کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

آیین‌نامه روش کار شورای فنی استان (مصوب ۱۳۷۹)

آیین‌نامه روش کار شورای فنی استان (مصوبه شماره ۲۱۳/۵۱-۱۳۱۵/۱۰۲ مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۹)

آیین نامه روش کار شورای فنی استان

فصل اول- کلیات

۱-۱- دامنه کار شورا- محدوده نفوذ تصمیم‌های شوراشامل طرح‌ها پروژه‌هایی است که موافقتنامه شرح عملیات عمرانی آنها با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله شده و یا اجرای آنها از طرف دستگاه‌های اجرایی ملی به دستگاه‌هایاجرایی استان تفویض گردیده است.

تبصره: در مورد سایر طرح‌های عمرانی (طرح‌های ملی وطرح‌هایی که از محل اعتبارات منابع داخلی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی، سازمان‌ها و شهرداری‌ها اجرا می‌شود) شورا می‌تواندنظر و توصیه خود را مسئولین آنها اعلام نماید.

۲-۱- اعضاء – شورای فنی زیر نظر استاندار و با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

– معاون عمرانی استاندار

– رییس سازمان برنامه و بودجه استان

– رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان

– مدیرکل راه و ترابری استان

– رییس سازمان کشاورزی استان

– رییس سازمان جهاد سازندگی استان

– مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیزمدارس استان

– معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

– مدیرکل امور آب استان

– مدیرعامل شرکت توزیع برق استان

– معاون هزینه و رییس خزانه استان

تبصره ۱: در استان‌هایی که بیش ازیک دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد، معاون یکی از دانشگاه‌ها با انتخاب شورای فنی استان در جلسات شرکت می‌کند.

تبصره ۲: شورا می‌تواند از مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب شهری مرکز استان، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، دفتر فنی استانداری،آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری و سایر دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادها و سازمان نظام مهندسی استان و اشخاص حقیقی صاحب نظر، بدون حق رأینیز دعوت به عمل آورد.

۳-۱- اداره جلسات-جلسات شورا حداقل یک بار در ماه با ریاست استاندار یا معاون عمرانی وی تشکیل می‌شود. دبیری شورا به عهده رییس سازمان برنامه و بودجه استان است. جلسات با شرکت حداقل هشت نفر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با حداقل شش رأی معتبر خواهد بود.

تبصره ۱: جلسات اضافی در هر ماه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجهاستان و تأیید استاندار یا معاون عمرانی وی تشکیل می‌شود.

 تبصره ۲: دستور جلسه و دعوت‌نامه حداقل پنج روز قبل از موعد جلسه توسط سازمان برنامه و بودجه استانبرای اعضا ارسال می‌گردد.

تبصره ۳: چنانچه شرکت هر یک از اعضاء در جلسه به دلایلموجه میسر نباشد، باید حداکثر دو روز قبل از موعد جلسه مراتب را به سازمان برنامهو بودجه اطلاع دهد. در غیاب هر یک از اعضا، شرکت نماینده او در جلسه الزامی است.

تبصره ۴: تعیین دستور شورا، بر اساس برنامه مدون و اولویت‌های مصوب شورا،به عهده دبیرخانه شورای فنی استان است.

تبصره ۵:دبیر شورا موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ تشکیل جلسه، صورت‌جلسات را به دستگاه‌های اجرایی استان و معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

فصل دوم- ارکان شورا و وظایف آنها

۱-۲- شورای فنی استان وظایف خود را در چارچوب بندهای (۳) و (۴) لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استان‌ها انجام می‌دهد و برای بررسی دقیقمطالب مربوط و دستیابی به راه حل‌های ‌مناسب، از کمیته‌هایی متشکل از گروه‌هایکارشناسی به شرح بندهای (۲-۲) تا (۵-۲) استفاده می‌نماید. دبیری جلسات کمیته‌ها به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است. تصمیمات کمیته‌ها پس از تأیید شورا نافذ است.

تبصره ۱: آیین‌نامه روش کار کمیته‌ها توسط هر کمیته تدوین و به تأیید شورای فنی استان می‌رسد.

تبصره ۲: کمیته‌ها می‌توانند بر حسب مورد، علاوه بر اعضا از سایر کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و اشخاص حقیقی صاحب‌نظر هم دعوت به عمل آورند.

کمیته پیمان

۲-۲- کمیته پیمان متشکل از کارشناسان منتخباستانداری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان مسکن و شهرسازی، اداره‌کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس، اداره‌کل امور آب، سازمان جهاد سازندگی و اداره‌کل راه و ترابری بوده و وظایف زیر را به عهده دارد:

۱-۲-۲- انتخاب نوع قرارداد در مواردی که استفاده از روش واحد بهاو یا مترمربعی (در خصوص ابنیه، با زیربنای کمتر از دو هزار مترمربع موضوع بخشنامه ۲۰۰۰/۵۴- ۲۷۰۰/۱۰۲ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۵ سازمان برنامه و بودجه) میسر و یا به مصلحت نباشد.

۲-۲-۲- بررسی و اعلام نظر در مورد پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی برای اجرای کارها به روش امانی به شورای فنی استان،‌ با توجه به آیین‌نامه شماره ۱۳۱۰/۵۴ – ۱۶۵۴/۱۰۲ مورخ ۱/۴/۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه.

۳-۲-۲- بررسی کارشناسی در موردپیشنهادهای مربوط به استفاده از اختیارات مندرج در تبصره (۱) بند (ج) مادهواحده اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۶ کل کشور درباره تجدید نظر درمبلغ اولیه پیمان.

تبصره: پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی باید با امضای بالاترین مقام ذی‌ربط به دبیرخانه شورای فنی استان ارسال گردد. در صورت اعلام کمیته، دستگاه پیشنهاد دهنده، نماینده مطلع خود را برای توضیح و توجیه درخواست به جلسه کمیته اعزام می‌نماید.

(اصلاحیه متن تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور:

به جای کمیسیون شاهنشاهی مندرج در تبصره فوق، شورایعالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهادوزیر مشاور و رییس سازمان برنامه وبودجه و تصویب هیأت وزیران تشکیل و وظایف ذیل راعهده‌دار می‌گردد:

الف: بررسی و تصویب قیمت‌های پایه و ضوابط و دستورالعمل‌هایمربوط به آن،

ب: بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمت‌های پایه قابل عمل در آنهانمی‌باشد.

تبصره (۱) بند (ج) ماده واحده اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶:

در مورد پیمان‌های مربوط به طرح‌های عمرانی منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای، در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمت‌ها از «۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان» وحداکثر از «مبلغ ده میلیون ریال» تجاوز ننماید، اختیارات شورای عالی فنی با شورایفنی استان که اعضای آن بعداً اعلام می‌گردد‌، خواهد بود.)

۴-۲-۲- بررسی و اظهار نظر در مورد نرخ پیشنهادی پیمانکاران در مواردی که مبلغ اعلام شده بیش از ده درصد بیشتر از قیمت پایه و یا افزون بر ده درصد کمتر از آن باشد.

۵-۲-۲- بررسی اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی استان و عوامل اجرایی در چارچوب وظایف شورای فنی و ارایه پیشنهاد لازم به شورا برای تصمیم‌گیری.

۶-۲-۲- تهیه ضرایب منطقه‌ای برای مناطق مختلف استان و پیشنهاد آن برای بررسی و تأیید به سازمان برنامه و بودجه.

۷-۲-۲- تهیه ضوابط قراداد و تطبیق موازین قراردادهای نمونه (شرایط عمومی پیمان) که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، با ویژگی‌های استان و پروژه موضوع قرارداد و پیشنهاد به سازمان برنامه وبودجه برای بررسی و تأیید.

کمیته نظارت

۳-۲- کمیته نظارت متشکل ازکارشناسان منتخب استانداری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان مسکن و شهرسازی، اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل راه و ترابری، اداره‌کل امور آب استان، سازمان کشاورزی، بنیاد مسکن، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری و سازمان نظام مهندسی استان بوده و وظایف زیر را بهعهده دارد:

۱-۳-۲- بازدید از طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا موضوع بند (۱-۱) آیین‌نامه و اعلام نظر نسبت بهکیفیت فنی کارهای اجرایی، مطابقت پیشرفت فیزیکی عملیات با برنامه زمانی و مالی، چگونگی رعایت ضوابط و مقررات فنی و مالی در جرای پروژه‌ها، رعایت اصول حاکم برمعماری و اقلیم منطقه، ساده‌سازی، ارزان‌سازی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مصالح ساختمانی، حداکثر استفاده از امکانات محلی و اعلام موانع اجرایی و ارایه راه حلمناسب جهت رفع آنها به شورا در چارچوب برنامه مصوب.

۲-۳-۲- بازید از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در دست بهره‌برداری،با هدف ارزشیابی و اظهار نظر در باره چگونگی بهره‌برداری و نگهداری پروژه‌های یاد شده.

۳-۳-۲- انجام بررسی‌های فنی و حصول اطمینان از صحت و دقت نقشه‌های تهیه شده برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی استانی در چارچوب مشخص شده از طرف شورا.

۴-۳-۲- بررسی و ارایه پیشنهاد برای اصلاح نقشه‌ها و مشخصاتفنی همسان (تیپ) تهیه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، بر حسب نیاز و شرایطاستان.

کمیته آموزش

۴-۲- کمیته آموزش متشکل از کارشناسان منتخب استانداری، سازمان برنامه وبودجه، سازمان نظام مهندسی، اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری، سازمان مسکن و شهرسازی و یکی از اعضای هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه‌های مرکز استان بودهو وظایف زیر را به عهده دارد:

۱-۴-۲- تدوین برنامه آموزش تخصصی عوامل دست ‌اندر‌کاراجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی.

۲-۴-۲- برگزاری دوره‌های آموزش فنی، تخصصی با هدف بهره‌گیری از تجارب دیگر استان‌ها، سازمان نظام مهندسی، اداره‌کل آموزشی فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌هاو تشکل‌های فنی و مهندسی با هدف ارتقاء کیفیت کارهای عمرانی.

۳-۴-۲- تهیه نشریات، گزارش‌ها و جزوه‌های فنی کاربردی برای افزایش معلومات فنی عوامل اجرایی طرح‌ها.

کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی

۵-۲- کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی متشکل از کارشناسان منتخب استانداری، سازمان برنامه و بودجه، اداره‌کل صنایع، اداره‌کل معادن و فلزات، سازمان مسکن و شهرسازی، مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری دانشکده فنی دانشگاه مرکز استان بوده و وظایف زیررا به عهده دارد:

۱-۵-۲- بررسی و تعیین مراکز تأمین مصالح ساختمانی مورد نیازطرح‌ها و پروژه‌های عمرانی استان.

۲-۵-۲- بررسی و اظهار نظر در مورد کیفیت مصالح ساختمانی وتطابق آن با استانداردهای موجود.

۳-۵-۲- مشخص کردن مراکز تولید مصالح ساختمانیغیراستاندارد و اعلام ممنوعیت مصرف تولیدات آنها در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، به منظور ارتقاءکیفیت مصالح در حد استاندارد.

۴-۵-۲- پیشنهاد استاندارد کردن مصالحی که شورای فنی استان ضرورت آن را تشخیص می‌دهد.

فصل سوم -سایر ضوابط

۱-۳- اجرای مفاد آیین‌نامه رافع مسئولیت دستگاه‌های اجرایی از نظر رعایت قوانین و مقررات عمومی دولت نخواهدبود و همواره طبق ماده (۲۱) قانون برنامه و بودجه مسئولیت تهیه و اجرای طرح‌هایعمرانی با دستگاه‌های اجرایی است.

۲-۳- سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است چنانچهموضوع‌هایی بر خلاف قوانین و مقررات جاری از جمله لایحه قانونی واگذاری اختیاراتفنی به استان‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به آن در شرف تصمیم‌گیری شورا باشد، دلایل‌ مغایرت آن را برای اطلاع شورا در جلسه عنوان نماید و در صورت اتخاذ چنین تصمیماتی،مراتب را کتباً به رییس شورای فنی استان و سازمان برنامه وبودجه کشور (معاونت امور فنی) گزارش کند. در این صورت سازمان برنامه وبودجه موضوع را بررسی می‌نماید و ظرف مدتیک هفته نظر قطعی خود را برای انعکاس آن به شورای فنی استان و دستگاه ذی‌ربط، بهسازمان برنامه و بودجه استان اعلام می‌کند. این‌گونه مصوبات پس از اعلام نظر قطعی سازمان برنامه‌ و بودجه کشور قابل اجرا خواهد بود.

۳-۳- نیاز مالی شورای فنی استان برای انجام فعالیت‌های تحقیقاتی، بررسی‌های میدانی، حق مأموریت و حق حضور در جلسات اضافه بر ساعات اداری، توسط شورا برآورد شده و برای تأمین اعتبار برابر مقررات در بودجه سازمان برنامه و بودجه استان پیشنهاد می‌شود.

۴-۳- این آیین‌نامه در ۱۲ بند و ۱۱تبصره بر اساس بند (۵) لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استان‌ها مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، توسط شوراهای فنی استان‌ها تهیه و پس از بررسی به تصویب سازمان برنامه و بودجه رسیده است و از تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ جایگزین آیین‌نامه قبلی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام