کتاب استخدامی اداری ها
آزمون سردفتری

دفترچه سوالات آزمون سردفتری ۱۴۰۳ (نسخه غیررسمی)

دانلود رایگان دفترچه سوالات و کلید آزمون سردفتری ۱۴۰۳

دفترچه سوالات آزمون سردفتری ۱۴۰۳ (نسخه غیررسمی)

شناسنامه قانون- آزمون سردفتری اسناد رسمی امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت در ۱۷ شهر کشور برگزار شد.

به گزارش شناسنامه قانون، در این آزمون که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد، ۱۴ هزار و ۱۸۵ نفر داوطلب زن و ۱۱ هزار و ۷۸۷ نفر داوطلب مرد در سراسر کشور ثبت نام کرده‌اند.

لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۳ دو آزمون سردفتری برگزار می‌شود؛ اولین آزمون که مربوط به نوبت پذیرش سال ۱۴۰۲ بوده است، امروز برگزار شد.

زمان برگزاری دومین آزمون سردفتری سال ۱۴۰۳ شهریورماه است.

برای تهیه منابع آزمون سردفتری اسناد رسمی اینجــــــــــــا کلیک کنید

در ادامه دفترچه دفترچه سوالات آزمون سردفتری ۱۴۰۳ که بر اساس اصل سؤالاتی که به صورت غیررسمی منتشر شده است، تنظیم گردیده به همراه پاسخ‌های کلیدی پیشنهادی آورده شده است.

در حال حاضر سوالات مربوط به دروس حقوق ثبت، حقوق مدنی و حقوق جزا آورده شده و سایر سوالات به همراه پاسخنامه به تدریج تکمیل می‌شود.

دفترچه سوالات آزمون سردفتری ۱۴۰۳

حقوق ثبت

۳۱- در تنظیم قرارداد پیش فروش ارائه کدامیک از مدارک زیر الزامی نیست؟

۱) تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
۲) ارائه گواهی مالیاتی
۳) پروانه ساخت کل ساختمان
۴) شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۲

۳۲- بر اساس ماده ۱۴ قانون حدنگار، هر گاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که به صورت رسمی مصالحه نمایند ……

۱) با درخواست مالکان به اداره ثبت محل، اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدر اسناد جدید است.
۲) صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم مرجع قضائی ذی‌صلاح متوقف می‌شود.
۳) با درخواست مالکان، شورای عالی ثبت نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
۴) با درخواست مالکان، هیئت نظارت ثبت استان با رعایت موازین قانونی، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۱

۳۳- اجرائیه نسبت به چک، قبوض اقساطی و قرارداد داخلی بانک‌ها به چه صورت انجام می‌گیرد؟

۱) اساساً دفاتر اسناد رسمی تکلیفی نسبت به پذیرش مأمور اجرائیه ندارند.
۲) پذیرش اجرائیه به عهده اداره ثبت محل است.
۳) صدور اجرائیه به  عهده دفاتر اسناد رسمی است
۴) پذیرش تقاضای صدور اجرائیه به  عهده دفاتر اسناد رسمی است.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۴

۳۴- کدام مورد زیر در خصوص ارزیابی اموال بازداشت شده، صحیح نیست؟

۱) عدم حضور متعهد مانع از ارزیابی نیست.
۲) کارشناس مکلف است حداکثر به مدت ده روز نظر خود را پس از ارزیابی به اداره اجرای ثبت اعلام کند.
۳) ارزیابی بنا به تقاضای هر یک از طرفین پرونده صورت می‌گیرد.
۴) ارزیابی صرفاً به تقاضای بستانکار پرونده انجام می‌شود.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۴

۳۵- کدام مورد زیر صحیح است؟

۱) در ثبت عادی، آگهی نوبتی به صورت عمومی منتشر می‌شد.
۲) ثبت املاک قبل از تصویب قانون ثبت ۱۳۱۰، شامل هر دو گونه ثبت اجباری و ثبت اختیاری املاک بوده است.
۳) ثبت املاک قبل از تصویب قانون ثبت ۱۳۱۰، شامل ثبت اختیاری املاک بوده است.
۴) تقاضاهای ثبتی که در ثبت عادی پذیرفته شده‌اند، بی‌اعتبار است.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۳

۳۶- کدام اشتباه زیر از اشتباهات مؤثر در آگهی نوبتی نیست؟

۱) هر گاه آگهی زائد بر میزان مورد تقاضای ثبت منتشر شده باشد.
۲) اشتباه در نوع ملک
۳) اشتباه در نام متقاضی شبکه
۴) اشتباه در نام قریه یا مزرعه مورد تقاضای ثبت

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۱

۳۷- اگر حدفاصل، متعلق به ملک مورد تحدید باشد، به چه صورت تعریف می‌شود؟

۱) دیواری است اشتراکی با پلاک ….
۲) به دیوار پلاک ……
۳) دیواری است به پلاک ….
۴) دیواری به دیوار پلاک …..

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۳

۳۸- حدود ناحیه و اینکه املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد در کدام آگهی منتشر می‌شود؟

۱) آگهی عمومی
۲) آگهی مقدماتی
۳) آگهی تحدید حدود
۴) آگهی نوبتی

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۱

۳۹- کدام مورد در خصوص تنظیم سند اجاره املاک صحیح است؟

۱) در تنظیم سند اجاره بر خلاف تنظیم سند انتقال عین املاک نیازی به استعلام ثبتی نیست.
۲) در تنظیم سند اجاره بیشتر از دو سال نیاز به استعلام از اداره ثبت است.
۳) در تنظیم سند اجاره بیشتر از سه سال نیاز به استعلام از اداره ثبت است.
۴) در تنظیم سند اجاره بیشتر از یک سال نیاز به استعلام از اداره ثبت است.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۳

۴۰- در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی باشد، اصلاح به چه نحو صورت می‌گیرد؟

۱) هیئت نظارت پس از رسیدگی و احراز اشتباه، دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.
۲) هیئت نظارت پس از رسیدگی و احراز اشتباه، در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حقوق نرساند، دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.
۳) اداره ثبت به شخص ذی نفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و دستور اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه، صادر خواهد کرد.
۴) اداره ثبت محل با استعلام از دفترخانه تنظیم کننده سند مبادرت به اصلاح سند خواهد کرد، مشروط به اینکه این اصلاح خللی به حقوق دیگران وارد نماید.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۲

۴۱- در مواردی که در آگهی نوبتی اشتباه مؤثر واقع شده باشد و هیئت نظارت رأی به تجدید آگهی مذکور صادرنماید، آگهی مجدد «چند نوبت» و «مدت اعتراض به آن چند روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد» خواهد بود؟

۱) دو نوبت- ۲۰ روز
۲) فقط یک نوبت- ۱۰ روز
۳) دو نوبت- ۳۰ روز
۴- فقط یک نوبت- ۳۰ روز

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۴

۴۲- در صورتی که هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند، کدام مورد زیر صحیح است؟

۱) ثبت محل مکلف است ضمن ابلاغ موضوع به دارند سند مالکیت مقدم الصدور و نیز دارنده سند مالکیت معارض (مؤخر الصدور) مراتب را به مراجع قضائی ذی صلاح جهت اتخاذ تصمیم نسبت به سند مالکیت اعلام نماید.
۲) ثبت محل مکلف است ضمن اعلام موضوع به دارنده سند مالکیت مقدم الصدور مراتب را به دارنده سند مالکیت معارض (مؤخر الصدور) ابلاغ و به او اخطار نماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه، به دادگاه حقوق صلاحیت دار محل وقوع ملک مراجعه و گواهی اقامه دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید دریافت نماید.
۳) ثبت محل مکلف است مراتب را به دارنه سند مالکیت معارض (مؤخرالصدور) ابلاغ و به او اخطار نماید که ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه، به دادگاه حقوقی صلاحیت دار در محل وقوع ملک مراجعه، گواهی اقامه دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید دریافت نماید.
۴) ثبت محل مکلف است مراتب را به دارنده سند مالکیت معارض (مؤخر الصدور) ابلاغ و به او اخطار نماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه، به دادگاه حقوقی صلاحیت‌دار محل وقوع ملک مراجعه، گواهی اقامه دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید دریافت نماید.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۴

۴۳- به موجب قانون تعیین وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های ززراعی و باغات در صورتی که میزان متصرفات متقاضی ثبت بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چگونه است؟

۱) چنانچه معارضی نداشته باشد، هیئت نظارت مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
۲) صدور سند مالکیت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.
۳) چنانچه معارضی وجود نداشته باشد، با رأی هیئت بلامانع است.
۴) با استعلام از وزارت جهاد کشاورزی، صدور سند مالکیت بلامانع است.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۳

۴۴- در مناطقی که مالک عرضه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، کدام مورد زیر صحیح است؟

۱) صدور سند مالکیت عرضه و اعیان مستلزم حضور مالک عرصه در هیئت و تأیید مالکیت متقاضی اعیان نسبت به عرضه است
۲) صدور سند مالکیت عرصه و اعیان به نحو اعلامی امکان‌پذیر نیست.
۳) صدور سند مالکیت عرصه و اعیان تا صدور حکم نهایی مرجع قضائی متوقف می‌شود.
۴) ادعای متقاضی سند مالکیت نسبت به عرصه، در هیئت نظارت مطرح و اداره ثبت وفق رأی هیئت عمل می‌کند.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۱

۴۵- کدام مورد زیر صحیح است؟

۱) بالکن غیرمسقف که در فضای حیاط و یا شارع دارای پیشرفتگی است، داخل در محدوده آپارتمان تعریف و مساحت آن ذکر می‌شود.
۲) انباری و پارکینگ باید توأم با آپارتمان مورد انتقال واقع شود.
۳) انتقال مشاعی پارکینگ به مالکین دو واحد یا بیشتر منعی ندارد.
۴) حدود بالکن مسقف که جزو واحد اختصاصی است، نیازی به ذکر حدود در صورت‌مجلس تفکیکی ندارد.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۲

معرفی کتاب‌های آزمونی حقوق ثبت:

شناسنامه قانون | %D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4 %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 %D8%AB%D8%A8%D8%AA %D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF %D9%88 %D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9

مشاهده

شناسنامه قانون | %D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87 %D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 %D8%AB%D8%A8%D8%AA

مشاهده

حقوق مدنی

۴۶- کدام مورد صحیح است؟

۱) به هنگام عقد اجاره یک مغازه، مالک مبلغ سرقلی را معین می‌کند، اما مستأجر می‌تواند از پذیرش آن امتناع کند.
۲) شورای نگهبان در نظریه‌های مختلف، به ممنوعیت اخذ سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از زمان ابلاغ نظریه خود، اعلام نظر کرده است.
۳) دفتر اسناد رسمی نمی تواند برای اجاره نامه های منعقده از سال ۱۳۷۶ به بعد، سند سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت تنظیم کند.
۴) برخلاف سرقفلی، به هنگام عقد اجاره یک مغازه، مالک یا مستأجر قبلی، مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را تعیین می‌کند.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۲

۴۷- دو نفر با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تقاضا دارند که سند اجاره یک واحد آچارتمان را که دو ماه پیش منعقد شده است، ابطال کرده و آن را کلاً نادیده بگیرند. کدام مورد صحیح است؟

۱) عقد اجاره جزو عقود مستمر و امانی است، لذا امکان پذیر است.
۲) مطلقاً امکان پذیر نیست.
۳) صرفاً اگر سند اجاره به صورت عادی باشد، امکان پذیر نیست.
۴) اگر سند اجاره به صورت رسمی باشد، امکان پذیر است.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۲

۴۸- در کدام مورد دفتر اسناد رسمی موظف است سندی را که تنظیم می کند، تابع ضوابط تنظیم اسناد غیرمنقول باشد؟

۱) تعهد مهندس ناظر به نظارت دقیق بر ساختمان ساختمان مسکونی متعلق به حسن، منطبق با ضوابط و مقررات
۲) ایجاد حق ارتفاق عبور برای یک کشاورز در ملک مزورعی مجاور خود
۳) ایجاد تعهد یک مهندس معمار طراح، به کشیدن نقشه برای یک ملک تجاری
۴) تعهد مستأجر یک باب منزل مسکونی، به تسلیم منزل به مالکی که آن را از موجر خریداری کرده است

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۲

۴۹- به هنگام احداث آزادراهی در شهر تهران، یک خیابان فرعی مسدود شده و انتهای آن کاملاً بلااستفاده می‌شود. آیا شهرداری می‌تواند آن بخش بلااستفاده را به شخصی بدهد که منزلش در آزادراه قرار گرفته است؟

۱) بلی، صرفاً اگر به صورت معوض باشد
۲) بلی، اگر دارای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران باشد
۳) خیر، چون غیرمنقول بوده و جزو اموال عمومی است
۴) خیرف چون جزو مشترکات عمومی است.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۱

۵۰- سهیلا و مریم (تنها وارثان پدر خود)، برای تنظیم سند تقسیم‌نهم ارث به دفترخانه مراجعه کرده‌اند. پدرشان وصیت کرده است که چهاردانگ منزل مسکونی وی به دانشگاه داده شود. اگر وی غیر از منزل مسکونی، مال دیگری نداشته باشد و فقط مریم مازاد بر ثلث را تنفیذ کند، به ترتیب، سهم‌الارث سهیلا و مریم چه مقدار است؟

۱) سه دانگ- دو دانگ
۲) دو دانگ- مالی به ارث نمی‌برد
۳) دو دانگ- یک دانگ
۴) دو دانگ- دو دانگ

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۳

۵۱- نفیسه و علی با مهریه ۵ سکه با یکدیگر ازدواج کرده‌اند. پس از مدتی توافق می‌کنند که مهریه را به میزان ۱۴ سکه افزایش دهند. آیا دفترخانه اسناد رسمی می‌تواند سند مزبور را تنظیم کند؟ چرا؟

۱) خیر- زیرا افزایش مهریه بعد از ازدواج مبنای حقوقی ندارد.
۲) بلی- زیرا افزایش مهریه در حکم ایجاد تعهد جدید است و تنظیم سند آن بلامانع است.
۳) خیر- زیرا دفترخانه اسناد رسمی نمی‌تواند هیچ سندی با موضوع مهریه تنظیم کند.
۴) بلی- زیر در واقع موضوع اقرار به وجود دین است و تنظیم سند آن بلامانع است.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۱

۵۲- مریم ساعت و گردنبند خود را مفقود کرده است. وی اعلام می‌کند اکه اگر یکی از برادران یا یکی از خواهران ساعت یا گردن‌بند وی را پیدا کند، مبلغی را به عنوان جعل به او خواهد داد. کدام مورد در خصوص این عقد جعاله صحیح است؟

۱) صحیح است و علم اجمالی به نحوه پیدا کردن کافی است.
۲) به دلیل مردد بودن عمل، باطل است.
۳) به دلیل مبهم بودن اجرت بال است.
۴) صحیح است و علم اجمالی به موضوع کافی است.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۳

۵۳- سینا به موجب دو معامله مجزا، مبلغ چهار میلیون تومان و سی میلیون تومان به مسعود بدهکار شده است. احمد ضمن توافق با مضمون‌له و با تنظیم سندی رسمی اعلام کرده است که ضامن سینا برای یکی از دو دین می‌شود. سینا هیچ یک از دو دین خود را نپرداخته است و مسعود برای وصول یکی از دو دین به دفترخانه مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه کرده است. کدام مورد صحیح است؟

۱) مسعود حق دارد که عقد ضمان را فسخ کرده و هر دو دین خود را از مضمون عنه مطالبه کند.
۲) عقد ضمان به میزان دینی که ارزش کمتری دارد (سی میلیون تومان)، صحیح است و می‌توان برای آن اجرائیه صادر کرد.
۳) هر چند عقد ضمان به درستی واقع نشده است، اما تنظیم سند رسمی، سبب استحقاق مسعود از مفاد آن است.
۴) به دلیل تردید در موضوع عقد ضمان، عقد مزبور باطل است و تنظیم سند رسمی به آن صحت نمی‌بخشد.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۴

۵۴- خریدار یک منزل مسکونی در سند انتقال تعهد کرده اسک ه واحد سرایداری موجود در ساختمان را تا مدت ده سال به رایگان، در اختیار سرایدار فعلی ساکن در منزل سرایداری بدهد.
اولاً، اگر سرایدار «رد» کند، ماهیت حقوقی آن چیست؟
ثانیاً، اگر خریدار به تعهد خود عمل نکرد، آیا سرایدار می‌تواند برای اجرای تعهد، مستقیماً به خریدار مراجعه کند؟

۱) صرفاً یک عمل قضائی است و نیازی به قصد انشاء ندارد- بلی، اگر طرفین سند انتقال قصد ایجاد تعهد به سود او کرده باشند.
۲) ایقاع است و سرایدار باید اهلیت داشته باشد- بلی، اگر طرفین سند انتقال، قصد ایجاد تعهد به سود او کرده باشند.
۳) انشاء عمل عقوقی است و مستلزم قصد توأم با اهلیت است- خیر، مگر آنکه سرایدار اهلیت عمل حقوقی را داشته باشد.
۴) ایقاع است و نیاز به قصد و اهلیت دارد.- خیر، مگر آنکه داخل در قالب تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد له، او را ذی‌نفع کند.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۲

۵۵- احمد زمینی را به یک شرکت تجاری صلح می‌کند تا شرکت مزبور در عوض، مقدار معینی سیب را هر ماه به خانه سالمندان تحویل دهد. اگر خانه سالمندان اعلام کند که سیب‌ها را دریافت نکرده و تملک نخواهد کرد، کدام مورد صحیح است؟

۱) رد خانه سالمندان، تأثیری در عقد ندارد.
۲) عقد صلح منفسخ می‌شود.
۳) عقد صلح باطل است.
۴) احمد حق فسخ خواهد داشت.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۳

۵۶- ورثه حسن قبل از آنکه دیون وی را پرداخت کنند، آپارتمان متعلق به او را تعمیر کرده و سپس آن را به محسن می‌فروشند. قرارداد تعمیر و عقد بیع آپارتمان با محسن به ترتیب چه حکمی دارند؟

۱) باطل- باطل
۲) نافذ- نافذ
۳) نافذ- غیرنافذ
۴) غیرنافذ- غیرنافذ

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۳

۵۷- محمود مبلغ ده میلیون تومان به محسن قرض داده و پس از مدتی، ذمه محسن را بریء کرده است. همسر محمود نیز، بابت مهریه خود مبلغ ده میلیون تومان را توقیف کرده است. اکنون تردید وجود دارد که آیا دین قبل از ابراء آن، توقیف شده یا توقیف بعد از ابراء بوده است. کدام مورد در خصوص ابراء صحیح است؟

۱) باطل است و مبلغ به نفع همسر محمود، بازداشت است.
۲) اگر بازداشت دین اثبات شود، باطل است.
۳) اگر تأخر بازدشت اثبات شود، غیرنافذ است.
۴) صحیح است و همسر محمود، حقی نسبت به مبلغ ندارد.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۴

۵۸- سینا فوت کرده است. ورثه وی عبارتند از یک دختر عموی ابوینی و دو نفر زوجه دائمی. یکی از زوجه ها دختر عمه ابی سینا هم هست. اگر هر سه نفر برای تقسیم ماترک به دفترخانه مراجعه کنند، سهم الارث زوجه‌ای که دختر عمه ابی سینا است، چه میزان است؟

۱) ۱/۴ به علاوه ۱/۸
۲) ۱/۸
۳) ۱/۴
۴) ۱/۲

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۲

۵۹- مستند به قرارداد بیع، بایع متعهد بوده است که آپارتمانی را در طبقه سوم یک ساختمان به خریدار تسلیم کند. طرفین توافق کرده‌اند که به جای آن، آپارتمانی در طبقه دوم به خریدار تحویل داده شود. ماهیت عمل حقوقی آنان چیست؟

۱) تهاتر دو عین معین
۲) ایفای تعهد به غیرجنس
۳) تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهد
۴) معاوضه

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۴

۶۰- وکیل یک خطاط مشهور به وکالت از موکل خود، تعهد می‌کند که یک بیت شعر را خطاط برای متعهدله بنویسد. اگر معلوم شود که خطاط قبل از انعقاد قرارداد تصادف کرده و دیگر امکان خطاطی را ندارد، قرارداد چه حکمی دارد؟

۱) باطل است.
۲) با علم طرفین به عدم امکان اجرای تعهد، منفسخ می‌شود.
۳) صحیح است اما متعهدله می‌تواند آن را فسخ کند.
۴) غیرنافذ است و متعهدله می‌تواند آن را فسخ کند.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۱

بیشتر ببینید: قانون مدنی

معرفی کتاب‌های آزمونی حقوق مدنی:

شناسنامه قانون | %D8%B4%D8%B1%D8%AD %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C 1

مشاهده

شناسنامه قانون | %D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87 %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87 %D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C %D8%B4%D8%AF%D9%87 %D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 %D9%85%D8%AF%D9%86

مشاهده

حقوق جزا

۶۱- جرم بودن رفتار ارتکابی بزهکار به موجب قانون ایران و قانون کشور محل وقوع، شرط اِعمال کدام نوع صلاحیت است؟

۱) صلاحیت شخصی فعال
۲) صلاحیت شخصی منفعل
۳) صلاحیت شخصی مبتنی بر خدمت
۴) صلاحیت واقعی

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۲

۶۲- در صدور و اجرای کدام مورد به رضایت متهم یا محکوم نیازی نیست؟

۱) نظارت الکترونیکی محکوم به حبس در محدوده مکانی مشخص
۲) نظام نیمه آزادی
۳) تعویق صدور حکم
۴) خدمات عمومی رایگان در جایگزین‌های حبس

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۳

۶۳- کدام مورد در خصوص اِعمال مجازات‌های تکمیلی صحیح است؟

۱) اگر جرم با مشارکت شخص حقیقی و شخص حقوقی انجام شود، نسبت به هر دو قابل اِعمال است.
۲) در مورد اشخاص حقوقی قابل اِعمال نیست.
۳) در مورد اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی قابل اِعمال است.
۴) برخی از مجازات‌های تکمیلیف تنها در مورد اشخاص حقوقی قابل اِعمال است.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۲

۶۴- کدام‌یک از موارد زیر مانع تخفیف قضائی مجازات است؟

۱) سه فقره محکومیت قطعی مشمول تکرار
۲) تعدد جرایم عمدی تعزیری
۳) تکرار جرایم سیاسی و مطبوعاتی
۴) تعدد جرایم تعزیری درجات یک تا سه

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۱

۶۵- اگر شخصی در مفاد گواهی صادر شده توسط پزشک که اعلام کرده دیگری دارای بیماری نیست دست ببرد و متن را به نحوی تغییر دهد که آن شخص دارا بیماری است، مرتکب چه جرمی شده است؟

۱) جعل معنوی
۲) استفاده از سند مجعول
۳) صدور گواهی خلاف واقع
۴) جعل مادی

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۴

۶۶- در خصوص جرم تدلیس در ازدواج، کدام مورد صحیح است؟

۱) این جرم، تنها از جانب زوج قابل ارتکاب است.
۲) تدلیس تنها نسبت به امور مالی برای تحقق این جرم مصداق دارد.
۳) قصد اضرار به غیر، شرط ضروری برای تحقق این جرم است.
۴) تدلیس باید منتهی به انعقاد عقد ازدواج شود.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۴

۶۷- اگر فردی منل خود را به شخصی اجاره دهد و سپس نسبت به همان منزل با شخص دیگری قرارداد اجاره تنظیم کند، رفتار او چه مجازاتی خواهد داشت؟

۱) اگر هر دو قرارداد یا قرارداد دوم با سند رسمی باشد، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
۲) اگر هر دو قرارداد یا قرارداد دوم با سند رسمی باشد، به مجازات انجام معامله معارض محکوم خواهد شد.
۳) اگر هر دو قرارداد یا قرارداد دوم با سند رسمی باشد، به مجازات انتقال مال غیر محکوم خواهد شد.
۴) اگر هر دو قرارداد یا قرارداد اول با سند رسمی باشد، به مجازات جعل معنوی محکوم خواهد شد.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۲

۶۸- دریافت دیه از سوی اولیای دم و پرداخت دیه از سوی عاقله، به تربیت به چه نسبتی انجام می‌شود؟

۱) مساوی- سهم‌الارث
۲) مساوی- مساوی
۳) سهم‌الارث- مساوی
۴) سهم‌الارث- سهم‌الارث

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۳

۶۹- معیار صلاحیت مرجع قضائی در جرم سوءاستفاده از علامت تجاری ثبت‌شده متعلق به دیگری چیست؟

۱) دادگاه عمومی کیفری تهران
۲) دادگاه محل استفاده ناروا
۳) دادگاه محل ثبت علامت
۴) دادگاه محل اقامت مشتکی‌عنه

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۱

۷۰- مرتکبین جرم موضوع ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک (صدور تصدیق خلاف واقع) چه کسانی ممکن است باشند؟

۱) سردفتران و دفتریاران
۲) سردفتران و کارکنان ثبت
۳) فقط کارکنان ثبت
۴) تنها سردفتران اسناد رسمی

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۳

۷۱- اگر متولی موقوفه به نام خود و به عنوان مالکیت ثبت ملک موقوفه را تقاضا کند، مرتکب چه جرمی شده است؟

۱) تحصیل مال نامشروع
۲) کلاهبرداری
۳) خیانت در امانت
۴) سوءاستفاده از موقوفات

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۲

۷۲- کسی که نسبت به ملک در تصرف دیگری خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند، در چه صورتی مجرم است؟

۱) چون احراز تصرف برعهده نماینده ثبت است متقاضی مرتکب جرم نشده است.
۲) در هر حال مجرم است.
۳) تنها در صورت تبانی با نماینده ثبت مجرم است.
۴) در صورتی که تقاضای وی منتهی به ثبت ملک در دفتر املاک شود.

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۲

۷۳- کسی که ید او بر ملک غیرغاصبانه است، تقاضای ثبت ملک را بنماید، مرتکب چه جرمی شده است؟

۱) رفتارش فاقد وصف مجرمانه است.
۲) خیانت در امانت
۳) کلاهبرداری
۴) تحصیل مال نامشروع

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۳

۷۴- کدام‌یک از این رفتارهای منفی متقاضی ثبت (ترک فعل) وصف کیفری دارد؟

۱) خودداری از اعلام انتقال ملک جاری به اداره ثبت ظرف مهلت قانونی
۲) خودداری از انتقال رسمی ملک جاری، در صورتی که ملک را با سند عادی به دیگری منتقل کرده باشد
۳) خودداری از تصدیق حق منتقل‌الیه در صورتی که بعد از تقاضای ثبت ملک را انتقال داده باشد.
۴) خودداری از دریافت سند مالکیت و انتقال رسمی آن به منتقل الیه پس از پایان عملیات ثبتی

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۳

۷۵- در صورتی که وارث با علم به اینکه ملک از طرف مورث به شخص ثالث منتقل شده باز هم تقاضای صدور سند مالکیت مزبور به نام خود را نماید، تحت چه عنوانی قابل تعقیب کیفری است؟

۱) دسیسه برای بردن مال غیر
۲) جعل در اسناد رسمی
۳) کلاهبرداری
۴) شروع به کلاهبرداری

پاسخ کتاب اداری‌ها: گزینه ۳

بیشتر ببینید: قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۳)

معرفی کتاب‌های آزمونی حقوق جزا:

شناسنامه قانون | %D8%B4%D8%B1%D8%AD %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C %D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86 %D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C %DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%AA%D8%B3%D8%AA %D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 %D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C %D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C %D9%88 %D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%B4%D8%B1%D8%AD %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87 %D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3 %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

مشاهده

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام