرانسه در شيراز – 1297/08/03 – 1852 – 1297/08/10

2270 – پرداخت مخارج تعميرات بامهاي عمارت گلستان – 1297/08/06 – 1760 – 1297/08/06

2271 – پرداخت شهريه سيد ابوالحسن اعتماد السلطان در حق مباشر مستحقين آنخانواده – 1297/08/06 – 1813 – 1297/08/08

2272 – پرداخت مخارج تعميرات ابنيه نظامي – 1297/08/08 – 1986 – 1297/08/14

2273 – پرداخت هزينه تحصيلي به شاهزاده خسرو ميرزا و شاهزاده جلال الممالك – 1297/08/08 – 2074 – 1297/08/11

2274 – پرداخت مستمري شخصي ميرزا محمد – 1297/08/08 – 1987 – 1297/08/14

2275 – پرداخت كمك هزينه به حاكم سرخس – 1297/08/10 – 2050 – 1297/08/17

2276 – پرداخت حقوق ديواني عباسقليخان تلفنچي – 1297/08/10 – 1909 – 1297/08/17

2277 – تصويب مواد ششگانه در خصوص تاسيس يك محكمه صلحيه توسط هر يك از كميسريهاي شهر تهران – 1297/08/10 – 1915 – 1297/08/19

2278 – اعطاء اعتبار به وزارت جنگ براي خريد پنجاه هزار فشنگ – 1297/08/10 – 1912 – 1297/08/17

2279 – تأسيس مدرسه حقوق – 1297/08/10 – 2099 – 1297/08/10

2280 – تصويبنامه قرارداد اجازه تحديد ترياك – 1297/08/10 – 2020 – 1297/08/15

2281 – پرداخت بودجه مدرسه حقوق – 1297/08/10 – 3485 – 1297/08/10

2282 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم بهجت خاقان – 1297/08/10 – 1907 – 1297/08/17

2283 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم تمچه السلطان به ورثه آنمرحوم – 1297/08/10 – 1906 – 1297/08/17

2284 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا محمد خان منشي سفارت عثماني – 1297/08/10 – 1908 – 1297/08/17

2285 – پرداخت حقوق ديواني ورثه مرحوم حاجي شيخ حسين كربلائي – 1297/08/10 – 1914 – 1297/08/17

2286 – پرداخت يكهزار تومان براي تكميل اثاثيه دارالمعلمين – 1297/08/13 – 2154 – 1297/08/17

2287 – پرداخت كمك براي مصارف كتاب بيطرفي – 1297/08/13 – 2154 – 1297/08/19

2288 – افزودن مقرري جنرال قونسولگري تفليس – 1297/08/13 – 2151 – 1297/08/19

2289 – پرداخت اعتبار به قونسولگري تفليس براي مصرف نشر افكار دولت عليه – 1297/08/13 – 2152 – 1297/08/19

2290 – اعزام ژنرال قونسولگري و چهار نايب براي قونسولگريهاي گنجه و ولاد قفقاز و ايروان و باطوم – 1297/08/13 – 2158 – 1297/08/19

2291 – پرداخت طلب شركت فرانسه و ايران – 1297/08/13 – 2156 – 1297/08/13

2292 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ناظم الممالك – 1297/08/13 – 2155 – 1297/08/16

2293 – پرداخت ادعاي دكتر دادسن بابت اوقات خدمت طبابت اداره ژاندارمري – 1297/08/13 – 2153 – 1297/08/19

2294 – پرداخت خرج سفر ميرزا شفيع خان مقتدر الملك – 1297/08/13 – 2162 – 1297/08/19

2295 – پرداخت اعتبار براي خريد تفنگ و فشنگ – 1297/08/13 – 2097 – 1297/08/19

2296 – پرداخت قيمت يك قطعه تمثال همايوني مرحمتي به آقاي صديق السلطنه – 1297/08/13 – 2157 – 1297/08/17

2297 – پرداخت بودجه ساليانه سفارت دولت عليه درلاهه در وجه آقاي ميرزامهدي خان شعاع الدوله – 1297/08/13 – 2159 – 1297/08/19

2298 – پرداخت حقوق ديواني قمر تاج خانم والده ميرزا عبداله خان – 1297/08/13 – 2160 – 1297/08/16

2299 – تصويبنامه راجع به خبازان و آسيابانها و مأمورين اداره ارزاق – 1297/08/15 – 2040 – 1297/08/15

2300 – پرداخت حقوق شخصي و حقوق اداري آقاي نصير الدوله – 1297/08/15 – 2106 – 1297/08/18

2301 – پرداخت حقوق ورثه غلامرضا خان – 1297/08/16 – 2161 – 1297/08/19

2302 – پرداخت اضافه حقوق سركار عليه خانم مهين الدوله – 1297/08/17 – 1910 – 1297/08/17

2303 – پرداخت قيمت تفنگ و فشنگ – 1297/08/17 – 23750 – 1297/08/28

2304 – پرداخت حقوق ديواني زهرا خانم – 1297/08/17 – 2378 – 1297/08/28

2305 – پرداخت حقوق آقاي حاج شيخ عبدالنبي – 1297/08/17 – 2377 – 1297/08/28

2306 – پرداخت حقوقي ديواني به آقاي اعتصام الدوله – 1297/08/17 – 2374 – 1297/08/28

2307 – پرداخت شهريه به آقاي اقتدار الدوله – 1297/08/18 – 1395 – 1297/08/18

2308 – پرداخت مبلغ شش هزار تومان براي تدارك لباس و اثاثيه – 1297/08/20 – 2075 – 1297/08/29

2309 – پرداخت اعتبار به اداره نظميه رشت – 1297/08/20 – 3075 – 1297/08/29

2310 – پرداخت طلب شركت فرانسه – 1297/08/20 – 2042 – 1297/09/05

2311 – پرداخت حقوق مأمورين ساخلو مازندران – 1297/08/21 – 1397 – 1297/08/21

2312 – اختصاص اعتبار ماهي مبلغ پانصد تومان به اداره نظميه ايالت خراسان – 1297/08/23 – 2382 – 1297/08/28

2313 – پرداخت حقوق ديواني به آقاي مشار السلطنه – 1297/08/23 – 1415 – 1297/08/23

2314 – تعيين خرواري سي تومان قيمت غله – 1297/08/23 – 1407 – 0000/00/00

2315 – افزودن شهريه آقاي ميرزا عباسخان صفاء السلطنه – 1297/08/23 – 1421 – 1297/08/23

2316 – پرداخت قيمت اثاثيه دو محكمه صلحيه – 1297/08/24 – 2373 – 1297/08/28

2317 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا صادق – 1297/08/24 – 1950 – 1297/08/28

2318 – تصويب بودجه شعبه پليس مخفي – 1297/08/24 – 2200 – 1297/08/28

2319 – پرداخت مخارج تعميرات شيرواني عمارت حكومتي طهران – 1297/08/24 – 1956 – 1297/08/28

2320 – پرداخت مخارج تعميرات عمارت دولتي كرمان – 1297/08/24 – 1960 – 1297/08/28

2321 – عدم مطالبه بدهي آقاي مجد الملك – 1297/08/24 – 1955 – 1297/08/28

2322 – پرداخت قيمت لباس زمستاني مستخدمين وزارت عدليه – 1297/08/24 – 2379 – 1297/08/28

2323 – تحويل چهار هزار تير فشنگ به آقاي منصور الممالك – 1297/08/24 – 2376 – 1297/08/28

2324 – پرداخت اعتبار براي تأسيس پليس مخفي – 1297/08/24 – 2380 – 1297/08/28

2325 – اصلاح حقوق شاگردان مدرسه نظام – 1297/08/27 – 2906 – 1297/09/22

2326 – پرداخت حقوق ديواني ميرزا محمد – 1297/08/27 – 2474 – 1297/08/28

2327 – پرداخت حقوق سابقه مرحوم صديق الممالك – 1297/08/27 – 2473 – 0000/00/00

2328 – پرداخت حقوق ديواني سلطان خانم – 1297/08/27 – 2381 – 1297/08/28

2329 – پرداخت ماهي دوازده تومان در حق ورثه مرحوم سيد عليخان – 1297/08/27 – 1440 – 1297/08/27

2330 – پرداخت اعتبار و اضافه نمودن بودجه ادارات مركزي وزارت امور خارجه و مدرسه سياسي – 1297/08/27 – 4485 – 1297/08/28

2331 – پرداخت حقوق ديواني معوقه ميرزا محمدخان – 1297/08/27 – 2555 – 1297/08/28

2332 – پرداخت حقوق يكنفر دفتردار دارالفنون – 1297/08/27 – 2472 – 1297/08/28

2333 – پرداخت حقوق كاپيتن ايوارلارنس – 1297/08/27 – 2076 – 1297/08/28

2334 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم آقا شيخ محمد در حق شيخ داوود ولد ايشان – 1297/08/27 – 2554 – 1297/08/28

2335 – بودجه پيشنهادي اداره نظميه راجع به سجل احوال – 1297/08/27 – 2342 – 1297/08/27

2336 – عدم كفايت بودجه مدرسه نظام جهت نگاهداري يكصد شاگرد – 1297/08/27 – 2907 – 1297/09/22

2337 – پرداخت مخارج تعميرات ضروري اداره معارف قزوين – 1297/08/27 – 2479 – 1297/08/28

2338 – خريد عمارت محقر داخل ارگ براي دولت – 1297/08/27 – 2481 – 1297/08/28

2339 – پرداخت اعتبار براي مصارف بنائي عمارت خريد وزارتفوايد عامه و تجارت و فلاحت – 1297/08/27 – 2484 – 1297/08/28

2340 – پرداخت قيمت سوخت زمستاني سنواتي وزارت عدليه – 1297/08/27 – 2480 – 1297/08/28

2341 – پرداخت تفاوت قيمت ملبوس زمستاني مستخدمين وزارت معارف و اوقاف – 1297/08/27 – 2476 – 1297/08/28

2342 – پرداخت مستمري معتضد السلطنه به شاهزاده محمد علي ميرزا – 1297/08/27 – 2483 – 1297/08/28

2343 – پرداخت حقوق و اضافه حقوق عده اي از قزاقهاي سابق مأمور خمسه – 1297/08/27 – 2470 – 1297/08/28

2344 – برآورد مخارج و سايز شرايط ساختن راه مشهد الي گناباد – 1297/08/27 – 2478 – 1297/08/28

2345 – پرداخت مخارج تعميرات سه فقره بنائي – 1297/08/27 – 2477 – 1297/08/28

2346 – پرداخت مخارج تعمير موزه دارالفنون و مرمت اثاثيه مدرسه ادب – 1297/08/27 – 2471 – 1297/08/28

2347 – پرداخت تفاوت قيمت زغال سنگ وسوخت وزارت معارف و اوقاف – 1297/08/27 – 2482 – 1297/08/28

2348 – استرداد املاك ضبطي به صاحبانش – 1297/08/27 – 2433 – 1297/08/28

2349 – پرداخت اعتبار براي تأسيس شعبه رنگريزي مدرسه صنايع – 1297/08/27 – 2557 – 1297/08/28

2350 – پرداخت اضافات چهار برج مستخدمين جزو وزارت خارجه – 1297/08/27 – 2475 – 1297/08/28

2351 – پرداخت حقوق ديواني آقاي نصير همايون – 1297/08/27 – 2556 – 1297/08/28

2352 – اختصاص مبلغ يكهزار و ششصد تومان بابت سجل احوال وزارت ماليه – 1297/08/27 – 2342 – 1297/08/27

2353 – پرداخت انعام به آقاي صفاءالملك – 1297/08/29 – 1925 – 1297/09/08

2354 – حقوق سه نفر مفتش و مخارج اياب و ذهاب آنان – 1297/08/29 – 2619 – 1297/09/08

2355 – پرداخت مخارج خروج مأمورين بلژيكي دواير دولتي – 1297/08/29 – 2088 – 1297/09/08

2356 – تأديه مبلغ ششهزار و دويست و هفتاد و هشت تومان و دوهزار و سيصد و پنجاه دينار از بابت مخارج خروج مأمورين بلژيكي دواير دولتي از آذربايجان – 1297/08/29 – 2588 – 1297/09/08

2357 – پرداخت تعمير حقوق معلمي آقاي دكتر مهديخان – 1297/08/29 – 2616 – 1297/09/08

2358 – پرداخت مستمري به ورثه مرحوم مكرويج پرسيان – 1297/08/29 – 2617 – 1297/09/08

2359 – پرداخت تفاوت حقوق آقاي كمال الدوله – 1297/08/29 – 2674 – 0000/00/00

2360 – پرداخت حقوق اداري مرحوم ميرزا عبدالحسينخان تحصيلدار به ورثه او – 1297/08/29 – 1991 – 1297/09/08

2361 – پرداخت مقرري ماهيانه به ورثه مرحوم ميرزا مصطفي خان رييس سابق اداره تشخيص عايدات – 1297/08/29 – 1943 – 1297/09/08

2362 – پرداخت مستمري ديواني اولاد مرحوم حاجي سيد علي آقاي مجتهد ايرواني از محل خودش – 1297/08/29 – 1964 – 1297/09/07

2363 – برقراري مستمري در حق عيال و اولاد مرحوم ميرزا حسينخان ناصر دفتر – 1297/08/29 – 2046 – 1297/09/08

2364 – پرداخت شهريه به ورثه مرحوم اقبال حضرت – 1297/08/29 – 1976 – 1297/08/29

2365 – پرداخت حقوق ديواني به آقاي حاجي فخر الملك – 1297/08/29 – 1928 – 1297/09/06

2366 – پرداخت مستمري ديواني آقاي ميرزا محمود – 1297/08/29 – 1867 – 1297/08/29

2367 – تصويب نامه مربوطه به قبوض قشون عثماني و اردوي مهاجرين – 1297/08/29 – 2817 – 0000/00/00

2368 – پرداخت مستمري به ورثه ميرزا عيسي خان – 1297/08/29 – 2618 – 1297/09/08

2369 – پرداخت مستمري به آقا شيخ مهدي – 1297/08/29 – 2614 – 1297/09/08

2370 – پرداخت حقوق شخصي مرحوم ميرزا اشرفخان به ورثه او – 1297/08/29 – 2552 – 1297/09/05

2371 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مير محمد صادق فخر الشريفه قمي – 1297/08/29 – 2615 – 0000/00/00

2372 – برقراري شهريه درباره ابتهاج الدوله عيال و اولاد صغار مرحوم حاج شيخ الرييس – 1297/08/29 – 1979 – 1297/09/08

2373 – راجع به قبوضي كه به امناي ماليه تحميل شده – 1297/08/29 – 2088 – 1297/09/08

2374 – تصويبنامه راجع به پرداخت حقوق ديواني آقاي حاجي ابوالفتح خان – 1297/09/00 – 2568 – 0000/00/00

2375 – تصويب بودجه يكصد و پنجاه و هفت نفر ژاندارم و پنجاه و دو رأس اسب براي امنيه و ژاندارم – 1297/09/01 – 2083 – 1297/09/05

2376 – پرداخت اضافه حقوق درباره سواران شخصي ايالت – 1297/09/01 – 1972 – 1297/09/05

2377 – پرداخت مخارج محرمانه رياست وزراء – 1297/09/01 – 3146 – 1297/09/10

2378 – اضافه نمودن بودجه حكومتي مازندران شاهزاده اعتضاد السلطنه – 1297/09/01 – 1971 – 1297/09/05

2379 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده يمن الدوله – 1297/09/01 – 1678 – 1297/09/05

2380 – برقراري شهريه درباره اولاد صغير مرحوم نائب مهدي – 1297/09/01 – 2104 – 1297/09/05

2381 – پرداخت حقوق ديواني آقاي منصورالملك – 1297/09/01 – 2258 – 1297/09/05

2382 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاجي علي اكبر مجتهد بروجردي – 1297/09/01 – 2207 – 1297/09/05

2383 – پرداخت شهريه به شاهزاده معتضد السلطنه – 1297/09/01 – 2175 – 1297/09/05

2384 – پرداخت حقوق مرحوم ماژور احمد خان به ورثه آنمرحوم – 1297/09/01 – 2172 – 1297/09/05

2385 – اضافه حقوق آژانهاي خمسه – 1297/09/01 – 2109 – 1297/09/05

2386 – پرداخت حقوق عيال و اولاد آقاي سيد علي ابكم دزفولي – 1297/09/01 – 1970 – 1297/09/05

2387 – پرداخت حقوق يكصد نفر سوار اعزامي براي سركوبي اشرار – 1297/09/01 – 1968 – 1297/09/05

2388 – پرداخت حقوق ديواني آقاي رييس الدوله كاشان – 1297/09/01 – 1876 – 1297/09/00

2389 – برقراري شهريه در حق ورثه مرحوم سلطان مهديخان – 1297/09/01 – 3040 – 1297/09/17

2390 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاجي مفاخر الدوله – 1297/09/01 – 2819 – 1297/09/18

2391 – پرداخت حقوق معاونت دفتر مخصوص شاهنشاهي – 1297/09/01 – 2812 – 1297/09/05

2392 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا سيد باقر مستوفي – 1297/09/01 – 2241 – 1297/09/05

2393 – پرداخت حقوق ديواني آقاي شيخ باقر – 1297/09/01 – 2553 – 1297/09/05

2394 – پرداخت مخارج تعميرات لازمه پشت بام نقاره خانه بلديه – 1297/09/01 – 2672 – 1297/09/05

2395 – پرداخت مخارج تعميرات عمارات حكومتي ژاندارمري و مريضخانه قزوين – 1297/09/01 – 2205 – 1297/09/05

2396 – پرداخت مخارج اعزام ضاربين آقا جان حكيمي و محمد خان – 1297/09/01 – 1980 – 1297/09/05

2397 – پرداخت مخارج و فوق العاده مأموران خراسان – 1297/09/01 – نامعلوم – 0000/00/00

2398 – پرداخت حقوق و مخارج چهل روزه اداره كل ارزاق عمومي – 1297/09/01 – 2357 – 1297/09/17

2399 – پرداخت انعام به آقاي سيد عبدالرحيم خلخالي – 1297/09/01 – 2715 – 1297/09/05

2400 – پرداخت حقوق موروثي پدري سركار عليه تزئين السلطنه به طور شهريه – 1297/09/01 – 2736 – 1297/09/17

قسمت هفتم)

2401 – پرداخت حقوق ديواني حاج سيد كاظم از محل خودشان – 1297/09/01 – 2673 – 1297/09/08

2402 – پرداخت حقوق ديواني آقاي امين همايون – 1297/09/01 – نامعلوم – 1297/09/01

2403 – افزودن گندم و جوي سهميه وليعهد – 1297/09/03 – 2546 – 1297/09/04

2404 – پرداخت فوق العاده سفر و مخارج ابتدائي مأموراني كه از طهران به تبريز مراجعت خواهند نمود – 1297/09/04 – 2813 – 0000/00/00

2405 – پرداخت مخارج متفرقه بريكاد مركزي – 1297/09/04 – 2808 – 1297/09/17

2406 – پرداخت حقوق شخصي انتظام السلطنه علاوه بر حقوق اداري – 1297/09/04 – 3401 – 1297/09/16

2407 – پرداخت حقوق يكساله سفارت سوئيس به طور مساعده – 1297/09/04 – 2805 – 1297/09/17

2408 – برقراري شهريه درباره اولاد وعيال مرحوم ميرزا آقا خان اكرام الملك – 1297/09/04 – 2671 – 1297/09/05

2409 – تصويب بودجه ساليانه سفارت بالكان – 1297/09/04 – 4670 – 1297/09/05

2410 – برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم ميرزا موسي خان امين ماليه – 1297/09/04 – 2669 – 1297/09/04

2411 – پرداخت اضافه حقوق در حق اعضاي وزارت داخله مطابق ليست فوق – 1297/09/04 – 2668 – 1297/09/08

2412 – پرداخت حقوق ديواني ملك المورخين – 1297/09/04 – 2807 – 1297/09/17

2413 – پرداخت اضافه حقوق به آقاي مقتدر الملك – 1297/09/04 – 2847 – 1297/09/04

2414 – برقراري حقوق ديواني در حق ورثه حاج ميرزا محمد عليخان منتصر الملك – 1297/09/04 – 2810 – 1297/09/04

2415 – پرداخت قيمت تمثال مرحمتي به آقاي كمال الملك – 1297/09/05 – 2945 – 1297/09/00

2416 – پرداخت مصارف سوخت به وزارت جنگ – 1297/09/06 – 2806 – 1297/09/06

2417 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم ابوالفتح خان به برادران تحت تكفلش – 1297/09/06 – 2809 – 1297/09/17

2418 – پرداخت خسارت وارده به سه نفر مأمورين بلژيكي ذكر شده بالا – 1297/09/06 – 2814 – 1297/09/06

2419 – برقراري شهريه ميرزا محسن در حق ورثه آن مرحوم – 1297/09/06 – 2815 – 1297/09/17

2420 – پرداخت حقوق شخصي آقاي احمد خان امير شوكت – 1297/09/06 – 2816 – 1297/09/27

2421 – جبران خسارات وارده بآقاي ميرزا عبدالرحيمخان – 1297/09/08 – 2839 – 1297/09/19

2422 – پرداخت حقوق يكنفر معاون يار علاوه بر بودجه وزارت عدليه – 1297/09/08 – 2837 – 1297/09/19

2423 – اعتبار به حكومت كاشان جهت انتخابات آنجا – 1297/09/08 – 2438 – 1297/09/17

2424 – برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم دكتر عبدالطيف خان حكيم السلطنه – 1297/09/08 – 1935 – 1297/09/19

2425 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا سيد علي اكبر – 1297/09/08 – 1931 – 1297/09/19

2426 – برقراري اضافه حقوق در حق اجزاء جزء وزارت عدليه – 1297/09/08 – 2838 – 1297/09/19

2427 – پرداخت مخارج تعميرات ضروري عمارت عدليه – 1297/09/08 – 2842 – 1297/09/19

2428 – پرداخت مخارج تعميرات ضروري عمارت حكومتي كردستان – 1297/09/08 – 2841 – 1297/09/19

2429 – برقراري مستمري درباره ده نفر ورثه مأمورين متوفاي – 1297/09/08 – 2834 – 1297/09/19

2430 – برقراري مستمري در حق آقاي معير الملك – 1297/09/08 – 2708 – 1297/09/12

2431 – فروش اشياء متعلقه به اداره ذخيره – 1297/09/13 – 2833 – 1297/09/19

2432 – پرداخت حقوق ديواني بلقيس خانم – 1297/09/14 – 2910 – 1297/09/22

2433 – پرداخت حقوق ديواني حاج شيخعلي يزدي – 1297/09/15 – 2922 – 1297/09/23

2434 – پرداخت حقوق ديواني آقا ميرزا محمود فخر الفقها – 1297/09/15 – 2923 – 1297/09/23

2435 – پرداخت حقوق ديواني حسنخان – 1297/09/15 – 2925 – 1297/09/15

2436 – پرداخت حقوق نقدي و جنسي آقاي اجلال السلطنه – 1297/09/15 – 2943 – 1297/09/15

2437 – تصويبنامه مصوب 15/9/1297 راجع به پرداخت حقوق ديواني آقاي اعتضاد خلوت – 1297/09/15 – 2908 – 1297/09/23

2438 – پرداخت حقوق ديواني ورثه مرحوم مفاخر الدوله و ميرزا ابوالحسنخان مستوفي – 1297/09/15 – 3026 – 1297/09/15

2439 – پرداخت حقوق ديواني محبعلي خان و بهجت السلطنه – 1297/09/15 – 3824 – 1297/09/18

2440 – پرداخت حقوق ديواني آقاي شيخ محمدرضا – 1297/09/15 – 2924 – 1297/09/23

2441 – اعطاي يك قطعه نشان و حمايل سرهنگي به قيمت شانزده تومان و چهار قران به كلنل لزبرك – 1297/09/15 – 2936 – 1297/09/18

2442 – دادن دو خروار گندم به آقاي صاحب خلوت – 1297/09/15 – 2825 – 0000/00/00

2443 – اعطاء امتياز ساختن كابول ژلاتيني در طهران به ميرزا حسنخان مكانيكچي – 1297/09/15 – 2561 – 1297/09/18

2444 – پرداخت حقوق آقاي ميرزا ابوالقاسم مجتهد – 1297/09/15 – 2921 – 1297/09/23

2445 – پرداخت حقوق سواران حكومتي كرمانشاهان – 1297/09/15 – 2996 – 1297/09/26

2446 – پرداخت مخارج مصرف سوخت زمستاني وزارت فوايد عامه – 1297/09/15 – 2939 – 1297/09/20

2447 – دريافت ذغال سنگ از يمن بابت حقوق دولت – 1297/09/15 – 2941 – 1297/09/29

2448 – پرداخت حقوق ديواني آقاي موسي خان – 1297/09/15 – 2826 – 1297/09/15

2449 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده هدايت ميرزا و عيال او – 1297/09/15 – 2918 – 1297/09/23

2450 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ناصر السلطان – 1297/09/15 – 2919 – 1297/09/23

2451 – پرداخت اضافه حقوق به پليس هاي استرآباد – 1297/09/16 – 2984 – 1297/09/16

2452 – پرداخت حقوق سه نفر فراش از قرار نفري پانصد تومان در ماه – 1297/09/18 – 2943 – 1297/09/25

2453 – پرداخت كسر قيمت ملبوس زمستاني مستخدمين وزارت فوائد عامه – 1297/09/18 – 2940 – 1297/09/25

2454 – پرداخت حقوق سه نفر فراش وزارت فوايد عامه – 1297/09/18 – نامعلوم – 1297/09/18

2455 – پرداخت مخارج تعمير سيم تلگرافي مشهد مقدس و سيستان – 1297/09/18 – 2937 – 1297/09/00

2456 – پرداخت تعمير مخارج تعميرات مجلس شوراي ملي – 1297/09/18 – 2921 – 1297/09/29

2457 – پرداخت هفتصد و نود و يكتومان و شش هزار حقوق ديواني آقاي منشور الملك – 1297/09/20 – 2998 – 1297/09/26

2458 – حقوق مدت انتظار خدمت آقاي معزز الدوله – 1297/09/20 – 3002 – 1297/09/26

2459 – پرداخت مخارج تعميرات قراولخان هاي دره ارك – 1297/09/20 – 2999 – 1297/09/26

2460 – برقراري مستمري در حق ميرزا نصر اله خان – 1297/09/20 – نامعلوم – 1297/10/06

2461 – پرداخت مبلغ سه هزار فرانك به مسيو پرني علاوه بر حقوق اداري او – 1297/09/20 – 2909 – 1297/09/22

2462 – تأسيس دايره تفتيش كل براي كل جشن جريان امور اداري وزارت جنگ – 1297/09/20 – 3135 – 1297/10/02

2463 – حقوق يكساله سفارت بالكان – 1297/09/20 – 2868 – 1297/09/20

2464 – پرداخت حقوق كاپيتن لارس – 1297/09/20 – 2929 – 1297/00/00

2465 – پرداخت خسارت وارد آمده به آقاي مفتاح الدوله در مدت مأموريت – 1297/09/20 – 3314 – 1297/10/11

2466 – پرداخت قيمت يك قطعه نشان درجه اول بدكتر جد سن و انگشتري مرحمتي به مادام جكسن – 1297/09/20 – 3136 – 1297/10/02

2467 – پرداخت اضافه حقوق آقاي دكتر ولي الله خان – 1297/09/20 – 2905 – 1297/09/23

2468 – پرداخت مستمري به آقاي مورخ الدوله – 1297/09/20 – 3124 – 1297/09/20

2469 – پرداخت قيمت يك قطعه نشان قدس مرحمتي به آقاي مشاور الممالك وزير امور خارجه – 1297/09/20 – 2869 – 1297/09/20

2470 – مخارج بنايي يكباب كتابخانه ملي – 1297/09/20 – 2934 – 1297/09/20

2471 – پرداخت قيمت يكرشته سينه ريز مرواريد مرحمتي به خانم وزير مختار آمريكا – 1297/09/20 – 3008 – 1297/09/20

2472 – پرداخت انعام در حق مشهدي نام مستخدم ايراني قونسولگري فرانسه – 1297/09/20 – 3000 – 1297/09/26

2473 – برقراري شهريه درحق اقاي معين الملك – 1297/09/22 – 3028 – 1297/09/27

2474 – اضافه حقوق به آقاي سپهسالار اعظم – 1297/09/23 – 3026 – 1297/09/27

2475 – پرداخت حقوق ديواني شهر بانو خانم – 1297/09/25 – 1877 – 1297/10/02

2476 – پرداخت حقوق رييس مطبوعات به بودجه وزارت معارف – 1297/09/25 – 3132 – 1297/10/02

2477 – پرداخت مخارج و فوق العاده مأموريت آذربايجان به آقاي سپهسالار اعظم – 1297/09/25 – 3027 – 1297/09/27

2478 – پرداخت حقوق مرحوم مهذب السلطنه – 1297/09/25 – 3138 – 1297/10/02

2479 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده مويد الدوله – 1297/09/25 – 3137 – 1297/10/02

2480 – برقراري شهريه درباره اقاي حاج شيخ عبدالنبي مجتهد – 1297/09/25 – 3126 – 1297/10/08

2481 – پرداخت حقوق اقاي ميرزا محمود خان – 1297/09/25 – 3115 – 1297/10/02

2482 – واگذاري قريه كاري كلا به مستاجر كل خالصجات مازندران – 1297/09/25 – 3698 – 1297/09/05

2483 – واگذاري يك قطعه زمين خالصه دولتي موسوم به كالسكه خانه اداره معارف ايالتي آذربايجان – 1297/09/25 – 3130 – 1297/09/25

2484 – اجازه پرداخت قيمت كتب لازم جهت دارالتاليف و دارالترجمه – 1297/09/25 – 3131 – 1297/09/25

2485 – پرداخت حقوق ديواني آقاي نديم السلطان و بستگان ايشان – 1297/09/25 – نامعلوم – 1297/09/25

2486 – پرداخت حقوق ديواني ورثه مرحوم سراج الدوله – 1297/09/25 – نامعلوم – 1297/09/25

2487 – برقراري حقوق ديواني در حق ورثه صلاح السلطنه – 1297/09/26 – 2997 – 1297/09/20

2488 – تصويب بودجه اي جهت مخارج غيرمترقبه مدرسه نظام – 1297/09/27 – 3210 – 1297/10/06

2489 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاج شيخ محمود واعظ سلطان املحقين – 1297/09/27 – 3129 – 1297/10/02

2490 – پرداخت آجيره قورخانه و ذخيره موزيك سلطنتي – 1297/09/27 – 3207 – 1297/10/06

2491 – پرداخت حقوق معوقه دربار و اداره نظميه – 1297/09/27 – نامعلوم – 1297/09/27

2492 – تأديه قرض مرحوم سراج الاطباء – 1297/09/27 – 3134 – 1297/10/02

2493 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم نظام الواعظين – 1297/09/27 – 3128 – 1297/10/02

2494 – پرداخت مخارج راه آب فشنگ سازي قورخانه – 1297/09/27 – 3133 – 1297/10/02

2495 – مخارج بيست ميليون باندرل سفارشي به هارلم – 1297/09/27 – 3139 – 1297/10/02

2496 – استخدام دويست سوار جهت حكومت اصفهان براي مدت چهار ماه – 1297/09/27 – 3127 – 1297/09/27

2497 – پرداخت مخارج مجلس ترحيم مرحومه اخترالدوله – 1297/10/02 – 2911 – 1297/10/06

2498 – پرداخت مخارج طبع و نشر كليه نظامنامه هاي اداره نظميه – 1297/10/02 – 2901 – 1297/10/06

2499 – افزايش حقوق حكومت بندر جز – 1297/10/02 – نامعلوم – 1297/10/09

2500 – صادرنمودن تفنگ ساچمه زني و فشنگ هائي كه آقاي سردار ظفر براي خودش وارد نموده به اداره گمرك – 1297/10/02 – 3208 – 1297/10/06

2501 – پرداخت اضافه حقوق به اعضاء اداره مركز وزارت داخله – 1297/10/02 – 3293 – 1297/10/02

2502 – پرداخت مخارج مرمت پستهاي بين راه طهران –قزوين اداره ژاندارمري – 1297/10/02 – 3205 – 1297/10/06

2503 – پرداخت فوق العاده عده اي قزاق مأمورين استرآباد – 1297/10/04 – 3206 – 1297/10/06

2504 – پرداخت قيمت يك قطعه نشان وحمايل سرهنگي مرحمتي بكلنل كلروب – 1297/10/04 – 3204 – 1297/10/04

2505 – پرداخت حقوق معوقه آقاي سردارظفر – 1297/10/04 – 3203 – 1297/10/04

2506 – پرداخت مخارج مأموريت مسيومات و آقاي عليقليخان اضافه بر آنچه تعيين شده بود – 1297/10/06 – 3316 – 1297/10/11

2507 – پرداخت حقوق ديواني اقاي قديم الدوله – 1297/10/06 – 3319 – 1297/10/11

2508 – پرداخت كمك خرج مدعي العموم هدايت – 1297/10/06 – 3317 – 1297/10/11

2509 – برقراري حقوق ديواني مرحوم ميرزا محمد تقي مجتهد گرگاني در حق ورثه او – 1297/10/06 – 3321 – 1297/10/11

2510 – تجديد نظر در بودجه عدليه قزوين – 1297/10/06 – 3365 – 1297/10/13

2511 – پرداخت حقوق ديواني آقايان آقا سيد مهدي صدر المتالهين و سيد عليرضا رييسي – 1297/10/06 – 3320 – 1297/10/11

2512 – پرداخت اعتبار به آقاي سردار جنگ حكمران اصفهان جهت خريد فشنگ – 1297/10/06 – 3311 – 1297/10/11

2513 – تحويل مقداري از غله فارس به خباز خانه شهر شيراز و مقداري جهت مصرف دارالايتام آنجا – 1297/10/06 – 3318 – 1297/10/11

2514 – تجديد نظر در بودجه سابق نظميه قم – 1297/10/09 – 3361 – 1297/10/13

2515 – پرداخت حقوق ديواني آقاي اعتضاد الاسلام – 1297/10/09 – 2291 – 1297/10/09

2516 – پرداخت حقوق ديواني آقاي معدل الدوله – 1297/10/09 – 3315 – 1297/10/11

2517 – دادن اعتبار به وزارت جنگ از بابت مخارج پيش بيني نشده بر يگاد مركزي – 1297/10/09 – 3362 – 1297/10/13

2518 – برقراري آقاي مشكوه الملك بسمت معاونت رياست وزراء – 1297/10/11 – 3535 – 1297/10/22

2519 – فراهم آوردن اسباب آسايش محمد آقاي قربان زاده – 1297/10/11 – 3363 – 1297/10/13

2520 – پرداخت اضافه حقوق به محمد صادقخان – 1297/10/11 – 3396 – 1297/10/16

2521 – تشكيل كميسيون جهت ماليات دخانيات – 1297/10/11 – 3393 – 1297/10/16

2522 – پرداخت حقوق ميرزا آقا خان – 1297/10/11 – 3397 – 1297/10/16

2523 – پرداخت حقوق مأموريت موسي خان مجير نظام – 1297/10/11 – 3400 – 1297/10/16

2524 – پرداخت حقوق ديواني رحمت الله خان – 1297/10/11 – 3403 – 1297/10/16

2525 – پرداخت حقوق و قيمت البسه مأمورين جنرال قونسولگري روس – 1297/10/11 – 3402 – 1297/10/16

2526 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مطيع السلطنه – 1297/10/11 – 3395 – 1297/10/16

2527 – خريداري مستمريات – 1297/10/11 – 3398 – 1297/10/16

2528 – برقراري شهريه در حق ورثه مرحوم ميرزا شمس الدين حكيم الهي – 1297/10/11 – 3313 – 1297/10/11

2529 – پرداخت شهريه در حق خانم مليح السلطنه – 1297/10/13 – 3611 – 1297/10/22

2530 – پرداخت مستمري به بازماندگان منشي زاده – 1297/10/13 – 3524 – 1297/10/22

2531 – پرداخت حقوق دو نفر عضو موقتي به وزارت داخله – 1297/10/13 – 3557 – 1297/10/23

2532 – پرداخت مخارجي كه آقاي رييس الوزراء متحمل گشته اند – 1297/10/13 – 3514 – 1297/10/21

2533 – پرداخت پاداش به مأمورين اداره نظميه – 1297/10/13 – 3516 – 1297/10/22

2534 – پرداخت مخارج تعميرات ضروريه عمارت دولتي ملاير – 1297/10/13 – 3558 – 1297/10/23

2535 – پرداخت مبلغي به وزارت داخله جهت مخارج غير مترقبه صحيه – 1297/10/13 – 2528 – 1297/10/22

2536 – پرداخت طلب آقاي ضياء الدوله – 1297/10/13 – 3527 – 1297/10/22

2537 – پرداخت قيمت سوخت زمستاني وزارت داخله – 1297/10/13 – 3633 – 1297/10/25

2538 – پرداخت مساعده به مسيو نيو رييس كل اداره تلگراف – 1297/10/13 – 3518 – 1297/10/22

2539 – استخدام عده اي سوارچي يك براي حكومت بروجرد و لرستان – 1297/10/13 – 3520 – 1297/10/22

2540 – پرداخت مخارج هيأت مأمور خراسان – 1297/10/13 – نامعلوم – 1297/10/13

2541 – تعمير ارگ حكومتي سمنان – 1297/10/13 – 3523 – 1297/10/22

2542 – پرداخت حقوق ديواني سردار جنگ – 1297/10/16 – 2457 – 1297/10/20

2543 – پرداخت كرايه گاري براي حمل قورخانه به اصفهان – 1297/10/16 – 2456 – 1297/10/20

2544 – خريداري ده هزار فشنگ براي بروجرد و پرداخت كرايه حمل آن – 1297/10/16 – 3608 – 1297/10/24

2545 – پرداخت حقوق ديواني آقا ميرزا جواد خان – 1297/10/16 – 3437 – 1297/10/18

2546 – پرداخت غرامت اموال مسروقه دكتر آقا نورويس – 1297/10/16 – 3572 – 1297/10/23

2547 – ترسيم نقشه هاي سرحدي و پرداخت حق الزحمه ميرزا عبدالرزاقخان – 1297/10/16 – 3425 – 1297/10/22

2548 – پرداخت قيمت يك قطعه تمثال همايوني مرحمتي به آقاي معتمد السلطنه – 1297/10/16 – 3521 – 1297/10/22

2549 – پرداخت حقوق ديواني آقاي سردار محتشم – 1297/10/16 – 3455 – 1297/10/20

2550 – بودجه وزارت داخله – 1297/10/16 – 3436 – 1297/10/18

2551 – مصرف عايدات تحديد ترياك – 1297/10/16 – 3439 – 1297/10/18

2552 – پرداخت فوق العاده به آقاي ترجمان الممالك – 1297/10/16 – 3431 – 1297/10/23

2553 – بودجه دارالايتام دولتي – 1297/10/16 – 3435 – 1297/10/16

2554 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاجي سيد كاظم – 1297/10/16 – 3438 – 1297/10/18

2555 – پرداخت فوق العاده و مخارج ابتدائي قزاقان مأمور بروجرد و لرستان – 1297/10/17 – 3569 – 1297/10/23

2556 – پرداخت فوق العاده و مخارج سفر قزاقهائي كه از طهران مأمور زنجان شده اند – 1297/10/17 – 3560 – 1297/10/23

2557 – پرداخت اعتبار جهت اضافه مخابرات تلگراف – 1297/10/18 – 3573 – 1297/10/23

2558 – پرداخت فوق العاده افراد بريكاد مركزي و موزيك دولتي – 1297/10/18 – 3557 – 1297/10/23

2559 – پرداخت حقوق كاپيتان كمپينگي براي معلمي سوار نظام بريكاد مركزي – 1297/10/18 – 3577 – 1297/10/23

2560 – تخفيف يكربع از ماليات احشام خراسان – 1297/10/18 – 3613 – 1297/10/25

2561 – پرداخت قيمت ملبوس زمستاني ساخلو اصفهان – 1297/10/18 – 3574 – 1297/10/23

2562 – پرداخت مخارج تعمير عمارت دولتي سلطان آباد عراق – 1297/10/18 – 3552 – 1297/10/23

2563 – فوق العاده ومخارج سفر قزاقهائيكه از اصفهان مأمور بروجرد و لرستان شده اند – 1297/10/18 – 3561 – 1297/10/23

2564 – پرداخت فوق العاده عده اي صاحمبنصب و قزاق مأمور استرآباد در مدت مأموريت – 1297/10/18 – 3537 – 1297/10/21

2565 – پرداخت مخارج قزاق مأمور آذربايجان و علوفة يكصد اسب آنها – 1297/10/18 – 3576 – 1297/10/23

2566 – اضافه بودجه ماهيانه وزارت معارف از بابت حقوق منير الدين خان – 1297/10/20 – 3702 – 1297/10/27

2567 – بودجه حكومتي بروجرد و لرستان – 1297/10/20 – 3420 – 1297/10/27

2568 – حقوق ده نفر مجاز سوار محفظ سيم تلگراف انگليس در حساب ترمينال محسوب شود – 1297/10/20 – 3699 – 1297/10/27

2569 – پرداخت مخارج مسافرت علي اكبر خان سرهنگ – 1297/10/20 – 3444 – 1297/10/27

2570 – تحقيقات و محاكمات 15 نفر متهمين در حوزه طهران – 1297/10/20 – 3764 – 1297/11/01

2571 – برقراري اضافات در حق افراد مذكور – 1297/10/20 – 3705 – 1297/10/27

2572 – تأديه حقوق افراد متخصص تعليم و تربيت كه وزارت معارف استخدام نموده – 1297/10/20 – 3704 – 1297/10/27

2573 – برقراري اضافه حقوق براي آقاي شيخ غلامرضا خان و آقاي ميرزا عباسخان – 1297/10/20 – 3703 – 1297/10/27

2574 – تأديه حقوق يكي از اعضاء شوراي عالي معارف از بودجه آنوزارتخانه – 1297/10/20 – 3700 – 1297/10/27

2575 – پرداخت مبلغ نود و هشت تومان در وجه اقاي مشير السلطان – 1297/10/20 – 3698 – 1297/10/28

2576 – تأديه مخارج خريد يكدستگاه درشكه و دو راس اسب براي رييس تشكيلات ژاندارمري – 1297/10/23 – 3585 – 1297/10/23

2577 – تأسيس يك باطاليون ژاندارمري علاوه بر بودجه كنوني – 1297/10/23 – 3895 – 1297/11/05

2578 – پرداخت حقوق ديواني آقاي موتمن السلطنه – 1297/10/23 – 3713 – 1297/10/27

2579 – پرداخت حقوق معاونت وزارت پست و تلگراف به رييس و ساير اجزاء – 1297/10/23 – 3970 – 1297/11/09

2580 – پرداخت مخارج تعمير سد جلو عمارت گمرك محمره – 1297/10/23 – نامعلوم – 0000/00/00

2581 – پرداخت قيمت ملبوس زمستاني مأمورين ساخلو بروجرد – 1297/10/23 – 3575 – 1297/10/23

2582 – تصويبنامه اختصاص باغ شاه معروف به عمارت ناصري ساري كه براي سكونت افراد ژاندارمري ساخلو مازندران – 1297/10/25 – 3505 – 1297/11/01

2583 – تصويبنامه اعطاي پنجهزار تومان اعتبار به انتخابات خراسان و سيستان – 1297/10/25 – 3781 – 1297/11/01

2584 – تصويبنامه راجع به حوالجات جنسي وزارت دربار – 1297/10/27 – 3784 – 1297/11/01

2585 – تصويبنامه پرداخت حقوق ديواني آقاي حاجي ميرزا فتح اله خان عضو قديمه وزارت ماليه – 1297/10/27 – 3761 – 1297/11/01

2586 – تصويبنامه پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا عبداله خان رييس سابق هيأت مميزي تهران – 1297/10/27 – 3762 – 1297/11/01

2587 – تصويبنامه پرداخت سيصد تومان حقوق كفالت حكومت اصفهان به اقاي سعيدالملك – 1297/10/27 – 3894 – 1297/11/05

2588 – تصويبنامه راجع به شهريه هاي سعيد الملك كارگذار اصفهان – 1297/10/27 – 3893 – 1297/11/05

2589 – تصويبنامه پرداخت يكصد تومان به آقاي مشير رسائل – 1297/10/27 – 3892 – 1297/11/05

2590 – دكاكين اراضي خالصه دولت واقع در راسته بازار – 1297/10/28 – نامعلوم – 1297/10/28

2591 – تصويبنامه پرداخت ماهي يكهزار تومان بابت حقوق حكومتي اصفهان به آقاي سردار جنگ – 1297/10/29 – 3938 – 1297/11/08

2592 – پرداخت اضافات مستخدمين جزء اداره مباشرت مجلس شوراي ملي – 1297/10/30 – 3783 – 1297/11/01

2593 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مذهب الدوله – 1297/11/00 – نامعلوم – 0000/00/00

2594 – صدور قبض حقوق ديواني آقاي خوئي و همشيره و والده ايشان – 1297/11/00 – نامعلوم – 0000/00/00

2595 – پرداخت مستمري ديواني آقا ميرزا محمد – 1297/11/00 – نامعلوم – 0000/00/00

2596 – پرداخت مستمري صبيه مرحوم حاج شيخ فضل الله – 1297/11/00 – نامعلوم – 0000/00/00

2597 – پرداخت مستمري ديواني آقاي شيخ احمد – 1297/11/00 – نامعلوم – 0000/00/00

2598 – پرداخت شهريه به افراد ذكر شده در تصويبنامه – 1297/11/01 – 3942 – 1297/11/08

2599 – مقررات اشياء عتيقه و اشياء زير خاكي و حمايت دولت از اين اشياء – 1297/11/01 – 3969 – 1297/11/09

2600 – پرداخت شهريه به آقايان حكيم الملك – مشار السلطنه- مجز الملك – امين الملك – حاج مشير اعظم – نصر الملك – 1297/11/01 – 3942 – 1297/11/08

2601 – پرداخت قيمت اثاثيه و مخارج ابتدائي مدارس دولتي – 1297/11/01 – 3854 – 1297/11/03

2602 – پرداخت مخارج تعمير عمارت وزارت امور خارجه – 1297/11/01 – 3944 – 1297/11/08

2603 – دادن انعام به شير مرد پاريس كه شاهنامه را تقديم خاكپاي همايوني نموده است – 1297/11/01 – 3954 – 1297/11/08

2604 – پرداخت هزينه راهداري – 1297/11/01 – 4056 – 1297/11/12

2605 – خريد عمارت اندروني پارك امين الملك جهت تأسيس دارالايتام دولتي – 1297/11/01 – 3943 – 1297/11/08

2606 – ترتيب وصول حوالجات جنسي كه لاوصول مانده – 1297/11/01 – 3937 – 1297/11/08

2607 – پرداخت شهريه عيال و اولاد مرحوم اكرام الملك از بودجه وزارت امور خارجه – 1297/11/01 – نامعلوم – 0000/00/00

2608 – مقررات پرداخت حقوق شخصي و حقوق ديواني وزراء – 1297/11/01 – 3815 – 1297/11/04

2609 – پرداخت حقوق كفالت آقاي سردار همايون – 1297/11/03 – 4063 – 1297/11/12

2610 – پرداخت حقوق و اضافه حقوق آقاي محاسب الممالك – 1297/11/03 – 4161 – 1297/11/17

2611 – پرداخت فوق العاده و خرج سفر آقاي صمصام الممالك – 1297/11/03 – 3708 – 1297/11/15

2612 – تصويبنامه راجع به حقوق ظل السلطان و اولاد آنمرحوم – 1297/11/03 – 3994 – 1297/11/10

2613 – پرداخت مدد معاش به آقاي مشير الدوله – 1297/11/03 – 3709 – 1297/11/12

2614 – پرداخت اضافه حقوق به آقاي اعتلاء الملك – 1297/11/03 – 4061 – 1297/11/12

2615 – پرداخت حقوق ديواني آقاي محتشم السلطنه و عيال ايشان – 1297/11/03 – 4057 – 1297/11/12

2616 – تصويبنامه راجع به اهالي غارت زده نراق و نطنز – 1297/11/03 – 3998 – 1297/11/10

2617 – اهداء قريه كلاريكلاء مازندران به آقاي سپهسالار اعظم – 1297/11/03 – 4422 – 1297/11/28

2618 – پرداخت شهريه درباره ورثه مرحوم ميرزا محمود – 1297/11/03 – 4055 – 1297/11/12

2619 – پرداخت خسارت وارد آمده به مسيو دكركر – 1297/11/03 – 3795 – 1297/11/10

2620 – ماليات قريه آه بزرگ بحساب مستمري ورثه مرحوم ابوالقاسمخان – 1297/11/03 – 4052 – 1297/11/12

2621 – معافيت عوايد نمايش كه به منظور مصارف دارالايتام ترتيب يافته – 1297/11/03 – 3996 – 1297/11/10

2622 – تخفيف مالياتي به آقاي سيد مرتضي – 1297/11/03 – 3997 – 1297/11/03

2623 – خريد برنج دولتي دررشت – 1297/11/03 – 4312 – 1297/11/24

2624 – اختلاف فيمابين صاحبان مستغلات و مستاجرين آنها – 1297/11/05 – نامعلوم – 1297/11/05

2625 – پرداخت مخارج تعميرات باغ مهديه – 1297/11/05 – 3848 – 1297/11/12

2626 – اضافه بودجه كلاس موزيك دارالفنون – 1297/11/05 – 3941 – 1297/11/08

2627 – پرداخت شهريه آقاي هشترودي به فرزندان ايشان – 1297/11/05 – 4053 – 1297/11/12

2628 – پرداخت حقوق نايب الحكومه سردشت – 1297/11/05 – 3858 – 1297/11/22

2629 – پرداخت مخارج تعميرات باغ گالري – 1297/11/05 – 2711 – 1297/11/12

2630 – تصويب نامه مربوط به ضابطين عدليه – 1297/11/05 – 3907 – 1297/12/01

2631 – پرداخت اضافه حقوق به شاهزاده سالار لشكر – 1297/11/05 – 3636 – 1297/11/12

2632 – پرداخت مخارج معاودت و فوق العاده پانزده روز صاحب منصبان مأمور زنجان – 1297/11/05 – 3707 – 1297/11/12

2633 – تقاضاي حكومت استرآباد ضمن بر كمك خرج و شهريه شخص معاون – 1297/11/05 – 4064 – 1297/11/12

2634 – پرداخت حقوق ديواني آقاي دكتر محمد خان – 1297/11/05 – 4054 – 1297/11/00

2635 – مقررات تأخير حضور آقايان وزراء در جلسهْ هيأت – 1297/11/05 – نامعلوم – 1297/11/05

2636 – تكميل نواقص مدارس دولتي حومه طهران – 1297/11/08 – 4092 – 1297/11/12

2637 – پرداخت مبلغ پانصد تومان در وجه دكتر حسينقلي خان – 1297/11/10 – 4220 – 1297/11/19

2638 – تصويبنامه مورخ 10/11/1297 راجع به پرداخت اعتبار به اداره ژاندارمري – 1297/11/10 – 4173 – 1297/11/17

2639 – پرداخت كمك خرج جهت معاودت از ارامنه ساكن آذربايجان – 1297/11/10 – 4181 – 1297/11/17

2640 – پرداخت حقوق ديواني لطف اله آبدار مرحوم ناصر الدين شاه – 1297/11/10 – 4005 – 1297/11/10

2641 – برقراري شهريه در حق غلامحسين خان پسر مرحوم مرتضي خان – 1297/11/10 – نامعلوم – 0000/00/00

2642 – پرداخت اضافه اعتبار به ايالت جليله آذربايجان – 1297/11/10 – 3309 – 1297/11/10

2643 – رسيدگي به ادعاي شاهزاده صفي اله ميرزا منصور همايون – 1297/11/10 – 4177 – 1297/11/17

2644 – تكميل تشكيلات رژيمان توپخانه بريگاد مركزي – 1297/11/10 – 4175 – 1297/11/17

2645 – برقراري شهريه در حق فاطمه بيگم – 1297/11/10 – 4163 – 1297/11/17

2646 – پرداخت مبلغي در وجه كمپاني ژينيان – 1297/11/10 – 4170 – 1297/11/17

2647 – پرداخت مخارج تعميرات اتومبيل مكنل لوند برك – 1297/11/10 – 4172 – 1297/11/17

2648 – پرداخت مبلغ سي هزار تومان به تجارتخانه طومانپانس براي خريد تفنگ و فشنگ – 1297/11/10 – 4002 – 1297/11/10

2649 – پرداخت حقوقي ديواني اسامي بالا – 1297/11/10 – 4178 – 1297/11/17

2650 – استخدام يكصد نفر سوار محلي براي حكومت استرآباد – 1297/11/10 – 4174 – 1297/11/17

2651 – منظور نمودن مبلغ دو هزار تومان به عنوان اعتبار جزو بودجه حكومتي استرآباد – 1297/11/10 – 4168 – 1297/11/17

2652 – پرداخت ماهي دويست تومان در حق شاهزاده غلامحسين ميرزا – 1297/11/10 – 4218 – 1297/11/19

2653 – پرداخت حقوق ديواني ميرزا احمد خان و ميرزا عباسخان و ميرزا فضل الله – 1297/11/10 – 3446 – 1297/11/17

2654 – پرداخت مبلغي در حق مادر مرحوم غلامرضا خان – 1297/11/10 – 4256 – 1297/11/10

2655 – اضافه نمودن بودجه اداره مباشرت مجلس شوراي ملي – 1297/11/10 – 4321 – 1297/11/19

2656 – پرداخت حقوق ديواني ميرزا تقي خان – 1297/11/10 – 4164 – 1297/11/17

2657 – برقراري شهريه درباره آقا ميرزا حسين خان معتضد نظام – 1297/11/10 – 1471 – 1297/11/17

2658 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ضرغام السلطنه – 1297/11/10 – 4162 – 1297/11/17

2659 – حقوق ديواني آقاي حاجي صدر الدوله – 1297/11/10 – 4060 – 1297/11/12

2660 – پرداخت 150 تومان به آقاي سالار نصرت – 1297/11/10 – 4169 – 1297/11/17

2661 – پرداخت حقوق آقاي مشارالملك – 1297/11/10 – 4050 – 1297/11/12

2662 – پرداخت مخارج مسافرت آقاي فتح الدوله – 1297/11/12 – 4167 – 1297/11/17

2663 – پرداخت كمك خرج شخصي به آقاي سردار معتضد – 1297/11/12 – 4310 – 1297/11/24

2664 – پرداخت مخارج مسافرت هيأت مأمورين وزارت عدليه – 1297/11/12 – 4311 – 1297/11/24

2665 – پرداخت حقوق اعضاء اداره امور عدليه – 1297/11/12 – 4176 – 1297/11/17

2666 – پرداخت مخارج تعمير قسمتي از ديوار ارك و كاهگل كاري بام دالان راهرو پشت تكيه دولت – 1297/11/14 – 4097 – 1297/12/08

2667 – پرداخت ملبوس و ملزومات پنجاه نفر سوار ژاندارم – 1297/11/14 – 4647 – 1297/12/10

2668 – پرداخت انعام در حق آقا سيد محمد خان – 1297/11/16 – 3951 – 1297/11/27

2669 – تصويبنامه راحع به مخارج تعميرات محل اداره نظميه خراسان – 1297/11/17 – 4383 – 1297/11/27

2670 – پرداخت ماهيانه مبلغ يكصد تومان به آقاي دكتر لقمان الدوله – 1297/11/19 – 4389 – 1297/11/27

2671 – پرداخت اعتبار بحكومت كرمانشاهان براي استقرار امنيت در آنجا – 1297/11/19 – 3849 – 1297/11/27

2672 – پرداخت بقيه مخارج تعمير و تسطيح راه شميران – 1297/11/19 – 3981 – 1297/11/27

2673 – پرداخت مبلغ سه هزار تومان بابت تعمير و ساختمان و عمارات دولتي سرخس – 1297/11/19 – 3847 – 1297/11/27

2674 – تصويب نامه پرداخت حقوق سي نفر صاحب منصب سوار چريك – 1297/11/19 – 3978 – 1297/12/01

2675 – پرداخت اضافه حقوق به دكتر لقمان الدوله – 1297/11/19 – 4309 – 1297/11/27

2676 – تعمير فرح اباد – 1297/11/19 – 4438 – 1297/11/30

2677 – برقراري حقوق تقاعدي مرحوم بشير الدوله در حق عيال و اولاد او – 1297/11/19 – 4487 – 1297/11/27

2678 – پرداخت حقوق ديواني محمد عليخان منصور الممالك – 1297/11/19 – 4437 – 1297/11/30

2679 – پرداخت شهريه تقاعدي به آقاي موتمن الممالك عضو ديوان تميز – 1297/11/19 – 4435 – 1297/11/30

2680 – پرداخت حقوق آقاي ذكاء الملك – 1297/11/19 – 4418 – 1297/12/28

2681 – وصول ماليات ملك باقر آباد – 1297/11/22 – 3316 – 0000/00/00

2682 – اضافه نمودن بيست تومان بابت بقيه حقوق منشي به بودجه كارگذاري كرمان – 1297/11/22 – 4439 – 1297/11/30

2683 – پرداخت مخارج مسافرت خانواده مرحوم مدحه السلطنه – 1297/11/22 – 4442 – 1297/11/30

2684 – پرداخت حقوق ديواني ميرزا علي خان – 1297/11/22 – 4308 – 1297/11/24

2685 – پرداخت ماهي يكصد تومان براي آقاي شريف الدوله ژنرال قنسولگري قفقاز – 1297/11/22 – نامعلوم – 0000/00/00

2686 – پرداخت كمك خرج به آقاي شريف الدوله – 1297/11/22 – 4433 – 1297/11/30

2687 – اضافه حقوق سه نفر از معلمين مدرسه علوم سياسي – 1297/11/22 – 4434 – 1297/11/30

2688 – پرداخت ماهي پنجاه تومان به وزارت امور خارجه براي تقسيم بين افراد – 1297/11/22 – 4436 – 1297/11/30

2689 – تصويب نامه پرداخت مخارج تعميرات مقبره ناصر الدين شاه – 1297/11/24 – 4443 – 1297/11/30

2690 – پرداخت حقوق ديواني افراد نامبرده – 1297/11/24 – 4755 – 0000/00/00

2691 – تصويبنامه مربوط به آزاد بودن حمل برنج گرده بخارجه – 1297/11/24 – 4476 – 1297/12/08

2692 – ضبط حقوق آقاي وثوق الملك و پرداخت خرج تحصيل اولاد او – 1297/11/24 – 4598 – 1297/12/08

2693 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مجدالممالك – 1297/11/24 – نامعلوم – 0000/00/00

2694 – صدور قبض حقوق ديواني آقاي ميرزا يوسف خان لشكر [لشگر] نويس – 1297/11/24 – نامعلوم – 0000/00/00

2695 – صدور قبض حقوق ديواني مرتضي خان و والده او – 1297/11/24 – نامعلوم – 0000/00/00

2696 – صدور قبض حقوق ديواني محمد تقي خان – 1297/11/24 – نامعلوم – 0000/00/00

2697 – پرداخت حقوق ديواني آقاي سيد روح الله عراقي – 1297/11/24 – نامعلوم – 0000/00/00

2698 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده عبدالعزير ميرزا – 1297/11/24 – نامعلوم – 0000/00/00

2699 – پرداخت حقوق آقاي هدايت قلي خان – 1297/11/24 – نامعلوم – 0000/00/00

2700 – پرداخت حقوق ديواني آقاي سلطانعلي خان وزير افخم – 1297/11/24 – نامعلوم – 0000/00/00

2701 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم ميرزا آقاخان – 1297/11/24 – نامعلوم – 1297/11/24

2702 – صدور قبض حقوق ديواني آقاي شيخ احمد تفرشي – 1297/11/24 – 4384 – 1297/11/27

2703 – در اختيار گذاشتن عمارت قصر قاجار و باغ و اراضي و قنات به وزارت جنگ – 1297/11/24 – 2655 – 1297/12/10

2704 – تصويبنامه پرداخت كرايه مال بند دويست و سه نفر صاحب منصبان و مأمورين بندر جز و استرآباد مازندران – 1297/11/24 – 4440 – 1297/11/30

2705 – صدور قبض حقوق ديواني صبية مرحوم آقا ميرزا اسدالله – 1297/11/24 – نامعلوم – 0000/00/00

2706 – صدور قبض حقوق ديواني آقاي ضياء الدوله – 1297/11/24 – 5000 – 1297/12/29

2707 – تصويبنامه پرداخت مخارج تعميرات عمارت مسكوني شاهزاده نصرت السلطنه والي ايالت تهران – 1297/11/27 – 3982 – 1297/12/08

2708 – تصويب نامه اضافه نمودن عده سواران ايالتي كرمان – 1297/11/27 – 4686 – 1297/12/12

2709 – فرستادن مأمورين كارپردازي به مناطق ذكر شده – 1297/11/27 – 4687 – 1297/12/13

2710 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاجي شيخ حسن سنگلجي – 1297/11/29 – 4597 – 1297/12/08

2711 – تصويبنامه مربوط به امتيازنامه تلفني – 1297/11/29 – 300 – 1297/12/20

2712 – تصويبنامه پرداخت مبلغ سيصد تومان بابت قيمت يك قطعه نشان تمثال مبارك مرحمتي بآقاي اقتدارالدوله – 1297/11/29 – 4475 – 1297/12/01

2713 – تصويبنامه اعطاي اعتبار به وزارت امور خارجه بابت مخارج و مصارف مأمورين بازديد خسارات – 1297/11/29 – 4600 – 1297/12/08

2714 – پرداخت اضافه مقرري به دايره اداره تشريفات وزارت امور خارجه – 1297/11/29 – 4649 – 1297/12/10

2715 – پرداخت شهريه به ورثه ميرزا سيد عليخان – 1297/11/30 – 1917 – 1297/11/30

2716 – تصويبنامه پرداخت سيصد تومان بابت قيمت يك قطعه نشان تمثال مبارك مرحمتي به آقاي نير الملك معاون وزارت معارف و اوقاف – 1297/11/30 – 4465 – 1297/11/30

2717 – تصويبنامه راجع به مخارج و مصارف نگاهداري فقراء مشهد – 1297/12/01 – 3651 – 1297/12/10

2718 – تصويبنامه آزادي ضرب طلا – 1297/12/01 – 4650 – 1297/12/10

2719 – تصويبنامه راجع به مخارج دواير ماليه ولايات – 1297/12/01 – 4652 – 1297/12/10

2720 – پرداخت حقوق ديواني آقاي معير الممالك – 1297/12/01 – 4601 – 1297/12/08

2721 – پرداخت حقوق ديواني به آقاي رضا خان معاون نظام – 1297/12/01 – 4653 – 1297/12/10

2722 – تصويبنامه پرداخت حقوق آقاي مدحة الممالك – 1297/12/01 – 4654 – 1297/12/10

2723 – تصويبنامه پرداخت مخارج بنائي و قيمت قزل قلعه و قورخانه – 1297/12/01 – 4681 – 1297/12/18

2724 – بازخريد مستمريات ديواني – 1297/12/01 – 4729 – 1297/12/15

2725 – تصويب اضافه بودجه دواير نظميه بلاد سمنان و دامغان و شاهرود و بسطام – 1297/12/03 – 4719 – 1297/12/14

2726 – تصويب مواد سه گانه قانون سجل احوال – 1297/12/03 – 3708 – 1297/12/13

2727 – تصويب محاسبات مالياتي آقايان اميرافخم و امير نظام و ضيا الملك – 1297/12/03 – نامعلوم – 1297/12/08

2728 – تصويبنامه اعطاي اعتبار به اداره نظميه براي طبع اوراق و دفاتر – 1297/12/03 – 4662 – 1297/12/10

2729 – تصويبنامه پرداخت مخارج تعميرات عمارات دولتي دامغان – 1297/12/03 – 4682 – 1297/12/12

2730 – تصويبنامه برقراري شهريه در حق ورثه مرحوم باقرخان سالار ملي – 1297/12/03 – 241 – 1298/01/18

2731 – تصويبنامه پرداخت مخارج تعميرات سربازخانه هاي باغ شاه و فوج اول – 1297/12/03 – 4183 – 1297/12/14

2732 – تصويبنامه برقراري مستمري درباره ورثه پنج نفر مأمورين نظميه – 1297/12/03 – 4820 – 1297/12/21

2733 – تصويبنامه پرداخت مخارج تعميرات محل موزيك ژاندارمري كه به بالاخانه هاي جنب خيابان لاله زار انتقال يافته است – 1297/12/03 – 4102 – 1297/12/14

2734 – تصديق وقوع مزاوجت و بردن مواد عقدنامه و يا طلاق نامه توسط زوج يا ولي يا وكيل او جهت تسهيل اجراي قانون سجل احوال – 1297/12/03 – 4596 – 1297/12/08

2735 – افزودن بودجه عدليه جهت مخارج ضروري – 1297/12/03 – 4577 – 1297/12/06

2736 – تكميل تنظيمات و تأمينات سمنان و دامغان و شاهرود و بسطام – 1297/12/03 – 4719 – 1297/12/14

2737 – صدور قبض حقوق ديواني شاهزاده موثق الدوله – 1297/12/03 – 4720 – 1297/12/14

2738 – مواد الحاقي ثبت سجل ولادتي و رعايت آن در موقع صدور اسناد رسمي با توجه بمواد 34 و 36 و 39 قانون سجل احوال – 1297/12/03 – 3708 – 1297/12/13

2739 – پرداخت حقوق ديواني آقا شيخ حسين سلطان المحدثين – 1297/12/04 – نامعلوم – 0000/00/00

2740 – برقراري ماهيانه به شاهزاده شهاب الدوله علاوه بر حقوق درباري ايشان – 1297/12/08 – 4819 – 1297/12/20

2741 – تصويبنامه پرداخت مخارج تعميرات دو عراده توپ كوهستاني شنيدر – 1297/12/10 – 4862 – 1297/12/21

2742 – تصويب نامه راجع به تعميرات و حفاظت ابنيه دولتي – 1297/12/10 – 4648 – 1297/12/10

2743 – تصويبنامه راجع به ماليات قريه ابو سجرد واقع درساوه و حقوق جنسي شاهزاده ظفر السلطنه – 1297/12/10 – 4962 – 1297/12/27

2744 – تصويب نامه تأديه باقي مانده طلب اداره قزاقخانه – 1297/12/10 – 4743 – 1297/12/15

2745 – تصويبنامه راجع به برقراري شهريه درباره وراث مرحوم آقا شيخ جعفر سلطان العلماء – 1297/12/10 – 4660 – 1297/12/10

2746 – برقراري شهريه درباره ورثه مرحوم حبيب الله خان – 1297/12/10 – 4861 – 1297/12/21

2747 – پرداخت حقوق چهار ماهه آقاي متين الدوله نايب ژنرال قونسولگري مصر – 1297/12/10 – 4863 – 1297/12/21

2748 – پرداخت فوق العاده و مخارج سفر آقاي مهديخان – 1297/12/10 – 4859 – 1297/12/21

2749 – تصويبنامه پرداخت نصف حقوق مرحوم ميرزا سيد حسينخان محاسب گارد همايون و فراولان خاصه به عيال و اولاد وي – 1297/12/11 – 4866 – 1297/12/21

2750 – پرداخت حقوق ديواني ميرزا حسين خان نظام الممالك – 1297/12/11 – 3851 – 1297/12/21

2751 – تصويبنامه راجع به مخارج حمل جنازه مرحوم مظفر الدين شاه به عتبات عاليات – 1297/12/13 – 4711 – 1297/12/13

2752 – پرداخت مخارج مسافرت آقاي ظهيرالملك – 1297/12/13 – 4718 – 1297/12/30

2753 – پرداخت حقوق آقاي دكتر سعيد خان كردستاني – 1297/12/13 – 4113 – 1297/12/14

2754 – پرداخت شهريه علاوه بر حقوق به آقاي معاون الدوله حاليه – 1297/12/13 – 4748 – 1297/12/17

2755 – برقراري حقوق ورثه مرحوم مخبرالدوله – 1297/12/13 – 4963 – 1297/12/27

2756 – تصويبنامه راجع به قريه كوشك واقع در بلوك ماربين اصفهان – 1297/12/14 – 4945 – 1297/12/27

2757 – تصويبنامه راجع به تعمير بناي اداره اوقاف اصفهان – 1297/12/14 – 4864 – 1297/12/21

2758 – تصويبنامه پرداخت هزينه تعميرات بنايي مدرسه ملي اصفهان – 1297/12/14 – 4965 – 1297/12/27

2759 – تصويبنامه راجع به افزايش كمك خرج مدرسه اسلام – 1297/12/14 – 4860 – 1297/12/21

2760 – تصويبنامه پرداخت قيمت ده دستگاه ميز و نيمكت معلمي براي مدرسه دارالفنون – 1297/12/14 – 4858 – 1297/12/21

2761 – تصويبنامه پرداخت مخارج جشن مشروطيت – 1297/12/14 – 4808 – 1297/12/19

2762 – پرداخت حقوق ديواني اعتماد حضور – 1297/12/14 – 4964 – 1297/12/27

2763 – اضافات بودجه وزارت داخله – 1297/12/14 – 4961 – 1297/12/27

2764 – تأديه مخارج تأسيس مدارس جديده – 1297/12/14 – 4868 – 1297/12/21

2765 – پرداخت حقوق يكنفر وكيل عمومي علاوه بر بودجه وزارت معارف – 1297/12/14 – 4865 – 1297/12/21

2766 – تصويبنامه برقراري ماهي يكصد تومان حقوق تقاعدي در حق مسيو بوطن – 1297/12/15 – 190 – 1297/01/17

2767 – تصويبنامه مربوط به مدد معاش كلنل لندبرگ فرمانده بريگاد مركزي – 1297/12/15 – 183 – 1297/01/17

2768 – تصويبنامه پرداخت حقوق ديواني به آقاي بيان الملك نماينده وزارت فوائد عامه در عراق – 1297/12/15 – 181 – 1297/01/17

2769 – پرداخت مطالبات معوقه اداره قزاقخانه – 1297/12/15 – 184 – 1297/01/17

2770 – پرداخت مبلغ يكهزار تومان به وزارت جنگ براي توزيع بين 35 نفر صاحب منصب و تابين – 1297/12/15 – 187 – 1297/01/17

2771 – تأديه حقوق قونسول موصل و ساير مخارج متفرقه آن – 1297/12/15 – 3985 – 1297/12/29

2772 – تصويبنامه پرداخت طلب موسي خان رييس امنيه سابق فارس – 1297/12/15 – 4744 – 1297/12/15

2773 – تصويبنامه مربوط به كارسازي چهار هزار تومان بابت قيمت چهل هزار فشنگ – 1297/12/15 – 4983 – 1297/12/29

2774 – تصويبنامه پرداخت مخارج تعمير و مرمت عمارت حكومتي گلپايگان – 1297/12/16 – 4981 – 1297/12/29

2775 – برقراري شهريه در حق آقا سيد رضا سعيد الاشراف – 1297/12/16 – 4004 – 1297/12/29

2776 – تصويبنامه راجع به طلب آقاي ناصر الملك – 1297/12/17 – 4870 – 0000/00/00

2777 – تصويبنامه مستثني كردن بارهاي آجر و كوزه و تير و خاك و گچ و نمك و سنگ و هيزم از ماده ششم تصويبنامه شماره 1836 مورخه 24 دلو 1296 – 1297/12/20 – 5014 – 1297/12/30

2778 – تصويبنامه مربوطه به خريد و تهيه عطايا و خلاع و تحويل انها به اداره خزانه داري – 1297/12/20 – 4855 – 1297/12/21

2779 – تصويبنامه تخفيف تفاوت عمل ابوالجمعي آقاي قوام الملك – 1297/12/21 – 4706 – 1297/12/13

2780 – تصويبنامه راجع به مخارج مسافرت آقاي ممتاز السلطان وزير مختار ايران از فرانسه – 1297/12/21 – 5017 – 1297/12/30

2781 – تصويبنامه پرداخت غرامت اموال مسروقه دكتر آقا نورويس قونسول انگليس در اصفهان – 1297/12/21 – 5024 – 1297/12/30

2782 – تصويبنامه مربوط به مخارج و جيره و عليق سيصد نفر ژاندارم مأمور كردستان – 1297/12/21 – 4867 – 1297/12/21

2783 – تصويبنامه پرداخت فوق العاده مخارج ابتدائي دويست و پنجاه و شش نفر قزاق مأمور گيلان – 1297/12/21 – 4873 – 1297/12/27

2784 – پرداخت مبلغي به ميسيون خيريه امريكائي – 1297/12/21 – 301 – 1298/01/30

2785 – پرداخت مخارج سفر و حقوق ششماهه آقاي مهام الملك – 1297/12/21 – 4953 – 1297/12/27

2786 – پرداخت اعتبار به خزانه داري كل جهت سيم كشي و كابل كشي تلفن – 1297/12/22 – 1091 – 1298/01/17

2787 – برقراري شهريه درباره ورثه دكتر عبداللطيف خان – 1297/12/22 – 5033 – 1297/12/29

2788 – تصويبنامه تصويب مخارج معاودت شاهزاده سالارالدوله – 1297/12/22 – 5013 – 1297/12/30

2789 – تصويبنامه اجازه صدور چندين هزار شمشاد به عثماني – 1297/12/22 – 5020 – 1297/12/30

2790 – تصويبنامه پرداخت حقوق نقدي و جنسي آقاي ميرزا سميع خان مستشار السلطنه آذربايجان – 1297/12/22 – 5008 – 1297/12/29

2791 – تصويبنامه پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا عليخان فرزند آقاي سعدالسلطنه – 1297/12/22 – 3051 – 1297/12/29

2792 – تصويبنامه پرداخت شهريه به وراث مرحوم ميرزا علي اكبر خان عضو توپخانه مركزي – 1297/12/22 – 192 – 1297/01/17

2793 – تصويبنامه مربوط به مستمري و مساعده آقاي ميرزا غلامحسين خان پيشكار سابق ماليه خراسان – 1297/12/22 – 193 – 1297/01/17

2794 – تصويبنامه پرداخت ماهيانه مبلغي سي و پنج تومان به آقاي موسي خان مير پنجه سابق قزاقخانه – 1297/12/22 – 188 – 1297/01/17

2795 – تصويبنامه برقراري شهريه در حق اولاد مرحوم ميرزا جواد خان رياضي – 1297/12/22 – 189 – 1297/01/17

2796 – تصويبنامه معافيت قريه ورود متعلق به فرزند مرحوم شيخ عمر از ماليات – 1297/12/22 – 5019 – 1297/12/30

2797 – تصويبنامه پرداخت هزينه تعميرات عمارات دولتي مشهد – 1297/12/23 – 5022 – 1297/12/30

2798 – تصويبنامه راجع به خريداري قريه مرد آباد – 1297/12/23 – 4946 – 1297/12/27

2799 – پرداخت حقوق يكساله مستشاري آقاي خان ملك – 1297/12/23 – 4974 – 1297/12/28

2800 – تصويبنامه پرداخت مخارج مسافرت خانواده بهادرالسلطنه از قزوين به تهران – 1297/12/23 – 5021 – 1297/12/30

قسمت هشتم)

2801 – مرمت خرابه عمارات حكومتي مازندران – 1297/12/23 – 4982 – 1297/12/29

2802 – عدم مطالبه بهره مالكانه از حضرت شاهزاده شعاع السلطنه راجع به قريه شيوه – 1297/12/23 – 4059 – 1297/11/00

2803 – تصويبنامه پرداخت تفاوت حقوق پنج نفر اعضاي وزارت كه با ميسيون خيريه آمريكايي همكاري مي كنند – 1297/12/24 – 5004 – 1297/12/29

2804 – تصويبنامه پرداخت شهريه شريعتمدار آقاي ميرزا محمود و حجه الاسلام آقاي حاجي شيخ مرتضي – 1297/12/27 – 7282 – 1298/11/04

2805 – تصويبنامه پرداخت مخارج مسافرت آقاي كلنل استارويسكي فرمانده كل قزاقخانه – 1297/12/27 – 4957 – 1297/12/27

2806 – تصويبنامه پرداخت مبلغ پانصد تومان به عنوان انعام به آقاي آقا سيد مسلم – 1297/12/27 – 5032 – 1297/12/29

2807 – توقيف اعزام كارپرداز به ارضروم – 1297/12/27 – 4951 – 1297/12/13

2808 – پرداخت اعتبار اضافي براي وزارت معارف – 1297/12/27 – 4016 – 1297/12/30

2809 – پرداخت شهريه به آقاي سيد مهدي طباطبائي – 1297/12/27 – 944 – 1297/02/18

2810 – پرداخت شهريه به آقا ميرزا ابوالقاسم طباطبائي – 1297/12/27 – 945 – 1297/02/18

2811 – تأديه حقوق حكمران و مخارج سفر حكمران حكومتي گيلان – 1297/12/27 – 4956 – 1297/12/27

2812 – تأديه حقوق اداره حكومتي گيلان و اجزاء آن – 1297/12/27 – نامعلوم – 0000/00/00

2813 – پرداخت شهريه مرحوم حميده خانم به پسر ايشان – 1297/12/27 – 4952 – 1297/12/27

2814 – پرداخت شهريه به آقاي آقا سيد حسن شوشتري – 1297/12/27 – 2802 – 1297/12/17

2815 – تصويبنامه پرداخت مستمري ديواني ورثه مرحوم مبرور آيت اله و مرحوم آقا ميرزا عليرضا – 1297/12/28 – 5009 – 1297/12/29

2816 – تصويبنامه پرداخت مخارج دفتري و سوخت زمستاني به آقاي مير محمد حسين خان موثق السلطنه – 1297/12/28 – 4980 – 1297/12/29

2817 – پرداخت حقوق ديواني آقاي شريف العلماء همداني – 1297/12/28 – 4978 – 1297/12/29

2818 – پرداخت حقوق آقاي آقا سيد حسن دربندي – 1297/12/28 – 4979 – 1297/12/29

2819 – صدور قبض حقوق ديواني شاهزاده ضياء الدوله – 1297/12/28 – 4976 – 1297/12/28

2820 – پرداخت حقوق آقاي ميرزا عماد الدين – 1297/12/28 – 4977 – 1297/12/29

2821 – تصويبنامه پرداخت حقوق ششماهه آقاي ميرزا اسمعيل خان معلم فيزيك و شيمي مدرسه دارالفنون – 1297/12/29 – 5011 – 1297/12/30

2822 – پرداخت مخارج تعميرات قراولخانه – 1297/12/29 – 239 – 1297/01/18

2823 – تصويبنامه پرداخت حقوق ديواني آقاي حاجي شيخعلي نوري – 1297/12/29 – 5002 – 1297/12/29

2824 – تصويبنامه پرداخت يكصد تومان مستمري به آقا ميرزا محسن فرزند آقاي حاج نظام الاسلام – 1297/12/29 – 477 – 1297/01/27

2825 – تصويبنامه پرداخت حقوق كفالت وزارت جنگ به آقاي سردار همايون – 1297/12/29 – 194 – 1297/01/17

2826 – تصويب نامه مربوط به بودجه و امور داخلي وزارت فوايد عامه فلاحت و تجارت – 1297/12/29 – 2050 – 1297/12/30

2827 – پرداخت مخارج تعميرات سرباز خانه ناصري – 1297/12/29 – 242 – 1297/01/18

2828 – پرداخت مطالبات معوقه اداره نظميه – 1297/12/29 – 5035 – 1297/12/30

2829 – تأديه حقوق اطباء مأمور خراسان – 1298/01/15 – 2034 – 1298/01/18

2830 – پرداخت مبلغ يكهزار تومان به آقاي اقبال الملك – 1298/01/15 – 398 – 1298/01/25

2831 – احتساب مصارف فوق العاده گذشته كابينه رياست وزراء – 1298/01/15 – 199 – 1298/01/17

2832 – پرداخت انعام به آقاي خبير الملك – 1298/01/15 – 201 – 1298/01/17

2833 – پرداخت مخارج كميسيون صحيه مشهد – 1298/01/15 – 186 – 1298/01/17

2834 – معاينه و ترميم علائم سرحدي حدود محمره تا كرمانشاهان – 1298/01/17 – 356 – 1298/01/19

2835 – احتساب مبلغ سيصد و پنجاه هزار تومان به اداره ارزاق عمومي از تاريخ تأسيس – 1298/01/18 – 337 – 1298/01/22

2836 – تأديه شهريه دو نفر اولاد آقا سيد مصطفي – 1298/01/18 – 238 – 1298/01/18

2837 – تعديل ماليات قريه محمود آباد صدري – 1298/01/18 – 592 – 1298/02/02

2838 – پرداخت قيمت دوازده راس قاطر در وجه اداره ژاندارمري – 1298/01/18 – 240 – 1298/01/18

2839 – پرداخت انعام به آقاي اعظام الوزاره – 1298/01/18 – 235 – 1298/01/18

2840 – پرداخت مخارج حمل نوزده خروار فشنگ از همدان به قزوين – 1298/01/18 – 236 – 1298/01/18

2841 – پرداخت انعام به هفت نفر مأمورين تامينات نظميه – 1298/01/18 – 233 – 1298/01/18

2842 – پرداخت مخارج مسافرت مسيو وسته اهل – 1298/01/18 – 232 – 1298/01/18

2843 – پرداخت مخارج مجلس ترحيم ميرزا حسن مجتهد – 1298/01/18 – 302 – 1298/01/20

2844 – اختصاص مبلغ سيصد تومان اعتبار به اداره ارزاق عمومي – 1298/01/18 – 339 – 1298/01/22

2845 – پرداخت مخارج تعميرات عمارت حياط بادگير و نارنجستان و مرتبه فوقاني سر درب شمس العماره و مجراي قنات مهر گرد – 1298/01/18 – 418 – 1298/01/25

2846 – پرداخت مخارج مسافرت آقاي حاجي سيد محمد وهاب زاده – 1298/01/18 – 243 – 1298/01/18

2847 – تأديه ماليات معوقه خانم بانوي عظمي و آقاي سردار اعظم – 1298/01/20 – 473 – 1298/01/20

2848 – پرداخت مخارج تعميرات مقبره مرحومه مهد عليا در قم – 1298/01/20 – 468 – 1298/01/27

2849 – پرداخت كسر بودجه اداره قزاقخانه توسط وزارت ماليه – 1298/01/20 – 340 – 1298/01/22

2850 – پرداخت مخارج تعميرات قراولخانه هاي خطوط قراسوراني آذربايجان – 1298/01/20 – 416 – 1298/01/25

2851 – پرداخت تفاوت بهاي خريد برنج – 1298/01/20 – 466 – 1298/01/27

2852 – اتمام بناي مدرسه دندانسازي و تعمير پياده رو حريم بناي مدرسه – 1298/01/20 – 471 – 1298/01/20

2853 – تعمير سفره خانه و كتابخانه قديم وزارت معارف – 1298/01/20 – 474 – 1298/01/27

2854 – پرداخت فوق العاده دو نفر قزاق مأمور اجرائيات حكومتي طالقان – 1298/01/20 – 469 – 1298/01/27

2855 – پرداخت فوق العاده به صاحب منصبان وقزاق براي معيت سپهسالار – 1298/01/20 – 470 – 1298/01/27

2856 – تامين اعتبار به منظورخريد تفنگ و فشنگ به وزارت جنگ – 1298/01/20 – 465 – 1298/01/27

2857 – تأديه مخارج تعمير عمارت جديد در شيراز جنب عمارت ارگ توسط اداره ماليه فارس – 1298/01/21 – 557 – 1298/02/02

2858 – تأديه اعتبار در وجه عمارت عالي قاپوي تبريز بابت قيمت قاليهاي خريداري شده – 1298/01/22 – 425 – 1298/01/25

2859 – پرداخت مبلغ پانصد تومان از بابت قيمت تمثال براي آقاي سحه الحرم – 1298/01/22 – 428 – 1298/01/25

2860 – پرداخت سه هزار و هشتصد و هجده تومان و يكقران براي قلع وقمع رجبعلي و اتباع او در وجه اداره ژاندارمري – 1298/01/22 – 414 – 1298/01/25

2861 – پرداخت حقوق نايب الحكومه اشنويه – 1298/01/22 – 422 – 1298/01/25

2862 – پرداخت اضافه حقوق جنسي به افراد پليس قم – 1298/01/22 – 427 – 1298/01/25

2863 – تأديه خرج مسافرت مأمور تشكيلات نظميه اصفهان – 1298/01/22 – 421 – 1298/01/25

2864 – پرداخت مخارج تعميرات قصر ابيض – 1298/01/22 – 423 – 1298/01/25

2865 – پرداخت مخارج تعمير عمارت و باغ صاحبقرانيه و ديوارهاي اطراف حرمخانه – 1298/01/22 – 415 – 1298/01/25

2866 – پرداخت نصف حقوق ديواني مرحوم ميرزا محمد علي خان مير پنج در حق ورثه آن مرحوم – 1298/01/24 – 426 – 1298/01/25

2867 – تامين اعتبار بابت مخارج راه ژاندارمهاي مأمور كردستان كه فعلاً در همدان متوقف ميباشند – 1298/01/25 – 467 – 1298/01/27

2868 – تأديه مبلغ يكهزار تومان مخارج راه ژاندارمري – 1298/01/25 – 467 – 1298/01/27

2869 – پرداخت مخارج توقف بهادر السلطنه به وسيله اداره ماليه قزوين – 1298/01/25 – 419 – 1298/01/25

2870 – پرداخت اعتبار براي تعمير ابنيه حكومتي اصفهان – 1298/01/25 – 570 – 1298/02/02

2871 – پرداخت مخارج تعميرات عمارت هيأت محترم وزراء – 1298/01/25 – 572 – 1298/02/02

2872 – تعميرات ابنيه دولتي كرمانشاه – 1298/01/25 – 476 – 1298/01/27

2873 – عدم مطالبه مبلغ يكصد و شصت تومان از آقاي مبصر السلطان – 1298/01/25 – 569 – 1298/02/02

2874 – پرداخت قيمت تمثال به آقاي ناظم العلوم – 1298/01/25 – 543 – 1298/02/02

2875 – تعمير حياط خلوت واقعه در حرمخانه و تعمير عمارت سر درب الماسيه و آهنهاي نارنجستانهاي باغ گلستان به مبلغ پانصد و نود و پنج تومان – 1298/01/25 – 571 – 1298/02/02

2876 – پرداخت مخارج انتخابات حوزه طهران و بلوكات اطراف – 1298/01/25 – 424 – 1298/01/25

2877 – تصويب نامه اجازه پرداخت حقوق ديواني شاهزاده محمد صادق ميرزا نواب السلطنه براي مخارج تحصيل دو نفر اولاد ايشان – 1298/01/25 – 573 – 1298/02/02

2878 – تصويب نامه اجازه پرداخت نصف حقوق مستشاري سفارت اسلامبول به آقاي خان ملك – 1298/01/25 – 566 – 1298/02/02

2879 – پرداخت قيمت گاري در وجه اداره ژاندارمري – 1298/01/25 – 420 – 1298/01/25

2880 – پرداخت حقوق آقاي ميرزا علي اكبر خان دهخدا – 1298/01/25 – 417 – 1298/01/25

2881 – تصويب نامه اجازه پرداخت حقوق ديواني مرحوم ميرزا علي خان براي ادامه تحصيلات – 1298/01/26 – 564 – 1298/02/02

2882 – حفظ تامينات طرق عمده استرآباد – 1298/01/27 – 464 – 1298/01/27

2883 – پرداخت حقوق شاهزاده محمود ميرزا – 1298/01/27 – 567 – 1298/02/02

2884 – پرداخت حقوق سربازان بنيچه – 1298/01/27 – 611 – 1298/02/04

2885 – تصويب نامه اجازه پرداخت نصف حقوق اداري ميرزا محمد خان به عيال و اولاد مشاراليه – 1298/01/27 – 568 – 1298/02/02

2886 – پرداخت اعتبار به اداره گمركات جهت تعمير عمارت حافظ الصحه – 1298/01/29 – 403 – 1298/02/09

2887 – پرداخت شهريه در حق ورثه مرحوم دكتر عبد اللطيف خان – 1298/01/29 – 558 – 1298/02/02

2888 – پرداخت اعتبار بابت مخارج انتخابات به ايالت كرمان – 1298/01/29 – 407 – 1298/02/13

2889 – ضبط املاك و علاقجات مجد السلطنه از طرف دولت – 1298/01/29 – 731 – 1298/02/09

2890 – پرداخت انعام به سيد حسين خان – 1298/01/29 – 299 – 1298/02/02

2891 – پرداخت مخارج انتخابات حوزه گلپايگان و خوانسار و كمره – 1298/01/29 – 565 – 1298/02/02

2892 – تعمير عمارت دولتي ساوه – 1298/02/02 – 296 – 1298/02/02

2893 – پرداخت اعتبار براي تأسيس يك باب محبس – 1298/02/02 – 563 – 1298/02/03

2894 – پرداخت مبلغ پانصد تومان بابت جيره جنسي و عليق پنجاه نفر سوار حكومت گيلان – 1298/02/03 – 610 – 1298/02/04

2895 – پرداخت مخارج معالجه يك نفر قزاق مجروح مأمور مازندران – 1298/02/04 – 732 – 1298/02/09

2896 – پرداخت قيمت تمثال مرحمتي به آقاي فهيم الملك – 1298/02/04 – 609 – 1298/02/04

2897 – مخارج مخابرات تلگرافي آقايان سردار ظفر و سردار اشجع به حساب دولت – 1298/02/06 – 776 – 1298/02/11

2898 – پرداخت هزينه تحصيل اولاد و همشيره زاده صدرالممالك – 1298/02/06 – 941 – 1298/02/18

2899 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده عضدالسلطان – 1298/02/06 – 950 – 1298/02/20

2900 – پرداخت قيمت اموال مسروقه دو نفر صاحب منصب فرانسوي – 1298/02/06 – 832 – 1298/02/13

2901 – پرداخت مخارج تعميرات قنوات شهر فارس – 1298/02/06 – 774 – 1298/02/11

2902 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا قاسم خان تبريزي – 1298/02/06 – 773 – 1298/02/11

2903 – پرداخت شهريه به ورثه مرحوم ميرزا علي اكبر خان – 1298/02/06 – 830 – 1298/02/13

2904 – عدم مطالبه بدهي مرحوم ميرزا جواد خان رياضي از ورثه او – 1298/02/06 – 831 – 1298/02/13

2905 – پرداخت مخارج تعميرات عمارت حكومتي كردستان – 1298/02/07 – 829 – 1298/02/13

2906 – مقررات گمركي راجع به حمل مال التجاره و برنج – 1298/02/09 – 747 – 1298/02/10

2907 – پرداخت مخارج تعميرات ابنيه حكومتي مازندران – 1298/02/09 – 777 – 1298/02/11

2908 – پرداخت مخارج تكميل نواقص كارخانه مونيسيون سازي وتعمير كولاسهاي توپ – 1298/02/11 – 539 – 1298/02/18

2909 – گرفتن حق العبور از مسافرين به منظور تعمير و تسطيح جاده دماوند – 1298/02/11 – 943 – 1298/02/15

2910 – پرداخت قيمت تمثال همايوني مرحمتي به آقاي معين الملك – 1298/02/11 – 771 – 1298/02/11

2911 – پرداخت حقوق تقاعدي برزوي توپچي ولد خانعلي مأمور شيراز – 1298/02/11 – 940 – 1298/02/18

2912 – پرداخت حقوق ديواني شاهزاده بهاء الدوله – 1298/02/11 – 938 – 1298/02/18

2913 – معافيت افراد بي بضاعت از پرداخت قيمت تمبر اوراق سجل احوال – 1298/02/11 – 942 – 1298/02/18

2914 – اضافه حقوق به اعضاء اداره مباشرت مجلس شوراي ملي – 1298/02/13 – 727 – 1298/02/18

2915 – تعمير پل علي آباد راه لاريجان – 1298/02/13 – 927 – 1298/02/15

2916 – پرداخت اعتبار بحكومت كرمانشاهان – 1298/02/13 – 827 – 1298/02/13

2917 – پرداخت شهريه در حق ورثه مرحوم دكتر ژرژكرميك – 1298/02/18 – 1113 – 1298/02/27

2918 – تصويبنامه مورخ 18/2/1298 راجع به پرداخت اعتبار به اداره ژاندارمري – 1298/02/18 – 1116 – 1298/02/27

2919 – محاسبه حق الارض سيم جاسك و طلب دولت از وزارت پست و تلگراف – 1298/02/18 – 1115 – 1298/02/27

2920 – پرداخت اعتبار براي ابتياع يكهزار فرد گاو كار – 1298/02/18 – 1114 – 1298/02/27

2921 – پرداخت مخارج تعمير محبس نظامي – 1298/02/18 – 1109 – 1298/02/27

2922 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا محمد جهت تامينه تحصيل – 1298/02/18 – 936 – 1298/02/18

2923 – برقراري حقوق تقاعدي مأمورين قديمي و بازماندگان مستخدمين اداره گمركات – 1298/02/18 – 1108 – 1298/02/27

2924 – پرداخت حقوق ديواني آقاي وكيل السلطنه – 1298/02/18 – 1112 – 1298/02/27

2925 – پرداخت اضافه حقوق به كاركنان حكومتي مازندران – 1298/02/18 – 1111 – 1298/02/27

2926 – پرداخت حقوق پنج ماهه آقاي ميرزا فضلعلي مجتهد سابق ديوان عالي تميز در مرخصي – 1298/02/20 – 1045 – 1298/02/20

2927 – پرداخت حقوق عده اي سواره كه براي جلوگيري از تجاوزات طوايف گلباغي و سندمي استخدام شده اند – 1298/02/20 – 1040 – 1298/02/23

2928 – برات كردن مبلغ چهار هزار ليره – 1298/02/20 – 1110 – 1298/02/27

2929 – پرداخت مبلغ شش هزار تومان به وزارت امور خارجه بابت مخارج تداركات جشن – 1298/02/20 – 1044 – 1298/02/23

2930 – پرداخت مخارج تعميرات عمارات حياط تخت مرمر و باغ گلستان و عمارت موزه و جاح و برليان و نارنجستان و حياط خلوت – 1298/02/20 – 1029 – 1298/02/23

2931 – پرداخت مخارج و حقوق وفوق العاده سوار و قزاق مأمور آستارا – 1298/02/23 – 1039 – 1298/02/23

2932 – پرداخت حقوق اداري آقاي سلطان محمود خان در مدت تحصيل – 1298/02/23 – 1116 – 1298/02/27

2933 – پرداخت شهريه در حق عيال مرحوم ميرزا علي انتظام الملك – 1298/02/23 – 1038 – 1298/02/23

2934 – پرداخت مخارج تعميرات باغ ناصري – 1298/02/23 – 1107 – 1298/02/23

2935 – پرداخت قيمت تمثال در وجه آقاي منصور السلطنه – 1298/02/23 – 1043 – 1298/02/23

2936 – پرداخت مخارج تعميرات ارك و انبار ذخيره تبريز – 1298/02/23 – 1042 – 1298/02/23

2937 – پرداخت مخارج تعميرات درب قلعه ديلمقان – 1298/02/23 – 1041 – 1298/02/23

2938 – اصلاح ماده 45 قانون سجل احوال در مورد مشكلات عملي حبس تاديبي – 1298/02/27 – 1600 – 1298/03/20

2939 – پرداخت اعتبار به وزارت عدليه جهت مخابرات تلگرافي – 1298/02/27 – 1477 – 0000/00/00

2940 – پرداخت اضافه حقوق به افراد نظميه همدان – 1298/02/27 – 1482 – 1298/02/27

2941 – پرداخت شهريه به ورثه مرحوم ابوطالب خان مهندس – 1298/02/27 – 1480 – 0000/00/00

2942 – اضافه مخابرات تلگرافي وزارت جليله عدليه – 1298/02/27 – 1481 – 1298/02/27

2943 – قوانين سجل احوال و مجازات عدم اطاعت از اين قانون – 1298/02/27 – 1600 – 1298/03/20

2944 – نظامنامه وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه – 1298/02/28 – نا معلوم – 1298/02/28

2945 – بودجه كابينه رياست وزرا – 1298/02/28 – نا معلوم – 1298/02/27

2946 – پرداخت غرامت خسارات در وجه مسيو واسموس – 1298/02/30 – نا معلوم – 1298/02/27

2947 – پرداخت مخارج پذيرايي هيأت نمايندگان قفقاز – 1298/02/30 – 1473 – 0000/00/00

2948 – مخارج تعمير قلعه نظامي كلات – 1298/02/30 – 1462 – 1298/02/30

2949 – پرداخت انعام درباره آقاي بشير السلطان – 1298/02/30 – نا معلوم – 0000/00/00

2950 – پرداخت حقوق ديواني آقايان سيد علي آقا و آقا سيد حسين آقاي گرگري – 1298/02/30 – 1465 – 0000/00/00

2951 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا ضياء الدين – 1298/02/30 – 1467 – 1298/03/13

2952 – وضع مقررات جهت صادرات و واردات قفقاز – 1298/02/30 – 1471 – 1298/02/30

2953 – انتخاب شاهزاده محمد جعفر ميرزا به سمت كميسري طرق و شوارع شمالي – 1298/02/30 – 1469 – 1298/02/30

2954 – پرداخت قيمت خريد اسلحه ومونيسيون به اداره قشوني بروجرد – 1298/03/01 – 1605 – 1298/03/20

2955 – تقسيم مبلغ يكهزار تومان بين هجده نفر صاحب منصب و تامين توپخانه بريكاد مركزي – 1298/03/01 – 1597 – 1298/03/20

2956 – پرداخت اضافه بودجه به مدرسه نظامي جهت شاگردان بي بضاعت – 1298/03/01 – 1642 – 1298/03/20

2957 – پرداخت مخارج تعميرات سربازخانه ناصري – 1298/03/01 – 1598 – 1298/03/20

2958 – خريداري تفنگ و فشنگ – 1298/03/02 – 1650 – 1298/03/22

2959 – تكميل تشكيلات حكومتي گيلان – 1298/03/03 – 1599 – 1298/03/20

2960 – تعديل ميزان ماليات گيلان – 1298/03/03 – 1596 – 1298/03/03

2961 – مصوبه دخانيات و رسيدگي و مداقه در طي اجراي آن – 1298/03/06 – نا معلوم – 1298/03/20

2962 – پرداخت چهار هزار تومان به نظام السلطنه حكمران كردستان – 1298/03/06 – 1604 – 1298/03/20

2963 – پرداخت حقوق ديواني خانم شرف السلطنه – 1298/03/06 – 1464 – 0000/00/00

2964 – پرداخت مبلغ دويست تومان بابت قيمت يك جبه و شمسه به شاهزاده بشير الممالك – 1298/03/06 – 1470 – 0000/00/00

2965 – پرداخت حقوق ديواني حاج ميرزا عليخان – 1298/03/10 – 1603 – 1298/03/20

2966 – ماليات قريه عبدل آباد واقعه در غار – 1298/03/10 – 1664 – 1298/03/22

2967 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاج ميرزا سيد عليخان مصباح لشكر ازمستخدمين قديمي – 1298/03/10 – 1663 – 1298/03/20

2968 – پرداخت اضافه به بودجه معارف جهت حقوق يكنفر معلم زبان روسي مدرسه دولتي علميه – 1298/03/10 – 1662 – 1298/03/22

2969 – پرداخت خرج سفر يكنفر مفتش براي بازديد و رسيدگي به مدارس بلاد واقعه در طهران وخراسان – 1298/03/10 – 1668 – 1298/03/22

2970 – پرداخت اضافه حقوق به حكومت قم – 1298/03/10 – 1664 – 1298/03/10

2971 – پرداخت حقوق ديواني يوسف خان – 1298/03/10 – 1658 – 1298/03/22

2972 – تخفيف ماليات سرگله خراسان – 1298/03/10 – 1666 – 1298/03/22

2973 – پرداخت مخارج تعمير انبار توپخانه جنب مدرسه نظام – 1298/03/10 – 1652 – 1298/03/22

2974 – بودجه وزارت جنگ و مصارف اين بودجه براي مريضخانه قزاق و موزيك تحت نظر وزارتخانه – 1298/03/10 – 1657 – 1298/03/22

2975 – پرداخت قيمت خريد اسب و قاطر جهت تجهيزات اردوكشي توپخانه آذربايجان – 1298/03/10 – 1663 – 1298/03/22

2976 – فروش جهاز بدون مصرف خراسان و تحويل بهاي آن به خزانه داري كل – 1298/03/10 – 1664 – 1298/03/22

2977 – پرداخت مخارج تعمير عمارت مدرسه دولتي همدان – 1298/03/10 – نامعلوم – 1298/03/10

2978 – پرداخت مخارج تسطيح و ساختمان جاده ورامين و پلها و تعمير سدهاي آنجا – 1298/03/10 – 1649 – 1298/03/22

2979 – دادن امكانات به وزارت معارف جهت تأسيس نواقص مدارس ابتدائي و متوسطه – 1298/03/10 – 1655 – 1298/03/22

2980 – پرداخت شهريه ميرزا محمد خان – 1298/03/10 – 1659 – 1298/03/22

2981 – پرداخت مخارج تنقيه و تعمير استخر قصر قاجار – 1298/03/10 – 1656 – 1298/03/22

2982 – پرداخت مخارج مدارس دولتي – 1298/03/10 – 1651 – 1298/03/22

2983 – پرداخت اعتبار جهت تعمير دو اطاق براي دفاتر ماليه سيستان – 1298/03/10 – 1654 – 1298/03/22

2984 – پرداخت حقوق يك طبيب نظامي براي پرستاري مرضاي نظامي – 1298/03/10 – 1653 – 1298/03/22

2985 – پرداخت مبلغ ده هزار تومان در وجه مسيو لايانس – 1298/03/10 – 1475 – 0000/00/00

2986 – پرداخت اعتبار دو ماهه به وزارت جنگ جهت تغيير سربازخانه ها – 1298/03/13 – نامعلوم – 1298/03/13

2987 – پرداخت كمك خرج به مسيو رنار – 1298/03/13 – 1486 – 0000/00/00

2988 – پرداخت مخارج تعميرات و تسطيحات خيابانهاي همدان – 1298/03/13 – 1479 – 0000/00/00

2989 – پرداخت اعتبار دو ماهه وزارت جنگ جهت تعمير سربازخانه ها – 1298/03/13 – نامعلوم – 1298/03/13

2990 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مشير دفتر – 1298/03/13 – 1546 – 1298/03/16

2991 – پرداخت مستمري ديواني آقاي علي اقاي خلف مرحوم ميرزاي شيرازي طالب نژاد و همچنين مقرري همشيره زاده مرحوم ميرزا – 1298/03/13 – 1479 – 1298/03/13

2992 – پرداخت كمك خرج و اعانه دار العلم طلاب ايراني در پاريس بمسيو رنارد – 1298/03/13 – 1486 – 0000/00/00

2993 – پرداخت حقوق ديواني آقاي آقاميرزا احمد آشتياني – 1298/03/15 – 1592 – 1298/03/20

2994 – پرداخت مخارج تعمير ابنيه دولتي خراسان – 1298/03/15 – 1681 – 1298/03/23

2995 – پرداخت حقوق حاكم كردمحله از محل بودجه استرآباد – 1298/03/15 – 1682 – 1298/03/23

2996 – پرداخت حقوق ديواني آقاي معدل الدوله – 1298/03/15 – 1680 – 1298/03/23

2997 – پرداخت قيمت تفنگ و فشنگ جهت نظميه ملاير – 1298/03/15 – 1809 – 0000/00/00

2998 – پرداخت حقوق تقاعدي آقاميرزا حبيب ا.. خان انتخاب الملك – 1298/03/17 – 1958 – 1298/04/04

2999 – پرداخت مخارج معاودت محبوسين به ياور محمود خان – 1298/03/17 – 1660 – 1298/03/22

3000 – پرداخت انعام شاهزاده بشارت السلطنه تلگرافچي دربار اعظم – 1298/03/17 – 1957 – 1298/04/04

3001 – پرداخت مخارج سفر عيسي خان صديق مأمور اصلاحات امور معارف رشت – 1298/03/17 – 1672 – 1298/03/23

3002 – پرداخت شهريه در حق ورثه مرحوم مشهدي هاشم – 1298/03/17 – 1661 – 1298/03/22

3003 – پرداخت مقرري آقاي آقا احمد قمي – 1298/03/20 – 1674 – 1298/03/23

3004 – پرداخت مخارج انتخابات حوزه خمسه – 1298/03/20 – 1678 – 1298/03/23

3005 – پرداخت مستمري عيال مرحوم صفي عليشاه – 1298/03/20 – 1677 – 1298/03/23

3006 – پرداخت بقيه مخارج تعميرات عمارت حكومتي مازندران – 1298/03/20 – 1675 – 1298/03/23

3007 – دريافت مساعده از بانك شاهنشاهي و استهلاك آن از عايدات گمرك جنوب به كرمانشاهان و سيستان – 1298/03/20 – 1676 – 1298/03/23

3008 – پرداخت انعام به پليسهاي عشق آباد – 1298/03/20 – 2679 – 1298/03/23

3009 – كارسازي بودجه وزارت جليله دربار – 1298/03/21 – 1968 – 1298/04/04

3010 – پرداخت مخارج قشوني در موقع تاجگذاري – 1298/03/22 – 2066 – 1298/03/22

3011 – پرداخت خرج سفر رييس گمرك خوي و مخارج مسافرت اجزاي گمرك آستارا – 1298/03/22 – 2015 – 1298/04/07

3012 – پرداخت مدد معاش مسيو زوين – 1298/03/22 – 2521 – 1298/04/07

3013 – احتساب نرخ جنس و تحويل آن به اداره قزاقخانه – 1298/03/22 – 2105 – 1298/04/13

3014 – پرداخت حقوق يك نفر معاون كابينه وزارت جنگ – 1298/03/22 – 2023 – 1298/04/07

3015 – پرداخت حقوق يك نفر رييس مهمات – 1298/03/22 – 2022 – 1298/04/07

3016 – پرداخت شهريه در حق سه نفر اولاد صغير مرحوم غلامرضا خان – 1298/03/22 – 2064 – 1298/03/22

3017 – دادن اعتبار به حكومت استرآباد به منظور اردوكشي براي قلع و قمع اشرار تراكمه – 1298/03/22 – 2016 – 1298/04/07

3018 – پرداخت مخارج اردوي استرآباد – 1298/03/22 – 2018 – 1298/04/07

3019 – استقراض جهت تأديه غرامات پستي – 1298/03/24 – 19141 – 1298/04/04

3020 – پرداخت حقوق ديواني اولاد مرحوم حاج مشارالدوله و آقاي مشار الدوله و آقاي سردار فاخر و والده ايشان – 1298/03/24 – 1960 – 1298/04/04

3021 – پرداخت قيمت فرش و پارچه پرده براي عمارت دولتي صاحبقرانيه – 1298/03/24 – 1725 – 1298/03/24

3022 – پرداخت حقوق ديواني برخي صاحب منصبان – 1298/03/24 – 2031 – 1298/03/24

3023 – پرداخت مخارج بنائي قسمتي از عمارت مدرسه نظامي – 1298/03/24 – 1959 – 1298/04/04

3024 – پرداخت مخارج تدفين مرحوم صديق الملك – 1298/03/27 – 1962 – 1298/04/04

3025 – تامين مخارج تهيه 200 دست لباس ساخلو بروجرد – 1298/03/31 – 1966 – 1298/04/04

3026 – پرداخت كسر بودجه مدرسه تدين – 1298/03/31 – 2014 – 1298/04/07

3027 – پرداخت انعام به آقاي مخبر حضور – 1298/03/31 – 2013 – 1298/04/07

3028 – پرداخت كمك ساليانه مجاني به مريضخانه انگليس ها در اصفهان – 1298/03/31 – 1970 – 1298/04/04

3029 – پرداخت شهريه در حق اولاد مرحوم ميرزا ابراهيم خان – 1298/03/31 – 1949 – 1298/04/04

3030 – اضافه بودجه نظميه سنندج جهت اصلاح تشكيلات نظميه كردستان – 1298/03/31 – 1981 – 1298/04/06

3031 – پرداخت شهريه هايي كه استمرارا برقرار بود – 1298/03/31 – 1954 – 1298/04/04

3032 – پرداخت حقوق آقاي سيد حسين علم الهدي و سه فرزند ايشان – 1298/03/31 – 1956 – 1298/04/04

3033 – پرداخت مخارج حركت و خريد لوازم سفرشاهزاده ارفع السلطان – 1298/04/02 – 2012 – 1298/04/07

3034 – پرداخت حقوق ديواني آقاي صدرالعلماء نطنز و آقاي ميرزا صدر الدين فرزند ايشان – 1298/04/02 – 1953 – 1298/04/04

3035 – پرداخت حقوق محمد سرور خان و بستگان – 1298/04/02 – نامعلوم – 0000/00/00

3036 – پرداخت مخارج تعميرات انبار دولتي – 1298/04/02 – 1952 – 1298/04/02

3037 – مخارج سفر و حقوق سرباز و صاحب منصب مأمور نواحي خندق – 1298/04/04 – 2555 – 1298/07/04

3038 – پرداخت مدد معاش به مسيو انگلس و مسيو ماژوسكي – 1298/04/04 – 3057 – 1298/05/01

3039 – كمك مالي به افرادي كه كشتي آنها غرق شده – 1298/04/04 – 2403 – 1298/04/04

3040 – پرداخت مبلغي در وجه كفيل ژنرال قونسولگري – 1298/04/04 – 2232 – 1298/04/18

3041 – پرداخت قيمت يك رشته گردن بند مرواريد به خانم وزير مختار اسپانيا اعطا شده – 1298/04/04 – 2019 – 1298/04/07

3042 – پرداخت فوق العاده كرايه حمل دسته موزيك مأمور قصر ييلاقي – 1298/04/06 – 2233 – 1298/04/18

3043 – پرداخت شهريه در حق ورثه مشهدي عزيز سرايدار به پاس خدمات او – 1298/04/06 – 2231 – 1298/04/18

3044 – گرفتن ماليات از حدود جايلق و غيره در وجه جناب آقاي سردار ظفر ايلخاني – 1298/04/06 – نامعلوم – 1298/04/06

3045 – پرداخت حقوق ديواني ورثه مصطفي خان – 1298/04/06 – 2074 – 1298/04/10

3046 – پرداخت مقدار دو خروار گندم به ميرزا عبدالرحيم خان – 1298/04/06 – 2072 – 1298/04/10

3047 – پرداخت مخارج اردوكشي به كردستان – 1298/04/06 – 2071 – 1298/04/10

3048 – پرداخت مخارج تعميرات عمارت كارگذاري شيراز – 1298/04/06 – 2074 – 1298/04/10

3049 – تحويل آجر به اداره ژاندارمري – 1298/04/06 – 2070 – 1298/04/10

3050 – پرداخت حقوق ديواني ابراهيم خان – 1298/04/06 – 2229 – 1298/04/18

3051 – تامين اعتبار براي پرداختمخارج و حق مأموريت سوار و صاحب منصب خراسان – 1298/04/09 – 2555 – 1298/05/04

3052 – پرداخت حقوق تقاعدي بازماندگان متوفيات اداره نظميه – 1298/04/09 – 3106 – 1298/04/09

3053 – تأمين بودجه حكومتي نواحي محال تنكا بن و كجور و كلارستاق – 1298/04/09 – 2067 – 1298/04/09

3054 – اختصاص حقوق آقاي صدر الاشراف و دو نفر اولاد و ميرزا سيد علي خان اخوي ايشان – 1298/04/09 – 2541 – 1298/05/03

3055 – برقراري شهريه اوانس خان در حق عيال ايشان – 1298/04/09 – 220 – 1298/04/12

3056 – پرداخت كمك هزينه به آقاي صدر الاشرف مادام كه در مأموريت هستند – 1298/04/09 – 2065 – 0000/00/00

3057 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم ميرزا علي اكبر خان – 1298/04/09 – 2107 – 1298/04/12

3058 – پرداخت مخارج سفر چهار نفر معلم اروپايي براي تدريس در مدرسه حقوق – 1298/04/09 – 2298 – 1298/04/24

3059 – پرداخت مخارج تعميرات حصار شهر بروجرد – 1298/04/13 – 2250 – 1298/04/20

3060 – تدوين دفاتر سجل احوال – 1298/04/13 – 2248 – 1298/04/20

3061 – پرداخت مخارج مسافرت آقاي صدر الاشرف رييس عدليه گيلان – 1298/04/16 – 2230 – 1298/04/18

3062 – اعزام فقرائي كه بوسيله كميته خيريه جمع آوري شده اند به دار العجزه و دارالايتام – 1298/04/16 – 2220 – 1298/04/16

3063 – برقراري حكومت نظامي در تمام مازندران – 1298/04/19 – 2814 – 1298/04/22

3064 – پرداخت مخارج تكميل لوازم اردوي بروجرد – 1298/04/23 – نامعلوم – 1298/05/01

3065 – پرداخت حقوق ديواني آقاميرزا تقي – 1298/04/23 – 2480 – 1298/05/01

3066 – پرداخت فوق العاده يكنفر عضو اداره تأمينات از محل بودجه حكومت تنكابن – 1298/04/23 – 2489 – 1298/05/01

3067 – پرداخت مخارج مسافرت يكنفر مأمور تأمينات – 1298/04/23 – 2488 – 1298/05/01

3068 – پرداخت شهريه در حق وراث مرحوم ميرزا سيد حسن خان – 1298/04/23 – 2487 – 1298/05/01

3069 – پرداخت تفاوت نرخ – 1298/04/23 – 2482 – 1298/05/01

3070 – منظور نمودن قيمت ملبوس ساخلو آستارا بخرج اداره گمركات – 1298/04/23 – 2481 – 1298/05/01

3071 – پرداخت حقوق آقا شيخ احمد از قرار توماني يك تومان – 1298/04/23 – 2694 – 1298/05/11

3072 – پرداخت مخارج مجلس ترحيم دبير الملك – 1298/04/23 – 2486 – 1298/05/01

3073 – پرداخت مخارج اعزام و ارجاع اسدالله خان بهشتي – 1298/04/24 – 3781 – 1298/07/04

3074 – پرداخت مبلغ هفتصد و چهل و شش تومان به وزارت معارف و اوقاف – 1298/04/25 – 2635 – 1298/05/08

3075 – پرداخت كمك به مدرسه نصرت همدان جهت تأسيس كلاسهاي تحصيلات عالي – 1298/04/25 – 3174 – 1298/06/06

3076 – اعطاء قسمتي ازاراضي بندر براي تعمير مدرسه – 1298/04/25 – 2690 – 1298/05/11

3077 – پرداخت مخارج تعميرات عمارت صاحبقرانيه – 1298/04/27 – 2537 – 1298/05/03

3078 – پرداخت مخارج مسافرت ده نفر اتباع ايراني – 1298/04/27 – 2539 – 1298/05/03

3079 – مرمت و خريداري كسورات وسايل جنگي – 1298/04/27 – 2540 – 1298/05/03

3080 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا حاج افتخار الاسلام – 1298/04/27 – 2485 – 1298/05/01

3081 – برقراري شهريه در حق آقايان حاج ناظم و ميرزا ابوالقاسم خان و شاهزاده عز السلطان – 1298/04/27 – 2538 – 1298/05/03

3082 – پرداخت جيره هشتاد نفر براي نظميه سلطان آباد – 1298/04/27 – 2536 – 1298/05/03

3083 – پرداخت حقوق ديواني آقاي صاحب اختيار رياست كابينه سلطنتي – 1298/05/00 – 9912 – 1298/05/24

3084 – پرداخت نصف حقوق مفتشين مادام كه خدمت مخصوصي انجام نميدهند – 1298/05/01 – 2688 – 1298/05/11

3085 – پرداخت حقوق ديواني آقا ميرزا حسينعلي از قرار توماني يكتومان – 1298/05/01 – 2685 – 1298/05/11

3086 – پرداخت مدد معاش اختصاصي به آقاي يمين الممالك – 1298/05/01 – 2689 – 1298/05/11

3087 – پرداخت مبلغي جهت جلوگيري از امراض مسريه بوسيله پوست حيوانات – 1298/05/01 – 2691 – 1298/05/11

3088 – پرداخت حقوق ديواني ميرزا محمد خان جامع الفنون – 1298/05/03 – 2634 – 1298/05/08

3089 – پرداخت خرج تحصيل چهار پسر مخبرالدوله – 1298/05/03 – 2633 – 1298/05/08

3090 – پرداخت يكصد و پنجاه تومان بابت حقوق دو نفر مفتش – 1298/05/08 – نامعلوم – 0000/00/00

3091 – پرداخت كليه شهريه هايي كه جزو بودجه وزارت داخله بوده از محل بودجه وزارت جليله ماليه – 1298/05/08 – نا معلوم – 1298/05/08

3092 – پرداخت مبلغي جهت تعميرات مريضخانه دولتي – 1298/05/08 – 3121 – 0000/00/00

3093 – تأديه حقوق ديواني مؤتمن السلطنه – 1298/05/08 – نا معلوم – 0000/00/00

3094 – پرداخت حقوق ديواني مجد السلطنه از قرار توماني يك تومان – 1298/05/08 – 2780 – 1298/05/08

3095 – مقررات مربوط به جزاي عرفي و منع تكدي در معابر عمومي – 1298/05/08 – 2775 – 1298/05/08

3096 – رسيدگي به نقشه و كنترات ساختمان مدرسه دندانسازي – 1298/05/11 – 2692 – 1298/05/11

3097 – اضافه نمودن حقوق افراد اداره حكومتي عربستان – 1298/05/15 – 2960 – 0000/00/00

3098 – پرداخت مبلغي جهت تعمير عمارت نظميه عراق – 1298/05/15 – 2803 – 1298/05/17

3099 – پرداخت فوق العاده و مخارج يكماهه باطاليون – 1298/05/15 – 2811 – 1298/06/06

3100 – اجازه صدور حوالجات جنسي اداره ژاندارمري – 1298/05/15 – 2804 – 1298/05/17

3101 – احتساب مستمري ديواني حاج جلال السادات لاريجاني از قرار توماني يك تومان – 1298/05/15 – 2806 – 1298/05/17

3102 – پرداخت حقوق ديواني آقاميرزا تقي سررشته دار سابق اصفهان – 1298/05/15 – 2801 – 1298/05/15

3103 – پرداخت مبلغ نوزده هزار روپيه در وجه ژنرال قونسولگري بغداد – 1298/05/15 – 2899 – 1298/05/22

3104 – تكميل تجهيزات توپخانه بروجرد – 1298/05/15 – 2810 – 1298/05/17

3105 – پرداخت مخارج محبوسين – 1298/05/15 – 2809 – 1298/05/17

3106 – پرداخت قيمت يك قطعه نشان آفتاب مادام مارلينگ – 1298/05/15 – 2807 – 1298/05/17

3107 – پرداخت حقوق ديواني هما خانم صبيه آقا خان صمصام الدوله ايرواني – 1298/05/21 – 3093 – 1298/05/21

3108 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم مشكوت الدوله در حق اولاد آن مرحوم – 1298/05/22 – 2907 – 1298/05/22

3109 – پرداخت شهريه مرحوم مشهدي حسين به ورثه او – 1298/05/22 – 2905 – 1298/05/22

3110 – پرداخت مخارج ساختمان مقبره مرحوم دبير الممالك – 1298/05/22 – نا معلوم – 1298/05/22

3111 – پرداخت مخارج ساختمان و تعمير سربازخانه و طويله و آشپزخانه قسمت ژاندارمري مازندران – 1298/05/22 – نا معلوم – 0000/00/00

3112 – پرداخت بقيه مخارج پذيرائي نمايندگان قفقاز – 1298/05/22 – 2901 – 1298/05/22

3113 – پرداخت مخارج اردوكشي جهت قلع و قمع اشرار – 1298/05/25 – نامعلوم – 1298/05/29

3114 – پرداخت حقوق ديواني خانم كوكب الحاجيه صبيه مرحوم ميرزا آقاجان – 1298/05/25 – 3029 – 1298/05/29

3115 – پرداخت حقوق ديواني محمد ولي خان فرزند مرحوم محمد ناصر خان قاجار – 1298/05/25 – نامعلوم – 0000/00/00

3116 – پرداخت حقوق اولاد مرحوم ميرزا اسمعيل خان آجودان باشي – 1298/05/25 – 3022 – 1298/05/29

3117 – پرداخت مخارج اردوكشي ژاندارمري – 1298/05/25 – 3035 – 1298/05/29

3118 – پرداخت مخارج تعمير مقبره ناصر الدين شاه – 1298/05/25 – 3033 – 1298/05/29

3119 – پرداخت مبلغي جهت تعميرات مدرسه علميه – 1298/05/25 – 3032 – 1298/05/29

3120 – پرداخت مبلغي جهت تهيه ملبوس تشكيلات ژاندارمري كرمانشاه – 1298/05/25 – 3027 – 1298/05/29

3121 – اضافه اعتبار به حكومت كرمانشاهان براي مصارف لازمه – 1298/05/25 – 3030 – 1298/05/29

3122 – انعام به افراد قزاق – 1298/05/25 – 3028 – 1298/05/29

3123 – پرداخت مبلغ دويست و سي تومان بابت حقوق ديواني آقاي ميرزا حسين خان – 1298/05/27 – نامعلوم – 0000/00/00

3124 – پرداخت مخارج تعميرمقبره مرحومه مهد عليا – 1298/05/27 – 3057 – 1298/05/27

3125 – مبلغي جهت تعميرات عمارت بلوروحمام وحياط خلوت – 1298/05/27 – 3050 – 1298/05/29

3126 – پرداخت جايزه به چهل نفر افراد موزيك سلطنتي و استخدام بيست نفر شاگرد موزيك – 1298/05/27 – 3176 – 1298/05/06

3127 – اختصاص حقوق ديواني ميرزا غلامحسين خان براي مخارج تحصيل دو نفر اولاد ايشان – 1298/05/27 – 3059 – 1298/05/31

3128 – اضافه نمودن شهريه اميركبير – 1298/05/29 – 3044 – 1298/05/29

3129 – پرداخت حقوق ديواني آقا شيخ علي وآقا شيخ محمدوآقاشيخ مهدي – 1298/05/29 – نا معلوم – 0000/00/00

3130 – تأديه مبلغي جهت تعميرات انبار غله دولتي – 1298/05/29 – 3157 – 1298/06/04

3131 – پرداخت ماهي پنجاه تومان به دو نفر پسران مرحوم صديق الملك – 1298/05/29 – 3164 – 1298/05/29

3132 – پرداخت حقوق تقاعدي اسامي ذكر شده – 1298/05/31 – 3092 – 1298/05/31

3133 – پرداخت مخارج تدفين مرحوم صديق الملك – 1298/05/31 – 3255 – 1298/06/08

3134 – پرداخت شهريه در حق ورثه مرحوم احسن الدوله – 1298/05/31 – 3254 – 1298/06/08

3135 – پرداخت مبلغي كمك به مدرسه اليانس فرانسه – 1298/06/02 – 3252 – 1298/06/08

3136 – پرداخت مبلغ مذكور جهت جبران خسارت مادام كاپليس و مادام كلاك – 1298/06/02 – 3253 – 1298/06/08

3137 – تأمين مخارج و تعميرات ابنيه قرانطين آستارا و سد بندي – 1298/06/03 – 3173 – 1298/06/08

3138 – پرداخت كرايه خانه شاهزاده اعتضاد السلطنه – 1298/06/05 – 3308 – 1298/06/11

3139 – پرداخت مخارج شاهزاده سالارالدوله به حساب خزانه داري كل – 1298/06/05 – 3312 – 1298/06/11

3140 – پرداخت حقوق و هزينه سفر آقاي ميرزا سيد ابو القاسم خان مهندس مأمور – 1298/06/10 – 3440 – 1298/06/22

3141 – پرداخت حقوق ديواني آقامحمود بروجردي – 1298/06/10 – 3674 – 1298/06/31

3142 – پرداخت حقوق ديواني ذبيح السلطنه – 1298/06/10 – 3673 – 1298/06/31

3143 – پرداخت حقوق ديواني خانم مسرور السلطنه – 1298/06/10 – 3671 – 1298/06/31

3144 – پرداخت حقوق ديواني آقاسيد علي – 1298/06/10 – 3436 – 1298/06/01

3145 – پرداخت حقوق ديواني آقاي رفعت الدوله كرماني – 1298/06/10 – 3435 – 1298/06/10

3146 – پرداخت حقوق ديواني آقاميرزا رضاي مستوفي – 1298/06/10 – 3434 – 1298/06/22

3147 – پرداخت اضافه حقوق ديواني آقاي اديب حضور – 1298/06/10 – 3641 – 1298/06/30

3148 – پرداخت حقوق ديواني صبيه مرحوم آقاسيد محمد باقر لواساني – 1298/06/10 – 3654 – 1298/06/30

3149 – پرداخت حقوق ديواني آقاي آقاضياء الدين عراقي – 1298/06/10 – 3437 – 1298/06/10

3150 – پرداخت حقوق ديواني دبير الممالك – 1298/06/10 – 3439 – 1298/06/22

3151 – پرداخت قيمت تمثال به آقاي ركن الملك – 1298/06/17 – 3791 – 1298/07/04

3152 – پرداخت مدد معاش به رييس محاكم ابتدائي قزوين – 1298/06/17 – 3792 – 1298/07/04

3153 – پرداخت حقوق اداري آقاي اقتدارالدوله – 1298/06/17 – 3651 – 1298/06/30

3154 – پرداخت شهريه آقاي ميرزا حسينخان – 1298/06/17 – 3632 – 1298/06/29

3155 – پرداخت مقرري در وجه آقاي مظفرالملك – 1298/06/17 – نا معلوم – 0000/00/00

3156 – پرداخت مستمري براي حكومت و نظميه سقز و بانه – 1298/06/17 – 3653 – 1298/06/30

3157 – پرداخت حقوق ديواني آقاي صدر الفقها – 1298/06/17 – 3673 – 1298/06/31

3158 – پرداخت مدد معاش به آقاي حاج شيخ اسدالله – 1298/06/17 – 3782 – 1298/07/04

3159 – استخدام دو نفر ناظر بر كارهاي ساختمان ابنيه دولتي – 1298/06/17 – 3638 – 1298/06/30

3160 – منظور داشتن مالياتهاي جمع آوري شده بوسيله رجبعلي به حساب ماليات اهالي نراق و نطنز – 1298/06/24 – 3785 – 1298/07/04

3161 – پرداخت مخارج آتشبازي جشن همايوني – 1298/06/24 – 3636 – 1298/06/30

3162 – مقررات بهره برداري كتيرا و انقوزه و قلياب – 1298/06/24 – 3786 – 1298/07/04

3163 – پرداخت مخارج ملبوس و تكميل تنظيمات نظميه اصفهان – 1298/06/24 – 3649 – 1298/06/30

3164 – پرداخت قيمت چهار قبضه شمشير به چهار صاحب منصب روسي مستخدمين قزاقخانه – 1298/06/24 – 3794 – 1298/07/04

3165 – استخدام يك وكيل عمومي جهت اداره بلديه طهران – 1298/06/24 – 3630 – 1298/06/31

3166 – پرداخت حقوق اجزاء نقاره خانه – 1298/06/24 – 3647 – 1298/06/30

3167 – پرداخت مخارج تعمير و تنظيف عمارت بهارستان – 1298/06/26 – 3929 – 1298/07/09

3168 – پرداخت حقوق ديواني معزي اليه – 1298/06/26 – 3789 – 1298/07/04

3169 – پرداخت قيمت يك قبضه شمشير مرصع به استاروسكي – 1298/06/26 – 3780 – 0000/00/00

3170 – پرداخت حقوق ديواني آقاي هدايت قليخان اعتضاد الملك – 1298/06/26 – 3842 – 1298/07/07

3171 – پرداخت حقوق ديواني نورالله خان – 1298/06/26 – 3680 – 1298/06/31

3172 – اجازه تأسيس مدرسه كيلد يزد – 1298/06/31 – 3920 – 1298/07/09

3173 – خريد عمارت مسكوني دفتر ماليه قصر شيرين – 1298/06/31 – 3788 – 1298/07/04

3174 – اعزام يك طبيب ديپلمه به صحيه عربستان – 1298/06/31 – 3784 – 1298/07/04

3175 – پرداخت حقوق ديواني آقاي سيد جواد – 1298/06/31 – 3783 – 1298/07/04

3176 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاج ابراهيم آشتياني – 1298/07/02 – 3931 – 1298/07/09

3177 – پرداخت كسر خرج تعميرات عمارت مولود خانه دامغان – 1298/07/02 – 3934 – 1298/07/09

3178 – پرداخت شهريه به ورثه مرحوم مؤيد الممالك – 1298/07/02 – 4326 – 1298/07/26

3179 – پرداخت حقوق ديواني آقاي سيد صدر السادات – 1298/07/02 – 3927 – 1298/07/09

3180 – دادن اعتبار به اداره گمركات جهت تعمير گمرك فريكنار – 1298/07/02 – 3932 – 1298/07/09

3181 – پرداخت كمك هزينه تحصيلي به ميرزا محسن خان فرزند ظهير الملك – 1298/07/02 – 3968 – 1298/07/09

3182 – پرداخت شهريه ها و مستمريات و حقوق تقاعدي افراد به اداره قبض – 1298/07/02 – 3939 – 1298/07/09

3183 – پرداخت قيمت تمثال مرحمتي به آقاي ظهير الممالك – 1298/07/02 – 3933 – 1298/07/09

3184 – اجراء مقرراتي براي منافع تجار و وضعيات اقتصادي داخله – 1298/07/04 – نامعلوم – 0000/00/00

3185 – پرداخت مخارج تعميرات دروازه هاي شهر و دروازه خيابان ناصريه – 1298/07/04 – 4440 – 1298/07/31

3186 – پرداخت مخارج جشن و تاجگذاري بندگان اعليحضرت همايوني – 1298/07/04 – 4463 – 1298/07/31

3187 – برقراري حقوق تقاعدي درباره حسن خان – 1298/07/04 – 3795 – 1298/07/04

3188 – پرداخت اضافه اعتبار به وزارت داخله جهت مخابرات تلگرافي – 1298/07/09 – 4465 – 1298/07/31

3189 – پرداخت شهريه علي خان پسر مرحوم علي اشرفخان اعتصام نظام – 1298/07/09 – 5705 – 1298/07/09

3190 – اجازه ساختن كتابخانه و انبار در طرف جنوبي ميدان مشق كرمان به عهده آقاي صنعتي زاده – 1298/07/09 – 4535 – 1298/08/02

3191 – برقراري حقوق سهمي شاهزاده حبيب الله ميرزا و ورثه مرحوم جهانگير ميرزا – 1298/07/09 – 4487 – 1298/07/31

3192 – پرداخت مخارج انتخابات استرآباد – 1298/07/09 – 5432 – 1298/07/09

3193 – اجازه حمل قيسي به خارجه در تحت قيد تأديه عوارض گمركي – 1298/07/09 – 4435 – 1298/07/31

3194 – پرداخت حقوق ديواني ورثه مرحوم ميرزا سيد فضل الله خان – 1298/07/09 – 4486 – 1298/07/31

3195 – تخصيص يافتن قطعه زميني جنب قورخانه براي اصطبل ژاندارمري – 1298/07/09 – 4445 – 1298/07/31

3196 – عدم مطالبه ماليات از اهالي قريه آمره در خلجستان عراق به مدت 5 سال – 1298/07/09 – 4436 – 1298/07/31

3197 – اجازه استمهال و تخفيف مالياتي به اصناف كازرون – 1298/07/09 – 4431 – 1298/07/21

3198 – پرداخت اعانه ماهيانه به روزنامه ايران – 1298/07/18 – نامعلوم – 0000/00/00

3199 – لغو مصوبه راجع حقوق گمركي برنج – 1298/07/18 – نامعلوم – 0000/00/00

3200 – پرداخت حقوق ديواني سيد ابوالفضل فخرالممالك – 1298/07/18 – نامعلوم – 1298/08/06

قسمت نهم)

3201 – پرداخت حقوق يك طبيب و يك داروساز مأمور جهت صحيه مازندران – 1298/07/18 – 4641 – 1298/08/04

3202 – پرداخت مخارج ايجاد يك مريضخانه در نظميه – 1298/07/18 – 4453 – 1298/07/31

3203 – دريافت مساعده از بانك شاهنشاهي – 1298/07/18 – 4714 – 1298/08/08

3204 – پرداخت مخارج تأسيس مدرسه كردستان – 1298/07/18 – 5001 – 1298/08/16

3205 – تأديه مخارج تعميرات وزارت فوايد عامه – 1298/07/18 – 4457 – 1298/07/31

3206 – اضافه نمودن بودجه 50 نفر ژاندارم به بودجه باطاليون – 1298/07/18 – 4446 – 1298/07/31

3207 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم ميرزا عليخان به ورثه آنمرحوم – 1298/08/04 – 4707 – 1298/08/08

3208 – پرداخت بودجه ادارات ماليه سال 1298 – 1298/08/04 – 4997 – 1298/08/16

3209 – پرداخت بودجه نقدي جنسي مأمورين اداره ماليه و ارزاق طهران – 1298/08/04 – 4713 – 1298/08/08

3210 – پرداخت مخارج مسافرت و انتقال محبوسين – 1298/08/04 – 4706 – 1298/08/08

3211 – تأديه مخارج تعميرات ابنيه دولتي – 1298/08/04 – 4709 – 1298/08/08

3212 – پرداخت اضافه مخابرات تلگرافي از محل خرج – 1298/08/04 – 5002 – 1298/08/16

3213 – پرداخت مخارج تعميرات عمارت كارگذاري و نظميه باغ ناصري كرمان – 1298/08/04 – 4708 – 1298/08/08

3214 – پرداخت شهريه به ورثه مرحوم ميرزا عليخان دبير ديوان رييس حكومتي شاهرود – 1298/08/04 – 4707 – 1298/08/08

3215 – پرداخت حقوق اعضاء و مخارج لازم اداري مطابق برج حوت – 1298/08/04 – 4997 – 1298/08/16

3216 – پرداخت اضافه مقرري ماهيانه در وجه آقاي ساعد السلطنه – 1298/08/05 – 6108 – 1298/09/23

3217 – اجازه پرداخت حقوق تقاعدي وراث تعدادي از متوفيات – 1298/08/06 – 4984 – 1298/08/16

3218 – پرداخت كرايه منزل اطفال بلا صاحب علاوه بر بودجه اداره نظميه – 1298/08/06 – نامعلوم – 0000/00/00

3219 – پرداخت حقوق ديواني محمد عليخان ركن الوزراء – 1298/08/07 – 5234 – 1298/08/23

3220 – پرداخت شهريه به آقاي سيدعلي نقي خان – 1298/08/07 – 5206 – 1298/08/22

3221 – پرداخت كرايه خانه براي مدرسه حقوق علاوه بر بودجه وزارت عدليه – 1298/08/07 – 5239 – 1298/08/23

3222 – پرداخت اعتبار جهت دائر نمودن قونسولگري ايران در اُدِسا – 1298/08/07 – 5240 – 1298/08/23

3223 – پرداخت شهريه به عيال مرحوم دكتر كريك – 1298/08/07 – 5242 – 1298/08/23

3224 – پرداخت انعام به مأمورين و مستحفظيني كه از آذربايجان آمده اند – 1298/08/14 – 5356 – 1298/08/26

3225 – پرداخت حقوق ديواني آقاي وثوق السلطنه به طور كامل – 1298/08/14 – 5233 – 1298/08/23

3226 – پرداخت مخارج قايق مجاز موسوم به پارابوين – 1298/08/14 – 5792 – 1298/09/13

3227 – پرداخت مخارج تعميرات انبار جليل آباد – 1298/08/14 – 5244 – 1298/08/23

3228 – پرداخت مخارج تعميرات خندق اطراف شهر و راههاي تكثير قاچاق – 1298/08/14 – 5268 – 1298/08/23

3229 – پرداخت اضافه اعتباربه بودجه وزارت فوائد عامه جهت جمع آوري نمونه هاي منسوجات – 1298/08/14 – 5247 – 1298/08/23

3230 – پرداخت اضافه اعتبار مخابرات رياست وزراء – 1298/08/14 – 4982 – 0000/00/00

3231 – تخصيص يافتن قطعه زمين عمارت حكومتي خوانسار براي مركز و سربازخانه ژاندارمري – 1298/08/14 – 5207 – 1298/08/22

3232 – پرداخت بهاء تمثال همايوني به كلنل فيلي پف صاحب منصب قزاقخانه – 1298/08/14 – 5357 – 1298/08/26

3233 – پرداخت حقوق ديواني آقاي معتمد الملك ژنرال قونسول اسلامبول – 1298/08/14 – 5241 – 1298/08/23

3234 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاج سياح به عنوان كمك هزينه تحصيلي فرزند ايشان – 1298/08/14 – 5355 – 1298/08/26

3235 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا رضاخان ابوي مرآت الممالكين – 1298/08/14 – 5245 – 1298/08/23

3236 – پرداخت شهريه به ابراهيم خان و حسين خان پسر هاي مرحوم حسن خان – 1298/08/14 – 5354 – 1298/08/26

3237 – پرداخت كمك هزينه به آقاي سيد هاشم ومحقق الملك – 1298/08/14 – 5358 – 1298/08/26

3238 – پرداخت حقوق و شهريه اشخاص به طور توامان – 1298/08/14 – 5235 – 1298/08/23

3239 – پرداخت شهريه به دخترو عيال مرحوم ميرزا حسن كمال الدوله – 1298/08/14 – 5220 – 1298/08/22

3240 – پرداخت مقرري بندگان والا حضرت اقدس اعظم وليعهد – 1298/08/14 – 5055 – 0000/00/00

3241 – تصويبنامه راجع به شبهاتي كه در فرامين و اسناد خالصجات انتقالي به وجود مي آيد – 1298/08/15 – 5071 – 1298/08/18

3242 – تامين اعتبار براي وزارت مخابرات – 1298/08/22 – نامعلوم – 1298/08/23

3243 – پرداخت اضافه اعتبار به وزارت جليله عدليه جهت مخابرات تلگرافي – 1298/08/22 – 5380 – 1298/08/26

3244 – به خرج منظور گرديدن اضافه مخابرات وزارت پست و تلگراف – 1298/08/22 – نامعلوم – 1298/08/23

3245 – پرداخت حقوق ديواني شيخ محمد كاظم برهان المتحققين – 1298/08/22 – 5496 – 1298/09/02

3246 – پرداخت حقوق ديواني آقاي بشير حضور – 1298/08/22 – 5494 – 1298/09/02

3247 – پرداخت حقوق ديواني حاج مفتح الملك – 1298/08/22 – 5360 – 1298/05/26

3248 – پرداخت حقوق ديواني حاج ميرزا محمد قمي – 1298/08/22 – 5495 – 1298/09/02

3249 – پرداخت شهريه به آقاي معتمد العداله – 1298/08/22 – 4939 – 1298/09/02

3250 – پرداخت ماهي يكصد وپنجاه تومان به آقاي حاج ميراز يحيي – 1298/08/22 – 5309 – 1298/08/25

3251 – پرداخت اعتبار به اداره گمركات براي مخارج ساختمان كل دفتر گمركي يزدان – 1298/08/22 – 5359 – 1298/08/26

3252 – پرداخت اضافه حقوق به آقاي ميرزا سيد حسين خان – 1298/08/25 – 6175 – 1298/09/26

3253 – پرداخت ماهي پنجاه تومان درباره آقاي مدير الملك – 1298/08/25 – 5692 – 1298/09/09

3254 – تشكيل سه محكمه صلح – 1298/08/25 – 5779 – 1298/09/11

3255 – پرداخت مخارج تعميرات سقف نارنجستانهاي گلستان – 1298/08/25 – 5703 – 1298/09/09

3256 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مفتاح السلطنه و پرداخت مقرري و مخارج جنرال قونسولگري هندوستان – 1298/08/25 – 5704 – 1298/09/09

3257 – پرداخت تفاوت قيمت ملبوس ساخلو خراسان – 1298/08/25 – 5780 – 1298/09/11

3258 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم آقا سيد حسن به ورثه آن مرحوم – 1298/09/01 – 7056 – 1298/11/26

3259 – پرداخت حقوق ديواني فرزند مرحوم آقا سيد محمد تقي شكابني – 1298/09/01 – 7056 – 1298/10/26

3260 – پرداخت ماهي دويست تومان به عنوان مساعدت بمدارس تركستان – 1298/09/02 – 5504 – 1298/09/02

3261 – برقراري ماهي بيست تومان در حق ميرزا حسينخان سرهنگ سابق كشيك خانه – 1298/09/02 – 5924 – 1298/09/16

3262 – پرداخت مخارج دوا و غذاي محبوسين – 1298/09/02 – 5799 – 1298/09/13

3263 – تمديد مهلت مقرر جهت تحصيل اوراق هويت مطابق قانون سجل احوال – 1298/09/02 – 5778 – 1298/09/11

3264 – پرداخت مخارج مسافرت معزز الدوله قونسول ژنرال قفقاز – 1298/09/02 – 5797 – 1298/09/13

3265 – پرداخت هزينه سفر و فوق العاده به قزاقهاي مأمور بروجرد – 1298/09/08 – 6166 – 1298/09/20

3266 – اهداء دو رأس اسب به مسيو شريكو مدير فني دبستان برزگران – 1298/09/09 – 6139 – 1298/09/24

3267 – پرداخت بقيه مخارج انتخابات كرمان – 1298/09/09 – 6140 – 1298/09/24

3268 – پرداخت قيمت نقشه جات و كتب مورد لزوم هيأت اعزامي به قفقاز – 1298/09/09 – 6022 – 1298/09/20

3269 – تأديه حقوق ديواني آقاي شريف السلطان – 1298/09/09 – 6143 – 1298/09/24

3270 – پرداخت خرج تعميرات ساختمان جديد ابنيه وزارت ماليه – 1298/09/09 – 6148 – 1298/09/24

3271 – پرداخت حقوق و فوق العاده به اردو قزاق استرآباد – 1298/09/20 – 6141 – 1298/09/24

3272 – به خدمت گماردن رمضان باصري و اتباع او – 1298/09/20 – 6135 – 1298/09/24

3273 – پرداخت بودجه اداره ايالتي آذربايجان – 1298/09/23 – 6249 – 1298/09/27

3274 – اعانه گندم به ارامنه فراري قراجه داغ در تبريز – 1298/09/23 – 6134 – 1298/09/24

3275 – اجازه پرداخت قيمت تعمير موقوفه مدرسه ملاآقارضا – 1298/09/23 – 6195 – 1298/09/27

3276 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مقبل الدوله – 1298/09/23 – 6548 – 1298/10/08

3277 – تأديه حقوق ديواني شاهزاده سرور السلطنه – 1298/09/23 – 6579 – 1298/10/09

3278 – پرداخت مدد معاش به آقاي ميرزا باقر خان – 1298/09/23 – 6574 – 1298/10/09

3279 – پرداخت مددمعاش در حق آقاي اعتصام الممالك – 1298/09/25 – 6256 – 1298/09/27

3280 – تأديه حقوق ديواني شريف العلماء همداني – 1298/09/25 – 6716 – 1298/10/13

3281 – پرداخت مبلغ دويست و بيست و چهار تومان فوق العاده نظميه كاشان – 1298/09/25 – 6250 – 1298/09/27

3282 – پرداخت حقوق ديواني آقاي معتضد نظام – 1298/09/25 – 6241 – 1298/09/27

3283 – پرداخت مخارج تعميرات عمارت حكومتي ساري – 1298/09/25 – 6254 – 1298/09/27

3284 – تامين بودجه مخارج سجل احوال – 1298/09/25 – 6257 – 1298/09/27

3285 – پرداخت مخارج مسافرت چهار نفر صاحب منصبان سوئدي – 1298/09/25 – 6253 – 1298/09/27

3286 – پرداخت قيمت يك قبضه شمشير مرحمتي به آقاي سردار رشيد كردستاني – 1298/09/25 – 6251 – 1298/09/27

3287 – بخرج منظور نمودن مقداري گندم و جوي كه از اداره ماليه همدان تحويل شده – 1298/09/27 – 6578 – 1298/10/09

3288 – پرداخت مخارج تعميرات ابنيه دولتي و مدرسه شفاعيه شيراز – 1298/09/27 – 6555 – 1298/10/08

3289 – پرداخت فوق العاده و تفاوت عليق يكصد و ده نفر قزاق سوار و پياده – 1298/09/27 – 4575 – 1298/10/09

3290 – پرداخت مخارج ملبوس زمستاني سي و نه نفر مستخدمين جزو مجلس شوراي ملي – 1298/09/27 – 6521 – 1298/10/09

3291 – پرداخت مخارج تعميرات عمارت نظميه كرمان – 1298/09/27 – 6582 – 1298/10/09

3292 – پرداخت شهريه به آقاي ميرزا حسين خان مجيب الدوله – 1298/09/27 – 6550 – 1298/10/08

3293 – پرداخت مخارج تعمير بعضي از عمارات سلطنتي – 1298/09/27 – 6572 – 1298/10/09

3294 – تمديد پرداخت بودجه دفاتر سجل احوال – 1298/10/01 – 6712 – 1298/10/13

3295 – پرداخت حقوق شصت نفر سوارهاي حكومتي – 1298/10/01 – 6810 – 1298/10/17

3296 – پرداخت مقرري ماهيانه به آقاي آقا شيخ محمد تقي زنجاني – 1298/10/01 – 7058 – 1298/10/26

3297 – پرداخت مستمري ماهيانه به بازماندگان مرحوم آقا سيد علي نخجواني – 1298/10/01 – 7055 – 1298/10/26

3298 – پرداخت مخارج سفر اتباع ايراني از محل اداره ماليه گيلان – 1298/10/01 – 6577 – 1298/10/09

3299 – پرداخت بهاء تمثال به آقاي محاسب الوزاره – 1298/10/01 – 6728 – 0000/00/00

3300 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم آقا مير حسن به ورثه آن مرحوم – 1298/10/01 – 7056 – 1298/10/26

3301 – پرداخت بودجه ماهيانه براي مدرسه صنايع مستظرفه – 1298/10/01 – 6621 – 1298/10/10

3302 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاج نظام السلطنه – 1298/10/01 – 6717 – 1298/10/13

3303 – پرداخت حقوق ديواني آقاي شيخ محمد سعيد العلماء طالقاني – 1298/10/01 – 6720 – 1298/10/13

3304 – پرداخت اضافه بودجه از بابت مخارج قونسولگري بغداد – 1298/10/01 – 6727 – 1298/10/13

3305 – پرداخت مبلغ دو هزار تومان براي اتمام سربازخانه – 1298/10/01 – 6583 – 1298/10/09

3306 – پرداخت تفاوت قيمت سوخت زمستاني وزارت معارف – 1298/10/05 – 6718 – 1298/10/13

3307 – پرداخت مخارج حمل آجر و آهك براي بناي كتابخانه معارف – 1298/10/05 – 6608 – 1298/10/10

3308 – اضافه بودجه وزارت معارف بابت حقوق يكنفر پيشخدمت مخصوص آقاي وزير – 1298/10/05 – 6611 – 1298/10/10

3309 – پرداخت تفاوت قيمت ملبوس تابستاني و زمستاني وزارت معارف – 1298/10/05 – 6610 – 1298/10/10

3310 – پرداخت حقوق منشي شوراي عالي معارف – 1298/10/05 – 6614 – 1298/10/10

3311 – پرداخت حقوق يكنفر معلم ادبيات – 1298/10/05 – 6719 – 1298/10/13

3312 – پرداخت مخارج تهيه لوازم مورد نياز مدرسه طب از محل عايدات تمبر وزارت معارف – 1298/10/05 – 6612 – 1298/10/10

3313 – مخارج البسه افراد اركستر معارف – 1298/10/05 – 6609 – 1298/10/10

3314 – پرداخت مبلغي از محل اعتبار بودجه وزارت معارف – 1298/10/05 – 6613 – 1298/10/10

3315 – پرداخت فوق العاده به سوارهاي مأمور آذربايجان – 1298/10/05 – 6620 – 1298/10/10

3316 – پرداخت فوق العاده و كرايه گاري به يكصد نفر سوار اصانلو – 1298/10/05 – 6971 – 1298/10/22

3317 – پرداخت قيمت تمثال اهدائي به آقاي شكوه حكمتي – 1298/10/05 – 6617 – 1298/10/10

3318 – پرداخت مبلغ تمثال اهدائي به اعتماد الدوله – 1298/10/05 – 6619 – 1298/10/10

3319 – پرداخت مخارج تبعيد شدگان كاشان – 1298/10/05 – 6749 – 1298/10/13

3320 – پرداخت مبلغ دويست وهشتاد و شش تومان و هشت قران و پانصد دينار از محل اعتبار وزارت معارف – 1298/10/05 – 6711 – 1298/10/13

3321 – پرداخت مخارج اردوي سيار ژاندارمري مأمور كاشان و اصفهان – 1298/10/05 – 6811 – 1298/10/17

3322 – اعتبار بابت مخابرات اضافي وزارت معارف – 1298/10/05 – 6615 – 1298/10/26

3323 – پرداخت حقوق ديواني آقاي آقا سيد علي و آقاي امام جمعه – 1298/10/08 – 7566 – 1298/11/11

3324 – پرداخت حقوق 2 نفر سرايدار ارك حكومتي سمنان – 1298/10/08 – 6972 – 1298/10/22

3325 – پرداخت حقوق ديواني مرحومه شمس السلطنه – 1298/10/08 – 6606 – 1298/10/10

3326 – پرداخت حقوق ديواني صفرعليخان مستخدم سفارت لندن – 1298/10/08 – 6731 – 1298/10/13

3327 – پرداخت حقوق ديواني آقاي سيد مهدي – 1298/10/08 – 6722 – 1298/10/13

3328 – پرداخت حقوق حاج ميرزا مهديخان – 1298/10/10 – 6876 – 1298/10/22

3329 – پرداخت حقوق آقاي حاج مهديخان به اخذ يكهزار و هشتاد تومان – 1298/10/10 – 7655 – 1298/11/15

3330 – پرداخت حقوق ديواني آقاي عدالت السلطنه – 1298/10/10 – 7147 – 1298/10/27

3331 – منظور گرديدن حقوق مأمور يكاترين دار به خرج محاسبات تذكره قفقاز – 1298/10/10 – 7059 – 1298/10/26

3332 – پرداخت حقوق يكنفر طبيب و يكنفر داروساز – 1298/10/10 – 7425 – 1298/11/08

3333 – پرداخت اضافه حقوق به آقاي تدين الدوله معلم زبان فرانسه مدرسه دارالفنون – 1298/10/10 – 6725 – 1298/10/13

3334 – پرداخت اضافه اعتبار به وزارت داخله – 1298/10/10 – 7135 – 1298/10/27

3335 – تعويض محكمه صلحيه عليشاه با سه باب محكمه صلحيه – 1298/10/10 – 6713 – 1298/10/13

3336 – پرداخت مخارج تعمير تذكره خانه خدا آفرين در آذربايجان – 1298/10/10 – 7143 – 1298/10/27

3337 – پرداخت مخارج يكنفر معمار اعزامي به استرآباد براي تعمير ابنيه دولتي – 1298/10/10 – 7140 – 1298/10/27

3338 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا محمد خان كارگزار سابق نيشابور – 1298/10/10 – 7136 – 1298/10/27

3339 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم ميرزا محمد خان به ورثه ايشان – 1298/10/10 – 7137 – 1298/10/27

3340 – دريافت عوارض گمركي قالي هاي جوهري – 1298/10/10 – 7134 – 1298/10/27

3341 – پرداخت مستمري ساليانه در حق بازماندگان مرتضي تفنگچي – 1298/10/10 – 7138 – 1298/10/27

3342 – پرداخت وجه سردوشي الماس به آقاي مفتاح السلطنه – 1298/10/10 – 6723 – 1298/10/13

3343 – پرداخت مخارج و مصارف مجلس ترحيم مرحوم آقا شيخ باقر مجتهد و آقا سيد محمد صادق قمي – 1298/10/10 – 6714 – 1298/10/13

3344 – پرداخت مخارج تعمير آشپزخانه عمارت هيأت وزراء – 1298/10/10 – 7133 – 1298/10/27

3345 – پرداخت حقوق به اردوي مأمور تصفيه گيلان – 1298/10/10 – 7060 – 1298/10/26

3346 – پرداخت مخارج تعميرات بخاري هاي عمارت ابيض – 1298/10/15 – 7141 – 1298/10/27

3347 – پرداخت حقوق محلي به افراد حاضر خدمت – 1298/10/15 – 7144 – 1298/10/27

3348 – پرداخت مبلغي به آقاي ميرزا ابوالقاسمخان – 1298/10/15 – 7431 – 1298/11/08

3349 – پرداخت حقوق ديواني آقاي خيبر السلطنه – 1298/10/15 – 7142 – 1298/10/27

3350 – پرداخت مبلغ آمبولانس به اداره نظميه – 1298/10/15 – 7139 – 1298/10/27

3351 – پرداخت حقوق آقاي ميرزا كاظم خان – 1298/10/19 – 7429 – 1298/11/08

3352 – پرداخت حقوق تقاعدي مادام العمر به آقاي سيد حسن وكيلباشي – 1298/10/19 – 6979 – 1298/10/22

3353 – پرداخت شهريه سابق به آقاي مؤ تمن السلطنه – 1298/10/19 – 6973 – 1298/10/22

3354 – پرداخت حقوق ديواني جناب مستطاب آقاي آقا شيخ علي قمي – 1298/10/19 – 6952 – 1298/10/22

3355 – پرداخت حقوق ديواني خانم نزهت الدوله – 1298/10/19 – 6977 – 1298/10/22

3356 – پرداخت مستمري جنسي به آقاي حاج سيد علي جبلي – 1298/10/19 – 6974 – 1298/10/22

3357 – پرداخت اضافه مخارج انتخابات حوزه محلات – 1298/10/19 – 6978 – 1298/10/22

3358 – پرداخت حقوق ديواني ورثه مرحوم ميرزا محمد علي شهرستاني و ميرزا محمد حسين شهرستاني به طور كامل – 1298/10/19 – 7087 – 1298/10/26

3359 – پرداخت اضافه حقوق به ناظم و محاسب مدرسه علميه سياسي – 1298/10/19 – 6852 – 1298/10/19

3360 – پرداخت حقوق صاحب منصبان كل و صاحب منصبان جزء – 1298/10/19 – 7283 – 1298/11/04

3361 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مساعد الملك كارگزار سابق همدان – 1298/10/19 – 6970 – 1298/10/22

3362 – پرداخت شهريه در حق آقاي عضد الملك – 1298/10/22 – 7417 – 1298/11/08

3363 – پرداخت حقوق ديواني آقاي سردار امنع – 1298/10/22 – 7419 – 1298/11/08

3364 – پرداخت اضافه حقوق به حضرت والا شاهزاده سالار لشكر – 1298/10/22 – 7423 – 1298/11/08

3365 – پرداخت قيمت پالتو پانصد نفر از افراد بريگاد مركزي – 1298/10/22 – 7427 – 1298/11/08

3366 – پرداخت شهريه به آقاي سردار مقتدر سنجابي – 1298/10/22 – 7418 – 1298/11/08

3367 – معافيت گمركي ماشين آلات وارداتي آقاي معاضدالسلطنه از بندر انزلي – 1298/10/28 – 6839 – 1298/10/28

3368 – معافيت از پرداخت عوارض گمركي ماشين آلات و ادوات متعلق بآقاي معاضدالسلطان – 1298/10/29 – 6839 – 1298/10/29

3369 – ماليات اجناس صادراتي و وارداتي – 1298/10/29 – 7285 – 1298/11/04

3370 – واگذاري قسمتي از اراضي متصل به ميدان مشق دولتي كرمان به دارالايتام كرمان – 1298/10/29 – نامعلوم – 0000/00/00

3371 – مخارج تهيه سوار و غيره در همدان – 1298/11/02 – 7657 – 1298/11/15

3372 – خسارت اداره گمرك راجع به اثاثيه كه در نتيجه واقعات نظامي در قصر شيرين به يغما رفته – 1298/11/02 – 7659 – 1298/11/15

3373 – تغيير شكل و نقش تمبرهاي رايج – 1298/11/02 – 7658 – 1298/11/15

3374 – اضافه بودجه وزارت جليله داخله براي تفاوت قيمت ملبوس نظميه – 1298/11/02 – 7654 – 1298/11/15

3375 – اخذ صدي پنج عايدات نمايشات سينما و تئاتر – 1298/11/02 – 7656 – 1298/11/15

3376 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا يوسف خان لشكر نويس – 1298/11/02 – 7660 – 1298/11/15

3377 – پرداخت اعتبار به وزارت جليله معارف براي خريداري لوازم مورد لزوم – 1298/11/02 – 7242 – 1298/11/02

3378 – پرداخت شهريه ماهانه در حق آقا عباس فرزند مرحوم آقاي آقا علي – 1298/11/02 – 7647 – 1298/11/14

3379 – پرداخت كمك هزينه در حق رييس محاكم استيناف و مدعي العموم استيناف همدان – 1298/11/02 – 7662 – 1298/11/15

3380 – پرداخت حقوق ديواني آقاي محمود خان پسرمرحوم امين السلطان – 1298/11/02 – 7653 – 1298/11/15

3381 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا صادق امام جمعه اصفهان به طور كامل – 1298/11/02 – 7650 – 1298/11/15

3382 – پرداخت شهريه ماهانه به بازماندگان مرحوم ميرزا اسمعيل خان – 1298/11/02 – 7648 – 1298/11/15

3383 – پرداخت حقوق ديوانه ميرزا جعفر گلستانه به طور نصف – 1298/11/02 – 7661 – 1298/11/15

3384 – اضافه بودجه به دواير عدليه گيلان جهت تكميل نواقص محاكم – 1298/11/02 – 7652 – 1298/11/15

3385 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ارفع جهانشاهي به طور كامل – 1298/11/02 – 4772 – 1298/11/09

3386 – پرداخت مستمري به خانواده آقاي سيد محمد رضاي مساوات علاوه بر شهريه – 1298/11/02 – 7400 – 1298/11/07

3387 – پرداخت مستمري به خانواده شاهزاده عيسي ميرزا علاوه بر شهريه – 1298/11/02 – 7399 – 1298/11/07

3388 – پرداخت مستمري در حق آقاي فهيم الدوله – 1298/11/02 – 7509 – 1298/11/11

3389 – پرداخت خسارات وارده به اتباع آلمان – 1298/11/04 – 7649 – 1298/11/15

3390 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مبشرالدوله به طور كامل – 1298/11/04 – 7396 – 1298/11/07

3391 – پرداخت حقوق سه ماهه تفنگچي مأمور دشتي دوشتستان از محل مالياتهاي معوقه آنجا – 1298/11/04 – 7426 – 1298/11/08

3392 – مخارج تعميرابنيه حكومتي كرمانشاه – 1298/11/04 – 7421 – 1298/11/08

3393 – پرداخت اضافات بودجه نظميه رشت و انزلي – 1298/11/04 – 7430 – 1298/11/08

3394 – پرداخت ماهيانه در حق ورثه مرحوم علي اصغر خان – 1298/11/04 – 7422 – 1298/11/08

3395 – پرداخت شهريه ماهيانه در حق عيال و بازماندگان مرحوم ميرزا آقا خان – 1298/11/04 – 7428 – 1298/11/08

3396 – معافيت گمركي اشياء جراحي و دستگاه طبي اشعه ايكس وارده توسط آقاي دكتر حبيب الله خان – 1298/11/04 – 7424 – 1298/11/08

3397 – افزايش اعتبار مخابرات تلگرافي اداره قشوني خراسان – 1298/11/07 – 8073 – 1298/11/29

3398 – پرداخت كمك هزينه به اعضاء كميسيون مختلط نظامي – 1298/11/07 – 8040 – 1298/11/28

3399 – فروش قراولخانه محمديه به طور مزايده – 1298/11/07 – نامعلوم – 1298/11/09

3400 – پرداخت مخارج مجلس ترحيم مرحوم آيت الله آقا سيد محمد كاظم مجتهد يزدي – 1298/11/07 – 4774 – 1298/11/09

3401 – اعزام هيأتي جهت تجديد و تعمير علائم سرحدي – 1298/11/07 – 7512 – 1298/11/11

3402 – پرداخت مقرري ماهيانه آقاي اعتلاءالملك – 1298/11/09 – 4775 – 1298/11/09

3403 – برقراري شهريه در حق اولاد محمود چولابي در رشت – 1298/11/09 – 8526 – 1298/12/13

3404 – پرداخت حقوق ديواني ورثه مرحوم ميرزا محمد حسين به طور كامل – 1298/11/09 – 8078 – 1298/11/29

3405 – پرداخت حقوق ديواني آقاي امير ديوان به طور كامل – 1298/11/09 – 7871 – 1298/11/22

3406 – پرداخت حقوق ديواني خانم وقار السلطنه – 1298/11/09 – 7859 – 1298/11/21

3407 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاج ميرزا حسين خان صدر الادباء – 1298/11/09 – 7880 – 1298/11/22

3408 – پرداخت قيمت تمثال مرحمتي درباره آقاي قويم السلطنه – 1298/11/09 – 7645 – 1298/11/14

3409 – برقراري شهريه در حق اولاد صغار مرحوم آقا سيد ريحان اله طالب نژاد – 1298/11/09 – 7873 – 1298/11/22

3410 – پرداخت حقوق ديواني سيد موچول علاوه بر شهريه او – 1298/11/09 – 7881 – 1298/11/22

3411 – پرداخت حقوق ديواني آقاي مظهر الاياله به طور كامل – 1298/11/09 – 7878 – 1298/11/22

3412 – پرداخت حقوق ديواني آقا ميرزا عليخان به طور كامل – 1298/11/09 – 7858 – 1298/11/21

3413 – پرداخت حقوق ديواني آقاي علي قليخان به طور كامل – 1298/11/09 – 7872 – 1298/11/22

3414 – پرداخت مبلغي به آقا شيخ محمدخان قزويني توسط وزارت معارف – 1298/11/11 – 7651 – 1298/11/19

3415 – پرداخت مبلغي به والده مرحوم ماژر سليمان خان – 1298/11/11 – 7147 – 1298/12/02

3416 – پرداخت مبلغي براي نگاهداري فقراء بدارالمساكين – 1298/11/14 – 8536 – 1298/12/13

3417 – پرداخت قيمت سردوشي به آقاي امير اعلم – 1298/11/14 – 8548 – 1298/12/13

3418 – پرداخت مخارج سفر آقاي شهرستاني – 1298/11/14 – 7737 – 1298/11/18

3419 – پرداخت اضافه اعتبار براي تكميل تعميرات شير جلو عمارت كارگزاري محمره – 1298/11/14 – 7733 – 1298/11/18

3420 – پرداخت قيمت سردوشي الماس درجه دوم به آقاي وحيد السّلطان – 1298/11/14 – 7725 – 1298/11/18

3421 – مخارج سرم كوبي گاوهاي قراء خالصه و اربابي طهران – 1298/11/14 – 7732 – 1298/11/18

3422 – پرداخت نصف حقوق مرحوم قاسمخان تا مدت يكسال به ورثه آن مرحوم – 1298/11/14 – 7736 – 1298/11/18

3423 – پرداخت حقوق ديواني خانم فاطمه خانم سرورالسلطنه به طور كامل – 1298/11/14 – 7729 – 1298/11/18

3424 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم عبدالعليخان در حق ورثه آن مرحوم – 1298/11/14 – 7877 – 1298/11/22

3425 – پرداخت ماهيانه به منظور تكميل عدليه زنجان و ابهر – 1298/11/14 – 7875 – 1298/11/22

3426 – پرداخت حقوق ديواني اولاد و نوادگان مرحوم آيت الله طباطبائي يزدي – 1298/11/14 – 7728 – 1298/11/18

3427 – پرداخت هزينه سفر آقايان نمايندگان كرمان – 1298/11/14 – 7734 – 1298/11/18

3428 – پرداخت مستمري عيال مرحوم ميرزا سيد احمد خان – 1298/11/14 – 7730 – 1298/11/18

3429 – پرداخت حقوق مرحوم اديبۃ الزمان به اولاد آن مرحومه – 1298/11/14 – 7287 – 1298/11/18

3430 – قرار دادن وزارت جليله فوائد عامه به عنوان متصدي تعميرات وزارت جليله دربار – 1298/11/14 – 7735 – 0000/00/00

3431 – اضافه پرداخت به دار المساكين جهت نگاهداري فقرا – 1298/11/14 – 8536 – 1298/11/18

3432 – ضبط حقوق ديواني مشير دربار و پرداخت مستمري معصومه خانم عيال مرحوم مشير دربار – 1298/11/14 – 7727 – 1298/11/14

3433 – پرداخت خسارات تلگرافخانه انگليس – 1298/11/14 – نامعلوم – 0000/00/00

3434 – پرداخت يك فقره طلب آقاي سيد حسين – 1298/11/18 – 8544 – 1298/12/13

3435 – پرداخت اعتبار به مجلس حفظ الصحه دولتي براي جلوگيري از انتشار مالاريا – 1298/11/18 – 8537 – 1298/12/13

3436 – اعتبار براي مصارف تهيه و طبخ خوراك سرباز و تفاوت قيمت سوخت زمستاني سربازخانه ها – 1298/11/18 – 8531 – 1298/12/13

3437 – پرداخت مستمري ديواني مورثي ورثة مرحوم مؤيد الممالك – 1298/11/18 – 7876 – 1298/11/22

3438 – پرداخت مطالبات آقاي شيخ حسنخان – 1298/11/18 – 8541 – 1298/12/13

3439 – پرداخت از محل عايدات تحرير براي تأسيس مطب امراض زهرويه – 1298/11/18 – 8530 – 1298/12/13

3440 – پرداخت حقوق ديواني پرنس ارفع الدوله – 1298/11/18 – 7947 – 1298/11/25

3441 – پرداخت مبلغ سيصد تومان از بابت بودجه نايب الحكومه از تاريخ تعيين نايب الحكومه – 1298/11/18 – 7884 – 1298/11/22

3442 – پرداخت اضافه حقوق آقاي حسينقلي خان نواب وزير مختار – 1298/11/18 – 7883 – 1298/11/22

3443 – پرداخت اضافه حقوق به كليه اجزاء و مستخدمين كارگزاريها و ادارات حوزه آذربايجان – 1298/11/21 – 8066 – 1298/11/29

3444 – پرداخت حقوق ديواني آقا ميرزا محمد حسين علي آملي پسر مرحوم ميرزا زكي آملي و آقاي ميرزا مهدي خان – 1298/11/21 – 8070 – 1298/11/29

3445 – تأسيس يك باب مسلخ در شهر ساري – 1298/11/21 – 8599 – 1298/12/13

3446 – پرداخت مخارج اثاثيه و ملزومات اعضاء كميسيون نظامي – 1298/11/21 – 8072 – 1298/11/29

3447 – اضافه حقوق نايب الحكومه طارم – 1298/11/23 – 8080 – 1298/11/29

3448 – برقراري اضافه حقوق در حق افراد نظميه خمسه – 1298/11/23 – 8081 – 1298/11/29

3449 – اضافه بودجه نظميه كاشان و تأسيس مجلس نظميه – 1298/11/23 – 8071 – 1298/11/29

3450 – پرداخت حقوق ويس قونسولگري لنكران – 1298/11/23 – 8067 – 1298/11/29

3451 – پرداخت حقوق ديواني حسينعلي خان قاجار – 1298/11/23 – 8068 – 1298/11/29

3452 – پرداخت حقوق ديواني آقاي حاج عبدالحسين و عصمت خانم – 1298/11/23 – 8076 – 1298/11/29

3453 – پرداخت حقوق شخصي آقاي لواء السلطنه – 1298/11/23 – 8082 – 1298/11/29

3454 – پرداخت اضافه مخارج قيمت وزارت فوايد عامه – 1298/11/23 – نامعلوم – 1298/12/13

3455 – پرداخت بودجه دائره مستغلات ايالت طهران – 1298/11/23 – 8077 – 1298/11/29

3456 – پرداخت مخارج ساختمان آشپزخانه و تعميرات نظميه رشت – 1298/11/25 – 8083 – 1298/11/29

3457 – پرداخت قيمت بالاپوش عده اي از مأمورين نظميه اطراف شهر شيراز – 1298/11/25 – 8550 – 1298/12/13

3458 – پرداخت حقوق ديواني آقاي فلك المعالي – 1298/11/28 – 8538 – 1298/12/13

3459 – پرداخت حقوق ديواني ميرزا جواد آقايوف نايب قونسول سابق بادكوبه – 1298/11/28 – 8522 – 1298/12/13

3460 – پرداخت حقوق توپچيان رشت – 1298/11/28 – 8549 – 1298/12/13

3461 – پرداخت اعتبار به وزارت فوائد عامه جهت عمليات فني معادن و نقشه برداري – 1298/11/28 – نامعلوم – 0000/00/00

3462 – پرداخت اضافه حقوق به ميرزا ابراهيم و ميرزا مهدي – 1298/11/29 – 8079 – 1298/11/29

3463 – پرداخت مخارج تهيه اثاثيه محاكم عدليه كردستان – 1298/12/02 – 8792 – 1298/12/20

3464 – پرداخت قيمت اثاثيه دو محكمه صلحيه قزوين – 1298/12/02 – 8794 – 1298/12/20

3465 – پرداخت كمك هزينه به آقاي برهان المتكلمين – 1298/12/02 – 8790 – 1298/12/20

3466 – پرداخت حقوق سيد حبيب الله مستشار ديوان عالي – 1298/12/02 – 8796 – 1298/12/20

3467 – پرداخت مخارج تعميرات عمارت مسكوني عدليه كرمان – 1298/12/04 – 8791 – 1298/12/20

3468 – تعمير انبار مسقف گمرك كرمانشاه – 1298/12/05 – 8545 – 1298/12/13

3469 – تأديه مخارج آقاي معززالسلطان و مهندس همراه ايشان – 1298/12/05 – 8528 – 1298/12/13

3470 – پرداخت حقوق قراسورانهاي خط همدان – 1298/12/05 – 8540 – 1298/12/13

3471 – پرداخت حقوق ديواني آقاي اجودان حضور – 1298/12/05 – 8535 – 1298/12/13

3472 – پرداخت اضافه حقوق به آقا ميرزا نصر الله خان – 1298/12/05 – 8543 – 1298/12/13

3473 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم آقا ميرزا ابوالفضل اديب به ورثه آنمرحوم – 1298/12/05 – 8524 – 1298/12/12

3474 – پرداخت مخارج تعميرات گارد شهري باطاليون – 1298/12/05 – 8525 – 0000/00/00

3475 – پرداخت حقوق ديواني خانبابا خان – 1298/12/05 – 8529 – 1298/12/13

3476 – پرداخت مخارج تعمير سقف انبار كلي پستال انزلي – 1298/12/05 – 8551 – 1298/12/13

3477 – احتساب حقوق مأمورين مطابق ارزش فرانك سابق – 1298/12/05 – 8527 – 1298/12/13

3478 – پرداخت حقوق ديواني ميرزا حسن – 1298/12/05 – 8523 – 1298/12/05

3479 – پرداخت اضافه مخارج تعميرات مدرسه صنايع مستظرفه – 1298/12/05 – 8547 – 1298/12/13

3480 – پرداخت حقوق پزشك مأمور صحيّة كردستان – 1298/12/09 – 8542 – 1298/12/13

3481 – پرداخت اضافه حقوق به معاون حكومت كردستان – 1298/12/09 – 8534 – 1298/12/13

3482 – پرداخت مخارج هيأت نظامي – 1298/12/09 – 8539 – 1298/12/13

3483 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا محمدعلي خان مستوفي – 1298/12/12 – 8598 – 1298/12/14

3484 – پرداخت مخارج تهيه اثاثيه سفارت مادريد – 1298/12/19 – 8879 – 1298/12/23

3485 – پرداخت مخارج تمبر و باندرول براي دوائر صاحب جمع – 1298/12/19 – 8868 – 1298/12/23

3486 – تعمير مقر شعبه نظميه انزلي و غازيان – 1298/12/19 – 354 – 1298/01/19

3487 – پرداخت قيمت جبه كشميري اهدائي به ميرزا محمد عليخان – 1298/12/19 – 9043 – 1298/12/23

3488 – پرداخت مخارج تأسيس يك باب مدرسه دولتي – 1298/12/19 – 8795 – 1298/12/30

3489 – پرداخت شهريه به ورثه مرحوم غلامرضاخان – 1298/12/19 – 8872 – 1298/12/23

3490 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم ميرزا محمود خان و حق ورثه ايشان – 1298/12/19 – 8880 – 1298/12/23

3491 – تأسيس دفتر نيابت در صابونچي – 1298/12/19 – 8867 – 1298/12/23

3492 – پرداخت شهريه به فرزند مرحوم سردار خان – 1298/12/19 – 8878 – 1298/12/23

3493 – پرداخت شهريه به عيال مرحوم شاهزاده ضياء الدين ميرزا – 1298/12/19 – 8865 – 1298/12/23

3494 – پرداخت حقوق ديواني آقاي دبير نظام – 1298/12/19 – 5544 – 1298/12/21

3495 – پرداخت مخارج ايرانياني كه از عراق به كرمانشاهان آمده اند – 1298/12/19 – 8870 – 1298/12/23

3496 – پرداخت قيمت خانه جهت تلگرافخانه سراب – 1298/12/19 – 8871 – 1298/12/23

3497 – 54انتقال قريه دشتك به تصرف نيمتاج خانم – 1298/12/19 – 8875 – 1298/12/23

3498 – پرداخت مخارج متفرقه اداري كارگزاري خراسان – 1298/12/19 – 8874 – 1298/12/23

3499 – پرداخت قيمت نشان هاي آفتاب درجه دوم به مادام استاروسلسكي و شير و خورشيد درجه اول به مسيو هننس – 1298/12/19 – 8873 – 1298/12/23

3500 – پرداخت مخارج تأسيس يك مدرسة دولتي در محلات – 1298/12/19 – 8795 – 1298/12/20

3501 – پرداخت كمك هزينه به آقاي منصور السلطنه – 1298/12/19 – 8866 – 1298/12/23

3502 – پرداخت حقوق ديواني آقاي تمچد السلطان – 1298/12/19 – 9044 – 1298/12/30

3503 – پرداخت حقوق ديواني خانم گلين عيال ميرزا حسينخان – 1298/12/19 – 9050 – 1298/12/30

3504 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم امين النظاره در حق سه اولاد و عيال او به طور كامل – 1298/12/19 – 9048 – 1298/12/30

3505 – پرداخت حقوق ديواني ورثه مرحوم مرتضي خان – 1298/12/19 – 9047 – 1298/12/30

3506 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا سيد علي مستوفي – 1298/12/19 – 9046 – 1298/12/30

3507 – پرداخت حقوق ديواني مرحوم مشاور الملك به ورثه آنمرحوم – 1298/12/19 – 9049 – 1298/12/23

3508 – پرداخت قيمت جبه مرحمتي به آقاي معظم الملك – 1298/12/22 – 8907 – 1298/12/26

3509 – پرداخت مخارج سفر سه نفر از مستخدمين همايوني – 1298/12/23 – 528 – 1299/01/24

3510 – پرداخت حقوق تقاعدي احتشام الممالك – 1298/12/23 – 9045 – 1298/12/30

3511 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا غلامحسين خان مستوفي – 1298/12/28 – 335 – 1299/01/19

3512 – مخارج تعمير عمارات دوائر دولتي – 1298/12/28 – 343 – 1299/01/19

3513 – پرداخت مستمري ماهيانه به آقاي سعيد الملك تا افتتاح مجلس – 1298/12/28 – 886 – 1299/02/07

3514 – پرداخت مقرري ماهيانه دربارة آقاي سعيد الملك تا انعقاد مجلس شوراي ملي – 1298/12/28 – 355 – 1299/01/19

3515 – پرداخت ربع حقوق فرمانفرمايان به معاون يا كفيل آنها در مدت كفالت – 1299/01/19 – 518 – 1299/01/24

3516 – مخارج مرمت و تغيير شيشه هاي شكسته گرمخانها و نارنجستان فرح آباد و دوشان تپه – 1299/01/19 – 519 – 1299/01/24

3517 – تعمير و تجديد قسمت عمده سر درب مدرسه دارالفنون و اطاقهاي جنب آن – 1299/01/19 – 524 – 1299/01/24

3518 – پرداخت مخارج تعمير حياط خلوت مريضخانه دولتي – 1299/01/19 – 523 – 1299/01/24

3519 – پرداخت مدد معاش به مسيو هاوديژيه و دومن معلمين مدرسه دارالفنون – 1299/01/19 – 861 – 1299/02/06

3520 – پرداخت مخارج مأموريت و فوق العاده و مخارج ايام بيكاري به آقاي حاج نديمباشي – 1299/01/19 – 950 – 1299/02/09

3521 – پرداخت حقوق ديواني ابوالفتح ميرزا و احمدميرزا – 1299/01/24 – 951 – 1299/02/09

3522 – پرداخت مخارج مداواي مرضاي رژيمان و پرستاري اين مرضا – 1299/01/24 – 925 – 1299/02/09

3523 – پرداخت حقوق معوقه آقاي كنت آنطوان – 1299/01/24 – 952 – 1299/02/09

3524 – پرداخت اضافه حقوق به رييس صندوق تذكره اسلامبول – 1299/01/24 – 892 – 1299/02/07

3525 – مطالبات مأموريت حاجي ترخان آقاي مفتاح الدوله – 1299/01/24 – 940 – 1299/02/09

3526 – پرداخت كمك خرج به دارالمساكين عراق – 1299/01/24 – 941 – 1299/02/09

3527 – تصويب نامه پرداخت مخارج انتخابات ساوه و زرند و توابع آن – 1299/01/24 – 927 – 1299/02/09

3528 – برقراري شهريه درباره شاهزاده دكتر محمد باقر ميرزا – 1299/01/24 – 939 – 1299/02/09

3529 – تعمير خانه هاي دهاتي قريه خالصه فلك الدين – 1299/01/24 – 934 – 1299/02/09

3530 – پرداخت مخارج تعميرات حياط تخت مرمر و باغ گالري – 1299/01/24 – 920 – 1299/02/09

3531 – تعمير مجراي آب گلستان – 1299/01/24 – 949 – 1299/02/09

3532 – تأديه قيمت شيريني ارسالي به بادكوبه در موقع تجديد سال جهت رييس هيأت اعزاميه ايران در قفقاز – 1299/01/24 – 933 – 1299/02/09

3533 – قرار نامه اتصال سيم تلگراف كرمان به بندرعباس – 1299/01/24 – 1088 – 1299/02/18

3534 – استخدام يكنفر نويسنده جهت تحريرات كميسيون رسيدگي فرامين – 1299/01/24 – 526 – 1299/02/09

3535 – اجازه پرداخت انعام به آقاي مخبر حضور – 1299/01/24 – 929 – 1299/02/09

3536 – پرداخت خسارت به سهراب خان خبير ديوان – 1299/01/24 – 948 – 1299/02/09

3537 – اضافه نمودن حقوق حكومتي فيروزكوه مادام كه آقاي مبشر الدوله در حكومت آنجا هستند – 1299/01/26 – 917 – 1299/02/09

3538 – برقراري مستمري درباره نادر ميرزا – 1299/01/26 – 915 – 1299/02/09

3539 – پرداخت حقوق آقاي ميرزا حسين خان سالك نيابت ژنرال قونسولگري مصر – 1299/01/26 – 921 – 1299/02/08

3540 – خريداري لوازم ضيافت دويست نفري وزارت امورخارجه – 1299/01/26 – 953 – 1299/02/09

3541 – پرداخت مخارج تعمير خندق اطراف شهر – 1299/01/26 – 935 – 1299/02/09

3542 – پرداخت انعام به آقاي خبير الصنايع – 1299/01/26 – 944 – 1299/02/09

3543 – پرداخت مبلغ يكصد و سي تومان اعتبار به حاكم آستارا بابت خريد اثاثيه مختصري كه اداره حكومت آنجا لازم خواهد داشت – 1299/01/26 – 1015 – 1299/02/13

3544 – مخارج جشن مشروطيت – 1299/01/26 – 938 – 1299/02/09

3545 – پرداخت مبلغ پانصد تومان بابت جيره جنسي و عليق پنجاه نفر سوار حكومت – 1299/02/03 – 610 – 1299/02/04

3546 – تهيه مقدمات جشن تاجگذاري – 1299/02/09 – 1706 – 1299/03/10

3547 – پرداخت حقوق ديواني آقاي عليخان دائي – 1299/02/11 – 1633 – 1299/03/08

3548 – پرداخت مبلغ يك هزار تومان بابت حقوق آقاي وحيد الملك – 1299/02/18 – 1291 – 1299/02/27

3549 – پرداخت مخارج حركت و معاودت عده اي عساكر عثماني مقيم طهران – 1299/02/18 – 1104 – 1299/02/19

3550 – پرداخت كرايه خانة شاهزاده اعتضاد السلطنه – 1299/02/18 – 1096 – 1299/02/19

3551 – تعميرات عمارت دولتي مسكوني قزاقان رشت – 1299/02/18 – 1105 – 1299/02/22

3552 – تعميرات فوريه سه اطاق نهارخوري اندرون سلطنتي – 1299/02/18 – 1312 – 1299/02/28

3553 – افزودن حقوق معاونت حكومت عراق نظر برعايت حال آقاي ميرزا احمد خان – 1299/02/18 – 1113 – 1299/02/19

3554 – پرداخت مخارج مسافرت آقاي ميرزا احمد خان – 1299/02/18 – 1095 – 1299/02/19

3555 – پرداخت قيمت كاغذ و مخارج طبع در هزار جلد جغرافياي عالي جهت مدارس عاليه ايران – 1299/02/18 – 1740 – 1299/03/10

3556 – محاسبه وجوه مالياتي نطنز كه به غارت رفته – 1299/02/18 – 1114 – 1299/02/19

3557 – پرداخت مخارج سفر آقاي نايب سرهنگ فتحعلي خان به گيلان – 1299/02/18 – 1116 – 1299/02/19

3558 – پرداخت مخارج مسافرت باطاليون پياده نظام بريگاد مركزي مأمور رشت به مركز – 1299/02/19 – 1108 – 1299/02/19

3559 – پرداخت مخارج مأموريت كميسيون سرحدي ايران – 1299/02/19 – 1109 – 1299/02/19

3560 – تأديه بقيه مخارج سفر چهار نفر معلمين فرانسوي مدرسة حقوق – 1299/02/21 – 1708 – 1299/03/10

3561 – تعميرات عمارات عدليه شيراز – 1299/02/21 – 1742 – 1299/03/10

3562 – پرداخت مخارج تعميرات ضروري عمارت مدرسه متوسطه دولتي گيلان – 1299/02/23 – 1738 – 1299/03/10

3563 – به خرج منظور گشتن فرع وام استقراضي اداره ماليه خراسان از بانك شاهنشاهي – 1299/02/23 – 1732 – 1299/03/10

3564 – پرداخت بقيه قيمت اثاثيه و ملزومات كميسيون نظامي – 1299/02/23 – 1700 – 1299/03/10

3565 – اضافه نمودن حقوق آقاي ميرزا باقر خان نايب قونسولگري باطوم – 1299/02/23 – 1687 – 1299/03/10

3566 – پرداخت تفاوت خرج به آقاي عماد الاسلام رييس استيناف اصفهان – 1299/02/23 – 1719 – 1299/03/10

3567 – پرداخت مخارج ايرانيان بي بضاعت كه از بادكوبه به آستارا وارد شده اند – 1299/02/25 – 1290 – 1299/02/27

3568 – پرداخت خرج راه ژنرال قنسول بغداد – 1299/02/25 – 1289 – 1299/02/27

3569 – پرداخت مخارج تعميرات قصر گلستان جهت جشن تاجگذاري – 1299/02/25 – 1310 – 1299/02/28

3570 – تصويب بودجه بيچي ئيل كابينه رياست وزرا از حيث حقوق و اعتبارات و مصارف – 1299/02/28 – 1318 – 1299/02/28

3571 – پرداخت كمك خرج به آقاي شمس الافاضل – 1299/02/28 – 1727 – 1299/03/10

3572 – پرداخت مخارج لازمه اداره اوقاف گيلان – 1299/02/30 – 1730 – 1299/03/10

3573 – پرداخت مخارج مسافرت به آقاي ميرزا سيد فضل الله خان – 1299/02/30 – 1739 – 1299/03/10

3574 – تعمير عمارات صاحبقرانيه و سلطنت آباد – 1299/03/01 – 1387 – 1299/03/01

3575 – پرداخت مخارج مقدماتي تشكيلات ژاندارمري گيلان – 1299/03/01 – 1388 – 1299/03/01

3576 – پرداخت حقوق رييس مكانيك ، اعتماد الصنايع – 1299/03/02 – 2583 – 1299/03/06

3577 – پرداخت اضافه حقوق به آقاي مشير همايون حاكم دره جز – 1299/03/04 – 1484 – 1299/03/05

3578 – تأديه مخارج دفتر ماليه اسفراين – 1299/03/04 – 1481 – 1299/03/05

3579 – پرداخت قيمت تمثال همايوني مرحمتي شاهزاده محسن ميرزا – 1299/03/04 – 1482 – 1299/03/05

3580 – پرداخت حقوق ديواني آقاي ميرزا محمدعلي خان – 1299/03/06 – 1713 – 1299/03/10

3581 – واگذاري دو خروار گندم به آقاي ميرزا عبدالرحيم خان – 1299/03/06 – 1453 – 1299/03/09

3582 – پرداخت حقوق ديواني آقاي شيخ علي به صباياي آن مرحوم – 1299/03/06 – 1703 – 1299/03/10

3583 – پرداخت مخارج تعمير ديوار عمارت بلور – 1299/03/06 – 1720 – 1299/03/10

3584 – پرداخت غرامت به ميرزا جعفرخان امين ماليه كه اموالش بغارت رفته – 1299/03/06 – 1632 – 1299/03/08

3585 – مخارج تزئين ابنيه گمرك محمّره – 1299/03/06 – 1728 – 1299/03/10

3586 – پرداخت اضافه حقوق به آقاي صديق – 1299/03/06 – نامعلوم – 0000/00/00

3587 – تأديه مخارج تعميرات ارك دولتي مشهد – 1299/03/06 – 1729 – 1299/03/10

3588 – تعمير سد جاجرود و جلوگيري از خرابي و خسارت محتمله – 1299/03/06 – 1715 – 1299/03/10

3589 – تعميرات ضروريه نقاط مخروبه پست هاي دولتي راه رشت – 1299/03/06 – 1736 – 1299/03/10

3590 – پرداخت اضافه اعتبار به اداره گمركات جهت اتمام عمارت حافظ الصحه – 1299/03/06 – 1721 – 1299/03/10

3591 – مخارج تعمير عمارت دولتي واقعه در كردان – 1299/03/06 – 1723 – 1299/03/10

3592 – پرداخت مخارج تدفين مسيو دنين و پسر و عيال او – 1299/03/06 – 1735 – 1299/03/10

3593 – اخذ خمس عايدات بابت ماليات از مالكين قراء اربابي – 1299/03/06 – 1722 – 1299/03/10

3594 – پرداخت خسارت بمسيو سيمون – 1299/03/06 – 1737 – 1299/03/10

3595 – عدم اخذ صد يك معارف از حقوق اعضاء از مدرسه دارالايتام – 1299/03/06 – 1686 – 1299/03/10

3596 – پرداخت انعام به شاهزاده محسن ميرزا – 1299/03/08 – 1769 – 1299/03/11

3597 – تعمير و خريد اثاثيه مدرسة صنايع مستظرفه – 1299/03/08 – 1712 – 1299/03/10

3598 – قيمت تمثال اهدائي به آقاي منصورالملك – 1299/03/08 – 1724 – 1299/03/10

3599 – مخارج تكميل اثاثيه ژنرال قونسولگري – 1299/03/08 – 1711 – 1299/03/10

3600 – پرداخت مستمري به سه نفر از صباياي مرحوم سليمان ميرزا شعاع الدوله – 1299/03/10 – 1499 – 1299/03/12

قسمت دهم)

3601 – پرداخت قيمت انگشتري مرحمتي به آقاي سيد صدرالدّين – 1299/03/11 – 1759 – 1299/03/11

3602 – اعزام يكنفر ژنرال قنسول – 1299/03/12 – 1702 – 1299/03/12

3603 – پرداخت خسارات آقاي سيد جليل اردبيلي – 1299/03/15 – 1893 – 1299/03/23

3604 – تأديه انعام شاهزاده بشارت السلطنه – 1299/03/15 – 1892 – 1299/03/23

3605 – پرداخت كمك هزينه درمان بيماري غلامرضا خان – 1299/03/15 – 2203 – 1299/03/30

3606 – پرداخت هزينه سفر به آقاي ميرزا محمدخان كرمانشاهي – 1299/03/15 – 1820 – 1299/03/15

3607 – پرداخت خرج تحصيل ميرزا محمود پسر آقاي شيخ صادق – 1299/03/18 – 2070 – 1299/03/29

3608 – پرداخت كمك خرج به مدرسه اقدسيه – 1299/03/22 – 1891 – 1299/03/22

3609 – پرداخت حقوق ديواني عبداله خان – 1299/03/25 – 2202 – 1299/03/30

3610 – پرداخت فاضل عايدات تلگرافخانه به اداره پست – 1299/03/25 – 2204 – 1299/03/30

3611 – پرداخت مخارج تعميرات قصر سلطنتي شاه آباد – 1299/03/25 – 2212 – 1299/03/30

3612 – مخارج تكميل و پرداخت حقوق اجزاء وزارت امور خارجه مطابق صورت فوق – 1299/03/25 – 1956 – 1299/03/26

3613 – پرداخت مخارج اهداء چهار قطعه نشان آفتاب به خانمهاي وزراء مختار – 1299/03/25 – 2201 – 1299/03/30

3614 – پرداخت اضافه حقوق به حاكم كاشان – 1299/03/25 – 1960 – 1299/03/26

3615 – پرداخت حقوق شخصي آقاي ميرزا علي اصغر خان – 1299/03/25 – 2213 – 1299/03/30

3616 – استخدام يكنفر مأمور جهت امر رسيدگي به كارهاي مسافرين راه عتبات در محل موسوم به تيروق – 1299/03/25 – 2205 – 1299/03/30

3617 – تعميرات ضروري عمارات دولتي كرمان – 1299/03/25 – 2159 – 1299/03/29

3618 – پرداخت فوق العاده به قزاقهاي آترياد طهران – 1299/03/25 – 2206 – 1299/03/30

3619 – تأديه حقوق مأمور ماليه بنادر – 1299/03/25 – 2211 – 1299/03/30

3620 – پرداخت حقوق يكنفر رييس شعبه براي ضبط كابينه – 1299/03/25 – 1955 – 1299/03/26

3621 – اختصاص مبلغ يكصد و بيست تومان بابت مخارج تعميرات مدرسه دولتي نمره (1) اصفهان – 1299/03/27 – 2461 – 1299/04/03

3622 – پرداخت حقوق ديواني و كمك خرج به آقاي وحيدالملك – 1299/03/27 – 2027 – 1299/03/27

3623 – پرداخت قيمت يك قطعه نشان درجه دوم به خانم سرپرس كاكس – 1299/03/27 – 2413 – 1299/04/03

3624 – قبول قيمت مخابرات و تبريك وزراء از اعتبار وزارتخانه هاي مربوطه – 1299/04/13 – 2659 – 1299/04/13

3625 – تشكيل كميسيون شوراي اردوي دفاعيه – 1299/04/22 – نامعلوم – 0000/00/00

3626 – پرداخت مبلغي به اقاي مخبر السلطنه جهت مخارج فوريه – 1299/04/22 – 2844 – 1299/04/24

3627 – اعزام آقاي مشاورالممالك بسمت سفارت فوق العاده به مسكو – 1299/04/26 – 2958 – 1299/04/29

3628 – پرداخت طلب محكمه حكميت در لاهه – 1299/04/26 – 2959 – 1299/04/27

3629 – پرداخت مخارج مراجعت بايران بآقايان نامبرده در ليست – 1299/04/26 – 3 – 1299/04/29

3630 – پرداخت مخارج مسافرت دو نفر نمايندة مأمور واشنگتن – 1299/04/26 – 2957 – 1299/04/27

3631 – اختصاص مبلغ ده هزار تومان به وزارت فوايد عامه و تجارت و فلاحت به جهت مخارج اداري – 1299/04/29 – 3051 – 1299/05/02

3632 – پرداخت اعتبار به اداره ماليه عراق جهت حمل جنس مالياتي بخطوط پستي ژاندارم – 1299/04/29 – 3043 – 1299/05/02

3633 – پرداخت مخارج تعميرات فوريه عمارت اداره ضرابخانه – 1299/04/29 – 3055 – 1299/05/02

3634 – پرداخت خسارت به ادارة روزنامه سعادت – 1299/04/29 – 3060 – 1299/05/02

3635 – پرداخت مدد معاش به محكمه فوق العاده نظامي – 1299/04/29 – 3085 – 1299/05/05

3636 – خريد اسباب باكتريولوژي (انستيتور پاستور) – 1299/04/29 – 4005 – 1299/04/30

3637 – تصويب نامة پرداخت مبلغ پانزده هزار تومان اعتبار به حكومت كردستان براي استقرار امنيت و جلوگيري از شرارت گلباغي و مندمي – 1299/04/31 – 3183 – 1299/05/05

3638 – اعانه دولت ايران به مبتلايان حصبه در لهستان – 1299/04/31 – 3052 – 1299/05/02

3639 – به خرج منظور گشتن قرض ادارة مباشرت مجلس شورايملي – 1299/05/02 – 3187 – 1299/05/05

3640 – مخارج تعميرات حياط مسكوني آقاي حاجي مسرور خان خواجه – 1299/05/02 – 3184 – 1299/05/05

3641 – تعمير حمام مخصوص و نهارخوري اندرون قصر صاحبقرانيه – 1299/05/02 – نامعلوم – 0000/00/00

3642 – تصويب حقوق يكصد نفر سوار در كرمانشاهان – 1299/05/02 – 3672 – 0000/00/00

3643 – پرداخت خرج سفر به آقاي صدر الاشراف – 1299/05/02 – 3179 – 1299/05/05

3644 – اتمام ساختمان ادارات وزارت ماليه – 1299/05/03 – 3488 – 1299/05/12

3645 – تجديد كنترات مسيو باير – 1299/05/03 – 2736 – 0000/00/00

3646 – تصويب نامه پرداخت مبلغ بيست هزار تومان اعتبار به آذربايجان براي انتظام امور سرحدات – 1299/05/03 – 3342 – 1299/05/07

3647 – پرداخت اعتبار به آقاي حميدخان نايب سفارت مسكو – 1299/05/03 – 3395 – 1299/05/10

3648 – پرداخت وجوه امانات حيف و ميل شده مردم توسط مصباح السلطان – 1299/05/05 – 3487 – 0000/00/00

3649 – استخدام عده اي سرباز و صاحب منصب از مازندران و پرداخت مخارج آنها – 1299/05/05 – 3291 – 1299/05/06

3650 – پرداخت ماهي مبلغ سي و پنج تومان به شاهزاده بشارت السلطنه بابت مدد معاش – 1299/05/06 – 3439 – 1299/05/10

3651 – پرداخت مخارج تعميرات ضروري و مرمت راه فرح آباد و دوشان تپه – 1299/05/07 – 3446 – 0000/00/00

3652 – پرداخت انعام به ملتزمين ركاب همايوني در مراجعت از سفر فرنگ – 1299/05/07 – 3483 – 0000/00/00

3653 – برقراي شهريه درباره آقاي مشارالسلطان – 1299/05/07 – 3442 – 0000/00/00

3654 – پرداخت قيمت هدايا و مخارج حمل و خرج سفر حاملين هدايا به نجف – 1299/05/07 – 3438 – 1299/05/10

3655 – ارسال فشنگ براي ژاندارمري – 1299/05/10 – 3490 – 1299/05/12

3656 – پرداخت تفاوت قيمت سه حلقه انگشتر هداياي اعليحضرت – 1299/05/11 – 3558 – 0000/00/00

3657 – پرداخت انعام به دو نفر سرباز از باطاليان ساخلو گيلان – 1299/05/13 – 3688 – 0000/00/00

3658 – دادن تفاوت يكدست لباس براي افراد گارد همايوني – 1299/05/13 – 3750 – 0000/00/00

3659 – اضافه نمودن حقوق سربازان بريكاد[بريگاد] مركزي – 1299/05/13 – 3742 – 0000/00/00

3660 – تعميرات اصطبل دولتي عشرت آباد – 1299/05/13 – 3689 – 0000/00/00

3661 – مخارج ضروري تعمير اصطبل توپخانه عشرت آباد – 1299/05/13 – 31149 – 1299/05/00

3662 – مخارج بنائي و نجاري ادارات وزارت جنگ – 1299/05/13 – 3683 – 1299/05/17

3663 – استخدام آقاي مهذب السلطان به سمت كمك تحرير آقاي وزير داخله – 1299/05/16 – 3748 – 0000/00/00

3664 – پرداخت حقوق معاونت وزارت داخله به آقاي اديب السلطنه – 1299/05/16 – 3743 – 0000/00/00

3665 – تصويب نامه پرداخت مخارج تعميرات بروج نظامي كيوره و چگني كش و حاجي آباد واقعه در بروجرد – 1299/05/16 – 2898 – 0000/00/00

3666 – پرداخت حقوق و فوق العاده عقب مانده آقاي سردار استار وسلسكي – 1299/05/16 – 3642 – 0000/00/00

3667 – تصويب نامه استخدام پانصد سوار از سواران محلي براي مدت دو ماه – 1299/05/16 – 3882 – 1299/05/21

3668 – استخدام يكنفر منشي جهت تحريرات وزارت معارف و اوقاف – 1299/05/16 – 3745 – 0000/00/00

3669 – تصويب نامه پرداخت مبلغ پانصد تومان اعتبار به حكومت يزد براي مخارج انتخابات آنجا – 1299/05/16 – 3741 – 0000/00/00

3670 – تعميرات مريضخانه مرحوم حاجي شيخ هادي – 1299/05/16 – 3746 – 0000/00/00

3671 – پرداخت قيمت ذغال سنگ خريداري شده جهت افتتاح مجلس شورايملي – 1299/05/17 – 3780 – 1299/05/19

3672 – پرداخت حق الكفاله منصورالملك – 1299/05/19 – 3883 – 1299/05/21

3673 – انتصاب غفارخان به جاي مبصرالملك به مأموريت حاجي طرخان – 1299/05/19 – 3913 – 0000/00/00

3674 – پرداخت اعتبار به آقاي مخبرالسلطنه جهت مصارف لازمه – 1299/05/19 – 3879 – 1299/05/21

3675 – پرداخت حقوق يكنفر ضباطي جهت دفتر وزارت عدليه – 1299/05/19 – 3912 – 0000/00/00

3676 – پرداخت حقوق عضو علي البدل محكمه استيناف – 1299/05/19 – 3937 – 0000/00/00

3677 – پرداخت مخارج تعمير و تنقيه قنوات شاپور – 1299/05/19 – 3918 – 0000/00/00

3678 – پرداخت سالي مبلغ يكهزار تومان به آقاي وحيدالملك – 1299/05/20 – 3908 – 0000/00/00

3679 – پرداخت بودجه و اعتبار ايالت آذربايجان به آقاي حاج مخبرالسلطنه – 1299/05/20 – 3936 – 0000/00/00

3680 – پرداخت انعام به شيخ مسيح – 1299/05/21 – 3989 – 0000/00/00

3681 – پرداخت مخارج بنائي و تعميرات كلي در عمارات دولتي كرمان به آقاي حشمت الدوله – 1299/05/21 – 4064 – 0000/00/00

3682 – پرداخت حقوق رياست قشون آذربايجان به آقاي نصر الدوله – 1299/05/21 – 3977 – 0000/00/00

3683 – اضافه نمودن حقوق علاءالدين ميرزا – 1299/05/21 – 3910 – 1299/05/23

3684 – پرداخت مخارج مسافرت و فوق العاده صاحب منصبان ژاندارمري مأمور خراسان – 1299/05/21 – 3994 – 1299/05/24

3685 – مربوط به اضافه حقوق معين الاسلام – 1299/05/22 – نامعلوم – 1299/05/22

3686 – پرداخت مخارج سفر آقايان سيد عبدالرحيم خلخالي و آقا سيد مهدي افجه – 1299/05/23 – 4163 – 0000/00/00

3687 – پرداخت پنجهزار فرانك به مادام مرنارد و يكهزار فرانك به چهار نفر اولاد ايشان – 1299/05/24 – 4089 – 0000/00/00

3688 – پرداخت مخارج ئيلاق به آقاي وثوق السلطنه – 1299/05/24 – 4066 – 0000/00/00

3689 – رفع نواقص و معايب ابنيه و عمارات گمركي بندرعباس – 1299/05/24 – 4088 – 0000/00/00

3690 – پرداخت حقوق معوقه اصفهان به آقاي سردار جنگ حكمران اصفهان – 1299/05/24 – 4057 – 0000/00/00

3691 – حقوق و مصارف ايام ئيلاق مدرسه نظام – 1299/05/24 – 4208 – 0000/00/00

3692 – استخدام و پرداخت حقوق يكنفر معلم حقوق و انگليسي – 1299/05/24 – 4211 – 0000/00/00

3693 – پرداخت كمك خرج به آقاي عادل خان زياد خانوف نماينده دولت جمهوري آذربايجان – 1299/05/26 – 4210 – 1299/05/25

3694 – پرداخت حقوق وزارتي وزارت جنگ به آقاي وثوق السلطنه – 1299/05/26 – 4235 – 0000/00/00

3695 – پرداخت حقوق به آقايان جليل اردبيلي و مهدي افجه در مدت مأموريت – 1299/05/27 – 4202 – 0000/00/00

3696 – پرداخت مخارج گاري جهت حمل سرباز و مهمات قشوني – 1299/05/28 – 4330 – 0000/00/00

3697 – مخارج حفظ حدود قره تو – 1299/05/28 – 4431 – 1299/05/31

3698 – عدم مطالبه مبلغ برداشتي توسط مرحوم ميرزا محمود خان امين از ورثه ايشان – 1299/05/28 – 4312 – 1299/05/31

3699 – پرداخت مخارج مراجعت اسراي جديد الورود عثماني – 1299/05/28 – 4311 – 1299/05/31

3700 – پرداخت مخارج جشن ورود مركب همايوني – 1299/05/30 – 4388 – 1299/06/01

3701 – پرداخت مخارج تعميرات ديوار حياط دربار گلستان – 1299/05/30 – 4449 – 0000/00/00

3702 – تعمير ديوار باغ گالري – 1299/05/30 – 4447 – 0000/00/00

3703 – پرداخت مخارج تعميرات اندرون سلطنتي و حياط درب اندرون – 1299/05/30 – 4448 – 0000/00/00

3704 – پرداخت مخارج تعميراتي كه عبدالله خان متحمل شده – 1299/05/30 – 4444 – 0000/00/00

3705 – تصويب نامه پرداخت مبلغ پانزده هزار تومان ديگر به آقاي ساعد السلطنه نايب ايالت آذربايجان – 1299/05/30 – 4445 – 0000/00/00

3706 – كمك از عايدات تلگرافخانه به پستخانه – 1299/05/31 – 3978 – 0000/00/00

3707 – تحويل مقداري فشنگ انگليسي باداره ژاندارمري – 1299/06/01 – 4675 – 0000/00/00

3708 – خريداري مقداري فشنگ پنج تير روسي جهت قواي دفاعيه خمسه – 1299/06/01 – 4673 – 1299/06/08

3709 – پرداخت مبلغي به آقاي برزو خان شجاع نظام – 1299/06/03 – 4578 – 1299/06/06

3710 – انتخاب آقاي علي نجم آبادي به عنوان رياست دارالايتام – 1299/06/03 – 4640 – 1299/06/08

3711 – پرداخت مخارج اردوكشي ژاندارمري اعزامي به مازندران – 1299/06/05 – 4692 – 0000/00/00

3712 – مخارج لازمه و فوق العاده مصارف اردوي اعزامي ژاندارمري – 1299/06/05 – 4691 – 1299/06/09

3713 – پرداخت اضافه مقرري به آقاي مصدق ديوان – 1299/06/05 – 4706 – 0000/00/00

3714 – پرداخت مخارج مسافرت به آقاي ركن الوزراه [ركن الوزراء] – 1299/06/05 – 4696 – 0000/00/00

3715 – پرداخت خسارات وارده به آقاي حسن خان اختر – 1299/06/05 – 4695 – 0000/00/00

3716 – پرداخت مخارج اعزام عده اي از صاحب منصبان و افراد رژيمان اصفهان به مركز – 1299/06/06 – 4723 – 0000/00/00

3717 – اعطاء يكي از انگشتري هاي دولتي شاهزاده افخم الدوله به ثقه الاسلام ساروي – 1299/06/06 – 4698 – 0000/00/00

3718 – اعزام سردار افخم جهت حمل توپ و اسلحه و مونسيون از خراسان به طهران – 1299/06/06 – 4722 – 0000/00/00

3719 – پرداخت مخارج مسافرت آقاي پرنس ارفع الدوله – 1299/06/06 – 4689 – 0000/00/00

3720 – انتقال بعضي از مستخدمين اداره گمركات به وزارت ماليه – 1299/06/07 – 6165 – 0000/00/00

3721 – پرداخت مخارج مسافرت و خرج تحصيل آقاي ميرزا علي خان – 1299/06/08 – 4778 – 1299/06/12

3722 – تأديه مخارج اردوي سيّار – 1299/06/08 – 4781 – 1299/06/12

3723 – استقرار پست ژاندارمري در سياه كوه – 1299/06/08 – 4782 – 1299/06/12

3724 – تصويب نامه پرداخت مخارج انتخابات دوره چهارم شاهرود و بسطام – 1299/06/08 – 4889 – 0000/00/00

3725 – برقراري كمك خرج براي عده اي از افراد وزارت جنگ – 1299/06/08 – 4883 – 0000/00/00

3726 – فروش عمارت تلگرافخانه شاهرود به آقاي بصير السلطنه – 1299/06/08 – 4888 – 0000/00/00

3727 – پرداخت مخارج مجلس ترحيم آيت اله شيرازي – 1299/06/08 – 4828 – 0000/00/00

3728 – پرداخت حقوق دو نفر امين تذكره در محلهاي سردشت و سقّز – 1299/06/08 – 4886 – 0000/00/00

3729 – پرداخت مخارج مسافرت بآقاي ميرزا اسمعيل خان – 1299/06/08 – 4827 – 0000/00/00

3730 – اشاعه و ترويج ادوات و ماشينهاي فلاحتي به سبك جديد – 1299/06/09 – 8105 – 1299/06/19

3731 – پرداخت مخارج اسراي مقيم مجلس حكومتي قزوين – 1299/06/10 – 5111 – 0000/00/00

3732 – تهيه وسائل كشت و زرع خالصه كوشك – 1299/06/12 – 5109 – 0000/00/00

3733 – اضافه نمودن خرج سفر بنوز معلم ادبيات فرانسه – 1299/06/12 – 5275 – 0000/00/00

3734 – پرداخت حقوق چهار ماهه دكتر منار معلم ميكروب شناسي – 1299/06/13 – 5267 – 0000/00/00

3735 – پرداخت مخارج لازمه دفتر كارگزاري خراسان – 1299/06/13 – 5046 – 1299/06/17

3736 – پرداخت قيمت آلات موزيك نظامي ژاندارمري – 1299/06/13 – 5265 – 0000/00/00

3737 – كرايه و مخارج مسافرت آقاي سردار افخم – 1299/06/13 – 4885 – 0000/00/00

3738 – پرداخت مخارج محكمه مختلطه اسكندريه به آقاي مشير حضور – 1299/06/13 – 5037 – 1299/06/17

3739 – پرداخت انعام به مستخدمين هيأت وزراء مطابق ليست ذكر شده – 1299/06/15 – 5291 – 0000/00/00

3740 – پرداخت مخارج مراجعت سيزده نفر مهاجرين ايراني از ولاديوستك – 1299/06/15 – 5316 – 1299/06/22

3741 – پرداخت مقرري نماينده اول دولت ايران در مجمع اتفاق ملل – 1299/06/15 – 5035 – 1299/06/17

3742 – تعميرات ضروري عمارت مجلس شوراي ملي – 1299/06/16 – 5277 – 0000/00/00

3743 – رسيدگي به فرامين خالصجات – 1299/06/16 – 71 – 1299/06/22

3744 – پرداخت حقوق مأموريتي آقاي پرنس ارفع الدوله – 1299/06/17 – 5163 – 0000/00/00

3745 – پرداخت مدد معاش به آقاي شيخ عبدالعلي – 1299/06/17 – 5274 – 1299/06/21

3746 – پرداخت مدد معاش به ميرزا باقر خان مستنطق – 1299/06/17 – 5276 – 1299/06/21

3747 – تصويب نامه پرداخت مخارج انتخابات دوره چهارم تقنينيه مطابق ادوار سابق – 1299/06/17 – 5040 – 1299/06/17

3748 – پرداخت مستمري براي حكومت و نظميه سقز و بانه – 1299/06/17 – 3652 – 1299/06/30

3749 – كرايه دو دستگاه اتومبيل آقايان حاملين هدايا به عتبات عاليات – 1299/06/19 – 5263 – 0000/00/00

3750 – قطع كليه دعاوي دكتر كاشه – 1299/06/20 – 5457 – 0000/00/00

3751 – تشكيل اردوي سيار به رياست آقاي سردار انتصار – 1299/06/20 – 5348 – 0000/00/00

3752 – تزئيد نفرات قزاق – 1299/06/20 – 5412 – 1299/06/24

3753 – پرداخت كمك هزينه به منصورالسلطنه – 1299/06/20 – 5402 – 1299/06/23

3754 – مخارج تعميرات قسمتي از ديوار عمارت عدليه – 1299/06/22 – 5576 – 0000/00/00

3755 – تعمير بندر رودخانه جاجرود – 1299/06/23 – 5436 – 0000/00/00

3756 – مخارج صاحب منصبان و افراد روسي و قفقازي از قزوين به مشهد – 1299/06/23 – نامعلوم – 1299/06/27

3757 – پرداخت مخارج سه ماهه مسافرت آقاي منشورالملك به بادكوبه – 1299/06/23 – 5635 – 1299/06/29

3758 – اختصاص مبلغ هشت هزار تومان اعتبار به وزارت امور خارجه براي خريد عمارت مدرسه علوم سياسي – 1299/06/23 – 5631 – 0000/00/00

3759 – پرداخت مستمري اتباع دولت فرانسه – 1299/06/24 – 5580 – 0000/00/00

3760 – اضافه نمودن شهريه آقاي ميرزا ابوالحسن خان اعتصام الممالك – 1299/06/24 – 5581 – 0000/00/00

3761 – پرداخت مخارج مسافرت تركستان و مشهد آقاي ميرزا جواد خان سينكي – 1299/06/24 – 5633 – 0000/00/00

3762 – پرداخت مخارج مراجعت به كلنل شوكت بيگ – 1299/06/26 – 8717 – 0000/00/00

3763 – پرداخت شهريه آقاي مجدالملك به خانواده ايشان – 1299/06/26 – 5706 – 0000/00/00

3764 – پرداخت اضافه حقوق اعضاء وزارت امور خارجه – 1299/06/26 – 5701 – 0000/00/00

3765 – مخارج لجن برداري استخر جلو عمارت بادگير – 1299/06/27 – 5702 – 1299/06/29

3766 – مخارج عزيمت اسراي متجاسرين از قزوين به طهران – 1299/06/27 – 5601 – 0000/00/00

3767 – تصويب نامه پرداخت مبلغ سي هزار تومان اعتبار براي مخارج لازمه به آقاي حاج مخبرالسلطنه والي ايالت آذربايجان – 1299/06/27 – 5614 – 0000/00/00

3768 – تأديه انعام آقاي ميرزا محمد علي خان منتصر الملك – 1299/06/29 – 5754 – 0000/00/00

3769 – پرداخت مخارج عزيمت و اقامت شاهزاده نادر ميرزا در لطف آباد – 1299/06/29 – 5737 – 0000/00/00

3770 – بودجه دارالصنايع خيريه – 1299/06/29 – 6092 – 1299/07/11

3771 – قضيه انتحار مسيو وسطرو قنسول آلمان در تبريز – 1299/06/30 – 5874 – 1299/07/10

3772 – تعلق يافتن مقداري از عايدات شام به آقاي عين الملك – 1299/06/30 – 5575 – 0000/00/00

3773 – تعميرات عمارت استيجاري مدرسه متوسطه دولتي سيروس – 1299/06/30 – 5879 – 0000/00/00

3774 – پرداخت شهريه به عيال آقاي صفاء السلطنه در مدت مأموريت ايشان – 1299/06/30 – 5894 – 0000/00/00

3775 – پرداخت مقرري به اولاد مسيو وسطرو قونسول آلمان در تبريز – 1299/06/30 – 5874 – 1299/07/04

3776 – فوق العاده ماهيانه و مخارج غير مترقبه افراد بريگاد مركزي مأمور گيلان – 1299/06/30 – 4672 – 1299/06/08

3777 – احداث بروج نظامي در راه سياه كوه براي پستهاي ژاندارم – 1299/07/00 – 398 – 0000/00/00

3778 – مبرا بودن آقاي ظهير الملك در تصرف و مداخله جواهرات – 1299/07/01 – 5120 – 0000/00/00

3779 – پرداخت حقوق اداري اسكندرخان رييس شعبه تمبر و باندرل – 1299/07/03 – 6007 – 1299/07/08

3780 – اهداء مدال به افراد قزاق مأمور اردوي گيلان به پاس فداكاري و رشادت آنها – 1299/07/03 – 5974 – 1299/07/08

3781 – پرداخت قيمت پنج رأس اسب و مخارج يكماهه آقايان جليل اردبيلي و سيد عبدالرحيم خلخالي و همراهان – 1299/07/04 – 5945 – 1299/07/06

3782 – تعميرات حياط گلستان جهت روضه خواني – 1299/07/06 – 6003 – 1299/07/08

3783 – مخارج مراجعت مهاجرين ايراني مقيم پاريس – 1299/07/06 – 6002 – 1299/07/08

3784 – پرداخت خرج راه به آقاي حاجي مفتح الملك – 1299/07/07 – 6073 – 1299/07/11

3785 – پرداخت حقوق مأموريتي آقاي صفاء السلطنه – 1299/07/07 – 6076 – 1299/07/11

3786 – پرداخت مخارج مسافرت به كلنل جميل بيك و ماژور نصرت بيك – 1299/07/07 – 6074 – 1299/07/11

3787 – پرداخت كمك خرج به بعضي از اعضاء كابينه و شعب وزارت جنگ مطابق اسامي نامبرده – 1299/07/07 – 6095 – 1299/07/11

3788 – پرداخت مخارج تعميرات ساختمان دفتر گمركي قريه كلته چنار در لطف آباد خراسان – 1299/07/07 – 6094 – 1299/07/11

3789 – خريداري محلي براي وزارت پست و تلگراف – 1299/07/07 – 6079 – 1299/07/11

3790 – پرداخت ماهيانه به آقاي عبدالرحيم خلخالي در مدت مأموريت – 1299/07/07 – 6072 – 1299/07/11

3791 – مخارج كرايه اتومبيل و ساير مخارج مسافرت آقاي وزير جنگ – 1299/07/08 – 6012 – 1299/07/08

3792 – تهيه و تكميل وسائل صحي مرضاي نظامي اردوي گيلان – 1299/07/08 – 6011 – 1299/07/08

3793 – پرداخت انعام به اسميسف[اسيمف] صاحب منصب قزاق – 1299/07/10 – 6240 – 1299/07/15

3794 – پرداخت تفاوت وزن جيره و عليق كارگزاران والاحضرت وليعهد – 1299/07/10 – 6221 – 1299/07/15

3795 – پرداخت اضافه مقرري به آقاي مفتح الدوله – 1299/07/10 – 6237 – 1299/07/15

3796 – پرداخت مدد معاش به دكتر مصباح الحكما طبيب نظام مأمور خراسان – 1299/07/10 – 6238 – 1299/07/15

3797 – مدد معاش محكمه فوق العاده نظامي – 1299/07/10 – 6236 – 1299/07/15

3798 – استخدام يكصد سوار بختياري جهت اجرائيات حكومتي عراق – 1299/07/11 – 6354 – 0000/00/00

3799 – مخارج كرايه گاري هاي حمل و نقل مهاجرين گيلان به قزوين – 1299/07/11 – 6355 – 0000/00/00

3800 – ماليات تحديد ترياك – 1299/07/13 – 6416 – 1299/07/19

3801 – پرداخت اضافه حقوق به آقاي سعد خان لقمان الملك معلم طب دارالفنون – 1299/07/14 – 6398 – 0000/00/00

3802 – پرداخت مخارج يوميه اسراي مقيم ژاندارمري سمنان – 1299/07/14 – 6447 – 0000/00/00

3803 – تصويبنامه راجع به افزايش حقوق حسن خان پسر اعتماد قاجار – 1299/07/15 – 6387 – 1299/07/19

3804 – پرداخت مقرري معلمين اروپائي مدرسه حقوق – 1299/07/15 – 6389 – 0000/00/00

3805 – پرداخت مخارج راه به آقاي پرنس ارفع الدوله – 1299/07/15 – 6390 – 0000/00/00

3806 – پرداخت مقرري ماهيانه درباره هفت نفراسامي فوق – 1299/07/15 – 6439 – 1299/07/15

3807 – مخارج تهيه اثاثيه جهت كلاس سال دوم مدرسه حقوق – 1299/07/15 – 6936 – 1299/07/29

3808 – تعميرات لازم عمارت گالري – 1299/07/17 – 6608 – 0000/00/00

3809 – پرداخت شهريه به آقاي ميرزا موسي خان سناء الدوله – 1299/07/17 – 6510 – 0000/00/00

3810 – اضافه نمودن حقوق ناصرالوزاره – 1299/07/17 – 6488 – 0000/00/00

3811 – تصويب انعام در حق نواب شاهزاده معز الدوله – 1299/07/17 – 6473 – 0000/00/00

3812 – تصويب نامه مربوط به بودجه حقوق حكومت و دواير حكومتي ولايات ثلث – 1299/07/17 – 5609 – 1299/07/21

3813 – پرداخت مبلغي به سوارهاي مأمور فارس – 1299/07/18 – 6064 – 1299/07/21

3814 – تصويب نامه پرداخت مخارج مسافرت و فوق العاده مأموريت به آقاي سركشيك زاده – 1299/07/18 – 6588 – 1299/07/22

3815 – تصويب نامه پرداخت مخارج مأموريت آقاي ميرزا علي اكبرخان دهخدا براي تفتيش انتخابات زنجان – 1299/07/18 – 6598 – 1299/07/22

3816 – تصويب نامه پرداخت مخارج مأموريت آقاي بقاءالملك براي تفتيش انتخابات همدان – 1299/07/18 – 6597 – 1299/07/23

3817 – پرداخت اعتبار به اداره انبار جهت حفظ جنس خبازي از بارندگي – 1299/07/20 – 6744 – 0000/00/00

3818 – پرداخت شهريه به آقاي حاج ميرزا موسي خان علاوه بر حقوق مأموريتي ايشان – 1299/07/20 – 6743 – 0000/00/00

3819 – پرداخت مقرري و مخارج دو ماهه هيأت اعزاميه علائم سرحدي بين النهرين – 1299/07/22 – 6834 – 1299/07/26

3820 – پرداخت مقرري ماهيانه به علاء السلطنه – 1299/07/23 – 6870 – 1299/07/27

3821 – ضميمه شدن نواقل ايالات و ولايات باداره تحديد دخانيات – 1299/07/23 – 6827 – 0000/00/00

3822 – تعميرات محل نقاره خانه – 1299/07/25 – 7019 – 1299/07/28

3823 – پرداخت انعام به اعضاء كابينه رياست وزراء مطابق اسامي فوق – 1299/07/25 – 6988 – 1299/07/28

3824 – پرداخت كمك خرج به مدرسه كماليه – 1299/07/25 – 7017 – 1299/07/28

3825 – مخارج تمبر و قباله و اسناد عمارت خريداري دولت براي مدرسه سياسي – 1299/07/25 – 7023 – 1299/07/28

3826 – ايجاد محل سكونت مستحفظين دربندات كلات – 1299/07/27 – 7022 – 1299/07/28

3827 – پرداخت مبلغ پانزده هزارتومان به عنوان استقراض به ارباب بهمن – 1299/07/27 – 7041 – 1299/07/28

3828 – پرداخت انعام به حاجي ميرزا حسين كرمانشاهي رييس عدليه كرمانشاه – 1299/07/28 – 7021 – 1299/07/28

3829 – تعميرات عمارت فعلي عدليه قزوين – 1299/07/28 – 7311 – 1299/08/02

3830 – پرداخت مدد معاش به آقا ميرزا سيد رضا خان – 1299/07/28 – 7329 – 1299/08/02

3831 – پرداخت فوق العاده به اعضاء وزارت داخله – 1299/07/28 – 7241 – 1299/08/01

3832 – دادن اعتبار به وزارت جنگ جهت خريد فشنگ آلماني – 1299/07/29 – 7247 – 1299/08/01

3833 – دادن انعام به عده اي از قاپوچيان درباري – 1299/07/29 – 7268 – 1299/08/01

3834 – تعمير سقف اطاق حوضخانه عمارت هيأت وزرا در صاحبقرانيه – 1299/07/29 – 7315 – 1299/08/02

3835 – تسطيح و مرمت جاده مازندران – 1299/07/29 – 7264 – 1299/08/01

3836 – تعميرات عمارت مسكوني عدليه اصفهان – 1299/07/29 – 7265 – 1299/08/01

3837 – تخصيص خانه هايماشاء الله خان كاشاني براي محل سكونت باطاليون ژاندارمري كاشان – 1299/07/29 – 7317 – 1299/08/03

3838 – عدم دريافت صد يك معارف از پانسيون اتباع دولت سوئد – 1299/07/29 – 7372 – 1299/08/01

3839 – به اجراء گذاشتن كنترات مسيو كلين ميكانيكچي – 1299/07/29 – 7331 – 1299/08/02

3840 – پرداخت مبلغي اضافه بر حقوق معاونت وزارت عدليه به آقاي منصور السلطنه – 1299/07/29 – 7313 – 1299/08/02

3841 – پرداخت خرج سفر سليمان نام عسكر عثماني جهت مراجعه بوطن – 1299/07/29 – 7314 – 1299/08/02

3842 – پرداخت خرج راه بآقايان كليم الملك و انتظام الملك – 1299/07/29 – 7248 – 1299/08/01

3843 – پرداخت مخارج تحصيل مهدي خان پسر ماشاء الله خان كاشاني – 1299/07/31 – 7370 – 1299/08/03

3844 – پرداخت اعتبار باداره انبار غله دولتي جهت تهيه جوال براي حمل و نقل غله – 1299/07/31 – 7310 – 1299/08/02

3845 – بودجه يكساله اداره تحديد ترياك و دخانيات – 1299/07/31 – 7302 – 1299/08/01

3846 – معافيت از دريافت حق گمركي از دو دستگاه اتومبيل كه از خط خليج فارسي وارد مي شود – 1299/08/01 – 24665 – 0000/00/00

3847 – معافيت گمركي دو دستگاه اتومبيل متعلق به آقاي مصدق السلطنه – 1299/08/01 – 7406 – 1299/08/04

3848 – مخارج اعزام اسراي متجاسرين به سبزوار – 1299/08/01 – 7368 – 1299/08/03

3849 – پرداخت كرايه ده دستگاه گاري جهت حركت مهاجرين گيلاني – 1299/08/01 – 7404 – 1299/08/04

3850 – مخارج مراجعت مهاجرين ايراني مقيم پاريس به ايران – 1299/08/01 – 7367 – 1299/08/03

3851 – مخارج مراجعت آقايان مهاجرين بايران – 1299/08/02 – 7278 – 1299/08/03

3852 – استخدام يكنفر وكيل عمومي جهت شعبه ثالث استيناف – 1299/08/02 – 7381 – 1299/08/03

3853 – پرداخت اجاره هشت نقطه جهت سكونت صلحيه هاي نواحي طهران – 1299/08/02 – 7383 – 1299/08/03

3854 – پرداخت هزينه سفر آقاي منصورالملك – 1299/08/02 – 7379 – 1299/08/03

3855 – اضافه حقوق آقاي مفتاح الدوله – 1299/08/02 – 7380 – 1299/08/03

3856 – پرداخت حقوق به افراد نامبرده – 1299/08/02 – 7438 – 1299/08/03

3857 – پرداخت حقوق يك ماه به صورت اندامنيته به آقاي ميرزا اسماعيل خان فرزانه رييس كابينه – 1299/08/03 – 7392 – 1299/08/03

3858 – پرداخت حقوق پيشكاري ولايت عهد آقاي موثق الملك – 1299/08/03 – 7424 – 1299/08/04

3859 – پرداخت حقوق شاهزاده مبشر السلطان – 1299/08/03 – 7386 – 1299/08/03

3860 – پرداخت انعام به پنج نفر اعضاء وزارت خارجه – 1299/08/03 – 7384 – 1299/08/03

3861 – مخارج آقايان تبعيد شدگان كاشان – 1299/08/03 – 7417 – 1299/08/04

3862 – تأديه حقوق آقاي مستوفي الممالك – 1299/08/03 – 7411 – 1299/08/04

3863 – قيمت آلات موزيك نظامي – 1299/08/04 – 7416 – 1299/08/04

3864 – تأديه وجه اشتراك جرايد ارسالي جهت مأمورين دولت در قفقاز و تركستان – 1299/08/24 – 8379 – 1299/08/29

3865 – پرداخت مخارج كارت دعوت به تشييع جنازه شعاع السلطنه – 1299/08/26 – 8266 – 1299/08/29

3866 – تكميل نواقص مدرسه سياسي و اضافه نمودن حقوق معلمين آنجا – 1299/09/01 – 8501 – 1299/09/05

3867 – پرداخت مخارج مجلس ترحيم شاهزاده شعاع السلطنه – 1299/09/01 – 8495 – 1299/09/05

3868 – مخارج تعميرات ضروريه وزارت معارف و اوقاف – 1299/09/01 – 8497 – 1299/09/05

3869 – اعتبار در حدود بودجه مركزي جهت وزارت داخله – 1299/09/01 – 8637 – 1299/09/09

3870 – پرداخت اضافه حقوق به آقاي نايب عبداله خان – 1299/09/01 – 8638 – 1299/09/09

3871 – پرداخت حقوق دو نفر نويسنده علاوه بر بودجه ايالت خراسان – 1299/09/01 – 8810 – 1299/09/13

3872 – پرداخت مخارج مجلس ترحيم مرحوم حاجي سيّد اسداله مجتهد قزويني – 1299/09/03 – 8487 – 1299/09/05

3873 – اهداء دو انگشتري به آقايانحاج سيد مصطفي و سيدعبدالحسين – 1299/09/03 – 8489 – 1299/09/05

3874 – جمع آوري اعانه از حقوق كليه مستخدمين وزارتخانه ها براي مهاجرين گيلان – 1299/09/05 – 8488 – 1299/09/05

3875 – پرداخت ماهي هفتصد تومان به آقاي اديب السلطنه علاوه بر بودجه رياست وزرا – 1299/09/08 – 8808 – 1299/09/13

3876 – پرداخت مخارج آقاي ذكاء الدوله – 1299/09/08 – 8813 – 1299/09/13

3877 – پرداخت كمك هزينه تحصيلي به آقا مصطفي فرزند ميرزا محمد صادق طباطبائي – 1299/09/08 – 8803 – 1299/09/13

3878 – پرداخت فوق العاده و مخارج سفر قزاق ها به استر آباد – 1299/09/08 – 8814 – 1299/09/13

3879 – پرداخت هزينه سفر و فوق العاده سردار افخم در مشهد – 1299/09/08 – 8818 – 1299/09/00

3880 – پرداخت اضافه حقوق به آقاي عدل الملك به عنوان كفيل وزارت داخله – 1299/09/08 – 8809 – 1299/09/13

3881 – مخارج حركت آقايان مهاجرين از بوشهر به شيراز – 1299/09/09 – 8364 – 1299/09/02

3882 – پرداخت سه هزار تومان بابت سه ساله آقاي وحيدالملك – 1299/09/10 – 8807 – 1299/09/12

3883 – پرداخت شهريه به شيخ صادق – 1299/09/10 – 8816 – 1299/09/13

3884 – پرداخت مقرري به آقاي دكترحاج رضاخان – 1299/09/10 – 9013 – 1299/09/19

3885 – تصويب نامه پرداخت مبلغ دويست تومان به آقاي سر كشيك زاده مفتش انتخابات مازندران – 1299/09/10 – 8812 – 1299/09/13

3886 – تصويب نامه استخدام سيصد نفر سوار ايالت بروجرد و لرستان و پرداخت حقوق آنها از تاريخ ورود به خدمت – 1299/09/10 – 8828 – 1299/09/15

3887 – مخارج تعميرات لازمه اداره ماليه و انبار غله دولتي – 1299/09/10 – 8848 – 1299/09/15

3888 – نگاهداري اشخاص و اطفال فقير و بي بضاعت – 1299/09/10 – 8900 – 1299/09/16

3889 – پرداخت حقوق به مستخدمين دولتي اعزامي از گيلان به مركز – 1299/09/10 – 8832 – 1299/09/10

3890 – تأسيس يك باب مريضخانه جديد – 1299/09/11 – 8959 – 1299/10/16

3891 – تأسيس و نگاهداري چند باب مدرسه در سيستان و سرحد – 1299/09/13 – 8956 – 1299/09/17

3892 – پرداخت مخارج بازگشت بوطن به آقايان حيدر قليخان و روح الله خان – 1299/09/13 – 8935 – 1299/09/17

3893 – تأديه مخارج مراجعت ايرانيان مقيم پاريس – 1299/09/13 – 8955 – 1299/09/17

3894 – ماليات املاك مفصله نامبرده شده – 1299/09/13 – 8871 – 1299/09/15

3895 – مميزي مالياتي اراضي كلات – 1299/09/13 – 9097 – 1299/09/20

3896 – پرداخت مخارج ساختمان و محل سكناي مباشر كلات – 1299/09/13 – 9036 – 1299/09/19

3897 – تأديه مبلغي به مشهدي كريم و رجبعلي و شركاء و اخذ تعهد نامه راجع به آب كمال آباد – 1299/09/13 – 9102 – 1299/09/20

3898 – پرداخت ماهي مبلغ يكصد تومان به آقاي ترجمان الممالك فرهنگ – 1299/09/15 – 9705 – 1299/10/06

3899 – پرداخت مخارج تحصيل آقاي ابوالحسنخان و غلام علي خان – 1299/09/15 – 9056 – 1299/09/20

3900 – كرايه حمل امانات و مرسولات پستي – 1299/09/15 – 9101 – 1299/09/20

3901 – واگذاري سمت رياست استيناف اصفهان به آقا عبد الهادي – 1299/09/15 – 9368 – 1299/09/24

3902 – پرداخت پنج هزارتومان از عايدات تلگرافخانه به اداره پست – 1299/09/15 – 9098 – 1299/09/20

3903 – پرداخت مخارج حفاظت و مرمت سيم تلگراف – 1299/09/15 – 9382 – 1299/09/26

3904 – مخارج تعميرات ضروريه عمارات عدليه مركز – 1299/09/15 – 9096 – 1299/09/20

3905 – تصويب مواد هشتگانه وزارت ماليه – 1299/09/16 – 9033 – 1299/09/00

3906 – پرداخت قيمت نگين هاي شمشير مرصع ارسالي جهت امير افغانستان به آقاي صنيع الممالك – 1299/09/19 – 9564 – 1299/09/29

3907 – فوق العاده و مخارج سفر عده اي صاحب منصب و قزاق – 1299/09/19 – 9366 – 1299/09/24

3908 – فوق العاده علي آقا خان سردار رفعت – 1299/09/19 – 9365 – 1299/09/24

3909 – مخارج قير اندود كردن بامهاي ابنيه دولتي شيراز – 1299/09/19 – 9909 – 1299/09/21

3910 – تصويب نامه پرداخت مخارج مسافرت آقاي سعيد الملك نماينده عربستان – 1299/09/19 – 9324 – 1299/09/24

3911 – اعتبار اضافي جهت مخابرات قشوني خراسان – 1299/09/19 – 9364 – 1299/09/24

3912 – برقراري شهريه درباره آقاي نصرالدوله – 1299/09/19 – 9324 – 1299/09/22

3913 – بودجه قشون ساخلوي بروجرد و لرستان – 1299/09/19 – 9636 – 1299/10/02

3914 – پرداخت مخارج فوق العاده آقايان نامبرده فوق عضو هيأت اعزاميه قفقاز – 1299/09/19 – 9318 – 1299/09/24

3915 – انتصاب آقاي كمال الملك به سمت معاونت مستقل ثابت وزارت صنايع مستظرفه – 1299/09/22 – 9487 – 1299/09/29

3916 – ممنوعيت مستخدمين عدليه از اشتغال به شغل و حرفه ديگر – 1299/09/22 – 9408 – 1299/09/26

3917 – واگذاري كاروانسراي واقعه در دروازه دولت كاشان به اداره پست كاشان – 1299/09/24 – 9613 – 1299/10/01

3918 – پرداخت حقوق آقاي مهذب السلطان – 1299/09/24 – 9469 – 1299/09/27

3919 – پرداخت اضافه حقوق به اعضاء وزارت داخله – 1299/09/24 – 9475 – 1299/09/28

3920 – برقراري شهريه درباره آقاي ميرزا حسن خان اختر – 1299/09/24 – 9565 – 1299/09/29

3921 – اضافه نمودن حقوق مأموريتي آقاي منصورالملك – 1299/09/24 – 9617 – 1299/10/01

3922 – امضاء عهد نامه مودت و تجارت بين دولت ايران و دولت ژاپن – 1299/09/24 – 9615 – 1299/10/01

3923 – مخارج رنگ و روغن و ترميم صندلي هاي مجلس شورايملي – 1299/09/24 – 9616 – 1299/10/01

3924 – پرداخت ماهي مبلغ پنجاه تومان به آقاي ميرزا غلامحسين خان ابتهاج السلطان – 1299/10/02 – 9704 – 1299/10/06

3925 – قيمت يك دست لباس اضافي براي مستخدمين جزو مجلس شورا – 1299/10/03 – 9939 – 1299/10/12

3926 – تعمير قسمتي از عمارات سمت غربي مجلس شوراي ملي – 1299/10/03 – 9938 – 1299/10/12

3927 – پرداخت اضافه حقوق به آقاي ميرزا اسحق خان – 1299/10/03 – نامعلوم – 0000/00/00

3928 – تعمير سقف و كف يكي از اطاقهاي عمارت مجلس شوراي ملي – 1299/10/11 – 9970 – 1299/10/12

3929 – تصويب نامه حواله كردن مبلغ يكصد تومان براي مخارج مسافرت آقاي ناظم العلماء براي حركت به مركز – 1299/10/11 – 10161 – 1299/10/18

3930 – تشكيل كميسيوني در وزارت ماليه جهت تفكيك و تسويه عمل بقاياي مالياتي – 1299/10/11 – 10172 – 1299/10/18

3931 – انعام مصوبه درباره آقاي منتصر الملك – 1299/10/11 – 9998 – 1299/10/14

3932 – نو كني و اصلاح قنوات خالصجات جيرفت و بم – 1299/10/12 – 10145 – 1299/10/11

3933 – معافيت گمركي كتابچه هاي سرمشقي خط وارده از فرانسه – 1299/10/12 – 10173 – 1299/10/18

3934 – برقراي شهريه درباره آقاي معين الملك – 1299/10/12 – 10128 – 1299/10/16

3935 – اضافه نمودن بودجه سفارت هند – 1299/10/13 – 10133 – 1299/10/16

3936 – پرداخت بودجه سفارت اسپانيا – 1299/10/14 – 10071 – 1299/10/15

3937 – پرداخت مخارج عودت عده زيادي از رعاياي ايران مقيم قفقازيه – 1299/10/16 – 10241 – 1299/10/19

3938 – ارسال گندم جهت نگاهداري مهاجرين گيلاني متوفقين قزوين – 1299/10/16 – 10443 – 1299/10/25

3939 – پرداخت ماهي ده تومان به عنوان اندامينيته به شاهزاده محمدعلي ميرزاي خاقاني – 1299/10/18 – 10290 – 1299/10/20

3940 – پرداخت حقوق مدت توقف آقا سيد عبدالرحيم خلخالي – 1299/10/18 – 10442 – 1299/10/25

3941 – برقراري مبلغي ازحقوق دكتر پراك درحق آقاي دكتراعلم الملك معلم مدرسه دارالفنون – 1299/10/18 – 10285 – 1299/10/20

3942 – پرداخت مددمعاش رييس سابق اداره امور عدليه و حقوق اعضاء جديد – 1299/10/18 – 10395 – 1299/10/23

3943 – پرداخت مخارج يك جلسه آتش بازي – 1299/10/18 – 10279 – 1299/11/00

3944 – پرداخت تفاوت حقوق نفرات ذخيره چي – 1299/10/18 – 10509 – 1299/10/25

3945 – پرداخت اضافه حقوق به آقاي لسان الملك – 1299/10/18 – 10267 – 1299/10/20

3946 – برقراري مددمعاش در حق شهاب لشكر – 1299/10/18 – 10407 – 1299/10/20

3947 – استخدام و پرداخت حقوق يكنفر وكيل عمومي – 1299/10/18 – نامعلوم – 0000/00/00

3948 – بخشودن ماليات ايل عرب ساكن شهريار – 1299/10/18 – 10463 – 1299/10/24

3949 – سوخت زمستاني حوزه هاي استينافيه – 1299/10/18 – 10242 – 1299/10/25

3950 – پرداخت كرايه درشكه مهاجرين گيلان از قزوين به تهران – 1299/10/18 – 10510 – 1299/10/25

3951 – تصويب نامه احتساب ماهي شصت خروار غله بابت مصارف اعاشه فقراء و ايتام شهرتبريز بخرج اداره ماليه – 1299/10/18 – 10461 – 1299/10/20

3952 – پرداخت كمك هزينه به عيال و اولاداسعدالملك – 1299/10/18 – 10368 – 1299/10/22

3953 – پرداخت مخارج محبوسين ژاندارمري – 1299/10/18 – 10288 – 1299/10/20

3954 – پرداخت اضافه حقوق به آقايان جانباباخان و ميرزا ابوالحسن خان – 1299/10/18 – 10311 – 1299/10/21

3955 – پرداخت كمك هزينه تحصيلي به ابوالقاسم خان – 1299/10/18 – 10309 – 1299/10/21

3956 – پرداخت مخارج حمل جنازه آقا سيدكمال الدّين – 1299/10/18 – 10312 – 1299/10/21

3957 – پرداخت قيمت مخابرات تلگرافي وزارت داخله – 1299/10/18 – 10287 – 1299/10/20

3958 – مخارج تعميرات اداره قشوني كرمان – 1299/10/18 – 10500 – 1299/10/25

3959 – پرداخت تفاوت قيمت ملبوس سه نفر از اجزاء اداره مباشرت مجلس شوراي ملي – 1299/10/18 – 10300 – 1299/10/21

3960 – اعتبار جهت نمايندگان قليل البضاعه مجلس شوراي ملي – 1299/10/18 – 10397 – 1299/10/23

3961 – معافيت پرداخت بدهي عبدالحسين بيك تحصيلدار سابق – 1299/10/18 – 10505 – 1299/10/25

3962 – پرداخت كمك خرج به آقاي ضياء همايون – 1299/10/18 – 10240 – 1299/10/19

3963 – پرداخت مقرري ژنرال قنسول بآقاي ظهير همايون – 1299/10/18 – 10247 – 1299/10/20

3964 – اضافه نمودن شهريه آقاي حاجي مجدالملك – 1299/10/18 – 10393 – 1299/10/23

3965 – پرداخت مبلغ چهارصد تومان بابت قيمت تمثال درجه اول مرحمتي به آقاي ميرزا اسماعيل خان فرزانه – 1299/10/21 – 10455 – 1299/10/25

3966 – پرداخت قيمت تمثال اهدائي به آقاي ميرزا عيسي خان – 1299/10/21 – 10456 – 1299/10/25

3967 – پرداخت حقوق شخصي آقاي معين الملك در مدت مأموريت هند – 1299/10/22 – 10444 – 1299/10/25

3968 – پرداخت قيمت يك قطعه تمثال اهدائي به آقاي جليل الملك – 1299/10/22 – 10413 – 1299/10/23

3969 – مخارج تعميرات سر درب نقاره خانه – 1299/12/13 – 12185 – 1299/12/18

3970 – ضبط كليه اموال تجارتخانه طومانيانس – 1299/12/13 – 12117 – 1299/12/17

3971 – دعاوي حقوقي تا مبلغ پنجاه تومان بعهده صلحيه هاي نواحي – 1299/12/13 – 12118 – 1299/12/17

3972 – استخدام عده اي متخصص و صاحب منصب از ممالك مختلف جهت اصلاحات مملكتي – 1299/12/13 – 12944 – 1299/12/30

3973 – پرداخت انعام به عيال و اولاد موسيو كارليه بلژيكي – 1299/12/15 – 12209 – 1299/12/19

3974 – اعتبار مخابرات تلگرافي – 1299/12/22 – 12533 – 1299/12/25

3975 – پرداخت حقوق برجهاي گذشته اجزاء و اعضاء وزارتخانه ها – 1299/12/22 – 12403 – 1299/12/24

3976 – تصويب موادي به طور موقت براي اختتام دعاوي متراكمه سابقه – 1299/12/22 – 12402 – 1299/12/24

3977 – تشكيل كميسيون براي رسيدگي به قوانين عدليه – 1299/12/22 – 12943 – 1299/12/30

3978 – در خصوص عدم ورود مشروبات الكلي – 1299/12/25 – 12741 – 1299/12/29

3979 – محاكمات اتباع بيگانه – 1299/12/25 – 12701 – 1299/12/27

3980 – برقراري حقوق تقاعدي درباره آقاي ناظم الملك – 1299/12/25 – 12782 – 1299/12/30

3981 – درباره بودجه چاي و قهوه در ادارات مركز و ولايات – 1299/12/25 – 98 – 1300/01/03

3982 – لزوم تزئيد آژان طهران و تأسيس دو كميساريا – 1299/12/27 – 208 – 1300/01/07

3983 – پرداخت انعام به اعضاء ميسيون اعزاميه به مسكو – 1299/12/27 – 12945 – 1299/12/30