کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۱۷/ت۱۷۹۸۵هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ هیئت وزیران)

وزارت دادگستری

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵.۷۶۰۸ مورخ ۱۳۷۶.۱.۱۷ وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸) ‌قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده رابه شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

فصل اول- نرخ و نحوه وصول آن

ماده ۱- وکلا و کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری که در این آیین نامه به ترتیب (بیمه شده) و (کانون) نامیده می شوند با رعایت تبصره ماده (۱) قانون به مأخذ ارقام مذکور در ماده (۲) این آیین نامه مکلف به پرداخت حق بیمه ماهانه زیر هستند:

الف- سهم بیمه شده هشت درصد.

ب- سهم کانون چهار درصد.

ماده ۲- درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه موضوع این آیین‌نامه به عنوان پایه برای سال اول اشتغال به وکالت وکلای پایه دو و سه و کارگشایان (۱) برابر و برای وکلای پایه یک (۲/۱) برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در هر سال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (۱۰%) مبلغ پایه به هر گروه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می‌شود

تبصره- درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه وکلای پایه دو معادل (۸۰) درصد، و وکلای پایه سه و کارگشایان معادل (۷۰) درصد وکلای پایه یک است .

ماده ۳- صندوق مکلف است نام بیمه شدگان را با ذکر درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه آنها در دفتری به نام دفتر ثبت حمایت درج کند.

ماده ۴- دفترچه خاصی که برای سی سال تنظیم می شود به بیمه شده تسلیم می شود تا پرداختهای مربوط به حق بیمه در آن ثبت شود.

ماده ۵- حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یک بار باید به حساب صندوق نزد یکی از بانکهای معرفی شده به وسیله صندوق واریز و فیش آن برای ثبت در دفتر ثبت حمایت تسلیم صندوق شود.تجدید پروانه وکالت بیمه شده موکول به ارایه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه سال یا سالهای قبل است .

تبصره ۱- در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه ، سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد مأخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره ۲ – حق بیمه سهم کانونها هر دو ماه یکبار از طرف صندوق تعیین و به کانونها اعلام خواهد شد،کانونها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند.

فصل دوم- تعهدات صندوق

ماده ۶- صندوق عهده دار انجام تعهدات زیر طبق مقررات این آیین نامه است .

الف- پرداخت مستمری بازنشستگی

ب- پرداخت مستمری از کارافتادگی دائم یا موقت

ج- پرداخت مستمری بازماندگان

بخش اول- مستمری بازنشستگی

ماده ۷- بیمه شده می تواند در صورت حایز بودن شرایط مندرج در ماده (۱۵) قانون و پرداخت حداقل ده (۱۰) سال حق بیمه دوران وکالت ، از مستمری بازنشستگی استفاده کند.

ماده ۸- مبلغ مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط درآمد آخرین دو سال پرداخت حق بیمه ضرب در سالهای پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از صد در صد متوسط مذکور تجاوز نکند.

بخش دوم- مستمری از کار افتادگی کلی

ماده ۹- بیمه شدگانی که در دوره اشتغال بر اثر ابتلا به بیماری یا وقوع حوادث دچار ضایعات جسمی یا روحی شده و نتوانند به کار خود ادامه دهند با رعایت شرایط زیر مستمری از کارافتادگی دریافت می دارند:

الف- داشتن حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه متضمن حق بیمه نود (۹۰) روز در آخرین سال قبل ازکارافتادگی .

ب- به تشخیص کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیش از ۳ /۲ توانایی جسمی یا روحی خود را برای کار از دست داده باشند.

ماده ۱۰- میزان مستمری از کار افتادگی کلی عبارت است از یک سی ام متوسط درآمد مأخذ احتساب حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه ضربدر سالهای پرداخت حق بیمه مشروط بر این که این مبلغ از هشتاد درصد متوسط مذکور بیشتر نباشد.

تبصره ۱- بیمه شدگانی که کفالت مخارج همسر یا فرزند یا پدر و مادر واجد شرایط خود را برعهده دارند به ازای هر یک از افراد تحت تکفل پنج درصد متوسط مأخذ احتساب مستمری را اضافه دریافت خواهند داشت مشروط بر اینکه جمع اضافات ازبیست درصد مبلغ مذکور تجاوز نکند و در هر حال جمع مستمری و اضافات نیز از هشتاد درصد متوسط درآمد مذکور در این ماده متجاوز نباشد.

تبصره ۲- در صورتی که سالهای پرداخت حق بیمه کمتر از دو سال باشد متوسط درآمد مدتی که حق بیمه پرداخت کرده است محاسبه و مأخذ احتساب مستمری از کار افتادگی خواهد بود.

ماده ۱۱- مستمری از کار افتادگی در صورت زوال موجبات عدم توانایی برای اشتغال به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع بند “ب” ماده (۹) این آیین نامه قطع خواهد شد.

بخش سوم- مستمری بازماندگان

ماده ۱۲- در صورت فوت بیمه شده باز نشسته یا از کار افتاده، همچنین در صورت فوت بیمه شده ای که حق بیمه یک سال، متضمن پرداخت حق بیمه نود روز در آخرین سال حیات را پرداخته باشد بازماندگان وی (همسر، فرزندان، پدر یا مادر او درصورتی که واجد شرایط مذکور در ماده (۲۰) این آیین نامه باشند) استحقاق دریافت صد در صد مستمری استحقاقی او را به عنوان مستمری بازماندگان خواهند داشت .

تبصره- منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت اوست ، درمورد بیمه شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری و قبل از برقراری مستمری فوت شوند، مستمری استحقاقی عبارت است از کارافتادگی که طبق این آیین نامه قابل احتساب و پرداخت است .

ماده ۱۳- حق مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیر است .

الف- میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی (۵۰%) مستمری استحقاقی متوفی است و درصورت تعدد همسر دائم میزان مذکور به تساوی بین آنها تقسیم می شود.

ب- میزان مستمری فرزندان بیمه شده متوفی معادل (۲۵%) مستمری استحقاقی بیمه شده است . درصورتی که هیچ یک از پدر و مادر در قید حیات نباشند سهم فرزندان (۵۰%) است که به نسبت مساوی بین فرزندان تقسیم می شود به هر حال بازمانده یا بازماندگان متوفی از صد در صد مستمری متوفی استفاده خواهند کرد و بیش از صد درصد ممنوع خواهد بود.

ج- میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی است .

تبصره- مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از چهار پنجم مستمری استحقاقی متوفی تجاوز کند و در صورتی که از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از بازماندگان به نسبت تقلیل داده می شود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت یا فاقد شرایط دریافت مستمری شود سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش می یابد.

فصل سوم- احتساب سوابق

ماده ۱۴- بیمه شده می تواند با رعایت ماده (۱۴) قانون و رعایت ماده (۲) این آیین نامه حداکثر بیست سال از سوابق قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه را به ترتیب مذکور در این فصل جزو سوابق لازم به منظور احتساب و دریافت مستمری از کار افتادگی ،فوت و حقوق بازنشستگی مورد احتساب قرار دهد:

. سالهای کارآموزی و وکالت قبل از فروردین ماه سال تصویب این آیین نامه که پروانه خود را تمبر کرده باشد.

. سوابق خدمت رسمی ثابت یا عناوین مشابه دولت .

. سوابق خدمت قضایی .

. مدت خدمت وظیفه عمومی .

تبصره ۱- سوابق مذکور در فوق هنگامی محاسبه خواهد شد که حق بیمه مربوط طبق مقررات این آیین نامه به صندوق پرداخت شده باشد.

تبصره ۲- بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند، باید ظرف چهارده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه و یا اخذ پروانه وکالت چنانچه مؤخر بر تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه باشد، به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضاء کنند.

تبصره ۳- در مورد سابقه بیمه شدگان جانباز و آزاده طبق قوانین مربوط به جانبازان و آزادگان عمل می شود.

ماده ۱۵- حق بیمه سابقه بیمه شده عبارت از دوازده درصد مبلغ مأخذ درآمد ماهانه موضوع ماده (۲) این آیین نامه و تبصره آن می باشد.

تبصره- پرداختیهای هر بیمه شده طبق مقررات آیین نامه تعاون- مصوب ۱۳۴۱- از مبلغ محاسبه شده در ماده فوق کسر و بقیه را بیمه شده می تواند با توافق صندوق به اقساط پنج سال پرداخت کند. اولین قسط در موقع تنظیم موافقتنامه پرداخت می شود.

ماده ۱۶- در صورتی که بیمه شده موضوع ماده (۱۴) این آیین نامه از کار افتاده یا فوت شود صندوق متناسب با اقساط پرداخت شده حق بیمه در مقابل او یا بازماندگان وی متعهد است چنانچه بیمه شده یا بازماندگان مذکور اقساط باقی مانده را کلا” به صندوق پرداخت نمایند یا موافقت کنند که اقساط بدهی حق بیمه از مستمری کسر شود در این صورت از مستمری استحقاقی کامل استفاده خواهد کرد.

فصل چهارم- نحوه بهره برداری از وجوه صندوق

ماده ۱۷- صندوق باید وجوه صندوق را (دریافتیها پس از کسر پرداختیها) از طریق تودیع سپرده نزد بانکهای ایرانی یا خرید اوراق مشارکت نگهداری و بهره برداری کند.

تبصره- صندوق می تواند حداکثر تا (۴۰%) مبلغ فوق خود را با تصویب هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری محل به عنوان تسهیلات ساخت یا خرید محل سکونت و دفتر طبق شرایط مورد عمل بانکهای کشور در اختیار وکلای دادگستری که حداقل (۳) سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند قرار دهد.

فصل پنجم– سایر مقررات

ماده ۱۸- حداقل حقوق بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی و فوت با حداقل مصوب دولت در هر سال برابر است .

ماده ۱۹- همسر، فرزندان و پدر و مادر بیمه شده با رعایت شرایط زیر از لحاظ تبصره (۱) ماده (۱۰) و ماده (۱۲) این آیین نامه واجد شرایط شناخته می شوند.

۱- همسربیمه شده متوفی مادامی که شوهر اختیار نکرده است .

۲- شوهر بیمه شده مشروط بر آنکه اولا”، درآمد کافی برای معیشت مستقل نداشته باشد ثانیا”، سن او از شصت سال متجاوز بوده یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده بوده و از هیچ صندوقی مستمری دریافت نکند.

۳- فرزندان ذکور بیمه شده متوفی در صورتی که کمتر از (۱۸) سال تمام داشته باشند و یا آنکه سن آنان از بیست و پنج سال تمام متجاوز نبوده و مشغول تحصیل باشند و یا به حکم مرجع صالح محجور تشخیص داده شوند و درمورد فرزندان اناث مادامیکه شوهر اختیار نکرده باشند.

تبصره ۱- اشتغال به کار هر یک از مستمری بگیران موضوع این ماده موجب قطع مستمری وی می شود.

تبصره ۲- درمورد فرزندان بیمه شده زن به شرط آنکه پدر آنان در قید حیات نبوده و تحت کفالت وی باشند.

تبصره ۳- پدر و مادر در صورتی که در زمان حیات بیمه شده تحت تکفل او بوده و سن پدر از (۶۰) سال و سن مادر از (۵۵) سال تمام بیشتر باشد یا به تشخیص کمیسیون پزشکی از کارافتاده بوده و مستمری دریافت ندارند.

ماده ۲۰- بیمه شدگانی که سی سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته و متقاضی بازنشستگی نباشند در صورت تمایل می توانند حق بیمه را حداکثر تا سی و پنج سال ادامه دهند در این صورت به هنگام درخواست بازنشستگی مستمری بازنشستگی آنها با رعایت ماده (۸) قابل محاسبه و پرداخت است .

ماده ۲۱- مستمریهای موضوع این آیین‌نامه هر سال با توجه به تغییرات شاخص هزینه زندگی به پیشنهاد صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و تأیید وزیر دادگستری اصلاح می‌شود.

تبصره- مستمریهای استحقاقی موضوع مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده (۱۲) این آیین‌نامه که تا پایان سال ۱۳۸۰ قابل پرداخت بوده است از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۱ به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش می‌یابد. چنانچه میزان مستمری که به این ترتیب محاسبه می‌شود از حداقل مقرر در ماده (۱۸) این آیین‌ نامه کمتر باشد حداقل یاد شده قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۲- مواردی که در این آیین نامه قید نشده تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی است.

معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام