کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

تجانس میان رشته‌های تحصیلی دانشگاهی و فارغ‌التحصیلی شرط تطبیق وضعیت به عضو هیات علمی

تجانس میان رشته‌های تحصیلی مقاطع دانشگاهی و فارغ‌التحصیلی از دانشگاه فنی حرفه‌ای شرط تطبیق وضعیت به عضو هیات علمی در این دانشگاه است

کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۴۴۷

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۵

نوع پرونده: درخواست ابطال

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

شاکی: مهدیه جمالی

مصوبه ها:

در خصوص ارتقاء شأن و منزلت کادر آموزشی دانشگاه ۵۶۴۶۹ – ۱۵ وزارت علوم تحقیقات وفناوری ۱۳۷۹/۰۳/۲۰ بند ۲ و ۶ در خصوص ارتقاء شأن و منزلت کادر آموزشی دانشگاه ۵۶۴۶۹ – ۱۵ وزارت علوم تحقیقات وفناوری ۱۳۷۹/۰۳/۲۰ بند ۴ و ۵ صورتجلسه سومین نشست از دور دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ دانشگاه فنی و حرفه ای ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ بند ۲ ماده ۱

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* شماره پــرونـــده: هـ ع؍۹۹۰۲۴۴۷ و ۰۰۰۰۰۷۶

* شـاکی: خانم مهدیه جمالی و آقای اشرف مظلومی

* طرف شکایت: دانشگاه فنی و حرفه ای

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ۱- ابطال بند ۲ از ماده ۱ صورتجلسه سومین نشست از دور دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۵؍۸؍۱۳۹۴ ۲- ابطال بندهای ۲ و ۴ و ۵ و ۶ نامه شماره ۵۶۴۶۹؍۱۵ مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۷ قائم مقام وزیر و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه فنی و حرفه ای به خواسته ۱- ابطال صورتجلسه سومین نشست از دور دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۵؍۸؍۱۳۹۴ ۲- ابطال بندهای ۲ و ۴ و ۵ و ۶ نامه شماره ۵۶۴۶۹؍۱۵ مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۷ قائم مقام وزیر و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

– متن صورتجلسه سومین نشست از دور دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۵؍۸؍۱۳۹۴:

صورتجلسه سومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۵؍۸؍۹۴

پیوست شماره دو- موضوع مصوبه چهارم

دستورالعمل اجرایی تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای

با اعضای هیأت علمی

این دستورالعمل بر اساس مصوبه ششم صورتجلسه دومین نشست از دوره دوم هیأت امنا مورخ ۲۶؍۱۲؍۹۲ و به عنوان مقدمه ای برای شمول کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای در آیین نامه های استخدام و ارتقای اعضای هیأت علمی و با هدف ایجاد هماهنگی در ساختار آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای با سایر دانشگاه ها و همچنین ارتقای شأن و منزلت کادر آموزشی موجود دانشگاه فنی و حرفه ای با توجه به ماده «۲۳» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر تدوین شده است:

ماده ۱- تعاریف و اختصارها:

۱- دانشگاه فنی و حرفه ای در این دستورالعمل، به اختصار «دانشگاه» نامیده می شود.

۲- کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای در این دستورالعمل، شامل کادر پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی با عناوین مدرس، هنرآموز و دبیر می شود که در زمان تأسیس دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان کادر آموزشی بجز در رشته های: زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، تاریخ و موارد مشابه در دانشگاه فنی و حرفه ای اشتغال داشته اند و در این دستوالعمل به اختصار کادر آموزشی نامیده می شود.

۳- عضو هیأت علمی فنی رسته ای از کادر آموزشی است که در کنار اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی سایر دانشگاه های کشور در دانشگاه فنی و حرفه ای به امر آموزش و پژوهش در حوزه های فنی و مهارتی و حرفه ای اشتغال دارد.

۴- استادیار فنی: عضو هیأت علمی فنی دارای مدرک دکتری تخصصی است که در سطح کشور صرفاً برای انجام خدمت در دانشگاه فنی و حرفه ای به امر آموزش و پرورش اشتغال دارد و معادل استادیار آموزشی است.

۵- مربی فنی: عضو هیأت علمی فنی دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای است که در سطح کشور صرفاً برای انجام خدمت در دانشگاه فنی و حرفه ای به امر آموزش و پژوهش اشتغال دارد و معادل مربی آموزشی است.

ماده ۲- ضوابط تطبیق:

۱- کادر آموزشی دارای مدرک دکتری تخصصی (phD) معتبر، به عضو هیأت علمی با مرتبه استادیار فنی تطبیق می یابد.

تبصره ۱- درج عبارت “اعتبار استاد یار فنی، صرفاً برای انجام خدمت در دانشگاه فنی و حرفه ای” در حکم کارگزینی الزامی است.

۲- کادر آموزشی دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای معتبر، به عضو هیأت علمی با مرتبه مربی فنی تطبیق می یابد.

تبصره ۲- درج عبارت “اعتبار مربی فنی، صرفاً برای انجام خدمت در دانشگاه فنی و حرفه ای ” در حکم کارگزینی الزامی است.

۳- خبرگان بدون مدرک که توسط مراجع ذی صلاح تأیید صلاحیت و تعیین سطح شده اند، بدون استفاده از عنوان عضو هیأت علمی می توانند از کلیه مزایای مربوط به همطرازی با سطح تعیین شده، در مراجع ذیربط بهره مند شوند.

تبصره ۳- احکام مربوط به این دستورالعمل پس از طی تشریفات قانونی مربوط از تاریخ اخذ صلاحیت عمومی صادر می شود و در خصوص سال های قبل از این تاریخ نافذ نبوده و هیچگونه حقی برای ذی نفع آن ایجاد نمی کند.

تبصره ۴- چنانچه پست سازمانی کادر آموزشی بدلیل انتصاب در سمت های اجرایی تغییر داده شده باشد: به تشخیص هیأت اجرایی موضوع ماده «۳» این دستورالعمل می تواند مشمول کلیه ضوابط مربوط به کادر آموزشی شود مرجع تعیین پست سازمانی اینگونه افراد معاونت اداری و مالی دانشگاه فنی و حرفه ای است.

تبصره ۵- در صورتی که کادر آموزشی پس از تطبیق با وضعیت هیأت علمی مشمول بازنشستگی شود، آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به لحاظ سنوات برای آنان اعمال خواهد شد.

تبصره ۶- تطبیق کادر آموزشی به هیأت علمی با درخواست کادر آموزشی اعمال می شود و در صورت عدم درخواست وی، وضعیت فعلی تا مرحله بازنشستگی بر اساس آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به قوت خود باقی است.

۴- از آنجا که عمل تطبیق در سال اول نباید هیچگونه بار مالی داشته باشد، لذا پایه ای به هر یک از اعضای تطبیق یافته اختصاص می یابد که به حقوق و مزایای درج شده در حکم استخدامی فرد قبل از تطبیق نزدیک تر باشد (در صورت واقع شدن حقوق فرد بین دو پایه متوالی، چنانچه در مرز ۵۰ درصد و بیشتر از آن باشد پایه بالاتر و در غیر از این صورت پایه پایین تر تعلق خواهد گرفت) و اعمال پایه ها به نحوی است که در سال اول تطبیق بار مالی برای دانشگاه فنی و حرفه ای ایجاد نکند. اختصاص پایه به تشخیص هیأت اجرایی موضوع ماده «۳» این دستورالعمل انجام می شود.

تبصره ۷- پایه اختصاص یافته در بند «۵» این ماده، مبنای ترفیعات سالیانه بر اساس «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه» در سال های بعد خواهد بود و برای سنوات قبل از اجرای این دستورالعمل، هیچگونه پایه یا احتساب سنوات دیگر مقدور نخواهد بود.

۵- دانشگاه فنی و حرفه ای از تاریخ تصویب این دستورالعمل مجاز به استخدام کادر آموزشی در عناوین به جز عضو هیأت علمی فنی (استادیار فنی و مربی فنی) نخواهد بود.

۶- اعضاء هیأت علمی موجود دانشگاه فنی و حرفه ای با درخواست کتبی و تأیید هیأت اجرایی موضوع ماده «۳» این دستورالعمل می توانند رسته خود را متناسب با مرتبه خود به رسته عضو هیأت علمی فنی تغییر دهد.

ماده ۳- هیأت اجرایی:

برای اعمال ضوابط تطبیق و تعیین مرتبه و پایه اعضای هیأت علمی فنی موضوع این دستورالعمل، هیأت اجرایی با ترکیب زیر تشکیل می شود. تصمیمات این هیأت با رعایت دقیق چارچوب های تعیین شده در این دستورالعمل طبق روال سایر مراکز دانشگاهی، پس از تأیید احکام توسط مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر خواهد بود.

۱- رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای (رئیس هیأت)

۲- معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای (نایب رییس)

۳- معاون اداری و مالی دانشگاه فنی و حرفه ای

۴- مدیر کل امور اداری دانشگاه فنی و حرفه ای (دبیر)

۵-رییس مرکز جذب دانشگاه فنی و حرفه ای

۶- مدیر کل بودجه، تشکیلات و تحول ا داری دانشگاه فنی و حرفه ای

ماده ۴- آیین نامه های استخدامی، ترفیع و ارتقا مرتبه اعضاء هیأت علمی فنی

به دانشگاه فنی و حرفه ای اجازه داده می شود. در خصوص ایجاد عناوین تعیین شده در این دستورالعمل تحت رسته جدید با نام عضو هیأت علمی فنی در کنار رسته های عضو هیأت علمی آموزشی و عضو هیأت علمی پژوهشی در آیین نامه های استخدامی، ترفیع و ارتقا مرتبه متناسب با مأموریت عضو هیأت علمی فنی پیگیری های لازم به عمل آورد. پس از اعمال اصلاحات مذکور، کلیه امور مربوط به این اعضاء بر اساس آیین نامه های مذکور انجام می شود.

تبصره ۸- ترفیع سالیانه و ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی فنی موضوع این دستورالعمل، بر اساس آیین نامه خواهد بود که توسط دانشگاه فنی و حرفه ای تدوین و به تصویب هیأت امنا خواهد رسید.

تبصره ۹- بدیهی است تا انجام اصلاحات مذکور در این ماده کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به عضو هیأت علمی آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص این اعضاء جاری خواهد بود.

ماده ۵- این دستورالعمل در «۵» ماده و «۹» تبصره در هیأت امنای مورخ ۵؍۸؍۹۴ دانشگاه فنی و حرفه ای به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

– متن نامه شماره ۵۶۴۶۹؍۱۵ مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۷ قائم مقام وزیر و رییس مرکز هیأت های امنا و هیات های ممیزه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری:

براساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخ ۸؍۳؍۱۳۹۷ متقاضیات تطبیق وضعیت به عضو هیات علمی می بایست دارای شرایط لازم به شرح ذیل باشند:

۱- دارای عناوین مدرس، هنرآموز و یا دبیر باشند.

۲- در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی، فارغ التحصیل رشته های فنی و حرفه ای دایر در دانشگاه باشند.

۳- تاریخ آخرین مدرک تحصیلی آنان قبل از تاریخ ۵؍۸؍۱۳۹۴ باشد.

۴- در تاریخ تطبیق وضعیت براساس ضوابط و مقررات مربوط به بازنشستگی اعضای هیات علمی، دارای حداقل ۵ سال ماندگاری در وضعیت هیات علمی فنی باشند.

۵- در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به ترتیب دارای معدل حداقل ۱۵، ۱۶ و ۱۷ برای رشته های فنی و معدل حداقل ۱۶، ۱۷ و ۱۸ برای رشته های علوم انسانی باشند.

۶- بین رشته تحصیلی مقاطع دانشگاهی آنان تجانس وجود داشته باشد و تطبیق وضعیت صرفا برای رشته های دایر دانشگاه انجام شود.

بدیهی است با عنایت به مفاد تبصره ۶ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه با اعضای هیات علمی، تطبیق وضعیت صرفا برای افرادی که تا زمان رسیدگی هیات اجرایی تطبیق در سال ۹۵ درخواست ارائه داده اند، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه انجام می شود و در صورت عدم درخواست، ادامه خدمت آنان تا زمان بازنشستگی براساس مفاد آیین نامه اشتخدامی اعضای غیرهیات علمی خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای در تاریخ ۵؍۸؍۱۳۹۴ اقدام به تصویب دستورالعملی مبنی بر ارتقاء شان و منزلت کادر آموزشی دانشگاه با توجه به ماده ۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه نموده که به موجب آن کلیه کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای و همه رشته ها اعم از فنی مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی به جز سه رشته زبان انگلیسی، ادبیات فارسی و معارف به هیات علمی فنی تطبیق یافتند. چنانچه مصوبه مورد نظر برای اعضای هیات علمی فنی بوده و رشته های علوم انسانی از شمول آن خارج هستند. چرا کادر آموزشی آموزشکده ها در سایر رشته های علوم انسانی از قبیل مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی، تربیت بدنی، جغرافیا، حسابداری و غیره به هیات علمی فنی تطبیق یافتند و فقط رشته های زبان و ادبیات فارسی و معارف اسلامی مستثنی گردیده اند. پس از حذف مدرسین سه رشته مذکور و پیگیری این گروه از اساتید هیئت امنای دانشگاه فنی حرفه ای اقدام به تصویب مصوبه تبعیض آمیز معترض عنه نموده است. لازم به ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۷۸ مورخ ۲۴؍۹؍۱۳۹۸ اقدام به ابطال دستورالعمل مذکور با قید در صورت احراز شرایط لازم نموده، لذا با توجه به اینکه برای تمام کادر آموزشی دانشگاه براساس این مصوبه و بدون هیچگونه پیش شرطی حکم تطبیق وضعیت به اجرا درآمده، براساس ماده ۲۳ قانون مذکور و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی نبایستی تبعیضی نسبت به پرسنل ایجاد گردد که خلاف اصل انتظار مشروع نیز باشد. علی رغم موارد مذکور هیات امنا اقدام به تصویب مصوبه تبعیض آمیز معترض عنه نموده است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفترامور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه فنی و حرفه ای به موجب لوایح شماره ۴۳۲۸؍۲۵ مورخ ۱۴؍۵؍۱۳۹۹ و ۱۲۹۴۳؍۲۵ مورخ ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده اند که:

۱- به موجب ماده ۳ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۳۸۹، هیات امنا عالی ترین رکن موسسه است که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸؍۱۰؍۱۳۶۹ تعیین شده است. به موجب بند (ب) ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب سازمان اداری و نحوه بکارگیری نیرو از اختیارات هیات امنا می باشد. براساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای در تاریخ ۷؍۸؍۱۳۹۱ به تصویب هیات امنا و تایید وزیر علوم رسیده و از ۱؍۱؍۱۳۹۱ قابل اجرا گردید.

۲- با توجه به رسالت و نیاز دانشگاه دستورالعمل اجرایی تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه به اعضای هیات علمی موضوع مصوبه چهارم از صورتجلسه سومین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه مصوب ۵؍۸؍۱۳۹۴ که به تایید وزیر علوم رسیده، تصویب گردید. با عنایت به بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ دستورالعمل مذکور یکی از شرایط اساسی و مهم تطبیق وضعیت به هیات علمی فنی دارا بودن مدارک تحصیلی در رشته های فنی و مهندسی می باشد و رشته های علوم انسانی با توجه به اینکه فنی نمی باشد و در آن زمان مورد نیاز دانشگاه نبوده از شمول مصوبه خارج گردیده بود. متعاقبا در سنوات بعدی با توجه به نیاز دانشگاه به برخی از رشته های علوم انسانی در پنجمین نشست از دور دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۵ مقرر گردید موضوع حذف رشته های محدود شده در بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل مذکور مطرح و با آن موافقت گردید. در راستای اجرای این امر با کسب مجوز از رییس هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم به موجب نامه معترض عنه جلسه ای بـا موضوع مصوبات ۲۲،۲۱ و ۳۰ هیات امناء مورخ۰۲؍۱۲؍۱۳۹۵ برگزار و مقرر گردید نسبت به پرسنلی که دارای مدرک تحصیلی علوم انسانی باشند در صورت احراز شرایط مندرج در نامه مذکور اقدام لازم جهت صدور حکم تطبیق وضعیت آنها به عمل آید و نامه معترض عنه صـرفا در پاسـخ به نـامه ی شـماره ۹۷۱؍۱۰۰؍۲۵ مـورخ ۰۹؍۰۲؍۱۳۹۷ دانشگاه فنی و حرفه ای بوده است.

۳- بند ۳ از شـروط تطبیق وضعیت کادر آموزشی به هیات علمی فنی دائر بر صرفا حداقل مانـدگاری به میزان ۵ سال کاملا منصفانه و به جهت برقراری عـدالت در امر تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه مذکور است و چنانچه قرار باشد به آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی رجوع شود دیگر اینگونه نمیتوان عمل نمود، چه آنکه، در تبصـره ۲ از ماده ۱۰ آئین نامه استخدامی آمده است: «تبدیل وضعیت منحصـرا با مدرک تحصیلی دکتری تخصصـی و با رعایت حداکثر ۵۰ سال سن، منوط به آنکه تا قبل از احراز شرایط بازنشسـتگی، بتوانند حداقل ۱۰ سال در وضـعیت هیات علمی خدمت کنند

پرونده های شماره هـ ع؍۹۹۰۲۴۴۷ و هـ ع؍ ۰۰۰۰۰۷۶ مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۲ و ۶ نامه شماره ۵۶۴۶۹؍۱۵ مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۷ قائم مقام وزیر و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولا براساس رای شماره ۱۸۶۴ مورخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری «هر چند بندهای ۴ و ۵ نامه ۵۶۴۶۹؍۱۵-۲۰؍۳؍۱۳۹۷ بر اساس تفویض اختیار موضوع دستور سی ام مصوبه مورخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت امناء دانشگاه فنی و حرفه ای وضع شده است و تفویض اختیار موصوف با توجه به عدم تصریح در قوانین حاکم و مستنبط از رای شماره ۱۸۸۱-۲۷؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است، اما نظر به اینکه مفاد مقرره مورد شکایت متعاقباً در نشست مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسیده است، با لحاظ تنفیذ مصوبه مورد شکایت توسط هیأت امناء، قابل ابطال تشخیص نشد.»

ثانیا بندهای ۲ و ۶ نامه شماره ۵۶۴۶۹؍۱۵ مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۷ قائم مقام وزیر و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری نیز همانند بندهای ۴ و ۵ این مصوبه در نشست مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسیده است.

بنابه مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره ۱۸۶۴ مورخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای ۲ و ۶ نامه معترض عنه که در نشست مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسیده است قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی- رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام