کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

پیوست آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی

پیوست آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی

توضیح ضروری:

آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی- خصوصی شماره ۴۴۹۱۶/ت۵۸۱۳۵هـ- ۱۴۰۰/۴/۲۶ در روزنامه شماره ۲۲۲۴۱ تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ ویژه قوانین ۱۴۳۴ منتشر شده اما به علت ارسال نشدن پیوست آن از سوی مرجع تصویب پیوست مذکور در این شماره چاپ و به آگاهی می‌رسد.

ضمانت­نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

(کاربرگ شماره ۱)

نظر به اینکه ] ‌نام سرمایه‌گذار [ با شناسه ملی حقیقی/حقوقی ……………………………………….
به نشانی ……………………………………………… و کد پستی ………………………………… مایل است در فرآیند ارجاع کار ]‌عنوان طرح/پروژه [ شرکت نماید، ]‌عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز [ از ]نام سرمایه‌گذار [ در مقابل ]‌نام سرمایه‌پذیر [ برابر مبلغ …………………………………. ریال/ارز تضمین تعهد می‌نماید، چنانچه ]‌نام سرمایه‌پذیر [ به این ]‌عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز [ اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت‌کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای قرارداد/موافقت‌نامه مربوط یا تسلیم ضمانت­نامه انجام تعهدات (اجرا) استنکاف نموده است، تا میزان ………………………….. ریال/ارز هر مبلغی را که ]‌نام سرمایه‌پذیر [ مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ]‌نام سرمایه پذیر [ بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشد، بی‌درنگ در وجه یا حواله‌کرد ]‌نام سرمایه‌پذیر [ بپردازد.

این ضمانت­نامه از تاریخ …………………………………………….. تا آخر ساعت اداری روز ………………………………. معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانت­نامه بنابه درخواست کتبی ]‌نام سرمایه‌پذیر [ برای یک دوره ….. ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار تواماً متقاضی تمدید ضمانت‌نامه بیش از مهلت تمدید شده باشند، ]‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز [ نسبت به تمدید مهلت به مدت ….. ماه اقدام می­نماید.

چنانچه مبلغ این ضمانت­نامه در مدت مقرر از سوی ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط ضمانت‌نامه توسط ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

ضمانت­نامه انجام تعهدات دوره اجرا

(کاربرگ شماره ۲)

نظر به اینکه ] نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ با شناسه ملی حقیقی/حقوقی ………………………………….. به‌نشانی: ………………………………………………………
و کدپستی:………………………………………………………………… به این ] ‌عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌ [ اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد ] موضوع قرارداد [ را دارد، این ] عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز [ از ] نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ در مقابل ] نام سرمایه‌پذیر [ برای مبلغ ……………………………………….. ریال/ارز به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می‌گیرد، تضمین و تعهـد می‌نماید در صورتی که ] نام مقام صلاحیت­دارسرمایه‌پذیر [ کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت­نامه به این ] ‌عنوان بانک یا مؤسـسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌ [ اطلاع دهـد که ] نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است، تامیزان ……………………………………………… ریال/ارز، هر مبلغی را که ]‌نام سرمایه‌پذیر [ مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ]‌نام سرمایه‌پذیر [ بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله‌کرد ]‌نام سرمایه‌پذیر [ بپردازد.

این ضمانت­نامه از تاریخ ……………………… تا آخر ساعت اداری روز …………………………………… معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانت­نامه بنا به درخواست کتبی ] نام سرمایه‌پذیر [ قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این ضمانت­نامه در مدت مقرر از سوی ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ مطالبه نشود، ضمانت­نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط ضمانت­نامه توسط ] نام سرمایه‌پذیر [ مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

ضمانت­نامه انجام تعهدات دوره انتقال

(کاربرگ شماره ۳)

نظر به اینکه ] نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ با شناسه ملی حقیقی/حقوقی ……………………………………… به‌نشانی:………………………………………………………. و کدپستی:…………………………………………….. به این ] ‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌ [ اطلاع داده است متعهد به انجام تعهدات قرارداد برای دوره انتقال پروژه ] ‌موضوع قرارداد [ می‌باشد، این ] ‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌ [ از ] نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ در مقابل ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ برای مبلغ …………………………………… ریال/ارز به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می‌گیرد، تضمین و تعهد می‌نماید در صورتی که ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت­نامه به این ] ‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌ [ اطلاع دهد که ] نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است، تا میزان ………………………………….. ریال/ارز، هر مبلغی را که ] ‌نام مقام صلاحیت­دار سرمایه‌پذیر [ مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ] نام سرمایه‌پذیر [ بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله‌کرد ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ بپردازد.

این ضمانت­نامه از تاریخ …………………….. تا آخر ساعت اداری روز …………………………………….
معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانت­نامه بنا به درخواست کتبی ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این ضمانت­نامه در مدت مقرر از سوی ] نام سرمایه‌پذیر [ مطالبه نشود، ضمانت­نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط ضمانت­نامه توسط ] نام سرمایه‌پذیر [ مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

ضمانت­نامه ما به ازای کمک مالی دولت

(تضمین پیش پرداخت خرید محصول/ خدمات/کمک)

(کاربرگ شماره ۴)

نظر به اینکه ] ‌نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ با شناسه ملی حقیقی/ حقوقی ………………………………………………..به نشانی: ………………………………………………………………… و کدپستی …………………………………………………….. به ] ‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز [ اطلاع داده است، قرارداد ] عنوان طرح/پروژه [ را با ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ منعقد نموده است و قرار است مبلغ ……………………………………. ریال/ارز به عنوان پیش پرداخت خرید محصول/ خدمات/کمک به ]‌نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ پرداخت شود، ]‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز [ متعهد است در صورتی که ]‌نام سرمایه‌پذیر [ کتباً به این ]‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز [ اطلاع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ یاد شده از ]‌نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ است، هر مبلغی تا میزان متعهد شده را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ]‌نام مقام صلاحیت­دار سرمایه‌پذیر [ بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، در وجه یا حواله‌کرد ]‌نام سرمایه‌پذیر [ بپردازد.

این ضمانت­نامه از تاریخ ……………………… تا آخر ساعت اداری روز …………………………………..
معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانت­نامه بنابه درخواست کتبی ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید است. کاهش تضمین تعهد در دوره ضمانت­نامه بنا به درخواست ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ توسط ] عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز [ صورت می‌گیرد.

چنانچه مبلغ این ضمانت­نامه در مدت مقرر از سوی ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ مطالبه نشود، ضمانت­نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط ضمانت­نامه توسط ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

گواهی خالص مطالبات تائید شده قراردادها

(کاربرگ شماره ۵)

نظر به اینکه ] ‌نام سرمایه‌گذار/یکی از اعضای شرکت پروژه [ با شناسه ملی حقیقی/حقوقی …………………………… به نشانی : ……………………………………….
و کدپستی: ……………………………………. می‌پذیرد که مبلغ تایید شده زیر به عنوان ضمانت­نامه
]عنوان طرح/پروژه سرمایه‌گذاری [ نزد ]‌نام سرمایه‌پذیر [ از مطالبات تائید شده و پرداخت نشده وی از ]نام دستگاه اجرایی/دستگاه مرکزی [ ]عنوان طرح/پروژه پیمانکاری [ کسر و منظور گردد، لذا ذیحسابی ]‌نام دستگاه اجرایی/دستگاه مرکزی [ ضمن تعیین مطالبات تایید شده و پرداخت نشده، نسبت به مسدود نمودن مبلغ …………………………………………………. ریال/ارز با شرایط زیر موافقت نماید. نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آیین نامه تضمین مشارکت عمومی ـ خصوصی و شرایط قراردادی است.

] ‌نام سرمایه‌گذار/یکی از اعضای شرکت پروژه [ (نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء / امضاهای اسناد تعهدآور)

] نام سرمایه‌پذیر [

] نام دستگاه مرکزی سرمایه‌پذیر [

الف) اطلاعات پروژه/طرح مشارکت عمومی ـ خصوصی:

۱) ] ‌عنوان طرح/پروژه قرارداد/موافقت‌نامه مشارکت جدید‌ [

۲) ] ‌شماره و تاریخ قرارداد/موافقت‌نامه‌ [

ب) اطلاعات پروژه/طرح مرتبط با موضوع مطالبات (پروژه دارای مطالبات قبلی):

۱) ] ‌عنوان طرح/پروژه‌ [ مرتبط با موضوع مطالبات:

۲) شماره و تاریخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات:

۳) کل مبلغ کارکرد یا حق­الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات:

۳ـ ۱) پرداخت‌های قبلی به ] پیمانکار [ :

۳ـ ۲) مانده قابل پرداخت قبل از کسور:

۴) مانده مطالبات پرداخت پس از کسور پیش­پرداخت و علی­الحساب و صورت وضعیت‌ها و ….. به عدد و حروف:

۵) میزان مطالبات تایید شده/مسدود شده توسط ذی­حسابی دستگاه اجرایی:

امضاء و تایید مقام مجاز کارفرما : امضاء و تائید ذیحساب:

(پروژه دارای مطالبات) (پروژه دارای مطالبات)

این کاربرگ در دو نسخه تهیه شده، یک نسخه در ذیحسابی یا مقام مالی (پروژه دارای مطالبات) و یک نسخه در ذی­حسابی یا مقام مالی ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ ضمیمه اسناد مربوط می‌گردد تا در اسناد مالی منظور گردد.

در صورت ضبط ضمانت­نامه توسط ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

تضمین وثیقه ملکی

(کاربرگ شماره ۶)

نظر به اینکه ] نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ با شناسه ملی حقیقی/حقوقی …………………………………………………………….به‌نشانی:……………………………………………………………………………
و کدپستی:……………………………………………………………………………………… متعهد به انجام تعهدات قرارداد/موافقت‌نامه برای انجام پروژه ] ‌موضوع قرارداد/موافقت‌نامه [ می‌باشد، معادل ۸۵ درصد ارزش تعیین شده توسط کارشناس رسمی یک باب ملک ] ‌عنوان ملک‌ [ دارای پلاک ثبتی …………………………….. مورد ثبت سند مالکیت شماره …………………………………………….. مورخ …………………………………….. صادره ] بنام خود یا غیر [ اعم از عرصه و اعیان به موجب سند شماره …………………………………… مورخ …………………………………………… ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره …….. را در رهن ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ برای مبلغ ……………………………………………. ریال تضمین و تعهد می‌نماید. همچنین ] نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ در طول مدت انجام قرارداد، حق هیچگونه نقل و انتقال ولو بعنوان صلح حقوق و وکالت و غیره را نسبت به ملک جزئاً و کلاً ندارد.

در صورت عدم انجام تعهدات از طرف ] نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ و تایید آن از سوی ] نام سرمایه‌پذیر [ ، ] نام سرمایه‌پذیر [ می‌تواند از طریق اقدامات قانونی اقدام به فروش یا هر اقدام دیگر برای تأمین دین یا منافع درج شده در قرارداد خود نماید و در هر مرحله حق اعتراض دارد.

در صورتیکه دین ] نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ به ] نام سرمایه‌پذیر [ طبق مفاد قرارداد منعقده فیمابین حال شود، ] نام سرمایه‌پذیر [ حق دارد برای وصول مطالبات خود و استیفاء دین طبق مقررات اقدام نماید.

این تضمین از تاریخ ………………………. تا آخر ساعت اداری روز …………………………………..
معتبر می‌باشد. مدت اعتبار تضمین بنا به درخواست کتبی ] نام سرمایه‌پذیر [ و یا توافق طرفین، برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این تضمین در مدت مقرر از سوی ] نام سرمایه‌پذیر [ مطالبه نشود، ضمانت­نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط تضمین توسط ] نام سرمایه‌پذیر [ مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

این ضمانت نامه باید در دفترخانه رسمی به امضاء و اثر انگشت سرمایه گذار و سرمایه پذیر رسیده و چنانچه ملک مورد تضمین متعلق به شخصی غیر از سرمایه­گذار باشد، حضور وی در دفترخانه و امضاء و اثر انگشت وی نیز الزامی است.

تضمین واگذاری حق انتفاع

(کاربرگ شماره ۷)

نظر به اینکه ] نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ با شناسه ملی حقیقی/حقوقی ………………………………………….به نشانی: ……………………………………………………………. و کدپستی:………………………………………………. متعهد‌ به انجام تعهدات قرارداد برای انجام پروژه ]موضوع قرارداد جدید [ می‌باشد، تمامی حق انتفاع از پروژه در حال بهره‌برداری ]‌موضوع پروژه قبلی [ که در حال حاضر طی قراردادی با ]نام سرمایه‌پذیر [ منعقد نموده است، را به عنوان تضمین برای پروژه ] موضوع قرارداد جدید [ به ] نام سرمایه‌پذیر [ برای مبلغ ………………………………………………………………… ریال/ارز تضمین و تعهد می‌نماید. همچنین ]نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ در طول مدت انجام قرارداد، حق هیچگونه نقل و انتقال حق انتفاع پروژه ]‌موضوع پروژه قبلی [ را به غیر، جزئاً و کلاً ندارد.

در صورت عدم انجام تعهدات از طرف ] نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ و تائید از سوی ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ ، ‌ ] نام سرمایه‌پذیر [ می­تواند از طریق اقدامات قانونی اقدام به تغییر بهره­بردار یا ضبط درآمد پروژه یا هر اقدام برای تأمین دین یا منافع درج شده در قرارداد خود نماید.

این تضمین تا انجام تعهدات ] نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ به قوت خود باقی است و پس از انجام تعهدات و تایید ] نام سرمایه‌پذیر [ خاتمه می‌یابد.

در صورت ضبط تضمین و دریافت درآمدهای پروژه در حال بهره‌برداری توسط ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ ، ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ موظف است درآمدهای حاصله را به حساب ویژه‌ای که بابت ضبط ضمانت­نامه‌ها در چهارچوب مقررات مشخص شده است، واریز نماید.

درآمدهای پروژه درحال بهره‌برداری بر اساس مدل مالی پیشنهادی در فراخوان و قرارداد، ابتدا صرف هزینه‌های پروژه در حال بهره‌برداری شده و مازاد آن به حساب مذکور منظور می‌گردد.

ضمانت­نامه انجام تعهدات دوره بهره‌برداری

(کاربرگ شماره ۸)

نظر به اینکه ] نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ با شناسه ملی حقیقی/حقوقی ………………………………………………………… به‌نشانی:…………………………………………………………………………….. وکدپستی:…………………………………………………………………… به این ] ‌عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌ [ اطلاع داده است متعهد به انجام تعهدات قرارداد برای دوره بهره‌برداری پروژه ] ‌موضوع قرارداد [ می‌باشد، این ] ‌عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌ [ از ] نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ در مقابل ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ برای مبلغ …………………………………… ریال/ارز به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می‌گیرد، تضمین و تعهد می‌نماید در صورتی که ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به این ] ‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌ [ اطلاع دهد که ] نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه [ از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است، تامیزان …………………………………………….ریال/ارز، هر مبلغی را که ] ‌نام مقام صلاحیتدار سرمایه‌پذیر [ مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ] نام سرمایه‌پذیر [ بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله‌کرد ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ بپردازد.

این ضمانت­نامه از تاریخ ……………………. تا آخر ساعت اداری روز …………………………………..
معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانت­نامه بنا به درخواست کتبی ] ‌نام سرمایه‌پذیر [ قبـل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این ضمانت­نامه در مدت مقرر از سوی ] نام سرمایه‌پذیر [ مطالبه نشود، ضمانت­نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط ضمانت­نامه توسط ] نام سرمایه‌پذیر [ مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

ضمانت­نامه توثیق کالا، تجهیزات و تاسیسات احداث شده

(کاربرگ شماره ۹)

نظر به اینکه ‌‍‌[نام سرمایه‌گذار/ شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/ حقوقی ……………………………………………… به نشانی…………………………………………………………………………………. و کد پستی ……………………………………….. متعهد به انجام تعهدات قرارداد/موافقت‌نامه برای انجام پروژه ‌‍‌[موضوع قرارداد/موافقت‌نامه] می‌باشد، معادل ۸۰ درصد ارزش تعیین شده توسط کارشناس تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات موضوع پروژه را با ارایه برگه سبز و مدارک مالکیت مربوطه در رهن [نام سرمایه‌پذیر] برای مبلغ …………………………………………….. ریال تضمین و تعهد می‌نماید. همچنین [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] در طول مدت انجام قرارداد، حق هیچ‌گونه نقل و انتقال ولو بعنوان صلح حقوق و وکالت و غیره نسبت به تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات یاد شده را جزئاً و کلاً ندارد.

در صورت عدم انجام تعهدات از طرف ‌‍‌[نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] و تأیید آن از سوی [نام سرمایه‌پذیر]، [نام سرمایه‌پذیر] می‌تواند از طریق اقدامات قانونی اقدام به فروش یا هر اقدام دیگر برای تأمین دین یا منافع درج شده در قرارداد خود نماید و در هر مرحله حق اعتراض دارد.

در صورتی که دین ‌‍‌[نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] به [نام سرمایه‌پذیر] طبق مفاد قرارداد منعقده فیمابین حال شود، [نام سرمایه‌پذیر] حق دارد برای وصول مطالبات خود و استیفاء دین طبق مقررات اقدام نماید.

این تضمین از تاریخ …………………………….. تا اخر ساعت اداری روز ……………………………..
معتبر می‌باشد. مدت اعتبار تضمین تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات به درخواست کتبی [نام سرمایه‌پذیر] و یا توافق طرفین، برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این تضمین در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه‌پذیر] مطالبه نشود، ضمانت‌نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط تضمین توسط [نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

این ضمانت‌نامه باید در دفترخانه رسمی به امضاء و اثر انگشت سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر رسیده و چنانچه تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد تضمین متعلق به شخصی غیر از سرمایه‌گذار باشد، حضور وی در دفترخانه و امضاء و اثر انگشت وی نیز الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام