کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

واگذاری امور عمومی و خدماتی (پشتیبانی) به بخش‌‌های غیردولتی

واگذاری بخشی از فعالیت‌‌های اجرائی دستگاه‌‌های دولتی به‌ویژه واگذاری امور عمومی و خدماتی (پشتیبانی) به بخش‌‌های غیردولتی (مصوبه شماره ۵۴۳۵/دش مورخ ۸/۴/۷۳ شورای عالی اداری)

کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است

شورای عالی اداری در پنجاه و پنجمین اجلاس مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۳، به منظور تامین موجبات تحقق اهداف قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری بخشی از فعالیت‌های اجرائی دستگاه‌های دولتی بویژه عمومی و خدماتی به بخش‌های غیر دولتی متناسب با امکانات آنها و در جهت تحدید تشکیلات دولت و کاهش نیروی انسانی آن در بخش‌های خدماتی و غیر تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمود:

واگذاری امور عمومی و خدماتی به بخش‌‌های غیردولتی

۱- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌‌ها و سازمانهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است حداکثر ظرف مدت پنج سال نسبت به واگذاری امور عمومی و خدماتی (پشتیبانی) خود به شرح مندرج در فهرست پیوست این مصوبه اقدام می نمایند.

۲- کلیه دستگاه‌های مذکور در بند ۱ می توانند انجام امور خدماتی خود را به تعاونیهائی که از طریق کارکنان بازخریدی آنها تاسیس می شود واگذار نمایند. دستگاه‌های اجرائی بر اساس مواد ۱۷ ،۱۸ و ۲۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مساعدت‌های لازم را به تعاونی‌های تاسیس شده معمول خواهند داشت.

تبصره: کلیه دستگاه‌های مذکور در بند ۱، باید در عقد قرارداد بمنظور انجام امور عمومی و خدماتی خود شرکت‌های تعاونی ایجاد شده توسط کارکنان را در الویت قرار دهند.

۳- وزارت تعاون در قالب امکانات و اختیارات خود تسهیلات و کمک‌های لازم را در جهت تشکیل و توسعه تعاونی‌های موضوع این مصوبه معمول خواهد داشت.

۴- دستگاه‌های مذکور در بند ۱ پس از واگذاری امور عمومی و خدماتی خود به بخش‌های غیر دولتی نسبت به حذف تشکیلات مربوط به امور واگذار شده اقدام می نمایند. در غیر اینصورت سازمان امور اداری و استخدامی کشور راساً در این خصوص اقدام خواهد نمود. در هر صورت پس از پایان مهلت مقرر در بند ۱ تشکیلات مربوط به امور موضوع این مصوبه محذوف تلقی می گردد.

تبصره: شاغلین پست‌های تشکیلات محذوف با توجه به قوانین مربوط و تسهیلات موضوع بند ۷ این مصوبه بازنشسته یا بازخرید می گردند.

۵- در موارد خاص پست‌های مشمول این مصوبه که جنبه امنیتی یا تشریفاتی و یا مواد ضروری را دارند، بنا به پیشنهاد دستگاه ذیربط و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور از شمول این مصوبه مستثنی می باشند.

۶- ایثارگران از شمول مصوبه مستثنی بوده و دستگاه‌‌های مزبور نسبت به اشتغال آنان در پست‌‌های موضوع ماده ۵ این مصوبه اقدام و یا با ارائه آموزش‌‌های لازم موجبات اشتغال آنان را در سایر بخش‌‌های دستگاه از طریق انتصاب در پست‌‌های بلاتصدی و یا تغییر عنوان پست‌‌های سازمانی فراهم می آورند.

تبصره: در صورتیکه ایثارگران، داوطلب استفاده از مزایای این مصوبه باشند مشمول این مصوبه خواهند بود.

۷- سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جهت اجرای مفاد این مصوبه حداکثر ظرف مدت سه ماه تمهیدات و تسهیلات لازم را در قالب پیشنهاد‌‌های مشخص تنظیم و برای تصویب به مراجع ذیربط تسلیم می نمایند.

۸- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مسئول نظارت بر حسن اجرا و پیگیری این مصوبه بوده، پیشنهادها و راه کار‌‌های لازم را به منظور رفع مشکلات احتمالی به شورای عالی اداری ارائه خواهد داد.

معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری- سید محمد میرمحمدی

پیوست- فعالیت‌‌های امور عمومی و خدماتی (پشتیبانی) مورد نظر

الف- امور نقلیه:

کلیه کارمندان شاغل در واحد‌‌های نقلیه از قبیل راننده ، کمک رانده، مکانیک، تعمیرکار، رنگ کار، صافکار، مسئولان و متصدیان امور نقلیه و …

ب- امور چاپ و انتشارات:

کلیه کارمندان شاغل در واحد‌‌های چاپ و انتشارات از قبیل صحاف و حروفچین ، غلط گیر، خطاط، ماشینچی، مسئولان و متصدیان چاپ و تکثیر و …

ج- امور رستوران:

کلیه کارمندان شاغل در رستورانها و بوفه‌‌ها و آبدارخانه‌‌ها از قبیل آشپز، کمک آشپز، مسئولان و متصدیان آبدارخانه، بوفه و رستوران و …

د- امور خدمات عمومی و تاسیساتی :

کلیه کارمندان شاغل در واحد‌‌های خدمات اداری و مالی از قبیل نگهبان، باغبان، مکانیسین، تکنیسین، نامه رسان، سرایدار، آسانسورچی، تلفنچی، پیشخدمت، ماشین نویس، کارپرداز، مسئولان و متصدیان امور دبیرخانه ای و خدماتی و تاسیساتی و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام