کتاب استخدامی اداری ها
وزارت راه و شهرسازی

اصلاح ‌طرح مجموعه شهری تهران

اصلاح کلیات‌، مشخصات و شروط تحقق اهداف ‌طرح مجموعه شهری تهران (مصوبه ۹۷۹۵/ت۳۰۲۷۰هـ مورخ ۲/۳/۱۳۸۳ هيأت وزيران)

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۳، با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شـماره ۵۴۵۹۲/۵۷۳۰هـ/ب مـورخ ۶/۸/۱۳۸۲ تصويب نمود:

تصويب نامه شماره ۴۹۴۵/ت۲۷۹۹۹هـ مورخ ۵/۳/۱۳۸۲، موضوع کليات، مشخصات و شروط تحقق اهداف طرح مجموعه شهري تهران به شرح زير اصلاح مي شود:

الف ـ در مقدمه تصويب نامه بعداز عبارت «مسکن و شهرسازي» عبارت زير جايگزين مي شود:

«بـر اساس اصـول (۱۳۴) و (۱۳۸) قـانـون اساسي جمـهوري اسلامي ايران و باتوجه به تصويب نامه شماره ۹۸۶۰/ت۱۵۳۱۱هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۴، جهت تعيين خط مشي ها و سياستها در منطقه عمومي تهران که در بند (ب) اين تصويب نامه آمده است و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي تصويب نمود:

ضمن حفظ استقلال واحدهاي تقسيمات کشوري و مسئوليتها و اختيارات مراجع ذي ربط در آن، سياستها و خط مشي هاي زير در منطقه يادشده به کار گرفته شود.»

ب ـ بند (۱) به شرح زير تغيير مي يابد:

«1ـ منطقه عمومي تهران شامل شهرهاي واقع در شهرستانهاي تهران، دماوند، ري، شميرانات، کرج، ورامين، اسلامشهر، ساوجـبلاغ، شهـريار، رباط کريم، پاکدشت و نظرآباد است.»

ج ـ  در جـزءهاي (الف) و (ت) بند (۲)، بند (۴)، بند (۵) و جزءهاي (الف)، (د) و (ز) بخش دوم بند (۵) و بندهاي (۶) و (۱۲)، عبارت «مجموعه شهري تهران» به عبارت «منطقه عمومي تهران» اصلاح مي شود.

د ـ متن زير به عنوان تبصره به جزء (ب) بخش دوم بند (۵) اضافه مي گردد:

«تبصره ـ در مواردي که طرحها نياز به تصويب مراجع قانوني داشته باشد مراتب جهت تصويب به مراجع قانوني مربوط ارايه خواهدشد.»

هـ  ـ بند (۷) به شرح زير تغيير مي يابد:

«۷- دولت ساختار تشکيلاتي، حدود اختيارات و شرح وظايف مديريت مجموعه شهري را با پيشنهاد وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي و کشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تعيين خواهدنمود.»

و- بعداز عبارتهاي «دستگاههاي اجرايي ذي ربط» در جزء (ب) بخش دوم بند (۵)، «نتايج موردنظر» در بند (۸) و «طرح يادشده» در بند (۱) عبارت «بارعايت قوانين و مقررات مربوط» اضافه مي شود.

ز ـ در بند (۱۰) عبارت «انجام اقدامهاي لازم» به عبارت «پيگيري برنامه ريزي لازم» تغيير مي يابد.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام