کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه

آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه (مصوبه ۴۹۹/۷۲۱۳۹هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۳ هیات وزیران)

آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه

ماده ۱- در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمان مشمول ماده ۲ قانون نظام هماهنگ‌ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳ـ که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود معدل حقوق مبنای‌گروههای مربوط افزایش سنواتی به میزان مندرج در بند ب ماده ۲ قانون و حسب مورد تبصره ۴ ماده مزبور و فوق العاده شغل‌متعلق بر اساس مدارک تحصیلی سنوات خدمات مشاغل مورد تصدی و سوابق تجربی طبق مقررات جاری ومورد عمل‌شاغلان دستگاه ذیربط در سه سال آخر خدمت از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ با رعایت مقررات مربوط ملاک عمل قرار می‌گیرد.

تبصره ۱ـ ایثارگران و شاغلان در مناطق جنگی و جنگ زده از کلیه امتیازات پیش بینی شده در قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ کارکنان دولت و سایر مقررات مربوط به شاغلان بهره‌مند می‌شوند.

تبصره ۲ـ منظور از سه سال آخر خدمت مدتی است که مستخدم به خدمت اشتغال داشته و از حقوق و مزایای اشتغال‌بهره‌مند شده است‌.

تبصره ۳ـ در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این ماده ـ به استثنای افزایش سنواتی ـ ضریب ۱۲۰ ریال ملاک عمل‌قرار می‌گیرد.

تبصره ۴ـ افزایش سنواتی مضاعف موضوع تبصره ۴ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به حداکثر مقرر درماده ۱۶ قانون یاد شده افزوده می‌شود سپس دو سوم مازاد این دو مبلغ تا میزان حقوق بازنشستگی استحقاقی طبق مقررات‌به مستخدم پرداخت می‌شود.

تبصره ۵ـ فوق العاده شغل مستخدمانی که سه سال آخر خدمت یا قسمتی از آن را در مأموریت ثابت خارج از کشور به سربرده‌اند بر اساس آخرین حقوق مبنای گروه استحقاقی مربوط در سال آخر خدمات آنان تعیین و ملاک محاسبه حقوقبازنشستگی و از کار افتادگی قرار می‌گیرد.

ماده ۲- اعضای هیأت علمی مشمول قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی‌آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی -مصوب ۱۳۶۸- که تا پایان سال ۱۳۷۲ شاغل‌بوده و از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۳ به بعد بازنشسته‌، از کار افتاده یا فوت شده یا بشوند از تاریخ بازنشستگی‌، از کار افتادگی و فوت‌مشمول مفاد ماده ۱ قانون و تبصره‌های آن هستند.

ماده ۳- اعضای هیأت علمی مشمول قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیأت علمی آموزشی وپژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ـ مصوب ۱۳۶۸ـ که تا پایان سال ۱۳۷۳ بازنشسته‌، از کارافتاده و فوت شده‌اند از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ مشمول مفاد تبصره ۳ ماده ۲ قانون می‌شوند.

ماده ۴- شغلی که مستخدم به موجب حکم صادر شده تصدی آنرا بر عهده داشته است‌، در اجرای مقررات این آیین‌نامه‌ملاک عمل قرار می‌گیرد و وظایف و مسؤولیتهایی که علاوه بر وظایف شغل اصلی به مستخدم محول شده است موردمحاسبه قرار نمی‌گیرد.

ماده ۵- هر گونه تغییر در دریافتی (حقوق و فوق العاده شغل‌) مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت‌که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ به مورد اجرا گذاشته شده است در مورد مستخدمان مشمول قانون نیز با رعایت فاصله تاریخ اجرای‌تصویب نامه یا بخشنامه تا تاریخ فوقالذکر به طور دقیق اعمال می‌شود.

ماده ۶- پستها یا مشاغل مورد تصدی مستخدمان مشمول قانون در زمان اشتغال با توجه به ماهیت وظایف تعیین شده وشرایط احراز تحصیلی و تجربی در یکی از رشته‌های شغلی تخصیص می‌یابد. در صورت عدم رشته شغلی متناسب یا نبودن‌شرط تحصیلی و تجربی شاغل آن‌، پست یاد شده در یکی از رشته‌های شغلی که از لحاظ نوع وظایف و گروه شغلی مشابه یاهم ردیف باشد تخصیص می‌یابد.

تبصره- مستخدمان مشمول قانون که براساس ضوابط مورد عمل در تاریخ اجرای قانون با توجه به پست یا شغل موردتصدی واجد شرایط احراز اولین طبقه رشته شغلی مربوط نباشند در طبقه یک رشته شغلی یاد شده استقرار یافته و گروه آنهابر مبنای شرایط تحصیلی و تجربی آنان تعیین می‌شود.

ماده ۷- مستخدمانی که پس از تاریخ اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری از طریق یکی ازطرحهای امتیازی (طرحهای‌ارزیابی مشاغل مدیران‌، مشاغل تخصصی و تحقیقی‌، مشاغل معلمان کشور، مشاغل ویژه رشته‌های پزشکی و مشاغل‌هنرمندان کشور) مورد ارزیابی قرار گرفته و در یکی از گروههای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ استقرار یافته‌اند در صورت داشتن سنوات‌تجربی لازم گروه آنان حسب مدرک تحصیلی بر اساس جدول زیر تعیین می‌شود:

مدرک تحصیلی ـ گروه قبلی ـ گروه فعلی (در اجرای قانون)
لیسانس
۱۰ـ ۱۱
۱۱ـ ۱۲
۱۲ـ ۱۳
فوق لیسانس
۱۰ـ ۱۳
۱۱ـ ۱۴
۱۲ـ ۱۵
دکتری
۱۰ـ ۱۴
۱۱ـ ۱۵
۱۲ـ ۱۶

تبصره- مستخدمانی پس از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بازنشسته‌، از کار افتاده یا فوت شده‌اندمشمول مفاد این ماده نیستند.

ماده ۸- مستخدمانی که با دارا بودن مدارک تحصیلی لیسانس‌، فوق لیسانس یا دکتری تصدی مشاغل مدیریت یاکارشناسی یاهمطراز (مشابه یا همسطح‌) آن را به عهده داشته و بازنشسته یا از کار افتاده یا فوت شده‌اند در صورتی که حداقل یک دوم یادو سوم کل تجارب آنان حسب جدول زیر با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در زمینه مربوط یا مشابه طی شده باشد درگروههای ۱۱ الی ۱۵ استقرار می‌یابند.

تبصره ـ اجرای این ماده در مورد متصدیان مشاغل مدیریت فقط در مورد افرادی است که قبل از اجرای طرحهای طبقه‌بندی‌مشاغل مربوط بازنشسته‌، از کار افتاده یا فوت شده باشند.

ماده ۹- تعیین سطوح مشاغل سرپرستی و مدیریت و تشخیص رشته‌ها و طبقات شغلی و گروه و فوق العاده شغل مستخدمان‌براساس ضوابط اجرایی طرحهای طبقه‌بندی مشاغل توسط کمیته اجرایی موضوع ماده (۲۱) آیین‌نامه اجرایی فانون نظام‌هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صورت می‌پذیرد. لیکن چنانچه در خصوص موارد فوق ابهامی وجود داشته یا احکام صادره‌ مطابق مقررات نباشد سازمان اموراداری و استخدامی کشور اتخاذ تصمیم می‌کند.

تبصره- برای تعیین میزان درصد فوق العاده شغل مستخدمانی که قبل از اجرای طرحهای طبقه‌بندی مشاغل بازنشسته یا ازکار افتاده و وظیفه بگیر شده‌اند دستگاههای مشمول این قانون مکلفند گروه شغلی عناوین سطوح سازمانی رئیس دایره‌ومسؤول به بالا را پیشنهاد و جهت تایید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.

ماده ۱۰- مدت سنوات ارفاقی در اجرای قوانین مربوط برای بازنشستگی و وظیفه در محاسبه افزایش سنواتی و ارتقای گروه‌ملاک عمل قرار نمی‌گیرد.

ماده ۱۱- افزایش سنواتی برای مستخدمانی که در طول خدمت دارای مقاطع تحصیلی متفاوتی بوده‌اند نیز بر اساس مقررات‌مورد عمل شاغلان به نسبت آخرین گروه استحقاقی آنان در هر مقطع تحصیلی به طور جداگانه محاسبه و مجموعاً به عنوان‌افزایش سنواتی منظور می‌شود.

ماده ۱۲- در احتساب حقوق بازنشستگی‌، وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث مستخدمانی که بر اساس قوانین و مقررات‌مربوط به پاکسازی‌، بازسازی‌، تخلفات اداری و نظایر آن به بازنشستگی با تقلیل گروه محکومیت یافته‌اند حقوق گروه جدید(پس ازتنزل گروه‌) ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

ماده ۱۳- مقامات مذکور در تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همطرازان آنها با رعایت مقررات‌مربوط مشمول احکام قانون و این آیین‌نامه هستند.

ماده ۱۴- حقوق بازنشستگی تعیین شده در اجرای این قانون ملاک تعیین میزان حقوق وظیفه سهم وراث قانونی طبق قوانین ومقررات مربوط است‌.

ماده ۱۵- آن دسته از دستگاههای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص و صندوق بازنشستگی جداگانه هستند و قانون‌نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در آن دستگاههابه اجرادر آمده است به استثنای مشمولان تبصره ماده ۳ قانون ـموظفند حقوق مستخدمین بازنشسته از کار افتاده و وراث مستخدمان متوفای خود را با رعایت مفاد این آیین‌نامه و طبق‌مقررات مورد عمل در مورد مستخدمان شاغل تطبیق کنند.

ماده ۱۶- اجرای مفاد این آیین‌نامه به عهده دستگاه متبوع مستخدم و کمیته اجرایی موضوع ماده (۲۱) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است‌. سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند در صورت لزوم دستورالعملهای لازم‌برای اجرای این آیین‌نامه را ابلاغ کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام