کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه

قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه (مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی)

ماده ۱- در صورتی که حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌مجموع پرداختی به وراث) در نیروهای مسلح و کلیه و‌دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشمولان قانون تأمین اجتماعی از حداکثر مقرر در ماده ۱۶ قانون یاد شده تجاوز‌کند، دو سوم مبلغ مازاد علاوه بر حداکثر علاوه بر حداکثر مزبور به عنوان حقوق بازنشستگی و وظیفه قابل پرداخت است.

تبصره ۱- در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، معدل خالص حقوق و فوق‌العاده‌شغل سه سال آخر خدمت آنان و سنوات خدمت مربوط ملاک عمل قرار می‌گیرد.

‌تبصره ۲ – مفاد این ماده در مورد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز لازم‌الاجرا است و عبارت “‌و در هیچ مورد از‌بالاترین حقوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشور کمتر نخواهد بود” از قسمت اخیر ماده ۴ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط‌به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (‌ آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی – مصوب ۱۳۶۸.۱۲.۱۶ -‌حذف می‌شود.

ماده ۲- حقوق بازنشستگی، و وظیفه مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری که تا تاریخ اجرای این قانون بازنشسته، ازکارافتاده یا فوت شده‌اند، به‌شرح زیر تعیین می‌شود:

‌الف- تعیین حقوق مبنا بر اساس جدول حقوق موضوع ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تعیین فوق‌العاده شغل مربوط با‌رعایت مقررات جاری و مورد عمل شاغلان دستگاه مربوط.

ب- اعمال سه درصد (۳%) افزایش حقوق مبنا در ازای هر سال خدمتی که ملاک اعطای پایه یا عناوین مشابه قرار گرفته است به عنوان افزایش‌سنواتی.

ج- معدل مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل سه سال آخر خدمت که در اجرای بندهای الف و ب بالا تعیین می‌شود، با رعایت قوانین و مقررات‌مربوط، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، و وظیفه قرار می‌گیرد و چنانچه حقوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌مجموع پرداختی‌به وراث) از حداکثر مقرر در ماده ۱۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تجاوز کند، دوسوم مبلغ مازاد علاوه بر حداکثر مزبور قابل پرداخت‌است.

‌تبصره ۱- حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث دارندگان پایه‌های قضایی که تا تاریخ اجرای این قانون، بازنشسته، ازکارافتاده یا‌فوت شده‌اند، هماهنگ با مشمولان ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با رعایت مفاد بند ج این ماده تعیین می‌شود.

‌تبصره ۲- حقوق بازنشستگی، و وظیفه و مستمری کارکنان نیروهای مسلح که تا تاریخ اجرای این قانون بازنشسته، ازکارافتاده یا فوت شده‌اند‌مطابق با بندهای ۱، ۲ و ۵ ماده ۱۳ اصلاحی قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۱- و ضریب افزایش سنوات‌خدمتی سالانه سه درصد (۳%) محاسبه و پرداخت می‌شود و در صورتی که حقوق آنان از حداکثر مقرر در ماده ۱۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت‌کارکنان دولت تجاوز کند، دوسوم مبلغ مازاد علاوه بر حداکثر تعیین شده قابل پرداخت است.

‌تبصره ۳- حقوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث اعضای هیأت علمی که تا تاریخ اجرای این ماده بازنشسته، ازکارافتاده یا فوت‌شده‌اند بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به تعیین حقوق و فوق‌العاده شغل اعضای هیأت علمی شاغل و با رعایت مفاد این قانون تعیین می‌شوند.

‌تبصره ۴ – افزایش سنواتی مستخدمانی که در فاصله اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا زمان اجرای این قانون بازنشسته شده‌اند‌به همان میزان در تطبیق با مقررات این قانون محاسبه می‌شود.

‌تبصره ۵ – حقوق بازنشستگی کارکنان نیروهای مسلح بر مبنای معدل مجموع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای شغل سه سال آخر خدمت‌آنان که حداکثر از معدل سه سال آخر مجموع حقوق و مزایای کارکنان استخدام کشوری بیست درصد (۲۰%) اضافه‌تر است محاسبه و پرداخت می‌شود.

‌در صورتی که کارکنان یاد شده قبل از۳۰ سال خدمت بازنشسته شوند، پس از اعمال ترتیب فوق نتیجه در یک سی‌ام سنوات خدمت قابل قبول آنان‌ضرب می‌شود (در هر صورت سنوات مزبور حداقل پانزده سال تمام محسوب می‌شود) و به میزان حقوق وظیفه و مستمری‌بگیران در قوانین نیروهای‌مسلح عبارت “‌مزایای شغل” اضافه می‌شود. از تاریخ اجرای این قانون کسور حقوق بازنشستگی به میزان ده درصد (۱۰%) مجموع حقوق و مزایای‌شغل ماهانه است.

‌ماده ۳- آن دسته از دستگاه‌های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص و صندوق بازنشستگی جداگانه هستند و قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ کارکنان دولت در آن دستگاه‌ها به اجرا درآمده است، مشمول مفاد ماده ۲ این قانون هستند.

‌تبصره- اجرای مفاد ماده ۲ این قانون در مورد آن دسته از مستخدمان ثابت شرکت‌های دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی -مصوب ۱۳۵۲.۳.۵- که تابع قانون تأمین اجتماعی هستند و مستمری بازنشستگی ازکارافتادگی کلی یا مجموع مستمری بازماندگان آنان از سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود، همچنین مستخدمان رسمی سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قانون تأمین اجتماعی و پیشنهاد سازمان مزبور به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده ۴- حداقل حقوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌مجموع پرداختی به وراث) مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام‌کشوری و مستخدمانی که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول قانون مزبور و مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند، همچنین مستخدمان‌ثابت شهرداریها و نیروهای مسلح و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مستمری‌بگیرانی که از محل اعتبار‌شرکتهای دولتی مستمری دریافت می‌کنند، همواره برابر با حداقل حقوق و مزایای مقرر برای مستخدمان شاغل است.

‌ماده ۵ – در صورتی که در اجرای این قانون حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و‌نیروهای مسلح کمتر از دریافتی قبلی شود مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود.

‌ماده ۶ – تاریخ اجرای ماده ۱ این قانون از ۱۳۷۳.۱.۱ و سایر مواد از ۱۳۷۴.۱.۱ تعیین می‌شود و آیین‌نامه‌های اجرایی آن حسب مورد ظرف مدت۳ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور (‌برای کارکنان مشمول این قانون) و وزارت دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح (‌برای نیروهای مسلح) تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۷- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هشت تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و سوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳.۶.۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی- علی‌اکبر ناطق نوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام