کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

احياي مركز آموزش مديريت دولتي

احياي مركز آموزش مديريت دولتي

دكتر ميرحسيني زواره*

احيا و بازآفريني مركز آموزش مديريت دولتي با باز نگري در ساختار، ماموريت ها، برنامه ها و شيوه اداره آن صورت خواهد گرفت. در بازنگري، بازانديشي و نهايتا بازسازي ماموريت هاي مركز، سه ملاحظه اساسي گذشته و تجربيات مركز، آسيب شناسي شرايط كنوني و نگاه عميق تر نسبت به آينده مد نظر است.

بررسي تطبيقي انجام گرفته در خصوص 43 كشور در خصوص سازمان هاي متناظر با نظام اداري كشور نشان مي دهد كه مهم ترين ماموريت مركز آموزش مديريت دولتي، آن است كه با ارتقاي نظام اداري كشور به ساختار اداري و مديريتي كشور متصل شده و ايفاي نقش كند و سهم مشخص بر عهده گيرد. اين نقش مي تواند در حوزه هاي مختلف مثل آموزش، مشاوره يا امثال آن موثر و فعال باشد.

براي پيشرفت و اصلاح نظام اداري مي توان دو راهبرد اصلاح سازمان و آموزش افراد را به صورت همزمان اجرا كرد. در راهبرد اصلاح سازمان هاي كليدي و محوري به دليل اهميتي كه اين سازمان ها در كل نظام اداري كشور دارند، اگر متحول شوند مي توانند نظام اداري كشور را به سمت تحول ببرند. در راهبرد توانمند سازي مديران، بر اين نكته تاكيد مي شود كه اگر مديران توانمند به معناي علمي آن با شاخصه هايي مانند دانش، جسارت، انگيزه و اختيار داشته باشيم، بسياري از كارها موفق تر انجام مي شود، بخصوص آنكه در بسياري از موارد، مقابله با تغييرات از سوي نيروي انساني صورت مي گيرد.

* معاون توسعه سرمايه انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام