آزمون تعیین صلاحیت
دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/7/29 الی چهارشنبه 1397/8/2

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

از یکشنبه 1397/7/29 تا چهارشنبه 1397/8/2

ردیف نام طرح/ لایحه
1 طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها (چاپی : 733)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1/9/1396 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین‌نامه داخلی در دستور قرار گرفت)
2 طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه (چاپی : 769) (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 28/9/1396 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین‌نامه داخلی در دستور قرار گرفت)
3 طرح اصلاح بند (چ) ماده(88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 777)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 3/10/1396 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین‌نامه داخلی در دستور قرار گرفت)
4 طرح الحاق بند (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 990)(یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 30/3/1397 به تصویب ‌رسیده است‌ودراجرای‌تبصره(2) ماده(145)آیین‌نامه داخلی در دستور قرار گرفت)
5 طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 998)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 6/4/1397 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین‌نامه داخلی در دستور قرار گرفت)
6 بررسی طرح اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور (چاپی : 1006) (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 13/4/1397 به تصویب‌رسیده است و در اجرای‌ تبصره(2) ماده(145)‌ آیین‌نامه ‌داخلی‌ در دستور قرار گرفت)
7  گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه (چاپی : 705) (سابقه : 514)(در اجرای ‌ماده(104)آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس‌ با اولویت‌ در دستور قرار ‌گرفت)
8  گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)(در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌ با اولویت‌دردستور قرار ‌گرفت)
9  گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی (چاپی : 921) (سابقه : 971, 179) (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
10  گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
رد طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)(دراجرای‌ماده(149) و با تقاضای‌‌بیش‌از‌15 نفر از ‌طراحان ‌و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
11

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461) (در اجرای ماده (104) آیین ‌نامه‌ داخلی‌ مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

12 بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (چاپی : 683)بدسرپرست (در اجرای تبصره(2) ماده (145) و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
13

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758) (در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه‌ داخلی‌مجلس‌با اولویت ‌در دستور قرار ‌گرفت)

14

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)(تقاضای جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن به‌مدت سه ماه واصل شده است)

15

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – با اصلاحات بعدی آن (چاپی : 685) (سابقه : 684, 513)(دراجرای‌ماده(104) آیین‌نامه‌ داخلی‌ با اولویت‌ در دستور قرار گرفت)

16

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:
بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 1023) (سابقه : ,1051,444)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

17

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391 (چاپی : 965) (سابقه : 964, 894, 796)
(در اجرای ماده (134) و ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجدداً در دستور قرار گرفت) 

18

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب (1394/03/05) (چاپی : 1070) (سابقه : 1090,974)(دراجرای‌تبصره (1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی)

19

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1073) (سابقه : 872,1093)
(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

20 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 1095) (سابقه : 987) (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
21

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) (چاپی : 836) (سابقه : 835, 124)(صندوق مکانیزه فروش) (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

22

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون (چاپی : 1111) (سابقه : ,1135,1026)(در اجرای ماده(104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

23

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

24 رد طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1075) (سابقه : 1029)(در اجرای ماده(149) و تبصره (2) ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

 

25- دعوت از وزیر نیرو به منظور پاسخگویی به سؤالات :

▪ حسن کامران دستجردی دهم، اصفهان (اصفهان)

26- دعوت از وزارت جهاد کشاورزی به منظور پاسخگویی به سؤالات :

▪ علی محمد شاعری دهم، مازندران (بهشهر / نکا / گلوگاه)(یک فقره) 

▪ نادر قاضی پور دهم، آذربایجان غربی (ارومیه)(یک فقره) 

▪ علیرضا محجوب دهم، تهران (تهران)(یک فقره) 

27- موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی‌ در مورد عدم اجرای حکم قانونی بند(خ) ماده(33) قانون برنامه ششم توسعه کشور (موضوع بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال) (در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 166)

2. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل‌هشتادوپنجم(85) قانون‌اساسی‌(دراجرای‌ماده(168) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 187)

3. گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون‌اساسی در مورد موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو (در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 173)

4. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی (در اجرای تبصره(1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 187)

5. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ186)

6. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای‌ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس )(شماره چاپ 433)

7. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات‌غیرقابل وصول و مشکوک‌الوصول بانکی کشور ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ199)

8. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بُعد داخلی و خارجی از سال 1384 تا 1396 ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ- اصلاحیه148)

9. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات و صادرات ، مبارزه با قاچاق کالا ، تخلفات مال0ی ، عدم رعایت قانون و ضوابط و… ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ195)

10. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریم ها (در اجرای ماده(44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 1089)

11. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد منابع و مصارف (دریافت‌ها و پرداخت‌ها) در قانون بودجه سال 1396 کل کشور (در اجرای بند(7) ماده (49) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 218)

28- انتخاب ناظرین درمجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل

  • انتخاب دو‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ های بهداشت و درمان و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران (موضوع ماده(6) قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب 1378/09/21)
  • انتخاب‌دونماینده‌بامعرفی کمیسیون‌تخصصی‌ذیربط‌وانتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی استاندارد (موضوع جزء (5) بند “ب” ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 1393/06/15)
  • انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه (موضوع جزء (1) بند “ب” ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 1393/06/15)
  • انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در ‌شورای‌عالی‌علوم،تحقیقات‌وفناوری (موضوع ماده (3) قانون ‌اهداف، وظایف‌ و تشکیلات ‌وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ وفناوری ‌مصوب1383/05/18)
  • انتخاب یک نفر ناظر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی آب (موضوع ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379/10/06)
  • انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی حفاظت محیط زیست (موضوع جزء (5) بند “الف” ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 1393/06/15)
  • انتخاب دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در هیأت عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور (موضوع بند “ژ” ماده (37) قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12)
  • انتخاب یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در شورای‌راهبری‌دادرسی‌الکترونیکی(موضوع بند “ص” ماده (649) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04)
  • انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورا ی اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی اداری (موضوع بند (7) ماده (114) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08)

29- مستندات و سوابق قانونی انتخاب ناظرین

—————————————-

‌ماده (6) قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب21/09/1378

‌ماده 6 – واردات و خروج موقت یا دائم تیوپ مستعمل و قطعات دستگاههای پزشکی جهت تعمیر یا جایگزینی (‌یا برای گرفتن تخفیف ارزی) از‌کشور برای هیأت امناء بدون سپردن تضمین بلامانع است. هیأت امناء گزارش وسائل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی و‌سازمان انرژی اتمی ارسال می‌دارد و نیاز به کسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش کلی اصلاحات بعد را جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی ارسال‌می‌کند.‌دانشکده‌ها و دانشگاههای علوم پزشکی، بیمارستانها و مؤسساتی که از امکانات هیأت امناء استفاده می‌کنند موظفند مفاد آیین نامه‌ای را که به پیشنهاد‌هیأت امناء به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد اجراء نمایند.‌تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوط که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی با تأیید وزارتخانه مزبور‌وارد می‌شود و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز بنیاد جانبازان و مستضعفان و معلولین سازمان بهزیستی از جمله صندلی چرخدار در صورت موافقت‌دولت از معافیت مذکور در بند مربوط به هیأت امناء برخوردار خواهد بود. هیأت امناء می‌تواند برای راه‌اندازی واحدهای مربوط به خود و مراکز‌بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای توسعه یافته با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران پایوران مورد لزوم را استخدام‌نماید.

‌دو نفر از نمایندگان مجلس (‌یک نفر از کمیسیون امور بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه) به انتخاب مجلس در جلسات‌هیأت‌امناء به عنوان ناظر شرکت‌وبرنحوه‌هزینه‌نمودن ردیف مربوط‌به هیأت امناء نظارت خواهند کرد.

—————————————-

جزء (5) بند “ب” ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/06/1393

ماده 1 – از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر سایر شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و هیأتهایی که برابر قانون مربوط نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در آنها عضویت دارند ، در هر یک از شوراهای زیر به تعداد تعیین شده نماینده مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عضویت می یابد :

الف – شوراهای دارای یک نماینده ناظر : …

ب – شوراهای دارای دو نماینده ناظر :

1 – شورای عالی بیمه موضوع ماده(10) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب30 /3/1350

2 – شورای اقتصاد موضوع ماده(2 )قانون برنامه و بودجه مصوب10 /12/ 1351 3 – شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ( 3 ) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/ 9/ 1384 4 – شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/ 10/ 1389 5 – شورای عالی استاندارد موضوع ماده (19) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/ 11/ 1371

—————————————-

ماده (3) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت‌‌علوم تحقیقات‌و فناوری مصوب 18/05/1383

‌ماده 3 – از تاریخ تصویب این قانون «‌‌شورای‌عالی‌علوم تحقیقات‌و فناوری» با‌ترکیب زیر به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد: – رئیس‌جمهور – وزیر ‌علوم تحقیقات‌و فناوری. – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. – وزیر آموزش و پرورش. – دو تا چهار نفر از اعضای هیأت دولت به انتخاب هیأت دولت. – رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اجازه ایشان.- دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات ‌به انتخاب مجلس ‌شورای اسلامی‌به‌عنوان ناظر.- رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. – رؤسای فرهنگستان‌های ‌علوم ‌علومپزشکی، هنر و زبان و ادبیات فارسی. – سه نفر از رؤسای دانشگاههای دولتی (‌یک نفر از دانشگاههای ‌علوم پزشکی) به‌انتخاب ‌شورای مرکزی دانشگاههای مربوطه. – یک نفر از رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش ‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی. – سه نفر از دانشمندان و صاحب‌نظران دانشگاهها و مراکز تحقیقات‌ به انتخاب‌تشکل‌ها و انجمن‌های علمی. – سه نفر از صاحب‌نظران بخشهای تولیدی و خدماتی خصوصی با معرفی رئیس‌جمهور. 

—————————————-

ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 6/10/1379

‌ماده 10 – به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون‌کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل‌می‌گردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیأت وزیران یا کمیسیون‌مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد.

—————————————-

جزء (5) بند “الف” ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/06/1393

ماده 1 – از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر سایر شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و هیأتهایی که برابر قانون مربوط نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در آنها عضویت دارند ، در هر یک از شوراهای زیر به تعداد تعیین شده نماینده مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عضویت می یابد :

الف – شوراهای دارای یک نماینده ناظر :

1 – شورای اجرایی فناوری اطلاعات موضوع ماده ( 4 ) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/ 1382 2 – شورای عالی فضایی موضوع ماده ( 8 ) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/ 9/ 1382 3 – شورای عالی انرژی موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور مصوب 30/4/1381 4 – شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 23/10/1382 5 – شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع بند (1) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 24/8/1371

—————————————-

ماده (37) قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 12/06/1392

ماده 37ـ ماده(53) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد و تبصره‌های آن به قوت خود باقی است: 

ماده53 ـ هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت(رئیس هیأت) ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌پ ـ وزیر کشور ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ث ـ وزیر دادگستری ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی چ ـ رئیس شورای عالی استان‌ها خ ـ فرمانده نیروی نتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایراندـ هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران ذـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن وکشاورزی ایران رـ دبیرکل اتاق تعاون ایران زـ نماینده بسیج اصناف کشور ژـ دو نفراز نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظربدون حق رأی

—————————————-

بند “ص” ماده (649) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392

ماده 649 ـ(الحاقی 08/07/1393) به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی ، برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین نامه های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود : 

الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ( دبیر شورا ) ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه پ ـ رئیس دیوان عالی کشور

ت ـ دادستان کل کشور ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری ج ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح چ ـ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور دـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه رـ معاون راهبردی قوه قضائیه زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ژـ وزیر دادگستری س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ش ـ فرمانده نیروی انتظامی کشور ص ـ یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر ض ـ سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه

—————————————-

بند (7) ماده (114) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/07/1386

 

ماده 114- به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه گرا و مردم سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد اعضاء شورای یاد شده عبارتند از: 1 – رئیس جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت. 2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).3- وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وکار و اموراجتماعی و سه نفر از وزراء بخشهای دیگر به انتخاب هیأت وزیران. 4- وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی ربط حسب مورد 5 – دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور. 6- دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور. 7- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام