کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

مشاغل عمومی رسته علوم اجتماعی

مشاغل عمومی رسته علوم اجتماعی (پیوست ۴ بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت موضوع: دستورالعمل تعیین مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی)

عنوان شغل : کارشناس حقوقی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور حقوقی از قبیل تهیه و تنظیم لوایح قانونی، تصویب نامه ها، اساسنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، انعقاد قراردادهاي داخلی و خارجی، رسیدگی به پرونده ها و دعاوي اداري، استخدامی و مسائل مرتبط به حقوق کار بین کارگر و کارفرما، امور ورشکستگان، اتباع
خارجی و نظایر آن را بر عهده داشته یا طرح ریزي، هماهنگی و سرپرستی قسمتی از فعالیت هاي فوق را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– جمع آوري و بررسی و تنظیم اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح دفاعیه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی در مراجع صلاحیتدار

– جمع آوري، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارایه نظرات و آراي مشورتی در پاسخ پرسش هاي به عمل آمده از طرف واحدها یا مقامات دولتی در زمینه مسایل حقوقی

– جمع آوري، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی، طرح تصویب نامه ها، اساسنامه ها و آیین نامه هاي مورد نیاز

– تهیه متن قراردادهاي منعقده

– تهیه دستور جلسات و صورتجلسات

– شرکت در جلسات، استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوي و رد و یا قبول آن

– ارسال طرح ها و مصوبات به مراجع و ارگان هاي مربوط

– تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذي ربط و ارجاع به واحدها یا کمیته هاي تخصصی مربوط

– رسیدگی به شکایات واصله در حد قوانین و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاکی یا سازمان ارجاع کننده

– همکاري و اقدام در تهیه آرشیو حقوقی و نگهداري طبقه بندي رونوشت مصوبات

– مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارایه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی

– صدور دستور تأمین یا فروش اموال ورشکستگان و جمع آوري منافع و تقسیم بین طلبکاران

– اقدام در مورد تصفیه ترکه ورشکستگان بلاوارث، ترکه اتباع خارجی و نظایر آن

– بازرسی درباره کیفیت اشتغال اتباع بیگانه و کشف موارد تخلف از مقررات مربوطه

– انجام امور قضایی بین المللی(استرداد، تعاون قضایی، تنظیم قراردادهاي قضایی و نظایر آن)

– تهیه گزارش از پرونده هاي محکومین جهت ارایه به مقامات و مراجع مربوط

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات : گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی حقوق، حقوق قضایی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفري و جرم شناسی، علوم جزا و جرم شناسی، علوم قضایی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، معارف اسلامی و حقوق، حقوق خصوصی، حقوق عمومی،
الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، حقوق بین الملل، علوم اسلامی (حقوق اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث حقوق اسلامی) ، حقوق اسلامی،حقوق کنسولی، فقه و حقوق جزا، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، فقه مقارن و حقوق جزاي اسلامی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه و حقوق جزاي اسلامی، حقوق بین الملل عمومی، فقه قضایی، قرآن و علوم (حقوق)، مدیریت اصلاح و کیفر هاي قضایی (مدیریت جزا و کنترل هاي قضایی)، مدیریت دادگستري.

2- مهارت: توانایی تجزیه و تحلیل، تفسیر و قضاوت، تشخیص، گزارش نویسی، انتقال مفاهیم و مطالب

3- دوره هاي آموزشی: آیین نگارش حقوقی، آشنایی با آیین نامه ها و دستورالعمل هاي تنظیم قراردادهاي حقوقی، آشنایی با مسئولیت هاي مدنی و کیفري کارکنان دولت

عنوان شغل : کاردان حقوقی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط در زمینه امور مختلف حقوقی از قبیل جمع آوري اطلاعات و مدارك لازم جهت تهیه و تنظیم لوایح قانونی، تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، انعقاد قراردادها و نظایر آن را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– همکاري در جمع آوري، بررسی و تنظیم اطلاعات براي تهیه متن لوایح دفاعیه و تدوین لوایح قانونی، طرح تصویب نامه ها،اساسنامه ها وآیین نامه هاي مورد نیاز

– ارسال طرح ها و مصوبات به مراجع و مؤسسات ذي ربط

– تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذي ربط و ارجاع به واحدهاي تخصصی مربوط

– اعمال نظارت لازم بر نحوه عملیات مقدماتی ثبتی و همچنین تحقیقاتی که پیرامون سوابق دعاوي و موارد اختلاف انجام می گیرد و تهیه گزارش در این زمینه

– همکاري با کارشناسان حقوقی در سایر زمینه هاي مختلف تحقیقاتی در موارد مربوط

شرایط احراز:
1- تحصیلات و معلومات : گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی حقوق، حقوق قضایی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفري و جرم شناسی، علوم جزا و جرم شناسی، علوم قضایی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، معارف اسلامی و حقوق، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، الهیات و
معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، حقوق بین الملل، علوم اسلامی (حقوق اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث حقوق اسلامی) ، حقوق اسلامی،حقوق کنسولی، قرآن و علوم (حقوق)، خدمات قضایی، مدیریت دولتی، امور دولتی.

2- مهارت: توانایی انتقال مفاهیم و مطالب، گزارش نویسی

3- دوره هاي آموزشی : آیین نگارش حقوقی، آشنایی با آیین نامه ها و دستورالعمل هاي تنظیم قراردادهاي حقوقی، آشنایی با مسئولیت هاي مدنی و کیفري کارکنان دولت

عنوان شغل : کارشناس روابط عمومی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به اطلاعات، انتشارات، امور مجلس و تشریفات و یا طرح ریزي، هماهنگی و سرپرستی فعالیت هاي فوق را به عهده دارند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– جمع آوري اطلاعات و آمار در زمینه مطالب منتشره در وسایل ارتباط جمعی دولتی و خصوصی در ارتباط با وزارتخانه یا مؤسسه متبوع و گزارش لازم

– انجام امور مربوط به اجراي آیین نامه هاي مصوب در مورد هماهنگ کردن تبلیغات

– مطالعه و بررسی و رعایت موازین لازم براي برنامه هاي انتشاراتی و اطلاعات

– تهیه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن هاي داخلی

– انجام امور مربوط به برگزاري جشن هاي محلی، اجراي برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی و یا مصاحبه با مقامات مربوط

– اجراي کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصري سازمان متبوع

– برقراري تماس با وزارتخانه ها و مؤسسات، ارگان هاي دولتی و سفارت خانه ها به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه هاي انتشاراتی، امور مسافرت ها، پذیرایی ها و ملاقات ها، کنفرانس ها، سمینارها و نظایر آن

– تهیه آمار و اطلاعات بیوگرافی از میهمانان خارجی و تهیه گزارش براي مقامات

– بررسی مدارك و اطلاعات در مورد طرح لوایح مربوط به سازمان متبوع و تعقیب آنها در مجلس و کمیسیون هاي پارلمانی مجلس

– بررسی مدارك لازم در مورد طرح آیین نامه ها و تصویب نامه هایی که از طرف وزارتخانه متبوع و سازمان هاي وابسته جهت تصویب به هیأت دولت تقدیم می شود.

– بررسی مطالب و مسائلی که توسط نمایندگان مجلس در ارتباط با وزارتخانه متبوع مطرح و عنوان می شود.

– تحقیق در افکار عمومی و ارزیابی نظرات مردم و استفاده از آن در تعیین خط مشی برنامه هاي انتشاراتی و اطلاعاتی سازمان متبوع
شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات : گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت امور فرهنگی ، برنامه ریزي امور فرهنگی، امور فرهنگی ، فرهنگ و زبان هاي
باستانی ایران ، فرهنگ و ارتباطات ، زبان وادبیات فارسی، زبان وادبیات عرب و رشته هاي تحصیلی علوم ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، روابط عمومی،
روزنامه نگاري، حقوق ارتباطات، تبلیغ و ارتباطات، مدیریت رسانه، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، علوم اجتماعی (ارتباطات اجتماعی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاري، روابط عمومی)، مدیریت
دولتی، معارف اسلامی (تبلیغ و ارتباطات).

2- مهارت: توانایی گزارش نویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم و مطالب، استفاده از نرم افزار هاي تخصصی، برقراري ارتباط مؤثر، آشنایی کامل به زبان انگلیسی

3- دوره هاي آموزشی :

– اصول گزارش نویسی در روابط عمومی

– مهارت هاي ارتباط جمعی

– روش هاي سنجش افکار عمومی

4- سایر عوامل مؤثر: صبر و تحمل و خویشتنداري، برخورد مناسب با ارباب رجوع

 

عنوان شغل : کاردان روابط عمومی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به فعالیت هاي روابط عمومی و امور مجلس را به عهده دارند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– اجراي کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصري سازمان متبوع

– همکاري در تهیه و تنظیم برنامه هاي انتشاراتی و اطلاعاتی در چارچوب ضوابط و موازین مربوطه

– همکاري در بررسی و تنظیم اسناد و مدارکی که جهت تنظیم لوایح و یا تصویب نامه یا آیین نامه از طرف وزارتخانه به کمیسیون هاي مجلس و یا هیأت دولت تقدیم می گردد.

– همکاري و اظهارنظر در زمینه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن هاي داخلی

– ارایه همکاري هاي لازم در کلیه امور روابط عمومی و امور مجلس با روابط عمومی

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات : گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت امور فرهنگی ، برنامه ریزي امور فرهنگی ، امور فرهنگی ، فرهنگ و زبان هاي باستانی ایران ،
فرهنگ و ارتباطات ، زبان وادبیات فارسی، زبان وادبیات عرب ، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاري، روابط عمومی)، مدیریت دولتی، امور دولتی، روابط عمومی، روزنامه نگاري، معارف اسلامی (تبلیغ و
ارتباطات)، علوم اجتماعی (ارتباطات اجتماعی).

2- مهارت: توانایی انتقال مفاهیم و مطالب، گزارش نویسی، فن بیان، برقراري ارتباط مؤثر

3- دوره هاي آموزشی :

– اصول گزارش نویسی در روابط عمومی

– مهارت هاي ارتباط جمعی

– روش هاي سنجش افکار عمومی

٤- سایر عوامل مؤثر: صبر و تحمل و خویشتنداري، برخورد مناسب با ارباب رجوع

عنوان شغل : کارشناس روابط بین الملل

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به سیاست ها و برنامه هاي مرتبط با روابط و همکاري هاي بین المللی و منطقه اي و دو یا چند جانبه در چهارچوب هدف هاي وزارت متبوع یا طرح ریزي، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت هاي فوق را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– گردآوري و تنظیم اطلاعات و تهیه پیش نویس مقدماتی در مورد مطالعات و بررسی هاي مربوط به تنظیم سیاست ها و برنامه هاي مربوط به روابط و همکاري هاي بین المللی، منطقه اي و دو یا چند جانبه ایران با سایر کشورها و امکانات گسترش این روابط و همکاري ها و شرکت در اجلاسیه ها و کنفرانس هاي ذي ربط در چهارچوب وظایف واحد مربوط

– جمع آوري اطلاعات و انجام مطالعات جهت تدوین پیش نویس مقدماتی قراردادها و موافقت نامه ها و اطلاعات در چهارچوب وظایف مربوط

– مطالعه و بررسی قوانین و مقررات دیگر کشورها در زمینه وظایف مربوط به منظور استفاده محتمل در تهیه پیش نویس هاي نهایی در تنظیم مقررات داخلی در این موارد

– مطالعه و بررسی به منظور فراهم ساختن کمک هاي فنی جهت دستگاه هاي ذي ربط در چهارچوب وظایف مربوط

– انجام اقدامات به منظور فراهم ساختن کمک هاي فنی، مشورتی، آموزشی و مالی جهت دستگاه هاي ذي ربط

– ایفاي وظایف نماینده و رابط مقیم دولت جمهوري اسلامی ایران نزد مراجع بین المللی مربوط و کشورهاي مورد قرارداد

– تهیه و تنظیم قرارداد ها و موافقت نامه ها و پروتکل ها و یادداشت هاي تفاهم در صورت لزوم امضاي آنها در چهارچوب وظایف مربوط

– نظارت در امر توزیع اطلاعات کامل راجع به جمهوري اسلامی ایران در سطح جهان و سنجش و بررسی واکنش آن در مطبوعات و شبکه هاي رادیو تلویزیون هاي جهان

– مطالعه و بررسی خلاصه مطالب جراید خارجی در چهارچوب وظایف مربوط

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات : گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همترازدر یکی از رشته هاي تحصیلی روابط سیاسی، علوم سیاسی، دیپلماسی و سازمان هاي بین الملل، حقوق بین الملل، روابط بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، تاریخ (مطالعات خلیج فارس، مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز، تاریخ) تاریخ معاصر جهان اسلام، علوم اسلامی (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)، مدیریت دولتی، معارف اسلامی و علوم سیاسی، مطالعات منطقه اي، حقوق ارتباطات، حقوق بشر، فقه سیاسی، مدیریت رسانه، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، قرآن و علوم (علوم سیاسی)

2- مهارت: توانایی گزارش نویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم و مطالب، برقراري ارتباط مؤثر، تسلط کامل به یکی از زبان هاي خارجی

3- دوره هاي آموزشی :

– آشنایی با فنون مذاکره در سطح بین الملل

– آشنایی با مفاد قراردادها، موافقت نامه ها و پروتکل هاي بین المللی

– آشنایی با سیاست هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نظام

 

عنوان شغل : کاردان روابط بین الملل

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به سیاست ها و برنامه هاي مرتبط با روابط و همکاري هاي بین المللی و منطقه اي و دو یا چند جانبه در چهارچوب هدف هاي وزارت متبوع را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– ایجاد امکانات لازم براي دستیابی به قوانین و مقررات سایر کشورها جهت استفاده از آنها در تهیه و تنظیم قراردادها و موافقت نامه ها و پروتکل ها

– انتخاب خلاصه مطالب جراید خارجی و تهیه بریده جراید در این رابطه و آماده نمودن آن جهت مطالعه مقامات مافوق

– نظارت بر امر جمع آوري اطلاعات و آمار لازم در زمینه هاي مختلف جهت مبادله با کشورهاي خارجی

– نظارت بر نحوه برقراري ارتباط با سازمان هاي مختلف خارجی در رابطه با وظایف سازمان متبوع

– همکاري با کارشناسان روابط بین الملل در سایر فعالیت هاي مربوط به این شغل

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات : گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی روابط سیاسی، علوم سیاسی، روابط عمومی، مدیریت دولتی، امور دولتی، اندیشه سیاسی در اسلام، علوم اسلامی (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)، تاریخ (تاریخ)، معارف اسلامی و علوم سیاسی

2- مهارت: توانایی گزارش نویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم و مطالب، برقراري ارتباط مؤثر

3- دوره هاي آموزشی :

– آشنایی با فنون مذاکره در سطح بین الملل

– آشنایی با مفاد قراردادها، موافقت نامه ها و پروتکل هاي بین المللی

– آشنایی با سیاست هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نظام

 

عنوان شغل : کارشناس برنامه ریزي

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به بررسی هاي منجر به برنامه ریزي اقتصادي، اجتماعی، فیزیکی، تلفیق و هماهنگی برنامه هاي پیشنهادي و بودجه، بررسی و تجزیه و تحلیل و ارزیابی طرح هاي مختلف، تشخیص اولویت برنامه هاي گوناگون و یا طرح ریزي، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت هاي فوق
را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– جمع آوري اطلاعات لازم در زمینه امور مربوط به بودجه و برنامه ریزي اقتصادي و اجتماعی و فیزیکی و تنظیم و تلخیص اطلاعات مربوطه

– مطالعه طرح هاي واصله از دستگاه هاي اجرایی از نظر تطبیق جزئیات طرح با اصول برنامه هاي مصوب

– تهیه و تنظیم گزارش ها و جداول مربوط به طرح ها و فعالیت ها در چهارچوب برنامه و بودجه مربوط

– رسیدگی به اجرا و بازدید از عملیات طرح هاي عمرانی و فعالیت هاي جاري و گزارش گیري از پیشرفت کار طرح ها و فعالیت ها به منظور ارزشیابی عملیات از نظر مطابقت نتایج به دست آمده با هدف ها و سیاست هاي تعیین شده

– انجام مطالعات آماري در زمینه حساب هاي ملی و تهیه مدل هاي اقتصادي و شاخص هاي اجتماعی

– انجام مطالعات و بررسی هاي منجر به برنامه ریزي اقتصادي و اجتماعی و فیزیکی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت

– انجام بررسی هاي مربوط به برآورد کلیه منابع و نحوه توزیع آن بین بخش هاي مختلف برنامه هاي عمرانی و بودجه کل کشور

– رسیدگی به اجراي نظام ها و روش ها و خط مشی هایی که براي عدم تمرکز امور و بهبود بخشیدن به وضع اقتصادي و اجتماعی مناطق مختلف کشور تعیین می گردد.

– اندازه گیري درجه پیشرفت طرح ها و برنامه هاي اقتصادي و اجتماعی و فیزیکی و تهیه گزارش در زمینه ارزشیابی عملکرد آنها

– مدیریت و نظارت در امور مربوط به مطالعه و تحقیق درباره خط مشی آینده دولت در زمینه ایجاد تسهیلات و فراهم آوردن وسایل و امکانات رشد اقتصادي و اجتماعی

– راهنمایی مقامات دستگاه هاي اجرایی مربوط در تنظیم بودجه و برنامه سالانه و موافقت نامه هاي طرح ها و فعالیت ها

– نظارت در تهیه الگوهاي برنامه ریزي اقتصادي و اجتماعی و نحوه پیاده کردن آنها

– مدیریت و نظارت در امر رسیدگی به مشکلات اجرایی طرح ها و فعالیت ها و رفع اشکالات مزبور و تعیین راه حل هاي مطلوب

– نظارت در امر بررسی و پیشنهاد نسبت به تعدیل قیمت هاي قراردادهاي پیمانکاران و سازندگان

– مدیریت در امر بررسی و اظهارنظر نسبت به قراردادهاي مطالعاتی بین دستگاه هاي اجرایی و مؤسسات علمی و تخصصی

– مدیریت در امور مربوط به تهیه پیش نویس آیین نامه ها و لوایح و مقررات و بررسی و اظهارنظر نسبت به آیین نامه ها و لوایح و مقررات تهیه شده

– ارایه بودجه و برنامه سال در شوراي اقتصاد و مجلس جهت فصول مربوط

– شرکت در کمیسیون ها و کنفرانس هاي مربوط

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات : گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی تخصصی دستگاه اجرایی با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندي مشاغل دستگاه

۲- مهارت: توانایی گزارش نویسی، انتقال مفاهیم و مطالب، استفاده از نرم افزارهاي تخصصی، آشنایی به یکی از زبان هاي خارجی

3- دوره هاي آموزشی :

– تکنیک هاي برنامه ریزي در بخش دولتی

– آشنایی با نظام برنامه ریزي کشور

– کاربرد تکنیک هاي آماري در برنامه ریزي

عنوان شغل : مشاور

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار مطالعه و بررسی و ارایه نظرات مشورتی درامور ارجاعی می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– پیگیري و ابتکار در تهیه و ارایه طرح هاي جدید به منظور جلوگیري از بروز مشکلات اجتماعی

– ارایه شیوه هاي جدید براي بهبود طرق نیل به هدف ها به منظور تأمین حسن انجام برنامه ها و تصمیمات دولت

– تهیه گزارش ها و متن سخنرانی هاي مورد نیاز مقام مافوق

– اظهارنظر در مورد تنظیم طرح ها و یا تدوین و یا تغییر آیین نامه هاي مقررات مربوط

– بررسی و ارایه نظرات مشورتی درباره برنامه هاي مملکتی وزارتخانه یا سازمان متبوع بر حسب ارجاع مقام مافوق

– انجام بعضی از وظایف ستادي و یا اجرایی که از طرف مقام مافوق تعیین می شود

– انجام مأموریت هاي مختلف برحسب ارجاع مقام مافوق و تهیه گزارش لازم از مأموریت ها

– شرکت در بعضی از سمینارها و کمیسیون ها و کنفرانس ها به نمایندگی از طرف مقام مافوق

– رسیدگی به انواع شکایات اداري، مالی، فنی، کشاورزي، فرهنگی بر حسب ارجاع مقام مافوق و تهیه گزارشات لازم درباره آنها

– تهیه و تنظیم هر نوع گزارش برحسب ارجاع مقام مافوق

– هماهنگی برنامه هاي اجرایی و مطالعات حسب ارجاع مقام مافوق

– مطالعه و تحقیق در مورد علل بروز مشکلات و تعیین و تشخیص نقاط ضعف دستگاه و ارایه پیشنهادها و نظرات اصلاحی

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات : گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی تخصصی موضوعی مربوط حسب مورد.

2- تجربه:

– دارا بودن حداقل ۴، ۸ و ۱۲ سال تجربه به ترتیب با دارا بودن مدارک تحصیلی دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی برای تصدی پست سازمانی مشاور رؤسای سازمان های وابسته

– دارا بودن حداقل ۸، ۱۲ و ۱۶ سال تجربه به ترتیب با دارا بودن مدارک تحصیلی دکترا، کارشناسی ارد و کارشناسی برای تصدی پست سازمانی مشاور مقامات مندرج در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مشاغل همتراز

3- مهارت: ابتکار و خلاقیت، برنامه ریزي، تشخیص، تصمیم سازي، گزارش نویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم و مطالب

4- دوره هاي آموزشی:

– گزارش نویسی پیشرفته

– آشنایی با فنون تصمیم سازي و تصمیم گیري

– آشنایی با نحوه تهیه و تدوین (REP)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام