کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

عدم ابطال ماده (21) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مبنی بر ممنوعیت اشتغال به کار مجدد با اشعه برای اشخاصی که مطابق مقررات این قانون بازنشسته شده‌اند (دادنامه شماره 511 مورخ 21/3/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

عدم ابطال ماده (21) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مبنی بر ممنوعیت اشتغال به کار مجدد با اشعه برای اشخاصی که مطابق مقررات این قانون بازنشسته شده‌اند (دادنامه شماره 511 مورخ 21/3/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 511

تاریخ دادنامه: 21؍3؍1398

شماره پرونده: 97؍1585

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی اشرفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2؍3؍1369 هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2؍3؍1369 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری 

با عرض ادب به استحضار می رساند: قانونگذار طبق بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20؍1؍1368 مصوب نموده است که کسانی که به کار با اشعه اشتغال دارند بتوانند با افزایش خدمت مورد قبول تا یک سال به ازای هر سال کار با اشعه حداکثر این افزایش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخرید یا بازنشستگی از کارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه از مزایای بازنشستگی استفاده کنند. هیأت وزیران بر خلاف متن قانون و برخلاف اختیارات قانونی و آنچه مورد نظر قانونگذار بوده است، طبق ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2؍3؍1369 مصوب نمـوده است کـه « هر شخصی کـه بـر اساس مفـاد مقررات این آیین نامه بازنشسته می گـردد مجاز به اشتغال مجـدد بـه کار بـا اشعه نخواهد بـود.» در حالـی که این قید در متن قانون ذکر نشده و قانونگذار هیچ شرطی برای بازنشسته شدن و استفاده از مزایای آن وضع نکرده است ولی مصوبه هیأت وزیران موجب شده که افرادی که با استفاده از بند سوم ماده 20 قانون پیش گفته به افتخار بازنشستگی نائل شده اند نتوانند مجدداً در سایر بخشها کار کنند و حتی سازمان انرژی اتمی به استناد ماده 21 آیین نامه اجرایی، اجازه مسئولیت فنی بخشهای رادیولوژی را به افراد بازنشسته نمی دهد و آنها را از حق قانونی محروم می کند. به عبارت دیگر اگر یک پزشک رادیولوژیست با استفاده از ماده 20 قانون، چند سالی زودتر بازنشسته شود تا پایان عمر باید بیکار بماند و نه تنها اجازه ندارد با اشعه کار کند. حتی اجازه ندارد مسئولیت فنی بخش رادیولوژی را بر عهده بگیرد. درست مانند اینکه بگوییم پرستاری که با استفاده از مزایای سختی کار زودتر بازنشسته شده تا پایان عمر، حق اشتغال به پرستاری و حتی حق مدیریت پرستاری را ندارد. لذا مستدعی است نسبت به ابطال ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2؍3؍1369 اقدام گردد. ” 

متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

“آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 2؍3؍1369 بنا به پیشنهاد شماره 32352؍30-8؍9؍1368 سازمان انرژی اتمی ایران آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 را به شرح زیر تصویب نمود:

«ماده 21- هر شخصی که بر اساس مفاد مقررات قانون و این آیین نامه بازنشسته می گردد. مجاز به اشتغال مجدد به کار با اشعه نخواهد بود.” 

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍3؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 یک قانون حمایتی محسوب شده و در جهت حفظ سلامت افراد در کار با اشعه وضع شده است و مصوبه مورد شکایت نیز همسو با روح قانون مذکور کار با اشعه را برای افرادی که به همین دلیل پیش از موعد و با ارفاق بازنشسته شده اند منع کرده است، بنابراین ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه ابطال نشد.

 مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام