کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

مجموعه پرسش و پاسخ پيرامون دستورالعمل نظام آموزش و توانمندي هاي موضوع ماده 46 آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيأت علمي

مجموعه پرسش و پاسخ پيرامون دستورالعمل نظام آموزش و توانمندي هاي موضوع ماده 46 آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيأت علمي

1- كدام دسته از كاركنان مشمول نظام آموزش كاركنان می باشند ؟‌

 تمامي شاغلين رسمي، پيماني و قراردادي ( اعم از مديران  و كاركنان) كه به اختصار كارمندان ناميده مي شوند مشمول نظام آموزش كاركنان می باشند

2- دوره هاي آموزشي بلند مدت را تعريف كنيد؟

 آموزشهايي كه مدت آن بيشتر از يكسال بوده و براي افزايش دانش و مهارتهاي فرد جهت ايفاي نقش جديد ارائه مي گردد.

3- دوره هاي آموزشي كوتاه مدت را تعريف كنيد؟

 آموزشهايي كه مدت آن كمتر از يكسال بوده و با محتوي آموزش شخص به منظور ايجاد مهارت، افزايش دانش و يا تغيير نگرش ارائه مي گردد.

3- آموزش پودماني را تعريف كنيد؟

تخصص هاي شغلي هستند كه در قالب مهارتهاي مستقل و جدا از هم به كارمندان آموزش داده مي شود و هرآموزش ضمن ایجاد مهارت و دانش خاص در كارمند  منجر به ايجاد يك مهارت و يا دانش جديد خواهد شد.

4- منظور از آموزشهاي بدو انتصاب چيست؟

 آموزشهايي است كه گذراندن آنها قبل يا در سال اول انتصاب به پستهاي سرپرستي و مديريتي ضروري است.

5- منظور از بورس آموزشي چيست؟

 فرصت و امكاني است كه از طريق مراجع ذي صلاح در اختيار دانشگاه قرار مي گيرد و كارمندان مي‌توانند در يك يا چند دوره آموزش كوتاه مدت كه با شغل ،وظايف جاري يا آينده آنان ارتباط داشته پس از تایید كمیته آموزش در دوره های مربوطه شركت نمايند.

6- نياز سنجي را تعريف كنيد؟

 شناسايي فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب را نيازسنجي گويند.

 7- شناسنامه آموزشي چيست؟

 كاربرگ الكترونيكي است شامل اطلاعات پرسنلي، آموزشهاي مورد نياز، آموزشهاي گذرانده شده و معادل سازي فعاليتهاي علمي مرتبط با شغل كارمند مانند (تأليف، تحقيق، ترجمه و تدريس و …)

8- موارد استفاده شناسنامه آموزشي را بیان كنید؟

 در ارتقاء، انتصاب و ارزشيابي عملكرد كارمندان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.  ونهایتاًبه عنوان مدرك تمامی دوره های گذرانده شده قابل احتساب می باشد.

9- گواهينامه آموزشي چيست؟‌

 برگه اي است كه در پايان دوره آموزشي در ازاء كسب نمره قبولي به هر يك از شركت كنندگان اعطا مي‌شود.

10- مشخصات گواهي نامه آموزشي را بيان كنيد؟‌

1-  اطلاعات شخصي شركت كننده 2- عنوان دوره، سمينار و … 3- شماره مجوز برگزاري 4- زمان برگزاري 5- مدت دوره 6- نمره كسب شده7- شماره وتاریخ دبیرخانه واحد صادر كننده 7- امضاي بالاترين مقام منابع انساني دانشگاه

11- درج نمره قبولي در گواهينامه هاي آموزشي الزامي است؟

بلی .برای تمامی دوره ها به استثنای گواهينامه هاي آموزشي صادره كه در قالب همايش يا سمينار برگزار مي‌گردند و گواهینامه های آموزشی صادره از طرف دفتر آموزش مداوم جامعه پزشكی كه برای مشمولین مربوطه صادر می گردد الزامي مي‌باشد. 

12- گواهينامه هاي نوع اول را تعريف كنيد؟

گواهينامه اي است كه پس از پايان هر دوره به شركت كنندگاني كه در ارزشيابي آن دوره موفق شده اند اعطا گردد.

13- گواهينامه نوع دوم را تعرف كنيد؟

 گواهينامه اي است كه با گذراندن دوره های آموزشی ، كسب گواهينامه نوع اول، رعایت حد نصاب ساعات آموزشی در هر مقطع تحصیلی ، انجام فعاليتهاي علمي مرتبط با شغل كارمند (تأليف، تحقيق، ترجمه و تدريس و …)  ودر صورت نیاز شركت در آزمون جامع پس از تأييد كميته آموزش به فراگيران اعطا مي شود.

15- اصول حاكم بر آموزش منابع انساني را نام ببريد؟

1-    اصل نگرش سيستمي  2- اصل جامعيت 3- اصل توجه به تغييرات 4- اصل نگرش راهبردي 5- اصل همكاري و مشاركت، 6- اصل اصلاح و بازخورد مستمر

16- اصل نگرش سيستمي را توضيح دهيد؟

برقراري ارتباط دروني و بيروني اجزاء و نظام آموزش با ساير نظامهاي مديريت منابع انساني(حقوق، دستمزد، ارتقاء و …)  است.

17- اصل جامعيت را توضيح دهيد؟‌

 در نظر گرفتن تمام نيازهاي آموزشي شاغلین، اعم از عمومي، اختصاصي و مديريتي در ساختار دوره ها را اصل جامعیت گویند.

18- منظور از اصل توجه به تغييرات در آموزش منابع انساني چيست؟

 واحد آموزش می بایست با توجه به تغييرات، تحولات ، پيشرفتهاي علمي و فناوري روز به طور مرتب عناوين، سرفصل ها و محتواي دوره هاي آموزشي نيازسنجي شده را بازنگري ،اصلاح و يا دوره هاي آموزشي جديد را طراحي نماید.

19- اصل نگرش راهبردي در آموزش منابع انساني را توضيح دهيد؟

در یك راستا قرار گرفتن اهداف و برنامه هاي آموزشي منابع انساني دانشگاه با اهداف و خط ومشی هاي كلان و برنامه هاي توسعه ملي و سازماني را اصل نگرش راهبردی گویند  كه منجر به افزایش اثر بخشي آموزشها خواهد گردید.

به عبارتي كم كردن فاصله اهداف و برنامه هاي آموزشي دانشگاه با اهداف و خط ومشی های كلان برنامه هاي توسعه ملي مي‌باشد.

20- اصل همكاري و مشاركت در آموزش يعني چه؟

 استفاده از توانمندي هاي ساير موسسات آموزشي، پژوهشي، دولتي و غير دولتي در فرآيند آموزش، مثل طراحي و برنامه ريزي شامل انجام نيازسنجي، تدوين برنامه هاي آموزشي و اجراي آموزشها توسط بخش دولتی یا خصوصی را اصل همكاری ومشاركت گویند.

21- منظور ازاصل اصلاح و بازخورد مستمر در آموزش منابع انساني چيست؟

 منظور آسيب شناسی و بررسي مستمر نظام آموزشي است  كه در راستاي اصلاح آن باید فعالیت نمود.

22- اهداف آموزش منابع انساني را نام ببريد؟‌

1-    ارتقاء سطح كيفي كاركنان

2-    افزايش اثربخشي و كارايي در ارائه

3-    توسعه آگاهي عمومي كاركنان در ابعاد مختلف فرهنگي اجتماعي

4-    ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش كاركنان با توجه به تغييرات علم روز

5-    توانمندي هاي مديران در جهت انجام وظايف مديريتي

6-    آماده سازي كاركنان براي ارتقاء به رتبه شغلي بالاتر

7-    آماده سازي كاركنان جهت انتصاب به سطوح شغلي بالاتر و پايه ريزي نقشهاي جديد

23- كارگروه آموزش شامل چه كساني هستند؟

شامل نمايندگان منتخب دانشگاه های علوم پزشكي و ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

24- هدف از تشكيل كارگروه آموزش چيست؟‌

 فعاليت در جهت ايجاد وحدت رويه، نظارت و همسوسازي امور آموزش و توانمندسازی منابع انساني است.

25- تفاوت كميته راهبري و كميته آموزش را بيان كنيد ؟‌

كميته آموزش توانمندسازي منابع انساني مستقر در وزارت متبوع را كميته راهبري و كميته آموزش و توانمندسازي منابع انساني مستقر در دانشگاه ها را كميته آموزش مي‌نمايند.

26- هدف از تشكيل كميته آموزش در دانشگاه ها چيست؟

تبعيت كردن دانشگاه ها از سياستگذاری و مديريت كلان آموزش است كه براساس استاندارد مديريت كيفيت آموزش منابع انساني از طرف كميته راهبري آموزش به دانشگاه ها ابلاغ مي‌شود.

27- اعضاي كميته آموزش و توانمندي سازي منابع انساني را نام ببريد؟

1-    معاون توسعه مديريت و منابع انساني (معاون پشتيباني) دانشگاه به عنوان رئيس كميته

2-    مدير توسعه سازمان و سرمايه انساني دانشگاه به عنوان عضوثابت

3-    مدير بودجه دانشگاه به عنوان عضو مدعو

4-    مسئول واحد آموزش به عنوان دبیر كميته

5-    يك نفر نماينده تام الاختيار از هر معاونت به عنوان عضو مدعو

6-    حداقل يك نفر كارشناس آموزش به عنوان عضو

7-    دبير آموزش مداوم جامعه پزشكي دانشگاه به عنوان عضو

28- وظايف كميته آموزش و توانمندسازي دانشگاه را نام ببريد؟

1-    اجراي سياستها و مصوبات كميته راهبري

2-    بررسي و تعيين و تصويب كليات برنامه هاي آموزشي

3-    بررسي و تأييد نهايي نياز سنجي آموزشي

4-    بررسي و تصويب برنامه هاي راهبردي، ميان مدت و كوتاه مدت آموزش

5-    پيشنهاد اعتبارات مورد نياز جهت پيشبرد برنامه هاي آموزش به منظور پيش بيني در بودجه سالانه حداقل يك درصد از كل اعتبارات دانشگاه

6-    بررسي و تصويب هزينه هاي آموزش

7-    بررسي و تأييد رويه هاي آموزشي مورد نياز

8-    بررسي و تأييد محتوا و مواد آموزشي مورد نياز دوره هاي آموزشي

9-    بررسي و انتخاب موسسات آموزشي

10-تعيين ساز و كارهاي انگيزشي در چارچوب قوانين و مقررات

11-بررسي و تأييد و صدور گواهينامه هاي نوع دوم در سطوح مهارتي و تخصصي

12-بررسي و تأييد اوليه مدارك مرتبط با گواهينامه هاي تخصصي – پژوهشي سطح 1 و 2

13-همكاري با نماينده كميته راهبري

14-تعيين حق الزحمه براي عوامل اجرايي آموزش

15-تعيين و تصويب شاخصهاي ارزيابي عملكرد برنامه ها ی آموزش و نظارت برآن

16-ارائه راهكار مناسب براي رفع مشكلات آموزش

17-اعطاي بورس هاي آموزشي و فرصتهاي مطالعاتي بر اساس شيوه نامه كميته راهبري

18- تأييد حق الزحمه اساتيد در موارد خاص

19- ارائه صورتجلسات و گزارش كميته هاي آموزش به صورت ساليانه به كميته راهبري آموزش و هيأت رئيسه دانشگاه

 29- فرآيند آموزش را نام ببريد؟

1-    خط و مشي گذاري 2- طراحي و برنامه ريزي 3- اجرا 4- نظارت و ارزشيابي 5- اثر بخشي

 30- منظور از خط مشي گذاري آموزش چيست؟

 دانشگاه موظف است خط و مشي هاي آموزشي خود را در راستاي چشم انداز بيست ساله برنامه توسعه كشور براساس سياستهاي ابلاغي از سوي كميته راهبري تعريف، تدوين و تصويب و اجرا نمايد.

31- فعاليتهاي مربوط به طراحي و برنامه ريزي آموزشي را نام ببريد؟

1-    نياز سنجي و طراحي آموزشها 2- تدوين برنامه هاي آموزشي

32- وظيفه دانشگاه در خصوص نيازسنجي و طراحي آموزشها چيست؟

 دانشگاه موظف است ضمن شناسایی نيازهاي آموزشي سازماني، شغلي و فردي كارمندان جهت مرتفع نمودن آنها دوره هاي آموزشي مناسب طراحي ،اجرا و به طور مستمر آنها را به روز  مي نمايد.

33- منظور از تدوين برنامه هاي آموزشي چيست؟

 دانشگاه بايستي برنامه هاي آموزشي خود را در سه بازه زماني (بلندمدت ، ميان مدت، كوتاه مدت) با توجه به اهداف و راهبردهای كلان آموزش وزارت متبوع و نياز كارمندان طراحي و پس از تصويب كميته آموزش جهت اجرا به واحد آموزش ابلاغ نمايد.

34- مواردي كه قبل از اجراي دوره های آموزشی مسئولین آموزش دانشگاه ها بايد مورد توجه قرار دهند را نام ببريد؟

1-    فراهم نمودن امكانات و منابع كافي براي اجراي دوره

2-    اجراي دوره بر اساس نيازسنجي آموزشي

3-    الزام كاركنان به گذراندن دوره هاي آموزشي مورد نياز مرتبط با پست سازماني

4-    اطلاع رساني و اجراي برنامه هاي آموزشي از طريق واحد آموزش

35- آیا دانشگاه در هزينه نمودن بودجه آموزشي تصويب شده مختار است، موظف است يا مكلف؟‌

 دانشگاه مكلف است بودجه آموزشي مورد نياز سالیانه خود را در بودجه سنواتي پيش بيني و پس از تصويب هزينه نمايد.

36- ميانگين حداقل سقف ساعت آموزشي پیش بینی شده برای هر رشته شغلي در سال چند ساعت است؟‌

 دانشگاه مكلف است در هر سال حداقل 50 ساعت آموزشهاي ضمن خدمت را براي هر رشته شغلي را طراحي و برگزار نماید.

37- آيا كارمندان جهت شركت در دوره هاي آموزشي كه توسط موسسات دولتی یا خصوصی  برگزار می گردد موظف به پرداخت هزينه اجراي دوره مي باشند؟

 در صورتی كه با هماهنگی واحد آموزش در دوره های مربوطه شركت نمایند صرفاً درصورت عدم كسب نمره قبولي مكلف به پرداخت هزينه اجراي دوره مي باشند.

38- حد اكثر سقف ساعات آموزش در هرسال براي كارمندان( در مقاطع مختلف تحصیلی) جهت برخورداري از امتيازات پیش بینی شده در نظام آموزش را بيان كنيد؟

 الف- دارندگان مدارك تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم حداكثر 150 ساعت

ب- دارندگان مدارك تحصيلي ليسانس حداكثر 130 ساعت

ج- دارندگان مدارك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر 120 ساعت

39- چنانچه با توجه به نياز دانشگاه كاركنان ملزم به طی دوره های آموزشی گردند كه مجموع ساعات آموزشی آنان از سقف ساعات آموزشی تعیین شده در سال بالاتر رودآیا مازاد ساعات آموزشی طی شده قابل ذخيره سازي براي سالهاي بعد مي باشد؟‌

 خیر. دوره هاي مازاد بر سقف ساعات آموزش سالانه مورد پذيرش و قابل ذخيره سازي براي سالهاي بعد نخواهد بود.‌

40- تعیین زمان برگزاري دوره هاي آموزشي جهت كارمندان به عهده كیست؟‌

 زمان برگزاري دوره هاي آموزشي در ساعات اداري يا غير اداري به عهده كميته آموزش دانشگاه ها خواهد بود.

41- آيا كارمندان با ابلاغ انشايي مجاز خواهند بود علاوه بر آموزش هاي شغلي و مرتبط با پست سازماني دوره هاي آموزشي مرتبط با ابلاغ صادره را نيز طي نمايند؟‌

 صرفاً مديران و سرپرستان مجاز به طي دوره هاي آموزشي مرتبط با ابلاغ هاي صادره با رعايت سقف سالانه آموزش مي باشند.

42- گواهينامه هاي صادره براي مديران و سرپرستان كه به واسطه ابلاغ انشايي در دوره هاي آموزشي مرتبط با ابلاغ صادره شركت مي كنند مشمول امتيازات پيش بيني شده در نظام آموزش مي‌گردد؟‌

  بلی با رعايت سقف سالانه ساعات آموزش پيش بيني شده مشمول امتيازات پیش بینی شده در نظام آموزش مي گردد.

43- آيا گواهي هاي صادره كه از طرف مؤسسات آموزشي معتبر براي كارمندان صادر مي شود مشمول امتيازات آموزشي مي‌گردد؟

در صورتي كه شركت كاركنان  در دوره های آموزشی كه از طرف موسسات معتبر( دولتی یا خصوصی) برگزار می گردد  با موافقت ومعرفی واحد آموزش صورت پذيرفته باشد گواهينامه صادره قابل قبول است  .

44- صدور گواهينامه شركت ، تدريس، ارائه مقاله و پوسترجهت يك دوره  آموزش برای یك فرد ،مشمول امتياز آموزشي مي باشد؟

 استفاده همزمان از امتياز گواهي هاي مربوطه ممنوع و براي هر دوره صرفاً يك گواهي با عناوين فوق بايد صادر شود.

45- گواهينامه هاي آموزشي كه فرد قبل از استخدام در موسسات آموزشي مطابق نيازهاي آموزشي شغلي كسب كرده قابل محاسبه در شناسنامه آموزشي مي باشد؟

  اینگونه افراد چنانچه در آزمون پايان دوره آموزشهاي شغلي مورد نياز دانشگاه كه  در هر سال با هماهنگي واحد آموزش برگزار مي گردد شركت و حد نصاب نمره قبولي را كسب نمايند گواهي هاي صادره قبل از استخدام قابل محاسبه در شناسنامه آموزشي خواهد بود.

ضمناً افرادی كه در زمان  قراردادی یا تبصره ای با دانشگاه، اقدام به طی آموزشهایی با هماهنگی واحد آموزش كاركنان می نمایند، در صورتی كه دوره های طی شده كاملاً با دوره های آموزشی پیش بینی شده شغل مورد تصدی مطابقت داشته باشد پس از استخدام قابل محاسبه در شناسنامه آموزشي آنان مي باشد .

46- در چه صورت واحدهاي تابعه دانشگاه مي توانند اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي نمايند؟

  در صورتی كه دوره هاي درخواست شده آنان براساس نياز سنجي آموزشي طراحي و تدوين شده باشد ونهایتاً توسط كميته آموزش دانشگاه به تأييد رسيده باشد.

47- هدف از انتخاب رابط آموزشي چيست وآیا واحدها موظف به معرفی رابط آموزشی می باشند؟‌

 هدف سهولت در اطلاع رساني و اجراي مطلوب دوره هاي آموزشي است لذا واحدهاي زير مجموعه موظفند يك نفررا به عنوان رابط آموزشي تعيين و به واحد آموزش كاركنان معرفي نمايد. ضمناً انتخاب یا جابجایی رابط آموزش می بایست با هماهنگی واحد آموزش كاركنان دانشگاه صورت پذیرد.

48- آيا كاركنان جهت شركت در دوره هاي آموزشي كه براساس معرفي واحد آموزش و موافقت مدير مربوطه صورت مي پذيرد بايد از مرخصي استحقاقي استفاده نمايند؟‌

 خير از آنجا كه شركت در دوره هاي آموزشي كوتاه مدت بخشي از وظايف كارمندان محسوب        مي شود براي مدت حضور آنان در كلاس هاي آموزشي مي بايست مأموريت ساعتي و يا مأموريت روزانه لحاظ نمود.

49- اعطاي مأموريت ساعتي و يا روزانه به كارمندان جهت شركت در كلاس هاي آموزشي مجازي وجاهت قانونی دارد  ؟‌

خير،‌به دليل اينكه بهره گيري كاركنان از دانشهاي مختلف آموزش مجازي محدود به زمان و مكان خاصي نمي باشد اعطاي مأموريت ساعتي يا روزانه مجاز نمي باشد.

50- گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي كه فرد حين مأموريت در خارج از كشور گذرانده باشد مشمول امتيازات نظام آموزش مي گردد؟

 درصورتي كه دوره گذرانده شده مطابق با نيازهاي آموزشي رشته شغلي فرد بوده باشد  پس از تأييد كميته راهبري( وزارت متبوع) قابل قبول است .

51- آيا دانشگاه مي ‌تواند جهت كارمندان ساير موسسه ها، ارگانها و موسسات دولتي و غير دولتي دوره هاي آموزشي اجرا نمايد؟

 بلی، دانشگاه مجاز است دوره هايي را به شكل حضوري يا غير حضوري با دريافت شهريه متناسب با محتوي و ساعات دوره برگزار نمايد.

52- آیا  به كارمندان جهت شركت در دوره هاي آموزشي فوق العاده مأموريت تعلق مي گيرد؟ 

صرفاً آن دسته از كاركناني كه براي شركت در دوره مجبور به ترك منطقه جغرافيايي محل اشتغال با مسافت بیشتر از 50كیلومتر برای مشمولین قانون كار وبیشتر از 30كیلومتر برای كارمندان رسمی وپیمانی اعم از داخل و خار ج كشور فوق العاده مأموريت تعلق مي‌گيرد.

53- آيا كاركنان ملزم به شركت در دوره هاي آموزشي كه بعد از وقت اداري يا ساعات موظف برگزار مي گردد مي‌باشند؟

 بلی كاركنان ملزم به شركت در اين گونه دوره ها مي باشند ليكن به مدت حضور آنان در كلاسها بايد فوق العاده اضافه كار ساعتي برابر مقررات مربوطه پرداخت گردد.

54- ملاك موفقيت در دوره هاي آموزشي چيست؟

 كسب حد نصاب نمره (60%) در آزمون پايان دوره است.

55- نظارت بر كيفيت اجراي فرآيند نظام آموزشي به عهده چه كسي است؟

 نظارت درسطح دانشگاه به عهده كميته راهبردي (وزارت متبوع)و در سطح واحدهاي زير مجموعه دانشگاه به عهده كميته آموزش دانشگاه مي باشد.

56- ارزشيابي از دوره هاي آموزشي به عهده كدام واحد است؟

 بر عهده واحد آموزش  وتوانمند سازی منابع انسانی دانشگاه است.

57- فرايند اجرايي اثر بخشي آموزش را توضيح دهيد؟

1-    كميته آموزش دانشگاه موظف است شاخصهاي سنجش و اثر بخشي را مطابق با استاندارد مديريت كيفيت آموزش تدوين نمايد.

2-    واحد آموزش موظف به انجام سنجش اثر بخشي دوره ها براساس شاخص هاي تعيين شده مي باشد.

3-    ارائه بازخورد سنجش اثر بخش به مديران مافوق توسط واحد آموزش

4-    برنامه ريزي و اجراي اقدامات اصلاحي آموزش توسط واحد آموزش

58- انواع دوره هاي آموزشي كوتاه مدت را نام ببريد؟

1-    آموزش هاي توجيهي بدو خدمت

2-    آموزش هاي شغلي

3-    آموزش هاي فرهنگي و عمومي

4-    آموزش هاي مديران

59- مشخصات آموزش توجيهي بدو خدمت را نام ببريد؟

1-     درجهت آشنا شدن كارمندان جديد الاستخدام با اهداف و وظايف دانشگاه، قوانين و مقررات استخدامي ايجاد توانايي هاي شغلي و … برگزار مي گردد.

2-    زمان برگزاري آن قبل يا حداكثر شش ماهه اول استخدام كارمندان مي باشد.

3-    دوره الزامي است و تمامي كارمندان ملزم به طي دوره مي باشند.

4-    روش اجرا مي تواند حضوري يا غير حضوري باشد.

5-    مدت آن براساس سرفصلها طراحي خواهد شد.

60- مشخصات آموزش هاي شغلي را نام ببريد؟‌

1-    توانمندي تخصصی مورد نياز مشاغل دانشگاه را به شاغلين انتقال می دهد.

2-    دوره الزامي است و تمامي كارمندان حسب نياز شغلي بايد آن را طي نمايند.

3-    زمان برگزاري در طول خدمت است.

4-    دوره به صورت حضوري يا غير حضوري برگزار مي ‌شود.

61- مشخصات آموزشهاي فرهنگي و عمومي را نام ببريد؟‌

1- به منظور رشد فضايل اخلاقي و ارتقاء فرهنگ سازماني ارائه مي شود.

2- الزامي يا اختياري بدون دوره توسط كميته آموزش تعيين مي‌شود.

3- به صورت حضوري يا غير حضوري برگزار مي‌گردد.

62- مشخصات آموزشهاي مديران را نام ببريد؟‌

1- در راستاي افزايش دانش، بهبود نگرش، بصيرت و توسعه مهارتهاي انساني، ادراكي و فني مديران طراحي را اجرا مي گردد.

2- طي اين آموزشها براي انتصاب، ارتقاء و تمديد مدت مديريت الزامي است.

3- زمان برگزاري دوره قبل از انتصاب مديران و در طول خدمت آنان مي باشد.

4- طی دوره برای كارشناسان و مديران جهت انتصاب و ارتقاء به پستهاي مديريتي الزامي است.

5-    به صورت حضوري يا غير حضوري برگزار مي‌گردد.

63- آيا دانشگاه مي‌تواند نسبت به اجراي دوره هاي آموزشي مديران اقدام نمايد.

 بلی دانشگاه مي‌تواند آموزشهاي اختصاصي مديريت مورد نياز مديران خود را طراحي وپس از تصويب كميته آموزش اجرا نمايد.

64- شركت مديران در دوره هاي آموزش مديران كه در داخل یا خارج دانشگاه و  با هماهنگي واحد آموزش برنامه ریزی واجرا مي گردد الزامي است يا اختياري؟‌

 شركت مديران در اينگونه دوره ها الزامي و دانشگاه مكلف است تمهيدات لازم براي اعزام آنان را  جهت شركت در اين آموزشها (براي هر سطح) فراهم نمايد.

65- نحوه انجام فرآيندهاي آموزشي (نياز سنجي، طراحي، اجرا،‌ارزشيابي و اثر بخشي از فعاليتهاي آموزشي) به چه صورت مي‌باشد؟‌

 دانشگاه مي تواند به دو صورت عمل نمايد.

1- استفاده از ظرفيتهاي آموزشي دانشگاه مثل بهره  گیری از تجربيات اعضاي هيأت علمي ، كارمندان و بازنشستگان

2-    انعقاد قرارداد با ساير دانشگاه ها،‌موسسات و يا مراكز ذيصلاح براساس دستورالعمل ابلاغي توسط كميته راهبري

66- امتيازات و سازو كارهاي انگيزشي پيش بيني شده در نظام آموزش را نام ببريد.

1-    اعطاي گواهينامه نوع دوم

2-    اعطاي مدرك تحصيلي تخصصي

3-    ساير ساز وكارهاي انگيزشي شامل ( تبديل وضع استخدام آزمايشي به رسمي، تمديد قرارداد پيماني، ارتقاء شغلي،‌ارتقاء و انتصاب به پستهاي مديريتي، امتياز حق شاغل)

67-انواع گواهينامه نوع دوم را نام ببريد.

1-    گواهينامه مهارتي 2- گواهينامه تخصصي 3- گواهينامه تخصصي – پژوهشي  سطح يك 4- گواهينامه تخصصي پژوهشي سطح دو

68- هر كارمند در طول دوره خدمتي چند سطح از گواهينامه نوع دوم را مي تواند دريافت كند؟

 هر كارمند حداكثر دو سطح از گواهينامه نوع دوم رامی تواند  دريافت ‌كند.

69- اعطاي گواهينامه نوع دوم به كارمنداني كه قبل از تاريخ 1/1/1391 به افتخار بازنشستگي نائل شده اند مجاز است؟

 خير ، به استناد تبصره2ماده28دستور العمل نظام آموزش وتوانمند سازی منابع انسانی اعطاي گواهينامه به كارمنداني كه قبل از تاريخ 1/1/1391 به افتخار بازنشستگي نائل شده اند ممنوع است.

70- شرايط لازم براي اخذ گواهينامه مهارتي را توضيح دهيد.

1- دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه

2- طي 900 ساعت آموزشي مصوب مشروط به

الف- دو سوم آموزشها (600 ساعت) شغلي باشد.

ب- 900 ساعت آموزش حداقل در 6 سال طي شده باشد.

ج- آموزش قابل احتساب براي هر سال حداكثر 150 ساعت

71- دارا بودن طرحهاي تحقيقاتي پيشنهادات جديد، اختراعات، ابتكارات، تأليف، ترجمه كتب، مقالات و مستندسازي تجربياتي كه موجب افزايش بهره وري كار و بهبود عملكرد فردي و سازماني مي‌گردد براي اخذ گواهينامه مهارتي و تخصصی الزامي است؟

خير ، لیكن داشتن اين گونه مستندات مي‌تواند در صورت تأييد كميته آموزش معادل 200 ساعت آموزش شغلي براي فرد در نظر گرفته شود.

72- آيا ميزان ساعات معادل سازي شده از ميزان ساعات تعيين شده (براي اخذ گواهينامه مهارتي (900 ساعت) و تخصصي 750 ) كسر مي‌گردد ؟ 

 بلی

73- آيا ميزان ساعات معادل سازي شده از حداقل زمان دريافت گواهينامه مهارتي  و تخصصي كسر مي‌گردد؟

 خير

74- شرايط لازم براي اخذ گواهينامه تخصصي را نام ببريد.

1- دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا گواهينامه مهارتي

2- طي 750 ساعت آموزش كوتاه مدت مصوب مشروط به

الف- سه چهارم آموزشها (5/562 ساعت) شغلي يا آموزش مديران باشد.

ب- 750 ساعت آموزش حداقل در 5 سال طي شود.

ج- آموزش قابل احتساب براي هر سال حداكثر 150 ساعت

75- شرایط لازم براي اخذ گواهينامه تخصصي – پژوهشي سطح يك را بيان كنيد؟

1-    دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا گواهينامه تخصصي

2-    طي 650 ساعت آموزش كوتاه مدت مصوب مشروط به

الف- حداقل سه چهارم آموزشها (5/487 ساعت) در زمينه آموزشهاي شغلي يا آموزشهاي مديران باشد.

ب- 650 ساعت آموزش حداقل در 5 سال طي شده باشد.

ج- آموزش قابل احتساب براي هر سال حداكثر 130 ساعت

3-    اجراي يك يا چند طرح تحقيقاتي در زمينه شغل مورد تصدي معادل 100 ساعت و تأييد آن توسط كميته علمي يا طي 100ساعت آموزش تخصصي ويژه اخذ گواهينامه تخصصي –پژوهشي

4-    شركت در آزمون جامع و كسب حد نصاب 70% آزمون

76- مدت و ساعات آموزش براي كارمنداني كه به جاي اجراي طرح هاي تحقيقاتي متقاضي گذراندن ساعات آموزشي بيشتر باشند به چه صورت است؟

 كارمندان متقاضي گواهينامه هاي تخصصی – پژوهشي سطح يك كه مي‌خواهند به جاي اجراي طرح تحقيقاتي ساعات آموزشي بيشتر طي كنند يكسال به مدت زمان دريافت گواهينامه و 100 ساعت به سقف آموزش تعیین شده اضافه خواهد شد.

77- شرايط لازم براي اخذ گواهينامه تخصصي – پژوهشي سطح دو را بيان كنيد؟

1- دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا گواهينامه تخصصي – پژوهشي سطح يك

2-    طي 600 ساعت آموزش كوتاه مدت مصوب با شرايط زير

الف- حداقل سه چهارم آموزشها ( 375 ساعت) شغلي يا آموزش مديران باشد.

ب- 600 ساعت آموزش حداقل در 5 سال طي شود.

ج- آموزش قابل احتساب براي هر سال حداكثر 120 ساعت

3-    انجام يك طرح تحقيقاتي در زمينه شغل مورد تصدي و تأييد آن توسط كميته علمي

4-    داشتن  حداقل 2 خدمت برجسته شامل پيشنهاد، ابتكار، تأليف، ترجمه، كتب، و مقالات و مستند سازي تجريبات كه موجب افزايش بهره وري كار و بهبود عملكرد فرد و سازماني مي‌گردد.

5-    برخورداري از امتياز 85 به بالا در ارزشيابي عملكرد 5 سال منتهي به صدور گواهينامه

6-    شركت در آزمون جامع و كسب حد نصاب 70% آزمون

78 – آيا مي توان مازاد ساعات آموزشي و فعاليتهاي معادل سازي شده در هر گواهينامه را براي سطح بعد ذخيره نمود؟‌

 خير سطوح بعدي نيازمند آموزش و فعاليتهاي جديد مي باشد.

89- در صورتي كه سقف ساعات آموزشي گذرانده شده فرد بيش از ساعات مورد نياز اخذ گواهينامه نوع دوم باشد مي توان مازاد ساعات آموزشي را براي سطوح بعدي ذخيره و محاسبه كرد؟

 خير،  مازاد ساعات آموزشي براي گواهينامه نوع دوم بعدي محاسبه نمي‌گردد.

80-آزمون جامع پيش بيني شده براي اخذ گواهينامه تخصصي – پژوهشي سطح يك و دو به چه صورت برگزار مي شود؟‌

 جهت رشته هاي بهداشتي درماني به صورت كشوري توسط كميته برگزاري آزمون جامع و با همكاري معاونت آموزشي وزارت متبوع برگزار مي‌گرددوبرای رشته های غیر بهداشتی با هماهنگی معاونت توسعه ریاست جمهوری به صورت همزمان در سطح كشور برگزار می گردد.

81-آيا دانشگاه مجاز به اجراي دوره هاي پودماني در مقاطع كارداني،‌كارشناسي و كارشناسي ارشد مي باشد؟‌

 دانشگاه صرفاً در رشته هاي شغلي بهداشتي درماني با اخذ مجوز از معاونت آموزشي وزارت متبوع مي تواند دوره هاي پودماني در مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد در صورت تهيه شیوه نامه و تصويب آن توسط هيأت امناء طراحي و اجرا نمايد.

82- مزاياي پيش بيني شده در نظام آموزش  برای كارمندان رسمی وپیمانی كه موفق به طي دوره هاي آموزشي و اخذ گواهينامه نوع اول می گردند چیست ؟‌

به طور همزمان می توانند ازمزایای زیر استفاده نمایند.

1-    تبديل وضع استخدام آزمايشي به رسمي 2- تمديد قرارداد پيماني 3- ارتقاء شغلي در رتبه هاي شغلي 4- انتصاب و ارتقاء به پستهاي مديريت حرفه اي 5- امتياز حق شاغل 6- اخذ گواهينامه نوع دوم

83- آيا كاركنان قراردادي مي‌توانند از ساز و كارهاي انگيزشي پيش بيني شده در نظام آموزش استفاده نمايند؟‌

كمیته آموزش دانشگاه می تواند  درچارچوب مقررات به صورت سالیانه ،ساز و كارهاي انگيزشي  جهت كارمندان قراردادي تعيين و ابلاغ نماید.

84-فرايند اعطاي گواهينامه نوع دوم را بيان كنيد؟‌

1-    اطلاع رساني دستورالعمل شرايط و ضوابط دريافت گواهينامه براساس شيوه نامه ابلاغي از طرف وزارت متبوع به كارمندان از طریق واحد آموزش.

2-    ارائه مدارك و مستندات مورد نياز طبق شيوه نامه ابلاغي  توسط كاركنان به واحد آموزش .

3-    بررسي مدارك رد يا قبول و صدور گواهينامه نوع دوم در سطوح مهارتي و تخصصي توسط كمیته آموزش

4- برسی  وتائید پرونده متقاضیان گواهينامه تخصصي – پژوهشي سطح يك و دو  وارسال صرفاً مدارك مشمولین اخذ گواهینامه (تخصصی- پژوهشی) به كميته راهبري جهت بررسي ، تأييد ونهایتاً صدور گواهينامه مربوطه

85- تاریخ محاسبه مزاياي مترتب بر گواهينامه هاي نوع دوم را بیان كنید؟

مزاياي مترتب بر گواهينامه هاي مهارتي و تخصصي از تاريخ استحقاق و  گواهينامه های   تخصصي – پژوهشی سطح يك و دو از تاريخ پذيرش در آزمون قابل محاسبه می باشد.

86- گواهینامه هایی قابل قبول برای اخذگواهينامه نوع دوم را اعلام نمایید؟

1-    گواهينامه هاي صادره مصوب از سال 79 به بعد

2-    گواهينامه هاي صادره توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق كشور يا دفاتر مديريت آموزش وپژوهش استانداري سراسر كشور

3-    گواهينامه هاي داراي مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق

4-    گواهينامه هاي آموزشي داراي مجوز از كميته راهبري در سطح كشور و كميته آموزش در سطح دانشگاه

5-    گواهينامه آموزشي مصوب كه با هماهنگی اداره حراست كل كشور مستقر در نهاد رياست جمهوري برای  رشته شغلي مأمور حراست اجرا گردیده

6-    گواهينامه هاي صادره از طرف آموزش مداوم جامعه پزشكي صرفاً برای مشمولين قانون مربوطه

7-    گواهينامه هاي آموزشي مصوب كه با هماهنگي و تأييد هيأت عالي گزينش برای رشته شغلي مسئول گزينش اجرا شده

87- آيا ساعات آموزشي دوره توجيهي بدوخدمت براي اعطاي امتياز مربوط به گواهينامه نوع دوم قابل احتساب مي‌باشد؟

خير

88- دوره هاي آموزشی كه به صورت حضوری برگزار گردیده لیكن در متن گواهی صادره  ساعت آموزش قيد نگردیده معادل چند ساعت آموزشی باید در نظر گرفته شود ؟

براي چنين گواهينامه ‌هايی بطور ميانگين 6 ساعت به ازاي هر روز در نظر گرفته مي شود.

89- ملاك محاسبه جهت گواهینامه های صادره از طرف آموزش مداوم جامعه پزشكی چگونه است؟

اينگونه گواهینامه های آموزشی صرفاً براساس امتياز قابل محاسبه و هر امتياز معادل دو ساعت آموزشی در نظر گرفته مي شود.

90- ملاك محاسبه ساعات آموزشي طي شده برای افرادي كه تغییر پست سازماني داشته اند  براي گواهينامه نوع دوم چگونه است؟

در صورتي كه تغيير پست بدون تغيير رشته شغلي باشد ساعات آموزشي طي شده در پست قبلی قابل احتساب خواهد بود.

91- ملاك محاسبه ساعات آموزشي طي شده برای افرادي كه ضمن تغییر پست سازماني تغییر رشته شغلی داشته اند  براي گواهينامه نوع دوم چگونه است؟

در صورتی كه تغيير رشته شغلي در داخل رسته فرعي صورت پذیرفته باشد  صرفاًساعات آموزشي طي شده مرتبط با رشته شغلي جديد پس از تأييد كميته آموزش قابل محاسبه است.

92- در صورتي كه تغيير پست سازماني فردی منجر به تغيير رشته شغلي گردد ساعات آموزشي طي شده مرتبط در شغل قبلي قابل احتساب است؟

خير

93- ساعات آموزشي بهبود مديريت و دوره هاي فرهنگي عمومي جهت افرادي كه قبل از تغيير رشته و رسته شغلي طي نموده اند براي گواهينامه نوع دوم قابل محاسبه است؟

بلي

94- دوره هاي آموزشي كه كارمندان دانشگاه به دليل عضويت در اموري مانند شركت هاي تعاوني، هيأت و شوراهاي حل اختلاف، فدراسيون هاي ورزشي و … طي مي نمايند مشمول امتيازات ساز و كار انگيزشي پيش بيني شده در نظام آموزشي مي گردد؟

خير

95- براي اخذ گواهينامه نوع دوم ملاك عمل بررسی مدارك صرفاً گواهينامه نوع اول است يا شناسنامه آموزشي مي تواند ملاك عمل قرار گیرد؟

 شناسنامه آموزشي پس از تأييد واحد آموزش به عنوان ملاك تمامي گواهينامه هاي قيد شده قابل احتساب و ملاك عمل مي باشد.

96- کارکنانی که بنا به نیاز دانشگاه و در راستای توانمندسازی برای انجام بهینه وظایف سازمانی به دوره های پودمانی حضوری از جمله MPH و …اعزام می گردند آیا اعطای مأموریت به آنان امکان پذیر است؟

 بلی صدور ماموریت اداری روزانه یا ساعتی برای اینگونه افراد بلامانع است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام