کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

آيين‌نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران صنعت ساخت

آيين‌نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران صنعت ساخت (تصميم‌نامه شماره ۱۵۱۱۷/ت۲۹۸۵۷هـ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۸۴ هيأت وزيران)

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۱۷۷۳۶۷/۱۰۱ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۲ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه -مصوب ۱۳۵۱- آيين‌نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران صنعت ساخت را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران صنعت ساخت

ماده ۱- اين آيين‌نامه براي تشخيص صلاحيت آن دسته از متقاضياني به كار مي‌رود كه تمايل به شركت در اجراي طرحها يا پروژه‌هاي غيرصنعتي به روش طرح و ساخت دارند.

ماده ۲- دريافت گواهينامه صلاحيت پيمانكاري صنعت ساخت، مرحله اول از فرآيند احراز صلاحيت متقاضيان شركت در مناقصه اين قبيل طرح يا پروژه به شمار مي‌رود. براي واگذاري هر طرح يا پروژه، توان پيمانكاران دارنده گواهينامه صلاحيت توسط دستگاههاي اجرايي، طبق ضوابط «آيين‌نامه ارجاع كار به پيمانكاران صنعت ساخت»‌ ارزيابي مي‌شود.

ماده ۳- اصطلاحات به كار رفته در اين آيين‌نامه، در معاني مشروح زير به كار مي‌روند:‌

الف) روش طرح و ساخت: روشي براي اجراي طرح ياپروژه كه طبق آن، طراحي (تمام يابخشي از طراحي پايه و طراحي تفصيلي)، تأمين مصالح و تجهيزات و خدمات فني مربوط به آنها، ساختمان، نصب، راه اندازي، آزمايشهاي كارايي و ساير خدمات جانبي مربوط به آنها به صورت توأم توسط يك پيمانكار صنعت ساخت انجام مي‌شود.

ب) سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور .

پ) احراز صلاحيت: تأييد حداقل توانايي پيمانكار صنعت ساخت در امور طراحي و اجراي طرحها يا پروژه هاي غيرصنعتي از سوي سازمان، براساس ضوابط اين آيين‌نامه.

ت) گواهينامه صلاحيت پيمانكاري صنعت ساخت:‌ مدرك رسمي نشان‌دهنده احراز صلاحيت كه از سوي سازمان صادر مي‌شود، كه در اين آيين‌نامه، به اختصار «گواهينامه صلاحيت» ناميده مي‌شود.

ث) متقاضي: شخص يا اشخاص حقوقي خواهان دريافت گواهينامه صلاحيت، اعم از ايراني يا ايراني – خارجي كه طبق مقررات اين آيين‌نامه، اقدام به درخواست گواهينامه صلاحيت مي‌نمايند.

ج) شركت ايراني: شركتي كه در ايران ثبت شده و اقامتگاه آن در ايران باشد.

چ) شركت خارجي: شركتي كه اقامتگاه آن خارج از ايران باشد. اين شركت براي اين كه بتواند به وسيله شعبه يا نماينده خود به امور پيمانكاري يا مشاوره در ايران مبادرت نمايد، بايد در كشور اصلي خود شركت قانوني شناخته شده و شعبه يا نمايندگي آن در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، به ثبت رسيده باشد.

ح) موضوع شركت:‌ فعاليت‌هايي كه در اساسنامه شركت تعيين شده و انجام خدمات صنعت ساخت، منطبق با رشته‌هاي درخواستي، در آن منظور و شركت براساس آن تشكيل شده است.

خ) پيمانكار صنعت ساخت: متقاضي كه طبق ضوابط اين آيين‌نامه، گواهينامه صلاحيت دريافت كند.

د) پايه: عددي كه توان پيمانكار را در هر تخصص تعيين مي‌نمايد و براساس آن، مبلغ حداكثر برآورد كار و شمار كار مجاز پيمانكار مشخص مي‌گردد. پايه يك نشانگر بالاترين توان مي‌باشد.

ذ) تعداد كار مجاز: حداكثر شمار كاري كه مي‌توان به صورت همزمان به پيمانكار در يك پايه از هر تخصص ارجاع نمود.

ر) تخصص: نشان دهنده توانمندي متقاضي به لحاظ علمي و طراحي، در يك زمينه كاري است. تخصصهاي نامبرده در اين آيين‌نامه، مشابه تخصصهاي درج شده در «آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران»‌ است.

ز) رشته كاري: ‌رشته‌هاي كاري نامبرده در اين آيين‌نامه، مشابه رشته‌هاي كاري درج شده در «آيين‌نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران» ‌است.

س) مشاركت مدني: مشاركتي كه طبق مقررات منعقد شده است.

ش) مشاركت ثبتي: مشاركتي حقوقي بين دو و يا چند شركت، كه در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده باشد.

ماده ۴- متقاضيان زير،‌ مي‌توانند گواهينامه صلاحيت تقاضا كنند:‌

الف) شركتي كه از حداقل يك پيمانكار و حداقل يك مشاور، كه به ترتيب داراي گواهينامه صلاحيت پيمانكاري و مشاوره طبق «آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران و آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران» باشند، تشكيل و با يكديگر مشاركت ثبتي داشته باشند.

ب) يك پيمانكار داراي گواهينامه صلاحيت طبق «آيين‌نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران» ‌با ايجاد واحد خدمات مشاوره درون سازماني و اخذ گواهينامه صلاحيت براي آن واحد براساس « آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران».

پ) يك مشاور داراي گواهينامه صلاحيت طبق «آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران» با ايجاد واحد خدمات پيمانكاري درون سازماني و اخذ گواهينامه صلاحيت براي آن واحد براساس «آيين‌نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران».

ت) شخص حقوقي كه به منظور انجام فعاليت طرح و ساخت ايجادشده و انجام اين خدمات در اساسنامه آن ذكرگرديده است، ولي شركت فاقد گواهينامه صلاحيت مشاوره يا پيمانكاري مي‌باشد.

ث) گروه مشاركت،‌ متشكل از مشاركت مدني چند شركت كه مجموعاً داراي توان مشاوره و پيمانكاري باشند.

تبصره- منظور از آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران،‌ آيين‌نامه موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ هيئت‌وزيران و منظور از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران، آيين‌نامه موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۰۶۳۷/ت۲۸۴۳۷هـ مورخ۲۳/۴/۱۳۸۳ هيئت وزيران است. شكل حقوقي شركتها در اين آيين‌نامه مشابه شكل حقوقي تعريف شده براي آنها در آيين‌نامه‌هاي يادشده مي‌باشد. درصورتي كه هريك از آيين‌نامه‌هاي يادشده تجديدنظر شود،‌ آيين‌نامه‌هاي تجديدنظر شده جايگزين مي‌گردند.

ماده ۵- پيمانكاران صنعت ساخت طبق جدول يك در پايانه‌هاي پنج‌گانه و در هريك از تخصصهاي هر رشته كاري، براساس ضوابط اين آيين‌نامه، احراز صلاحيت مي‌شوند. محدوديتي از نظر احراز صلاحيت در تخصصها و رشته‌هاي كاري وجود ندارد. متقاضيان درصورت تأمين شرايط لازم، مي‌توانند در تمام رشته‌ها و تخصصها‏ گواهينامه صلاحيت دريافت كنند.

ماده ۶- تقسيم‌بندي تخصصها و رشته‌هاي كاري پيمانكاران صنعت ساخت به شرح زير است:

الف- رشته ساختمان، شامل تخصصهاي:‌

۱- ساختمانهاي آموزشي، ورزشي، بهداشتي و درماني.

۲- ساختمانهاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي.

۳- معماري داخلي

۴- نوسازي و احياي بافتهاي فرسوده شهري .

۵- مقاوم سازي و پدافند غيرعامل ساختمانهاي موجود.

ب- رشته آب، شامل تخصصهاي:

۱- سدسازي و سازه‌هاي آبي.

۲- شبكه هاي آبياري و زهكشي.

۳- تأسيسات آب و فاضلاب.

۴- حفاظت و مهندسي رودخانه.

۵- ‌تونل و سازه هاي زيرزميني.

۶- مقاوم سازي.

پ- رشته راه و ترابري، شامل تخصصهاي:

۱- راهسازي.

۲- پل و تونل سازي .

۳- حمل و نقل ريلي .

۴- فرودگاه سازي .

۵- بندر سازي .

۶- مقاوم سازي.

ت- رشته كشاورزي شامل تخصصهاي:

۱- كشاورزي، منابع طبيعي و دامپروري.

۲- شيلات و آبزيان.

۳- فضاي سبز.

۴- آبياري تحت فشار.

ث- رشته آثار تاريخي و فرهنگي شامل تخصصهاي:

۱- پژوهشهاي فرهنگي و تاريخي.

۲- مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي.

۳- معرفي.

۴- مقاوم سازي.

ماده ۷- متقاضيان نوع « الف» ماده (۴) بر مبناي جدولهاي شماره (۱) و (۲)، گواهينامه صلاحيت و پايه دريافت مي‌كنند. در صورت وجود بيش از دو شركت در مجموعه، رشته و پايه پيمانكار صنعت ساخت، با توجه به رشته و پايه بزرگترين سهامدار پيمانكار و تخصص و پايه بزرگترين سهامدار مشاور تعيين مي‌شود.

تبصره- متقاضيان نوع «الف» ماده (۴)، مي‌توانند حداكثر نيمي از افراد لازم را به استثناي سرگروه مربوط به تخصص مشاور، براي خدمات مشاوره و پيمانكاري به طور مشترك معرفي كنند.

ماده ۸- متقاضيان نوع «ب» ماده (۴)، علاوه بر داشتن حداقل پايه در رشته پيمانكاري مربوط طبق جدول شمارة (۲)، بايد با توجه به تخصص مورد نياز تعيين شده در جدول شماره (۱)، امتيازهاي لازم در بخش‏هاي نيروي انساني متخصص و تجربه كاري شركت را طبق « آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران» تأمين كنند.

تبصره- اين نوع از متقاضيان مي‌توانند حداكثر نيمي از افراد فني لازم در بخش مشاوره و طراحي را به استثناي سرگروه مربوط به تخصص مشاوره، از كارشناسان واجد شرايط لازم براي اين كار كه ‌شاغل در بخش پيمانكاري هستند با توجه به ضوابط مربوط به صورت مشترك معرفي كنند.

ماده ۹- متقاضيان نوع «پ» ماده (۴)، علاوه بر داشتن حداقل پايه در تخصص مشاوره مربوط طبق جدول شماره (۲) ، بايد با توجه به رشته‌كاري مورد نياز تعيين شده در جدول شماره (۱)، طبق «آيين‌نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران» امتيازهاي لازم در بخشهاي مديران و كاركنان، كارهاي انجام شده، تداوم كاري در امور پيمانكاري و توان مالي را تأمين كنند.

تبصره- سابقه نظارتي مشاوران، مي تواند با ضريب سي و سه درصد (۳۳%) مجموع مبالغ كارهاي اجرايي تحت نظارت آنها در ۱۵ سال گذشته، به عنوان سابقه كاري پيمانكاري منظور شود.

ماده ۱۰- درمورد متقاضيان نوع «ت» ماده (۴)، براساس آيين‌نامه‌هاي تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي پيمانكاران، رشته و پايه پيمانكاري و براساس آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران، تخصص و پايه مشاوره تعيين شده و سپس با استفاده از جدولهاي شماره (۱) و (۲)، رشته، تخصص و پايه شركت متقاضي تعيين مي‏گردد.

تبصره- متقاضيان نوع «ت» ماده (۴) مي‌توانند حداكثر نيمي ازافراد فني لازم را براي خدمات مشاوره و پيمانكاري به طور مشترك معرفي نمايند.

ماده ۱۱- متقاضيان نوع «ث» ماده (۴)، براي طرحها و پروژه‌هاي خاصي كه به تشخيص سازمان و دستگاه اجرايي پيمانكار واجد شرايط براي آنها از انواع « الف» تا « ت» موجود نبوده، يا به تعداد كافي در دسترس نباشد، به صورت موردي تشخيص صلاحيت مي‌شوند.

ماده ۱۲- تعداد كار مجاز پيمانكاران صنعت ساخت، از جدول زير استخراج مي‌شود. حداكثر مبلغ كار نيز معادل (۱/۱) برابر مبلغ درج شده در «آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران» و اصلاحات بعدي آن است.

(جدول تعداد كار مجاز پيمانكاران صنعت ساخت)

تبصره- تعداد كار مجاز تعيين شده دراين جدول، اضافه بر تعداد كار مجازي است كه هريك از شركتها داراي گواهينامه صلاحيت مشاوره يا پيمانكاري، طبق آيين‌نامه‌هاي مربوط، مي‌توانند داشته باشند.

ماده۱۳ – درصورت وجود سابقه انجام كارهاي غيرصنعتي به روش صنعت ساخت، در پيشينه‌ كاري متقاضي يا اعضاي گروه متقاضي، براي محاسبه امتياز تجربه كاري مربوط به اين قبيل كارها، كل مبلغ كار به عنوان كارهاي انجام شده پيمانكاري و حق‌الزحمه مشاوره، برمبناي درصدي از مبلغ كار كه توسط كميته فني ياد شده در ماده (۱۶) تعيين خواهد شد، به عنوان تجربه كاري مشاوره محاسبه و منظور مي‌شود.

ماده ۱۴- سازمان موظف است عملكرد پيمانكاران صنعت ساخت را درچارچوب دستورالعملي كه به اين منظور تهيه و ابلاغ مي‌كند، مورد ارزشيابي قرار دهد و از نتايج آن در تعيين صلاحيت پيمانكاران يادشده استفاده نمايد. دستگاه‏هاي اجرايي، بايد براساس دستورالعمل يادشده و با درخواست سازمان، اطلاعات موردنياز براي ارزشيابي عملكرد پيمانكاران مذكور را به موقع در اختيار سازمان قرار دهند.

ماده ۱۵- هر شركت داراي گواهينامه صلاحيت مشاوره يا پيمانكاري، تنها مي‌تواند در يك شركت يا گروه متقاضي و فقط در يكي از انواع نامبرده « الف» تا « ث» ماده (۴) اين آيين‌نامه، حضور يابد و تقاضاي گواهينامه صلاحيت كند.

ماده ۱۶- به منظور ايفاي وظايف درج شده در ماده (۱۷)، كميته فني تشكيل مي‌شود. اين كميته متشكل از افراد زير است:

الف- مديركل دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان (رييس كميته).

ب- يك نفر خبره از تشكيلات مرتبط در وزارتخانه يا سازمانهاي مستقل مربوط با معرفي وزير و يا رييس سازمان.

پ- يك نفر خبره از انجمن صنفي مربوط.

تبصره- در مواردي كه انجمن صنفي مورد نظر تشكيل نشده است، فرد موضوع بند « پ» اين ماده از حرفه مربوط، توسط معاون فني سازمان منصوب مي‌گردد.

ماده ۱۷- وظايف كميته، عبارت است از:

۱- بازنگري، اصلاح و تكميل جداول اين آيين‌نامه.

۲- رسيدگي به تخلفات پيمانكاران.

۳- بررسي و تأييد دستورالعملهاي اجرايي اين آيين‌نامه.

۴- تصميم‌گيري در مورد كارهايي كه خارج از رشته و حداكثر مبلغ كار تعيين شده در اين آيين‌نامه است.

تبصره- تصميمهاي اين كميته با اكثريت آرا كه شامل نظر موافق رييس كميته باشد، قابل اجراست.

ماده ۱۸- گواهينامه صلاحيت و تعيين پايه، براساس درخواست متقاضي و تسليم مدارك مورد نياز، پس از بررسيهاي لازم توسط دفتر امور مشاوران و پيمانكاران صادر مي‌شود.

ماده ۱۹- گواهينامه صلاحيت صادره براي پيمانكاران صنعت ساخت كه متشكل از دو يا چند شركت هستند، متعلق به مجموعه آنها است. دارندگان گواهينامه صلاحيت، موظفند هر نوع تغيير در مشاركت يا ساير موارد را بي‌درنگ به سازمان اعلام كنند. درصورتي كه اين تغييرات بيش از سه ماه به طول انجامد، پيمانكار صنعت ساخت موظف است نسبت به جايگزيني تغييرات اقدام كند و مراتب را براي تأييد مجدد صلاحيت به اطلاع برساند، هرگاه اين امر منجر به تغييرات در گواهينامه صلاحيت يا پايه صادره شود، اين موضوع به پيمانكار ياد شده ابلاغ مي‌گردد. در اين شرايط، هرگاه دارنده گواهينامه كاري در دست اجرا داشته باشد، قبول درخواست مجدد پايه يا گواهينامه صلاحيت، منوط به اتمام كارهاي در دست اجرا خواهد بود.

ماده ۲۰- درصورتي كه متقاضي براي دريافت گواهينامه صلاحيت، اطلاعات و يا مدارك خلاف واقع ارايه دهد و خلاف واقع بودن آن نيز برحسب درخواست سازمان يا دستگاه اجرايي مربوط به تأييد كميته موضوع ماده (۱۶) برسد، گواهينامه صلاحيت دريافتي لغو مي‌شود و قبول تقاضاي جديد، موكول به موافقت سازمان و گذشت حداقل شش ماه از لغو گواهينامه صلاحيت خواهد بود.

ماده ۲۱- دوره اعتبار گواهينامه صلاحيت، چهار سال است. پذيرش درخواست ارتقاي گواهينامه صلاحيت، حداقل يك سال بعد از دريافت گواهينامه صلاحيت قبلي امكانپذير است.

ماده ۲۲- اسامي و پايه پيمانكاران داراي گواهينامه صلاحيت صنعت ساخت، همه ساله از سوي سازمان منتشر مي‌شود.

معاون اول رئيس‎جمهور- محمدرضا عارف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام