کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

اساسنامه بیمارستان دادگستری

اساسنامه بیمارستان دادگستری (مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۳۰۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ رئیس قوه قضاییه)

 

ماده۱ـ تعاریف:

الف ـ بیمارستان:‌ بیمارستان دادگستری (موقوفه مرحوم فاضل عراقی)؛ به نشانی تهران خیابان انقلاب نرسیده به میدان فرودسی، خیابان پارس، کد پستی ۱۱۳۱۸۷۳۶۶۵

ب ـ متولیان:‌ متولیان موقوفه که عبارتند از: رییس دیوان‌ عالی کشور و دادستان کل کشور؛

پ ـ معاون مالی:‌ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه.

ماده۲ـ بیمارستان، طبق تعریف و تقسیم‌بندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان بیمارستان عمومی کشوری با لحاظ موقوفه در مجموع بیمارستان ‌ های عمومی کشوری قرار دارد و از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود فعالیت می‌نماید.

تبصره ـ بیمارستان به لحاظ شرایط خاص می‌تواند علاوه بر بخش¬هایی که در ساختار تشکیلات سازمانی بیمارستان‌های عمومی براساس شاخص‌های مورد عمل پیش‌بینی شده است ، مراکز درمانی وابسته یا مستقل داشته باشد. این مراکز به عنوان مراکز تخصصی و فوق تخصصی، تحت پوشش بیمارستان خدمات پزشکی ارائه خواهند نمود.

ماده۳ـ بیمارستان می‌تواند حسب پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب هیأت امناء جهت امور رفاهی ـ بهداشتی و درمانی کارکنان دادگستری نسبت به ایجاد مراکز درمانی در مراکز استان¬ها  اقدام نماید، بودجه مربوط از محل اعتبارات موضوع ماده ۱۹ این اساسنامه و درآمد بیمارستان و سایر املاک و رقبات موقوفه تأمین می‌شود.

تبصره ـ به منظور رفاه حال بیماران و افزایش توان خدمتی با پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب معاون مالی، بنا به ضرورت در سطح استان تهران با اولویت مناطقی که تراکم جمعیتی کارکنان قوه قضاییه وجود دارد، نیز مراکز بهداشتی و درمانی جدید ایجاد خواهد شد.

ماده۴ـ بیمارستان و کلیه مراکز وابسته به آن از نظر سازمان و تشکیلات اداری زیر نظر معاون مالی قرار دارد.

تبصره ـ مسئولیت شرعی و قانونی اداره امور موقوفه بر عهده متولیان است و در این راستا از کلیه حقوق و اختیاراتی که در وقف‌نامه پیش‌بینی گردیده یا ‌تأمین غبطه، رعایت مصلحت و تحقق جهت موقوفه ایجاب نماید، برخوردار خواهند بود.

ماده۵ ـ‌ ارکان بیمارستان عبارتند از:  الف ـ متولیان؛ ب ـ‌ هیأت امنا؛ پ ـ ‌هیأت‌مدیره؛  ت ـ‌ رییس بیمارستان.

ماده۶ ـ برای سیاست‌گذاری، تعیین خط مشی اداره امور بیمارستان هیأت امنایی با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود: الف ـ رییس دیوان عالی کشور؛ ب ـ دادستان کل کشور؛ پ ـ رییس حوزه ریاست قوه قضاییه؛ ت ـ معاون مالی؛ ث ـ رییس سازمان پزشکی قانونی؛

تبصره ـ رییس بیمارستان دبیر هیأت امناء، بدون حق رای می‌باشد.

ماده۷ـ وظایف و اختیارات هیأت امناء به‌شرح زیر می‌باشد:

الف ـ تعیین و تصویب خط مشی و راهبردهای کلان و سالیانه بیمارستان؛

ب ـ‌ تصویب دستورالعمل‌های پیشنهادی از سوی هیأت‌مدیره برای نظام مند کردن کلیه امور بیمارستان؛

پ ـ ‌تصویب بودجه بیمارستان همزمان با تنظیم بودجه قوه قضاییه، پس از پیشنهاد رییس بیمارستان و تایید هیأت‌مدیره؛

ت ـ تصویب گزارش درآمد و هزینه سالانه بیمارستان ظرف سه ‌ ماه پس از پایان سال مالی؛

ث ـ تعیین تکلیف املاک موقوفه مرحوم فاضل عراقی با رعایت وقف نامه و نظر متولیان؛

ج ـ تأیید احداث ساختمان جدید یا توسعه آن؛

چ ـ تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و چگونگی مصرف آن، پس از پیشنهاد معاون مالی؛

ح ـ پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه بیمارستان؛

خ ـ‌ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مورد نیاز از قبیل آیین‌نامه مالی معاملاتی و استخدامی، جهت تصویب رییس قوه قضاییه.

تبصره۱ـ‌ مادامی که بودجه جدید مذکور در بند “پ” به تصویب نهایی نرسیده هزینه‌‌های جاری بیمارستان به مأخذ بودجه سال قبل و با لحاظ ضریب ناشی از تغییرات نرخ تورم قابل پرداخت و هزینه کرد خواهد بود.

تبصره۲ـ گزارش مذکور در بند “ت” با پیشنهاد رییس بیمارستان و تایید هیأت‌مدیره به هیأت امناء ارائه می‌شود.

تبصره۳ـ‌ جلسات هیأت امنا هر ۶ ماه یک بار تشکیل می‌شود. در صورت ضرورت، به پیشنهاد معاون مالی جلسه فوق العاده تشکیل می‌شود.

ماده۸ ـ‌ هیأت‌مدیره بیمارستان از ۷ عضو تشکیل می‌گردد که عبارتند از:  الف ـ‌ نماینده رییس دیوان عالی کشور  ب ـ نماینده دادستان کل کشور  پ ـ مدیرکل رفاه و سلامت قوه قضاییه؛ ت ـ‌ رییس بیمارستان ث ـ سه نفر از افراد صاحب نظر و متخصص در امور اداره بیمارستان (حوزه درمان، بیمه و مدیریت و غیره).

تبصره ـ‌ رییس هیأت‌مدیره با اکثریت آراء تمامی اعضای هیأت مذکور برای مدت یک سال تعیین و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده۹ـ اعضاء حقیقی هیأت‌مدیره برای مدت سه سال به پیشنهاد معاون مالی و تصویب هیأت امنا انتخاب و منصوب می‌شوند و تا انتخاب اعضاء جدید هیأت‌مدیره در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تغییر و برکناری هر یک از اعضاء هیأت‌مدیره قبل از ختم دوره تصدی و انتخاب و نصب جانشین برای بقیه مدت به ترتیب فوق خواهد بود.

تبصره ـ انتخاب و نصب نمایندگان متولیان از میان اقربای نسبی و سببی ایشان، از هر طبقه و درجه‌ای ممنوع است.

ماده۱۰ـ جلسات هیأت‌مدیره حداقل در هر ماه یک بار به دعوت رییس بیمارستان  با حضور حداقل ۴ عضو تشکیل می‌گردد. برای رسمیت جلسه حضور رییس بیمارستان و یکی از نمایندگان متولیان الزامی است. تصمیمات متخذه با اکثریت آراء قابل اجرا می‌باشد.

ماده۱۱ـ وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره به شرح ذیل می‌باشد :

الف ـ‌ پیگیری و برنامه ریزی در خصوص درآمدهای مربوط و چگونگی هزینه نمودن آن ‌ ها، حسب مقررات این اساسنامه و نیت واقف بابت مخارج بیمارستان و واریز آن به حساب تعیین شده بیمارستان؛

ب ـ کوشش برای جلب کمک‌های مردمی (وقف) و بخش خصوصی، دولتی و امکانات و عوائد محلی، اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی؛

پ ـ پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان جهت تصویب به هیأت امنا؛

ت ـ‌ پیگیری انجام تعمیرات اساسی بیمارستان بر حسب نیاز؛

ث ـ ‌ارائه پیشنهاد‌ جهت ارتقاء، توسعه و گسترش بیمارستان به معاون مالی؛

ج ـ‌ پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیأت امناء با طرح توجهی،

چ ـ‌ بررسی و تصویب استفاده از توان بخش دولتی و غیر دولتی در واگذاری یا برون سپاری یا مشارکت یا پیمان مدیریت در اداره قسمتها و واحدهای بیمارستان در صورت وجود توجیه اقتصادی؛

ح ـ‌ تنظیم خلاصه صورت دارایی و تعهدات بیمارستان هر شش ماه یکبار و ارائه آن به معاون مالی؛

خ ـ تنظیم صورت دارایی و تعهدات بیمارستان پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان بیمارستان جهت  ارائه به معاون مالی و طرح در هیأت امنا؛

د ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که قبلا به تصویب هیأت امنا رسیده باشد؛

ذ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن، اعم از حقوقی و کیفری،‌ انتظامی و اداری با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی از جمله حق واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا   بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون مربوط به داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً  قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد، دعوی ورود، جلب و اعتراض شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به طرح دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بیمارستان، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، اعم از دادگاه و ادارات و دوائر ثبت اسناد؛

ر ـ ایجاد نظام نگهداشت و پیگیری انجام تعمیرات اساسی ساختمان، تأسیسات و تجهیزات بیمارستان بر حسب نیاز؛

ز ـ نمایندگی بیمارستان در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی؛

ژ ـ‌ تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی بیمارستان  به پیشنهاد رییس بیمارستان؛

س ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها یا مراکز در هر منطقه‌ای از ایران یا خارج از ایران جهت تصویب به هیأت امنا؛

ش ـ ‌افتتاح حساب و برداشت و استفاده از آن بنام  بیمارستان نزد بانکها و موسسات اعتباری؛

افتتاح هرگونه حساب بانکی منوط به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تأیید معاون مالی خواهد بود. معرفی‌نامه لازم برای بانک منتخب و افتتاح حساب از سوی معاون مالی صادر می‌شود.

ص ـ‌ پیگیری دریافت مطالبات بیمارستان و پرداخت دیون آن؛

ض ـ‌ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی؛

ط ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین‌آلات و شرکت در مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع   فعالیت بیمارستان باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات؛

ظ ـ سایر وظایف و اختیاراتی که توسط هیأت امنا تعیین می‌شود.

ماده۱۲ـ رییس بیمارستان طبق مقررات وزارت بهداشت و قوانین اداره بیمارستان ‌ ها با تصویب هیأت‌مدیره و تأیید معاون مالی به تعداد لازم معاون خواهد داشت. وظایف و اختیارات وی عبارت است:

الف ـ اعمال مدیریت و نظارت لازم بر بیمارستان؛

ب ـ‌ تصدی کلیه امور بیمارستان و امور مالی که از ناحیه معاون مالی تفویض می‌شود،

پ ـ صدور ابلاغ نصب و عزل کلیه کارکنان بیمارستان اعم از درمانی، اداری، مالی و فنی در چهارچوب قوانین و مقررات و ارائه گزارش آن به هیأت‌مدیره و معاون منابع انسانی قوه قضاییه؛

ت ـ‌ تلاش جهت تبدیل بیمارستان به یکی از کارآمدترین و مجهزترین بیمارستان‌های کشور؛

ث ـ به کارگیری نیروهای مورد نیاز (تخصصی، حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای) حداکثر در سقف ۱۰ درصد پست‌های مصوب به‌ صورت یک ‌ ساله بر طبق مقررات پس از اطمینان از تأمین اعتبار با تصویب هیأت‌مدیره؛

ج ـ‌ انعقاد هرگونه قرارداد لازم با بیمارستان‌های دولتی، آموزشی، خصوصی و سایر مراکز به منظور استفاده از امکانات آن‌ها برای ارائه خدمات درمانی به کارکنان قوه قضاییه (کارکنان شاغل و بازنشستگان) و افراد تحت تکفل آنان، پس از تصویب هیأت‌مدیره با اطلاع معاون مالی؛

چ ـ موارد مذکور در بند “ر” ماده ۱۱ این اساسنامه پس از تصویب هیأت‌مدیره با اطلاع معاون مالی؛

ح ـ پیشنهاد طرح‌ها و راهکارهای بهداشتی ـ درمانی مناسب در رابطه با عموم کارکنان قوه قضاییه یا طیف سنی یا شغلی خاص با توجه به اصل مهم تقدم پیشگیری بر درمان، پس از تایید هیأت‌مدیره و تصویب معاون مالی؛

خ ـ پرداخت کارانه (پرکیس)؛

د ـ پرداخت هزینه آموزش‌های اداری، فنی ـ تخصصی و عمومی کوتاه مدت و دوره‌های بازآموزی تخصصی کارکنان و پزشکان در جهت افزایش بهره‌وری، کارآیی لازم و ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات درمانی و رفاهی بیمارستان، پس از تصویب هیأت‌مدیره، و تأیید معاون مالی؛

ذ ـ پرداخت هزینه‌های دوره‌های تخصصی و فوق تخصصی داخل و خارج از کشور پزشکان شاغل (رسمی ـ پیمانی) براساس مقررات مربوط در قبال اخذ تعهد خدمت لازم به‌منظور ارتقاء دانش کادر تخصصی و فوق تخصصی خود و برخورداری از دانش روز پزشکی، فن‌آوری و تکنولوژی جدید درمانی، پس از پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب معاون مالی و تأیید مراجع ذی‌ربط و ارسال نسخه‌ای از مصوبات در این خصوص برای هیأت امناء و متولیان؛ وجوه پرداختی از این بابت با نظر هیأت‌مدیره به حساب هزینه‌های بیمارستان منظور خواهد شد.

ر ـ ارائه گزارش کامل عملکرد و نیازهای بیمارستان هر سه ماه یک بار پس از تایید هیأت‌مدیره به معاون مالی؛

ز ـ تعیین دستور جلسات هیأت‌مدیره؛

ژ ـ نظارت تخصصی بر رعایت سنجه‌های اعتبار بخشی و اخذ بالاترین درجه بیمارستانی از نظام اعتبار بخشی بیمارستانها؛

س ـ تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام کارکنان و پزشکان و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب هیأت امنا و موارد ابلاغی از سوی معاون مالی؛

ش ـ نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور درمان بیماران توسط پزشکان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوین شده در این مورد؛

ص ـ نظارت در مورد انتخاب پزشکان همکار بیمارستان بر اساس ضوابط و مقررات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیرپزشکی مورد نیاز طبق برنامه‌های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان؛

ض ـ اظهار نظر در مورد آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای پیشنهادی مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آنها، در صورت تصویب؛

ط ـ‌ سرپرستی و ایجاد هماهنگی در مورد ارائه خدمات درمانی توسط گروه پزشکی بیمارستان؛

ظ ـ‌ ایجاد کمیته‌های بیمارستانی و انتخاب افراد هر کمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن اجرای وظایف هر کمیته و بررسی گزارش کمیته‌های مذکور و سعی و اهتمام در مورد رفع مشکلات و نواقص موجود در هر مورد؛

ع ـ شرکت در جلسات شورای پزشکی به منظور بررسی مسائل درمانی و واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان؛

غ ـ‌ نظارت بر امور مالی، تهیه بودجه سالانه و ثبت هزینه و درآمدهای بیمارستان طبق برنامه‌های پیش بینی شده

اقدام در مورد مکاتبات و مسائل بیمارستان با مراجع رسمی و سایر موسسات به عنوان نماینده و مسئول بیمارستان در حدود اختیارات تفویضی؛

ف ـ تهیه گزارشهای متناوب از فعالیتهای بیمارستان و سایر امور جاری در مورد خدمات درمانی، بهداشتی، اداری، مالی و ارائه هرگونه پیشنهاد در جهت رفع نواقص کلی گسترش بیمارستان به هیأت‌مدیره و معاون مالی.

تبصره۱ـ‌ رییس بیمارستان می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید.

تبصره۲ـ‌ مسئولیت امور درمانی هر بخش یا مرکز درمانی با نظارت کامل رییس بیمارستان بر عهده رییس همان قسمت می‌باشد.

تبصره۳ـ کلیه هزینه‌های متفرع بر اجرای موارد مذکور در بندهای این ماده از محل منابع مالی بیمارستان (موضوع ماده ۲۰) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و از جمله مفاد ماده ۱۹ این اساسنامه پرداخت خواهد شد.

تبصره۴ـ‌ پرداخت کارانه (پرکیس) مذکور در بند “خ” پس از تأیید هیأت‌مدیره از محل درآمدهای بیمارستان خصوصاً درآمدهای حاصل از خدمات پزشکی و موقوفه مرحوم فاضل عراقی و منابع بیمارستان، با رعایت ماده ۱۸ این اساسنامه به کلیه پزشکان و کارکنان طبق ضوابط مربوط کارانه انجام می‌گیرد. کارانه مذکور با رعایت مقررات و براساس نوع خدمات ارائه شده و درآمد حاصله و هم‌چنین ضرایب مشخص در مقررات فوق‌الذکر با تأیید هیأت‌مدیره در سقف اعتبارات پرداخت خواهد شد.

تبصره۵ ـ در صورت ضرورت و یا تشخیص هیأت‌مدیره همه یا بخشی از هزینه‌های مذکور در بند “ث”  به حساب هزینه بیمارستان منظور خواهد شد.

ماده۱۳ـ وظایف و اختیارات معاون مالی به شرح زیر است:

الف ـ نمایندگی متولیان در صورت تفویض اختیار متولیان؛

ب ـ‌ پیشنهاد تغییر و ارتقاء ساختار سازمانی بیمارستان با پیشنهاد هیأت‌مدیره جهت تصویب به هیأت امنا با توجه به قوانین و مقررات مربوط و رعایت غبطه و صلاح موقوفه و منویات واقف؛

پ ـ ارائه گزارش نیم سالانه عملکرد بیمارستان در رابطه با موضوع وقف و پیشرفت امور و وضعیت به رییس قوه قضاییه و هیأت امناء؛

ت ـ‌ انتصاب رییس بیمارستان با جلب نظر متولیان؛

ث ـ‌ انتصاب رییس حسابداری و عامل ذی حساب؛

ج ـ معرفی حسابرس یا هیأت حسابرسی مستقل به منظور حسابرسی‌های سالانه و موردی.

تبصره۱ـ حسابرس یا هیأت حسابرسی مستقل مکلف است در طول زمان حسابرسی، بدون دخالت در امور اجرایی، اشکالات و نواقص و سایر امور لازم را حسب مورد به رییس بیمارستان یا هیأت‌مدیره اعلام و نتیجه حسابرسی‌های خود را بلافاصله به معاون مالی و هیأت‌مدیره گزارش نماید.

تبصره۲ـ معاون مالی می‌تواند بخشی از اختیارات خود را حسب مورد با اذن متولیان و رییس قوه قضاییه به رییس بیمارستان یا یکی از اعضای هیأت‌مدیره به عنوان نماینده خود در هیأت‌مدیره تفویض نماید .

ماده۱۴ـ بهای خدمات پزشکی بیمارستان بر اساس تعرفه مصوب هیأت وزیران و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص مراکز درمانی با لحاظ موقوفه بودن و سیاست‌های قوه قضاییه تعیین می‌شود. حدود و میزان تخفیف‌های کلی و غیرمصداقی به پیشنهاد هیأت‌مدیره بیمارستان و تأیید معاون مالی به صورت سالیانه اعمال می‌گردد. در صورتی که به هر علت تخفیف‌های مذکور مشخص نشود، تا زمان تصویب آن بر اساس حدود و میزان سال قبل عمل خواهد شد.

تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تخفیف‌های مصداقی در بیمارستان حسب پیشنهاد رییس بیمارستان و تصویب هیأت‌مدیره قابلیت اجرا خواهد داشت.

ماده۱۵ـ بیمارستان وفق مقررات و ضوابط ابلاغی، بودجه مصوب و با توجه به‌امکانات تخصصی خود و متناسب با نیاز جمعیتی خانواده تحت پوشش قوه قضاییه، خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز را ارائه خواهد نمود.

تبصره ـ پرداخت هزینه‌های خدمات ارائه شده توسط بیمارستان در مورد پرسنل قضایی، اداری، سازمانها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و بازنشستگان و خانواده تحت تکفل آنها مطابق شیوه‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیأت‌مدیره به  تأیید معاون مالی می‌رسد.

ماده۱۶ـ تصدی امور مالی بیمارستان در قالب بودجه مصوب سالیانه با رعایت استاندارهای حسابداری و مدیریت و نظارت بر درآمدها و سایر منابع مالی موقوفه تحت نظر ریاست بیمارستان و هزینه ها، بعهده رییس حسابداری است. رییس بیمارستان و رییس حسابداری در امورمالی بیمارستان مسئولیت مشترک دارند. کلیه وجوه، دریافتی‌ها و درآمدهای عمومی و اختصاصی بیمارستان باید در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک‌های دولتی به نام بیمارستان متمرکز شود. پرداخت هرگونه وجهی از این حساب با رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و با رعایت مفاد ماده ۲۰ این اساسنامه  خواهد بود.

ماده۱۷ـ رییس حسابداری بیمارستان موظف به نگهداری دقیق حساب‌ها و اسناد درآمد و هزینه و دفاتر مالی و اموال بیمارستان طبق روش معمول درباره حساب‌ها و اموال دولتی خواهد بود.

ماده۱۸ـ امضای اسناد و اوراق تعهدآور بیمارستان، چکها، بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی، کلیه اسناد مالی، اعم از سند هزینه و دیگر انواع آن باید به امضای رییس بیمارستان و رییس حسابداری (عامل ذیحساب) باشد.

ماده۱۹ـ اعتبارات و منابع مالی بیمارستان عبارتند از:

الف ـ درآمدهای حاصل از موقوفه مرحوم فاضل عراقی؛

ب ـ درآمدهای حاصله از محل ارائه خدمات بهداشتی درمانی توسط بیمارستان (اعم از سازمانهای بیمه گر پایه، تکمیلی و واریزی از سوی بیمه شدگان (فرانشیز) و بیماران آزاد ؛

پ ـ درآمدهای حاصل از قرارداد بیمارستان با سایر بیمارستان ‌ ها و سازمان ‌ ها؛

ت ـ وجوه حاصل از فروش اموال بلاصاحبی که از طریق مراجع قضایی در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار می‌گیرد، با استجازه از مقام معظم رهبری؛

ث ـ وجوه حاصل از درآمد شرکت یا شرکت‌های کارگزاری بیمه‌ای (بیمه تکمیلی کارکنان قوه قضاییه) با نظارت معاون مالی؛

ج ـ درآمدهای اختصاصی از محل اخذ تعرفه‌های خدمات تشخیص و درمانی از مراجعین و برون سپاری واحدهای تخصصی بیمارستان؛

چ ـ درآمدهای اتفاقی و پیش‌بینی نشده، هبه و هدیه اشخاص حقیقی و حقوقی؛

ح ـ اعتباراتی که از محل بودجه قوه قضاییه در بودجه سنواتی در فصل پنجم و به عنوان کمک به بیمارستان اختصاص می‌یابد؛

خ ـ اعتباراتی که سازمان‌های تابعه قوه قضاییه باید از محل اعتبارات رفاهی کارکنان خود در قبال خدمات درمانی بیماران به عنوان کمک در اختیار بیمارستان قرار دهند. میزان این اعتبارات و چگونگی وصول آنها بر اساس خدمات قابل ارائه بیمارستان برابر توافق نامه‌هایی که به امضا معاون مالی و رؤسای سازمان‌های مزبور می‌رسد معین خواهد شد؛

د ـ سایر درآمدهای غیر عملیاتی بیمارستان.

تبصره۱ـ توافق نامه‌های مذکور در بند “خ” تا آخر مرداد ماه هر سال منعقد می‌گردد.

تبصره۲ـ معاون مالی در قراردهای بیمه تکمیلی کارکنان قوه قضاییه، بیمارستان را به ‌عنوان مرکز ناظر و طرف قرارداد اعلام می‌نماید.

ماده۲۰ـ بنابر موافقت مقام معظم رهبری، موضوع نامه شماره ۲۳۵۳۱/۱ مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۳ تمامی درآمد بیمارستان بر اساس این اساسنامه و تشخیص هیأت امنا صرف اداره امور بیمارستان و واحدهای تابعه آن و توسعه و تجهیز امکانات مورد نیاز آن خواهد شد.

ماده۲۱ـ برای اداره امور بیمارستان تنخواه‌گردان مناسبی از محل اعتبارات مربوط تخصیص می‌یابد. هم‌چنین، از محل سایر منابع و درآمدهای بیمارستان نیز تنخواه لازم در اختیار رییس بیمارستان گذاشته می‌شود. تهیه آن قسمت از مایحتاج بیمارستان که باید به‌صورت فوری یا روزانه انجام گیرد، از قبیل تدارکات اتاق عمل، لوازم آزمایشگاه، دارو، وسایل بهداشتی ـ نظافتی و اقلام ضروری آشپزخانه، هم‌چنین پرداخت دستمزد پزشکانی که برای مشاوره یا انجام عمل جراحی و سایر معالجات ضروری دعوت می‌شوند، احتیاج به تصویب قبلی مقامات مربوط نداشته و از اختیارات رییس بیمارستان خواهد بود. رییس بیمارستان گزارش هزینه‌ها و اقدامات انجام شده را در اولین جلسه به هیأت‌مدیره ارائه و اسناد این قبیل هزینه‌ها را در اسرع وقت به معاون مالی، تسلیم می‌نماید. مصرف آن قسمت از تنخواه که از محل اعتبارات جاری قوه قضاییه تأمین شده است، وفق ضوابط مربوط خواهد بود.

ماده۲۲ـ تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان براساس نمودار سازمانی مصوب بیمارستان که به تأیید هیأت امنا رسیده است و در نظر گرفتن طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، نیازسنجی نیروهای تخصصی، حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای در قالب آیین‌نامه‌ای است که حسب پیشنهاد هیأت‌مدیره و تأیید هیأت امنای بیمارستان به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. رییس بیمارستان نیروی انسانی مورد نیاز را بر اساس شرایط احراز و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیأت‌مدیره و معاون مالی از طریق آزمون استخدامی و طی تشریفات اداری و رعایت قوانین و مقررات استخدامی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری تامین می‌نماید. ضوابط جذب، گزینش و احراز صلاحیت، استخدام و محل تأمین پرداخت اعتبارات برای پرداخت حقوق در بیمارستان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیأت‌مدیره و معاون مالی تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره ـ با عنایت به اینکه عمده وظایف ارجاعی نیروی انسانی بکار گرفته شده در بیمارستان تخصص محور بوده و احراز این تخصص باید با مقررات و ضوابط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تناسب و تطابق داشته باشد، لذا با حفظ و تداوم اعمال مدیریت بیمارستان مطابق اساسنامه، تمهیداتی اندیشیده شود تا پرسنل این بیمارستان نیز، حسب مورد از بهره‌وری و مزایای مشابه در سطوح مختلف (همتراز با این بیمارستان) از سوی وزارت متبوع، برابر ضوابط و مقررات مربوط بهره‌مند شوند. تحقق این پیشنهاد توسط مدیریت بیمارستان طی فرایند قانونی مورد تصویب قرار می‌گیرد.

ماده۲۳ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بیمارستان طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل آن و اصلاحیه‌های بعدی و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط خواهد بود.

ماده۲۴ـ سایر معاونت‌های قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته نیز حسب مورد، ملزم به همکاری‌های لازم با معاون مالی در این زمینه خواهند بود.

ماده۲۵ـ کلیه صلاحیت‌های تکلیفی و تخییری منعکس در این اساسنامه، ناشی از اقتدارات و توافق متولیان و رییس قوه قضاییه است و بر این بنیاد، در تمامی امور مربوط به اداره بیمارستان و مراکز تابعه آن، ‌حتی در غیر از موارد مصرحه، باید نظریات مشارالیهم رعایت گردد.

ماده۲۶ـ این اساسنامه جایگزین آیین‌نامه بیمارستان قوه قضاییه مصوب ۳۰/۶/۱۳۸۰ می‌باشد و در ۲۶ ماده و ۲۱ تبصره در تاریخ ۲۳/۲/۱۴۰۰ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام