کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران

آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران (مصوبه ۲۰۶۳۷/ت۲۸۴۳۷هـ ۲۳/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران)

هيئت وزيران درجلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۳ بنا به پيشنهاد شماره ۲۴۳۵۸۷/۱۰۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه كشور -مصوب ۱۳۵۱- آيين نامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران را به شرح زير تصويب نمود:

فصل اول: كليات

ماده ۱- مقررات اين آيين‏نامه براي تشخيص صلاحيت مشاوراني به كار مي‌رود كه براي انجام پروژه‌هايي با ويژگي‌هاي زير، گواهينامه دريافت مي‌كنند:

الف- بيش از پنجاه (۵۰%) درصد اعتبار آن توسط دولت تأمين شده باشد و يا براي انجام آنها موافقت‌نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله شود.

ب- طرحهاي صدور خدمات فني و مهندسي به خارج كشور كه نياز به تضمين يا تسهيلات دولتي داشته باشد.

ماده ۲- واژه‏‌ها و اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‌روند:

الف- مشاور: شخص حقيقي يا حقوقي است كه خدمات مشاوره ارايه مي‏‌كند.

ب- خدمات مشاوره:

۱- مطالعات امكان سنجي طرح شامل شناسايي، توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و به طور كلي فعاليت‌هايي كه منجر به پذيرش و يا رد طرح (به معناي توجيه سرمايه‌گذاري يا عدم سرمايه‌گذاري در طرح) مي‌شود.

۲- مطالعات بنيادي، كاربردي وتوسعه‏‌اي.

۳- مطالعات موضوعي، بخشي، جامع و ميان بخشي.

۴- تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي.

۵-  طراحي مفهومي، پايه، تفصيلي و اجرايي.

۶- كنترل مهندسي.

۷- نظارت بر اجراي طرح، نصب و بهره‏برداري.

۸- برنامه ريزي وكنترل پروژه.

۹- خدمات مهندسي ارزش.

۱۰- طراحي و پياده سازي نظامهاي كيفيت.

۱۱- خدمات مديريت و مديريت طرح.

۱۲- خدمات برنامه ريزي آموزشي وتوسعه منابع انساني.

۱۳- پايش و ارزشيابي طرحها.

۱۴- خدمات مطالعات آماري.

۱۵- خدمات جنبي.

پ- تشخيص صلاحيت : فرآيندي است كه طي آن توان تخصصي مشاور بر اساس اين آيين‏نامه ارزيابي و تعيين مي گردد.

ت- ارزشيابي: فرآيندي است كه درآن سطح كيفيت كارهاي در دست انجام يا انجام شده مشاور را در مقاطع يا دوره زماني معين، تعيين مي كند.

ث- سازمان: منظور «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» است.

ج- گواهينامه صلاحيت مشاور: مدركي  است كه بر اساس مقررات اين آيين‏نامه، به منظور اعلام صلاحيت مشاور از سوي سازمان براي ارايه خدمات مشاوره صادر مي‏شود.

چ- تخصص: عبارت است از يك يا چند شاخه از علوم و فنون كه به لحاظ علمي و اجرايي، در يك زمينه كاري قرار گرفته باشند.

ح- گروه تخصصي: عبارت است از چند  تخصص مرتبط باهم كه  در اين آيين‏نامه به اختصار گروه ناميده مي‏شود.

خ- پايه: عددي است كه توان مشاور را در هر تخصص تعيين مي‏نمايد و براساس آن مبلغ حداكثر برآوردكار و يا حق الزحمه مناسب و تعداد كار مجاز مشاور،  مشخص مي‏گردد. پايه يك، نشانگر بالاترين توان فني در هر تخصص مي‏باشد.

د- تعداد كار مجاز: حداكثر تعداد كاري كه مي‏توان به صورت همزمان به مشاور در يك پايه از هر تخصص ارجاع نمود.

ذ- حداكثر كار مناسب: حداكثر مبلغ برآورد يك كار (يا حق الزحمه در مورد تخصصهايي كه حق الزحمه در آنها ملاك است) كه مي‏توان در يك پايه از هرتخصص به  مشاور ارجاع نمود. (مطابق باجدول شماره ۹).

ر- سرگروه: كارشناسي كه داراي شرايط لازم (مطابق جداول ۱-۱، ۱-۲ و ۱-۳) در يك تخصص بوده وسرپرستي فعاليتهاي آن تخصص را در تشكيلات  مشاور برعهده داشته باشد.

ز- پايه نهايي: نمايانگر توان فني و حرفه اي مشاور، براي فعاليت در تمام تخصصهاي  يك گروه مي‏باشد.

ژ- مشاركت مدني: مشاركتي است بين دو يا چند شخص حقوقي كه طبق مقررات منعقد شده است.

س- مشاركت ثبتي : مشاركتي است بين دو يا چند شخص حقوقي كه در اداره كل ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي به ثبت رسيده باشد.

ش- ضريب تعديل: ضريبي است كه براساس شاخص قيمتها، توسط سازمان تعيين مي‏گردد.

تبصره- ساير واژگاني : كه در اين آيين‏نامه به كار رفته و در اين ماده تعريف نشده است، داراي همان تعاريفي است كه در قانون برنامه و بودجه و ساير قوانين مربوط آمده است.

فصل دوم:  انواع مشاوران

ماده ۳- مشاوران، براي تشخيص صلاحيت ازحيث شخصيت حقيقي و حقوقي به  انواع زير تقسيم مي‏شوند:

الف- نوع اول – شخص حقيقي: كارشناس ايراني داراي تحصيلات دانشگاهي كه طبق اين آيين‏نامه واجد صلاحيت شناخته شود.

ب- نوع دوم – اشخاص حقوقي (غير دولتي): بيش از پنجاه درصد مالكيت آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي و يا تركيبي از آنها باشد.

پ – نوع سوم – اشخاص حقوقي دولتي موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور: براساس قوانين و مقررات براي انجام فعاليتهاي نظام فني و اجرايي تشكيل يافته و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعاليت آنها دراساسنامه قيد شده باشد.

ت – نوع چهارم – اشخاص حقوقي بخش عمومي: بر اساس قوانين و مقررات براي انجام فعاليتهاي نظام فني و اجرايي تشكيل يافته و در اداره كل ثبت شركتها ومالكيتهاي صنعتي  به ثبت رسيده و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعاليت آنها دراساسنامه قيد شده باشد و اين واحدها متعلق به بخش عمومي موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور باشد.

ث – نوع پنجم : ساير واحد هاي خدمات مشاوره ايراني وخارجي و مراكز علمي پژوهشي كه حايز شرايط نوع اول، ‏دوم ،سوم وچهارم نباشند و گروههاي همكاري مدني كه براي يك كار خاص تشكيل شده باشد، نوع پنجم محسوب مي شوند.

تبصره ۱- در صورتي كه صددرصد سهام ثبتي گروه همكاري متعلق به يك يا چند نوع از انواع واحدهاي خدمات مشاوره موضوع ماده (۳) اين آيين نامه باشد، گروه و پايه شركت متقاضي، بالاترين پايه در هر تخصص كه توسط سهامداران شركت متقاضي كسب شده است،  خواهد بود. شركتهاي تشكيل شده براي سايركارها، شخصيت حقوقي خود را حفظ مي‏نمايند.

تبصره ۲- هر يك از واحد هاي خدمات مشاوره تشخيص صلاحيت شده فعلي كه حايز شرايط يكي از انواع دوم و سوم نباشند، از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، سه سال فرصت خواهند داشت (در صورت تمايل به اخذ صلاحيت مجدد) تا خود را با شرايط اين آيين‏نامه تطبيق دهند. در دوره مذكور آخرين وضعيت رتبه بندي اين گونه واحدها به قوت خود باقي خواهد ماند.

فصل سوم : تشخيص صلاحيت مشاوران

ماده ۴- تشخيص صلاحيت مشاوران از سوي  سازمان صورت مي‏گيرد.

ماده ۵- سازمان، مشاوران را در قالب ضوابط اين آيين‏نامه، در پايه هاي«سه»، «دو» و «يك» در هر تخصص و همچنين پايه نهايي درگروههاي تخصصي، تعيين صلاحيت مي‏نمايد.

تبصره ۱- درصورتي كه صلاحيت انجام  تمامي تخصصهاي يك گروه در پايه يك توسط مشاور احراز گردد، پس از تصويب كارگروه فني تشخيص صلاحيت، مشاور، پايه نهايي را اخذ نموده و با توجه به تعدادكار مجاز در هر تخصص بدون درنظر گرفتن محدوديت حداكثر حق‏الزحمه ياكار مناسب، فعاليت مي‏نمايد.

تبصره ۲- هر مشاور مي‏تواند با معرفي افراد واجد شرايط بر اساس ضوابط اين آيين‏نامه در تمامي تخصصها و گروههاي تخصصي و يا تكرار در تخصص احراز صلاحيت نمايد.

ماده ۶- در فهرستي كه هرساله به وسيله دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان و سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها تهيه و منتشر مي‏شود، نكات زير مشخص مي‏گردد:

الف – فهرست كلي خدمات مشاوره مربوط به هر يك از تخصصها .

ب –  نام و مشخصات هر يك از مشاوران ذيصلاح، در هر يك از تخصصها و گروههاي تخصصي.

پ –  پايه، تخصص، گروه، مبلغ حداكثر حق الزحمه يا كار مناسب و تعداد كار مجاز براي هر مشاور.

تبصره – اين فهرست مي بايست در مركز اطلاع رساني رايانه اي دفتر امور مشاوران و پيمانكاران قابل دسترسي و بهنگام باشد.

ماده ۷- تركيب اعضا و وظايف كارگروه  فني تشخيص صلاحيت به شرح زير مي باشد:

الف – تركيب اعضا

۱- مدير كل دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان به عنوان رئيس كارگروه.

۲- يك نفر كارشناس خبره در گروه تخصصي مربوط به انتخاب معاون فني سازمان.

۳- يك نفر كارشناس خبره با معرفي تشكل صنفي مربوط.

۴- نماينده دستگاه اجرايي ذيربط.

۵- نماينده دفتر بخشي ذيربط در سازمان.

ب – وظايف

۱- تغيير در شرح خدمات و تخصصها، حداكثر ظرفيت يا كار مناسب و تعداد كار مجاز.

۲- تصويب احراز صلاحيت مشاوران در پايه نهايي.

۳- ساير وظايفي كه براساس اين آيين نامه و آيين نامه ارجاع كار به مشاوران به عهده كارگروه فني تشخيص صلاحيت گذاشته شده است.

تبصره ۱- تصميمات اين كارگروه با حداقل سه رأي موافق قابل اجرا مي باشد.

تبصره ۲- مصوبات موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۷) با تأييد و ابلاغ رييس سازمان اجرا مي شود.

ماده ۸- گواهينامه مشاوران بسته به مورد در هر تخصص و يا گروه براي مشاوران نوع اول، دوم، سوم، چهارم وگروه همكاري ثبتي صادر مي‏شود. واحدهاي خدمات مشاوره نوع پنجم و گروههاي همكاري مشاركت مدني، براي يك كار خاص به صورت موردي درقالب اين آيين‏نامه تشخيص صلاحيت مي شوند.

ماده ۹- شرايط عمومي احراز صلاحيت مشاوران به شرح زير مي باشد:

الف – كارشناس حقيقي ايراني:

۱- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

۲- داراي تحصيلات دانشگاهي معتبر(حداقل كارشناسي) مرتبط با تخصص موردنظر طبق جدول شماره (۲) با اولويت يك و تجربه مفيد و مؤثر (طبق جدول شماره ۴).

۳- در دوران محروميت يا محكوميت و يا ممنوعيتهاي مؤثر در كارهاي خدمات مشاوره، پيمانكاري، طرح و ساخت (به طور كلي در زمينه فعاليتهاي نظام فني و اجرايي) نباشد.

۴- تعهد به اين كه در هيچ شركت پيمانكاري، مديريت طرح و يا شركتها و مؤسسات مهندسان  مشاور و سازمانهايي كه اين قبيل خدمات را انجام مي دهند، جزو افراد الزامي امتيازآور نباشد.

ب : اشخاص نوع دوم، سوم و چهارم ( اشخاص حقوقي غيردولتي و غيرعمومي و اشخاص حقوقي دولتي و عمومي):

۱- انجام خدمات مشاوره در زمينه فعاليتهاي (موضوع بند «ب» ماده ۲) مرتبط در اساسنامه شركت قيد شده باشد.

۲- تعهد به اين كه از امتياز افراد فني الزامي شركت، در شركتهاي پيمانكاري و يا شركتهاي مديريت طرح و مؤسسات و شركتهاي مهندسان مشاور و ديگر شركتها و يا سازمانهايي كه اين قبيل خدمات را انجام مي‏دهند، استفاده نشده باشد.

۳- هيچ يك از شركا و مديران و افراد امتيازآور مشاوران در محروميت يا ممنوعيت قانوني براي انجام خدمات مشاوره نباشند.

۴- اشتغال به كار تمام وقت افراد امتيازآور اصلي در شركت به استثناي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها ضروريست.

۵- دارا بودن تحصيلات تخصصي طبق جدول شماره ۲ (حداقل كارشناسي) براي هريك از اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و افراد امتيازآور اين گونه شركتها الزامي است.

۶- تطبيق امتياز مدير عامل مشاور، با امتياز مورد نياز سرگروه در احراز يكي از تخصصهاي مشاور الزامي است.

تبصره ۱- شركتها مي توانند يك نفر با تخصص امور اقتصادي ،برنامه ريزي يا مديريت در تركيب هيئت مديره داشته باشند.

تبصره ۲- شركا و مديران و كليه افراد امتياز آور شركتهاي غيردولتي و غيرعمومي نبايد مشمول ممنوعيت قانوني معامله با دولت باشند.

تبصره ۳- تعهدات مندرج در بندهاي فوق براساس فرم خود اظهاري با امضاي مجاز تعهدآور شركت ارايه مي گردد.

پ – حداقل شرايط كارشناس حقيقي غيرايراني :

۱- كارشناس حقيقي غيرايراني داراي حداقل ليسانس ، حسن سابقه و با تجربه مفيد و مؤثر در زمينه تخصصي موردنظر كه مورد تأييد مراجع رسمي كشور متبوع و يا مراجع معتبر بين المللي باشد.

۲- به تشخيص سازمان، داراي سابقه تخلف حرفه اي نباشد.

۳- به تشخيص سازمان، حداقل يك كار نظير پروژه مورد ارجاع انجام داده باشد.

ت – حداقل شرايط اشخاص حقوقي غيرايراني :

۱- شخص حقوقي غيرايراني در خارج از كشور به طور رسمي شخصيت حقوقي احراز نموده،داراي حسن اشتهار و مجاز به ارايه خدمت مشابه در كشور متبوع باشد و مدارك و سوابق كار مربوط از طرف نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور گواهي شده باشد.

۲- به تشخيص مرجع رسمي كشور مربوط، داراي سابقه تخلف حرفه اي نباشد.

۳- به تشخيص سازمان، در ۵ سال گذشته حداقل يك كار نظير كار موردنظر انجام داده باشد.

۴- شعبه خود را در ايران به ثبت رسانده باشد. چنانچه قراردادي با شعبه ايراني شركت به امضا برسد، شركت يا مؤسسه اصلي، حسن انجام كار را تضمين نمايد.

تبصره – در موارد خاص كه به علت شرايط ويژه و يا ماهيت كار و يا فقدان مشاور ايراني واجد شرايط، استفاده از مشاور خارجي ضرورت داشته باشد، از اشخاص حقيقي ياحقوقي مؤسسات خارجي(بارعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات – مصوب ۱۳۷۵-) استفاده مي‏شود.

ث – حداقل شرايط گروه همكاري:

۱- گروه همكاري، حايز تخصص لازم براي كار مورد نظر باشد.

۲- ميزان همكاري هر يك از اعضاي گروه براي كار موردنظر، متناسب با سهم كار ارجاعي به هر كدام خواهد بود.

۳- با انعقاد هر قرارداد توسط گروه همكاري ثبتي، براساس موافقت نامه و به طور متناسب ظرفيت اعضاي ذي مدخل اشغال مي گردد.

ماده ۱۰- عوامل موثر بر تشخيص صلاحيت به شرح زير مي باشد:

الف – نيروي انساني متخصص.

ب – كارهاي انجام شده (تجربه كاري شركت).

پ – ساختار مديريتي.

ت – امكانات پشتيباني.

تبصره – طراحي، مرمت و احياي آثار ملي ثبت شده تنها توسط مشاوراني كه براي اين كار تأييد صلاحيت شده‌اند،‌ مجاز مي‌باشد.

ماده ۱۱- امتيازكل به شرح زير مي باشد:

الف – امتياز كل برابر است با حاصلضرب ضريب ارزشيابي در مجموع امتيازهاي مربوط به عوامل چهارگانه (موضوع ماده ۱۰) مطابق با جداول شماره  (۱-۱) و (۱-۲) و (۱-۳) به شرح و رابطه زير:

(امتياز ساختار مديريتي و امكانات پشتيباني + امتياز تجربه كاري + امتياز نيروي انساني متخصص)×  ضريب ارزشيابي= امتيازكل

۱- جدول شماره ۱- ۱- براي تشخيص صلاحيت مشاوران درتخصصهاي:

معماري داخلي – معماري و تزئينات داخلي آثار تاريخي – فضاي سبز –  ژئوتكنيك – سازه – تأسيسات برق و مكانيك – ژئوفيزيك – محيط زيست – زمين شناسي –  بازرسي فني – خدمات كامپيوتري – خدمات مديريت، سيستم و اقتصاد – ايمني و كاهش خطرات و پدافند غيرعامل – ترافيك و حمل و نقل – نقشه برداري.

۲-‌جدول شماره ۱-۲-  براي تشخيص صلاحيت مشاوران در تخصصهاي:

شهرسازي – ساختمان – توانمندسازي بافتهاي فرسوده – طراحي شهري – راهسازي –  راه آهن – فرودگاه سازي – بندرسازي – شبكه هاي آبياري و زهكشي – تأسيسات آب و فاضلاب – حفاظت و مهندسي رودخانه – كشاورزي و دامپروري – شيلات و آبزيان – گروه پست ومخابرات – مطالعات جغرافيايي و برنامه ريزي فضايي – ميراث فرهنگي – گروه مطالعات آماري – گروه زمين شناسي و معدن –  خدمات آموزشي و توسعه منابع انساني – باستان شناسي، طراحي، مرمت و احياي آثار تاريخي.

۳-‌ جدول شماره ۱-۳- براي تشخيص صلاحيت مشاوران در تخصصهاي:

سدسازي – گروه نفت و گاز- گروه انرژي – گروه صنعت.

تبصره – حداقل شرايط لازم براي تشخيص صلاحيت مشاوران در تخصصهاي معماري و تزئينات داخلي آثار تاريخي، باستان شناسي، طراحي، مرمت و احياي آثار تاريخي توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت مسكن و شهرسازي تعيين خواهد شد.

ب – امتياز نيروي انساني متخصص:

ضريب تداوم ماندگاري در واحد متقاضي × امتياز سوابق كاري مفيد با توجه به مدرك تحصيلي = امتياز نيروي انساني متخصص

۱- امتياز تحصيلات و تجربه در هر پايه از تخصص براي افراد امتيازآور، براساس مدارك تحصيلي درمقاطع كارشناسي به بالا محاسبه و منظور مي‏شود.

۲- امتياز سوابق كاري مفيد افراد امتيازآور، با توجه به مدرك تحصيلي، بر اساس فرمول شماره يك پيوست محاسبه و منظور مي‏گردد.

۳- ضريب تداوم ماندگاري افراد امتيازآور درشركت، طبق جدول شماره (۳) پيوست محاسبه و منظور مي‏شود.

۴- ضريب تصحيح نوع سابقه كار افراد امتيازآور، طبق جدول شماره (۴) پيوست محاسبه ومنظور مي‏شود.

پ – محاسبه امتياز تجربه كاري مشاوران :

امتياز تجربه كاري مشاوران در تخصص مربوط، پس از جمع كل حق الزحمه دريافتي و اعمال ضريب تعديل به روش زيرمطابق با جدول شماره (۵) پيوست محاسبه مي‏گردد:

(فرمول)

ت- امتياز ساختار مديريتي و امكانات پشتيباني بر اساس جداول شماره (۷ و ۶) پيوست محاسبه مي‏شود.

ماده ۱۲- مشاوران نوع يك (شخص حقيقي ايراني) بر اساس جدول شماره (۸) پيوست تشخيص صلاحيت مي شوند.

ماده ۱۳- فهرست كلي خدمات هر تخصص مطابق با  جدول شماره (۱۰) پيوست مي‏باشد.

ماده ۱۴- ضريب ارزشيابي عددي است كه بر اساس رويه ها و دستورالعمل ارزشيابي مشاوران كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي‏شود، محاسبه مي‏گردد.

تبصره – دستور العمل ارزشيابي مشاوران ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه از سوي سازمان تهيه و ابلاغ مي‏گردد. ضريب ارزشيابي مشاوران در نخستين دوره تشخيص صلاحيت مساوي (يك) درنظرگرفته مي‏شود.

فصل چهارم: مقررات عمومي

ماده ۱۵- سازمان موظف است عملكرد مشاوران را در قالب دستورالعمل ابلاغي مورد ارزشيابي قرار داده و نتايج حاصل شده را براي تعيين صلاحيت، شاخص ارزشيابي و انتخاب مشاوران برتر استفاده نمايد.

الف- دستگاههاي اجرايي موظفند بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان (دستورالعمل ارزشيابي مشاوران) اطلاعات مورد نياز براي ارزشيابي را، در مورد وضع قراردادها، كيفيت و نحوه كار مشاور، به موقع در اختيار سازمان قرار دهند.

ب- دردوره ارزشيابي، متناسب با ارزشيابي مشاوران، گواهينامه صلاحيت آنان تغييرخواهد كرد.

ماده ۱۶- هر دو سال يك بار مشاوران شايسته و برتر، انتخاب و تشويق مي شوند. سازمان موظف است دستورالعمل لازم براي انتخاب بهترينهاي مهندسي كشور را تهيه و بر اساس آن جشنواره انتخاب مشاوران برتر را برگزار نمايد. در اين راستا دستگاههاي اجرايي موظف به همكاري با سازمان مي باشند.

ماده ۱۷- به منظور رسيدگي و برخورد يكسان با تخلفات مشاوران، سازمان موظف است دستورالعمل مربوط را، حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‏نامه تهيه و تنظيم نمايد. دستورالعمل يادشده شامل نحوه رسيدگي به تخلفات و جرايم مربوط از اخطار كتبي تا محروميت كامل از ارجاع كار و لغو گواهينامه تشخيص صلاحيت مي‏باشد. اهم تخلفات به شرح زير تعيين مي گردند:

الف – ارايه اطلاعات خلاف واقع در مراحل تشخيص صلاحيت و يا ارجاع كار.

ب – عدم ارايه گزارش وضعيت تمامي كارهاي در دست اجرا و نتايج حاصل از انجام خدمات به سازمان.

پ – عدم جايگزيني فرد مناسب در مدت سه ماه در صورت خروج فرد امتيازآور از شركت.

۱- در صورتي كه مشاور، كار در دست اجرا در رابطه با تخصص فرد خارج شده داشته باشد، بايد ظرف يك ماه نسبت به جايگزيني فرد خارج شده اقدام نمايد.

۲- چنانچه فرد خارج شده به دلخواه خود و يا بر اثر قصور در انجام وظايف اخراج شده باشد، تا مدت يك سال نمي تواند براي واحد ديگري كسب امتياز نمايد.

ت – هرگاه قصور مشاور در ارايه خدمات منجر به صدور اخطار كتبي يا فسخ قرارداد گردد.

تبصره – اعتراض مشاور به محروميت ايجادشده به لحاظ رعايت بند فوق، در كارگروه فني تشخيص صلاحيت مشاوران رسيدگي مي‏گردد.

ث – هرگاه در اثر قصور مشاور در تنظيم اسناد مناقصه و عدم رعايت ضوابط و بخشنامه هاي سازمان، قرارداد پيمانكاري خدشه دار شود.

ج – پذيرش كار توسط مشاور بيش از ظرفيت مجازبدون كسب مجوز.

چ – تخلفات اعلام شده از سوي تشكل ذيربط.

ماده ۱۸- مشاوران موظفند مفاد اين آيين‏نامه، دستورالعملها و بخشنامه هايي كه در چارچوب اين آيين‏نامه توسط سازمان صادر مي‏گردد، رعايت نمايند.

ماده ۱۹- تشخيص صلاحيت واحدهاي طرح وساخت غيرصنعتي تا ابلاغ آيين‏نامه مربوط، به صورت موردي با پيشنهاد دستگاه اجرايي، توسط سازمان انجام خواهد شد.

ماده ۲۰- با تصويب و ابلاغ اين آيين‏نامه، تمامي ضوابط و مقررات قبلي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي واحدهاي خدمات مشاوره، موضوع تصويب نامه شماره ۳۷۰۲۲/ت۱۱۵ك مورخ ۱/۷/۱۳۶۹ لغو و براي تشخيص صلاحيت واحدهاي مشاوره، اين آيين‏نامه ملاك عمل خواهد بود.

ماده ۲۱- مشاوران تشخيص صلاحيت شده بر اساس ضوابط قبلي تا مدت يك سال ازتاريخ ابلاغ اين آيين‏نامه، وضعيت خود را با ضوابط اين آيين‏نامه تطبيق داده و گواهينامه صلاحيت دريافت مي‌نمايند.

معاون اول رييس جمهور – محمدرضا عارف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام