کتاب استخدامی اداری ها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعاونی‌ها

اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعاونی‌ها (بخشنامه شماره ۱۰۷۱۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

معاونت امور تعاون

مدیران کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها

با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا که برگزاری بموقع مجامع عمومی تعاونیها “بصورت فیزیکی” را عملاً سلب کرده است و به منظور پیشگیری از ایجاد اختلال در روند امور آنها ، برگزاری مجامع عمومی “بصورت مجازی” امری ضروری است.  به همین منظور متن اصلاحی آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعاونی‌ها (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد)، بشرح زیر ابلاغ می¬شود: 

اصلاحیه آئین‌نامه مصوب ۱۳۸۷/۳/۹ نحوه تشکیل مجامع عمومی

(موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی)

به استناد تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی، آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی مصوب ۱۳۸۷/۳/۹، بشرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱- متن ذیل به عنوان تبصره‌های ۴- ۵ – ۶ – ۷ – ۸ به ماده یک الحاق گردید:

 تبصره۴- هر یک از انواع مجامع عمومی را میتوان بصورت حضوری و یا الکترونیکی برگزار کرد.

تبصره۵ – مجمع عمومی حضوری، مجمعی است که حضور اعضا در آن، بصورت فیزیکی امکان‌پذیر بوده و رای گیری نیز بصورت کتبی و یا قیام و قعود برابر مقررات مربوطه اعمال می‌گردد.

تبصره۶ – مجمع عمومی الکترونیکی مجمعی است که حضور اعضا در آن، توامان بصورت فیزیکی حداقل به تعداد هیئت رئیسه و حضور الکترونیکی اعضا امکان‌پذیر بوده و رای‌گیری بصورت الکترونیکی اعمال می-گردد.

تبصره۷- برگزاری مجمع عمومی بصورت الکترونیکی، مستلزم درج در اساسنامه نیست و هر شرکت تعاونی می‌تواند وفق این آیین‌نامه ضمن درج در آگهی مجمع عمومی اقدام نماید.

تبصره۸ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نرم افزارها و اپلیکیشن¬ های لازم برای برگزاری مجامع عمومی که بصورت الکترونیکی برگزار می‌گردد را تهیه و در اختیار شرکتها و اتحادیه ها و اتاقهای تعاون متقاضی قراردهد.

ماده۲- متن ذیل به عنوان تبصره ۸ به ماده۷ الحاق گردید:

تبصره۸ – مقام برگزارکننده مجامع عمومی کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاقهای تعاون که تصمیم به برگزاری مجمع عمومی دارند؛ باید ضمن اعلام نحوه برگزاری مجمع (حضوری یا الکترونیکی) در آگهی دعوت مجمع عمومی، نحوه حضور الکترونیکی، نشانی سامانه و چگونگی دسترسی به راهنمای آن را در آگهی دعوت درج نمایند.

ماده۳- متن ذیل به عنوان تبصره  ۹ به ماده۷ اضافه گردید:

تبصره۹- از زمان انتشار اگهی مجمع تا یک روز قبل از برگزاری مجمع عمومی افرادی که تمایل به حضور در مجمع بصورت الکترونیکی دارند؛ بایستی از طریق کارتابل خود در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور و یا نرم افزار و اپلیکیشن طراحی‌شده مربوطه؛ جهت ثبت نام برای حضور الکترونیکی اقدام نمایند.

ماده۴- متن ذیل به عنوان تبصره  ۱۰ به ماده۷ اضافه گردید:

تبصره۱۰- کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاقهای تعاون که تصمیم به برگزاری مجمع بصورت الکترونیکی گرفته¬اند موظفند بدوا” نسبت به طرح و تصویب موضوع درجلسه هیات مدیره اقدام  وسپس مبادرت به انتشارآگهی دعوت مجمع عمومی نمایند.

ماده۵ – متن ذیل به عنوان بند۹ به ماده ۱۰ اضافه گردید:

۹- اعلام نحوه برگزاری مجمع عمومی (حضوری یا الکترونیکی) و ذکر موارد اجرایی مرتبط بامجمع

 – کلمات بصورت فیزیکی و یا الکترونیکی  به ماده ۱۵ اضافه و متن ماده بدین شرح اصلاح گردید:

متن بعدازاصلاح: مجمع عمومی متشکل از اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار و وکلاء آنان بصورت فیزیکی و یا الکترونیکی برگزار می¬گردد…..

ماده۶ – کلمه فیزیکی به ماده ۱۶ اضافه و متن آن بدین شرح اصلاح گردید:

متن بعدازاصلاح: اعضاء تعاونی برای حضور فیزیکی در مجمع یا اخذ برگه ورود باید ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا کارت عضویت و یا دفترچه عضویت ارائه نمایند

ماده۷- متن ذیل به عنوان تبصره۴ به ماده۱۶ اضافه گردید:

تبصره۴- هر یک از اعضا که به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت می¬نماید باید حضور خود را حداکثر تا یکروز قبل از برگزاری جهت لحاظ در حد نصاب تشکیل مجمع عمومی ازطریق کارتابل خود در سامانه هوشمند تعاون اعلام نماید. سامانه باید بگونه¬ای باشد که حضور مشارکت‌کننده و نوع آن (اصالتاً یا وکالتاً)رادرزمان برگزاری مجمع عمومی ثبت و با توجه به تعداد حق رای (اصالتی و وکالتی) در فهرست مشارکت‌کنندگان در مجمع عمومی الکترونیکی ثبت نماید.

ماده۸ – متن ذیل به عنوان تبصره۵ به ماده۱۶ اضافه گردید:

تبصره۵ – افرادی که از قبل برای اعلام حضور الکترونیکی درمجمع عمومی الکترونیکی ثبت نام کرده‌اند و پس از احراز نصاب¬های قانونی و رسمیت جلسه مجمع، در مجمع شرکت نموده¬اند از زمان حضور، دارای حق رای خواهند بود و رای گیری نسبت به‌هریک از دستورات جلسه پس از طرح آن توسط هیئت رئیسه در بسترسامانه هوشمند انجام می¬پذیرد

 – اضافه شدن (بجز مجامع عمومی الکترونیکی) به ماده ۱۹

ماده۹- متن ذیل به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۹ اضافه گردید:

تبصره۶ – حضور الکترونیکی افراد در مجامع مشروط به احراز هویت بر اساس روشی خواهد بود که توسط وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تعیین می‌شود.

ماده۱۰- متن ذیل به عنوان تبصره ۷ به ماده ۱۹ اضافه گردید:

تبصره۷- هر یک از اعضا که به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت می‌نماید باید حضور خود را جهت لحاظ در حد نصاب تشکیل مجمع اعلام نماید.

ماده۱۱- متن ذیل به عنوان تبصره ۸ به ماده ۱۹ اضافه گردید:

تبصره۸ – افرادی که از قبل برای اعلام حضور الکترونیکی ثبت نام کرده‌اند و پس از احراز نصاب‌های قانونی و رسمیت جلسه مجمع در مجمع شرکت نموده‌اند از زمان حضور دارای حق رای خواهند بود.

ماده۱۲- متن ذیل به عنوان تبصره ۴ به ماده ۲۱ اضافه گردید:

تبصره۴- مجامع عمومی الکترونیکی در ساعت ذکر شده در آگهی دعوت شروع می¬شود و در صورت رسمیت جلسه دستور کارهای مجمع به ترتیب ذکر شده در دستور کار آگهی دعوت مجمع  قرائت شده و رای گیری بصورت فیزیکی یا الکترونیکی انجام خواهد شد.

ماده۱۳- متن ذیل به عنوان تبصره ۵به ماده ۲۱ اضافه گردید:

 تبصره۵ – حدنصاب¬های قانونی مجامع الکترونیکی باتجمیع میزان حضور فیزیکی و الکترونیکی افراد و با رعایت قانون و این آیین‌نامه محاسبه خواهد شد.

ماده۱۴- متن ذیل به عنوان تبصره ۶به ماده ۲۱ اضافه گردید:

تبصره۶ – ملاک تشخیص تعداد اعضاء حاضر در مجمع عمومی که بصورت الکترونیکی شرکت کرده¬اند؛ لیست حضور و غیابی است که به امضاء الکترونیکی و یا تایید الکترونیکی آنها برابر مقررات آیین¬نامه و سامانه جامع هوشمند رسیده است.

ماده۱۵- متن ذیل به عنوان تبصره ۷به ماده ۲۱ اضافه گردید:

تبصره۷- مقام دعوت‌کننده موظف است بستر لازم برای رای دادن اعضایی که به صورت حضوری در مجمع عمومی الکترونیکی شرکت کرده‌اند را فراهم آورد.

ماده۱۶- متن ذیل به عنوان تبصره ۸ به ماده ۲۱ اضافه گردید:

تبصره۸ – ناظرین مسئول کنترل روند برگزاری جلسه و رای‌گیری الکترونیکی خواهند بود و در صورت مشاهده تخلف، موارد مزبور را به اطلاع هیات رئیسه مجمع و درصورت لزوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسانند.

ماده۱۷- متن ذیل به عنوان تبصره ۱ به ماده ۲۴ اضافه گردید:

تبصره۱- در مجامع عمومی که بصورت الکترونیکی برگزارمی¬گردد؛ مقام دعوت‌کننده موظف است صورتجلسه¬ای شامل گزارشی از نصاب تشکیل جلسه و تعداد آراء (به تفکیک حضار «فیزیکی» و «الکترونیکی» و تعدادآراء  اصالتی و وکالتی) و سایر موارد را در فرمت مربوط به مجامع، تهیه و به تایید هیئت رییسه مجمع برساند.

ماده۱۸- متن ذیل به عنوان تبصره ۲ به ماده ۲۴ اضافه گردید:

تبصره۲- در مجامع عمومی که بصورت الکترونیکی برگزار می¬گردد؛ مقام دعوت‌کننده موظف است تجهیزات رایانه یا لپ تاپ و متعلقات آن، پرینتر و اسکنر و سایر ملزومات را قبل از برگزاری مجمع تهیه و در حین برگزاری مجمع اپراتور آشنا به کار با رایانه را در اختیار هیات رییسه مجمع قرار دهد.

ماده۱۹- متن ذیل به عنوان تبصره ۲ به ماده ۲۸ اضافه گردید:

 تبصره۲- درمجامع عمومی عادی و فوق¬العاده که بصورت الکترونیکی برگزار می¬ گردد رای افرادی که بصورت الکترونیکی شرکت نموده¬اند بمنزله رای کتبی درنظر گرفته می¬شود.

ماده۲۰- تبصره ماده ۳۰ بشرح ذیل اصلاح گردید:

تبصره۱- در مجامع عمومی که بصورت حضوری و یا الکترونیکی برگزار می¬گردد؛ باید تمهیدات لازم جهت فرصت دفاع درمورد عزل هیات مدیره یا بازرس و یا اخراج اعضاء منظور گردد.

ماده۲۱- متن ذیل به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳۰ اضافه گردید:

تبصره۲- در مجامع الکترونیکی، ثبت و اعمال رای برای حضار فیزیکی به شیوه قیدشده در ماده ۲۸ و تبصره ذیل آن و برای حضار الکترونیکی بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه واحد انجام خواهد شد.

ماده۲۲- متن ذیل به عنوان تبصره ۳ به ماده ۳۰ اضافه گردید:

تبصره۳- مدت زمان حضور و رای¬گیری در مجمعی که بصورت الکترونیکی برگزار می¬گردد تا لحظه اعلام پایان مهلت رای¬گیری توسط هیات رییسه در سامانه خواهد بود. تغییر رای صرفاً طی مهلت مزبور و قبل از ثبت نهایی رای امکان‌پذیر است. عدم اعلام نظر طی مهلت مقرر، به عنوان رای ممتنع در نظر گرفته می-شود.

ماده۲۳- متن ذیل به عنوان تبصره ۳ به ماده ۳۱ اضافه گردید:

 تبصره۳- در مجامع عمومی که بصورت الکترونیکی برگزار می¬گردد؛ می‌بایست تمهیدات لازم جهت معرفی کاندیداها فراهم گردد.

ماده۲۴- متن ذیل به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳۳ اضافه گردید:

تبصره۲- حد نصاب¬های قانونی مجامع براساس میزان حضور فیزیکی و الکترونیکی و با رعایت قانون و این آیین‌نامه محاسبه خواهد شد.

ماده۲۵- متن ذیل به عنوان تبصره۱ به ماده ۴۹ اضافه گردید:

تبصره۱- درمجامع عمومی که بصورت الکترونیکی برگزار می¬گردد حضور فیزیکی ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می¬باشد. مقام برگزارکننده مکلف است یک نسخه از آگهی دعوت مجمع عمومی مربوطه را حداکثر تا ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

ماده۲۶- متن ذیل به عنوان تبصره۲ به ماده ۵۰  اضافه گردید:

تبصره۲- کلیه اسناد و مدارک مربوط به برگزاری مجمع عمومی الکترونیکی، اعم از فایل¬های صوتی، تصویری، نتیجه آرا و… در سرور سامانه بگونه¬ای ثبت و نگهداری خواهد شد که در هر زمان که مقام¬های مجاز قانونی، نیاز به دسترسی آنها داشتند؛ باحفظ محرمانه ومخفی بودن رای اعضا،  امکان فراخوانی آن وجود داشته باشد.

ماده۲۷- اضافه متن ذیل به عنوان تبصره۳ به ماده ۵۰ اضافه گردید:

 تبصره۳- مسئولیت نظارت بر محتوای اطلاعات بارگزاری شده در سامانه، مدیریت و طرح پرسش¬های مشارکت کنندگان الکترونیکی در جلسه مجمع، پشتیبانی و نظارت بر عملکرد فنی سامانه و پیگیری رفع مشکلات فنی سامانه در زمان برگزاری مجمع حسب مورد بر عهده مدیرعامل و اعضای هیات مدیره (یا سایر مقامات دعوت کننده قانونی) و اعضای هیات رییسه مجمع خواهد بود.

ماده۲۸- متن ذیل به عنوان تبصره۴ به ماده ۵۰ اضافه گردید:

تبصره۴- مسئولیت انتقال و طرح سوالات مطرح شده توسط حضار الکترونیکی و نظارت بر پاسخگویی به سوالات مزبور و اعلام هر گونه تغییرات در گزینه‌های پیشنهادی اولیه هیات مدیره ناشی از نتیجه مباحثات مجمع در سامانه بر عهده هیات رییسه مجمع خواهد بود. اشخاص مذکور مکلفند تمهیدات لازم در این خصوص را قبل و حین برگزاری مجمع با قابلیت ردیابی اقدامات فراهم نمایند.

ماده۲۹- متن ذیل به عنوان تبصره۵  به ماده ۵۰ اضافه گردید:

تبصره۵ – در صورتی که شرکت تعاونی / اتحادیه / اتاق تعاون مشمول نظارت انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاونیا نهاد ناظر دیگری مثل سازمان بورس و اوراق بهادار باشد؛ باید تاییدیه-های نهاد(نهادهای) ناظر به همراه لیست داوطلبین سمت¬های هیات مدیره و بازرس (بازرسان) در سامانه منتشر شود. مسئولیت تطابق مجوزهای صادر شده با مشخصات نامزدها بر عهده هیئت رییسه مجمع خواهد بود.

ماده۳۰- متن ذیل به عنوان تبصره۶ به ماده ۵۰ اضافه گردید:

تبصره۶ – در صورتیکه سامانه در حین یا تاریخ برگزاری مجمع عمومی دچار اختلال موثر در تصمیم¬گیری گردد؛ مقام دعوت‌کننده مکلف است به محض وقوع، نسبت به اطلاع رسانی مقتضی به اعضاء و وزارت تعاون، کار  و رفاه اجتماعی و پشتیبان سامانه اقدام نماید. در اینگونه موارد با توجه به اهمیت مجمع عمومی در صورت بروز اخلال در حین برگزاری مجمع عمومی، تصمیم گیری با هیئت رییسه و در صورت بروز اخلال قبل از برگزاری مجمع با مقام دعوت‌کننده خواهد بود

ماده۳۱- درماده ۵۱ کلمه وزارت تعاون به وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی تغییر یافت.

ضمناً به منظور بهره¬برداری بهتر، متن کامل آیین¬نامه با اعمال اصلاحات مذکور نیز ضمیمه شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – محمد شریعتی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام