کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها

آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (تصویبنامه شماره ۱۲۴۴۲/ت۵۳۸۶۲هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۶ هیأت وزیران)

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱/۱۳۹۶ به پیشنهاد شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و به استناد ماه (۷) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان سنجش و آموزش کشور.

ب- قانون: قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور -مصوب ۱۳۹۴-.

پ- شورا: شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی

ت- دبیرخانه: دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی.

ماده ۲- جلسات شورا با حضور حداقل (۵) عضور صاحب رأی تشکیل و رسمیت می یابد و تصمیمات آن بر اساس رأی موافق حداقل (۴) عضو صاحب رأی معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ۱- دبیرخانه شورا در سازمان تشکیل و مستقر می گردد.

تبصره ۲- جلسات شورا هر سه ماه یک بار با دعوت دبیر تشکیل می گردد. در صورت ضرورت با درخواست حداقل (۳) عضور (صاحب رأی) جلسات فوق العاده با دعوت دبیر تشکیل می شود.

تبصره ۳- موضوعات برای طرح در شورا جمع بندی و توسط دبیر مطرح می گردد.

تبصره ۴- ابلاغ مصوبات شورا و پیگیری اجرای آن بر عهده دبیر می باشد.

ماده ۳- در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون، شورا می تواند برای بررسی های علمی، فنی و آماری لازم در مورد مأموریت های محوله علاوه بر کارگروه های (علوم)، (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و (دانشگاه ها و مؤسسات غیردولتی) نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی دیگر اقدام نماید.

تبصره ۱- هر کارگروه با حداقل (۳) و حداکثر (۷) عضو با حداقل مرتبه استادیاری تشکیل می گردد.

تبصره ۲- در هر کارگروه نماینده تام الاختیار دانشگاه آزاد اسلامی حضور دارد.

تبصره ۳- جلسات کارگروه ها با حضور سه پنجم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با رأی اکثریت مطلق حاضران معتبر است.

تبصره ۴- اعضا و رییس کارگروه تخصصی پس از تصویب در شورا با حکم رییس شورا منصوب می شوند.

تبصره ۵- چگونگی اداره کارگروه ها به موجب شیوه نامه ای است که در کارگروه تهیه و به تصویب شورا می رسد.

ماده ۴- در اجرای ماده (۳) قانون، راهکارهای اجرایی تحقق وظایف شورا در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عای کشور اعم از دولتی و غیردولتی در مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتر ناپیوسته و دکتری تخصصی (PHD) عبارت است از:

الف- تصویب شیوه نامه اجرایی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.

ب- تصویب عناوین و تعیین ضرایب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصیلی.

پ- نظارت بر حسن اجرای فرآیند سنجش و پذیرش و اعلام نتیجه پذیرفته شدگان.

ت- تعیین حد نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش.

ث- تصویب دروس آزمون متمرکز مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در هر یک از رشته های تحصیلات تکمیلی و تعیین ضرایب آنها.

ج- تعیین تعداد دفعات برگزاری آزمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن.

چ- تصویب معیارهای اختصاصی در خصوص رشته های خاص.

ح- تصمیم گیری در خصوص سایر موضوعات ارجاعی از سوی رییس شورا.

ماده ۵- در اجرای تبصره (۴) ماده (۵) قانون، در صورت اضافه یا تعدیل (حداکثر (۱۰) درصد) معیارهای موجود در ماده (۵)، باید حداقل یکسال قبل از طریق سازمان اطلاع رسانی شود.

ماه ۶- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند در چارچوب آمایش آموزش عالی کشور با رعایت سایر قوانین و مقررات، سالانه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش دانشجو برای تمام رشته محل های مورد تأیید شورای گسترش خود اقدام نمایند. قوانین پذیرش و ظرفیت سهمیه های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره های تحصیلات تکمیلی کما کان به قوت خود باقی است.

ماده ۷- کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هر گونه پذیرش به منظور انطباق با مصوبات شورا هماهنگی لازم را با دبیرخانه انجام دهند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام