کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی (مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی)

قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

ماده واحده- حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هریک از صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی یا صندوق‌های مشابه پرداخت نموده اند در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن ازشمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، یا طبق ضوابط قانونی، مشترک صندوق دیگری شده اند به میزان ۴ درصد آخرین حقوق ومزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرار گرفته است بابت هرماه به صندوقی که مشمول، به تبع شغل خود مشترک آن شده است منتقل می شود.

در مورد اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون ازشمول خدمات صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده و زیرپوشش صندوق بیمه یابازنشستگی دیگری قرارگیرند به جای نرخ ۴ درصد مذکور در این ماده کلیه وجوهی که به صندوق بیمه یا بازنشستگی قبلی مستخدم پرداخت شده است پس ازکسر حق درمان عیناً به صندوقی که مستخدم مشترک آن شده است واریز خواهد شد.

تبصره ۱: انتقال حق بیمه یاکسور بازنشستگی اشخاصی که قبل ازتصویب این قانون بموجب قوانین مربوط حق بیمه یا کسور بازنشستگی آنان از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگرمنتقل شده است مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

تبصره ۲: آن قسمت ازسنوات خدمت قابل قبول دولتی مستخدم که مبنای برداشت حق بیمه یا کسور بازنشستگی قرار گرفته با انتقال حق بیمه یاکسور بازنشستگی جزء خدمت رسمی قرار می گیرد و مازاد برآن مشمول مقررات صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود.

تبصره ۳: درخصوص آن دسته از مشمولین تامین اجتماعی و صندوق‌های مشابه که سهم بازنشستگی آنان به ماخذ مذکور در ماده واحده از سایر صندوق‌های بازنشستگی دریافت گردیده است با اخذ مابه التفاوت سهم بازنشستگی براساس قوانین و مقررات مربوط ازمستخدم، سنوات خدمت آنان محاسبه خواهد شدمیزان ونحوه اخذ سهم بازنشستگی مذکور در این تبصره براساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل برماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست وهفتم خرداد ماه یکهزار و سیصدو شصت وپنﺞ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵/۰۴/۱۹ به تائید شورای نگهبان رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام