کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری (با اصلاحات ۱۴۰۲)

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب ۱۳۹۸,۱۲,۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ /۰۱ /۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، “تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری”، به شرح مواد آتی است.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

فصل اول- کلیات

ماده ۱- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

تبصره- منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌باشد.

ماده ۲- مراجع قضایی، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ ها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره ۱- در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده‌ های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌‌باشد.

تبصره ۲- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق‌ الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره ۳- در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌ الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد.

تبصره ۴- در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

ماده ۳- در کارشناسی ‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌ کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۴ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف اند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

ماده ۵- در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه وی در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد، هزینه سفر، اقامت و فوق‌ العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.

ماده ۶ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌ العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۳ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق العاده مأموریت، هزینه های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق‌ الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌‌باشد.

تبصره ۲- چنانچه مبنای محاسبه حق ‌الزحمه کارشناسی ‌های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می‌‌باشد.

ماده ۷ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع ‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۴ ریال می‌‌باشد.

ماده ۸- هزینه انجام کلیه آزمایش ها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی در مورد کارشناسی رایانه ای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردیکه طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.

ماده ۹ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستمها و تعیین نقائص و سایر موارد حق الزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌ کننده کانون یا مرکز تعیین می‌گردد و حداقل دستمزد ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریال خواهد بود.

ماده ۱۰- در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته های کارشناسی رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد.

تا دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت مقطوع ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریال.
از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۴۵ /۰ درصد.
از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰۰ /۰ درصد
از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ /۰ درصد
از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۹ /۰ درصد
از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰۷ /۰ درصد
از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰۳ /۰ درصد
از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰۲۲ /۰ درصد
از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰۱۸ /۰ درصد
از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد ۰۱۲ /۰ درصد

حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره های آن برای هر کارشناس ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۸۰ /۱ ریال است.

رعایت این سقف در کلیه تعرفه های تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی ۰۰۰ /۵۰ میلیارد ریال یا بالاتر باشد، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب اعضای هیأت کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی های مشمول این تبصره را، هر ۳ ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کنند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصه های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی ها بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان ، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت وضعیت برای کلیه رشته ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد می‌باشد. در صورتی که قرارداد مربوط سالهای قبل باشد، بر اساس شاخص قیمت سالانه مبلغ آن به روزرسانی می‌شود. چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۴ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد تعیین سبب، علت، ارزیابی و تعیین میزان خسارت در کلیه رشته ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۵ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد رسیدگی و ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده های غذایی، دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات،‌ در هر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزیی از کل مورد کارشناسی مانند خطوط تولید و انتقال، ماشین آلات و غیره باشد مشمول مقررات این تبصره نمی گردد.

تبصره ۶ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد. در این شرایط مبنای رعایت سقف تعرفه پس از کسر سی درصد خواهد بود و در صورتی که رسیدگی و ارزیابی توسط هیأت کارشناسان با رشته های مختلف انجام شود، دستمزد کارشناس هر رشته به میزان سهم خود از ارزیابی، طبق تعرفه، جداگانه محاسبه می‌شود.

تبصره ۷ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- ارزیابی ارزش دارایی های نامشهود مانند انواع برندها، صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه شده، در کلیه رشته ها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین می‌شود.

ماده ۱۲- در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به ‌زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی بر اساس آیین‌ نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً‌ ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال،‌ ۲۰ درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۱۰ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، چهار درصد اضافه خواهد شد و حداکثر ششصد میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۱۴ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- حق الزحمه تفسیر عکس های هوائی و ماهواره ای ارائه شده برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکس‌ های مزبور مقطوعاً مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریال است و برای تفسیر عکس ‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال تصویر و عکس اظهارنظر شده مبلغ پانصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاک ‌های متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق ‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.

فصل دوم- تعرفه دستمزد کارشناسی

گروه ۱- مهندسی آب و معادن شامل رشته‌ های: (آب، مواد، معادن)

رشته مهندسی آب:

ماده ۱۵- دستمزد اندازه ‌گیری آب و حقابه‌ ها بشرح ذیل است:

۱ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریال؛

۲ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۴۰۰۰ ریال؛

۳ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۱۶۰۰ ریال و حداکثر دستمزد ۷۰ میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۱۶ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریال می‌‌باشد.

ماده ۱۷ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفره های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۶ ریال است.

تبصره- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌ برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۸- دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ ها و منصوبات آن، شبکه های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

ماده ۱۹ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ ها، مقطوعاً ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۴ ریال است.

ماده ۲۰- دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه ها و کانال ‌ها و انهار به شرح زیر تعیین میگردد:

۱ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- تعیین حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریال و حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریال و حداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال؛

۲ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- حریم رودخانه و کانالهای با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر ۰۰۰ /۰۰۰ /۸ ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال.

تبصره (الحاقی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵ ریال و تعیین قدمت منابع آبی مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ ریال.

ماده ۲۱ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد رسیدگی به وضع پس آب ها به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ ریال است.

رشته فلزات و معادن:

ماده ۲۲-

۱ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی ‌ها طبق ماده ۱۱ این تعرفه در مورد ملاک و مشخصات کیفی و عملکردی تشخیص، حداقل ۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲- تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی(احتمالی- ممکن- قطعی) طبق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی و پنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد.

۳- در صورتی که انجام بررسی‌ های کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌ الزحمه کارشناسی بر اساس ماده ۹ این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

گروه ۲- اموال منقول شامل رشته های:

(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی- اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)

ماده ۲۳- دستمزد کارشناسی رشته‌ های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته لوازم خانگی و اداری ۲۰ درصد اضافه می‌‌باشد.

گروه ۳- امور پزشکی و غذایی شامل رشته های:

(پزشکی، داروسازی و سم ‌شناسی، مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن)

ماده ۲۴ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد کارشناسی رشته‌ های فوق، بر حسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع ‌کننده، حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریال و حداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال در هر مورد می‌‌باشد و در مورد ارزیابی ها مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می‌‌شود.

تبصره- کلیه هزینه‌ های آزمایشگاهی، نمونه برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‌باشد.

گروه ۴- امور مالی شامل رشته‌ های:

(حسابداری و حسابرسی- امور بازرگانی- تعیین نفقه و بیمه- امور سرمایه ‌گذاری پولی و اعتباری – آمار)

رشته حسابداری و حسابرسی:

ماده ۲۵- دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

ماده ۲۶- دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود:

۱- ارزش سهام و سهم الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌ های جاری و بدهی ‌ها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌ های ثابت؛
۲- رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛
۳- تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.

رشته امور بازرگانی:

ماده ۲۷ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده ۱۱ این تعرفه است و در سایر موارد حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریال و حداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال است.

رشته تعیین نفقه:

ماده ۲۸ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد تعیین نفقه جاریه زوجه و اقارب، نفقه معوقه، اجرت‌المثل، نحله،‌ مهرالمثل، و غیره، در هر مورد بر مبنای ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

رشته سرمایه‌ گذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه:

ماده ۲۹ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد رشته‌ های فوق در مورد ارزیابی ها، مطابق ماده ۱۱ و در سایر موارد طبق ماده ۹ این تعرفه و حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریال و حداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال می‌‌باشد.

رشته آمار:

ماده ۳۰ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌ کننده در هر مورد حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریال و حداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰ ریال است.

گروه ۵- امور وسائط نقلیه شامل رشته‌ های:

(امور حمل و نقل [ترابری] امور وسائط نقلیه هوایی، دریایی و غواصی، امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)

ماده ۳۱- دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:

۱ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- رسیدگی به اصالت خودرو ۰۰۰ /۰۰۰ /۵ ریال
۲ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- رسیدگی به تصادفات…………..۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریال
۳ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- اظهارنظر فنی تعیین تناژ و مدل ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریال
۴ (الحاقی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری وفق ماده ۱۱ این تعرفه.

ماده ۳۲- تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:

۱- برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر‌کننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.

۲- تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه است.

۳ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‌‌باشد:

الف- در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی: در هر مورد ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ ریال.

ب- در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:

برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT)
۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰ ریال در هر مورد؛
برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT)
۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰ ریال در هر مورد.

تبصره- در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق ‌الزحمه می‌باشد.

۴- در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده ۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره- دستمزد تعیین خسارت و ارزیابی‌ های وسائل نقلیه هوائی، ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

گروه ۶- راه و ساختمان و نقشه ‌برداری شامل رشته‌ های:

(راه و ساختمان- معماری داخلی و تزئینات- مهندسی ترافیک – برنامه ‌ریزی شهری- مهندسی محیط زیست- امور ثبتی- ابنیه و آثار باستانی – نقشه ‌برداری- اطلاعات مکانی)

رشته راه و ساختمان:

ماده ۳۳- دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌شود.

ماده ۳۴ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد تطبیق نقشه های معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا:

برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۰۰۰ /۲۰ ریال و حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۸ ریال و حداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال است.

ماده ۳۵ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۰۰۰ /۲۰ ریال و حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۸ ریال و حداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال است.

ماده ۳۶- دستمزد تهیه نقشه‌ های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنای ساختمان ‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی بشرح زیر می‌باشد:

۱ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- معماری کلی هر مترمربع ۰۰۰ /۱۶ ریال و حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۸ ریال و حداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۰ ریال؛

۲ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- سازه هر مترمربع ۰۰۰ /۲۰ ریال و حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۸ ریال و حداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۶۰ ریال؛

۳ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- گزارش فنی استحکام بنا هر مترمربع ۰۰۰ /۱۶ و حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۸ و حداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۰ ریال.

ماده ۳۷- دستمزد افراز و قطعه‌ بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:

۱- دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد؛

۲- در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد، هزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشه‌ برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می‌شود.

تبصره- در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۸ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ ریال اضافه می‌گردد.

رشته نقشه‌ برداری، امور ثبتی و اطلاعات مکانی:

ماده ۳۹- پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:

۱ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- اگر گذربند مشخص باشد:

تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۰۰۰ /۰۰۰ /۸ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۴۰۰ ریال و حداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۶۰ ریال.

۲ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- اگر گذربند مشخص نباشد:

تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۴۰۰ ریال و حداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ ریال.

تبصره (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- در صورتیکه نیاز به تعیین مشخصات جغرافیائی ملک باشد، بازاء هر نقطه مشخصات جغرافیائی ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال اضافه می‌‌شود.

ماده ۴۰ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- حق ‌الزحمه نقشه ‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند ۲ ماده ۳۹ این تعرفه و حداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ ریال است.

ماده ۴۱ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- حق ‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع، حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ مترمربع برای هر مترمربع ۳۰۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۰۰۰ /۵۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۱۶۰۰ ریال و از ۰۰۰ /۵۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و حداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۰ ریال است.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- در مورد پلاک های خارج از محدوده به مبالغ مازاد فوق تا بیست درصد افزوده می‌گردد.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- در مورد اراضی و املاک موضوع اسناد عادی هر قطعه یک پلاک محسوب می‌شود.

ماده ۴۲ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد نقشه برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و رودخانه‌ ها با مقیاس ۱۰۰۰ /۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها، حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ ریال است و حداکثر طبق ماده ۹ این تعرفه است.

ماده ۴۳- دستمزد تشخیص حدود ثبتی، رسیدگی به اختلاف املاک، ترسیم، کروکی، پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا یک هکتار، حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۸ ریال است. در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد، به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر چهل میلیون ریال می‌باشد.

تبصره (الحاقی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- در صورت نیاز به ارائه جانمایی بر روی نقشه های هوایی مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ ریال به دستمزدهای فوق اضافه می‌گردد.

ماده ۴۴- دستمزد کارشناسی رشته برنامه‌ ریزی شهری:

۱ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- حق ‌الزحمه کارشناسی برنامه ‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق طرح‌ های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:
۱ – ۱- طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ ریال؛
۱ – ۲- طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۴ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛
۱ – ۳- طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۰۰۰ /۲۰۰ /۱ریال به ازاء هرقطعه مازاد بر۱۰ قطعه.

۲ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- حق ‌الزحمه برنامه ‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌ های توسعه شهری به شرح زیر می‌‌باشد:
۲- ۱- کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ ریال؛
۲- ۲- کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۳ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛
۲- ۳- کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۰۰۰ /۲۰۰ /۱ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.

۳ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- حق الزحمه برنامه ‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌‌باشد:
۳ – ۱- ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ ریال؛
۳ – ۲- ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ۰۰۰ /۰۰۰ /۳ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد؛
۳ – ۳- ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۰۰۰ /۲۰۰ /۱ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر۱۰ واحد.

تبصره- دستمزد سایر رشته‌ های زیر گروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

گروه ۷- صنعت و فن شامل رشته‌ های:

(الکتروشیمی، و پتروشیمی و فرآورده‌ های شیمیایی، امور انرژی هسته ای، برق، الکترونیک و مخابرات- برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات- تأسیسات ساختمانی- کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات[ICT ,IT]- صنایع گاز و گازرسانی- صنایع نفت- صنایع هوائی و فضائی- مهندسی پزشکی [لوازم و تجهیزات پزشکی]- نساجی و رنگرزی)

ماده ۴۵- دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌ های فوق بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌ های ذیل آن خواهد بود.

تبصره ۱- دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین آلات تولیدی و صنعتی و استهلاکات آنها و تعیین عمر مفید باقیمانده آنها معادل ۴۰ درصد حق‌ الزحمه ارزیابی مندرج در ماده ۱۱ این تعرفه میباشد.

تبصره ۲- حق‌ الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.

تبصره ۳ (الحاقی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد تشخیص اصالت اسناد دیجیتالی، امضای الکترونیکی، پیام های متنی، صوتی و تصویری در فضای مجازی، حملات سایبری و امنیت شبکه و عملکرد ماینرها حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ ریال و حداکثر بر اساس ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

گروه ۸- فنون هنری شامل رشته ‌های:

(امور ورزشی- تألیفات- تمبر- تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت- چاپ و چاپخانه- طراحی و گرافیک- هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی)

ماده ۴۶ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده ‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۸ ریال است. در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع‌ کننده کارشناسی، حداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال تعیین می‌گردد.

تبصره- دستمزد کارشناسی رشته‌ های فوق در پرونده‌ های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می‌گردد و حداکثر پنجاه میلیون ریال می‌‌باشد.

ماده ۴۷- دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌‌باشد:

الف (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۸ ریال و حداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع کننده.

ب (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- امور مربوط به فیلم برداری و سینما:

دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌ کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:

۱- برنامه های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه های انیمیشن حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ ریال؛

۲- برنامه های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم وحداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال.

پ- دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ت- هزینه‌ های مربوط به آزمایشگاه- استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه‌ های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

ث (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال با نظر مرجع مربوطه و عنداللزوم طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

ج (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۸ ریال و حداکثر ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاه ها، طبق ماده ۹ این تعرفه می‌باشد.

چ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک

در هر مورد بررسی حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۸ ریال و در پرونده های مالی و اختلافی مطابق ماده ۱۱ و تبصره‌ های آن و در سایر موارد مطابق ماده ۹ این تعرفه محاسبه می‌گردد.

گروه ۹- کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشته‌ های:

آبزیان و شیلات، دامپروری و دامپزشکی، صنایع چوب،کشاورزی و منابع طبیعی، گیاه پزشکی، محصولات دامی (پوست، چرم- سالامبور و روده)، محیط زیست طبیعی

ماده ۴۸- دستمزد ارزیابی‌ های رشته‌ های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ماده ۴۹- دستمزد هزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه می‌‌باشد.

ماده ۵۰- دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه ‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌شود.

ماده ۵۱ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) و تشخیص منابع ملی و مستثنیات تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۰۰۰ /۰۰۰ /۸ ریال به ازای هر ۱۰۰۰ مترمربع مازاد، ده درصد و بالاتر از یک هکتار، پنج درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد.

ماده ۵۲- دستمزد افراز املاک کشاورزی بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.

تبصره- در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه ‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده ۵۳- دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و زنبورداری و غیره موجود در انبارها بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

گروه ۱۰- خدمات اداری و عمومی

امور آموزشی، امور اداری و استخدامی- امور خبرنگاری و روزنامه نگاری- امورگمرکی- ایرانگردی و جهانگردی- ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات- زبانهای خارجی- کتاب و کتابداری

ماده ۵۴ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌ های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۸ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع‌ کننده خواهد بود. در موارد ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده ۱۱ این تعرفه عمل خواهد شد.

گروه ۱۱- ایمنی و حوادث شامل رشته‌ های:

(امور آتش‌سوزی و آتش نشانی- امور اسلحه و مهمات- امنیت عمومی- حوادث ناشی از کار- مواد محترقه و منفجره [ناریه])

ماده ۵۵ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲)- دستمزد کلیه رشته‌ های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع ‌کننده خواهد بود.

گروه ۱۲- بیو و نانوتکنولوژی

تبصره- حق‌ الزحمه کارشناسان این گروه طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌‌گردد.

ماده ۵۶- اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان و مرکز می‌‌باشد.

ماده ۵۷- کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی عضو مرکز یا کانونها و دستگاه‌ ها اعم از وزارتخانه‌ ها موسسات دولتی، شرکت‌ های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، موسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه‌ های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌‌باشد، لازم الرعایه است.

ماده ۵۸- این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۷ تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری،‌ مصوب ۳۰ /۰۷ /۱۳۹۲ است و در تاریخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم ‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد.

رئیس قوه قضاییه- سیدابراهیم رئیسی

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام