کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار

مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار (بخشنامه شماره ۷۳۰۳۹/۱۴۰۱ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، واحدهای خدمات مدیریت طرح و پیمانکاران

در اجرای بند دوم از اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی، ابلاغیه شماره ۶۷۵۷۴ مورخ ۳۰/۶/۱۴۰۰ رییس جمهور محترم و بند «ث» ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات، تصویبنامه شماره ۱۰۸۹۷۲/ت۳۲۹۶۰هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران و بند «ب» ماده (۲۶) آیین نامه اجرایی بند «هـ» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات، تصویبنامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ و برای ایجاد فضایی بدون تبعیض، برابر و عادلانه برای ذینفعان، حضور همزمان پیمانکاران، واحدهای مدیریت طرح و یا مهندسان مشاوری که دارای اشتراک مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره اعم از حقیقی و حقوقی و یا سهامدار مشترک (به میزان بیست درصد و بیشتر) باشند، در تمام فرآیندهای ارجاع کار، ارزیابی کیفی، مناقصه و معاملات پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات (اعم از مناقصه، ترک تشریفات مناقصه، عدم الزام به برگزاری مناقصه و…) به شرح زیر ممنوع است:

داشتن مدیر عامل، هیأت مدیره و یا سهامدار مشترک (به میزان بیست درصد و بیشتر) میان:

۱- پیمانکاران یک پروژه.

۲- پیمانکار با مهندس مشاور نظارت یا تهیه کننده اسناد مناقصه همان پروژه به صورت همزمان و یا ضربدری در پروژه دیگر.

۳- واحد تهیه کنند اسناد مناقصه و یا اسناد درخواست پیشنهاد (RFP) به ترتیب با پیمانکاران یا مشاوران متقاضی انجام همان پروژه.

۴- واحد خدمات مدیریت طرح با مهندس مشاور یا پیمانکار همان پروژه یا به صورت ضربدری در پروژه دیگر.

۵- مهندس مشاور طراحی یا نظارت با پیمانکار همان پروژه.

۶- مهندس مشاور کارفرما در روش طرح و ساخت با واحد پیمانکار طرح و ساخت و یا عضای مشارکت طرح و ساخت همان پروژه.

۷- پیمانکار طرح و ساخت با واحد تهیه کنند اسناد مناقصه همان پروژه.

رعایت این بخشنامه برای تمام پیمانکاران، مهندسان مشاور و واحدهای مدیریت طرح الزامی و مسئولیت اجرای کامل و نظارت آن به عهده دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات است و تخلفات مربوطه حسب مورد در مراجع انتظامی رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و مشاوران قابل رسیدگی است.

سید مسعود میرکاظمی- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام