کتاب استخدامی اداری ها
دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از یکشنبه 1397/8/27 تا چهارشنبه 1397/8/30

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

از یکشنبه 1397/8/27 تا چهارشنبه 1397/8/30

ردیف نام طرح/ لایحه
1

ادامه‌رسیدگی‌به‌گزارش‌شور دوم‌کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‌در مورد:بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)(در اجرای ‌ماده(100) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌ با اولویت‌دردستور قرار ‌گرفت)

2 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (چاپی: 862) (سابقه: 186) (ارجاع از جلسه علنی)
3 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (چاپی: 1179) (اعاده شده از شورای نگهبان 1)
4 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: 
بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) (چاپی : 836) (سابقه : 835, 124)(تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 1397/08/14به تصویب رسید)
5 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور (چاپی : 1172) (سابقه : 1171, 1170, 1169, 1043, 1006, 1080)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ  1397/06/13به تصویب رسیده است و در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
6 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب (1394/03/05) (چاپی : 1070) (سابقه : 1090, 974))(دراجرای‌تبصره (1) ماده (45) آیین‌نامه داخلی)
7 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی (چاپی : 921) (سابقه : 971, 179) (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
8  گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
رد طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)(دراجرای‌ماده(149) و با تقاضای‌‌بیش‌از‌15 نفر از ‌طراحان ‌و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
9  گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461) (در اجرای ماده (104) آیین ‌نامه‌ داخلی‌ مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
10 بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (چاپی : 683)بدسرپرست (در اجرای تبصره(2) ماده (145) و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
11

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758) (در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه‌ داخلی‌مجلس‌با اولویت ‌در دستور قرار ‌گرفت)

12

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)(تقاضای جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن به‌مدت سه ماه واصل شده است)

13

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – با اصلاحات بعدی آن (چاپی : 685) (سابقه : 684, 513)(دراجرای‌ماده(104) آیین‌نامه‌ داخلی‌ با اولویت‌ در دستور قرار گرفت)

14

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:
بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 1023) (سابقه : ,1051,444)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

15

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391 (چاپی : 965) (سابقه : 964, 894, 796)
(در اجرای ماده (134) و ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجدداً در دستور قرار گرفت) 

16

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1073) (سابقه : 872,1093)
(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

17 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 1095) (سابقه : 987) (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
18

گزارش کمیس1یون اجتماعی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون (چاپی : 1111) (سابقه : ,1135,1026)(در اجرای ماده(104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

19

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی: 720) (سابقه: 719، 457) (در اجرای ماده (100) آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

20

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی: 1075) (سابقه: 1029) (در اجرای مواد (145) و (100) آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

21

دعوت از وزیر نفت به منظور پاسخگویی به سؤالات:
علی ساری نماینده خوزستان (اهواز، باوی، حمیدیه و کارون) و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی)

 22- موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی (در اجرای تبصره(1) ماده (45) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 187)

2. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای‌ماده (164) آیین‌نامه داخلی مجلس )(شماره چاپ 433)

3. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات‌غیرقابل وصول و مشکوک‌الوصول بانکی کشور ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ199)

4. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بُعد داخلی و خارجی از سال 1384 تا 1396 (در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ- اصلاحیه(2) 148)

5. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات و صادرات ، مبارزه با قاچاق کالا ، تخلفات مالی ، عدم رعایت قانون و ضوابط و… ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ195)

6. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد منابع و مصارف (دریافت‌ها و پرداخت‌ها) در قانون بودجه سال 1396 کل کشور (در اجرای بند(7) ماده (45) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 218)

7. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده (در اجرای ماده(40) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 1160)

8. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ217)

 

23- انتخاب نمایندگان ناظر

  • انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای اقتصاد (موضوع جزء (2) بند “ب” ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 1393/06/15)
  • انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضاء کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیونهای مذکور و با رای مجلس به عنوان ناظر در شورای ملی ایمنی زیستی (موضوع ماده (3) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/05/07)
  • انتخاب یک عضو از کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیات‌ امنای‌ کتابخانه‌های‌ عمومی‌ کشور (موضوع بند “د” ماده (2) قانون‌ تاسیس‌ونحوه ‌اداره ‌کتابخانه‌های ‌عمومی ‌کشور ‌مصوب1382/12/17)
  • انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی فضایی (موضوع جزء (2) بند “الف” ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 1393/06/15)
  • انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در ستاد امربه معروف و نهی‌از منکر (موضوع بند (8) ماده (19) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ‌مصوب1394/01/23)
  • انتخاب دونفر از اعضاء کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ به‌ معرفی‌ کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ و انتخاب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ عنوان‌ ناظر در شورایعالی‌نظام‌پزشکی (موضوع ‌بند “ب” ماده (8) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب1383/01/25)
  • انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی (موضوع بند(5) ماده(39) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب1398/11/08 )
  • انتخاب دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان داوطلب به عنوان عضوکمیسیون‌ احزاب (موضوع بند (5) ماده(10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب1395/08/08 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام