کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

اساسنامه صندوق بازنشستگی آینده ساز

اساسنامه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز (بخشنامه شماره ۱۰۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱/۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور – سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

در اجرای قسمت اخیر تبصره (۲) بند (الف) ماده (۵۷) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵)، به پیوست «اساسنامه اصلاحی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز» که در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب وزرای عضو شورا و تأیید و توشیح مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است، ممهور به مهر دبیرخانه آن شورا جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

اساسنامه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز

فصل اول: کلیات

ماده ۱- «صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز» به‌عنوان صندوق بیمه اجتماعی، به استناد ماده (۲) قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ماده (۴) قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت (مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۹) و بر اساس تبصره (۲) ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی (مصوب ۱۳۵۵) و با تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی وقت و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل و به ثبت رسیده است، در این اساسنامه به اختصار «صندوق» نامیده می‌شود.

ماده۲- هدف صندوق در راستای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قوانین و مقررات عام تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط (حسب مورد، قانون کار)، پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، بیکاری و همچنین ارائه بیمه خدمات درمانی مطلوب به اعضای اصلی و تبعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب و همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قوانین فوق‌الذکر، با به‌کارگیری اصول محاسبات بیمه‌ای و امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی (با بهره‌گیری از وجوه و ذخائر در اختیار) می‌باشد.

تبصره – حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمانها، مؤسسات ‌و صندوقهای بیمه‌ای این نظام، تحت ضمانت دولت خواهد بود و صندوق مکلف است‌ تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه اتخاذ می‌نماید را رعایت نماید.

ماده ۳- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و به صورت موسسه غیردولتی، طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه، تحت نظارت و راهبری کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره خواهد شد.

ماده ۴- صندوق نسبت به انجام کلیه امور و عملیاتی که در تحقق اهداف مندرج در ماده (۲) این اساسنامه پیش‌بینی شده است، در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه اقدام می‌نماید. از جمله این موارد عبارتند از:

الف- تأمین و پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و بیکاری و همچنین ارائه بیمه خدمات‌درمانی مطلوب به اعضاء و مستمری‌بگیران.

ب- استفاده از وجوه و ذخایر و سایر منابع از طریق فعالیت‌های اقتصادی لازم با بازدهی مناسب و با رعایت اصول امنیت سرمایه‌گذاری، سودآوری و نقدشوندگی و در چارچوب ضوابط بند (هـ) ماده ۱۵ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.

پ- استفاده از تسهیلات مالی و سایر خدمات بانک‌ها و مؤسسات‌مالی و اعتباری غیربانکی مجاز و سایر صندوق‌ها و مؤسسات قانونی تأمین سرمایه.

تبصره- صندوق موظف است در ارایه خدمات و انجام تعهدات(در موارد مسکوت) و همچنین تنظیم آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوطه، حداقل حمایت‌های مندرج در قانون و مقررات تأمین اجتماعی و اصلاحیه‌های بعدی آن را رعایت نماید. افزایش حقوق مستمری کلیه مستمری‌بگیران صندوق بر اساس مصوبات هیأت‌وزیران خواهد بود.

ماده ۵- کلیه دارایی‌های صندوق به هر مبلغ و به هر صورت و کیفیت، متعلق به اعضای آن می‌باشد و صرفاً در جهت رفاه و تأمین مستمری ایام بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و تأمین بیمه درمان مناسب اعضاء و اداره امور صندوق به مصرف خواهد رسید. در هیچ شرایطی و به هیچ عنوان نمی‌توان اعضای صندوق و یا بازماندگان آنان را از حقوقی که بر اساس اساسنامه و آیین‌نامه بازنشستگی صندوق کسب می‌نماید، محروم نمود.

ماده ۶- مرکز اصلی صندوق در تهران است و می‌تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی‌ها فعالیت نماید و در مورد واگذاری امور اجرایی و تصدی‌گری به کارگزاری‌ها، براساس تبصره (۱) ماده ‌(۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اقدام می‌نماید.

تبصره- امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیأت امناء می‌باشد.

فصل دوم: ارکان صندوق

ماده۷- ارکان صندوق به شرح زیر است:

الف – هیأت امناء.

ب – هیأت مدیره.

پ – مدیرعامل.

ت – هیأت نظارت.

تبصره- شرایط عضویت در کلیه ارکان فوق، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد. حکم انتصاب کلیه ارکان این ماده، پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه، توسط رئیس‌ هیأت امناء صادر می‌شود.

ماده ۸- تعداد اعضای هیأت امناء ۹ نفر می‌باشد که ترکیب، نحوه انتخاب و شرایط عضویت آنان به شرح زیر است:

  • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس هیأت امناء).
  • رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (نائب‌رئیس).
  • رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون ذیربط وی.
  • وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذیربط وی.
  • وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون ذیربط وی.
  • رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یا معاون ذیربط وی.
  • سه نفر از نمایندگان خدمات‌گیرندگان (کارفرما، شاغل و بازنشسته) با معرفی تشکل‌های رسمی و قانونی مربوطه.

تبصره۱- اعضای حقیقی هیأت امناء برای مدت چهارسال انتخاب می‌شوند و جایگزینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است. اعضای هیأت امناء پس از اتمام مدت عضویت خود و تا تعیین اعضای جدید، کماکان به کار خود ادامه می‌دهند.

تبصره ۲- تعیین حق‌الزحمه اعضای هیأت امناء، به تناسب میزان فعالیت آنان در خارج از اوقات اداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.

تبصره ۳- در صورت فوت، حجر یا استعفاء یا سلب شرایط قانونی و یا غیبت بیش از سه جلسه متوالی بدون عذر موجه هر یک از اعضای حقیقی هیأت امناء، جانشین او برای مدت باقیمانده، به شرح مقرر در این ماده که در هر حال نباید بیشتر از دو ماه به طول انجامد، انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با هیأت امناء خواهد بود.

تبصره ۴- جلسات هیأت امناء با حضور حداقل دوسوم از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل ۵ ‌عضو حاضر در جلسه قطعیت خواهد یافت. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت امناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه هیأت امناء به تصویب می‌رسد.

تبصره ۵- انجام وظایف مربوط به دبیرخانه صندوق، برعهده دبیرخانه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه می‌باشد.

ماده ۹- وظایف و اختیارات هیأت امناء، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف- تصویب راهبردها و خط‌مشی‌های صندوق، با رعایت سیاست‌ها و برنامه‌های کلان شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی.

ب- تصویب برنامه و بودجه، صورت‌های مالی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، پس از استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی و اظهارنظر هیأت نظارت صندوق نسبت به صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی و گزارش عملکرد سالانه فوق.

پ- تعیین، عزل و پذیرش استعفای اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و هیأت‌نظارت صندوق.

ت- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، بیمه اجتماعی، سرمایه‌گذاری و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز صندوق، پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ث- تعیین حقوق و مزایا و یا حق‌الزحمه (حسب مورد) اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و هیأت نظارت، در مواردی که در قوانین و مقررات مربوطه تعیین نشده است.

ج – تصویب ساختار و تشکیلات کلان صندوق.

چ – پیشنهاد تغییر، اصلاح یا تفسیر مواد اساسنامه صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و طی مراحل قانونی.

ح – پیشنهاد وضع، تغییر و یا اصلاح قوانین و مقررات بیمه‌ای دولت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و طی مراحل قانونی.

خ – پیشنهاد انحلال، ادغام و تجمیع صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و طی مراحل قانونی.

د- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد پیشنهادی هیأت مدیره.

ذ- تصویب سایر موارد مقرر، با توجه به قوانین و مقررات مربوط.

تبصره – هیأت امناء در صورت وجود دستور کار، حداقل هر سه‌ماه یک جلسه خواهد داشت و در صورت ضرورت، به درخواست رئیس یا اکثریت اعضای هیأت امناء، جلسات فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

ماده۱۰- اعضای هیأت مدیره مرکب از پنج نفر دارای تخصص و تجارب مختلف موردنیاز، مطابق بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد که به پیشنهاد رئیس هیأت امناء و انتخاب هیأت امناء به صورت موظف برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد.

تبصره۱- هیأت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود، یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره، بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

تبصره۲- اعضای هیأت مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود، تا تعیین هیأت مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه می‌دهند.

تبصره۳- در صورت فوت، حجر، استعفاء و یا سلب شرایط قانونی هریک از اعضای هیأت مدیره یا در مواردی‌که به تشخیص هیأت امناء، تغییر آنان ایجاب نماید، هیأت امناء موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه، در اولین جلسه خود که در هر صورت نباید بیشتر از سه ماه به طول بیانجامد، جانشین وی را برای مدت باقیمانده تعیین نماید.

ماده۱۱- وظایف رئیس هیأت مدیره به شرح زیر است:

الف – دعوت از اعضای هیأت مدیره جهت تشکیل جلسات و اداره جلسات هیأت مدیره.

ب – انعکاس پیشنهادهای هیأت مدیره به هیأت امناء و ابلاغ مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره به مدیرعامل.

پ – ارائه رونوشت از کلیه مصوبات هیأت مدیره به هیأت امناء و هیأت نظارت.

ماده۱۲- وظایف و اختیارات هیأت مدیره، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف – پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل صندوق به هیأت امناء.

ب – بررسی و تأیید راهبردها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های اجرائی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق برای ارائه به هیأت امناء.

پ – بررسی و تأیید برنامه‌های عملیاتی صندوق.

ت- بررسی و تأیید برنامه و بودجه، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیأت امناء.

ث- ارائه گزارش مالی میان دوره‌ای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع ۶ ماهه، حداکثر تا ۳۰ روز پس از پایان هر مقطع زمانی، به هیأت امناء.

ج- بررسی و تأیید آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی، بیمه اجتماعی، سرمایه‌گذاری و سایر آیین‌نامه‌ها و ضوابط موردنیاز صندوق و ارائه آنها به هیأت امناء جهت بررسی و تصویب در مراجع قانونی ذیربط.

چ- بررسی و تأیید ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارائه آن به هیأت امناء جهت بررسی و تصویب و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق، با رعایت مصوبات هیأت امناء.

ح- تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیران‌عامل شرکتها و مؤسسات تابعه بلافصل، به پیشنهاد مدیرعامل و با توجه به میزان سهام در شرکتها.

خ- نظارت بر کلیه سطوح و امور اجرائی صندوق و همچنین نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیأت امناء.

د- تصویب سازوکار مربوط به اجرای مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره، به پیشنهاد مدیرعامل و یا اعضای هیأت امناء.

ذ- تصویب نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات صندوق با اهداف، قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب، به پیشنهاد مدیرعامل.

ر- طرح، پیگیری، دفاع و یا استرداد هرگونه دعاوی حقوقی یا کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها و سایر مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف صندوق، با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی، انتظامی و اداری و انجام اقدامات موردنیاز در دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار یا تردید نسبت‌به سند طرف و استرداد سند، ادعای جعل و تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مُصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین ضرر و زیان ناشی از دعاوی و انجام سایر موارد موردنیاز در این رابطه.

ز- انجام سایر امور لازم برای اداره صندوق، در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ۱- هیأت مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات خود را جهت اداره مطلوب صندوق و تحقق اهداف آن به مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت اعضاء هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره نمی‌تواند وظایف و اختیارات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث) را به مدیرعامل یا دیگری واگذار نماید.

تبصره ۲- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنان با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره می‌رسد.

ماده ۱۳- مدیرعامل به‌عنوان عالی‌ترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی خارج از هیأت امناء و هیأت مدیره است که مطابق شرایط مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای مدت چهار سال به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت امناء و حکم رئیس هیأت امناء انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد.

تبصره- در صورت فوت، حجر، استعفاء و یا سلب شرایط قانونی مدیرعامل یا در مواردی‌که به تشخیص هیأت امناء، تغییر وی ایجاب نماید، جانشین وی به ترتیب مقرر در این اساسنامه تعیین می‌گردد. تا زمان تعیین مدیرعامل جدید، حداکثر به مدت شش‌ماه انجام وظایف مدیرعامل برعهده فردی است که از سوی رئیس هیأت امناء تعیین می‌گردد.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مدیرعامل، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و مفاد این اساسنامه، به شرح زیر می‌باشد:

الف- اداره امور جاری صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه، راهبردها، خط‌مشی‌ها، برنامه و بودجه، آیین‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیأت امناء و هیأت مدیره.

ب- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیأت مدیره.

پ- تهیه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع زمانی ۶ ماهه و حداکثر تا ۱۵ روز پس از اتمام مقطع ۶ ماهه مذکور، جهت ارائه به هیأت مدیره.

ت- تهیه ساختار و تشکیلات کلان و تفصیلی صندوق و ارائه آن به هیأت مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.

ث- نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیأت مدیره.

ج- صدور احکام نصب و عزل اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات تابعه بلافصل، با توجه به میزان سهام صندوق در شرکتها و موسسات مذکور، پس از تصویب هیأت مدیره صندوق.

چ- نصب و عزل و پذیرش استعفای معاونین و مدیران صندوق.

ح- نمایندگی سهام صندوق با حق تفویض به هر یک از کارکنان جهت حضور در جلسات مجامع عمومی مؤسسات و شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سهام آن متعلق به صندوق می‌باشد.

خ- پیشنهاد سازوکارهای عملیاتی نمودن تصمیمات هیأت امناء و هیأت مدیره.

د- ارائه پیشنهاد جهت تسهیل امور اجرایی به هیأت مدیره.

ذ- نمایندگی صندوق در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

ر- طرح، پیگیری، دفاع و یا استرداد هرگونه دعاوی، اعم از کیفری یا حقوقی در مراجع قضایی و غیرقضایی و انجام اقدام لازم، در صورت تفویض هیأت مدیره.

ز- افتتاح و استفاده از هرگونه حساب و یا مسدود نمودن آن نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر.

س – وصول مطالبات و پرداخت دیون صندوق.

ش – صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

ص- انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق باشد و انجام کلیه عملیات مندرج در ماده (۴) این اساسنامه.

ض- دریافت تسهیلات و خدمات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی و سایر صندوق‌های مجاز تأمین اعتبار، با رعایت قوانین و مقررات و اساسنامه حاضر.

تبصره ۱- مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی، در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده صندوق محسوب و از طرف صندوق حق امضاء دارد. مدیرعامل می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت، به مدیران و کارکنان صندوق تفویض نماید.

تبصره ۲- مکاتبات عادی به امضاء مدیرعامل و مهر صندوق و قراردادها و اسناد تعهدآور و چک‌های صادره صندوق، در چارچوب ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌‌های مربوط، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره (به انتخاب هیأت مدیره) همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد.

ماده ۱۵- اعضای هیأت‌نظارت مرکب از سه‌نفر دارای تخصص و تجارب مختلف موردنیاز می‌باشد که با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۱) بند (د) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، توسط هیأت امناء برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۱- هیأت‌نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات موردنیاز و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید.

تبصره ۲- مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیأت نظارت باشد، در مهلت‌های قانونی یا مهلت تعیین‌شده از سوی هیأت نظارت، در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره ۳- اداره امور داخلی هیأت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیأت مذکور تدوین و تصویب خواهد شد.

تبصره ۴- انتخاب رئیس هیأت نظارت از بین اعضای هیأت نظارت، به‌عهده رئیس هیأت امناء صندوق می‌باشد.

تبصره ۵- وظایف بازرس قانونی به‌عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهد نمود.

تبصره ۶- در صورت فوت، حجر، استعفاء یا سلب شرایط قانونی هریک از اعضاء هیأت نظارت یا در مواردی که به تشخیص هیأت امناء، تغییر آنان ایجاب نماید، هیأت امناء موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه، در اولین جلسه خود که در هر صورت نباید بیشتر از سه‌ماه به طول بیانجامد، جانشین وی را برای مدت باقیمانده تعیین نماید. اعضای هیأت نظارت پس از اتمام مدت مأموریت خود، تا تعیین هیأت نظارت جدید کماکان به کار خود ادامه می‌دهند.

ماده ۱۶- وظایف و اختیارات هیأت نظارت، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با قوانین و مقررات قانونی.

ب- اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی تنظیمی، قبل از طرح در هیأت امناء.

پ- اظهارنظر در خصوص گزارش حسابرس و بازرس قانونی.

ت – انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت هیأت نظارت می‌باشد.

تبصره- چنانچه هیأت‌نظارت در اداره امور صندوق، عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع هیأت مدیره رسانده و هیأت مدیره در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت دو هفته پاسخ مکتوب را اعلام می‌کند. هیأت نظارت در هر حالت پس از بررسی‌های لازم، گزارش نهایی را به اطلاع هیأت امناء خواهد رساند.

فصل سوم: مقررات مالی و اداری

ماده ۱۷- سال مالی صندوق برابر یک سال شمسی است که از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده ۱۸- دارایی‌ها و درآمدهای صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، عبارتند از:

الف- حق بیمه‌های دریافتی و دریافتنی، شامل سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.

ب- وجوه و دارایی‌های موجود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق.

پ- وجوه حاصل از خسارت، جرایم و جزاهای نقدی، موضوع قوانین و مقررات مربوط و یا احکام قطعی دادگاهها.

ت- هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از داخل یا خارج کشور.

ث- بدهی‌ها، کمک‌ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق.

ج- سایر منابعی که بر اساس ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط، قابل جذب توسط صندوق باشد.

تبصره ۱- در صورتی‌که منابع مالی صندوق، کفاف هزینه‌ها و تعهدات صندوق را ندهد صندوق مکلف است با تصویب هیأت امناء اقدامات مالی و ساختاری لازم را از جمله از طریق اخذ وام و اعتبار از واحدهای تابعه، وابسته یا زیرمجموعه و یا بانکها و موسسات و صندوق‌های مالی و اعتباری مجاز، واگذاری بنگاههای زیان‌ده و کم‌بازده و اعمال تغییرات لازم در سرمایه‌گذاری و نحوه مدیریت وجوه و ذخایر اتخاذ نماید. تأمین کسری صندوق از طریق بودجه عمومی دولت در ارتباط با آن بخش از تعهدات قانونی که براساس قوانین و مقررات موضوعه برقرار گردیده است، منوط به عدم امکان جبران آن از روش‌های یادشده و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (جهت ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور و درج در لوایح بودجه سنواتی) می‌باشد، مشروط به اینکه صندوق تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری ابلاغی از سوی وزارتخانه مذکور را رعایت نموده یا بنماید.

تبصره ۲- ضوابط نظام تأمین اجتماعی چندلایه مصوب و ابلاغی، در تنظیم آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات صندوق، تعیین سقف و کف برقراری حقوق و مزایای مستمری در سطح پایه، معادل قوانین و مقررات عام تأمین اجتماعی ملاک عمل خواهد بود. در لایه بیمه اجتماعی مکمل، مطابق جز (۲) ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اقدام خواهد شد.

ماده ۱۹- مدیرعامل مکلف است هر ساله گزارش محاسبات فنی (بیمه‌ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه‌ای و براساس ضوابط ابلاغی وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه گردیده است، به هیأت مدیره صندوق ارائه تا پس از تأیید به هیأت امناء تقدیم گردد.

ماده ۲۰- هیأت مدیره مکلف است تا پایان آبان ماه هر سال، برنامه و بودجه صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیأت امناء پیشنهاد نماید. هیأت امناء مکلف است حداکثر تا پایان بهمن‌ماه، برنامه و بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ نماید.

تبصره ۱- هیأت مدیره موظف است گزارش‌های مقایسه‌ای بودجه با عملکرد، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی و عملکرد سالانه خود را حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد جهت بررسی و اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی و هیأت نظارت ارسال نماید.

تبصره ۲- بازرس قانونی مکلف است نسخه‌ای از نظرات خود را در مورد گزارش‌های مقایسه‌ای بودجه با عملکرد، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی سالانه و عملکرد هیأت مدیره را حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز به هیأت نظارت اعلام نماید.

تبصره ۳- هیأت نظارت موظف است، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول گزارش بازرس قانونی، مراتب را بررسی و پس از اخذ نظرات هیأت مدیره و حسب مورد اعمال اصلاحات لازم در حساب‌ها و گزارش‌های صندوق، اظهارنظر خود را به همراه گزارش بازرس قانونی و نظرات هیأت مدیره به هیأت امناء ارائه نماید. هیأت مدیره نیز مکلف است در صورت اختلاف‌نظر با هیأت نظارت، موارد را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیأت امناء تقدیم دارد.

تبصره ۴- هیأت امناء مکلف است حداکثر تا ۱۵ آبان‌ماه سال بعد، نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی حسابرسی‌شده و عملکرد سالانه هیأت مدیره صندوق اقدام نماید.

تبصره ۵- صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه ‌گردد.

تبصره ۶- تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط هیأت امناء به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای عملکرد مالی سال موردنظر می‌باشد.

ماده ۲۱- اعضای هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت‌نظارت، مدیرعامل و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای فوق عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آن شرکت می‌باشند، نمی‌توانند در معاملاتی که با و یا به حساب صندوق و یا شرکت‌ها و موسسات تابعه آن انجام می‌پذیرد، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.

تبصره- پرداخت حق‌بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق، معامله محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۲- اعضای هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت‌نظارت و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات سازمان و یا شرکت‌ها و موسسات تابعه که متضمن رقابت با عملیات آنها باشند، انجام دهند. هر کدام از افراد فوق که از مقررات این ماده و ماده (۲۱) تخلف کند و تخلف وی موجب ضرر صندوق و یا شرکتها و موسسات تابعه آن گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده، اعم از ورود خسارت یا تضییع منفعت می‌باشد.

تبصره ۱- چنانچه معاملات موضوع این ماده با تبانی شخص طرف قراداد و یا سایر اشخاص منعقد شده باشد، صندوق مکلف است اقدام قضایی لازم را جهت دریافت ضرر و زیان وارده و ابطال یا فسخ قرارداد (حسب مورد) به عمل آورد.

تبصره ۲- انتصاب افرادی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه به کارگیری آنها ممنوع باشد و همچنین افرادی که همزمان دارای فعالیت اقتصادی همسو یا نظیر فعالیت صندوق و شرکتها و موسسات تابعه آن باشد، به پست‌ها و سمت‌های مذکور ممنوع است.

ماده ۲۳- اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و هیأت نظارت حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباری بابت مسئولیت خود از صندوق تحصیل نمایند و صندوق نمی‌تواند دیون و یا تعهدات آنان را تضمین یا تعهد نماید.

تبصره- اخذ هرگونه وام یا اعتبار توسط هیأت امناء از صندوق و یا تضمین یا تعهد دیون آنان توسط صندوق، ممنوع می‌باشد. این‌گونه عملیات به خودی خود باطل است.

ماده ۲۴- در راستای اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، متولی نظارت بر حسن اجرای این اساسنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و ارکان صندوق مکلف به انجام وظیفه در چارچوب قوانین ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بوده و هرگونه مصوبات خارج از آن چارچوب، فاقد وجاهت قانونی است.

ماده ۲۵- آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین‌نامه‌های نحوه تشکیل جلسات هیأت امناء، هیأت مدیره و هیأت نظارت و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز صندوق باید ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، تدوین و به تصویب مراجع ذیربط برسد.

تبصره- مادامی‌که آیین‌نامه‌‌های مذکور به تصویب نرسیده‌اند و مفاد آیین‌نامه‌های موجود مغایرتی با این اساسنامه و قوانین و مقررات جاری نداشته باشند، آیین‌نامه‌‌های موجود به قوت خود باقی می‌باشند.

این اساسنامه در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی رسید و از سوی مقام محترم ریاست جمهوری تأیید شد.

دبیر شورا و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – محمد شریعتمداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام