کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

بازنشستگی پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه آزاد با ۲۰ سال سابقه خدمت

امکان بازنشستگی پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه آزاد می توانند با ۲۰ سال سابقه (رأی شماره ۱۸۱۵ الی ۱۸۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

بازنشستگی پرستاران دانشگاه آزاد

شماره دادنامه : ۱۸۱۵ الی ۱۸۲۵

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

 شمـاره پـرونده: ۹۹۰۱۱۵۷- ۹۹۰۱۱۵۳- ۹۹۰۰۹۵۶- ۹۹۰۰۹۴۹- ۹۹۰۰۸۴۸- ۹۹۰۰۲۸۱-۹۸۰۴۰۶۹

۹۹۰۲۱۳۶-۹۹۰۱۷۵۱- ۹۹۰۱۴۴۲- ۹۹۰۱۴۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان و خانم ها: هادی کرمانی (مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)، علی مهری، حمیدرضا آقائی، آذر گلستانی، نسرین شجاعی، فاطمه زهرا ربانی، لیلا منتظری، فریبا پازکی، سیما بشیری، انسیه روستا صالحی، فاطمه سالاری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

     گردش کار: در خصوص دادخواست پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

   الف: شعبه ۵۷ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست خانم ثریا نادری به طرفیت تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بر مبنای مصوبه مشاغل سخت و زیان آور پرستاری و قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ سال ۱۳۷۶ قانون تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۲۰۰-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  با عنایت به محتویات پرونده شامل اظهارات طرفین به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی از ناحیه ایشان، نظر به اینکه وفق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مشاغل کارکنان بالینی بیمارستان های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری مشاغل در بخش های دولتی و غیردولتی از جمله مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شوند و لحاظ اینکه طبق تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و ایضاً تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای آن بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور با دارا بودن بیست سال سابقه خدمت با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی به شرح اعلام شده تجویز شده است و لحاظ سابقه اشتغال شاکی و اینکه حسب مستندات ارائه شده اشتغال نامبرده در مدت اعلامی تحت عنوان شغلی پرستاری محرز است. علیهذا بنا به مراتب معنونه شاکی مشمول مقررات مارالذکر تلقی می گردد. بر این اساس و اینکه خوانده نیز دفاع مؤثری ایراد ننموده است شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن مبنی براجابت خواسته به شرح معنونه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۳۲۰-۲۳؍۲؍۱۳۹۸ در شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  ب: شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست خانم نسرین خان محمدی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به صدور حکم بازنشستگی (رأی سخت و زیان آور) به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۲۰۵۷-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص شکایت خـانم نسرین خان محمدی به شرح دادخواست با توجه به مستندات و اوراق در پرونده و بـه موجب نظریه مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۳ کمیته استانی بررسی و تشخیص و تطبیق استان تهران مشاغل سخت و زیان آور و نیز احکام کارگزینی ارائه شده در پرونده شغلی نامبرده از تاریخ ۱۹؍۷؍۱۳۷۴ تا ۱؍۲؍۱۳۹۵ جزء مشاغل سخت و زیان آور تشخیص داده شد، بنابراین به موجب بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوط به آن حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

  رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۱۱۶-۲۳؍۱؍۱۳۹۶ در شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  ج: شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست خانم آذر گلستانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی و به خواسته پذیرش و احتساب ایام خدمت، جزء مشاغل سخت و زیان آور و صدور حکم بازنشستگی بر اساس آن به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۷۸۵-۴؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص شکایت خانم آذر گلستانی، علیه اداره کل تأمین اجتماعی شرق تهران، مبنی بر الزام طرف شکایت به پذیرش و احتساب ایام خدمت، جزو مشاغل سخت و زیان آور و صدور حکم بازنشستگی بر اساس آن، با عنایت به رأی کمیته استانی مبنی بر سخت و زیان آور بودن شغل شاکیه به استناد بند ۱ جزء (ب) تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ (مصوب ۱۴؍۷؍۱۳۸۰) و قانون استفساریه آن و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ حکم بـه ورود شکایت شاکی و الزام اداره طـرف شکایت بـه پذیرش و احتساب سوابق کاری شاکی که مورد تأیید کمیته استانی قرار گرفته است به عنوان مشاغل سخت و زیان آور و محاسبه هر یک سال معادل یک و نیم سال سابقه و اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس آن پس از احراز اشتغال شاکی در شغل مورد ادعای وی از ناحیه اداره طرف شکایت و پس از احراز سایر شرایط قانونی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۲۷۵۹-۱۱؍۹؍۱۳۹۷ در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض و قرار رد شکایت صادر شد. ولیکن در اجرای اعاده دادرسی، نسبت به دادنامه فوق الذکر، مجدداً شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۹۸۹-۱۳؍۵؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص دادخواست اعاده دادرسی خانم آذر گلستانی نسبت به دادنامه شماره ۲۷۵۹-۱۱؍۹؍۱۳۹۷ صادره از این شعبه در پرونده کلاسه ۹۷۳۴۳۵ با توجه به محتویات پرونده مطروحه و پرونده اصلی نظر به اینکه در پرونده سابق به شماره دادنامه ۲۷۵۹-۱۱؍۹؍۱۳۹۷ خانم آذر گلستانی بدون ارائه مدارک قانونی احتساب ایام خدمت به عنوان سخت و زیان آور معادل یک سال یک و نیم سال شده بود شغل وی مشمول مشاغل سخت و زیان آور بوده ولیکن دلیل اثبات اشتغال نسبت به ایام مورد ادعا ارائه نگردیده بود. در این مرحله از رسیدگی نامبرده احکام کارگزینی خود را پیوست سابقه نموده که مؤید اشتغال سال به سال وی بوده و ضرورتی به اثبات اشتغال در اداره کار (هیأت های حل اختلاف) ندارد. بنا به مراتب حکم به پذیرش اعاده دادرسی و نقض رأی سابق الصدور این شعبه و الزام تامین اجتماعی به اجابت خواسته وی برابر احکام کارگزینی مطابق مقررات تأمین اجتماعی صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد ماده ۹۸، ۷۸، ۷۱ و ۳ از قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و قطعی است.

در خصوص دادخواست های خانم ها و آقایان: زهرا دوامی سرند، علی مهری، فریبا پازکی، لیلا منتظری، انسیه روستا صالحی، سیما شیری به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام به احتساب عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان آور با عنوان پرستار و صدور حکم بازنشستگی بر آن اساس به موجب آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۳۳۹۴-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۸ ، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۴۴۶-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ ،  ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۳۴۵-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۲۲۶-۲۳؍۱؍۱۳۹۹، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۴۰۶-۱۸؍۸؍۱۳۹۸  ، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۳۹۴۹-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۸ در شعب ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۲۰  به طور خلاصه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که به موجب بند (ح) ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد به عهده هیأت امنای دانشگاه آزاد محول شده است و به موجب بند ۶ سومین صورت جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه مصوب سال ۱۳۹۲ کارکنان دانشگاه آزاد تابع آیین نامه خاص اداری استخدامی مصوب هیأت امنا اعلام شده است رأی به رد شکایت صادر شده است.

  همچنین در خصوص دادخواست خانم فاطمه زهرا ربانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور پرستاری و اعاده حقوق تضییع شده از تاریخ استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۳۲۴-۲؍۶؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص دعوای خانم فاطمه زهرا ربانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه ۴ تهران دایر به الزام سازمان به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور پرستاری و اعاده حقوق تضییع شده ازتاریخ استحقاق باتوجه به محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت طبق لایحه تقدیمی مبنی بر اینکه شاکی تابع آیین نامه خاص استخدامی دستگاه متبوعه خویش بوده و از شمول قانون کار خروج موضوعی داشته و مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۷ و آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۰؍۲؍۱۳۸۵ بوده و طبق ماده یک آیین نامه دستگاه می تواند با جمع شرایط مستخدم را بازنشسته نماید و الزام آور نبوده لذا خواسته قابل اجابت نبوده به استناد مطالب معنونه و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

  رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۲۹۷-۱۷؍۷؍۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ تجدیدنظردیوان عدالت اداری به دلیل خارج بودن اعتراض از مهلت مقرر قانونی (۲۰ روزه)، قرار رد دادخواست صادر شده است.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

 ب-۱- بند (ح) ماده ۱۲ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۸۹ یکی از وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی را تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمـی و کارکنان اداری دانشگاه اعلام کرده و بند ۶ سـومین صـورت جلسـه کمیسیون دائمی هیأت امنـای دانشگاه مصوب آذر ماه سال ۱۳۹۲ اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را صرفاً تابع آیین‌نامه‌های خاص اداری استخدامی مصوب هیأت امنا اعلام کرده است. طبق ماده ۱۸۸ قانون کار نیز مقرر شده است اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود. بنابراین اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد از شمول مقررات قانون کار خارج بوده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۵-۲۹؍۲؍۱۳۹۳ نیز مؤید این امر است.

۲- با توجه به ماده ۵ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اصلاحی ۱۱؍۸؍۱۳۸۹ دانشگاه موسسه ای غیر خصوصی و غیردولتی است و با این وصف از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۳ آن خارج می باشد.

۳- طبق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، «کلیه وزارتخانه ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، بانک ها ، مؤسسات و شرکت ها و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر‌ نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران» مشمول قانون مذکور خواهند بود و مطابق با ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک مؤسسه می باشد و وفق بند (الف) ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۱، یکی از مؤسسات مستلزم ذکر نام، دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شده است، بنابراین اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بوده و بر حسب تبصره ۳ قانون مذکور که بیان می دارد «شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی های جسمی و روحی می گردد، می توانند با داشتن‌ حداقل بیست سال سابقه خدمت، بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند»، می توانند با ۲۰ سال سابقه تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه مکلف به پذیرش درخواست بازنشستگی می باشد.

۴- با توجه به اینکه طبق ماده ۲ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی بوده و بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد نیز به دلیل انجام امور آموزشی و پژوهشی و فعالیت اساتید دانشگاه در آن، به عنوان واحدی از دانشگاه محسوب می گردند، بنابراین پرستاران بیمارستان های مذکور نیز مشمول مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی محسوب شده و مآلاً می توانند با ۲۰ سال سابقه خدمت، با ۵ سال سنوات ارفاقی بازنشسته گردند.

بنا به مراتب مذکور، با توجه به شمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بر پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، دادنامه شماره ۳۲۰-۲۳؍۲؍۱۳۹۸ شعبه ۱۸ تجدیدنظر که در تأیید دادنامه شماره ۲۲۰۰-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۵۷ بدوی مبنی بر ورود شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مقررات مرتبط:

– رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: افزایش حداقل سابقه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور از ۲۰ به ۲۵ سال

طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام