فروشگاه کتاب استخدامی اداری ها
دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۱۳ تا ۱۷ آذر ۱۴۰۰)

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۱۳ تا ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰)

الف) دستور نشست علنی مجلس

روزهای:

  • یکشنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۰
  • سه‌شنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰
  • چهارشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰

دستور هفتگی ۱۳ آذر دانلود دستور هفتگی صحن

ب) دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی

  • از شنبه ۱۳ تا چهارشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰

دستور هفتگی ۱۳ آذر دانلود دستور جلسات کمیسیون

دستور جلسات تائید شده کمیسیون ها
روز
تاریخ
ساعت موضوع
الف- کمیسیون های خاص
۱- کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس
سه شنبه
جلسه(۱۱۴)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۰۶:۳۰ تا ۰۷:۴۵ ۱- بررسي مجدد”طرح الزام دستگاه هاي اجرائي جهت پاسخگويي به تذکرات کتبي و شفاهي نمايندگان”ثبت۵۱۹ اعاده شده از شوراي نگهبان باحضور نماينده شوراي نگهبان، کارشناس مرکز پژوهش ها و ساير مدعوين ۲- رسيدگي به “طرح اصلاح ماده ۵۷ قانون آئين نامه داخلي و تعيين ترکيب کميسيون قضائي و حقوقي” ثبت ۵۷۷ با حضور يکي از طراحان، نماينده معاونت قوانين، کارشناس مرکز پژوهش ها و ساير مدعوين ۳- ارائه گزارش رئيس”کميته بررسي مباحث اداري و ساختار مجلس” —-
سه شنبه
جلسه(۱۱۵)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۲:۱۵ تا ۱۴:۰۰ جلسه “کميته بررسي مباحث اداري و ساختار مجلس ” با موضوع کارسنجي و نياز سنجي نيروي انساني واحدهاي اداري با حضور اعضاي کميته، معاونين قوانين و نظارت مجلس، نماينده حوزه رياست، مديرکل منابع انساني و ساير مدعوين
چهارشنبه
جلسه(۱۱۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۰۶:۳۰ تا ۰۷:۴۵ ۱- رسيدگي به “طرح اصلاح مواد ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۳۲ قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي” ثبت ۳۴۹ با حضور يکي از طراحان، نماينده معاونت قوانين، کارشناس مرکز پژوهش ها و ساير مدعوين۲- رسيدگي به”طرح اصلاح ماده ۸۲ قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي” ثبت۵۷۱ باحضور يکي از طراحان، کارشناس مرکز پژوهش ها و ساير مدعوين ۳- ارائه گزارش رئيس”کميته بررسي مباحث اداري و ساختار مجلس”
۲- کمیسیون اصل نود
سه شنبه
جلسه(۱۳۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰ نشست با رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اجرای قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰ نشست با رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بررسی نحوه ارتقاء تعامل کمیسیون اصل نود با آن سازمان (بندب ماده ۱ و بند ج ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور )
۳- کمیسیون تلفیق
برنامه هفتگی ارائه نشده است.
۴- کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
یکشنبه
جلسه(۱۲۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ -ادامه بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») اصلی شماره ثبت (۶۶۵) باحضور وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی، (معاونت اقتصادی، سازمان مالیاتی، بیمه مرکزی)، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت ، نیرو، سازمان برنامه و بوجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس ، اتاق های ایران و تعاون، دیوان محاسبات کشور و مرکزپژوهشهای مجلس شورای
دوشنبه
جلسه(۱۲۹)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ ادامه بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») اصلی شماره ثبت (۶۶۵) باحضور وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی، (معاونت اقتصادی، سازمان مالیاتی، بیمه مرکزی)، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت ، نیرو، سازمان برنامه و بوجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس ، اتاق های ایران و تعاون، دیوان محاسبات کشور و مرکزپژوهشهای مجلس شورای
کمیته تامین مالی
یکشنبه
جلسه(۱۲۸)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰ ادامه بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») اصلی شماره ثبت (۶۶۵) باحضور وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی، (معاونت اقتصادی، سازمان مالیاتی، بیمه مرکزی)، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت ، نیرو، سازمان برنامه و بوجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس ، اتاق های ایران و تعاون، دیوان محاسبات کشور و مرکزپژوهشهای مجلس شورای
ب- کمیسیون های تخصصی
۱- کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
یکشنبه
جلسه(۱۲۵)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۵۰ ادامه بررسي طرح اجراي اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (تدريس زبانهاي محلي و قومي در مدارس و دانشگاههاي کشور)
۱۵:۵۰ تا ۱۵:۵۵ انتخاب هشت نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح تاسیس صندوق های ذخیره دانشگاهیان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
۱۵:۵۵ تا ۱۶:۰۰ انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح نظام قانون‌گذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
سه شنبه
جلسه(۱۲۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰ ارائه گزارش وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اقدامات انجام شده آن وزارت در ۱۰۰ روز ابتدایی دولت سیزدهم
۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰ ارائه گزارش اقدامات انجام شده توسط رئیس محترم سازمان بسیج اساتید به مناسبت هفته بسیج
هیات رئیسه کمیسیون
سه شنبه
جلسه(۱۲۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۰۷:۰۰ تا ۰۸:۰۰ نشست هیأت رئیسه کمیسیون
کمیته آموزش و پرورش
سه شنبه
جلسه(۱۲۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ جلسه کمیته آموزش و پرورش
کمیته فرهنگ و تربیت اسلامی
سه شنبه
جلسه(۱۲۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ جلسه کمیته فرهنگ و تربیت اسلامی
۲- کمیسیون اجتماعی
یکشنبه
جلسه(۱۶۱)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰ بررسی تغییر عنوان مصوبه کمیسیون در طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارکنان قوه قضائیه
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ تصویب تغییرات بوجود آمده در مصوبه کمیسیون پیرامون طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی
۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰ ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و سایر دستگاه های مرتبط
دوشنبه
جلسه(۱۶۲)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۵:۳۰ تا ۱۸:۰۰ جلسه کمیته موارد خاص به منظور ادامه بررسی طرح توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه ها و سازمان های ذیربط
سه شنبه
جلسه(۱۶۳)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل محترم صندوق عشایر، رئیس محترم سازمان امور اجتماعی، معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور در خصوص میزان تخصیص اعتبار و نحوه اجرای بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان.
آسیب های اجتماعی
شنبه
جلسه(۱۶۰)
۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ جلسه کميته آسيب هاي اجتماعي پيرامون بازنگري در قانون تسهيل ازدواج جوانان و لزوم تشکيل کميته در اين زمينه
۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ نشست کميته آسيب هاي اجتماعي کميسيون با معاون محترم رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به منظور ارائه گزارش پيرامون اقدامات بعمل آمده در حوزه زنان سرپرست خانوار
دوشنبه
جلسه(۱۶۲)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ جلسه کمیته آسیب های اجتماعی پیرامون کودکان کار و مجموعه علل و عوامل موثر با دعوت از وزارت دادگستری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نیروی انتظامی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بهزیستی، سازمان امور اجتماعی، شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش
مواردخاص
دوشنبه
جلسه(۱۶۲)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۲:۰۰ تا ۱۳:۳۰ جلسه کمیته موارد خاص کمیسیون اجتماعی پیرامون بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان
هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
چهارشنبه
جلسه(۱۶۴)
۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۰۶:۰۰ تا ۰۸:۰۰ جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار
دوشنبه
جلسه(۱۶۲)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ جلسه کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی طرح مدیریت تعارض منافع با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، نماینده های پیشنهاد دهنده، مرکز پژوهش های مجلس و دیگر دستگاه ها و سازمان های مرتبط
۳- کمیسیون اقتصادی
یکشنبه
جلسه(۶۱۱۵)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰ بررسي مشکلات اقتصادي صنعت توليد و صادرات فرش
۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰ ادامه بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه(اصلی- ثبت ۶۳)
دوشنبه
جلسه(۶۱۱۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۱) جلسه کارگروه اصناف جهت بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور (اصلی- ثبت ۲۷۱) ۲) جلسه کارگروه بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵(اصلی- ثبت ۳۱۸)
۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویزه اقتصادی به منظور بررسی برنامه‌های پیشنهادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور و نیز ارائه گزارش کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی
سه شنبه
جلسه(۶۱۱۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰ انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی و بانکهای واگذار شده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ نشست اعضاي کميسيون اقتصادي با وزير محترم راه و شهرسازي و معاونان ايشان به منظور بررسي «بررسي آخرين وضعيت اجراي قوانين اقتصادي مرتبط با آن وزارتخانه(قانون جهش توليد و تامين مسکن، قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم(ماليات بر خانه هاي خالي)) و نيز گزارش در خصوص اقتصاد حمل و نقل»
چهارشنبه
جلسه(۶۱۱۸)
۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰ جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح و امور نظارتی
اقتصاد دیجیتال
دوشنبه
جلسه(۶۱۱۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال به منظور بررسی فضای کسب و کار مجازی
بازرگانی
دوشنبه
جلسه(۶۱۱۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰ جلسه کارگروه تخصصی بررسی طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن(اصلی- ثبت ۳۶۵)
گمرکی
دوشنبه
جلسه(۶۱۱۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ جلسه کارگروه بازرگانی به منظور بررسی لایحه اصلاح قانون امور گمرکی (اصلی – ثبت ۹۱ و ۲۳۶)
۴- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یکشنبه
جلسه(۱۶۲)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰ مروری بر آخرین اخبار و تحولات
۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰ بررسی آخرین تحولات افغانستان با حضور مسئولان ذی ربط
سه شنبه
جلسه(۱۶۳)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ نشست مشترک اعضای کمیسیون با وزیر امور خارجه و معاونان ایشان
چهارشنبه
جلسه(۱۶۵)
۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۰۶:۳۰ تا ۰۸:۰۰ نشست اعضای هیات ریسه کمیسیون
امنیت
یکشنبه
جلسه(۱۶۲)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ بررسی آخرین اخبار و تحولات
روابط خارجی
یکشنبه
جلسه(۱۶۲)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بررسی طرح/لایحه ‘طرح تشکیل پیمان دفاعی امنیتی گروه مقاومت’ در امنیت ملی و سیاست خارجی
۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰ بررسی طرح/لایحه ‘لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دایمی مجمع مجالس آسیایی’ در امنیت ملی و سیاست خارجی
۵- کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها
شنبه
جلسه(۱۸۳)
۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط
یکشنبه
جلسه(۱۸۴)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۳:۳۰ تا ۱۳:۴۰ تلاوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحولات داخلی کشور
۱۳:۴۰ تا ۱۴:۱۵ گزارش منظومه ماهواره ی ایرانی
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۳۰ ادامه بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)
۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ کارگروه بررسی طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها (شماره ثبت ۷۰۲) با حضور کارشناس مرکز پژوهشها، وزارت کشور و دستگاه های امنیتی
دوشنبه
جلسه(۱۸۵)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ بررسی طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط
۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط
سه شنبه
جلسه(۱۸۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۳:۳۰ تا ۱۳:۴۰ تلاوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحولات داخلی کشور
۱۳:۴۰ تا ۱۵:۳۰ ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (شور دوم- شماره ثبت ۱۶۰)
۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط
چهارشنبه
جلسه(۱۸۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰ سفر استاني اعضا محترم کميسيون امور داخلي کشور و شوراها
پنج شنبه
جلسه(۱۸۸)
۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ سفر استانی اعضا محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
۶- کمیسیون انرژی
یکشنبه
جلسه(۱۴۳)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ گزارش عملکرد معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درخصوص آخرین دستاوردها، فعالیتها و اقدامات و نیز برنامه های آتی این شرکت
یکشنبه
جلسه(۱۴۴)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بررسی و اماکن سنجی صدور خدمات فنی و مهندسی جهت نیروگاهها و پالایشگاه های خارجی با حضور امور بین الملل و نیز مهندسی و پژوهش وزارت نفت، بازرگانی خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت و امور انرژی وزارت خارجه
دوشنبه
جلسه(۱۴۵)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ نشست مشترک با شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران جهت بررسی وضعیت گازهای مشعل و ساماندهی آنها، جمع آوری، فروش و ظرفیت سازی گازهای LPG
سه شنبه
جلسه(۱۴۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ بررسی سوالات نمایندگان محترم از وزیر محترم نفت به شرح ذیل: ۱- جلال محمودزاده، نماینده محترم مهاباد (سه فقره) ۲- معین الدین سعیدی، نماینده محترم چابهار ۳- ابراهیم رضایی، نماینده محترم دشتستان ۴- جلیل مختار، نماینده محترم آبادان ۵- روح الله متفکر آزاد، نماینده محترم تبریز، آذر شهر و اسکو ۶- مهدی شریفیان، نماینده محترم تهران ۷- سید مصطفی آقای میرسلیم، نماینده محترم تهران ۸- علی اصغر خانی، نماینده محترم شاهرود و میامی
سه شنبه
جلسه(۱۴۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ بررسی گزارش اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص استنکاف ریاست جمهوری سابق و وزارت نفت سابق از توسعه میادین مشترک نفت و گاز
سه شنبه
جلسه(۱۴۸)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰ بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان محترم جهت اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص استنکاف و عدم اجرای قانون و عدم رعایت شئونات توسط ریاست جمهوری سابق و وزارت نفت سابق پیرامون قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت
۷- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یکشنبه
جلسه(۱۸۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰ رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات کشور درخصوص بودجه پيشنهادي سال ۱۴۰۱ شرکتهاي دولتي، بانکها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت با حضور رئيس کل ديوان محاسبات و معاونين ايشان
۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰ بحث و بررسی گزارش دیوان محاسبات در خصوص ثبت اطلاعات فردی و استخدامی کارکنان توسط دستگاههای اجرائی در سامانه پاکنا با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری استخدامی کشور
سه شنبه
جلسه(۱۸۸)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ استماع گزارش و بحث و تبادل نظر درخصوص چارچوب و رويکردهاي لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با حضور رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه و معاونين ايشان
کمیته اقتصادی
دوشنبه
جلسه(۱۸۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۷:۰۰ تا ۰۹:۰۰ ۱- ادامه رسیدگی به طرح اصلاح مواد(۱۶) و (۱۷) قانون احکام دائمی توسعه کشور ۲- رسیدگی به طرح اصلاح ماده(۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)
کمیته امور اجتماعی و فرهنگی
دوشنبه
جلسه(۱۸۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۷:۳۰ تا ۰۹:۰۰ بررسی طرحهای: ۱- استفساریه بند(و) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲- استفساریه بند(ز) تبصره(۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
کمیته رسیدگی به بودجه شرکتهای دولتی
شنبه
جلسه(۱۸۵)
۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ بررسی بودجه: ۱- سازمان بیمه سلامت ایرانیان ۲- شرکت ارتباطات زیرساخت ۳- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۴- شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی
۸- کمیسیون بهداشت و درمان
یکشنبه
جلسه(۱۴۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰ دعوت از وزیر محترم نفت جهت پاسخگویی به سوال جناب آقای جلیل مختار نماینده محترم آبادان (یک فقره)
۱۴:۰۰ تا ۱۴:۰۵ تلاوت قرآن کریم و استماع اخبار
۱۴:۰۵ تا ۱۴:۳۵ استماع گزارش ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی در خصوص برنامه های آن سازمان
۱۴:۳۵ تا ۱۵:۱۰ بررسی طرح لزوم به رسمیت شناخته شدن طب سنتی ایرانی در قوانین کشور (قانون تشکیل وزارت بهداشت ) ( اصلی – چاپ ۶۴۷)
۱۵:۱۰ تا ۱۶:۰۰ استماع گزارش ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) در خصوص برنامه های آن نهاد
سه شنبه
جلسه(۱۴۸)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۴:۰۰ تا ۱۴:۰۵ تلاوت قرآن کریم و استماع اخبار
۱۴:۰۵ تا ۱۴:۳۰ بررسی مشکلات بیماران اس.ام.ای باحضورمسئولین وزارت بهداشت و نمایندگان بیماران
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ استماع گزارش ریاست محترم سازمان انتقال خون درخصوص برنامه های آن سازمان
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۴۰ استماع گزارش ریاست محترم سازمان اورژانس کشور در خصوص برنامه های آن سازمان
۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰ بررسی طرح اصلاح بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ( فرعی – چاپ ۸۳۲)
کمیته بهزیستی و توانبخشی
دوشنبه
جلسه(۱۴۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ بررسی گزارش کارگروه های تخصصی بررسی خلاء های قانونی در تحقق هدف سوم سند ملی سالمندان کشور
کمیته پرستاران
دوشنبه
جلسه(۱۴۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ بررسی آخرین وضعیت اجرائی شدن تعرفه پرستاران
کمیته هلال احمر
دوشنبه
جلسه(۱۴۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ استماع برنامه های ریاست محترم جمعیت هلال احمر و ادامه رسیدگی به طرح اصلاح اساسنامه جمعیت هلال احمر
۹- کمیسیون صنایع و معادن
یکشنبه
جلسه(۱۹۲)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵ بررسی اخبار و اطلاعات واصله
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۰۰ گزارش رئیس کمیته تامین مالی صنعت و معدن و تولید کمیسیون در خصوص تکالیف بودجه در حوزه صنعت ، معدن و ارتباطات و بودجه سال آتی
۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰ استماع گزارش معاون محترم صنعت و معدن سازمان بسیج مستضعفان
دوشنبه
جلسه(۱۹۳)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ دعوت از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برای پاسخگویی به سئوالات نمایندگان محترم : ۱- جناب آقای جلال محمود زاده نماینده محترم مهاباد( ۲ فقره) ۲- جناب آقای محسن فتحی نماینده محترم سنندج ،دیواندره و کامیاران ۳- جناب آقای حسن نوروزی نماینده محترم رباط کریم،بهارستان و پرند ۴- جناب آقای کمال حسین پور نماینده محترم پیرانشهر و سردشت ( ۳ فقره ) ۵- جناب آقای رضا حسینی قطب آبادی نماینده محترم شهربابک ۶- جناب آقای جلال رشیدی کوچی نماینده محترم مرودشت ۷- جناب آقای الهویردی دهقانی نماینده محترم ورزقان ۸- جناب آقای حبیب اله دهمرده نماینده محترم زابل زهک نیمروز
سه شنبه
جلسه(۱۹۴)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵ بررسی اخبار و اطلاعات واصله
۱۴:۱۵ تا ۱۶:۰۰ ادامه بررسی طرح توسعه، تولید و نظارت زنجیره فولاد ارجاعی از صحن علنی مجلس با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط مرکز پژوهشها و اتاق ایران
چهارشنبه
جلسه(۱۹۵)
۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۴:۰۰ تا ۲۳:۰۰ بازدید اعضای محترم کمیسیون از مراکز صنعتی و معدنی استان خراسان رضوی – چهارشنبه ۱۷-۹-۱۴۰۰بعداز ظهر رفت و شنبه مورخ ۲۰-۹-۱۴۰۰ برگشت
کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات
دوشنبه
جلسه(۱۹۳)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ بررسی موضوعات ارجاعی به کمیته
کمیته صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
سه شنبه
جلسه(۱۹۴)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بررسی عملکرد شرکت ملی نفت ایران د رخصوص توسعه میادین نفتی پارس جنوبی و میادین مشترک نفتی با حضور معاون وزیر و مدیر عامل شرکت
کمیته صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی
دوشنبه
جلسه(۱۹۳)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ بررسی پیش نویس طرح نظام مهندسی صنعت
۱۰- کمیسیون عمران
یکشنبه
جلسه(۱۵۹)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۴:۰۰ تا ۱۴:۴۵ ادامه رسيدگي به طرح کاهش تعرفه‌ بنگاههاي معاملاتي
۱۴:۴۵ تا ۱۵:۳۰ ادامه رسيدگي به طرح اصلاح قانون حمايت از بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا عليه السلام و حرم مطهر حضرت معصومه عليها سلام
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ ‌بررسي کليات طرح تعيين‌تکليف عرصه ساختمان‌هاي احداثي در اراضي تصرفي دولت يا دراختيار سازمان ملي زمين و مسکن در شهرهاي با جمعيت بالاتر از ۲۵ هزار نفر
سه شنبه
جلسه(۱۶۱)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۰۷:۰۰ تا ۰۸:۰۰ جلسه هیات رئیسه کمیسیون
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ دعوت از وزیر محترم نیرو در خصوص پاسخ به سوالات نمایندگان محترم: ۱- جناب آقای فرهاد طهماسبی نماینده محترم نی ریز، استهبان و بختگان ۲- جناب آقای رضا آریانپور نماینده محترم مینودشت، گالیکش و کلاله ۳- جناب آقای محمد حسن آصفری نماینده محترم اراک( ۲ فقره) ۴- جناب آقای حسین حق وردی نماینده محترم شهریار، قدس و ملارد ۵- جناب آقای غلامعلی کوهساری نماینده محترم رامیان و آزادشهر ۶- جناب آقای سیدجواد حسینی کیا نماینده محترم سنقر ۷- جناب آقای مهدی شریفیان نماینده محترم تهران، ری، شمیرانان، اسلامشهر و پردیس
۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰ دعوت از وزیر محترم نیرو جهت ارائه گزارش در خصوص آب رسانی به روستاهای کشور
آب و فاضلاب
دوشنبه
جلسه(۱۶۰)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰ بررسی عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ در حوزه آب و فاضلاب
حمل و نقل ریلی
دوشنبه
جلسه(۱۶۰)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰ رسیدگی به لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
کمیته مسکن و عمران شهری و روستایی
دوشنبه
جلسه(۱۶۰)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ بررسی عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ در حوزه بنیاد مسکن
کمیته نظام های فنی، اجرایی و مهندسی
دوشنبه
جلسه(۱۶۰)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
۱۱- کمیسیون فرهنگی
یکشنبه
جلسه(۱۵۹)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰ استماع گزارش عملکرد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
دوشنبه
جلسه(۱۶۰)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد.
سه شنبه
جلسه(۱۶۱)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰ جلسه هیأت رئیسه کمیسیون
۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰ دعوت از وزیر محترم ورزش و جوانان جهت پاسخ گویی به سوالات نمایندگان محترم آقایان: الف- جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد (۲ فقره) ب- کمال حسین پور نماینده محترم پیرانشهر و سردشت(۳ فقره) ج- سید سلمان ذاکر نماینده محترم ارومیه د- محمدرضا صباغیان بافقی نماینده محترم بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد هـ- احمد مرادی نماینده محترم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و- ابراهیم رضایی نماینده محترم دشتستان ز- حسن محمدیاری نماینده محترم طوالش، رضوانشهر و ماسال ح- علی علیزاده نماینده محترم مراغه و عجبشیر ت- سید جواد حسینی کیا نماینده محترم سنقر و کلیایی
کمیته تربیت بدنی و جوانان
یکشنبه
جلسه(۱۵۹)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ بحث و بررسی پیرامون نظام باشگاه داری کشور
سه شنبه
جلسه(۱۶۱)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ ارائه گزارش معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
کمیته زنان و خانواده
دوشنبه
جلسه(۱۶۰)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰ بحث و بررسی پیرامون چگونگی اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
۱۲- کمیسیون قضائی و حقوقی
یکشنبه
جلسه(۱۲۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ ادامه بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی (به شماره ثبت ۳۳۴)
۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰ ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور(اصلی- ثبت ۱۱۸)
سه شنبه
جلسه(۱۲۸)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور(اصلی- ثبت ۱۱۸)
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۴۵ نشست با حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای قدرتی معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه جهت بررسی اولویتهای تقنینی قوه قضائیه
۱۵:۴۵ تا ۱۶:۳۰ نشست با جناب آقاي دکتر الفت معاون محترم منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضائيه جهت بررسي طرح تسري فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور به کارکنان قوه قضائيه
حقوق جزا و جرمشناسی
شنبه
جلسه(۱۲۵)
۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰ ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور(اصلی- ثبت ۱۱۸)
دوشنبه
جلسه(۱۲۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ ادامه بررسی طرح یکفوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد (اصلی- ثبت ۲۱۶)
حقوق خصوصی
دوشنبه
جلسه(۱۲۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ بررسی لایحه تجارت (اصلی- ثبت ۱۱) (اعاده شده از شورای نگهبان)
۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۱) قانون اجرای محکومیت‌های مالی (اصلی- ثبت ۲۳۴) با حضور نمایندگان فراکسیون زنان، کارشناسان و نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی ربط
۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بررسی طرح حمایت قضائی از چرخه تولید در مراجع اجرائی(اصلی- ثبت ۳۵۶)
۱۳- کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست
شنبه
جلسه(۱۸۳)
۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۰:۳۰ تا ۱۴:۰۰ برگزاری جلسه کمیته تولیدات گیاهی
یکشنبه
جلسه(۱۷۸)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰ دعوت از وزير محترم نفت جهت شرکت در جلسه هم انديشي تهاتر محصولات نفتي با محصولات کشاورزي
یکشنبه
جلسه(۱۷۹)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ دعوت از سفیر برزیل جهت شرکت در جلسه کمیسیون بمنظور تبادل نظر در خصوص تهاتر محصولات بین دو کشور
دوشنبه
جلسه(۱۸۰)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ بررسي موضوع ترک فعل مسئولين دستگاههاي اجرايي در قصور و کوتاهي در انجام وظايف قانوني اجراي قانون هواي پاک (در اجراي ماده ۲۳۴ قانون آئين نامه داخلي مجلس)
سه شنبه
جلسه(۱۸۱)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰ تبادل اخبار دعوت از وزیر جهاد کشاورزی جهت پاسخگویی به سئوالات نمایندگان محترم ذیل: دعوت از وزیر محترم جهاد کشاورزی جهت پاسخگوئی به سئوالات محترم ذیل: ۱- سید سلمان ذاکر نماینده محترم ارومیه ۲- محمد حسن آصفری نماینده محترم اراک،کمیجان و خنداب ( ۲سئوال) ۳- جلیل مختار نماینده محترم آبادان (۲ سئوال) ۴- هاجر چنارانی نماینده محترم نیشابورو فیروزه ۵- محمد کعب عمیرنماینده محترم شوش ۶- جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد(۳ سئوال) ۷- سید مجتبی محفوظی نماینده محترم آبادان ۸- کمال حسین پور نماینده محترم پیرانشهر و سردشت ۹- ابراهیم رضائی نماینده محترم بوشهر و دشتستان ۱۰-احسان ارکانی نماینده محترم نیشابور و فیروزه (دو سئوال)
سه شنبه
جلسه(۱۸۲)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ بررسی موضوع نحوه خرید و فروش و عرضه دام با حضور وزیر محترم کشاورزی و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام
چهارشنبه
جلسه(۱۸۴)
۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ نشست کمیته منابع طبیعی و امور اراضی

 

اصلاحات دستور جلسات
روز
تاریخ
ساعت موضوع
کمیسیون اصل نود
سه شنبه
جلسه(۱۳۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰ اصلاحیه ۱
نشست با رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اجرای قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰ اصلاحیه ۱
نشست با رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بررسی نحوه ارتقاء تعامل کمیسیون اصل نود با آن سازمان (بندب ماده ۱ و بند ج ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور )
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یکشنبه
جلسه(۱۸۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰ اصلاحیه ۱
رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات کشور درخصوص بودجه پيشنهادي سال ۱۴۰۱ شرکتهاي دولتي، بانکها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت با حضور رئيس کل ديوان محاسبات و معاونين ايشان
۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰ اصلاحیه ۱
بحث و بررسی گزارش دیوان محاسبات درخصوص ثبت اطلاعات فردی و استخدامی کارکنان توسط دستگاههای اجرائی در سامانه پاکنا با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری استخدامی کشور
کمیسیون بهداشت و درمان
یکشنبه
جلسه(۱۴۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰ اصلاحیه ۱
دعوت از وزیر محترم نفت جهت پاسخگویی به سوال جناب آقای جلیل مختار نماینده محترم آبادان (یک فقره)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام